Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0057
 
32006L0063
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Befængte avlsarealer, overfladevand, flydende affald eller spildevand
Bilag 2 Sandsynligvis befængte avlsarealer
Bilag 3 Befængte maskiner, redskaber og lignende
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planteskadegøreren Ralstonia solanacearum 1)  (Kartoffelbrunbakteriose og tomatvisnesyge)

 

I medfør af §§ 1, 2, 6 og 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Det er forbudt at besidde eller at håndtere bakteriekulturer af planteskadegøreren Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (herefter skadegøreren), der forårsager kartoffelbrunbakteriose og tomatvisnesyge.

§ 2. Den, der er bekendt med eller har formodning om forekomst af skadegøreren, skal straks anmelde dette til Plantedirektoratet med angivelse af findestedet.

§ 3. Er der formodning om forekomst af skadegøreren, udtager Plantedirektoratet prøver med henblik på at gennemføre de nødvendige undersøgelser for at afkræfte eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Det er forbudt at flytte planter og kartoffelknolde fra alle afgrøder, partier eller sendinger, hvorfra prøverne er taget, og hvor formodningen om forekomst af skadegøreren hviler på konstaterede synlige symptomer eller på resultatet af en undersøgelse efter den metode, der er fastsat af Det Europæiske Fællesskab. Flytning af andre planter og kartoffelknolde fra samme produktionssted eller virksomhed må kun ske, hvis flytning efter direktoratets skøn kan ske uden risiko for spredning af skadegøreren.

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte foranstaltninger opretholdes, indtil formodningen om forekomst af skadegøreren er afkræftet.

§ 4. Bekræftes forekomsten af skadegøreren efter en metode, der er fastsat af Det Europæiske Fællesskab, anses planter og kartoffelknolde i partiet eller sendingen som smittet, samt avlsareal, produktionssted og evt. overfladevand, flydende affald, spildevand eller slam, som befængte.

Stk. 2. Direktoratet afgrænser omfanget af den sandsynlige smitte gennem kontakt før, under og efter høst, ved klonslægtskab, vanding eller sprøjtning eller ved produktionsmæssig tilknytning til den konstaterede smitte. Øvrige arealer på avlsejendommen, der ikke er erklæret befængt, jf. stk.1, anses som sandsynligvis befængt.

Stk. 3. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler, emballage og andet, der har været i kontakt med smittet eller sandsynligvis smittet materiale, anses som befængte.

Stk. 4. På grundlag af udbredelsen af den i stk. 1-3 nævnte smitte afgrænser direktoratet et område, inden for hvilket skadegøreren kan have spredt sig.

§ 5. Planter og kartoffelknolde, der er konstateret smittet med skadegøreren, jf. § 4, stk. 1, må ikke anvendes som lægge- eller udplantningsmateriale, men skal tilintetgøres efter Plantedirektoratets anvisning. Direktoratet kan dog tillade, at planter og kartoffelknolde anvendes til andet formål forudsat, at anvendelsen ikke udgør nogen risiko for udbredelse af skadegøreren.

Stk. 2. Planter og kartoffelknolde omfattet af afgrænsningen af den sandsynlige smitte, jf. § 4, stk. 2, må ikke anvendes som lægge- eller udplantningsmateriale, men skal anvendes eller bortskaffes efter direktoratets anvisning.

§ 6. Produktion af planter og kartofler på befængte avlsarealer samt anvendelse af befængt overfladevand, flydende affald, spildevand eller slam, jf. § 4, stk.1, skal ske efter bestemmelserne i bilag 1.

Stk. 2. Produktion af planter og kartofler på sandsynligvis befængte avlsarealer, jf. § 4, stk. 2, skal ske efter bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 3. Maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler, emballage og andet, der har været i kontakt med smittet eller sandsynligvis smittet materiale, jf. § 4, stk. 3, må ikke anvendes, før de er rengjort og desinficeret efter bestemmelserne i bilag 3. Emballage kan dog tilintetgøres i stedet.

Stk. 4. I det afgrænsede område, jf. § 4, stk. 4, må der kun anvendes godkendte læggekartofler til evt. kartoffelproduktion. Direktoratet kontrollerer og udtager prøver af afgrøder, der er værtsplanter for skadegøreren og kontrollerer redskaber, der skal anvendes af flere avlere af værtsplanter.

Stk. 5. Plantedirektoratet kan påbyde andre nødvendige foranstaltninger til begrænsning af udbredelsen af skadegøreren i området.

§ 7. Plantedirektoratet udtager prøver af alle afgrøder, der er klonalt beslægtede med den smittede, for forekomst af skadegøreren.

§ 8. Plantedirektoratet kan efter ansøgning og på nærmere fastsatte vilkår tillade fravigelse af bestemmelserne i §§ 1, 5 og 6, hvis formålet er forskning, forsøg eller planteforædling, og fravigelsen ikke skader bekæmpelsen eller udgør nogen risiko for udbredelse af skadegøreren.

§ 9. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Efter § 4 i lov om planteskadegørere kan Plantedirektoratet uden retskendelse og mod forevisning af legitimation foretage eftersyn m.m. af offentlig og privat ejendom og transportmidler, hvor det er nødvendigt for at kontrollere overholdelsen af bekendtgørelsen.

§ 10. Overtrædelse af § 1, § 2, § 3, stk. 2 , § 5 og § 6 samt påbud og vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 5, og § 8 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 650 af 12. august 1999 om planteskadegøreren Ralstonia solanacearum ophæves.

Plantedirektoratet, den 31. januar 2007

Ole P. Kristensen

/Sigrid F. ToftBilag 1

Befængte avlsarealer, overfladevand, flydende affald eller spildevand

A. For befængte avlsarealer gælder følgende betingelser:

1.1 De første fire vækstår efter den bekræftede forekomst af skadegøreren er det forbudt at avle kartofler, tomater eller andre plantearter, der kan vedligeholde eller opformere skadegøreren og

1.2 Det efterfølgende vækstår er det tilladt at lægge godkendte læggekartofler, men avlen kan ikke godkendes som læggemateriale. Det er en betingelse for kartoffelavl, at arealet forinden er fundet fri for værtsplanter (d.v.s alle planter af natskyggefamilien (Solanaceae), herunder især kartoffel og tomat) i to på hinanden følgende vækstår eller

2.1 I de første tre vækstår efter den bekræftede forekomst af skadegøreren er det tilladt at etablere helbrak, kornavl eller græsavl til hyppige slæt, til intensiv græsning eller til græsfrøavl og

2.2 I de efterfølgende to vækstår er det forbudt at avle plantearter, der kan vedligeholde eller opformere skadegøreren.

3. I det første vækstår efter udløbet af de i nr. 1.2 eller nr. 2.2 nævnte vækstår er det tilladt at lægge godkendte læggekartofler. Avlen kan godkendes som læggekartofler, hvis den opfylder betingelserne herfor i bekendtgørelse om kartofler.

4. I alle vækstårene omfattet af nr. 1 eller nr. 2 skal der tages skridt til at holde avlsarealet fri for værtsplanter nævnt i nr. 1.2.

5. Plantedirektoratet udtager prøver af evt. avl af værtsplanter i de første seks vækstår efter den bekræftede forekomst til undersøgelse for skadegøreren.

6. Hvis der kan ske en fuldstændig udskiftning af vækstmediet på det befængte avlsareal, skal udskiftning og genoptagelse af produktionen ske efter Plantedirektoratets anvisning.

B. For befængt overfladevand gælder følgende betingelser:

Anvendelse af befængt overfladevand til vanding af værtsplanter må kun ske med Plantedirektoratets tilladelse.

C. For befængt flydende affald eller spildevand gælder følgende betingelser:

Flydende affald, spildevand og slam fra virksomheder, der håndterer værtsplanter, og som er erklæret befængt, skal bortskaffes eller anvendes efter Plantedirektoratets anvisning.Bilag 2

Sandsynligvis befængte avlsarealer

For sandsynligvis befængte avlsarealer gælder følgende betingelser:

1.1 I det første vækstår efter den bekræftede forekomst af skadegøreren er det forbudt at avle kartofler, tomater eller andre afgrøder, der er værtsplanter for skadegøreren eller

1.2 I det første vækstår er det tilladt at lægge godkendte læggekartofler efter Plantedirektoratets anvisning. Avlen kan ikke godkendes som læggekartofler.

2. I de første to vækstår efter udløbet af de i nr. 1.1 eller nr. 1.2 nævnte vækstår er det tilladt at lægge godkendte læggekartofler. Avlen kan godkendes som læggekartofler, hvis den opfylder betingelserne herfor i bekendtgørelse om kartofler.

3. I alle vækstårene omfattet af nr. 1 eller nr. 2 skal der tages skridt til at holde avlsarealet fri for værtsplanter (d.v.s. alle planter af natskyggefamilien (Solanaceae), herunder især kartoffel og tomat).

4. Plantedirektoratet udtager prøver af evt. avl af værtsplanter i de første tre vækstår efter den bekræftede forekomst til undersøgelse for skadegøreren.Bilag 3

Befængte maskiner, redskaber og lignende

A. På den befængte avlsejendom:

Til og med det første vækstår efter den bekræftede forekomst af skadegøreren skal maskiner, redskaber, lagerrum, transportmidler o.lign. rengøres efter følgende retningslinier:

1. Alle redskaber, maskiner o.lign., der anvendes på befængte avlsarealer, skal rengøres og desinficeres med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet, umiddelbart efter anvendelsen på arealet, dvs. inden anvendelse andre steder.

2. Alle redskaber, maskiner o.lign., der anvendes til håndtering af knolde og planter, skal rengøres og desinficeres inden anvendelse på de befængte avlsarealer.

3. Eventuelle lagerrum, kulepladser med fast bund o.lign. til opbevaring af knolde eller planter på den befængte avlsejendom skal årligt rengøres og desinficeres inden ibrugtagning.

B. På andre ejendomme:

Alle redskaber, maskiner o.lign., der er erklæret befængte, skal rengøres og desinficeres med et middel, med dokumenteret effekt overfor plantepatogene mikroorganismer, herunder plantepatogene bakterier, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet, inden anvendelse til andet formål.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 98/57/EF af 20. juli 1998 om bekæmpelse af Ralstonia solanecearum (Smith) Yabuuchi et al. (EFT 1998, L 233, s. 1) og Kommissionens direktiv 2006/63/EF af 14. juli 2006 om ændring af bilag II-VII til Rådets direktiv 98/57/EF om bekæmpelse af Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (EUT 2006 L 206, s. 36).