Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 15. oktober 1996 om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Den 15. oktober 1996 undertegnedes i London en protokol med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om ændring af overenskomsten af 11. november 1980 til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, som ændret ved protokol af 1. juli 1991.

Protokollen og en dertil knyttet noteveksling har følgende ordlyd:

PROTOKOL

mellem

Regeringen i Kongeriget Danmark

og

Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

om ændring af

Overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, undertegnet i København den 11. november 1980, som ændret ved Protokollen undertegnet i London den

     1. juli 1991

Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland;

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten mellem de kontraherende parter til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, undertegnet i København den 11. november 1980, som ændret ved protokollen undertegnet i London den 1. juli 1991 (herefter omtalt som »overenskomsten«);

er blevet enige om følgende:

ARTIKEL I Artikel 3, stykke 1, litra i), i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

 • »i) udtrykket »international trafik« betyde enhver transport med skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat;»

ARTIKEL II Artikel 8 i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 8

Skibs- og luftfart

     1. Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat oppebærer ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i denne stat.

     2. Ved anvendelsen af denne artikel skal fortjeneste ved driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik omfatte:

 • a) fortjeneste ved udleje på bareboat basis af skibe eller luftfartøjer; og
 • b) fortjeneste ved anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der bruges til transport af varer;

hvor henholdsvis sådan udleje eller sådan anvendelse, rådighedsstillelse eller udleje er knyttet til driften af skibe eller luftfartøjer i international trafik.

     3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne artikel skal også finde anvendelse på fortjeneste ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation, men kun på så meget af den således opnåede fortjeneste, som kan henføres til deltageren i forhold til dennes andel i den fælles drift.

     4. Med hensyn til fortjeneste, som oppebæres af det danske, norske og svenske luftfartskonsortium, Scandinavian Airlines System (SAS), skal bestemmelserne i stykke 1, 2 og 3 i denne artikel kun finde anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i dette konsortium, der ejes af Det Danske Luftfartsselskab (DDL), den danske partner i Scandinavian Airlines System (SAS).«

ARTIKEL III Artikel 10 i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 10

Udbytte

     1. Udbytte, som udbetales af et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

     2. Med forbehold af bestemmelserne i Rådets Direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990,

 • a) kan sådant udbytte imidlertid også beskattes i den kontraherende stat, i hvilken det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den således pålignede skat ikke overstige 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet;
 • b) skal sådant udbytte være fritaget for skat i den førstnævnte stat, hvis den retmæssige ejer, som er nævnt i litra a) i dette stykke, er et selskab, der direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det selskab, der udbetaler udbyttet.

     3. Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst af andre selskabsrettigheder, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken det selskab, der foretager udlodningen, er hjemmehørende, og omfatter også enhver anden post (bortset fra renter, der er fritaget for beskatning efter bestemmelserne i artikel 11 i denne overenskomst), som i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, i hvilken det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, behandles som et udbytte eller udlodning fra et selskab.

     4. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 i denne artikel skal ikke finde anvendelse, såfremt udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, i hvilken det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et der beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et der beliggende fast sted, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne i henholdsvis artikel 7 eller artikel 14 finde anvendelse.

     5. I tilfælde, hvor et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer fortjeneste eller indkomst fra den anden kontraherende stat, må denne anden stat ikke påligne nogen skat på udbytte, som udbetales af selskabet, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne anden stat, eller medmindre den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, har direkte forbindelse med et fast driftssted eller fast sted, der er beliggende i denne anden stat, eller undergive selskabets ikke-udloddede fortjeneste nogen skat på ikke-udloddet fortjeneste, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne anden stat.

     6. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af de aktier eller andre rettigheder, som ligger til grund for udbetalingen af udbyttet, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.'

ARTIKEL IV Artikel 11, stykke 6, 7 og 8, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     6. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af den gældsfordring, som ligger til grund for udbetalingen af renter, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.'

ARTIKEL V

1. Artikel 12, stykke 1 og 2, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     1. Royalties, der hidrører fra en kontraherende stat, og som oppebæres og retmæssigt ejes af en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i denne anden stat.

     2. Udtrykket »royalties« betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag for anvendelsen af, eller retten til at anvende, enhver ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde (herunder spillefilm, og film eller bånd til radio- eller fjernsynsudsendelser), ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer.'

2. Artikel 12, stykke 5, 6 og 7, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     5. Bestemmelserne i denne artikel skal ikke finde anvendelse, hvis det var hovedformålet eller et af hovedformålene hos enhver person, der medvirkede ved stiftelsen eller overdragelsen af de rettigheder, der ligger til grund for udbetalingen af royalties, at drage fordel af denne artikel ved hjælp af denne stiftelse eller overdragelse.'

ARTIKEL VI Artikel 13, stykke 3, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     3. Fortjeneste, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, ved afhændelse af skibe eller luftfartøjer, der anvendes i international trafik af et foretagende i denne kontraherende stat, eller af rørlig formue, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, kan kun beskattes i denne kontraherende stat.

Med hensyn til fortjeneste, som oppebæres af det danske, norske og svenske luftfartsselskab, Scandinavian Airlines System (SAS), skal bestemmelserne i dette stykke kun finde anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i dette konsortium, der ejes af Det Danske Luftfartsselskab (DDL), den danske partner i Scandinavian Airlines System (SAS).'

ARTIKEL VII Artikel 15, stykke 4, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et skib eller luftfartøj, der anvendes i international trafik, kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendet, der driver skibet eller luftfartøjet, er hjemmehørende, under forudsætning af at sådant vederlag er skattepligtigt i denne kontraherende stat.

I tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udøvet om bord på et luftfartøj, der drives i international trafik af konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

     5. Med hensyn til stykke 4 i denne artikel, skal vederlag, der oppebæres om bord på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og omfattet af Kildeskattelovens § 48 D, indsat ved lov nr. 364 af 1. juli 1988, anses for at være skattepligtigt i Danmark.'

ARTIKEL VIII Artikel 18 i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 18

Pensioner og lignende betalinger

     1. Medmindre bestemmelserne i stykke 2 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, som betales til en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat og skattepligtig deraf i denne stat, kun beskattes i denne stat.

     2. I tilfælde hvor en fysisk person, der var hjemmehørende i en kontraherende stat, er blevet hjemmehørende i den anden kontraherende stat, skal intet i stykke 1 i denne artikel berøre den førstnævnte stats ret til i henhold til dens nationale lovgivning at beskatte pensioner, livrenter og andre lignende vederlag, der hidrører fra denne stat og betales til denne fysiske person.

     3. Uanset bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel, kan betalinger, som tilfalder en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i henhold til sociallovgivningen i den anden kontraherende stat, kun beskattes i denne anden stat.

     4. Udtrykket »livrenter« betyder en fastsat sum, der er periodisk betalbar til en fysisk person til fastsatte tidspunkter for livstid eller for et bestemt eller beregneligt tidsrum i henhold til en forpligtelse til at præstere betalingerne mod rimeligt og fuldt vederlag i penge eller penges værdi.'

ARTIKEL IX Artikel 22, stykke 2, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     2. a) Med forbehold af bestemmelserne i litra f) i dette stykke, skal Danmark, i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kan beskattes i Det Forenede Kongerige, indrømme et fradrag i skatten af denne persons indkomst med et beløb, som svarer til den skat, der er betalt af indkomsten i Det Forenede Kongerige.

 • b) Sådant fradrag skal imidlertid ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet uden fradraget, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Det Forenede Kongerige.
 • c) Med forbehold af bestemmelserne i litra d) i dette stykke, skal udbytte, der udbetales af et selskab, som er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det udbyttebetalende selskab, være fritaget for skat i Danmark.
 • d) Bestemmelserne i litra c) i dette stykke finder kun anvendelse i den udstrækning, at
 • (i) den fortjeneste, hvoraf udbyttet er udbetalt, er undergivet selskabsskat i Det Forenede Kongerige, eller enhver anden skat i Det Forenede Kongerige eller andetsteds, som er sammenlignelig med dansk skat; eller
 • (ii) det udbytte, som er udbetalt af det selskab, der er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, udgør modtaget udbytte af aktier eller andre rettigheder i et selskab, der er hjemmehørende i en tredje stat, og dette udbytte ville have været fritaget for dansk skat, hvis disse aktier eller andre rettigheder havde været ejet direkte af det selskab, der er hjemmehørende i Danmark.
 • e) I tilfælde hvor udbytte er udbetalt af et selskab, der er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, og som direkte ejer mindst 25 pct. af den udstedte aktiekapital i det udbyttebetalende selskab, skal der, hvis udbyttet ikke er fritaget for dansk skat i medfør af bestemmelserne i litra c) i dette stykke, ved beregning af nedslag tages hensyn til den skat, der skal betales i Det Forenede Kongerige af det udbyttebetalende selskab af den fortjeneste, hvoraf sådant udbytte er udbetalt.
 • f) I tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Det Forenede Kongerige, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal indrømme et fradrag i indkomstskatten for den del af indkomstskatten, som svarer til den indkomst, der hidrører fra det Forenede Kongerige.'

ARTIKEL X

     1. Artikel 28, stykke 1, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     1. I tilfælde hvor indkomst i henhold til bestemmelserne i denne overenskomst er fritaget for dansk skat, og hvor en fysisk person i henhold til den gældende lovgivning i Det Forenede Kongerige er skattepligtig af den nævnte indkomst for så vidt angår det beløb, som er overført til eller modtaget i Det Forenede Kongerige, og ikke for så vidt angår hele beløbet, skal den fritagelse, der skal gives i Danmark efter denne overenskomst, kun omfatte den del af indkomsten, som er beskattet i Det Forenede Kongerige.'

     2. Artikel 28, stykke 3, i overenskomsten ophæves og erstattes af følgende:

     3. I tilfælde hvor en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, er medlem af en pensionsordning, oprettet i og i skattemæssig henseende anerkendt af den anden kontraherende stat, og udøver personligt arbejde i tjenesteforhold i den førstnævnte stat, skal, med forbehold af de nærmere anførte betingelser i stykke 4 i denne artikel:

 • a) bidrag, der betales af den fysiske person til denne pensionsordning, være fritaget for skat i den førstnævnte stat på samme måde, som hvis pensionsordningen i skattemæssig henseende var anerkendt af denne stat; og
 • b) betalinger til pensionsordningen af eller på vegne af den fysiske persons arbejdsgiver:
 • (i) ikke anses for skattepligtig indkomst for den fysiske person, og
 • (ii) være fradragsberettiget ved beregningen af arbejdsgiverens fortjeneste

i den førstnævnte stat på samme måde, som hvis pensionsordningen i skattemæssig henseende var anerkendt af denne stat.

     4. De nærmere betingelser i dette stykke består i, at:

 • a) den fysiske person udøver sit personlige arbejde i tjenesteforhold i den førstnævnte stat for en arbejdsgiver, som var hans arbejdsgiver, umiddelbart før han begyndte at udføre sit arbejde i denne stat, eller er en arbejdsgiver forbundet med denne arbejdsgiver;
 • b) den fysiske person var medlem af pensionsordningen, umiddelbart før han blev hjemmehørende i den førstnævnte stat;
 • c) pensionsordningen er anerkendt af den kompetente myndighed i den førstnævnte stat som svarende til en pensionsordning, der i skattemæssig henseende er anerkendt af denne stat.

     5. Med hensyn til denne artikel:

 • a) udtrykket »pensionsordning« betyder:
 • (i) for Danmarks vedkommende, en tvungen ordning i forbindelse med tjenesteforhold (bortset fra en social pensionsordning), hvori den fysiske person deltager med henblik på at sikre sig pensionsgoder, eller i mangel af en sådan ordning, en personlig pensionsordning, og
 • (ii) for Det Forenede Kongeriges vedkommende, en ordning i forbindelse med tjenesteforhold, oprettet med det ene formål at tilbyde pensionsgoder, eller i mangel af en sådan ordning, en personlig pensionsordning;
 • b) en pensionsordning er anerkendt i skattemæssig henseende i en kontraherende stat, hvis i denne stat:
 • (i) den fysiske persons bidrag til pensionsordningen berettiger til skattefritagelse, eller
 • (ii) betalinger til pensionsordningen af eller på vegne af den fysiske persons arbejdsgiver ikke anses som skattepligtig indkomst for den fysiske person;
 • c) arbejdsgivere er forbundne i tilfælde hvor:
 • (i) den ene, direkte eller indirekte, har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i den anden, eller
 • (ii) de samme personer, direkte eller indirekte, har del i ledelsen af, kontrollen af eller kapitalen i hver af dem.'

ARTIKEL XI

     1. Hver af de kontraherende stater skal give den anden underretning, når den har gennemført de foranstaltninger, som kræves efter dens lovgivning for denne protokols ikrafttræden. Denne protokol skal træde i kraft på datoen for den sidste af disse underretninger og skal derefter have virkning:

 • a) i Det Forenede Kongerige:
 • (i) for så vidt angår indkomstskat og kapitalvindingsskat, for ethvert skatteår, der begynder den 6. april i det kalenderår, der følger nærmest efter det kalenderår, i hvilket protokollen træder i kraft, eller senere;
 • (ii) for så vidt angår selskabsskat, for ethvert finansår, der begynder den 1. april i det kalenderår, der følger nærmest efter det kalenderår, i hvilket protokollen træder i kraft, eller senere.
 • b) i Danmark, for så vidt angår skatter for det indkomstår, der falder sammen med eller træder i stedet for det kalenderår, der følger umiddelbart efter det kalenderår, i hvilket protokollen træder i kraft og for følgende indkomstår.

     2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel, skal bestemmelserne i artikel 15, stykke 5, i overenskomsten (som indsat ved Artikel VII i denne protokol) have virkning for så vidt angår vederlag, der modtages for personligt arbejde i tjenesteforhold den 1. januar 1989 eller senere.

     3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten forbliver i kraft.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i to eksemplarer i London, den 15. oktober 1996, på

engelsk og dansk, således at begge tekster har samme gyldighed.

Ole Lønsmann Poulsen

For Regeringen i Kongeriget Danmark

Sir Nicholas Bonsor

For Regeringen i

Det Forenede Kongerige

Storbritannien og Nordirland

NOTEVEKSLING

London, den 15. oktober, 1996

Deres Excellence

Jeg har den ære at henvise til protokollen, som er blevet undertegnet i dag mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»protokollen«) til ændring af Overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, undertegnet i København den 11. november 1980, som ændret ved Protokollen undertegnet i London den 1. juli 1991 (»overenskomsten«), og på vegne af Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland at foreslå:

med hensyn til artiklerne 10, stykke 6, 11, stykke 6, og 12, stykke 5 i overenskomsten som ændret ved protokollen, såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, bliver nægtet skattelempelse i den anden kontraherende stat som følge af en af disse bestemmel-ser, skal den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat underrette den kompetente myndighed i den førstnævnte stat; og

med hensyn til artikel 22 i overenskomsten, ved fortsat at anvende kriteriet om besiddelse af stemmerettighed i artikel 22, stykke 1, litra b), udnytter de kontraherende stater den valgmulighed, der er hjemlet i Rådets Direktiv 90/435 EØF af 23. juli 1990, artikel 3, stykke 2, til at afvige fra stykke 1 i denne artikel ved at erstatte kriteriet om besiddelse af kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat med kriteriet om besiddelse af stemmerettigheder. Hvis det forudgående forslag kan godkendes af Regeringen i Kongeriget Danmark, har jeg den ære at henstille, at nærværende note og Deres Excellences svar i den henseende skal anses for at udgøre en aftale mellem de to Regeringer i dette anliggende, som skal træde i kraft samtidig med denne protokols ikrafttræden.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min udmærkede højagtelse.

Sir Nicholas Bonsor

London, den 15 oktober 1996

Deres Excellence

Jeg har den ære at anerkende modtagelse af Deres Excellences note af dags dato, der lyder som følger:

»Jeg har den ære at henvise til protokollen, som er blevet undertegnet i dag mellem Regeringen i Kongeriget Danmark og Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (»protokollen«) til ændring af Overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår skatter på indkomst og kapitalvinding, undertegnet i København den 11. november 1980, som ændret ved Protokollen undertegnet i London den 1. juli 1991 (»overenskomsten«), og på vegne af Regeringen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland at foreslå:

med hensyn til artiklerne 10, stykke 6, 11, stykke 6, og 12, stykke 5 i overenskomsten som ændret ved protokollen, såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, bliver nægtet skattelempelse i den anden kontraherende stat som følge af en af disse bestemmelser, skal den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat underrette den kompetente myndighed i den førstnævnte stat; og

med hensyn til artikel 22 i overenskomsten, ved fortsat at anvende kriteriet om besiddelse af stemmerettighed i artikel 22, stykke 1, litra b), udnytter de kontraherende stater den valgmulighed, der er hjemlet i Rådets Direktiv 90/435 EØF af 23. juli 1990, artikel 3, stykke 2, til at afvige fra stykke 1 i denne artikel ved at erstatte kriteriet om besiddelse af kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat med kriteriet om besiddelse af stemmerettigheder.

Hvis det forudgående forslag kan godkendes af Regeringen i Kongeriget Danmark, har jeg den ære at henstille, at nærværende note og Deres Excellences svar i den henseende skal anses for at udgøre en aftale mellem de to Regeringer i dette anliggende, som skal træde i kraft samtidig med denne protokols ikrafttræden.'

Eftersom det forudgående forslag kan godkendes af Regeringen i Kongeriget Danmark, har jeg den ære at bekræfte, at Deres Excellences note og dette svar skal anses for at udgøre en aftale mellem de to Regeringer i dette anliggende, som skal træde i kraft samtidig med denne protokols ikrafttræden.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min udmærkede højagtelse.

Ole Lønsmann Poulsen

Protokollen trådte i medfør af artikel XI i kraft den 20. juni 1997.

Skatteministeriet, den juli 1997

Carsten Koch

Officielle noter

Ingen