Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto(* 1)

Herved bekendtgøres lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 2. december 1993, med de ændringer og tilføjelser, der følger af § 1 i lov nr. 914 af 8. december 1993, § 4 i lov nr. 1063 af 12. december 1996, § 3 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, § 9 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, § 11 i lov nr. 440 af 10. juni 1997 og lov nr. 446 af 10. juni 1997. Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. 641 af 1. august 1997


§ 1. Den, der med henblik på etablering af selvstændig

erhvervsvirksomhed her i landet foretager indskud på

etableringskonto efter reglerne i denne lov, kan fradrage indskuddet

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Fradrag for et givet indkomstår indrømmes for indskud, der er foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret til og med den nærmest efterfølgende 15. maj (indskudsåret).

Stk. 3. Fradrag kan ikke opnås for det indkomstår, hvori etablering finder sted, jf. § 5, eller for følgende indkomstår, hvori beløb indskudt før etableringen endnu ikke er hævet fuldt ud.

§ 2. Berettiget til at foretage indskud på etableringskonto er fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 40 år.

§ 3. (* 2) Indskuddet for et indskudsår skal udgøre mindst 5.000 kr. og kan højst udgøre 25 pct. af indskyderens nettolønindtægt i indkomståret, dog kan der altid indskydes 50.000 kr. af nettolønindtægten. Til lønindtægten henregnes kontant løn med tillæg af den skattemæssige værdi af frit ophold og andre goder, som lønmodtageren har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, samt beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, herunder udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejser bortset fra beløb, der omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 9, stk. 5, 2. pkt. Ved beregningen af nettolønindtægten foretages fradrag efter ligningslovens §§ 9-9 D.

Stk. 2. Forskudsafskrivning på et kontraheret skib i medfør af bestemmelsen i § 14 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. formindsker det indskud, som den skattepligtige kan foretage for det pågældende indskudsår, med forskudsafskrivningens beløb.

§ 4. (* 3)(* 4) Indskuddet skal foretages kontant på en særlig indlånskonto, der forrentes med en forud for renteperioden fastsat procentdel af indeståendet, eller anbringes i et særskilt depot af børsnoterede obligationer, hvis pålydende rente er højere eller lig med mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38. Det skal ske i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v., § 6 a, stk. 1-4. Kontoen eller depotet skal betegnes etableringskonto og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og personnummer. Kontantkonto og depot skal være oprettet i samme pengeinstitut. Indskud kan overføres mellem kontantkonto og depot. Indskud kan ikke anbringes i obligationer, der kan konverteres til aktier m.v.

Stk. 2. Indskud på en konto kan dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i § 5 for at hæve indskud af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger og dokumentation for, at betingelserne i § 5 er opfyldt. Beløb, der er omfattet af 1. pkt., behandles efter reglerne om indskud.

§ 5. (* 5) Ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet hæves indskuddene i overensstemmelse med reglerne i § 7. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra kontohaveren. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.

Stk. 2. Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger 125.900 kr. Ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum skal kontohaveren være berettiget til at medregne værdien af varelager ved etableringsårets udgang opgjort til fakturapris eller dagspris i stedet for det ved etableringen anskaffede varelager. For bygninger m.v., hvor anskaffelsessummen efter § 19 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. skal omregnes til kontantværdi, indgår kontantværdien ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum. Det er endvidere en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

Stk. 3. Kravet om, at kontohaveren eller dennes ægtefælle skal deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden i ikke uvæsentligt omfang, gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller invaliditet efter, at midler er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats dog i den resterende del af perioden. Drives virksomheden af ægtefæller i forening, gælder reglen i 2. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne driver virksomheden, gælder 2. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.

Stk. 4. For indskud på etableringskonto, der er foretaget inden 17. maj 1983, er beløbsgrænsen efter stk. 2 30.000 kr. Skatteministeren kan tillade, at kravet om personlig arbejdsindsats efter stk. 2 og 3 fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor, og indskud på etableringskonto er sket inden 17. maj 1983. Bestemmelsen i dette stykke finder kun anvendelse indtil udgangen af indkomståret 1995.

Stk. 5. Beløbsgrænsen i stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. (* 6) Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2,

4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ikke ved etablering af

selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1993, såfremt

virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune. Beløbsgrænsen

i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4. pkt., om personlig

arbejdsindsats gælder ej heller ved etablering af selvstændig

erhvervsvirksomhed i indkomståret 1994 i det omfang, der til brug

for virksomheden anskaffes formuegoder af den i § 7, stk. 1,

litra c, e eller f, omhandlede art beliggende i Bornholms

Amtskommune, såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms

Amtskommune. Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2,

4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ej heller ved

etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1994

i det omfang, der til brug for virksomheden anskaffes maskiner,

inventar eller lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes

erhvervsmæssigt, til anbringelse og brug i følgende bygninger

beliggende i Bornholms Amtskommune:

 • 1) bygninger, hvor byggeriet er igangsat i indkomståret 1993 eller 1994 og færdigopført inden udgangen af sidstnævnte indkomstår, og
 • 2) eksisterende bygninger, som i samme tidsrum undergives en betydelig ombygning, hvorved
 • a) bygningen enten indrettes til anden anvendelse eller
 • b) ombygningsudgifterne udgør mindst halvdelen af, hvad udgiften til opførelse af en tilsvarende nybygning må antages at andrage.

Stk. 7. Formuegoder, som er anskaffet tidligere end 3 år før etableringsårets begyndelse, eller som er afhændet, eventuelt udskilt af driften, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den i stk. 2 nævnte samlede anskaffelsessum.

Stk. 8. Indskud kan hæves ved etablering af en virksomhed, som skal drives af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening.

§ 6. (* 6) Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder inden for landbrug og fiskeri, såfremt der ydes eller er ydet offentlig støtte til anskaffelsen, og der opstår tilbagebetalingskrav herfor, der ikke er endeligt indfriet.

Stk. 2. (* 6) Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i landbruget og forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, hvor betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet og forordning nr. 866/90 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ikke er opfyldt.

Såfremt der ikke søges støtte efter forordning nr. 866/90, skal alene de materielle bestemmelser i forordningen været opfyldt. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte en fortegnelse over EF-retsakter med tilhørende gennemførelsesregler, som måtte udfylde, ændre, afløse eller supplere de i 1. pkt. nævnte forordninger. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder omfattet af de i fortegnelsen nævnte forskrifter, hvor betingelserne for støtte i medfør af disse forskrifter ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i

 • 1) skibsbygningsindustrien,
 • 2) kunstfiberindustrien,
 • 3) motorkøretøjsindustrien for så vidt angår projekter over 90 mio. kr. eller
 • 4) kul- og stålindustrien.

§ 7. Efter etableringen hæves beløb af indtil samme størrelse som anskaffelsessummen eller, hvor der i tidligere indkomstår er foretaget skattemæssige afskrivninger på formuegodet, den uafskrevne del af anskaffelsessummen for følgende formuegoder anskaffet inden for den frist, der er nævnt i § 5, stk. 7:

 • a) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Beløb kan dog ikke hæves til anskaffelse af automobiler, som er indregistreret til privat personbefordring, til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv omsætningsafgift.
 • b) Skibe til erhvervsmæssig brug.
 • c) Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter § 18 i lov om skattemæssige afskrivninger m.v., samt særlige installationer i sådanne bygninger.
 • d) Tidsbegrænsede rettigheder såsom patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.
 • e) Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt.
 • f) Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter.
 • g) Goodwill.

Stk. 2. (* 6) Såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune, og beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats ikke er opfyldt, er det en betingelse for at hæve indskudsbeløb efter stk. 1 til forlods afskrivning, at dette sker for indkomståret 1993, at de i stk. 1, litra a, c, e og f, omhandlede formuegoder efter anskaffelsen befinder sig i Bornholms Amtskommune i mindst to år, og at kontohaveren ikke inden for de første to år efter anskaffelsen afhænder det eller de anskaffede formuegoder. Indskudsbeløb kan endvidere hæves til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på de i stk. 1, litra c, e og f, omhandlede formuegoder, såfremt de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt. Bestemmelsen i 2. pkt. gælder for så vidt angår retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt som nævnt i stk. 1, litra e, kun, såfremt det forpagtede eller lejede er fast ejendom beliggende i Bornholms Amtskommune. Indskudsbeløb kan yderligere hæves til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på maskiner, inventar og lignende driftsmidler som nævnt i § 5, stk. 6, 3. pkt., såfremt de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt. Indskudsbeløb kan ikke hæves til forlods afskrivning på skibe til erhvervsmæssig brug nævnt i stk. 1, litra b.

Stk. 3. For de i stk. 1, litra c og f, nævnte bygninger m.v. udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet i medfør af § 19 A i lov om skattemæssige afskrivninger m.v. For de i stk. 1, litra d, e og g, omhandlede formuegoder udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet i medfør af § 16 E, stk. 6, i ligningsloven. Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger.

Stk. 4. Anskaffelse af maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der er omfattet af reglerne om straksfradrag i afskrivningslovens § 3, stk. 1 eller 2, berettiger ikke til at hæve beløb efter stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Kontrahering om bygning af et skib berettiger ej heller til at hæve beløb efter stk. 1.

Stk. 5. (* 3) Når der i de i stk. 1 omtalte situationer hæves et

beløb fra etableringskontoen, hæves der af indskuddene med samme

beløb. Indskud, der eventuelt overstiger indestående, anses for fuldt

ud hævet, når det sidste indestående hæves. Det beløb, der lægges til

grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende

formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der

svarer til de hævede indskud. Den del af de hævede indskud, der ikke

kan afskrives forlods, efterbeskattes efter § 10.

Stk. 6. De forlods afskrivninger, der er foretaget efter stk. 5, sidestilles, hvor andet ikke er foreskrevet, med skattemæssige afskrivninger.

Stk. 7. Er der foretaget indskud på etableringskonto for flere indskudsår, kan indskuddet vedrørende et givet indskudsår først hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud.

Stk. 8. Afskrivninger efter stk. 5 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 9. Afskrivning efter stk. 5 på et formuegode skal ske forud for en eventuel anvendelse af investeringsfondshenlæggelser for samme indkomstår.

§ 7 A. (* 5) (Ophævet)

§ 7 B. (* 5) Deltagelse i en virksomhed som kommanditist anses ikke som etablering. Deltagelsen berettiger ikke til at hæve beløb efter § 7 til forlods afskrivning på de af virksomheden omfattede aktiver.

§ 8. Etablering skal være sket inden 10 år efter udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget. Er kontohaveren ikke fyldt 40 år ved fristens udløb, forlænges fristen til udgangen af det år, hvori han fylder 40 år.

Stk. 2. Når kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tillade, at fristen forlænges.

§ 9. Er etablering ikke foretaget inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet.

Stk. 2. (* 3) Samtlige indskud på etableringskonto kan hæves inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, selv om etablering ikke er sket. I så fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. Når der hæves et beløb fra etableringskontoen, hæves der af indskuddene med samme beløb. Indskud, der eventuelt overstiger indeståendet, anses for fuldt ud hævet, når det sidste indestående hæves.

Stk. 3. Beskatningen efter stk. 1-2 sker med satsen for almindelig indkomstskat efter personskattelovens § 6 og med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. De beløb, der er indsat på etableringskontoen, sikrer skattekravet efter de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.

§ 10. (* 5) Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke

har kunnet hæves efter bestemmelserne i § 7 i etableringsåret eller

noget af de to efterfølgende indkomstår, medregnes til den

skattepligtige indkomst for det andet indkomstår efter

etableringsåret.

Stk. 2. De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan dog hæves allerede i etableringsåret eller det følgende indkomstår. I så fald medregnes beløbet til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet hæves.

Stk. 3. (* 3) Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 3. og 4. pkt., og § 9, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Har etablering fundet sted ved, at indskudsbeløb er hævet til forlods afskrivning efter bestemmelserne i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, uden at beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats er opfyldt, finder bestemmelserne i stk. 1-3 ikke anvendelse.

Stk. 5. (* 7) Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, forlænges fristen i stk. 1 for hævning af indskud, efter at etablering har fundet sted. Fristen forlænges indtil udløbet af det andet indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne frist, medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori fristen udløber.

Stk. 6. (* 7) Hvis en skattemyndighed efter at have tilsidesat en foretagen etablering hæver et beløb fra etableringskontoen til dækning af et skattekrav, anses et dertil svarende indskud for hævet efter reglerne i § 9, stk. 2, 3. og 4. pkt. Indskud, som er blevet hævet efter 1. pkt., kan retableres, såfremt skatteyderen inden 3 måneder efter at have fået endeligt medhold i, at etablering er sket, indskyder et til de pågældende tidligere indskud svarende beløb på etableringskonto. I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyderen dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget efter etableringen, såfremt de almindelige betingelser herfor er opfyldt ved anskaffelsen. I forbindelse hermed kan skatteyderen inden for samme 3-måneders-frist begære genoptagelse af skatteansættelsen for etableringsåret og følgende år. Indskud, som ikke er blevet forlodsafskrevet eller retableret gennem indsættelse på etableringskonto, medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3-måneders-fristen udløber.

§ 10 A. (* 8) Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede

har indgået ægteskab efter etableringen, kan den etableredes

samlevende ægtefælle hæve indskud fra sin etableringskonto efter

bestemmelserne i §§ 7 og 7 A til brug i den etablerede

virksomhed. Det kan ske indtil udløbet af det andet år efter det

år, hvori ægteskabet blev indgået. Det gælder dog kun, såfremt

der ikke forinden er indtrådt beskatning af indskuddene på den

etableringskonto, der tilhører den etableredes samlevende

ægtefælle, efter §§ 9, 10, 11 og 11 A.

§ 11. I tilfælde af kontohaverens død eller konkurs medregnes ikke hævede indskud med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst for de nævnte indkomstår. § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede indskud med tillæg efter 2. pkt. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1. og 2. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d, af indkomsten fra virksomheden. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1. Efterbeskatning skal ske senest ved udløbet af fristen for etablering, jf. § 8.

Stk. 3. Hvis en virksomhed i øvrigt ophører eller afhændes inden udløbet af det andet indkomstår efter etableringsåret, medregnes ikke hævede indskud og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret på ny etablerer selvstændig virksomhed, jf. § 5.

Stk. 4. (* 9) Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang indskuddet overtages af en efterlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens § 43, stk. 4, eller § 80, stk. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 3.

§ 11 A. (* 3) Er der hævet indskud af den etableringskonto, der er nævnt i § 4, uden at indskudsbeløbet kan forlods afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstituttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 5 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddene er hævet, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Beskatningen sker med satsen for almindelig indkomstskat efter personskattelovens § 6 og med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. (* 3) Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre indskudsbeløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele indskudsbeløbet er anvendt.

Stk. 3. Har forlods afskrivning efter stk. 2 ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning senest kunne foretages.

§ 11 B. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4, stk. 2, § 9, stk. 3, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1 og 3, eller § 15, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. (* 5) Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11 C. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. (* 5) Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. (* 5) I sager om overtrædelse af denne lov, der behandles administrativt efter stk. 1, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. (* 5) Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over de på en etableringskonto indskudte beløb. Indskuddene kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning bortset fra konkurs, jf. § 11, stk. 1.

§ 14. (* 3)(* 10) Renter, kursgevinster og kurstab i forbindelse med

en etableringskonto beskattes i det omfang, det følger af

skattelovgivningens almindelige regler. Renter, kursgevinster og

kurstab påvirker ikke størrelsen af et foretaget indskud. Renter,

der ikke indskydes på ny efter de almindelige regler herfor,

medregnes ikke til etableringskontoens indestående, og de kan

hæves i overensstemmelse med de af pengeinstituttet fastsatte

regler. Kursgevinster og kurstab medregnes til

etableringskontoens indestående.

§ 14 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af denne lov, herunder for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de i pengeinstitutterne oprettede etableringskonti.

§ 16. (Ophævet)

§ 16 A. (Ophævet)

§ 17. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 1. august 1997

Carsten Koch

/ Hans Refslund

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om

ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for love, der er vedtaget i

folketingsårene 1993-94 og 1996-97. Bemærkninger om ikrafttrædelses-

og overgangsbestemmelser for tidligere ændringer i

etableringskontoloven er kun medtaget i det omfang, de skønnes at

have betydning.

(* 2) Bestemmelsen i § 3, stk. 1, 2. pkt., træder i den her anførte

affattelse i kraft den 1. januar 1997, jf. § 5, stk. 1, i lov nr.

1063 af 12. december 1996. Der henvises dog til overgangsreglerne

i nævnte lovs § 5, stk. 2-4.

(* 3) Bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 7, stk. 5, § 9, stk. 2, 3. og

4. pkt., § 10, stk. 3, § 11 A, stk. 1, 1. og 3. pkt., § 11 A, stk. 2,

og § 14 træder i den her anførte affattelse i kraft den 1. juli 1997

og har virkning for indskud, der foretages den 1. juli 1997 eller

senere, med virkning for indkomståret 1997 og senere år, jf. § 2,

stk. 1 og 2, i lov nr. 446 af 10. juni 1997. Bestemmelserne har

endvidere virkning for overflytninger fra kontantkonto til

obligationsdepot og omvendt, der sker den 1. juli 1997 eller senere.

(* 4) Bestemmelsen i § 4, stk. 1, 1. pkt., træder i den her anførte affattelse for så vidt angår henvisningen til kursgevinstlovens § 38 i kraft den 12. juni 1997 og har virkning fra og med indkomståret 1998, jf. § 12, stk. 1 og 2, i lov nr. 440 af 10. juni 1997. Indtil dette tidspunkt henviser bestemmelsen til kursgevinstlovens § 7.

(* 5) Bestemmelserne i § 5, stk. 1, 1. pkt., § 10, stk. 1, § 11 B,

stk. 4, § 11 C, stk. 2, 4 og 5, i den her anførte affattelse samt

ophævelse af § 5, stk. 9, § 7 A og § 7 B, 3. pkt., træder i kraft den

1. juli 1997, jf. § 2, stk. 1, i lov nr. 446 af 10. juni 1997.

(* 6) Bestemmelserne i § 5, stk. 6, 3. pkt., § 6, stk. 1 og 2, og §

7, stk. 2, 4. pkt., træder i den her anførte affattelse i kraft den

10. december 1993 og har virkning for indskudsbeløb og henlæggelser,

der anvendes til forlods afskrivning på formuegoder for indkomstårene

1993 og 1994, jf. § 3 i lov nr. 914 af 8. december 1993.

(* 7) Indsættelse af § 10, stk. 5 og 6, træder i kraft den 1. juli

1997 og har virkning for tilfælde, hvor endelig afgørelse af

etableringsspørgsmål finder sted den 1. juli 1997 eller senere, jf. §

2, stk. 1 og 2, i lov nr. 446 af 10. juni 1997.

(* 8) Indsættelse af § 10 A træder i kraft den 1. juli 1997 og har virkning for hævning, der sker i indkomståret 1998 og senere indkomstår, jf. § 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 446 af 10. juni 1997.

(* 9) Bestemmelsen i § 11, stk. 4, træder i den her anførte

affattelse i kraft den 1. januar 1997, jf. § 37, stk. 1 og 2, i lov

nr. 1223 af 27. december 1996. For så vidt angår indkomstbeskatning

m.v. i forbindelse med dødsfald, finder bestemmelsen anvendelse på

boer og mellemperioder vedrørende personer, som er afgået ved døden

efter lovens ikrafttræden, på beskatningen af efterlevende ægtefæller

og modtagere af udlodning og boudlæg efter personer, der er afgået

ved døden efter lovens ikrafttræden, samt på skifte af uskiftet bo i

den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte

indgives efter lovens ikrafttræden.

(* 10) Ophævelse af § 14, stk. 2, træder i kraft den 29. december

1996 og har virkning fra og med indkomståret 1997, jf. § 27 i lov nr.

1219 af 27. december 1996.