Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)(* 1)

Herved bekendtgøres lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lov nr. 426 af 14. juni 1995, med de ændringer, der følger af lov nr. 1222 af 27. december 1996.


Afsnit I

Afgift af dødsboer m.v.

Kapitel 1

Det afgiftspligtige område og afgifternes størrelse

§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov skal der betales en boafgift på 15 pct. til staten af de værdier, som en afdød person efterlader sig.

Stk. 2. Der skal betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, som tilfalder andre end

 • a) afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
 • b) afdødes forældre,

c)(* 2) afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,

 • d) personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
 • e) afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
 • f) plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Stk. 3. Der skal endvidere betales en tillægsboafgift på 25 pct. af den del af værdierne, hvortil der er knyttet betingelser, som bevirker, at det ikke inden afgiftens betaling vides, om værdierne kan blive omfattet af tillægsboafgiften.

§ 2. Boer, der udlægges efter kapitel 12 i lov om skifte af dødsboer, er undtaget fra afgiftspligten.

§ 3. Undtaget fra afgiftspligten er endvidere

a)(* 2) arv og forsikringer m.v., der tilfalder afdødes ikke fraseparerede ægtefælle,

b)(* 3) udbetalinger, der tilfalder afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle i henhold til enkepensionsloven eller tilsvarende bestemmelser i pensionsregulativer eller forsikringsbetingelser, og som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2,

 • c) pensioner og udbetalinger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, der tilfalder afdødes børn eller stedbørn under 24 år,
 • d) forsikringer m.v., der udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiverbetalte ulykkesforsikringer i anledning af arbejdsulykker,
 • e) forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for, og
 • f) brugs- og indtægtsnydelser.

Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikringer m.v. til offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller andet almennyttigt formål.

§ 4. Boafgifterne beregnes af den godkendte arvebeholdning i en boopgørelse efter § 10, stk. 1 og 2, og af den godkendte formue i en anmeldelse efter § 10, stk. 3-7, efter fradrag af de i § 3 nævnte beløb.

§ 5. Giver en arving helt eller delvis afkald på falden arv, anses den, til fordel for hvem afkaldet er givet, for arving til den pågældende arv ved afgiftsberegningen.

Stk. 2. Arveafkald kan med den i stk. 1 nævnte afgiftsmæssige virkning gives til fordel for egne livsarvinger, boets øvrige arvinger eller den, der ifølge testamentet ville arve, hvis afkaldsgiver var død før arvelader. Afkaldet kan ikke i øvrigt gøres betinget.

Stk. 3. Er afkald givet mod vederlag, anses vederlaget som arv til afkaldsgiver.

Stk. 4. (* 2) Afkald skal være meddelt over for skifteretten, inden indlevering af den endelige boopgørelse, dog senest inden udlodning i et bo påbegyndes. Afkald på erhvervelser, som ikke indgår i et bo, jf. § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, skal være meddelt over for skifteretten senest samtidig med anmeldelsen.

§ 6. Boafgiften beregnes

a)(* 4) i et bo af den del af den i § 4 nævnte arvebeholdning, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 144.500 kr.,

b)(* 4) i en anmeldelse efter § 10, stk. 3, af den værdi af samtlige faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder, der overstiger et bundfradrag med et grundbeløb (i 1987-niveau) på 144.500 kr., og

 • c) en anmeldelse efter § 10, stk. 4-7, af den opgjorte formue.

Stk. 2. Efterlader afdøde sig både fuldstændigt særeje og fælleseje, og skiftes særejet før fællesejet, fratrækkes det i stk. 1 nævnte bundfradrag i særboet. Er særboet mindre end bundfradraget, fratrækkes det resterende beløb i afdødes boslod, når fællesboet skiftes. Skiftes afdødes særeje og fællesejet samtidig, fordeles fradragsbeløbet forholdsmæssigt mellem særboet og boslodden.

Stk. 3. Overstiger den afgiftspligtige arvebeholdning eller den afgiftspligtige formue i en anmeldelse efter § 10, stk. 3, hvoraf der efter det i stk. 1 og 2 nævnte fradrag skal beregnes boafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgift. Overstiger den afgiftspligtige arvebeholdning, hvoraf der skal betales tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen tillægsboafgift. Overstiger formuen i en anmeldelse efter § 10, stk. 4-7, hvoraf der skal betales boafgift og eventuelt tillægsboafgift, ikke 2.000 kr., beregnes ingen boafgifter.

§ 7. Tillægsboafgiften beregnes af hele den del af den i § 4 nævnte arvebeholdning eller formue, som tilfalder andre end de i § 1, stk. 2, litra a-f, nævnte personer. Forinden fratrækkes den del af boafgiften, som forholdsmæssigt hviler på denne del af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Kapitel 2

Afgiftspligtens indtræden og omfang

§ 8. Afgiftspligten indtræder ved en persons død eller ved afsigelse af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom.

Stk. 2. Når en gift person afgår ved døden og den efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten af afdødes del af boet først, når det uskiftede bo skiftes.

Stk. 3. (* 2)Afgiftspligten af afdødes del af boet indtræder, uanset om boet skiftes, hvis den efterlevende ægtefælle indgår nyt ægteskab. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

Stk. 4. Ved udbetaling af falden arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 5, uden skifte, indtræder afgiftspligten af arven eller vederlaget ved udbetalingen. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

Stk. 5. Ved erhvervelsen af en kapital i et fideikommis indtræder afgiftspligten ved successionen.

§ 9. Når en afdød person ved dødsfaldet havde hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten hele afdødes formue, uanset hvor den befinder sig.

Stk. 2. Havde afdøde ikke hjemting her i landet, omfatter afgiftspligten faste ejendomme og tilbehør hertil samt formue tilknyttet faste driftssteder her i landet.

Stk. 3. (* 2) Er afdødes bo eller en del heraf henvist til

behandling her i landet efter lov om skifte af dødsboer, omfatter

afgiftspligten den del af afdødes formue, som er omfattet af skiftet

her i landet.

Kapitel 3

Opgørelse af afgiftsgrundlaget

§ 10. (* 2) Når et bo skiftes privat, skal boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. (* 2) Når et bo behandles ved en bobestyrer, skal

boopgørelse indsendes i overensstemmelse med reglerne i § 66 og § 68

i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. Når afdøde havde hjemting i udlandet, og der ikke sker skifte her i landet, men der skal beregnes boafgifter efter § 9, stk. 2, har arvingerne pligt til at indgive en anmeldelse om de afgiftspligtige erhvervelser med angivelse af deres værdi, jf. § 12, stk. 1. Anmeldelsen skal være indgivet til skifteretten i København senest 6 måneder efter, at arvingerne har fået kendskab til arven.

Stk. 4. Når en person succederer i retten til kapitalen i et fideikommis, har den pågældende pligt til at indgive en anmeldelse af den afgiftspligtige kapital til skifteretten i København senest 3 måneder efter, at vedkommende er succederet i retten.

Stk. 5. Forsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, der udbetaler afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v. til en begunstiget, skal senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring m.v. indgive en anmeldelse til skifteretten i afdødes retskreds.

Stk. 6. (* 2) I de i § 8, stk. 3 og 4, nævnte situationer har den efterlevende ægtefælle eller boet pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter indgåelsen af nyt ægteskab eller udbetaling af arv eller vederlag.

Stk. 7. Den begunstigede til en forsikring, der ikke omfattes af stk. 5, har pligt til at indgive anmeldelse om det afgiftspligtige beløb til skifteretten senest 3 måneder efter udbetalingen eller første udbetaling af en del af en forsikring m.v.

Stk. 8. (* 2) Anmeldelse efter stk. 3, 4, 6 og 7, skal underskrives

af den eller de anmeldelsespligtige. Anmeldelse efter stk. 5 skal

underskrives af selskabets ansvarlige ledelse eller af selskabets

repræsentant her i landet.

§ 11. (* 2) (Ophævet)

§ 12. (* 2) Aktiver og passiver i dødsboer ansættes i boopgørelsen

til deres handelsværdi på den i boopgørelsen fastsatte opgørelsesdag.

Aktiver, der udloddes før opgørelsesdagen, ansættes dog til værdien

på udlodningstidspunktet. I en anmeldelse efter § 10, stk. 3, 4, og

7, anføres værdierne på anmeldelsestidspunktet. I en anmeldelse efter

§ 10, stk. 5 og 6, jf. § 8, stk. 4, anføres værdierne på

udbetalingstidspunktet. I en anmeldelse efter § 10, stk. 6, jf. § 8,

stk. 3, anføres dog værdierne ved ægteskabets indgåelse. Ved

opgørelsen af sidstnævnte værdi fratrækkes afgift efter

pensionsbeskatningsloven, som skal betales af det udbetalte beløb, og

40 pct. af værdien på tidspunktet for første udbetaling af en

forsikring m.v. med løbende eller ratevise skattepligtige

udbetalinger. Ansættelsen er bindende for boet, arvingerne,

legatarerne, den efterlevende ægtefælle, selskaberne og

repræsentanterne for udenlandske forsikringsselskaber.

Stk. 2. (* 2) Hvis en værdiansættelse ikke er baseret på en

sagkyndig vurdering og den kommunale skattemyndighed finder, at

værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på de i stk. 1 nævnte

tidspunkter, kan den ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten

om at udmelde en eller flere sagkyndige til at foretage en vurdering

efter § 93 i lov om skifte af dødsboer. Hvis den kommunale

skattemyndighed vil ændre ansættelsen uden sagkyndig vurdering, skal

den give boet og skifteretten meddelelse om ændringen inden 3 måneder

efter boopgørelsens modtagelse. Ønsker den kommunale skattemyndighed

sagkyndig vurdering, skal den inden samme frist rette henvendelse til

skifteretten herom. Hvis den kommunale skattemyndighed ændrer

værdiansættelsen uden sagkyndig vurdering, kan boet inden 4 uger

efter at have modtaget meddelelse om ændringen anmode

skifteretten om at udmelde en eller flere sagkyndige til at

foretage en vurdering efter § 93 i lov om skifte af dødsboer.

Anmodning om sagkyndig vurdering skal ledsages af en skriftlig

begrundelse. Kopi tilsendes boet henholdsvis den kommunale

skattemyndighed samtidig med indgivelse af anmodning til

skifteretten.

Stk. 3. (* 2) Ønsker den kommunale skattemyndighed eller boet omvurdering foretaget efter § 94 i lov om skifte af dødsboer, skal der gives boet henholdsvis skattemyndigheden og skifteretten meddelelse herom inden 4 uger efter, at meddelelse om vurderingsresultatet er modtaget.

Stk. 4. (* 2) Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på opgørelser efter § 33, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

§ 13. (* 2) Ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning i

et bo kan fratrækkes afdødes gældsforpligtelser og andre byrder på

afdødes formue, når boet omfatter alle afdødes aktiver. Ved

opgørelsen kan endvidere fratrækkes de boudgifter, som har været

afholdt ved boets behandling, herunder udgifter til begravelsen

og indkomstskat, der pålignes boet.

Stk. 2. Omfatter afgiftspligten kun enkelte aktiver eller en begrænset del af afdødes formue, kan kun fratrækkes de af afdødes gældsforpligtelser og andre byrder, der hviler på disse aktiver eller denne del af formuen.

Stk. 3. (* 2) Gældsforpligtelser, som afdøde måtte have påtaget sig over for de i § 22 nævnte personer eller over for sin ægtefælle, kan ikke fratrækkes i boet, når de ikke stammer fra virkeligt ydede lån eller andre præstationer.

§ 13 a. (* 2) I det omfang en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar indtræder i et dødsbos skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 36 med hensyn til et aktiv, hvortil der er knyttet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar, skal der i boopgørelsen beregnes en passivpost til udligning af skattetilsvaret. Passivposten fratrækkes ved opgørelsen af den afgiftspligtige arvebeholdning.

Stk. 2. (* 2) Passivposterne efter stk. 1 beregnes på grundlag af

den skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis

aktivet var blevet solgt på skæringsdagen i boopgørelsen. Er aktivet

acontoudloddet, og er der givet den kommunale skattemyndighed

meddelelse herom i henhold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, træder

udlodningsdagen dog i stedet for skæringsdagen. Som salgssum anses

den værdi, hvortil aktivet skal medtages i boopgørelsen. Ved

opgørelsen af fortjeneste, der ville være aktieindkomst, skal der

ikke ske nedsættelse efter dødsboskattelovens § 32, stk. 2 og 4.

Stk. 3. (* 2) Passivposten udgør 30 pct. af den efter stk. 2

beregnede fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst.

Passivposten af den efter stk. 2 beregnede fortjeneste, der ville

være aktieindkomst, udgør 20 pct., hvis fortjenesten vedrører

unoterede aktier, og 12,5 pct., hvis fortjenesten vedrører

børsnoterede aktier.

Stk. 4. (* 2) I det omfang konto for opsparet overskud overtages

efter dødsboskattelovens § 39, stk. 2, beregnes der af indeståendet

med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat en passivpost. Der

beregnes dog ikke passivpost for overskud opsparet i indkomstårene

1987-90. I øvrigt udgør passivposten følgende andel af

beregningsgrundlaget: For overskud opsparet i indkomståret 1991 udgør

passivposten 9 pct., og for overskud opsparet i indkomståret 1992 og

senere indkomstår udgør passivposten 12 pct.

Stk. 5. (* 2) I det omfang konjunkturudligningskonto overtages efter dødsboskattelovens § 39, stk. 3, beregnes der af indeståendet med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat en passivpost på 12 pct.

Stk. 6. (* 2) Den pågældende efterlevende ægtefælle, arving eller legatar og boet kan aftale at fastsætte en passivpost til en lavere procentdel end angivet i stk. 3-5.

§ 14. (* 2) Af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, betales boafgift og tillægsboafgift af hele kapitalens eller formuegodets værdi, jf. § 12, stk. 1. Det gælder, uanset om betingelserne for afgiftsfritagelse af kapitalen og formuegodet i § 3 i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2. Afgifter af den i stk. 1 nævnte kapital kan betales af kapitalen.

§ 15. I boafgifterne kan fratrækkes bo- eller arveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af der beliggende eller beroende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til de danske boafgifter af de pågældende aktiver. Der gives ikke fradrag for udenlandsk bo- eller arveafgift af aktiver, der er omfattet af § 3, eller som er fritaget for danske boafgifter i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsaftale om arv og gave.

§ 16. (* 2) I boer, der behandles ved bobestyrer, skal bobestyreren

og skifteretten sørge for, at boafgifter betales af afdødes samlede

afgiftspligtige værdier, og at gaveafgift, der ikke er betalt

rettidigt, samt boafgifter eller gaveafgift, hvormed afdøde har

haft henstand, jf. § 36, betales.

Stk. 2. (* 2) Arvingerne er pligtige til at give bobestyreren oplysninger om afgiftspligtige gaver, som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og som ikke er afgiftsberigtiget.

§ 17. (* 2) Skifteretten gennemgår boopgørelser og beregner og opkræver afgifterne, jf. §§ 79 og 80 i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. (* 2) Skifteretten gennemgår anmeldelser efter § 10, stk.

3-7, og indsender herefter anmeldelsen til den kommunale

skattemyndighed. Når den kommunale skattemyndighed har godkendt

værdiansættelserne, beregner og opkræver skifteretten afgifterne.

Stk. 3. (* 2) Er boopgørelsen i et privat skiftet bo ikke indgivet rettidigt, og kan den afgiftspligtige arvebeholdning ikke opgøres, kan skifteretten opgøre den skønsmæssigt.

§ 18. Medmindre andet følger af et af afdøde oprettet testamente eller af aftale mellem arvingerne og eventuelle legatarer, anses boafgiften ved delingen af arvebeholdningen for at hvile forholdsmæssigt på hele den afgiftspligtige arvebeholdning, og tillægsboafgiften anses for at hvile forholdsmæssigt på den del af arvebeholdningen, hvoraf der beregnes tillægsboafgift.

Kapitel 4

Indbetaling af afgifterne

§ 19. (* 2) Boafgifterne i privat skiftede boer, bobestyrerboer og i anmeldelser efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, forfalder til betaling 4 uger efter, at boet eller den afgiftspligtige har modtaget afgiftsopkrævningen, med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere. Falder den sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Boafgifter af afgiftspligtige forsikringer m.v. skal tilbageholdes af det selskab, der udbetaler forsikringen m.v., og afgifterne af hele forsikringen indbetales til skifteretten samtidig med, at angivelsen efter § 10, stk. 5, indgives.

Stk. 3. Skifteretten påser, at boafgifterne af afgiftspligtige forsikringer m.v. er korrekt beregnede.

§ 20. (* 2) I boer behandlet ved en bobestyrer hæfter bobestyreren

for boafgifterne.

Stk. 2. (* 2) I privat skiftede boer hæfter arvingerne personligt og solidarisk for boafgifterne. Legatarer hæfter solidarisk, men kun med værdien af det modtagne.

Stk. 3. En privatskiftende arving kan som betingelse for at acceptere privat skifte kræve, at der, inden deling af boet påbegyndes, skal stilles bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifterne, eller at utvivlsomt tilstrækkelige midler til dækning af afgiftskravene indsættes på en spærret konto i et pengeinstitut.

Stk. 4. Personer, der er anmeldelsespligtige efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, hæfter for boafgifterne.

Stk. 5. (* 2) Har en arving eller legatar uden skifte fået udbetalt arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 8, stk. 4, hæfter arvingen, legataren og boet for boafgifterne.

Stk. 6. Forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for afgifterne af afgiftspligtige forsikringsbeløb m.v., som de udbetaler til en begunstiget.

§ 21. (* 2) Arvinger, der ikke har hjemting her i landet, og som ønsker at overtage et bo til privat skifte, skal, inden boet udleveres, stille bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for boafgifternes betaling eller lade sig repræsentere ved en arving i boet, der har hjemting her i landet.

Afsnit II

Afgift af gaver

Kapitel 5

Det afgiftspligtige område, afgiftens størrelse og afgiftspligtens

indtræden

§ 22. (* 4) En person kan afgiftsfrit give afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre og bedsteforældre gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb (i 1987-niveau) på 32.100 kr.

Stk. 2. (* 4) En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb (i 1987-niveau) på 11.200 kr.

Stk. 3. (* 2) Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri.

§ 23. Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til afkom, stedbørn og deres afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte beløb.

Stk. 2. Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til stedforældre og bedsteforældre, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb.

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.

§ 24. (* 2) Af kapitaler og formuegoder, hvorpå der hviler en brugs- og indtægtsnydelse, betales 36,25 pct. i afgift af gaven.

Stk. 2. (* 2) Afgiften betales af hele kapitalens eller formuegodets værdi, jf. § 27, stk. 1. Afgiften kan betales af kapitalen eller formuegodet. Hvor giver forbeholder sig selv brugs- eller indtægtsnydelse af gaven, betales afgiften dog kun af værdien med fradrag af værdien af brugs- eller indtægtsnydelsen. Når denne ophører ved død eller opgives, indtræder afgiftspligten efter kapitel 1 eller kapitel 5 af værdien af brugs- eller indtægtsnydelsen svarende til den tidligere fratrukne værdi.

Stk. 3. Brugs- og indtægtsnydelser, hvortil der er knyttet en kapital eller et formuegode, er afgiftsfri.

Stk. 4. Underhold i giverens hjem eller på hospital, på plejehjem eller lignende er afgiftsfri.

Stk. 5. (* 2) Gaveafgift af en gave, som gavegiver betaler for gavemodtager, er afgiftsfri for gavemodtager.

§ 25. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har hjemting her i landet. Selv om giver eller modtager ikke har hjemting her i landet, skal der betales gaveafgift, hvis gaven består af aktiver af den i § 9, stk. 2, nævnte art beliggende her i landet.

Kapitel 6

Opgørelse og indbetaling af afgiften

§ 26. Afgiftspligten af gaver, der i et kalenderår er modtaget ud over de i § 22 nævnte afgiftsfri beløb, indtræder ved modtagelsen af gaven. Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til told- og skatteregionen.

Stk. 2. (* 2) Bobestyrer, afdødes arvinger og legatarer skal senest

8 uger efter dødsfaldet indgive anmeldelse om afgiftspligtige gaver,

som afdøde dem bekendt har givet eller modtaget, og hvoraf der ikke

er betalt afgift. Fristen efter stk. 1 for gavegivers anmeldelse af

afgiftspligtige gaver forkortes ligeledes til 8 uger efter

gavemodtagers død. Indgives korrekt anmeldelse ikke rettidigt,

omfattes afgiftskravet ikke af et proklama udstedt efter § 81, jf. §

83, stk. 2, nr. 4, i lov om skifte af dødsboer.

§ 27. En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og gavemodtager.

Stk. 2. (* 2) Finder told- og skatteregionen, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse.

Stk. 3. Kan gavegiver eller gavemodtager ikke anerkende en ændret værdiansættelse, jf. § 30, stk. 2, kan denne påklages efter skattestyrelseslovens regler herom.

§ 28. Passivposter, der fastsættes efter kildeskattelovens § 33 D til udligning af gavemodtagerens eventuelle fremtidige skattetilsvar, fratrækkes inden gaveafgiftsberegningen.

Stk. 2. (* 2) Gældsforpligtelser, som ikke stammer fra virkeligt

ydede lån eller andre præstationer, og som de i § 22 nævnte personer

påtager sig over for hinanden, kan ikke fradrages inden beregning af

gaveafgift.

§ 29. I gaveafgiften kan fratrækkes gaveafgift, der er betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, af der beliggende eller beroende aktiver. Fradraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til den danske gaveafgift af de pågældende aktiver.

Stk. 2. (* 2) I gaveafgiften kan fratrækkes stempelafgift, som gavemodtager eller gavegiver har betalt af gaveandelen i forbindelse med ejendomsoverdragelse. Ved overdragelse af ejendomme, der anvendes helt eller delvis i gavegivers eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, og som efter overdragelsen anvendes helt eller delvis i modtagerens eller den samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed, kan stempelafgiften dog fratrækkes fuldt ud i gaveafgiften. 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis gavegivers eller gavemodtagers virksomhed består i udlejning af fast ejendom. Bortforpagtning af fast ejendom som nævnt i vurderingslovens § 33, stk. 4 og 7, anses ikke i denne forbindelse for virksomhed ved udlejning af fast ejendom.

§ 30. Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften påhviler modtageren, men giveren hæfter solidarisk med modtageren for betalingen.

Stk. 2. Ændrer told- og skatteregionen en angivet værdi, opkræver regionen den manglende afgift eller tilbagebetaler for meget betalt afgift.

Afsnit III

Fælles bestemmelser

Kapitel 7

Regulering af beløb, oplysningspligt m.v.

§ 31. (* 4) Grundbeløbene i § 6 og § 22 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 2. De regulerede grundbeløb for det år, hvor afgiftspligten indtræder, anvendes.

Stk. 3. Skatteministeren bekendtgør årligt de regulerede grundbeløb, der er gældende for det pågældende kalenderår.

§ 32. (* 2) Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boets og den afgiftspligtiges boopgørelse eller anmeldelse.

Stk. 2. (* 2) Skatteministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om boafgifternes beregning og opkrævning, herunder om bobestyrernes og skifteretternes medvirken og om indberetninger til og fra skifteretterne.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om opkrævning af gaveafgiften.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om ansættelsen af værdien af forsikringsbeløb m.v., jf. § 12, stk. 1, og § 10, stk. 5.

§ 33. (* 2) Offentlige myndigheder, bestyrelser for

pengeinstitutter, forsikringsselskaber, kreditforeninger,

pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske

forsikringsselskaber er forpligtet til uden betaling at meddele

skifteretterne, bobestyrere, privatskiftende arvinger,

anmeldelsespligtige, de kommunale skattemyndigheder og de statslige

told- og skattemyndigheder alle oplysninger, som de er i besiddelse

af, og som kan tjene som vejledning ved boafgifternes eller

gaveafgiftens beregning.

Stk. 2. (* 2) Bobestyrere, den efterlevende ægtefælle, arvinger, legatarer, de i § 10, stk. 4, nævnte fideikommisser og personer og de i § 10, stk. 5, nævnte selskaber m.fl. samt repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber er forpligtet til efter anmodning fra skifteretten at give alle oplysninger af betydning for afgiftsberegningen.

Stk. 3. Nægter nogen af de i stk. 1 og 2 nævnte personer, selskaber, myndigheder m.fl. at give skifteretten eller told- og skattemyndighederne de ønskede oplysninger, eller er boopgørelse i privat skiftede boer ikke indsendt rettidigt, kan skatteministeren fremtvinge oplysningerne ved pålæg af dagbøder.

§ 34. De anmeldelsespligtige efter § 10, stk. 5, skal tilrettelægge deres regnskaber således, at de afgivne oplysninger i anmeldelserne kan afstemmes med regnskabsføringen.

Kapitel 8

Bestemmelser om klage, henstand m.v.

§ 35. (* 2) Arvinger og legatarer kan inden 4 uger efter, at de har modtaget skifterettens afgiftsberegning, klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 2. (* 2) Den begunstigede i en forsikring m.v. kan inden 4 uger efter, at forsikringen er udbetalt, klage over afgiftsberegningen til skifteretten. Den begunstigede og en anmeldelsespligtig efter § 10, stk. 3, 4, 6 og 7, kan inden 4 uger efter modtagelsen af skifterettens afgiftsberegning klage over denne til skifteretten, jf. § 80, stk. 3, i lov om skifte af dødsboer.

Stk. 3. (* 2) Gavemodtager eller gavegiver kan inden 4 uger efter,

at de har modtaget en ændret afgiftsberegning fra told- og

skatteregionen, klage over denne til Told- og Skattestyrelsen.

Stk. 4. (* 2) Told- og Skattestyrelsens afgørelse efter stk. 3 kan indbringes for domstolene inden 3 måneder efter, at gavemodtager eller gavegiver har modtaget afgørelsen.

Stk. 5. Klager over afgiftsberegningen har ikke opsættende virkning.

§ 36. Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan give henstand med betaling af boafgifter og gaveafgift eller tillade afdragsvis betaling af afgifterne vedrørende fast ejendom her i landet eller i indtil 15 år for en erhvervsvirksomhed, når det skønnes rimeligt af hensyn til kapitalforholdene i virksomheden og dennes fortsatte beståen, samt for hovedaktionæraktier og -anparter. Der kan stilles krav om betryggende sikkerhed for afgifterne. Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 6 pct. p.a.

Stk. 2. (* 2) Den arving, legatar eller gavemodtager, der som arv eller gave modtager skov, kan kræve, at der gives henstand m.v. efter stk. 1 for de på skoven hvilende boafgifter eller gaveafgift.

Stk. 3. (* 2) Den pågældende arving, legatar eller gavemodtager, der har opnået henstand eller afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift efter stk. 1 eller 2, hæfter alene for de boafgifter eller den gaveafgift, der gives henstand m.v. for.

Stk. 4. Afhændes de aktiver, for hvilke der er givet henstand eller afdragsvis betaling med boafgifter eller gaveafgift, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter til betaling senest 4 uger efter afhændelsen med sidste rettidige betalingsdag 14 dage senere.

Stk. 5. Afgår den arving, legatar eller gavemodtager, der har fået henstand m.v., ved døden, inden afgifterne er betalt, forfalder afgifterne eller de resterende afgifter ligeledes til betaling.

§ 37. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 9

Bestemmelser om renter, inddrivelse m.v.

§ 38. (* 2) Er en endelig boopgørelse eller anmeldelse, der kan

danne grundlag for beregning af de samlede afgifter, ikke indsendt

rettidigt, jf. § 10 og § 26, eller er hele boafgiften,

tillægsboafgiften eller gaveafgiften ikke betalt rettidigt, jf. §

19, § 30, og § 36, stk. 4, skal der af afgifterne betales en

rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned,

i hvilken opgørelse eller anmeldelse skulle have været indsendt

eller fra forfaldsdagen, og indtil opgørelse eller anmeldelse er

modtaget eller afgifterne er betalt.

Stk. 2. (* 2) Er afgiften i et bo, der behandles ved bobestyrer,

ikke betalt senest 3 år efter dødsdagen, skal der af afgifterne

betales en rente på 1 pct. for hver påbegyndt måned fra

3-års-dødsdagen, og indtil afgiften er betalt eller midler til

dækning af afgiftskravet er indbetalt.

§ 39. Har skifteretten eller told- og skatteregionen ikke inden 3 uger efter betalingsfristens udløb modtaget skyldige boafgifter eller gaveafgift eller kun en del heraf, skal skifteretten eller told- og skatteregionen sørge for inddrivelse af afgifterne.

Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos arvinger og legatarer efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos gavemodtager eller gavegiver efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

§ 40. Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives ved udpantning efter lovgivningens almindelige regler om udpantning for skyldige skatter.

Stk. 2. (* 2) Når aktiver omfattet af § 9, stk. 2, afhændes af en udlænding, inden boafgifterne eller gaveafgiften er betalt, kan det offentlige uanset tinglysningslovens bestemmelser søge fyldestgørelse for afgifterne i de pågældende aktiver.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 41. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1)(* 2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, herunder til brug ved beregning af passivposter efter § 13 a, eller fortier eller nægter at give oplysninger til brug ved afgørelser om afgiftspligten eller afgiftsberegningen eller

 • 2) undlader rettidigt at afgive de opgørelser, anmeldelser m.v., der er foreskrevet i denne lov.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. (* 2) Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage staten afgift eller det offentlige skat, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. (* 2) For overtrædelser, der begås af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 42. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 43. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 44. Loven træder i kraft den 1. juli 1995 og finder anvendelse på boer og anmeldelser vedrørende personer, som afgår ved døden efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende successioner, som indtræder efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser vedrørende en efterlevende ægtefælles ægteskab, som indgås efter lovens ikrafttræden, på anmeldelser om udbetaling af arv fra uskiftet bo, der finder sted efter lovens ikrafttræden, på skifte af uskiftede boer, hvor begæring om skifte indgives efter lovens ikrafttræden, og på gaver, som modtages efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om afgift af arv og gave, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. oktober 1991 med senere ændringer. For arveerhvervelser m.v., hvor afgiftspligten er indtrådt før lovens ikrafttræden, og for gaver, som er modtaget inden dette tidspunkt, finder de hidtil gældende regler dog fortsat anvendelse.

§ 45. De i § 22 nævnte beløb for afgiftsfri gaver finder også anvendelse på gaver til gaveafgiftspligtige personer efter denne lov, som modtages i perioden 1. juli 1995 til 31. december 1995. Hvis modtageren har modtaget gaver fra samme gavegiver i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995, nedsættes de afgiftsfri beløb efter § 22 dog med et beløb svarende til de i denne periode modtagne gaver, som har været afgiftsfri efter § 44, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, i lov om afgift af arv og gave. Dette gælder, uanset om gavebeløbene er givet af fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, og uanset om de er indgået i modtagerens fælleseje, skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje.

Stk. 2. Gaver, som i perioden 1. januar 1995 til 30. juni 1995 er givet af fælleseje, og hvor gavemodtager vælger at benytte de regler for gaveafgift, der var gældende før 1. januar 1995, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 1119 af 21. december 1994 om ændring af lov om afgift af arv og gave og forskellige skattelove (Lempelse af generationsskifteafgifter m.v.), anses ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte regler for givet med halvdelen af hver ægtefælle.

§ 46. Ved skifte af et uskiftet bo efter denne lovs ikrafttræden, hvor førstafdøde er afgået ved døden før lovens ikrafttræden, fratrækkes ved beregning af boafgifterne det fulde bundfradrag efter § 6 i førstafdødes boslod uden hensyn til, om en del af fællesboet eller førstafdødes særeje er skiftet før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Afgiftspligten bortfalder ved lovens ikrafttræden for en efterlevende ægtefælle, der efter lov om afgift af arv og gave § 14 A har fået udsættelse med afgiftspligtens indtræden.

§ 47. Har den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, før lovens ikrafttræden udbetalt en del af arven efter førstafdøde, skal den udbetalte arv medregnes til den afgiftspligtige arvebeholdning, når boet skiftes.

§ 48. En arv, hvorpå der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse, og som ikke er afgiftsberigtiget, og brugs- og indtægtsnydelser af sådan arv, som indtræder efter denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges efter de regler, der var gældende ved arveladerens død.

Stk. 2. Er afgiftspligten af arveerhvervelser, der er gjort afhængige af visse betingelsers indtræden, indtrådt før denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges arven, når betingelserne indtræder, efter de regler, der var gældende ved arveladers død.

Stk. 3. Er gaver, der er gjort afhængige af visse betingelsers indtræden, ydet før denne lovs ikrafttræden, afgiftsberigtiges gaven, når betingelserne indtræder, efter de regler, der var gældende, da gaven blev ydet.

§ 49. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet en gave, hvoraf giver har forbeholdt sig indtægterne eller nytten for sin livstid eller for et tidsrum, skal der betales gaveafgift efter denne lov eller indkomstskat af gaven, når rente- eller brugsnydelsen ophører, uanset om dette sker, medens giver lever eller først ved dennes død.

§ 50. (* 2) Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet

forskud på forventet arv til en person, der på det tidspunkt, hvor

forskuddet blev givet, eller ved givers død ikke var omfattet af §

22, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 36,25 pct. af

forskuddet.

§ 51. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 2. august 1997

Carsten Koch

/ Lise Bo Nielsen

Officielle noter

(* 1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelsesbestemmelsen for lov nr. 1222 af 27. december 1996, som er vedtaget i folketingsåret 1996-97.

(* 2) Bestemmelserne er ændret ved lov nr. 1222 af 27. december 1996

og har virkning fra og med den 1. januar 1997, jf. § 2, stk. 2, i lov

nr. 1222 af 27. december 1996.

(* 3) Bestemmelsen i § 3, stk. 1, litra b, har virkning fra og med

den 1. juli 1995, jf. § 2, stk. 3, i lov nr. 1222 af 27. december

1996.

(* 4) De efter personskattelovens § 20 regulerede beløbsgrænser udgør for 1997 følgende beløb:

 

 Bundfradrag ved boafgift (§ 6) ....................  186.000 kr. 

 Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) .................  41.400 kr. 

 Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) .....  14.500 kr.