Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

 

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 533 af 8. juni 2006 om ændring af lov om landbrugsejendomme og efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bestemmes, at lovens § 1, nr. 12, hvorved lovens § 33, stk. 2, ophæves, træder i kraft den 2. december 2006.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 23. november 2006

Arent B. Josefsen

/Morten Blom Andersen