Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser

I medfør af § 135, stk. 3, § 137, stk. 3 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994 med senere ændringer, fastsættes herved følgende:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1. Flyvehavari

En begivenhed, der indtræffer i forbindelse med anvendelse af et luftfartøj fra det tidspunkt, hvor nogen person går om bord i luftfartøjet i den hensigt at flyve, og indtil alle er gået fra borde, og hvor

 • a) nogen afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade som følge af at være i eller på luftfartøjet eller ved direkte berøring med luftfartøjet eller noget, der hører til dette, eller
 • b) luftfartøjet udsættes for skade eller strukturelle fejl, der nedsætter strukturens styrke eller luftfartøjets flyveegenskaber, og som normalt vil nødvendiggøre en større reparation eller udskiftning af de pågældende dele, eller
 • c) flyet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt.

2. Flyvehændelse

En begivenhed, som ikke er et havari, men som indtræffer i forbindelse med anvendelsen af et luftfartøj, og som har indflydelse på eller vil kun-ne få indflydelse på sikkerheden forbundet med luftfartøjers anvendelse. Der henvises i øvrigt til bilaget til denne bekendtgørelse.

3. Luftfartøj

Enhver indretning, der kan bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkning bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade.

4. Lufttrafikhændelse

En flyvehændelse, der hovedsagelig relaterer sig til bestemmelserne for lufttrafiktjeneste, og hvor luftfartøjer passerer hinanden i en sådan nærhed, eller hvor andre vanskeligheder forårsaget af mangelfulde procedurer, manglende efterlevelse af procedurer eller fejl ved hjælpemidler på jorden resulterer i, at der opstår en faretruende situation. Der henvises i øvrig til bilaget til denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Gyldighedsområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for civil luftfart inden for dansk område samt inden for områder, for hvilke Danmark i henhold til international overenskomst er forpligtet til at yde lufttrafiktjeneste.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder med undtagelse af bestemmelserne i kap. 5 desuden for civil luftfart med danske luftfartøjer, der befinder sig uden for dansk område.

§ 3. Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret eller anvendes til erhvervsmæssig flyvning i henhold til en dansk driftstilladelse.

Kapitel 3

Meddelelsespligten

§ 4. Luftfartøjschefen skal snarest underrette Havarikommissionen for Civil Luftfart om flyvehavarier og flyvehændelse, herunder lufttrafikhændelser, i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Hvis luftfartøjschefen ikke er i stand hertil, skal ejeren eller brugeren af luftfartøjet sørge for, at der snarest sker underretning til Havarikommissionen.

§ 5. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan det mellem Havarikommissionen og større luftfartsforetagender eller større ikke erhvervsdrivende klubber aftales, at det påhviler luftfartøjschefen snarest at underrette ejeren eller brugeren af luftfartøjet. Meddelelsespligten påhviler herefter ejeren eller brugeren. En sådan aftale afskærer ikke luftfartøjschefen fra tillige at underrette Havarikommissionen.

Kapitel 4

Meddelelse om flyvehavari er og flyvehændelser, bortset fra

lufttrafikhændelser

§ 6. Flyvehavarier og flyvehændelser, bortset fra lufttrafikhændelser, skal meddeles telefonisk eller telegrafisk til Havarikommissionen for Civil Luftfart.

Stk. 2. Inden for normal kontortid rettes henvendelse til Havarikommissionen. Uden for normal kontortid samt lør-, søn- og helligdage rettes henvendelse til supervisor i kontrolcentralen, Københavns Lufthavn, Kastrup, der oplyser navn og telefonnummer på Havarikommissionens vagthavende havariinspektør.

Stk. 3. Oplysning om Havarikommissionens adresse, telefon-, telex- og telefaxnummer etc. og telefonnummer på supervisor i kontrolcentralen, Københavns Lufthavn, Kastrup, optrykkes i Aeronautical Information Circular A (AIC A).

Stk. 4. Meddelelsen skal indeholde så mange som muligt at nedennævnte oplysninger. Afgivelsen af meddelelsen må ikke forsinkes på grund af mangel på udførlige oplysninger.

 • a) Meddelelse om flyvehavari eller flyvehændelse.
 • b) Luftfartøjstype, model, nationalitet, serienummer og registreringsmærke.
 • c) Navn på luftfartøjets ejer/bruger.
 • d) Navn på luftfartøjschef.
 • e) Dato og tidspunkt for flyvehavariet/flyvehændelsen.
 • f) Sidste afgangssted og næste planlagte ankomststed.
 • g) Havari-/hændelsessted.
 • h) Antal besætningsmedlemmer og passagerer om bord.

Antal besætningsmedlemmer og passager dræbt eller alvorligt kvæstet.

Antal personer i øvrigt dræbt eller alvorligt kvæstet.

 • i) Kort beskrivelse af flyvehavariet eller flyvehændelsen. Beskadigelse af luftfartøjet.
 • j) (Udfyldes ikke - er reserveret Havarikommissionen).
 • k) Havari-/hændelsesstedes karakteristika.
 • l) Afsender (selskab/pilot).

Stk. 5. Senest 8 dage efter et flyvehavari eller en flyvehændelse skal meddelelsen suppleres med en skriftlig rapport, hvis der ikke er truffet anden aftale med Havarikommissionen. Havarikommissionens rapportformularer for luftfartøjer, henholdsvis flyvemaskiner, svævefly og ultralette fly, samt balloner skal benyttes. Formularer kan fås ved henvendelse til kommissionen.

Kapitel 5

Meddelelse om lufttrafikhændelser

§ 7. Meddelelse om lufttrafikhændelser gives på følgende måde:

 • a) Under flyvning anvendes den pågældende luft/jord-frekvens til foreløbig meddelelse om en hændelse af større betydning, især hvis den berører andre luftfartøjer, for at muliggøre, at kendsgerningerne straks fastslås:
 • b) så hurtigt som muligt efter landing afleveres en »Air Traffic Incident Report« i udfyldt stand til Havarikommissionen for Civil Luftfart eller til meldekontoret for lufttrafiktjeneste på første landingsflyveplads:
 • i) for at bekræfte en meddelelse angående en hændelse afgivet foreløbig som nævnt under a) eller
 • ii) for at meddele en hændelse, som ikke krævede øjeblikkelig anmeldelse på tidspunktet, da den indtraf, eller som det ikke har været muligt at meddele over radio.

Stk. 2. En foreløbig meddelelse afgivet over radio i henhold til stk. 1, a, skal indeholde de i Aeronautical Information Circular A (AIC A) angivne oplysninger, der er optrykt sammen med formularen »Air Traffic Incident Report«.

Stk. 3. Formularen »Air Traffic Incident Report« optrykkes i Aeronautical Information Circu-lar A (AIC A) og kan fås ved henvendelse til lufttrafiktjenesteenheden, Statens Luftfartsvæsen eller Havarikommissionen. Oplysning om Havarikommissionens adresse optrykkes i Aeronautical Information Circular A (AIC A).

Anm. 1: Hvor der ikke på første landingsflyveplads findes meldekontor for lufttrafiktjeneste, kan meddelelse gives til en anden lufttrafiktjenesteenhed.

Anm. 2: Den afgivne meddelelse vil blive videresendt til Havarikommissionen for Civil Luftfart.

Kapitel 6

Straf, ikrafttræden

§ 8. Overtrædelse af § 4, 1. pkt. og § 5, 1. pkt. straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 6, med bøde hæfte eller fængsel i indtil 2 år. Overtrædelse af § 4, 2. pkt., straffes efter samme lovs § 149, stk. 4, med bøde eller hæfte. Overtrædelse af § 5, 2. pkt., straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 272 af 29. maj 1984 om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser.

Trafikministeriet, den 30. april 1997

BJØRN WESTH

/ A. Thorup

Bilag

Bilag til Trafikministeriets bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser

Eksempler på flyvehændelser og lufttrafikhændelser

De nedenfor anførte hændelser er typiske eksempler på hændelser, der skal meddeles til Havarikommissionen for Civil Luftfart. Listen er ikke udtømmende, og den tjener kun som vejledning ved definitionen af udtrykket en »flyvehændelser« eller en »lufttrafikhændelse«:

- Et tæt-på-sammenstød, der kræver en afværgemanøvre for at undgå et sammenstød eller en farlig situation.

- Kontrolleret flyvning imod terræn, hvor kollision kun undgås med nød og næppe.

- En afbrudt start på en lukket eller optaget bane, eller en start fra en sådan bane med kun en minimal afstand til en hindring.

- En landing eller et forsøg på landing på en lukket eller optaget bane.

- Alvorligt svigt med hensyn til at nå op på den forventede ydeevne under start eller indledende stigning.

- Enhver brand eller røgudvikling i passagerkabine, lastrum eller motorer, selv om disse brande slukkes med brandslukningsudstyret.

- Enhver hændelse, hvor flyvebesætningen har akut behov for at bruge iltmaske.

- Strukturel skade på luftfartøjet eller motorskade, der ikke er klassificeret som havari.

- Flere forskellige funktionsfejl i et eller flere af luftfartøjets systemer, der har alvorlig indvirkning på styring af luftfartøjet.

- Ethvert tilfælde af et flyvebesætningsmedlems uarbejdsdygtighed under flyvningen.

- En så begrænset resterende brændstofbeholdning, at piloten må melde, at der foreligger en nødsituation.

- Hændelser i forbindelse med start og landing, såsom landing før banen, standsning efter banen og hændelser, hvor luftfartøjet kommer ud over siden af banen.

- Systemsvigt, vejrfænomener, flyvning uden for det tilladte flyveområde, eller andre tildragelser, der vil kunne gøre det vanskeligt at bevare kontrollen over luftfartøjet.

- Svigt i mere end et system inden for et flerstrenget system, der er obligatorisk for strying og navigering af luftfartøjer.

Officielle noter

Ingen