Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvechefer

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 1997 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. Referencedokumenter

1.1 Ministeriet for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 264 af 27. juni 1966 om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik, som ændret ved bekendtgørelse nr. 397 af 11. oktober 1967, herefter benævnt driftsforskrifterne.

1.2 BL 5-4, Bestemmelser om rundflyvning, seneste udgave.

2. Anvendelsesområde

Denne BL fastsætter bestemmelser for flyvechefer i luftfartsforetagender med Air Operators Certificate (AOC) til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt eller med tilladelse til rundflyvning, jf. BL 5-4.

3. Generelt

3.1 Det påhviler den, der af Statens Luftfartsvæsen har fået AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt eller tilladelse til rundflyvning, at etablere og opretholde en driftsorganisation i luftfartsforetagendet til varetagelse af det interne operationelle tilsyn.

3.2 Som daglig leder af driftsorganisationen skal luftfartsforetagendet ansætte en flyvechef.

3.2.1 Det påhviler flyvechefen

a. at sikre, at flyvevirksomheden i luftfartsforetagendet udføres i overensstemmelse med de gældende forskrifter, herunder den udfærdigede driftshåndbog,

b. at sikre, at vedligeholdelse af luftfartøj og uddannelse af personale i det omfang, det fremgår af den udfærdigede driftshåndbog, udføres i overensstemmelse med de gældende forskrifter,

c. at varetage forbindelsen til Statens Luftfartsvæsen i sager vedrørende alle operationelle forhold,

d. at sikre, at Statens Luftfartsvæsens påbud med hensyn til operationelle forskrifter efterkommes, og

e. at sikre, at Statens Luftfartsvæsens medarbejdere i inspektionsøjemed har uhindret adgang til luftfartsforetagendets lokaliteter, materiel, håndbøger m.v.

3.3 Flyvechefens opgaver og forpligtelser kan i henhold til den organisationsplan, der er indeholdt i driftshåndbogen, i et nærmere givet omfang uddelegeres til andre.

4. Flyvechef

4.1 Godkendelse

4.1.1 Godkendelse som flyvechef gives af Statens Luftfartsvæsen efter ansøgning, når ansøgeren opfylder de betingelser, der er fastsat i denne BL.

4.1.2 Ansøgning om godkendelse af flyvechefen indsendes af luftfartsforetagendet og medunderskrives af ansøgeren.

4.1.3 Godkendelsen som flyvechef gælder kun for vedkommende luftfartsforetagende.

4.2 Kvalifikationer

4.2.1 I luftfartsforetagender, der har AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder, skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a. Være heltidsansat i luftfartsforetagendet.

b. På tidspunktet for godkendelsen inden for de sidste 5 år i mindst 3 år i et skandinavisk luftfartsforetagende, der har eller har haft AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med luftfartøjer med 20 eller flere passagersæder, enten

i. have gjort tjeneste som luftfartøjschef på luftfartøjer, der er certificeret til 20 eller flere passagersæder, eller

ii. have været ansat som flyvechef.

c. Over for Statens Luftfartsvæsen kunne godtgøre at have fornødent kendskab til den operationelle dokumentation, som anvendes i luftfartsforetagendet.

d. Af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage en sådan stilling.

4.2.2 I luftfartsforetagender, der har AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt IFR med luftfartøjer med færre end 20 passagersæder, skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a. Være heltidsansat i luftfartsforetagendet.

b. På tidspunktet for godkendelsen inden for de sidste 4 år i mindst 2 år i et skandinavisk luftfartsforetagende, der har eller har haft AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt IFR, enten

i. have gjort tjeneste som luftfartøjschef eller

ii. have været ansat som flyvechef.

c. Have opnået en total IFR-flyvetid på mindst 500 timer under erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt, herunder mindst 350 timer som luftfartøjschef.

d. Over for Statens Luftfartsvæsen kunne godtgøre at have fornødent kendskab til den operationelle dokumentation, som anvendes i luftfartsforetagendet.

e. Af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage en sådan stilling.

4.2.3 I luftfartsforetagender, der har AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt VFR med luftfartøjer med færre end 20 passagersæder, skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a. Være heltidsansat i luftfartsforetagendet.

b. På tidspunktet for godkendelsen inden for de sidste 3 år i mindst 1 år i et skandinavisk luftfartsforetagende, der har eller har haft AOC til erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt, enten

i. have gjort tjeneste som luftfartøjschef eller

ii. have været ansat som flyvechef.

c. Have opnået en total flyvetid på mindst 500 timer som luftfartøjschef eller være i besiddelse af instrumentbevis.

d. Have opnået en flyvetid på mindst 150 timer som luftfartøjschef eller andenpilot under erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt.

e. Over for Statens Luftfartsvæsen kunne godtgøre at have fornødent kendskab til den operationelle dokumentation, som anvendes i luftfartsforetagendet.

f. Af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage en sådan stilling.

4.2.4 I luftfartsforetagender, der har tilladelse til rundflyvningsvirksomhed, skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a. Være heltidsansat i luftfartsforetagendet.

b. På tidspunktet for godkendelsen være indehaver af B-certifikat og skal enten

i. være i besiddelse af instruktørbevis eller

ii. være i besiddelse af instrumentbevis eller

iii. have opnået en flyvetid på mindst 150 timer som luftfartøjschef. Andenpilottid kan indgå i forholdet 2:1.

c. Over for Statens Luftfartsvæsen kunne godtgøre at have fornødent kendskab til den operationelle dokumentation, som anvendes i luftfartsforetagendet.

d. Af Statens Luftfartsvæsen anses for egnet til at varetage en sådan stilling.

4.3 Ophør

4.3.1 Godkendelsen vil blive tilbagekaldt,

a. når luftfartsforetagendet eller flyvechefen selv anmoder herom,

b. når flyvechefen ikke længere opfylder de krav, der er nævnt under henholdsvis pkt. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 eller 4.2.4,

c. hvis flyvechefen groft eller gentagne gange tilsidesætter sine pligter efter denne BL, eller

d. hvis retten til at udøve virksomheden som flyvechef frakendes den pågældende i medfør af straffelovens § 79.

4.3.2 Godkendelsen bortfalder, hvis Statens Luftfartsvæsen tilbagekalder luftfartsforetagendets AOC.

5. Dispensation

Statens Luftfartsvæsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. Ved dispensationer fra kvalifikationskravene i pkt. 4.2 vil der kun kunne dispenseres, hvis ansøgerens uddannelse og erfaring, eller hvis karakteren af den driftsorganisation, hvori ansøgeren skal virke, gør en dispensation ubetænkelig.

6. Klageadgang

Afgørelser truffet af Statens Luftfartsvæsen efter bestemmelserne i denne BL kan påklages til Trafikministeriet.

7. Straf

7.1 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en AOC-indehaver, der overtræder bestemmelserne i pkt. 3.1 og 3.2.

7.2 Med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, en flyvechef, der overtræder bestemmelserne i pkt. 3.2.1.

7.3 For overtrædelser begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

8. Ikrafttræden

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. august 1997.

8.2 Samtidig ophæves BL 5-12, 2. udgave af 15. april 1993.

Statens Luftfartsvæsen, den 13. juni 1997

Ole Asmussen

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen

»Lovområde = Lov om luftfart«