Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af jordfordelingslovens bestemmelser om statens forkøbsret

 

I medfør af § 13, stk. 4, § 14, stk. 2, § 20, § 25, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 3, i lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) som ændret ved lov nr. 536 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Ved overdragelse af fast ejendom, hvorpå der er tinglyst forkøbsret for staten i medfør af lovens § 12, skal det originale erhvervelsesdokument eller kopi heraf forelægges Direktoratet for FødevareErhverv til afgørelse af, om forkøbsretten skal gøres gældende. Henvendelse rettes til Direktoratet for FødevareErhverv, Allégade 24, 6270 Tønder, tlf. 74 72 13 80, telefax 74 72 19 80 eller e-mail: jordfordeling@dffe.dk.

Stk. 2. Fristen på 4 uger for meddelelse af, om statens forkøbsret gøres gældende, jf. lovens § 13, stk. 2, sidste pkt., regnes fra direktoratets modtagelse af erhvervelsesdokumentet.

§ 2. Erhvervelsesdokumentet skal indeholde oplysninger om:

1)   ejendommens størrelse og matrikulære betegnelse,

2)   købesummens størrelse og berigtigelse,

3)   overtagelsesdagen,

4)   skæringsdagen for ejendommens indtægter og udgifter, herunder skatter, afgifter og pantegæld,

5)   ejendommens tilstand ved overdragelsen, herunder om der medfølger løsøre, afgrøder eller andre formuegoder,

6)   de på ejendommen tinglyste brugsrettigheder, servitutter og pantehæftelser,

7)   utinglyste gældsposter og forpligtelser, der overtages uden for købesummen samt

8) oplysning om sammenlægning med bestående landbrugsejendom eller oprettelse af en selvstændig landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 2. Hvis erhvervelsesdokumentet ikke indeholder de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal oplysningerne afgives ved indsendelse af et af køber og sælger underskrevet tillæg til erhvervelsesdokumentet eller kopi heraf.

Stk. 3. Er handelen betinget af andet end købesummens rettidige betaling, skal vilkårene for at meddele endelig adkomst oplyses ved indsendelse af et af køber og sælger underskrevet tillæg til erhvervelsesdokumentet eller kopi heraf.

§ 3. Er ejendommen helt eller delvist udlejet, skal kopi af leje- eller forpagtningskontrakter indsendes sammen med erhvervelsesdokumentet.

Stk. 2. Foreligger der ikke en skriftlig kontrakt, skal der indsendes en af sælger og lejer underskrevet erklæring om vilkårene for lejemålet.

Stk. 3. Fremgår det ikke af erhvervelsesdokumentet, hvordan lejeindtægten fordeles mellem køber og sælger, skal der indsendes en af parterne underskrevet aftale om den endelige fordeling. Aftalen kan indsendes i kopi.

§ 4. Ved overdragelse af fast ejendom, hvorpå der er tinglyst forkøbsret for staten i medfør af lovens § 12, men hvor forkøbsretten ikke kommer til anvendelse, jf. lovens § 12, stk. 3, nr. 1, skal der ved overdragelsesdokumentets indlevering til tinglysning vedlægges en erklæring fra vedkommende kommune om, at 50 pct. eller derover af ejendommens areal er beliggende i byzone eller sommerhusområde. Kommunens erklæring skal endvidere gives til direktoratet, som herefter vil begære forkøbsretten aflyst.

Stk. 2. I tilfælde hvor forkøbsretten ikke kommer til anvendelse, jf. lovens § 12, stk. 3, nr. 5, skal det af erhvervelsesdokumentet fremgå, at arealet i forbindelse med handelen skal sammenlægges med en af erhverver ejet landbrugsejendom, eller at arealet skal pålægges landbrugspligt og drives af erhverver som en selvstændig ejendom uden beboelsesbygning. Såfremt en sådan bestemmelse ikke findes i erhvervelsesdokumentet, vil forkøbsretten blive gjort gældende.

Stk. 3. Erhververen skal dokumentere opfyldelsen af de i stk. 2 nævnte forudsætninger senest 12 måneder efter overtagelsesdagen. I modsat fald er erhververen forpligtet til at videreoverdrage arealet til staten på de vilkår, hvorpå erhververen selv har overtaget arealet.

§ 5. Forkøbsretten gøres som hovedregel ikke gældende for landbrugsarealer under 10 ha eller med en uhensigtsmæssig beliggenhed i forhold til en landbrugsmæssig udnyttelse.

Stk. 2. Arealgrænsen i stk. 1 kan fraviges i særlige tilfælde, f. eks. i marskområderne ved Tønder og Ribe, således at forkøbsretten fortsat kan udnyttes for vedvarende græsarealer uanset arealets størrelse.

Stk. 3. Arealgrænsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for arealer, der skal anvendes til opfyldelse af de i lovens § 1, nr. 6, nævnte formål.

Stk. 4. Forkøbsretten gøres som hovedregel ikke gældende, når mere end halvdelen af arealet udgøres af naturarealer. Halvkulturarealer som eng, marsk og overdrev betragtes i denne forbindelse ikke som naturarealer.

§ 6. Forkøbsretten kan gøres gældende for naturarealer, når disse har eller kan få betydning for gennemførelse af planlagte natur- og miljøforbedrende projekter.

Stk. 2. Forkøbsretten kan dog frafaldes, såfremt køber afgiver erklæring om at lade arealet indgå i projektet på vilkår, som normalt gælder for tilsvarende projekter.

§ 7. Mangler en eller flere af de i §§ 3 og 4 anførte oplysninger eller erklæringer, kan direktoratet ved skriftlig meddelelse herom til indsenderen af erhvervelsesdokumentet, jf. § 3, stk. 1, suspendere 4 ugers fristen for meddelelse af, om forkøbsretten gøres gældende, jf. lovens § 13, stk. 2, sidste pkt., indtil de manglende oplysninger eller erklæringer er modtaget i direktoratet.

Klage

§ 8. Klager over afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse indgives efter reglerne i bekendtgørelse om Direktoratet for FødevareErhvervs opgaver og beføjelser.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 349 af 14. maj 2003 om administration af jordkøbslovens bestemmelser om statens forkøbsret m.m.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 8. december 2006

Arent B. Josefsen

/Torben Nielsen