Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 120 af 4. marts 1996 om forskningsrådgivning m.v. med de ændringer, der følger af lov nr. 390 af 10. juni 1997.


§ 1. Til fremme og koordinering af dansk forskning oprettes

Danmarks Forskningsråd, seks statslige forskningsråd og et

tilhørende Forskningsforum og et antal offentlige forskningsudvalg.

Stk. 2. Forskningsministeren opretter Danmarks Forskningsråd.

Stk. 3. Forskningsministeren opretter seks statslige forskningsråd og et tilhørende forskningsforum. Der oprettes statslige forskningsråd inden for områderne humaniora, jordbrugs- og veterinærvidenskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab.

Stk. 4. Øvrige ministre opretter offentlige forskningsudvalg i samråd med forskningsministeren.

Danmarks Forskningsråd

§ 2. Danmarks Forskningsråd rådgiver forskningsministeren. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ. Folketinget og enhver minister kan indhente rådgivning fra Danmarks Forskningsråd.

Stk. 2. Opgaverne omfatter overordnet rådgivning om dansk og international forskning, herunder om:

 • 1) Den nationale forskningsstrategi.
 • 2) Forskningsbevillinger.
 • 3) Rammebetingelser for forskning.
 • 4) Danmarks rolle i det internationale forskningssamarbejde.
 • 5) Større nationale og internationale forskningsinitiativer.

Stk. 3. Som led i rådgivningen indhenter Danmarks Forskningsråd udtalelser fra de statslige forskningsråd, de offentlige forskningsudvalg samt Erhvervsudviklingsrådet og Rådet for Teknologisk Service og relevante institutioner og organisationer. Danmarks Forskningsråd koordinerer denne rådgivning.

Stk. 4. Som led i rådgivningen følger Danmarks Forskningsråd udviklingen inden for dansk og international forskning. Danmarks Forskningsråd vurderer løbende, om kvaliteten i dansk forskning er på et internationalt niveau.

Stk. 5. Som led i rådgivningen inddrager Danmarks Forskningsråd evalueringsresultater om forskningens rammer og vilkår, herunder evalueringer af større offentlige forskningsprogrammer.

Stk. 6. Danmarks Forskningsråd fremlægger en årlig rapport om dansk forskning, der indeholder rådets vurdering af dansk forsknings generelle udvikling, kvalitet og samfundsmæssige relevans.

§ 3. Danmarks Forskningsråd består af en formand og 8 medlemmer.

Stk. 2. Danmarks Forskningsråds medlemmer skal være forskere eller forskningskyndige, der tilsammen repræsenterer indsigt i forskning ved de højere uddannelsesinstitutioner, ved sektorforskningsinstitutioner og i erhvervslivet. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være forskere.

Stk. 3. Forskningsministeren beskikker formanden og de 8 medlemmer i deres personlige egenskab. Rådets formand og de 8 medlemmer beskikkes for en periode af 3 år og kan genbeskikkes i 3 år.

Stk. 4. Rådets forretningsorden skal godkendes af forskningsministeren.

Stk. 5. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forskningsråd varetages af Forskningsministeriet.

§ 4. Forskningsministeren fastsætter nærmere regler om Danmarks Forskningsråds virksomhed og regnskabsaflæggelse.

De statslige forskningsråd

§ 4 a. De statslige forskningsråd rådgiver forskningsministeren. Folketinget og de øvrige ministre kan blive rådgivet af de statslige forskningsråd. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. De statslige forskningsråds opgaver omfatter desuden støtte til dansk forskning og faglig rådgivning i forskningsanliggender.

§ 4 b. De statslige forskningsråds opgaver i forbindelse med at støtte dansk forskning omfatter:

 • 1) En fondsfunktion, hvor rådene yder tilskud til dansk forskning og uddannelse af forskere på grundlag af ansøgninger fra forskere.
 • 2) En strategifunktion, hvor rådene udarbejder strategiplaner, der kan føre til forskningsrådsinitiativer eller til strategiske programmer, som kan udarbejdes af relevante ministerier.
 • 3) En initiativfunktion, hvor rådene fastlægger særlige indsatsområder, som de skønner væsentlige at fremme.
 • 4) En forvaltningsfunktion, hvor rådene kan administrere særlige strategiske programmer inden for de rammer, der er opsat af Forskningsforum.

Stk. 2. De statslige forskningsråd har til opgave at styrke forskningens kvalitet og relevans for samfundet, sammenhængen i dansk forskning, formidlingen og udnyttelsen af forskningsresultater samt forskningens infrastruktur.

Stk. 3. De statslige forskningsråd kan inden for deres formål yde tilskud til forsøgsvirksomhed inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Tilskuddene tildeles så vidt muligt i samarbejde med de offentlige forskningsudvalg og de forskningsudførende institutioner.

Stk. 5. De statslige forskningsråd kan modtage tilskud fra anden side end staten. Ikkestatslige midler skal holdes adskilt fra statslige midler.

§ 4 c. De statslige forskningsråds opgaver vedrørende faglig rådgivning omfatter:

 • 1) Tendenser, indsatsområder m.v. inden for dansk og international forskning.
 • 2) Forskningens kvalitet og relevans for samfundet.
 • 3) Internationalt forskningssamarbejde og dansk forsknings deltagelse heri.
 • 4) Sammenhængen mellem den offentlige og private forskningsindsats.
 • 5) Formidling af forskningsresultater og deres udnyttelse.
 • 6) Uddannelse af forskere.

Stk. 2. De statslige forskningsråd skal særligt medvirke til at øge internationaliseringen i dansk forskning.

§ 4 d. De statslige forskningsråd rådgiver efter anmodning Danmarks Forskningsråd om anliggender i relation til dette råds opgaver, jf. § 2, stk. 1 og 2. Forskningsforum koordinerer denne rådgivning.

Stk. 2. De statslige forskningsråd kan efter aftale bistå de offentlige forskningsudvalg og offentlige institutioner med faglig rådgivning, herunder ved udarbejdelse af strategiplaner og evalueringsplaner.

Stk. 3. De statslige forskningsråd kan efter aftale rådgive private institutioner i forskningsanliggender.

§ 4 e. Forskningsforum skal påtage sig opgaver af fælles interesse og betydning for de statslige forskningsråds tværgående og strategiske virke. Forskningsforum kan give de enkelte statslige forskningsråd pålæg i alle tværgående sager.

Stk. 2. Opgaverne omfatter støtte til dansk forskning og faglig rådgivning i forskningsanliggender.

Stk. 3. Forskningsforum afgiver hvert år til forskningsministeren en rapport på de statslige forskningsråds vegne om rådenes virke. Forskningsforum fremlægger rapporten på et årligt seminar.

Stk. 4. Forskningsforum kan selv oprette eller opretter efter anmodning fra forskningsministeren permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Ministeren kan fastsætte regler for udvalg, der oprettes efter anmodning fra denne.

§ 4 f. Forskningsforums opgaver i forbindelse med at støtte dansk forskning omfatter:

 • 1) Overordnet koordinering og udøvelse af en tværgående fondsfunktion.
 • 2) Koordinering af udarbejdelse af de statslige forskningsråds strategiplaner.
 • 3) Fastsættelse af ensartede retningslinjer for behandling af ansøgninger.

Stk. 2. Forskningsforum kan i begrænset omfang oprette tværfaglige programkomiteer, herunder med tilskudskompetence, når forskningsprogrammer omfatter mere end et af de statslige forskningsråds fagområder.

§ 4 g. Forskningsforums opgaver i forbindelse med faglig rådgivning omfatter samordning af faglig rådgivning i generelle forskningsanliggender og spørgsmål, som vedrører flere forskningsråd.

§ 4 h. Hvert af de statslige forskningsråd består af 15 medlemmer.

Stk. 2. De statslige forskningsråds medlemmer skal være anerkendte forskere.

Stk. 3. Forskningsministeren beskikker medlemmerne i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås den bredest mulige faglige dækning og en så høj faglig forskningskompetence som muligt. Medlemmerne beskikkes efter reglerne i lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 4. Medlemmerne beskikkes for en periode af 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes for mindre end 4 år.

Stk. 5. Det enkelte statslige forskningsråd konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand. Hvert statsligt forskningsråd fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Det enkelte statslige forskningsråd kan inddrage eksterne eksperter og kan for sit område nedsætte underudvalg og rådgivende arbejdsgrupper.

§ 4 i. Forskningsforum består af 13 medlemmer, der beskikkes af forskningsministeren.

Stk. 2. Hvert statsligt forskningsråd indstiller af sin midte et medlem til Forskningsforum.

Stk. 3. Forskningsministeren beskikker formanden og de 6 øvrige medlemmer i deres personlige egenskab. Hver for sig skal de både have eller tidligere have haft en karriere som anerkendte forskere og have indsigt i og erfaring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk eller international sammenhæng.

Stk. 4. Formanden og de 6 øvrige medlemmer beskikkes for en periode af 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes for mindre end 4 år.

Stk. 5. Medlemmerne beskikkes efter reglerne i lov om ligestilling af mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning.

Stk. 6. Forskningsforum fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 j. Staten afholder udgifterne til sekretariatsbetjeningen af de statslige forskningsråd og Forskningsforum.

§ 4 k. De statslige forskningsråd og Forskningsforum kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsforudsætningerne ikke overholdes.

§ 4 l. Forskningsministeren kan fastsætte regler for:

 • 1) De statslige forskningsråds og Forskningsforums virksomhed og regnskabsaflæggelse.
 • 2) De statslige forskningsråds og Forskningsforums sagsbehandling i forbindelse med deres fondsfunktion. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere angivet omfang skal anvendes eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.
 • 3) Indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.
 • 4) Generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med fondsfunktionen.
 • 5) De statslige forskningsråds og Forskningsforums ansættelse af og stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

Stk. 2. Regler fastsat i medfør af stk. 1 gælder også for udvalg nedsat af de statslige forskningsråd og Forskningsforum.

Stk. 3. Det enkelte statslige forskningsråd og Forskningsforum kan offentliggøre vejledende retningslinjer for deres bevillingspraksis.

§ 4 m. Efter regler fastsat af forskningsministeren kan klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de statslige forskningsråd, Forskningsforum eller udvalg nedsat heraf indbringes for ministeren.'

Offentlige forskningsudvalg

§ 5. De offentlige forskningsudvalg rådgiver den minister, der har nedsat udvalget. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Dette omfatter rådgivning om:

 • 1) Ministeriets sektorforskning, herunder dens kvalitet samt dens erhvervs- og samfundsmæssige relevans.
 • 2) Ministeriets øvrige deltagelse i og finansiering af forskning.
 • 3) Ministeriets deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.
 • 4) Ministeriets strategiske forskningsplanlægning.

Stk. 3. Som led i rådgivningen følger udvalget udviklingen inden for dansk og international forskning og inddrager herunder evalueringsresultater.

§ 6. De offentlige forskningsudvalg rådgiver efter anmodning Danmarks Forskningsråd om anliggender i relation til Danmarks Forskningsråds opgaver, jf. § 2, stk. 1 og 2.

§ 7. De offentlige forskningsudvalg kan udforme og gennemføre forskningsprogrammer i samarbejde med de statslige forskningsråd.

§ 8. De offentlige forskningsudvalg støtter forskning, i det omfang de tildeles bevillingskompetence.

§ 9. De offentlige forskningsudvalg har ved deltagelse i forskningsprogrammer og anden bevillingsfunktion til opgave at medvirke til fremme af formidling og udnyttelse af forskningsresultater.

§ 10. De offentlige forskningsudvalg består af en formand og mindst 8 og højst 18 medlemmer.

Stk. 2. Et offentligt forskningsudvalgs medlemmer skal repræsentere forskningsfaglig indsigt samt i nødvendigt omfang erhvervs- og samfundsmæssig, ministeriel og institutionel indsigt inden for området.

Stk. 3. Mindst et medlem af det offentlige forskningsudvalg skal normalt vælges fra kredsen af de til enhver tid siddende medlemmer af de statslige forskningsråd.

Stk. 4. Formand og medlemmer af offentlige forskningsudvalg beskikkes af vedkommende minister. De medlemmer, der udpeges i deres videnskabelige egenskab, beskikkes efter forudgående drøftelser med forskningsministeren. Udvalgets formand og medlemmer beskikkes for en periode af 4 år med mulighed for genbeskikkelse i 2 år. I særlige tilfælde kan den pågældende minister forlænge den maksimale periode.

Stk. 5. Et offentligt forskningsudvalgs forretningsorden skal godkendes af vedkommende minister.

Stk. 6. Sekretariatsbetjeningen for et offentligt forskningsudvalg varetages af vedkommende ministerium.

§ 11. Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om et offentligt forskningsudvalgs virksomhed og regnskabsaflæggelse.

Overgangsbestemmelser

§ 12. Forskningsministeren kan fastsætte regler for Danmarks Forskningsråd vedrørende beskikkelsesperiodernes længde i forbindelse med gennemførelsen af loven.

§ 13. Den enkelte minister kan fastsætte regler for de eksisterende forskningsudvalg vedrørende beskikkelsesperiodernes længde i forbindelse med omdannelsen af disse til offentlige forskningsudvalg efter denne lov.

§ 14. Forskningsministeren fremsætter forslag til revision af loven i folketingsåret 2001-02.

Ikrafttræden

§ 15. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lov nr. 390 af 10. juni 1997 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 1997.

Forskningsministeriet, den 19. august 1997

Jytte Hilden

/ Dan Jensen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
 • Loven er endnu ikke ophævet. Loven ophæves først den 1. januar 2004, jf. § 41, stk. 1 i lov nr. 405 af 28. maj 2003.