Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Løgstør Bredning Vildtreservat

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og

vildtforvaltning jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997,

fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Løgstør Bredning ud for Bygholm Vejle som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Løgstør Bredning Vildtreservat i Viborg og Nordjyllands amter omfatter søterritoriet af Løgstør Bredning ud for Bygholm Vejle samt landarealer ved Pytodde, som angivet på kortbilag:

  • 1) Søterritoriet afgrænset mod syd af en ret linie mellem det sydøstligste punkt på Holmtange og position 57 grader 00,58'N. 09 grader 11,59'E ved Ullerup Holme.
  • 2) Den del af matr. 17 e Øsløs By, Øsløs, som er beliggende syd for Bygholmvejlevej (på dæmningen) og øst for den sydgående markvej fra Bygholmvejlevej vest for Pytodde.
  • 3) Bygholmdæmningen syd for Bygholmvejlevej.

Stk.2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af søterritoriet, der ligger vest og nord for rette linier mellem positionerne 57 grader 00,55'N. 09 grader 07,13'E (på reservatets sydgrænse ca. 2,75 km sydøst for slusen i Bygholmdæmningen), 57 grader 02,04'N. 09 grader 07,08'E (200 meter syd for dæmningen, ca. 1 km øst for slusen) og 57 grader 02,30'N. 09 grader 08,15'E (200 meter syd for den østlige del af Bygholmdæmningen ved Klim Fjordholme).

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på de i § 2, stk. 1, nr. 2 og nr. 3, nævnte landarealer.

Stk. 3. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt i de i stk. 1 og 2 nævnte områder.

Stk. 4. De anvendte koordinater i §§ 2 og 3 viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt fra motordrevet fartøj samt fra fartøj, der ikke er opankret, på den del af søterritoriet, som ligger øst og syd for de i § 3, stk. 1 nævnte linier.

Færdsel

§ 5. Brætsejlads og sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 5 kan Farvandsvæsenet og andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 25. august 1997

Svend Auken

/ Karen Westerbye-Juhl

Bilag

Kortbilag over Løgstør Bredning Vildtreservat

Officielle noter

Bekendtgørelse uden nummer (offentliggjort i Statstidende)

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun året for offentliggørelsen er kendt.