Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet


I medfør af § 5 i lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved

arkiver, biblioteker, museer mv. fastsættes følgende:

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

     § 1. Ansættelsessager behandles efter nedenstående regler, forvaltningsloven og de bestemmelser, der i øvrigt er gældende, herunder supplerende regler fastsat af institutionen selv.

     Stk. 2. Ansættelse i stillinger i den ordinære stillingsstruktur som seniorforsker, seniorrådgiver og forskningsprofessor følger reglerne i kapitel 2, 3 og 4. Besættelse af forskningsprofessorater sker dog med de i § 9 angivne afvigelser.

     Stk. 3. Tidsbegrænset ansættelse i heltidsstillinger følger reglerne i § 10, der omfatter følgende stillinger: forskerstillingen i den ordinære stillingsstruktur samt de supplerende stillingskategorier som kandidatstipendiat, forskningsassistent, projektforsker og projektseniorforsker.

     Stk. 4. Ansættelse i deltidsstillinger og kombinationsstillinger følger reglerne i § 11.

     Stk. 5. Bekendtgørelsen gælder for de institutioner, der er omfattet af bestemmelserne om stillingsstrukturen ved arkiver, biblioteker, museer mv.

Kapitel 2

Opslag

     § 2. Stillingerne skal besættes i åben konkurrence efter opslag, medmindre der er tale om tidsbegrænsede stillinger på op til et år, jf. § 10, stk. 2 og § 11, stk. 1 og ansættelser for eksterne midler i medfør af § 3, stk. 3.

     § 3. En stillings indhold og de stillede kvalifikationskrav skal beskrives på en sådan måde, at de kan danne grundlag for en åben konkurrence.

     Stk. 2. Opslag af ledige stillinger skal offentliggøres på en sådan måde, at opslaget kan påregnes at komme til egnede ansøgeres kundskab.

     Stk. 3. Hvis en ekstern bevillingsgiver har stillet midler til rådighed til ansættelse af en konkret person, som bevillingsgiveren har udpeget efter en positiv fagkyndig bedømmelse, kan institutionen uanset bestemmelserne i § 2 ansætte denne uden opslag.

Kapitel 3

Bedømmelsesudvalg og dettes indstilling

     § 4. Reglerne i §§ 4-6 finder anvendelse på stillinger som seniorforsker, seniorrådgiver samt forskningsprofessor for sidstnævnte dog med de i § 9, stk. 2-6 angivne afvigelser.

     Stk. 2. Umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb nedsætter institutionens ledelse et fagkyndigt bedømmelsesudvalg og skal herved tage hensyn til en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Samtidigt udpeger institutionens ledelse udvalgets formand, og der fastsættes en frist for udvalgets afgivelse af den faglige bedømmelse. Ingen andre end medlemmerne kan deltage i udvalgets arbejde. Institutionen kan eventuelt udpege en sekretær for udvalget.

     Stk. 3. Bedømmelsesudvalget består af 3 eller 5 personer, der må anses for fagkyndige inden for stillingens område mindst på et niveau, der svarer til det, der forudsættes for stillingen.

     Stk. 4. Mindst et medlem af bedømmelsesudvalg på 3 medlemmer og mindst to medlemmer af et bedømmelsesudvalg på 5 medlemmer skal være personer, der ikke er ansat ved den pågældende institution.

     § 5. Hvis bedømmelsesudvalget efter en gennemgang af ansøgningerne og de oplysninger, der i øvrigt foreligger, antager, at der ved fornyet opslag vil komme ansøgninger fra mere kvalificerede ansøgere, kan udvalget fremsætte forslag herom.

     Stk. 2. Udvalget kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgerne skal have lejlighed til at få inddraget yderligere videnskabeligt materiale i bedømmelsen. Der fastsættes i så fald en frist herfor, som alle ansøgere underrettes om.

     § 6. Bedømmelsesudvalget tager stilling til, hvilke ansøgere der anses for forskningsmæssigt kvalificerede og kan derudover vurdere andre faglige kvalifikationer. Bedømmelsesudvalget afgiver en begrundet, skriftlig bedømmelse. Bedømmelsesudvalget har ikke til opgave at foretage en prioritering blandt de fagligt kvalificerede ansøgere af, hvem der bør ansættes i stillingen.

     Stk. 2. Udvalgets bedømmelse kan enten være enstemmig eller være en bedømmelse fra et flertal og/eller et mindretal. Er der meningsforskelle mellem udvalgets medlemmer, skal dette klart fremgå af udvalgets bedømmelse.

Kapitel 4

Ansættelsesudvalg og den videre behandling af sagen

     § 7. Institutionens ledelse træffer beslutning om, hvem der skal ansættes. Når ledelsen har modtaget den faglige bedømmelse fra bedømmelsesudvalget kan den nedsætte et ansættelsesudvalg.

     Stk. 2. Før ansættelsesudvalget tager stilling til, hvilken ansøger der indstilles til ledelsen til ansættelse, kan udvalget indkalde en eller flere ansøgere til samtale.

     Stk. 3. Ansættelsesudvalget afgiver en begrundet indstilling til ledelsen, om hvilken ansøger der indstilles til ansættelse.

     Stk. 4. Når ledelsen har modtaget bedømmelsen fra det fagkyndige bedømmelsesudvalg og indstillingen fra et eventuelt herefter nedsat ansættelsesudvalg, træffer den beslutning om besættelse af stillingen. Ledelsen kan kun ansætte en ansøger, hvis et flertal af bedømmelsesudvalgets medlemmer har anset vedkommende for fagligt kvalificeret til stillingen. Ønsker ledelsen ikke stillingen besat på det foreliggende grundlag, skal det besluttes, om stillingen skal opslås på ny eller ikke for tiden søges besat.

     § 8. Hvis en stilling bliver ledig inden for tre måneder efter besættelsen, kan institutionens ledelse beslutte at ansætte en anden af de ansøgere, som bedømmelsesudvalget tidligere har fundet kvalificeret til ansættelse. I sådanne tilfælde skal der ikke foretages fornyet opslag og fagkyndig bedømmelse.

Kapitel 5

Forskningsprofessorater

     § 9. Ansættelse som forskningsprofessor på en institution omfattet af stillingsstrukturaftalen følger reglerne i kapitel 2, 3 og 4 med de i stk. 2-6 angivne afvigelser.

     Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden udformer opslag af stillinger som forskningsprofessor. Opslaget, der skal indeholde en passende bred formulering af de forskningsmæssige kvalifikationer, forelægges for Kulturministeriets Forskningsudvalg til godkendelse.

     Stk. 3. Opslag af stillinger som forskningsprofessor skal normalt ske internationalt.

     Stk. 4. Under hensyn til det internationale opslag skal der fastsættes en passende lang ansøgningsfrist for at sikre, at stillingen besættes i åben konkurrence.

     Stk. 5. Kulturministeriets Forskningsudvalg nedsætter et bedømmelsesudvalg af forskere på professorniveau på 3 eller 5 medlemmer. Institutionen udpeger et medlem af bedømmelsesudvalget. De andre medlemmer må ikke være ansat ved den pågældende institution.

     Stk. 6. Bedømmelsesudvalget kan sekretariatsbetjenes af institutionen efter nærmere aftale med Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Kapitel 6

Tidsbegrænset ansættelse i heltidsstillinger

     § 10. Tidsbegrænset ansættelse i heltidsstillinger omfatter følgende stillinger: forskerstillingen i den ordinære stillingsstruktur samt de supplerende stillingskategorier som kandidatstipendiat, forskningsassistent, projektforsker og projektseniorforsker.

     Stk. 2. For ansættelsesperioder på op til et år, kan ansættelser ske uden opslag og bedømmelsesudvalg, forudsat at der foreligger en positiv udtalelse fra en fagkyndig på mindst seniorforskerniveau om vedkommendes kvalifikationer til ansættelse i den pågældende stillingskategori. Forlængelse af ansættelse ud over et år kan ikke ske efter denne bestemmelse.

     Stk. 3. Hvis ansættelsesperioden er længere end et år, skal der foretages opslag efter bestemmelserne i kapitel 2. Ansættelsesperiodens længde skal fremgå af opslaget. Institutionen skal endvidere nedsætte et bedømmelsesudvalg bestående af to eller flere medlemmer på mindst seniorforskerniveau. Ansættelse kan kun ske, hvis vedkommende af begge henholdsvis et flertal af udvalgets medlemmer er anset for kvalificeret til ansættelse i stillingen.

     Stk. 4. Institutionens ledelse kan nedsætte et ansættelsesudvalg til yderligere vurdering af de indstilledes egnethed. Udvalget afgiver en begrundet indstilling til ledelsen.

Kapitel 7

Ansættelse i deltidsstillinger og kombinationsstillinger

     § 11. Ved ansættelse af forskere i deltidsstillinger og kombinationsstillinger (stillinger med delt ansættelse ved to institutioner) anvendes reglerne i § 10, stk. 3 og 4 om opslag og bedømmelse. Ved ansættelse i mindre end et år, ved genansættelse ved udløbet af en ansættelsesperiode eller ved vikaransættelse for en kortere periode kan ansættelse dog ske uden opslag efter reglerne i § 10, stk. 2.

Kapitel 8

Dispensationer

     § 12. Kulturministeriet kan i særlige tilfælde dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelser.

Kapitel 9

Overgangsbestemmelser

     § 13. For videnskabeligt personale med forskningsopgaver ansat ved instituioner, der ikke før 1. april 1997 var omfattet af stillingsstrukturaftalen, gennemføres der er fagkyndig bedømmelse af de forskningsmæssige og andre faglige kvalifikationer.

Kapitel 10

Ikrafttræden

     § 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1997 og har virkning for stillinger, der opslås efter dette tidspunkt. For så vidt angår den faglige bedømmelse finder bekendtgørelsen også anvendelse for overgangsansatte og forskere ansat uden tidsbegrænsning samt for forskere på institutioner, der først er blevet omfattet af stillingsstrukturaftalen fra 1. april 1997, jf. § 13.

Kulturministeriet, den 12. september 1997

P.M.V.

E.B.

Jørgen Broberg Nielsen

Officielle noter

Ingen