Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand


I medfør af §§ 7a, 19, stk. 5, 73, 80, 88, 92 og 110 i miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område, formål og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen etablerer en ordning til kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, herunder en autorisationsordning for kontrollanterne.

§ 2. Kontrollen har til formål at skabe det faglige og tekniske grundlag for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand fortsat lever op til kravene til beholdernes styrke og tæthed, ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer, eller de til enhver tid gældende regler herom.

§ 3. I bekendtgørelsen anvendes følgende definitioner:

 • 1) Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle og møddingsaft fra alle husdyr.
 • 2) Fast gødning er faste ekskrementer og strøelse.
 • 3) Flydende gødning omfatter ajle, gylle og møddingsaft samt enhver sammenblanding af fast gødning med ajle, gylle og møddingsaft.
 • 4) Ajle er urin, separeret fra den faste gødning.
 • 5) Gylle er en blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.
 • 6) Møddingsaft er den væske, der løber fra fast gødning under opbevaringen på møddingen samt det regnvand, der falder på møddingpladsen.
 • 7) Ensilagesaft er den væske, der løber fra ensilage, herunder sukkerroeaffald og lignende, under opbevaringen.
 • 8) Ved spildevand forstås i denne bekendtgørelse alene mælkerumsvand samt vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift.
 • 9) Ved en autoriseret kontrollant forstås en person, som er autoriseret i henhold til § 13.

Kapitel 2

Pligt til beholderkontrol

§ 4. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m3 eller derover, skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 2. Anmodning om undersøgelse af beholdere efter stk. 1 skal af brugeren indgives til en autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.

Stk. 3. For beholdere, som er opført før 1. oktober 1987, skal anmodning om første kontrol dog indgives til kontrollanten senest 15. november 1997. Findes der ikke autoriserede kontrollanter på dette tidspunkt, udsættes fristen for indgivelse af anmodning til et af Miljøstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt svarende til tidspunktet for etablering af ordningen med autoriserede kontrollanter. For beholdere opført i perioden 1. oktober 1987 - 31. juli 1989 skal anmodning om første kontrol indgives senest 1. februar 1999.

Stk. 4. Kontrollanten sender senest 10 dage efter modtagelsen af anmodningen kopi af denne til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Hvis brugeren i stedet vælger at tage beholderen ud af drift, jf. § 7, skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. stk. 2 og 3.

§ 5. Hvis opførelsestidspunktet for en beholder af den i § 4, stk. 1 nævnte art ikke kan dokumenteres, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at brugeren skal lade undersøgelse af beholderen udføre som foreskrevet i kapitel 3, hvis beholderen efter kommunens vurdering er mere end 10 år gammel, og hvis en sådan undersøgelse ikke har været foretaget inden for de sidste 10 år.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte situation meddeler kommunalbestyrelsen påbud om, at brugeren skal indgive en anmodning om undersøgelse til en autoriseret kontrollant inden en nærmere fastsat frist. Kontrollanten sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at brugeren af en beholder for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, som har en kapacitet på under 100 m3, skal lade beholderen undersøge som foreskrevet i kapitel 3, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke eller tæthed.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte situation meddeler kommunalbestyrelsen påbud om, at brugeren skal indgive en anmodning om undersøgelse til en autoriseret kontrollant inden en nærmere fastsat frist. Kontrollanten sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

§ 7. Brugeren af en beholder, der skal kontrolleres i medfør af reglerne i §§ 4-6 eller § 9, kan tage beholderen ud af drift i stedet for at gennemføre kontrollen.

Stk. 2. Tages beholderen ud af drift, skal den rengøres og gøres uanvendelig.

Kapitel 3

Beholderkontrollens indhold, omfang m.v.

§ 8. Kontrollen består af et normaleftersyn foretaget af en autoriseret kontrollant, samt eventuelt et supplerende eftersyn, jf. § 9.

§ 9. Hvis der ved normaleftersynet konstateres forhold vedrørende beholderens eventuelt manglende styrke eller tæthed, som ikke umiddelbart kan afklares, kan kontrollanten beslutte, at der skal udføres et supplerende eftersyn baseret på specialviden og/eller brug af specialværktøj.

Stk. 2. Kontrollanten giver brugeren meddelelse herom. Meddelelsen skal indeholde oplysning om de forventede omkostninger forbundet med det supplerende eftersyn, og om brugerens mulighed for at indbringe spørgsmålet for bestyrelsen, jf. § 24.

Stk. 3. Brugeren beslutter, hvem der skal udføre det supplerende eftersyn.

Stk. 4. Brugeren skal sikre, at det supplerende eftersyn er gennemført, og at kontrollanten har fået meddelelse om resultatet heraf, så hurtigt som det er praktisk muligt, og senest 3 måneder efter, at brugeren i medfør af § 10 har meddelt kontrollanten, at eftersynet ønskes gennemført. Hvis det supplerende eftersyn kræver tømning af beholderen, skal eftersynet gennemføres og resultat heraf meddeles kontrollanten så hurtigt som det er praktisk muligt, og senest 1. juli det følgende år.

§ 10. Senest 4 uger efter, at kontrollanten har meddelt, at der er behov for supplerende eftersyn, skal brugeren meddele kontrollanten, om der ønskes supplerende eftersyn, om beholderen skal tages ud af drift, jf. § 7, eller om brugeren ønsker beholderkontrollen afrapporteret, jf. § 11, uden supplerende eftersyn.

Stk. 2. Har brugeren indbragt spørgsmålet for bestyrelsen, jf. § 24, løber fristen i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor bestyrelsen har meddelt sin udtalelse til brugeren.

§ 11. På baggrund af de foretagne undersøgelser skal kontrollanten udarbejde en tilstandsrapport. Rapporten indgår i kommunalbestyrelsens vurdering af, om beholderen fortsat overholder kravene til beholderens tæthed og styrke ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 2. Rapporten efter stk. 1 tilsendes kommunalbestyrelsen inden 10 dage. Når kontrollen forløber med et normaleftersyn, regnes fristen fra undersøgelsens afslutning. Forløber kontrollen med normaleftersyn og supplerende eftersyn, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor kontrollanten har modtaget meddelelse om resultaterne af det supplerende eftersyn, eller fra udløbet af den i § 9, stk. 4 nævnte frist. Kopi af rapporten sendes inden samme tidsfrist til brugeren.

Stk. 3. Har brugeren meddelt, at beholderen tages ud af drift, eller at kontrollen ønskes afrapporteret uden supplerende eftersyn, jf. § 10, regnes den i stk. 2 nævnte frist fra tidspunktet for brugerens meddelelse. Kopi af rapporten sendes inden samme frist til brugeren.

§ 12. Den autoriserede kontrollant skal udføre kontrollen efter retningslinier, som fastsættes af Miljøstyrelsen efter indstilling fra den i § 16 nævnte bestyrelse.

Kapitel 4

Tildeling og tilbagekaldelse af autorisation

§ 13. Ret til at opnå autorisation har enhver, der

 • 1) har en byggeteknisk grunduddannelse eller tilsvarende kundskaber baseret på erfaringer fra produktion, montage og reparation af gødningsbeholdere,
 • 2) har erhvervsmæssig erfaring inden for relevante områder, herunder byggeopgaver med relation til landbrug eller beslægtede brancher,
 • 3) har gennemført autorisationsordningens introduktionskursus,
 • 4) er momsregistreret,
 • 5) kan dokumentere at være dækket af en professionel ansvarsforsikring og
 • 6) ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, og ikke har en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.

§ 14. Autorisationen kan tilbagekaldes, såfremt den autoriserede ikke længere opfylder betingelserne i § 13, nr. 1-5, eller hvis den autoriserede gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelighed ved udøvelsen af kontrollen.

Stk. 2. Autorisation kan endvidere tilbagekaldes, hvis den autoriserede har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover og ikke har indgået en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling.

§ 15. Afgørelser om tilbagekaldelse af autorisation skal indeholde oplysning om adgangen til at begære afgørelsen indbragt for domstolene og fristen herfor, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Kapitel 5

Bestyrelse, sekretariat m.v.

§ 16. Miljø- og energiministeren nedsætter en bestyrelse. Ved sammensætningen skal hver af følgende organisationer være repræsenteret med et medlem:

 • 1) Miljøstyrelsen (formand)
 • 2) Kommunernes Landsforening
 • 3) Sammenslutningen af Miljø- og Levnedsmiddelkontrolenheder
 • 4) De danske Landboforeninger
 • 5) Dansk Familielandbrug
 • 6) Beholderproducenterne.

Stk. 2. Bestyrelsen

 • 1) fastsætter indholdet af introduktionskurset, jf. § 13, nr. 3
 • 2) foretager stikprøver vedrørende kontrollens kvalitet
 • 3) fastsætter vejledende honorar for gennemførelsen af normaleftersyn efter § 8, stk. 1
 • 4) træffer afgørelse om tildeling af autorisation efter § 13 eller tilbagekaldelse af autorisation efter § 14
 • 5) afgiver indstilling om størrelsen af gebyrer, jf. § 20
 • 6) afgiver udtalelse i medfør af §§ 23 og 24.
 • 7) træffer beslutning om tilbagebetaling af gebyr, jf. § 18, stk. 4.

§ 17. Bestyrelsen nedsætter et sekretariat. Miljø- og energiministeren fastsætter en forretningsorden for bestyrelse og sekretariat, der nærmere tilrettelægger arbejdsfordeling, procedure m.v.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 18. De autoriserede kontrollanter indbetaler forinden kontrol et gebyr pr. beholder til dækning af omkostningerne ved bestyrelsens og sekretariatets arbejde.

Stk. 2. For deltagelse i introduktionskurser, jf. § 13, nr. 3 betales et gebyr til dækning af omkostningerne ved kurset.

Stk. 3. Brugeren indbetaler forlods et gebyr for anmodning om en udtalelse efter §§ 23-24. Gebyret indbetales til dækning af bestyrelsens omkostninger ved afgivelse af udtalelse, herunder omkostninger til eventuel sagkyndig bistand til bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen tilbagebetaler helt eller delvist gebyr i medfør af stk. 3, hvis bestyrelsens udtalelse er helt eller delvist i modstrid med tilstandsrapporten eller vurderingen om behovet for supplerende eftersyn.

§ 19. Gebyrer efter § 18 stk. 1-3 opkræves af bestyrelsen. Gebyrerne indbetales til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Betales gebyrer ikke rettidigt, skal der betales renter efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2.

§ 20. Gebyrerne udgør:

Gebyr for at være autoriseret, jf. § 18, stk. 1,

pr. beholder: kr. 100

Gebyr for deltagelse i introduktionskursus,

jf. § 18, stk. 2: kr. 5.000

Gebyr for afgivelse af udtalelse,

jf. § 18, stk. 3: kr. 5.000

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan efter indstilling fra den i § 16 nævnte bestyrelse ændre gebyrerne. Bestyrelsens indstilling tillægges betydelig vægt ved beslutning om ændring.

Kapitel 7

Klage, udtalelse m.v.

§ 21. Afgørelser efter § 16, stk. 2, nr. 4 og nr. 7 kan indbringes for Miljøstyrelsen. Klagesagen behandles efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter §§ 5 og 6 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. Den i medfør af § 11 udarbejdede tilstandsrapport kan af brugeren indbringes for bestyrelsen. Brugeren indbringer rapporten via kommunalbestyrelsen. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag, rapporten er meddelt. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Bestyrelsen fremsætter en udtalelse, som skal tillægges betydelig vægt ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om en beholder opfylder kravene til styrke og tæthed, jf. § 2.

§ 24. Hvis kontrollanten har meddelt brugeren, at der er behov for supplerende eftersyn, jf. § 9, kan brugeren indbringe dette spørgsmål for bestyrelsen. Fristen for indbringelse er 4 uger fra den dag, meddelelsen er givet brugeren. Hvis fristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 2. Bestyrelsen fremsætter en udtalelse, som skal tillægges betydelig vægt ved kommunalbestyrelsens vurdering af, om en beholder opfylder kravene til styrke og tæthed, jf. § 2.

§ 25. Bestyrelsens udtalelser efter §§ 23-34 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Håndhævelse og tilsyn

§ 26. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i miljøbeskyttelsesloven kapitel 9.

Kapitel 9

Straf og ikrafttrædelse

§ 27. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) overtræder bestemmelserne i § 4, stk. 1-3 og stk. 5
 • 2) overtræder bestemmelserne i § 7
 • 3) overtræder bestemmelserne i § 10
 • 4) undlader at efterkomme påbud efter § 5, stk. 2
 • 5) undlader at efterkomme påbud efter § 6, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 1997. Ved ikrafttrædelsen ophæves § 23, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Miljø- og Energiministeriet, den 12. september 1997

Svend Auken

/ Hans Henrik Christensen

Officielle noter

Ingen