Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om diplomuddannelse for hospitalslaboranter


I medfør af § 2, stk. 7, og § 18, stk. 2, i lov nr. 508 af 30. juni 1993 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål, udbud, struktur og varighed

§ 1. Formålet med diplomuddannelsen for hospitalslaboranter er, at de studerende erhverver viden og færdigheder, så de selvstændigt kan analysere, bearbejde og løse de laboratoriemedicinske udviklingsopgaver samt ledelsesmæssige og pædagogiske opgaver, der hører under ledende og instruerende hospitalslaboranters funktionsområder.

§ 2. Uddannelsen udbydes af hospitalslaborantskolerne i København og Århus.

§ 3. Diplomuddannelse for hospitalslaboranter er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen har et omfang, der svarer til et års heltidsuddannelse (et årsværk). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 3. Uddannelsen er opdelt i 3 moduler. Modul I strækker sig over 6-7 måneder, modul II strækker sig over 1-2 måneder, og modul III strækker sig over 4-5 måneder.

Stk. 4. Uddannelsen kan tilrettelægges som heltidsundervisning, hvor de 3 moduler er placeret i forlængelse af hinanden. Uddannelsen kan tilrettelægges, så modulerne ikke gennemføres som et ubrudt forløb.

Stk. 5. Modulerne skal bestås i rækkefølge.

Stk. 6. Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter studiestart.

Stk. 7. Institutionen kan dispensere fra stk. 5 og stk. 6.

Kapitel 2

Uddannelsens adgangsforudsætninger

§ 4. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har gennemført uddannelse som hospitalslaborant eller anden relevant videregående uddannelse, og som har opnået relevant erhvervserfaring svarende til mindst 2 års fuldtidsarbejde.

Stk. 2. Institutionen kan inden optagelsen afholde en vejledende prøve i grundlæggende naturvidenskabelige fag.

§ 5. Institutionen kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder forudsætningerne i § 4, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering.

§ 6. Institutionen fastsætter antallet af ansøgere, der kan optages på uddannelsen.

Kapitel 3

Uddannelsens indhold

§ 7. Uddannelsen består af:

 

 1) Naturvidenskabelige fag/fagområder            40 pct. 

 2) Humanistiske og samfundsvidenskabelige fag/fagområder  40 pct. 

 3) Specialespecifikke emneområder inden for de 

  laboratoriemedicinske specialer             20 pct. 

Stk. 2. Institutionen fastsætter i en studieordning, jf. § 10, indholdet og omfanget af de fag og fagområder, der indgår i uddannelsen og deres placering i modulerne.

Stk. 3. I uddannelsen lægges vægt på en grundig indføring i fagenes/fagområdernes teorier og metoder i sammenhæng med laboratoriemedicinske problemstillinger. Praktik kan indgå som et led i undervisningen.

Stk. 4. I uddannelsen indgår en større skriftlig hovedopgave.

§ 8. Den, der har erhvervet uddannelsens diplomprøve, har ret til efter sit navn at anvende bogstaverne HLD som betegnelsen for uddannelsen.

Kapitel 4

Eksamen m.v.

§ 9. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i henholdsvis bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Andre regler

§ 10. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

 • 1) Mål for, indhold af og eksamensbestemmelser i de enkelte fag/fagområder.
 • 2) Adgangsforudsætninger til uddannelsen, jf. § 4 og § 5, herunder eventuelt krav om aflæggelse af supplerende prøver og faglige suppleringsforløb.
 • 3) Omfanget af fag og disses placering i modulerne.
 • 4) Eventuelle særlige krav til undervisnings- og arbejdsformer, herunder tidsforbruget til skriftlige arbejder.
 • 5) Eventuelle særlige krav til studieforløb og eksaminer.
 • 6) Eventuelle regler om praktik.
 • 7) Eventuelle regler om meritoverførsel.

Stk. 3. Studieordningen kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning vedtages og ved væsentlige ændringer i studieordningen, indhentes der en udtalelse fra aftagerrepræsentanterne. Desuden indhentes udtalelse fra censorformanden, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. Den anden uddannelsesinstitution, der udbyder uddannelsen efter denne bekendtgørelse, orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer af studieordningen fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 6. Studieordningen og ændringer heri sendes til orientering til aftagerrepræsentanter, censorer, Undervisningsministeriet og til den anden institution, der udbyder uddannelsen.

§ 11. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i §§ 3 - 6 og § 11.

§ 13. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 14. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1997.

Stk. 2. Indenrigsministeriets cirkulære nr. 110 af 26. juni 1979 vedrørende videreuddannelse af hospitalslaboranter til ledende laborant og instruktionslaborant ophæves.

Undervisningsministeriet, den 15. september 1997

Ole Vig Jensen

/ Gudrun Dahlin

Officielle noter

Ingen