Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Politibekendtgørelse om kørekort for Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

I medfør af § 53, stk. 3, 2. og 3. pkt., i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 952 af 23. november 1994 om kørekort for Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 539 af 27. juni 1995, fastsættes:

§ 1. Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 952 af 23. november 1994 om kørekort for Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 539 af 27. juni 1995, omfatter ikke Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner, jf. dog § 15.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte kommuner fastsættes nedennævnte særlige regler.

§ 2. Ansøgning om kørekort indgives til politiet eller kommunefogden på en dertil godkendt blanket vedlagt:

 • 1) Offentligt udstedt legitimationspapir, hvoraf ansøgerens personnummer fremgår.
 • 2) Lægeattest, der ikke må være mere end 3 måneder gammel.
 • 3) Erklæring fra folkeregisteret om, at ansøgeren har bopæl i en af de i § 1, stk. 1, nævnte kommuner.

§ 3. Inden kørekort udstedes, må ansøgeren ved en prøve godtgøre, at han er i besiddelse af tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt færdselslovgivningens bestemmelser.

§ 4. Kørekortet kan kun udstedes, hvis ansøgeren er i besiddelse af tilstrækkelig syns- og høreevne samt i øvrigt af den fornødne åndelige og legemlige førlighed.

Stk. 2. Politiet kan kræve, at der fra en speciallæge eller andre fremskaffes en erklæring eller yderligere oplysninger til afgørelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår eller med særlige begrænsninger i øvrigt.

Kapitel 2

Øvelseskørsel og køreprøver

§ 5. Øvelseskørsel må kun finde sted med et køretøj, der er godkendt dertil af politiet, og under vejledning og overvågning af en af politiet godkendt person, der skal være til stede i køretøjet ved siden af eleven. Godkendelsen kan gives for hvert enkelt tilfælde eller generelt.

Stk. 2. Under øvelseskørsel anses den af politiet godkendte vejleder for fører af køretøjet. Under køreprøven anses eleven for at være fører af køretøjet.

Stk. 3. Under kørslen skal køretøjet foran og bagpå være forsynet med skoleskilte. Skoleskiltet skal være hvidt med ordet »skolevogn« udført med sorte bogstaver.

§ 6. Efter øvelseskørsel kan der over for politiet eller en af politiet hertil bemyndiget person aflægges prøve til opnåelse af kørekort til følgende kategorier af køretøjer:

Kategori B (almindelig bil).

Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads. Kørekort til almindelig bil giver tillige ret til at føre:

 • 1) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.
 • 2) Person- eller varebil med tilkoblet påhængsvogn med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
 • 3) Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede totalvægt ikke overstiger 3500 kg.
 • 4) 3-hjulet motorcykel.
 • 5) Traktor/motorredskab.

Kategori C-D (Lastbil og stor personbil).

Kørekort til lastbil og stor personbil giver tillige ret til at føre:

 • 1) Lastbil eller stor personbil med tilkoblet påhængskøretøj uanset vogntogets og det tilkoblede påhængskøretøjs totalvægt.
 • 2) Motordrevet blokvogn.

Stk. 2. Politimesteren i Grønland kan fastsætte nærmere regler for aflæggelse af køreprøve til motorcykel.

§ 7. Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Den praktiske prøve kan først aflægges, når aldersbetingelserne for at opnå vedkommende kørekortkategori er opfyldt. Den teoretiske prøve skal aflægges først. Bestået teoretisk prøve bevarer sin gyldighed i 4 måneder.

§ 8. Ansøgeren skal ved aflæggelse af prøven stille et køretøj til rådighed af den kategori, hvortil kørekort ønskes.

§ 9. Ansøgeren skal under den teoretiske prøve kunne dokumentere:

1. Elementært kendskab til, hvorledes fejl ved styretøjet kan konstateres. Fejl konstateres bl.a. ved:

a. At forhjulene ikke tilstrækkeligt hurtigt og sikkert følger rattets bevægelser (ratslør).

b. At rattet under kørslen ikke lader sig betjene let og uden støj.

c. At vognen slingrer eller trækker i rattet.

2. Kendskab til, hvorledes det konstateres, om bremsepedalen er i forskriftsmæssig stand.

a. Bremsepedalen skal have en passende frigang. Der skal med en enkelt nedtrækning af pedalen på højst 2/3 af pedalvandringen kunne opnås fuld bremsevirkning. Parkeringsbremsen skal have en passende frigang og skal ved fuld aktivering kunne blive stående i tilspændt stand.

b. Aspiranten skal have kendskab til begreberne reaktionslængde, bremselængde og standselængde. Han skal endvidere kende forholdet mellem bremselængde og hastighed (bremselængden bliver f.eks. 4 gange så lang, hvis hastigheden fordobles) og vide, at også vejbanens beskaffenhed, føret og vejbanens hældning påvirker bremselængden. Han skal kende beredskabsstillingens betydning for reaktionstiden (beredskabsstilling indtages ved, at foden flyttes fra gaspedal til bremsepedal) og have kendskab til faren ved skævt virkende bremser og til det uhensigtsmæssige ved blokadebremsning.

3. Kendskab til betydningen af dækkenes tilstand (slid, oppumpningstryk, uensartet dækmontering) for køresikkerheden, herunder styresikkerheden.

4. Kendskab til færdselslovgivningens regler om signaler og tegn.

5. Kendskab til færdselslovgivningens regler om belysning, til køreteknik under kørsel i mørke, samt kendskab til, hvilke lygter og reflekser der er på vedkommende køretøjsart.

6. Kendskab til faren for kulilteforgiftning.

7. kendskab til, at unødig støj skal undgås ved rigtig betjening og vedligeholdelse af køretøjet.

Stk. 2. Den teoretiske prøve omfatter desuden overhøring angående reglerne i færdselslovens kapitel 3 og 4, for så vidt de har betydning for føreren af det køretøj, hvortil prøven aflægges.

§ 10. Kørsel under den praktiske prøve foretages i almindeligt færdselstempo, og det bør tilstræbes, at ansøgeren under prøven viser sin færdighed i flest mulige af de på stedet forekommende færdselssituationer. Der foretages manøvreprøver så som vending, bremsning, igangsætning og opbremsning på hældende vej samt vendinger, hvori indgår bakning.

§ 11. Resultatet af den praktiske eller teoretiske prøve meddeles ansøgeren straks efter prøvens afslutning.

Kapitel 3

Udstedelse af kørekort

§ 12. Hvis ansøgeren har bestået en køreprøve efter denne bekendtgørelse, udsteder politiet et særligt kørekort, som tillige har gyldighed i det øvrige Grønland. Eventuelle tidligere kørekort udstedt efter denne bekendtgørelse eller efter Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 29. april 1969 om førerbeviser m.v. i Grønland skal afleveres til politiet.

Stk. 2. Kørekortet udstedes med gyldighed i 10 år, dog ikke ud over det tidspunkt, da kørekortindehaveren fylder 70 år.

Stk. 3. Kørekortet kan udstedes med kortere gyldighedstid end anført i stk. 2, kan begrænses til køretøjer, der opfylder særligt angivne betingelser og kan i øvrigt betinges af særlige vilkår. Tilsvarende gælder, hvis de helbredsmæssige oplysninger taler derfor, eller der er begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende er ædruelig eller uafhængig af euforiserende eller andre bevidthedspåvirkende stoffer.

§ 13. Er et køretøj beskadiget eller bortkommet, skal der, hvis indehaveren fortsat ønsker at gøre brug af sin førerret, udstedes et duplikatkørekort. Beskadigede kørekort kan inddrages af politiet.

§ 14. En person, der har kørekort, og som ønsker kørekortet udvidet til at gælde for kørsel til anden køretøjsart, må ved anvendelse af godkendt blanket rette henvendelse til politiet. Lægeattest kræves, hvis særlige omstændigheder giver anledning dertil.

Stk. 2. Inden udvidet kørekort udstedes, må ansøgeren ved en særlig prøve afholdt af politiet eller en af politiet hertil bemyndiget person godtgøre, at han for så vidt angår køretøj af denne kategori, hvortil førerretten ønskes udvidet, er i besiddelse af tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til færdselslovgivningens bestemmelser.

§ 15. Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring kan ikke opnås efter denne bekendtgørelse, men alene efter reglerne i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 952 af 23. november 1994 om kørekort for Grønland, som ændret ved bekendtgørelse nr. 539 af 27. juni 1995.

Kapitel 4

Fornyelse af kørekort

§ 16. Ansøgning om fornyelse af et kørekort ved udløb af gyldighedstiden skal indgives til politiet eller en kommunefoged. Ansøgningen skal vedlægges en lægeattest samt et offentligt udstedt legitimationspapir, jf. § 2.

§ 17. Ved ansøgning om fornyelse af kørekort 3 år eller mere efter, at gyldigheden af kørekortet er udløbet, skal ansøgeren bestå en orienterende køreprøve. Politiet kan dog træffe bestemmelse om, at orienterende køreprøve ikke skal aflægges.

§ 18. Opfylder ansøgeren betingelserne for at have kørekort, udstedes et nyt kørekort. For ansøgere, der er fyldt 70 år, fastsættes følgende gyldighedstid:

 

  70 år:        4 år. 

  71 år:        3 år. 

 72-79 år:        2 år. 

  80 år:        1 år. 

Stk. 2. Kørekortets gyldighed fastsættes på grundlag af det tidligere kørekorts udløbsdato eller på grundlag af datoen for fornyelsen, hvis denne ligger senere. § 12, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Er ansøgning om fornyelse af kørekort indgivet, uden at fornyelse straks kan ske, kan politiet udstede et midlertidigt kørekort.

Kapitel 5

Inddragelse af førerret

§ 19. Politiet kan til enhver tid tage kørekortet tilbage, når den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at få kørekort.

Stk. 2. Nærer politiet begrundet tvivl om, hvorvidt en person, der har kørekort, stadig er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdselsreglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter, kan det forlanges, at han underkaster sig en orienterende køreprøve, således at kørekortet inddrages, hvis denne ikke bestås.

Stk. 3. Bliver politiet opmærksom på forhold der gør det tvivlsomt, om kørekortindehaveren nu opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, eller i færdselslovens § 13, stk. 4, for udstedelse af kørekort, har den pågældende pligt til at underkaste sig de til afgørelse heraf fornødne undersøgelser, derunder tilvejebringelse af lægeerklæring, eventuelt fra speciallæge, for den pågældendes egen regning.

Stk. 4. Politiet afgør i hvert enkelt tilfælde, om kørekortet ud fra hensynet til færdselssikkerheden straks bør fratages den pågældende, eller om udfaldet af den orienterende køreprøve eller de i øvrigt fornødne undersøgelser kan afventes.

Kapitel 6

Orienterende køreprøve

§ 20. Orienterende køreprøve afholdes af politiet, når krav herom følger af denne bekendtgørelse eller af færdselsloven.

§ 21. Orienterende køreprøve afholdes efter de retningslinier, der fremgår af §§ 6-11, dog uden krav om forudgående øvelseskørsel. Køreprøven afholdes efter reglerne for kategori B (almindelig bil).

Stk. 2. Køreprøven afholdes inden en af politiet fastsat frist. Bestås køreprøven ikke, inddrages kørekortet.

Kapitel 7

Straf, ikrafttræden m.v.

§ 22. For overtrædelse af § 5, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, kan pålægges bøde.

§ 23. Klager over afgørelser, som politiet har truffet efter denne bekendtgørelse, afgøres af politimesteren. Politimesterens afgørelse kan påklages til Færdselsstyrelsen.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 1. januar 1995, medmindre kørekortindehaveren eller ansøgere til kørekort som følge heraf inden ikrafttrædelsesdatoen stilles ringere, end hvis deres forhold var blevet bedømt efter Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 952 af 23. november 1994 om kørekort for Grønland.

POLITIMESTEREN I GRØNLAND,

Nuuk, den 1. august 1997

Jørgen Meyer

Officielle noter

Ingen