Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

At-meddelelse 1.03.1, juli 1997 Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder


Denne At-meddelelse oplyser om arbejdsmiljølovgivningens regler om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder.

Område

Reglerne for skiftende arbejdssteders indretning gælder, når ansatte udfører arbejde uden for arbejdsgivernes bedriftsområde. Det kan være arbejde på fremmed virksomhed, fx med reparation af maskiner, arbejde i private hjem så som hjemmehjælp, hjemmesygepleje, arbejde på offentlige steder, fx renholdelse og vedligeholdelse af gader m.v., arbejde med transport, postomdeling, patruljering eller redningstjeneste.

Reglerne om velfærdsforanstaltninger gælder også for mindre bygge- og anlægsopgaver samt vedligeholdelsesopgaver, fx montering af køkken, gas- eller oliefyrsarbejde, installering, reparation samt skorstensfejning.

For egentlige bygge- og anlægsarbejder gælder bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Reglerne gælder undertiden også ved arbejde på arbejdsgiverens bedriftsområde. Det er tilfældet, hvis denne er en landbrugs-, skovbrugs- eller gartnervirksomhed eller anden virksomhed med et meget udstrakt eller spredt beliggende bedriftsområde, og arbejdet foregår langt fra bygninger, bedriftsanlæg og arealerne umiddelbart op hertil.

Generelt

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til toilet, spiseplads (hvis der holdes spisepauser), håndvask, forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele (hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning) og tørring af arbejdstøj (hvis arbejdet medfører at tøjet bliver vådt).

Herudover skal der være adgang til brusebad samt omklædning med adskilt opbevaring af gang- og arbejdstøj, hvis arbejdet indebærer særlige påvirkninger i form af stærk tilsmudsning, smittefare o.s.v., jævnfør de særlige påvirkninger, der er omtalt i skemaet bilag 1.

Udgangspunktet for, hvilke velfærdsforanstaltninger der skal etableres - herunder om der skal stilles bad til rådighed - er den arbejdspladsvurdering (APV), som virksomheden har foretaget.

Indretning

Velfærdsforanstaltningerne skal etableres på en af følgende tre måder:

- Velfærdsfaciliteterne findes eller etableres på / i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet. De skal være forsvarligt indrettede i egnede lokaler.

- Velfærdsfaciliteterne etableres på arbejdsstedet i skurvogne eller andre flytbare enheder. De skal være forsvarligt indrettede og egnede.

Hvor skurvogn eller anden flytbar enhed stilles til rådighed for flere end fire personer, skal den opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne. Toiletter skal, hvor det er rimeligt og teknisk muligt, tilskuttes vand og kloak.

- Velfærdsfaciliteterne findes eller etableres på et samlingssted eller udgangssted.

Er samlingsstedet et fast forretningssted, værksted eller lignende i arbejdsgiverens virksomhed, skal kravene til velfærdsforanstaltninger i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning opfyldes, jf. At-meddelelse 1.01.11.

Er samlingsstedet etableret midlertidigt, skal faciliteterne, hvis de stilles til rådighed for flere end fire personer, opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende.

Stilles faciliteterne til rådighed for færre end fire personer, skal de være indrettet, så de er funktionelle.

Velfærdsfaciliteterne skal etableres af arbejdsgiveren og være til rådighed under arbejdet. Arbejdsgiveren kan frit vælge en af de tre muligheder, eller en kombination af disse.

Der vil være nogle tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at anvende en af de tre muligheder. Det kan være fordi, arbejdet består i eller er forbundet med transport over større afstande - fx en repræsentant eller tilsynsførende - eller fordi det ikke er hensigtsmæssigt at benytte et samlingssted. I de tilfælde skal arbejdsgiveren sikre sig, at den ansatte har adgang til de krævede faciliteter på anden rimelig og forsvarlig måde. Faciliteterne kan i disse tilfælde fx stilles til rådighed ved passende ophold på egnede steder, eller ved brug af transportmidlet, hvis det er indrettet og egnet hertil.

Hvor der arbejder både mænd og kvinder skal de have enten adskilte omklædnings- og baderum, eller uforstyrret kunne benytte de samme rum hver for sig.

De enkelte faciliteter

Skemaet i bilag 1 giver en vejledende oversigt over krav til velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder.

Skemaet er delt op i to afsnit:

Det venstre afsnit omhandler arbejde, hvor de ansatte udsættes for nogle særlige påvirkninger så som stor fysisk anstrengelse, meget støvende, stærkt tilsmudsende eller sundhedsskadeligt arbejde.

Det kan være arbejde, hvor den ansatte udsættes for nogle påvirkninger som følge af det, der arbejdes med, fx

- skorstensfejer, gas- og oliefyrsmontør, vejmand, skovarbejder og åmand (grødeskærerarbejde),

eller arbejde hvor det produkt der arbejdes med medfører, at den ansatte skal være iført personlige værnemidler, fx

- ved arbejde med kodenummererede produkter, arbejde med produkter der er klassificeret som farlige eller sundhedsskadelige, eller arbejde hvor den ansatte udsættes for støv, bakterier, svampe eller varmepåvirkninger m.m.

Arbejdsgiveren kan normalt ikke henvise den ansatte til at benytte faciliteterne i egen bolig, hvis arbejdet er omfattet af skemaets venstre del.

Arbejdspladsvurderingen (APV) er et vigtigt hjælpeværktøj for at kunne vurdere, om arbejdet er omfattet af disse særlige påvirkninger.

Er arbejdet ikke omfattet af disse særlige påvirkninger, kan skemaets højre afsnit bruges.

Da arbejdsopgavene i mange fag kan variere meget, er det muligt ved den ene opgave at være omfattet af det venstre afsnit, og ved den næste opgave at være omfattet af højre afsnit jf. APV.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at de egnede/korrekte velfærdsfaciliteter er til rådighed til den pågældende opgave.

Toilet

Dette skal være vandskyllende eller have samme hygiejniske standard. Toilet, der ikke er tilsluttet kloaksystemet, skal for at have samme hygiejniske standard have en syns- og lugtfri adskillelse imellem toiletskålen og tanken. Det skal anvises inden for passende transporttid (ca. 10 min.)

Hvis toiletfaciliteterne stilles til rådighed på et af arbejdsgiveren etableret samlingssted eller udgangssted skal toilettet have vandudskylning.

Et offentligt toilet er et toilet, hvortil der er adgang direkte fra offentlig vej. Et publikumstoilet er et toilet, der er beregnet til kunder, gæster i cafeteria, supermarked m.m.

Når skemaet, bilag 1 venstre afsnit, henviser til, at offentlige eller publikumstoiletter ikke kan benyttes, er det fordi de »normalt« ikke ejes og renholdes af arbejdsgiveren. Samtidig vil der være en risiko for, at de ansatte der arbejder med sundhedsskadelige materialer og/eller metoder, kan sprede dette til omgivelserne d.v.s. toilettet.

Hvis en kommune, amtskommune eller firma har flere stillepladser eller lignende, kan der til de ansatte udleveres et kort med en geografisk angivelse af fx anviste toiletter.

Skamaets højre afsnit henvender sig til de personer som ikke har tilsmudsende arbejde, hvor det accepteres, at fx hjemmehjælpere henvises til at bruge toilettet hos deres klienter, at buschauffører henvises til toilet på en vendeplads, og at de personer fx repræsentanter der kører over lange afstande bruger toilettet i et cafeteria.

Arbejdsgivere kan kun i enkeltstående tilfælde henvise til at offentlige toiletter må bruges fx af rengøringspersonalet, der selv rengør de offentlige toiletter.

Spisning

Passende spiseplads skal anvises, hvis der er spisepauser under arbejdet.

Personer omfattet af det venstre afsnit i skemaet, bilag 1 kan ikke henvises til at spise i transportmidlet, med mindre transportmidlet er indrettet med særlig spiseplads. D.v.s. der skal være bord og stole/bænk i rummet, og det skal være passende indrettet med isolering, varme, belysning, vinduer samt en loftshøjde, der er passende til funktionen.

For så vidt angår skemaets højre del - de personer, som ikke har tilsmudsende arbejde - kan der henvises til transportmidlet, hvis det er rent, ryddeligt og indrettet med spisefaciliteter d.v.s. thermobeholder til opbevaring af mad og drikke og en »bordplade«. Førersædet kan ikke accepteres, idet rattet vil genere muligheden for at spise ved »bordpladen«.

Passagersædet kan bruges.

I en traktor, hvor der normalt kun er et sæde, kan førersædet accepteres, hvis det kan drejes på en måde, så rattet ikke generer, når der skal spises.

Håndvask

Hvor det er muligt, skal håndvasken være tilsluttet rindende vand. Der skal være adgang til varmt vand, hvis det af sundhedshensyn er nødvendigt, for at kunne rengøre sig forsvarligt.

Af sundheds- og hygiejnehensyn skal det være muligt at vaske hænder i forbindelse med toiletbesøg og spisning m.m.

Hvor de ansatte møder og slutter arbejdsdagen på en stilleplads, kan håndvask på arbejdsstedet godt foretages fra en dunk vand med tappehane. Det er ofte nødvendigt, at supplere med rensecreme, håndklæder og hudcreme.

Omklædning og opbevaring af tøj og ejendele

Omklædning skal være mulig, hvis arbejdets art indebærer, at der skal foretages omklædning. Omklædning vil normalt foregå ved arbejdstids ophør, i særlige tilfælde også ved spisepauser.

Hver person skal kunne opbevare tøj og personlige ejendele forsvarligt i et aflåst rum, skab eller taskeboks.

Personer, der er beskæftiget med meget fysisk anstrengende, meget støvende, stærk tilsmudsede eller sundhedsskadeligt arbejde og som derfor skal have velfærdsfaciliteter, som angivet i den venstre del af skemaet, bilag 1, skal i forbindelse med baderummet have mulighed for adskilt opbevaring af arbejdstøj og gangtøj (2 skabe eller dobbeltskab).

I særlige tilfælde, hvor der foregår arbejde, der kræver egentlig omklædning fx før spisepauser, og hvor arbejdet tilrettelægges, så omklædningsrummet tilknyttet baderummet ikke kan anvendes, skal der være omklædningsrum med passende opbevaringsmulighed for rent tøj og skab til rådighed.

Dette omklædningsrum skal være passende beliggende i forhold til arbejdsstedet og indrettes med et passende gulvareal og loftshøjde, og det skal være funktionelt.

Tørring af tøj

Hvor der er en risiko for, at tøjet bliver vådt fx.

- hjemmehjælperen der cykler mellem to besøg eller grødeskærerarbejde (åmænd),

eller andre, der bliver våde ved arbejde der uopsætteligt skal gennemføres fx

- ledningsreparation,

skal der være mulighed for at tøjet kan tørres. Dette kan gøres på virksomhedens hjemstedsadresse eller, om nødvendigt på arbejdsstedet. Som et minimum skal der være en fælles bøjlestand, og rummet skal kunne opvarmes.

Bad

Hvis arbejdet medfører, at den ansatte udsættes for en eller flere af de særlige påvirkninger, der er omtalt i skemaets venstre del, skal der være en bademulighed.

Badet skal anbringes i forbindelse med omklædningsdelen, have en størrelse på mindst 80 x 80 cm og være tilsluttet varmt og koldt vand.

Hvis bad m.v. stilles til rådighed på et af arbejdsgiveren etableret samlingssted eller udgangssted skal kravene til velfærdsfaciliteter i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning opfyldes, jf. At-meddelse 1.01.11.

Hvis den ansatte, i forbindelse med udearbejde, bor på hotel og arbejdet jf. APV'en er omfattet af skemaets venstre del, kan der ikke henvises til hotellets badeværelse, fordi det »normalt« ikke ejes og renholdes af arbejdsgiveren. Samtidig vil der være en risiko for, at de ansatte der arbejder med sundhedsskadelige materialer og/eller metoder, kan sprede dette til omgivelserne - baderummet.

For ansatte i skoven, med bolig i eller tæt ved skoven, accepteres det, at der henvises til badefaciliteter i egen bolig - også når der arbejdes med bekæmpelsesmidler - under forudsætning af at de anvender personlige værnemidler under arbejdet med bekæmpelsesmidlerne jf. vejledningen i Arbejdstilsynets folder »Sikkerhed ved bekæmpelsesmidler«, og at værnemidlerne tages af efter brug, rengøres og opbevares på et hensigtsmæssigt sted uden for boligen.

Særbekendtgørelser

Opmærksomheden henledes på, at der i særbekendtgørelsen fx om kloakarbejde, asbest, epoxy og polyurethan er særlige afsnit om velfærdsforanstaltninger.

 

         Jens Andersen 

Bilag 1

Vejledende oversigt over krav til velfærdsfaciliteter efter skiftende arbejdssteders indretning

STOR FYSISK ANSTRENGELSE, MEGET STØVENDE, STÆRKT TILSMUDSENDE ELLER SUNDHEDSSKADELIGT ARBEJDE

---------------------------------------------------------------------

Eksempler på fag:

Bygningsarbejder, skorstensfejer, gasfyrsmontør, oliefyrsmontør, vejmand, skovarbejder*, transport af døde dyr.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toilet   Vandskyllende eller tilsvarende hygiejninsk standard. 

       På et af arbejdsgiveren anvist sted inden for passende 

       transporttid (ca. 10 min.). Der kan ikke henvises til 

       publikumstoiletter eller offentlige toiletter. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spisning  Passende spiseplads skal etableres på arbejdsstedet 

       eller i nærheden deraf. Forsvarligt indrettet i egnede 

       lokaler eller skurvogne. Spisepladsen kan også etableres 

       på et fast samlings- eller udgangssted. 

       Transportmidlet kan ikke anvendes med mindre dette er 

       egnet hertil, indrettet med særlig spiseplads og til 

       max 4 personer. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Håndvask  Så vidt muligt med rindende vand. Hvis det af sundheds- 

       hensyn er nødvendigt at kunne rengøre sig i varmt vand, 

       skal der være adgang til passende mængder af det. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Omkl./   Omklædning med skskilt opbevaring af gangtøj og arbejds- 

 opbevar.  tøj. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tørring  Ja. hvis arbejdet medfører at tøjet kan blive vådt, fx 

 af tøj   ved arbejde i regnvejr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bad    Ja. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2 skabe  Ja. 

 --------------------------------------------------------------------- 

* Det accepteres, at ansatte med bolig i skoven, der arbejder med bekæmpelsesmidler, henvises til badefaciliteter i egen bolig, under forudsætning af, at de under dette arbejde anvender personlige værnemidler i.h.t. vejledningen i At's folder »Sikkerhed ved bekæmpelsesmidler (maj 1989)», og at værnemidlerne efter brug tages af, rengøres og opbevares på et hensigtsmæssigt sted uden for boligen.

IKKE STOR FYSISK ANSTRENGELSE, IKKE MEGET STØVENDE, IKKE STÆRKT TILSMUDSENDE ELLER IKKE SUNDHEDSSKADELIGT ARBEJDE

---------------------------------------------------------------------

Eksempler på fag:

Fastlagt rute: Buschauffører, hjemmehjælper, dagligvareleverandør, postbud. Ikke fastlagt rute**: Repræsentant, tilsynsførende, TV og radioleverandør, hvidevareleverandør, vejmand.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Toilet   Vandskyllende eller tilsvarende hygiejnisk standard. På 

       et af arbejdsgiveren anvist samlingssted. For bus- 

       chauffører kan det være ved start- eller vendeplads, 

       ikke offentlige toiletter. 

       ** Vandskyllende eller tilsvarende hygiejnisk standard. 

       Publikumstoiletter fx cafeteriatoiletter kan benyttes, 

       men ikke offentlige toiletter, med mindre der er tale 

       om helt enkeltstående tilfælde. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spisning  Passende spiseplads skal anvendes jfr. ovenstående. 

       Det kan også være på et af arbejdsgiveren planlagt andet 

       sted fx en vendeplads. 

       ** Passende spiseplads kan være et cafeteria eller 

       i særlige tilfælde transportmidlet, hvis det er ind- 

       rettet hertil. Det skal være rent, ryddeligt og indret- 

       tet med spisefaciliteter. Førersædet kan ikke 

       accepteres. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Håndvask  Af hygiejnehensyn skal det være muligt at vaske hænder i 

       forbindelse med og toiletbesøg. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Omkl./   Der skal være mulighed for opbevaring 

 opbevar.  af personlige ejendele. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tørring   Ja. Hvis arbejdet medfører at tøjet kan 

 af tøj   blive vådt, fx ved arbejde i regnvejr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bad     Nej. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2 skabe   Nej. 

 --------------------------------------------------------------------- 

BAGGRUND:

- Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning.

Nummer og dato på nævnte bekendtgørelser findes i At-meddelelse nr. 0.02.1, der indeholder en fuldstændig fortegnelse over gældende love, bekendtgørelser og At-anvisninger om arbejdsmiljø.

Officielle noter

Ingen