Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1998


1. Tillæg til indkomsterne for 1996

Ved beregning af boligstøtte opgøres husstandsindkomsten efter reglerne i § 8 i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 22. februar 1996. Regler for regulering af husstandsindkomsten er fastsat i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 835 af 19. oktober 1993.

Ved opgørelsen af det enkelte husstandsmedlems indkomst for 1998 anvendes indkomstbeløb fra slutligningen for 1996, der reguleres med samme procentsats, som anvendes ved den skattemæssige forskudsregistrering for 1998.

Skatteministeriet har oplyst, at reguleringen af disse beløb ved forskudsregistreringen for 1998 sker med 7 pct. Det bemærkes, at denne sats nedsættes med 1 pct. for 1998, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 835 af 19. oktober 1993. Forøgelsen af husstandsindkomsten for 1996 til brug for beregningen af boligstøtte for 1998 sker således med 6 pct.

2. Den forventede fremtidige pension i 1998

I visse tilfælde anvendes den forventede fremtidige indkomst, jf. § 8, stk. 8, i lov om individuel boligstøtte.

Til brug for kommunernes beregning af den forventede fremtidige pension for 1998 har Socialministeriet oplyst, at pensionen den 1. januar 1998 forventes at udgøre:

 

 Gifte/samlevende pensionister, 

 grundbeløb og pensionstillæg i alt ............... 134.760 kr. 

 Enlige pensionister, grundbeløb, pensionstillæg 

 og særligt pensionstillæg i alt .................. 93.216 kr. 

3. Skat af overskud/underskud på ejendom

Ved opgørelse af boligudgiften for ejere medregnes beregnet skat af overskud/underskud på ejendommen, jf. lov om individuel boligstøtte § 17, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, nr. 2. Som skatteprocent anvendes bl.a. satsen for almindelig indkomstskat (som fra og med indkomståret 1994 betegnes bundskat) efter personskattelovens § 6. Denne procent nedtrappes årligt, og for indkomståret 1998 udgør procenten 8, jf. personskattelovens § 6, stk. 2, 5. pkt. Hertil lægges satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter.

4. Beboerindskudslån - grænsebeløb for 1998

Efter reglerne i § 56 i lov om individuel boligstøtte beregnes et grænsebeløb for ydelse af beboerindskudslån. På baggrund af oplysningerne i pkt. 2 ovenfor om den forventede pension kan grænsebeløbene (samlet pension med tillæg af 5 pct.) beregnes til:

 

 Lejligheder ................................. 141.498 kr. 

 Enkeltværelser .............................. 90.707 kr. 

5. Grænsen for ophør af rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån, ydet før 1. januar 1993

For beboerindskudslån, som er ydet før 1. januar 1993, gælder en indkomstgrænse, som medfører ophør af rente- og afdragsfrihed, jf. § 55, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 82 a i den fra 1. januar 1993 gældende lov om individuel boligstøtte.

Grænsen for husstandsindkomsten i disse tilfælde svarer til den indkomstgrænse, som er fastsat i § 21, stk. 1, 1. pkt., i den fra 1. januar 1993 gældende lov om individuel boligstøtte. Indkomstgrænsen er for 1998 reguleret til: 144.600 kr.

6. Boligstøttelovens satser og grænsebeløb for 1998

Efter reglerne i § 72 i lov om individuel boligstøtte reguleres en række beløb årligt. Ved bekendtgørelse nr. 671 af 20. august 1997 er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansår 1998 udgør 0,7. Reguleringen pr. 1. januar 1998 sker med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten, dvs. i alt 2,7 pct. Beløbene afrundes i henhold til lovens § 72, stk. 2. I 1998 og senere år anvendes ved regulering med tilpasningsprocenten beløbsstørrelser, reguleringstal m.v. for 1996 svarende til en tilpasningsprocent for 1996 på 0,0.

Herefter udgør boligstøttelovens beløb for 1998:

 

 1) Fradragsbeløbet for hver pensionist i husstanden 

   (§ 8, stk. 4, 1. pkt.) ...........................  3.100,00 kr. 

 2) Fradragsbeløbet for reelt enlige pensionister 

  (§ 8, stk. 4, 2. pkt.) ............................ 26.200,00 kr. 

 3) Fradragsbeløbet i et barns indkomst (§ 8, stk. 5) . 13.400,00 kr. 

 4) Fradragsbeløbet pr. barn i husstandsindkomsten 

  (§ 8, stk. 6) ..................................... 25.500,00 kr. 

 5) Fradragsbeløbet for udgifter til 

  - varme (§ 10, stk. 2) ............................   51,00 kr. 

  - varmt vand (§ 10, stk. 2) .......................   16,25 kr. 

  - el-forbrug (§ 10, stk. 2) .......................   38,50 kr. 

 6) Standardtillæg for 

  - vandafgift (§ 10, stk. 3) .......................    8,50 kr. 

  - vandafledningsafgift (§ 10, stk. 3) .............   12,25 kr. 

 7) Standardbeløb for vedligeholdelsestillæg 

  - fuld vedligeholdelsespligt (§ 10, stk. 4, 1. 

   og 3. pkt.) .....................................   38,50 kr. 

  - delvis vedligeholdelsespligt (§ 10, stk. 4, 2. 

   og 3. pkt.) .....................................   19,25 kr. 

 8) Standardbeløb for varmetillæg (§ 10, stk. 5) ......   19,50 kr. 

 9) Maksimumsbeløb for den årlige leje (§ 14) ......... 53.300,00 kr. 

 10) Standardbeløb for udgifter til drift og 

   vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4) ............  7.700,00 kr. 

 11) Indkomstgrænsen for forhøjelse af grænsebeløb 

   (§§ 21, stk. 1, og 22, stk. 1) ................... 144.600,00 kr. 

 12) Grænsebeløbets minimumsbeløb 

   - boligydelse (§ 21, stk. 1) .....................  5.100,00 kr. 

   - boligsikring (§ 22, stk. 1) ....................  8.100,00 kr. 

 13) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte 

   (§ 23, stk. 1, 1. pkt.) .......................... 28.116,00 kr. 

 14) Maksimumsbeløbet for den årlige boligudgift 

   i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2) ................ 17.700,00 kr. 

 15) Maksimumsbeløbet for den årlige boligstøtte 

   i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)          9.372,00 kr. 

 16) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling 

   (§ 25, stk. 9) ...................................  8.100,00 kr. 

 17) Mindstebeløbet for boligsikring og for 

   boligydelse i form af tilskud (§ 33) .............  2.064,00 kr. 

 18) Minimumsbeløbet for boligydelse i form af 

   lån (§ 34) .......................................  2.064,00 kr. 

 19) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af 

   boligstøtte (§ 47, stk. 7) .......................   696,00 kr. 

Boligministeriet, den 25. september 1997

Margrete Pump

/ Tom Meiland Hansen

Officielle noter

Ingen