Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dækning af omkostninger ved den i ophavsretslovens § 52 nævnte forligsmands virksomhed


I medfør af § 52, stk. 7, i ophavsretsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, fastsættes:

§ 1. Forligsmanden fastsætter efter afslutningen af en mægling størrelsen af sine udgifter ved den enkelte sag og fordelingen af disse mellem sagens parter. Forligsmanden giver underretning til Kulturministeriet, der foreløbigt afholder de pågældende udgifter.

Stk. 2. Medmindre forligsmanden bestemmer andet, deles udgifterne til vederlag m.v. til forligsmanden i den enkelte sag ligeligt mellem sagens parter. Er der flere parter på samme side, hæfter disse solidarisk for betaling af andelen. De skyldige beløb indbetales til Kulturministeriet efter påkrav.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 1997 og har virkning for mægling, der foretages efter den 1. januar 1997.

Kulturministeriet, den 2. oktober 1997

Ebbe Lundgaard

/ Martin Kyst

Officielle noter

Ingen