Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og New Zealand om social sikring


INDHOLD

 

                               Pkt. 

 Indledning                         1 

 Almindelige bestemmelser - definitioner 

 Område                           2 

 Lovgivning                         3 

 Personkreds                         4 

 Ligebehandling                       5 

 Hvilket lands lovgivning finder anvendelse 

 Lovvalg                           6 

 Hovedregel                         7 

 Undtagelser 

 Udsendte arbejdstagere                   8 

 Transportarbejdere                     9 

 Søfolk mfl.                        10 

 Familiemedlemmer                      11 

 Diplomater mfl.                      12 

 Særlige bestemmelser om ydelser efter dansk lovgivning 

 Social pension                       13 

 Newzealandske statsborgere med bopæl i Danmark       14 

 Newzealandske statsborgere med bopæl i New Zealand     15 

 Forhøjelse af førtidspension                16 

 Danske statsborgere med bopæl i New Zealand        17 

 Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension  18 

 Opgørelse af beskæftigelsesperioder            19 

 Forholdet til pensionslovens § 8              20 

 Bopælsperioder før 1. april 1957              21 

 Ydelser efter lov om ATP                  22 

 Sagsbehandlingen 

 Almindelige regler om ansøgning om pension         23 

 Ansøgning om newzealandsk pension fra en person, der bor i 

 Danmark                          24 

 Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i New 

 Zealand                          25 

 Forskellige bestemmelser og overgangsregler 

 Udbetaling af ydelser                   26 

 Tilbagebetaling                      27 

 Gensidig administrativ bistand               28 

 Administration og klageadgang               29 

 Ikrafttræden og varighed                  30 

 Overgangsbestemmelser                   31 

BILAGSFORTEGNELSE

 

 BILAG 1  Overenskomst af 6. maj 1997 mellem Kongeriget Danmark 

      og New Zealand om social sikring 

 BILAG 2  Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst 

      af 6. maj 1997 mellem Kongeriget Danmark og New 

      Zealand om social sikring 

 BILAG 3  Blanketoversigt 

 Blanket DK/NZ 1  Ansøgningsskema 

 Blanket DK/NZ 2  Lægeerklæring 

 Blanket DK/NZ 3  Samtykkeerklæring 

 Blanket DK/NZ 4  Forbindelsesblanket 

 Blanket DK/NZ 5  Udstationeringsblanket 

INDLEDNING

     1. Der er den 6. maj 1997 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og New Zealand. Overenskomsten træder i kraft den 1. oktober 1997.

Ved overenskomsten er der indgået aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet.

Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande.

Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden er der udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER - DEFINITIONER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT I

Område - Overenskomstens art. 1, bogstav q)

     2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og newzealandsk område.

Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved newzealandsk område forstås New Zealand. Cook Øerne, Niue og Tokelau er ikke omfattet.

Lovgivning - Overenskomstens art. 2

     3. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a. Social pension

b. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

For New Zealands vedkommende anvendes overenskomsten indenfor de områder af lovgivningen om social sikring mv. (Social Security Act og Social Welfare Act), som vedrører:

a. Alderspension

b. Invalidepension

c. Enkepension

d. Ydelse til enkemænd

e. Pension til krigsveteraner

Personkreds - Overenskomstens art. 3

     4. Overenskomsten gælder - medmindre andet er bestemt - for personer, der er eller har været omfattet af lovgivningen i Danmark eller New Zealand, og som er statsborgere i Danmark eller New Zealand og for disse personers familiemedlemmer og efterladte uanset statsborgerskab.

Overenskomsten gælder ligeledes for flygtninge og statsløse personer, der har bopæl i Danmark eller New Zealand, samt for disse personers familiemedlemmer og efterladte.

For New Zealands vedkommende er personkredsen udvidet til at gælde alle personer, der har eller har haft bopæl i New Zealand.

Ligebehandling - Overenskomstens art. 4

     5. Som udgangspunkt gælder der efter overenskomsten et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Dette princip er dog fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten.

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - OVERENSKOMSTENS AFSNIT II - ADMINISTRATIV AFTALES AFSNIT II

     6. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler.

Disse regler gælder for hele overenskomstens personkreds, dvs. også for familiemedlemmer, der ikke er danske eller newzealandske statsborgere, og for flygtninge og statsløse.

Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning afgøres som hidtil alene efter de to landes nationale lovgivning.

Hovedregel - Overenskomstens art. 6

     7. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende har sin bopæl. Bestemmelsen gælder som udgangspunkt, selv om personen er beskæftiget i det andet land, eller for en arbejdsgiver, der har hjemsted i det andet land.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Overenskomstens art. 7, stk. 1, bogstav a) - Administrativ aftales art. 4

     8. En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende har bopæl i et af landene, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i dette land, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i det andet land for den udsendende arbejdsgivers regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, pågældende udsendes fra, i indtil 2 år efter udsendelsen, selv om arbejdstageren i udsendelsesperioden tager bopæl i det land, pågældende udsendes til.

Til dokumentation af udsendelsesforholdet anvendes en blanket DK/NZ 5. For Danmarks vedkommende attesteres den af Den Sociale Sikringsstyrelse. En dansk blanket DK/NZ 5 udleveres til arbejdstageren, der skal anvende den som dokumentation for sine sociale sikringsforhold under beskæftigelsen i New Zealand.

En newzealandsk blanket DK/NZ 5 skal forevises de sociale myndigheder i opholdskommunen og ATP.

Hvis varigheden af det arbejde, som en arbejdstager er udsendt til at varetage, af uforudsete årsager kommer til at overstige 2 år, kan landenes myndigheder give samtykke til, at arbejdstageren forbliver under udsenderlandets lovgivning, indtil arbejdet er afsluttet.

Ansøgning om at forblive omfattet af dansk lovgivning under uforudset forlængelse af udsendelsesperioden indgives af arbejdsgiveren til Den Sociale Sikringsstyrelse. Ansøgningen skal indgives inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode på 2 år. Samtykke indføres i den oprindelige blanket DK/NZ 5.

Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder også for flygtninge og statsløse personer, der således kan forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed fortsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i New Zealand.

Transportarbejdere - Overenskomstens art. 7, stk. 1, bogstav b)

     9. Arbejdstagere, der hører til det rejsende personale i transportvirksomheder eller luftfartsselskaber med hjemsted i det ene land, forbliver omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land uafhængig af beskæftigelsens varighed.

Bestemmelsen anvendes også for flygtninge og statsløse personer, der har bopæl i Danmark eller New Zealand.

Søfolk mfl. - Overenskomstens art. 7, stk. 1, bogstav c)

     10. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Personer, der har bopæl på et af landenes område, og som er beskæftiget ved lastning, losning, reparation eller vagt om bord på et skib, der fører et af landenes flag, under skibets ophold på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse fortsat omfattet af lovgivningen i det land, hvor de har bopæl.

Det betyder, at personer, der er omfattet af overenskomsten, og som har bopæl i Danmark, fortsat er omfattet af dansk lovgivning, når de midlertidigt er beskæftiget ved losning, lastning, reparation eller vagt om bord på et newzealandsk skib under skibets ophold i dansk havn eller danske farvande i øvrigt.

Bestemmelserne om søfolk mfl. anvendes ligesom de øvrige lovvalgsregler også for flygtninge og statsløse personer, der har bopæl i Danmark eller New Zealand.

Familiemedlemmer - Overenskomstens art. 7, stk. 2

     11. Medfølgende ægtefæller og børn af udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke i kraft af deres egne forhold optjener eller opnår ret til ydelser i opholdslandet.

Det samme gælder for familiemedlemmer til de transportarbejdere og søfolk mfl., der er omfattet af overenskomstens art. 7, stk. 1, bogstav b) og c).

Diplomater mfl. - Overenskomstens art. 8

     12. Overenskomsten berører ikke personer, der efter Wienerkonventionerne om diplomatiske og konsulære forbindelser eller efter de almindelige principper i folkeretten har særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionerne fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller New Zealand udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK LOVGIVNING - OVERENSKOMSTENS AFSNIT III

Social pension

     13. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og newzealandsk pension for danske og newzealandske statsborgere med bopæl i et af de to lande, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten.

Newzealandske statsborgere med bopæl i Danmark - Overenskomstens art. 9, stk. 1 og 2

     14. Newzealandske statsborgere med bopæl i Danmark har ret til folkepension på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en newzealandsk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15. og det fyldte 67. år.

For newzealandske statsborgere gælder en række særlige betingelser for ret til dansk pension.

En newzealandsk statsborger har ret til førtidspension efter samme regler som for danske statsborgere, når pågældende mellem det 15. og det 67. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod, mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Newzealandske statsborgere med bopæl i New Zealand - Overenskomstens art. 10

     15. Newzealandske statsborgere med bopæl i New Zealand kan få udbetalt folkepension og førtidspension efter de samme betingelser, som gælder for danske statsborgere, når vedkommende har været beskæftiget i Danmark i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det 67. år, eller har fået tilkendt pension i Danmark og har haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år heraf mindst 5 år umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse.

Retten til pension til personer med et års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i New Zealand og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til New Zealand.

De personer, der ikke opfylder betingelsen om et års beskæftigelse i Danmark, kan derimod kun få udbetalt en dansk pension i New Zealand, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark.

Forhøjelse af førtidspension - overenskomstens art. 12, stk. 2

     16. Newzealandske statsborgere, der har bopæl i New Zealand, og som modtager dansk førtidspension, har ikke ret til at få førtidspensionen forhøjet. Dette gælder også for de newzealandske statsborgere, der opfylder betingelserne i overenskomstens art. 10 om tilkendelse af dansk pension til newzealandske statsborgere med bopæl i New Zealand.

Danske statsborgere med bopæl i New Zealand - Overenskomstens art. 5 og art. 9, stk. 3

     17. Danske statsborgere, der har bopæl i New Zealand, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af helbredsmæssige forhold.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod kun tilkendes danske statsborgere under bopæl i Danmark. Efter pensionstilkendelse kan denne pension dog fortsat udbetales, hvis pensionisten får bopæl i New Zealand.

Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension - Overenskomstens art. 12, stk. 1

     18. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer med bopæl i New Zealand, i det omfang det følger af lov om social pension:

 

 -  pensionstillæg 

 -  personlige tillæg 

 -  bistandstillæg 

 -  plejetillæg 

 -  invaliditetsydelse 

Efter § 3, stk. 5 i lov om social pension kan pensionstillæg ikke udbetales til personer, der bor i New Zealand.

Kun danske statsborgere opfylder betingelserne efter § 3, stk. 2 og 3 i lov om social pension for at få udbetalt de øvrige nævnte tillæg og ydelser under bopæl i New Zealand.

Newzealandske statsborgere kan derfor ikke få udbetalt de nævnte tillæg og ydelser under bopæl i New Zealand.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Overenskomstens art. 11

     19. Ved anvendelse af bestemmelsen i overenskomstens art. 10, stk. 1 om krav om 12 måneders beskæftigelse i Danmark gælder følgende regler:

- når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

- hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

- hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periode medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Overenskomstens art. 13

     20. Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i § 8 i lov om social pension om ophold i udlandet, der sidestilles med bopæl i Danmark. Dette indebærer, at sådanne perioder i udlandet ikke skal medregnes for newzealandske statsborgere i forbindelse med tilkendelse af pension efter overenskomsten, medmindre der udtrykkelig er hjemmel hertil i overenskomsten.

En newzealandsk statsborger vil fx efter overenskomsten kunne optjene ret til dansk pension som sømand på et dansk skib, mens fx et ophold i udlandet som led i en uddannelse ikke vil kunne medregnes som optjeningstid for dansk pension.

Bopælsperioder før 1. april 1957 - Overenskomstens art. 14 og art. 32, stk. 2

     21. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for den 1. april 1957, ved beregning af størrelsen af folke- og førtidspension, der udbetales til newzealandske statsborgere med bopæl i New Zealand.

Ydelser efter lov om ATP - Overenskomstens art. 15

     22. Overenskomsten berører ikke de særlige betingelser for medlemskab af ATP for udenlandske statsborgere. Newzealandske statsborgere, der har kortvarig beskæftigelse i Danmark, kan således blive fritaget for betaling af bidrag til ATP, når de særlige betingelser herfor er opfyldt.

Overenskomsten berører heller ikke danske og newzealandske statsborgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP. Efter ATP- loven er der ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

SAGSBEHANDLINGEN - ADMINISTRATIV AFTALES AFSNIT III

Almindelige regler om ansøgning om pension - Overenskomstens art. 27 og art. 28 - Administrativ aftales art. 5

     23. En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

Datoen for indgivelse af ansøgning om dansk pension til den danske kommune anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den newzealandske institution. En ansøgning skal straks videresendes til den newzealandske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan ansøgning, erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om newzealandsk pension fra en person, der bor i Danmark - Administrativ aftales art. 6

     24. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune.

Ved ansøgningen anvendes den særlige newzealandske blanket DK/NZ 1, der er udformet på både dansk og engelsk. Blanketten skal udfyldes og underskrives af ansøgeren.

Kommunen skal bekræfte rigtigheden af cpr.nr. for ansøgeren og en eventuel ægtefælle eller samlever, og for børn der forsørges af ansøgeren.

Ved ansøgning om ydelser til efterladte, skal der vedlægges kopi af dødsattest.

Desuden skal kommunen sikre sig, at de opgivne oplysninger om bankkonto er korrekte, herunder sikre, at den opgivne konto står i ansøgerens navn. Det påhviler ansøgeren at fremskaffe den fornødne dokumentation for, at bankoplysningerne er korrekte.

I forbindelse med ansøgningen skal ansøgeren underskrive en samtykkeerklæring, som giver tilladelse til at indhente og videregive oplysninger i forbindelse med sagens behandling. Erklæringen er udformet på blanket DK/NZ 3 både på dansk og engelsk.

Ansøgeren bør desuden oplyses om, at der efter art. 21 i overenskomsten er mulighed for at afslå en newzealandsk ydelse, hvis ansøgeren afviser at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse om ret til ydelsen eller til beregning af denne.

Kommunen sender ansøgningen med en forbindelsesblanket - blanket DK/NZ 4 - til den kompetente institution i New Zealand. På forbindelsesblanketten oplyses ansøgerens navn, adresse, cpr.nr. og eventuelt newzealandsk identitetsnummer. På blanketten skal desuden oplyses, om der ønskes tilbageholdelse i den newzealandske efterbetaling, se pkt. 27.

Kommunen vedlægger de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager.

Hvis den newzealandske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, skal kommunen sørge for, at en sådan undersøgelse bliver foretaget og lægeerklæring udfærdiget. Lægeerklæringen skal i denne situation afgives på en særlig tosproget blanket DK/NZ 3. Udgifterne til lægeundersøgelsen og erklæringen betales af den newzealandske institution.

Kommunen skal i øvrigt underrette den newzealandske institution om de afgørelser, der træffes i sagen om ret til dansk pension. Underretningen sker ved blanket DK/NZ 4.

Når der gives afslag på en ansøgning om dansk pension, skal begrundelsen for afslaget oplyses.

Når der tilkendes pension, skal pensionstypen oplyses. Det skal desuden oplyses, fra hvilket tidspunkt pensionen udbetales og med hvilket beløb.

På blanket DK/NZ 4 gives også oplysning om, der skal tilbageholdes i en eventuel efterbetaling fra New Zealand, og om hvordan en eventuel efterbetaling af newzealandsk ydelse er anvendt, se pkt. 27.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i New Zealand

     25. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i New Zealand, der videresender ansøgningen til Den Sociale Sikringsstyrelse. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den newzealandske institution.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT V OG VI - ADMINISTRATIV AFTALES AFSNIT IV

Udbetaling af ydelser - Overenskomstens art. 29, stk. 1 - Administrativ aftales art. 9

     26. Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede, medmindre andet aftales mellem landenes forbindelsesorganer.

Forfaldstidspunktet for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse.

Tilbagebetaling - Overenskomstens art. 30 - Administrativ aftales art. 10

     27. Overenskomsten giver adgang til, at der i visse situationer kan tilbageholdes (modregnes) i ydelser, der udbetales efter et lands lovgivning, for ydelser, der er udbetalt for meget efter det andet lands lovgivning.

Hvis et land i forbindelse med tilkendelse eller ændring af en ydelse efter overenskomsten har udbetalt et beløb, der er højere end det, modtageren var berettiget til, kan der således modregnes for det for meget udbetalte beløb i en eventuel efterbetaling af en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

Når der i andre situationer er udbetalt et beløb, som er højere end det modtageren var berettiget til, og dette beløb kan kræves tilbagebetalt efter et lands lovgivning, kan der desuden tilbageholdes for dette tilbagebetalingskrav i løbende ydelser, der udbetales efter det andet lands lovgivning.

Tilbageholdelse skal i disse situationer finde sted efter de regler, der gælder for sådan tilbageholdelse i det land, som skal foretage tilbageholdelsen, som om det drejede sig om et beløb, som det pågældende land selv havde udbetalt for meget. De begrænsninger i tilbageholdelse og de retsgarantier, der er sikret den ydelsesberettigede, i lovgivningen i det land, som skal foretage tilbageholdelse, fx i form af sikring af mindstebeløb til forsørgelse, finder også anvendelse ved tilbageholdelse for beløb, der uretmæssigt er modtaget fra det andet land.

Hvis der i forbindelse med tilkendelse eller ændring af en ydelse opstår et krav om tilbageholdelse i efterbetaling fra det andet land, skal det i blanket DK/NZ 4 angives i blankettens afsnit om fremsendelse af ansøgning, at efterbetaling skal sendes til den kompetente institution. Den kompetente institution skal senere på blanketten oplyse, hvordan efterbetaling er anvendt.

I øvrige tilfælde skal anmodning om tilbageholdelse ske på blanket DK/NZ 4 i afsnittet om tilbageholdelse af ydelser, hvorpå oplyses navn og adresse på modtageren af beløbet, samt størrelsen af det beløb, som ønskes tilbageholdt. Kopi af tilbagebetalingsbeslutning eller andet grundlag for kravet skal vedlægges.

Den kompetente institution i det land, som anmodes om at foretage tilbageholdelsen, skal en gang årligt - med udgangen af september måned - oversende de beløb, som er tilbageholdt, til den kompetente institution i det andet land, som har anmodet om tilbageholdelse. I oversendelsesskrivelsen opstilles et skema, hvori der for hver person, som tilbageholdelsen vedrører, oplyses navn, adresse og fødselsdato, samt størrelsen af det beløb, der er krævet tilbageholdt, og størrelsen af det beløb, der er blevet tilbageholdt.

Gensidig administrativ bistand mv. - Overenskomstens art. 25 - Administrativ aftales art. 8 og art. 11

     28. Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten, som om det drejede sig om gennemførelse af landenes egen lovgivning.

Ud over den helt generelle forpligtelse til at bistå ved gennemførelse af overenskomsten således at det sikres, at gennemførelse af overenskomsten sker så hensigtsmæssigt og smidigt som muligt, er denne bestemmelse mere konkret udmøntet i to bestemmelser i den administrative aftale, som vedrører administrativ kontrol og leveattester.

Der er således efter disse bestemmelser mulighed for at anmode den kompetente institution i bopælslandet om at udføre en administrativ kontrol, bistå med fremskaffelse af indtægtsoplysninger og udfærdigelse af leveattester for personer, der modtager ydelser fra det andet land.

Administration og klageadgang

     29. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår pension til personer, der har bopæl her i landet.

Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter overenskomsten kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Den Sociale Sikringsstyrelse, når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i New Zealand.

Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Den Sociale Ankestyrelse.

Styrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Socialministeriet.

Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens art. 34 - Administrativ aftales art. 13

     30. Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. oktober 1997. Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel.

En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler.

Overgangsbestemmelser - Overenskomstens art. 32

     31. Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden.

Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom.

En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt.

Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning.

Den Sociale Sikringsstyrelse, den 14. august 1997

Kirsten Thorball

    /Anni Banke

 

 --------------------------------------------------- 

 BILAG                         BILAG 3 

 BLANKETOVERSIGT 

 DK/NZ 1   Ansøgningsskema 

       Vejledningens pkt. 24 

       Skema til ansøgning om pensioner mv. findes i to 

        udgaver dels et dansk skema og dels et 

        newzealandsk. Ved ansøgning om newzealandske 

        ydelser til personer, der bor i Danmark anvendes 

        det newzealandske skema. 

       Skemaet udfyldes af ansøgeren selv, og kommunen 

        bekræfter ved attestation på blanketten 

        rigtigheden af oplysningerne. 

 DK/NZ 2   Lægeerklæring 

       Vejledningens pkt. 24 

       Blanketten anvendes, når der anmodes om aktuel 

        lægeundersøgelse af en pensionsansøger. 

        Blanketten er tosproget og er fælles for de to 

        lande. 

 DK/NZ 3   Samtykkeerklæring 

       Vejledningens pkt. 24 

       Blanketten, der er tosproget, anvendes ved 

        ansøgning om newzealandske ydelser og giver 

        tilladelse til videregivelse og indhentelse af 

        oplysninger, som er nødvendige for sagens 

        behandling i Danmark og New Zealand. Blanketten 

        underskrives af ansøgeren. 

 DK/NZ 4   Forbindelsesblanket 

       Vejledningens pkt. 24 og 27 

       Forbindelsesblanketten anvendes i en lang række 

        situationer ved kommunikation mellem 

        myndighederne i de to lande. 

 DK/NZ 5   Udstationeringsblanket 

       Vejledningens pkt. 8 

       Blanketten anvendes, når en arbejdstager, der 

        midlertidigt er udsendt til arbejde i andet land, 

        forbliver omfattet af lovgivningen i det land, 

        hvorfra pågældende udsendes. Blanketten anvendes 

        også ved forlængelse af den periode, hvor 

        arbejdstageren forbliver under hjemlandets 

        lovgivning. Blanketten attesteres i Danmark af 

        Den Sociale Sikringsstyrelse. 

Officielle noter

Ingen