Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om tilskud til elproduktion

Herved bekendtgøres lov nr. 944 af 27. december 1991 om tilskud til elproduktion med de ændringer, der følger af lov nr. 1109 af 21. december 1994 og lov nr. 1210 af 27. december 1996.

§ 1. Efter reglerne i denne lov ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved vedvarende energi, fornyelige brændsler eller naturgasbaseret decentral og industriel kraftvarmeproduktion.

§ 2. Der ydes et tilskud på 10 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles med vedvarende energi eller biobrændsler.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelsen af tilskuddet efter stk. 1.

§ 2 a. Der ydes et tilskud på 7 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved naturgasbaseret decentral kraftvarmeproduktion, naturgasbaseret industriel kraftvarmeproduktion eller ved affaldsbaseret kraftvarmeproduktion, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Tilskuddet til elproduktion som nævnt i stk. 1 udgør 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på kollektive varmeforsyningsanlæg, hvor der i forbindelse med værkets etablering også er etableret ny kollektiv varmeforsyning (barmarksprojekter).

Stk. 3. Tilskuddet til elproduktion som nævnt i stk. 1 udgør 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 3 MW eller derunder, og som enten er idriftsat inden den 1. januar 1997, eller hvor der inden samme dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraftvarme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelsen af tilskuddet efter stk. 1-3.

§ 3. Miljø- og energiministeren bemyndiges til ud over det i § 2 fastsatte tilskud at yde et tilskud på 17 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved vedvarende energi eller biobrændsler.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler for ydelsen af tilskuddet efter stk. 1.

§ 3 a. For elektricitet, der er fremstillet ved industriel kraftvarmeproduktion, er ydelsen af tilskud efter §§ 2, 2 a og 3 begrænset til en periode på 6 år regnet fra idriftsættelsen af det enkelte anlæg, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uanset stk. 1 ydes der tilskud i en periode på 8 år for elproduktion på industrielle kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for elproduktion på 4 MW eller derunder.

Stk. 3. Hvis et industrielt kraftvarmeværk leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, ydes tilskud uden tidsbegrænsning for den del af værkets elproduktion, der er fremstillet i samproduktion med således leveret varme.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at der ikke ydes tilskud for elproduktionen på et anlæg for naturgasbaseret industriel kraftvarme. Undtagelse fra tilskud kan kun fastsættes, hvis varmeforbruget, der aftages fra anlægget, helt eller delvist kan dækkes af en kollektiv varmeforsyning fra central kraftvarmeproduktion.

§ 3 b. Miljø- og energiministeren kan i særlige tilfælde yde et supplerende tilskud til naturgasbaserede decentrale kraftvarmeværker. Tilskuddet ydes med indtil 3 øre pr. kWh for elektricitet, som der er ydet tilskud til efter § 2 a, stk. 1. Det er en betingelse for ydelse af supplerende tilskud, at den pågældende elproducent kan godtgøre, at tilskuddet er nødvendigt for at fastholde en pris for levering af varme fra det pågældende værk, der ikke overstiger den pris, der ville være gældende ved gasfyret fjernvarmeproduktion.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes efter ansøgning. I tilsagn om tilskud kan fastsættes en tidsbegrænsning og et årligt maksimum for ydelsen af supplerende tilskud til et anlæg.

§ 3 c. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af §§ 3 a og 3 b.

Stk. 2. I medfør af loven kan fastsættes regler om, at kraftvarmebaseret elproduktion kun er tilskudsberettiget i et omfang, der svarer til en effektiv samlet energiudnyttelse.

§ 3 d. Tilskud efter loven ydes til den pågældende elproducent for elektricitet, der afregnes med elforsyningsselskabet.

§ 4. Administrationen vedrørende udbetalinger af tilskud efter §§ 2, 2 a og 3 varetages af de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Tilskud som nævnt i stk. 1 udbetales af elforsyningsselskabet, som elektriciteten afregnes med. Elforsyningsselskaberne modregner udbetalt tilskud i afgiftstilsvaret til de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og § 34, stk. 4-6, i lov om afgift af svovl.

Stk. 3. Administrationen vedrørende udbetaling af tilskud efter § 3 b varetages af Energistyrelsen.

§ 5. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder konstaterer, at der er ydet for stort tilskud til en elproducent, afkræves denne det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til de statslige told- og skattemyndigheder, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales, dog mindst 50 kr.

§ 6. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger om den tilskudsberettigede produktions art og omfang, straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Skønner de statslige told- og skattemyndigheder eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan det tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 8. Miljø- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

§ 9. Miljø- og energiministeren kan fastsætte bestemmelser om klage over afgørelser efter loven eller regler udstedt i henhold til loven. Henlægges ministerens beføjelser efter loven til en styrelse under Miljø- og Energiministeriet, kan det fastsættes, at afgørelser truffet af styrelsen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser om ydelse af supplerende tilskud efter § 3 b kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. § 5, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Der kan kræves betaling af et gebyr for indgivelse af klage til Energiklagenævnet.

Stk. 3. Ved afgørelser efter denne lov erstattes repræsentanter i Energiklagenævnet, som er udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og Landbrugsrådet, af 2 medlemmer med særlig økonomisk eller teknisk sagkundskab inden for kraftvarmeproduktion, som udpeges af miljø- og energiministeren.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan bestemme, at afgørelser, der er truffet af Told- og Skattestyrelsen, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 10. Skatteministeren fastsætter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. (* 1)

Stk. 2. Tilskud efter lovens § 2 og § 3 ydes for leverancer af elektricitet til elforsyningsnettet fra lovens ikrafttrædelsesdato.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 1109 af 21. december 1994 indeholder følgende:

§ 2

Stk. 1. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. (* 2)

Stk. 2. Tilskud efter reglerne i § 2, stk. 1, og 3, stk. 1, som affattet ved § 1, kan ydes med virkning fra 15. maj 1992. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Lov nr. 1210 af 27. december 1996 indeholder følgende:

§ 2

Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. (* 3) § 3 træder dog i kraft den 1. januar 1997.

§ 3

Stk. 1. For elektricitet, der fremstilles i perioden fra den 1. januar 1997 til det ikrafttrædelsestidspunkt, der fastsættes i henhold til § 2, og hvortil der efter de hidtil gældende regler ydes større tilskud end efter denne lov, sker udbetaling af tilskuddet med forbehold for, at forskelsbeløbet skal tilbagebetales efter denne lovs ikrafttræden. Tilskud, der for den samme periode ydes for elproduktion, hvortil der ydes tilskud efter de hidtil gældende regler, men ikke efter denne lov, udbetales med forbehold for, at tilskuddet skal tilbagebetales efter denne lovs ikrafttræden.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilbagebetaling af tilskud som nævnt i stk. 1. Der kan i den forbindelse fastsættes regler, der fraviger lovens § 5. Det kan fastsættes, at tilskud, der skal tilbagebetales, kan modregnes i fremtidigt tilskud.

Miljø- og Energiministeriet, den 6. oktober 1997

Svend Auken

/ Flemming G. Nielsen

Officielle noter

(* 1) Lov nr. 944 af 27. december 1991 trådte i kraft den 15. maj 1992, jf. bekendtgørelse nr. 311 af 4. maj 1992.

(* 2) Lov nr. 1109 af 21. december 1994 trådte i kraft den 1. december 1995, jf. bekendtgørelse nr. 865 af 17. november 1995.

Ved loven ændres affatningen af § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

(* 3) Lov nr. 1210 af 27. december 1996 træder i kraft den 1. november 1997, jf. bekendtgørelse nr. 769 af 6. oktober 1997.

Ved loven ændres affatningen af §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 9 og §§ 2 a og 3 a - 3 d indsættes som nye bestemmelser.