Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder
Bilag 12 Indholdsfortegnelse
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2007 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år

 

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, §§ 30 og §§ 34-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 110, stk. 2, § 112 a, § 112 b, § 121, stk. 2, § 122, stk. 4, § 124, stk. 1, og § 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, og §§ 1 og 2 i anordning nr. 93 af 8. februar 2000 om, at visse generelle forbud og påbud inden for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris område ikke indføres i Lovtidende, og efter bemyndigelse, fastsættes:

Kapitel 1

Generel regulering

A. Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning mv. i Danmark, der stammer fra udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 2. Uanset hvor fiskeriet har fundet sted, skal føreren af et fartøj, der er indregistreret i et medlemsland af De Europæiske Fællesskaber, ved landing i dansk havn overholde de bestemmelser for fangstsammensætningen om procentvise andele af målarter og andre arter for de anvendte fiskeredskaber og intervaller af maskestørrelser i de enkelte regioner eller geografiske områder, der er fastsat i De Europæiske Fællesskabers forordninger om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af de marine ressourcer.

B. Ændring af vilkår for fiskeriet

§ 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 udsende meddelelse om indstilling af og ændrede vilkår for nærmere angivne fiskerier.

§ 3. Når de samlede tilladte fangstmængder af en fiskeart eller den fiskeriindsats, mv., der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, eller der er afsat til en bestemt periode, er opfisket eller opbrugt, eller dette skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan i meddelelsen fastsættes særlige vilkår for fiskeriet efter tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen, herunder at kun fartøjer, der har påbegyndt en fangstrejse, kan fiske efter, at meddelelsen er oplæst over Lyngby Radio.

Stk. 3. Forbud mod at medbringe fisk fra det pågældende fiskeri træder i kraft 2 døgn efter tidspunktet for fiskeriforbudets ikrafttræden, medmindre der er fastsat andet i meddelelsen.

§ 4. Fiskeridirektoratet kan efter høring af Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i fiskeriloven, og i lyset af fangst‑, forsynings- og afsætningssituationen for de mængder, der landes i en given periode, fastsætte ændrede regler for fiskeriet. Der udsendes meddelelse om vilkårene i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan blandt andet fastsættes ændringer vedrørende følgende:

1) De disponible mængder for bestemte perioder.

2) Rationer eller antal havdage, mv. i bestemt angivne fiskerier.

3) Overgang til krav om særlig tilladelse i bestemte fiskerier.

4) Krav om, at fiskeriet forbeholdes nærmere angivne typer eller grupper af fartøjer.

5) Krav om, at landing foregår på særlige vilkår, herunder i nærmere angivne geografiske områder.

6) Anvendelse af fangsten.

7) Indstilling af bestemt angivne fiskerier.

8) Krav om, at landing i en periode begrænses som led i en fiskeplan, der skal medvirke til, at de landede mængder løbende kan afsættes.

9) Ændrede vilkår for allerede udstedte tilladelser.

10) Vilkår for tildelingen af fiskerimuligheder fra Fiskefonden til enkeltfartøjer.

C. Generelle bestemmelser

§ 5. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele dispensation fra og træffe afgørelser om fiskerimuligheder mv. for grupper af fartøjer eller enkelte fartøjer under hensyn til særlige forhold.

Stk. 2. En afgørelse efter denne bekendtgørelse kan betinges af overholdelse af vilkår, herunder om omfanget af fiskeriaktivitet, personlig deltagelse i fiskeriet, begrænsning i mulighederne for at overføre kvoteandele til andre fartøjer samt deltagelse i puljefiskeri. Hvis et vilkår, der er stillet som betingelse for tildeling af kvoteandele eller årsmængder, ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet overføre de tildelte kvoteandele til Fiskefonden.

§ 6. I det omfang, der i beregningsgrundlaget i forbindelse med tildeling af rettigheder lægges vægt på landinger fra et fartøj, fradrages landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri, som er konstateret ved:

1) Endelig dom.

2) Vedtaget bødeforlæg.

3) Vedtaget konfiskationsforelæg.

4) Endelig afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af fiskeritilladelse i henhold til § 37, stk. 2 og 3, i fiskeriloven.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan senere foretage fradrag i tildelte FKA og IOK for brisling og alle kvoteandele, der tildeles på grundlag af denne bekendtgørelse, i det omfang, at landinger, der indgår i beregningsgrundlaget, efter tildelingen konstateres at kunne henføres til ulovligt fiskeri ifølge afgørelser, herunder bøde og konfiskationsforelæg, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I det omgang, der foretages fradrag i kvoteandele, foretages samtidig tilsvarende fradrag i udmeldte årsmængder.

Stk. 4. Fradrag efter stk. 1-3 kan foretages, uanset om fartøjet har skiftet ejer, kvoteandelene er overført, eller fartøjet er udgået som registreret fiskerfartøj, efter at det ulovlige fiskeri har fundet sted.

Stk. 5. Fradragne kvoteandele og årsmængder indgår i Fiskefonden.

§ 7. Et fartøjs ejerkreds kan disponere over fartøjets kvoteandele efter de regler, der gælder for henholdsvis FKA og IOK, samt give bindende meddelelse på ejerkredsens vegne til Fiskeridirektoratet, herunder om dispositioner vedrørende kvoteandele, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 2. Kvoteandele må kun anvendes af fartøjer, der er registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som ejes af personer eller selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i fiskeriloven. Kvoteandele må kun overdrages til personer eller selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 3. Hvis der er mere end én ejer af et fartøj, udpeger og anmelder ejerkredsen over for Fiskeridirektoratet en fuldmægtig, som er bemyndiget til på hele ejerkredsens vegne at give og modtage meddelelser i forhold til direktoratet.

Stk. 4. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget anmeldelse om en udpeget fuldmægtig i medfør af stk. 3, kan henvendelser fra direktoratet til fartøjsejeren vedrørende denne bekendtgørelse rettes til den kontaktperson vedrørende fartøjet, som er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, skal det over for Fiskeridirektoratet oplyses, om der er udpeget en ny fuldmægtig. Indtil Fiskeridirektoratet har modtaget meddelelse fra ejerkredsen om udskiftning af fuldmægtigen, er den person, der er udpeget som fuldmægtig, fortsat legitimeret til at give og modtage meddelelser i forhold til direktoratet.

D. Definitioner, mv.

§ 8. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Atlantoskandisk sild: Sild i ICES-underområde I, II, V og XIV.

2) Beregningsgrundlaget: Landinger i bestemte dele af referenceperioden, der henføres til et konkret fartøj og de mængder, som det i øvrigt er besluttet at indlægge ind i beregningsgrundlaget ved tildeling af andele af den enkelte kvote.

3) Bruttoomsætning: Den værdi af landingerne for et fartøj, der er registreret i Fiskeridirektoratets registre.

4) Disponibel kapacitet: Bruttotonnage (tonnage), som kan henføres til et bestemt fartøj, der er slettet i Søfartsstyrelsens registre og i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og som kan genanvendes helt eller delvist til at indsætte bruttotonnage som registreret fiskerfartøj eller kapacitetsudvidende modernisering.

5) En halv kalendermåned: Perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til månedens udløb.

6) EF-farvande: De områder, der er omfattet af EU-medlemslandenes fiskeriterritorium.

7) Fangstrejse: En fangstrejses varighed regnes fra tidspunktet, hvor fartøjet forlader havn, til tidspunktet for fartøjets ankomst til havn.

8) Fartøjsejeren: Et fartøjs samlede ejerkreds, som denne fremgår af Søfartsstyrelsens registre og Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

9) Fartøjskategorier: FKA-fartøj, MAF-fartøj eller Øvrigt Fartøj.

10) Fartøjskvoteandele (FKA): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre til andre fartøjer sammen med tonnagen.

11) Fartøjets længde: Fartøjets længde overalt, og for fartøjer, hvor fartøjets længde overalt ikke er opgjort, fartøjets kendingslængde. Længden overalt eller kendingslængden skal være i overensstemmelse med registreringen i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

12) Fiskefonden: Reserveandele af kvoterne, der permanent eller i det enkelte år holdes uden for tildelingen som FKA eller IOK.

13) Fiske, medbringe og lande: Enhver fiskeriaktivitet fra fangstredskaber udsættes i vandet, til fisken er landet.

14) Fiskeriindsats: Et fartøjs fiskeri, sejlads og andre fiskerirelaterede aktiviteter under nærmere angivne vilkår.

15) FKA-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som FKA-fartøj med ret til at fiske visse kvoter med FKA, eller som har fået overført FKA, og hvor Fiskeridirektoratet har bekræftet overførslen.

16) Havdage: Antal dage, hvor et fartøj, der benytter bestemte redskabstyper, må være til havs i visse farvande i henhold til regler fastsat af De Europæiske Fællesskaber.

17) Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt eller delvist til et eller flere fartøjer uafhængig af tonnage.

18) Industrifisk: Fisk, der landes til andre formål end konsum, samt i alle tilfælde fiskearterne brisling, hestemakrel, tobis, sperling og lodde, medmindre det af tilladelsen til de pågældende fiskerier fremgår, at der er tale om konsumfiskeri.

19) Industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj fisker, medbringer eller lander fisk til andre formål end konsum, samt i alle tilfælde fiskearterne brisling, hestemakrel, tobis, sperling og lodde, medmindre det i tilladelsen til det pågældende fiskeri fremgår, at der er tale om konsumfiskeri.

20) Kalenderuge: En uge, der påbegyndes midnat natten mellem søndag og mandag.

21) Kalendermåned: Perioden fra den 1. til månedens udløb.

22) Konsumfiskeri i forbindelse med forskellige perioderationer for konsumfiskeri og industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj i en given rationsperiode alene fisker, medbringer eller lander fisk til konsum.

23) Kvote: Den andel af en bestand, som står til rådighed for dansk fiskeri i et kalenderår.

24) Kvoteandel: De andele i promille, som et fartøj er tildelt eller har fået overført af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som FKA eller IOK. Kvoteandele danner grundlag for tildeling af årsmængde af dele af kvoterne i de enkelte år.

25) Kystfiskerfartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at indgå i kystfiskerordningen, og som er optaget i ordningen.

26) Landinger, som ligger til grund for tildeling af fangstrettigheder: Mængder af fisk af de forskellige kvoter i levende vægt, for laks dog i styk, som er indrapporteret til Fiskeridirektoratet som landet af det enkelte fartøj og registreret i Fiskeridirektoratets registre.

27) MAF-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Mindre Aktivt Fartøj, eller som har opnået godkendelse som MAF-fartøj senere, fordi det erstatter et MAF-fartøj, der udgår som registreret fiskerfartøj eller overgår til at være Øvrigt Fartøj.

28) Medejer: Person, der ejer en andel af et fartøj, eller er aktionær, anpartshaver eller lignende i et selskab, som ejer et fartøj, jf. § 16 i fiskeriloven.

29) Motorkraft: Den motoreffekt, der er anført af Søfartsstyrelsen i fartøjets farttilladelse, eller tilsynsbog, og som ikke efterfølgende er ændret.

30) Omladning: Hel eller delvis afgivelse af fangsten fra et fiskerfartøj eller dets fangstredskab til et andet fartøj. Der sker ikke omladning ved afgivelse af fangst mellem to fartøjer, som driver parfiskeri, eller hvis en fangst afgives direkte fra et fangstredskab til et andet dansk fartøj, der også lovligt kan deltage i det pågældende fiskeri.

31) Parfiskeri: Fiskeri, som drives fra to fartøjer, som i forbindelse hermed anvender og trækker samme fangstredskab.

32) Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber med fartøjer, som de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte de fangstrettigheder, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj.

33) Rationsfiskeri: Fiskeri i nærmere angivne perioder af fastsatte mængder. Perioden kan være op til ét kalenderår.

34) Referenceår: Fiskeri med et fartøj i et forudgående år, som danner grundlag for tildeling af fangstrettigheder.

35) Reguleringsbekendtgørelsen 2008 eller senere år: Regler, der senere udstedes for udøvelse af fiskeriet i 2008 eller senere år.

36) Reserveårsmængde: En del af den enkelte kvote, der er afsat til reserve i forbindelse med tildeling i 2007 eller senere år.

37) Søfartsstyrelsens registre: Skibsregistrets særregistre over fiskerfartøjer og Skibsregistrets Fartøjsfortegnelse.

38) Tilsvarende tonnage: Disponibel kapacitet, der består af mindst samme antal bruttoregistertons, som den tonnage, den erstatter.

39) Tonnage: Bruttotonnage, som er knyttet til et fartøj, der er registreret som fiskerfartøj, eller som er knyttet til disponibel kapacitet.

40) Vestkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

41) Østkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

42) Øvrigt Fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er indplaceret som Øvrigt Fartøj, eller et fartøj, der indsættes som registreret fiskerfartøj senere, uden at fartøjet får FKA-status eller MAF-status.

43) Årsmængde: Mængde for et kalenderår af de enkelte kvoter, som må fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj. I regler for de enkelte fiskerier kan fastsættes, at mængden kun er til rådighed for det enkelte fartøj indtil en bestemt dato.

§ 9. Farvandene Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder afgrænses i bilag 1. 1)

§ 10. Uanset hvilke reguleringsformer, der anvendes, er alle angivne mængder af fisk i denne bekendtgørelse, meddelelser i overensstemmelse med bilag 6 samt i tilladelser udstedt i medfør af bekendtgørelsen angivet i levende vægt. For laks opgøres mængder dog i styk (antal laks).

Stk. 2. Hvis fisken landes med en anden behandlingsgrad end levende vægt, anvendes de i bilag 4 anførte omregningsfaktorer for omregning til levende vægt.

Stk. 3. For laks, der fiskes i Østersøen og Bælterne, skal fangsten angives i fartøjets logbog både i styk (antal laks) og i levende vægt. I tilladelser til fiskeriet kan også stilles krav om opdeling og angivelse af fangsten i størrelseskategorier.

§ 11. Ved parfiskeri er begge fartøjsførere ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt, dvs. at der fiskes, medbringes og landes i overensstemmelse med fiskerilovgivningen.

§ 12. Ved parfiskeri må den samlede mængde fisk, der fiskes, medbringes og landes, ikke overstige summen af, hvad det er tilladt at fiske, medbringe og lande med begge de fartøjer, der deltager i parfiskeriet.

§ 13. Retten til at råde over FKA og IOK kan opsiges med 8 års varsel. Opsigelse vil blive fastsat ved bekendtgørelse samt meddelt ejerne af de fartøjer for hvilke, det er noteret i Fiskeridirektoratet, at fartøjet disponerer over kvoteandele.

Stk. 2. Dispositioner over tildelte FKA og IOK, udøvelse af fiskeriet og tildelinger af fiskerirettigheder i det enkelte år skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som udstedes i perioden af De Europæiske Fællesskaber og af danske myndigheder.

E. Tilladelser

§ 14. Fiskeri kan gøres betinget af en tilladelse. Tilladelser udstedes af Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven, tilbagekalde en tilladelse, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Stk. 3. Det skal indgå i vilkårene for en tilladelse, at tilladelsen kan inddrages, når vilkårene for en anden tilladelse overtrædes på en måde, der griber ind i bestanden for den fiskeart, som tilladelsen vedrører.

Stk. 4. Hvis en tilladelse tilbagekaldes, jf. stk. 2, reduceres fartøjets samlede årsmængde med en mængde, der svarer til 1/24 af fartøjets andel af den kvote, som overtrædelsen vedrører, pr. hver 15 påbegyndte dage, hvor tilladelsen er inddraget. Inddragne årsmængder tilgår reservepuljen. Dette gælder for samtlige fiskearter og reguleringsformer.

§ 15. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri drives, er det en betingelse for at fiske, medbringe og lande i følgende fiskerier, at fartøjets ejer har en særlig tilladelse til at udøve dette med fartøjet:

1) Torsk i Østersøen og Bælterne.

2) Sild og brisling i Østersøen og Bælterne.

3) Laks i Østersøen og Bælterne.

4) Industrifiskeri i alle farvande.

Stk. 2. I periode indtil den 15. januar 2007 må fiskeri i Østersøen dog drives, selv om der ikke er udstedt tilladelse i henhold til stk. 1, hvis ejeren af fartøjet har ansøgt herom.

Stk. 3. Desuden kræves særlig tilladelse i forbindelse med indsatsregulering, herunder havdageregulering, efter ansøgning fra fartøjsføreren, jf. §§ 138 og 151.

Stk. 4. En tilladelse for et fartøj kan omfatte nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet, jf. bilag 3.

§ 16. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri drives, kan indstilling af fiskeri, forhøjelse eller reduktion i tildelte fangstmængder samt ændring af vilkårene for tilladelsen omfatte fiskeri i henhold til allerede udstedte tilladelser.

§ 17. Tilladelse udstedes efter ansøgning fra fartøjsejeren i overensstemmelse med bilag 2 til berettigede fartøjer, dog udstedes forud for et kalenderår uden ansøgning tilladelse til at fiske, medbringe og lande årsmængder på grundlag af de FKA-andele og IOK-andele, som er tilknyttet et fartøj, og som kan uddeles på det pågældende tidspunkt.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved meddelelse udstedt i overensstemmelse med bilag 6 fastlægge, at fiskeri, som er betinget af en tilladelse, indtil en nærmere angiven dato kan udøves, uden at tilladelsen er udstedt og er om bord på fartøjet. Enhver mængde, der fanges og landes med fartøjet efter den 1. januar 2007, vil fragå i de mængder, der kan fanges og landes med fartøjet i tilladelsesperioden i henhold til den tilladelse, der senere udstedes.

§ 18. Afmelding fra et tilladelsesfiskeri, der reguleres ved rationer, kan ske med virkning fra en vilkårlig dato i rationsperioden, hvis der på afmeldingsdatoen højst er landet en mængde, der forholdsmæssigt svarer til den forløbne del af rationsperioden. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til fiskeri på kvoter, hvor der ikke gælder regler for mængdemæssige begrænsninger for det enkelte fartøj.

Stk. 2. Afmelding skal foretages som angivet i bilag 2.

Stk. 3. For kystfiskertilladelser gælder § 54.

F. Forudanmeldelse

§ 19. Ved krav om forudanmeldelse af ankomst og losning skal dette ske i overensstemmelse med bilag 5a. Forudanmeldelse af ankomst og losning af fangster, hvor der landes industrifisk, skal dog ske i overensstemmelse med bilag 5c.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder både dansk og udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer, der lander i dansk havn. Hvis der i henhold til fællesskabslovgivningen er fastsat andre tidsfrister for forudanmeldelse af ankomst end angivet i bilagene, skal tidsfristerne i fællesskabslovgivningen overholdes.

Stk. 3. Mængden af fisk udtrykt i levende vægt pr. art, som oplyses ved forudanmeldelsen, skal svare til de mængder, der er registreret i logbogen ved ankomst til havn.

Stk. 4. Virksomheder må ikke modtage industrifisk fra dansk og udenlandsk registrerede fartøjer, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden losning, jf. bilag 5c.

§ 20. Fartøjsføreren er undtaget fra pligten i § 19 til at foretage forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet, hvis landing og losning sker direkte til en virksomhed, som foretager den forudgående anmeldelse om landing og losning på fartøjsførerens vegne i overensstemmelse med bilag 5a og 5c.

Stk. 2. Fartøjsføreren skal i alle tilfælde, hvor der er pligt til anmeldelse om landing og losning forud for landing, påføre logbogen det i bilag 5a og 5c nævnte registreringsnummer. Landing må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt.

§ 21. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at det for nærmere angivne fiskerier fastsættes, at der inden indsejling i det farvand, hvor fiskeriet finder sted, og inden udsejlingen fra dette farvand, skal foretages forudanmeldelse i overensstemmelse med bilag 5b.

G. Omladning

§ 22. Omladning må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Ansøgningen om omladning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Position og tidspunkt for omladningen eller afgivelsen af fisken.

2) Art og mængde, der er omfattet.

3) Fartøjsnavn.

4) Havnekendingsnummer.

5) Radiokaldesignal og nationalitet på det afgivende og det modtagende fartøj.

6) Svaradresse (e-post eller telefonnummer).

Stk. 3. Udover de i stk. 2 nævnte oplysninger kan Fiskeridirektoratet kræve yderligere oplysninger, når dette er nødvendigt for at vurdere de konkrete forhold omkring omladningen samt for at fastsætte vilkår for en tilladelse hertil.

Stk. 4. Hvis omladning sker efter direkte påbud fra den norske kystvagt, skal oplysningerne i stk. 2, sendes pr. fax eller e-post på adressen sat@fd.dk til Fiskeridirektoratet, inden omladningen foretages.

Kapitel 2

Generelle begrænsninger

A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger

§ 23. Hvis en fartøjsejer er ejer eller medejer af flere fartøjer, skal der føres logbog for samtlige fartøjer uanset fartøjernes længde, medmindre det er registreret i Fiskeridirektoratet, at fartøjerne indgår i samme bundgarnsbedrift. Pligten til at føre logbog gælder, selv om de fartøjer, som den pågældende er ejer eller medejer af, er indplaceret i forskellige fartøjskategorier.

§ 24. Fiskeridirektoratet kan påbyde, at et fartøj, der danner grundlag for en tilladelse, eller som anvendes til fiskeri, forevises i en nærmere angiven landingsplads på et nærmere angivet tidspunkt, før fartøjet igen anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk.

§ 25. I alle tilfælde, hvor der ved tilladelse er tildelt et fartøj en årsmængde, må den samlede landede mængde ikke overstige den tildelte mængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse. Dette gælder både for det enkelte fartøj og de samlede landinger i det par- og puljefiskeri, som fartøjet deltager i. Dette gælder, uanset at der ifølge reglerne for logbogsføring er tilladt en tolerance for overslaget af de mængder, der er om bord.

B. Parfiskeri

§ 26. Fartøjer, der indgår i rationsfiskeri og driver parfiskeri, må ikke skifte makker i løbet af en rationsperiode.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfælde efter ansøgning, f.eks. ved havari, dispensere fra stk. 1.

§ 27. Parfiskeri må kun drives af fartøjer, der er indplaceret i samme fartøjskategori. Fartøjer, der indgår i en pulje, må i løbet af et kalenderår kun drive parfiskeri med fartøjer, der indgår i samme pulje. Dog kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning for fartøjer, der indgår i en pulje, tillade, at brislingefiskeri i Østersøen drives som parfiskeri med et fartøj uden for puljen.

C. Forbud imod udsmid af fisk

§ 28. Fisk af de i bilag 7 nævnte arter, der kan landes i overensstemmelse med gældende regler for fiskeriet, herunder om mindstemål, sammensætning af fangsterne og tilladte fangstmængder, skal ilandbringes og må derfor ikke smides ud i havet igen.

D. Redskabsbegrænsninger og landing af torsk i udpegede havne

§ 29. Det er forbudt at anvende et fartøj til erhvervsmæssigt fiskeri i ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne, hvis fartøjets motorkraft overstiger 221 kW/300 HK. Det er desuden forbudt, at fartøjet har en længde overalt på 17 meter eller derover, og samtidig må længden udtrykt i meter gange bredden udtrykt i meter ikke overstige 100.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning, der indgives til Fiskeridirektoratet senest den 28. februar 2007, tillade, at fartøjer, som i 2006 er indplaceret som FKA-fartøj og er tildelt FKA på grundlag af fiskeri i ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne, anvendes i underområde 22, uanset om fartøjet er større end de grænser, de er angivet i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Tilladelse i medfør af stk. 2 kan udelukkende udstedes til de fartøjer, som identificeret ved EU-identifikationsnummer opfylder betingelserne. Der kan ikke udstedes tilladelse til andre fartøjer, f.eks. på grund af fartøjsudskiftning.

Stk. 4. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er parfiskeri forbudt.

Stk. 5. Fartøjer, med hvilke der fiskes efter industrifisk eller sild, er undtaget fra det i stk. 2 nævnte forbud.

Stk. 6. I tilladelser til fiskeri efter sild og brisling i Østersøen og Bælterne kan der indføres forbud mod at anvende fartøjer, hvis motorkraft overstiger 588 kW/800 HK, når fiskeriet foregår inden for 12 sømil af den tyske basislinie.

Stk. 7. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er det ikke tilladt at fiske med trawl og snurrevod fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00

§ 30. Det er ikke tilladt at fiske med not i Kattegat, Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Fiskeri af sild, makrel og brisling med not og trawl er ikke tilladt i Skagerrak fra lørdag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00 og med trawl i Kattegat fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00.

§ 31. Landinger af mere end 2.000 kg torsk (levende vægt) fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt landinger af mere end 750 kg torsk (levende vægt) fra Østersøen og Bælterne må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 10.

Kapitel 3

Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

A. Fartøjskategorier

§ 32. I forhold til reguleringen er fartøjer, der er optaget i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister i 2006, indplaceret i følgende fartøjskategorier:

1) FKA-fartøjer.

2) MAF-fartøjer.

3) Øvrige Fartøjer.

Stk. 2. Indplaceringen, jf. stk. 1, følger fartøjet, som det er identificeret ved EU-identifikationsnummer.

Stk. 3. I 2007 udsteder Fiskeridirektoratet EU-fiskerilicens til alle fartøjer, hvoraf indplaceringen, jf. stk. 1, fremgår. Tilladelsen gælder, indtil fartøjet skifter ejer eller fartøjskategori, jf. §§ 33 og 34.

Stk. 4. Ved helt eller delvist ejerskifte for fartøjet bortfalder tilladelsen, og fartøjsejeren skal i forbindelse med meddelelsen til Fiskeridirektoratet om ejerskiftet ansøge om, at tilladelsen udstedes på ny.

§ 33. Efter ansøgning kan Fiskeridirektoratet tillade, at et MAF-fartøj udskiftes.

Stk. 2. Det fartøj, der opnår MAF-status, må højst have en bruttotonnage og motorkraft, der overstiger tonnagen og motorkraften for det fartøj, der skiftes ud, med 20 %. Hele bruttotonnagen og motorkraften skal stamme fra MAF-fartøjer.

Stk. 3. Efter udskiftning indplaceres MAF-fartøjer, der er skiftet ud, som Øvrige Fartøjer.

Stk. 4. Hvis et MAF-fartøj efter denne bekendtgørelses ikrafttrædelse erhverves af personer eller selskaber, der i 2006 eller 2007 har været ejer eller medejere af fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer, kan fartøjet ikke deltage i fiskeri på de kvoter, der er nævnt i § 35, stk. 1.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning dispensere fra stk. 3, hvis ejeren og medejeren kan dokumentere, at ejerandelene i FKA-fartøjerne eller det MAF-fartøj, der erhverves, er under 25 %, eller den pågældende samtidig med erhvervelsen af MAF-fartøjet anmoder om, at den pågældendes status som erhvervsfisker ændres til status som bierhvervsfisker.

Stk. 6. Et fartøj, der er noteret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister som hjælpefartøj, knyttes ved indplaceringen sammen med hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan deltage i fiskeriet inden for de fangstmuligheder, der er knyttet til hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan senere adskilles fra hovedfartøjet, hvis fartøjsejeren giver meddelelse herom til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet noterer derefter, at hjælpefartøjet er adskilt fra hovedfartøjet. Hjælpefartøjet kan herefter anvendes til at fiske, medbringe og lande fisk på de vilkår, der gælder for Øvrige Fartøjer.

§ 34. Et fartøj, der overføres fartøjskvoteandele til i medfør af §§ 60 og 62, indplaceres som FKA-fartøj.

B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer

§ 35. Følgende kvoter reguleres enten med FKA eller rationsfiskeri:

1) Torsk i Nordsøen.

2) Torsk i Kattegat.

3) Torsk i Skagerrak.

4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) Tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) Rødspætte i Nordsøen.

9) Rødspætte i Kattegat.

10) Rødspætte i Skagerrak.

11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) Jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) Kuller i Nordsøen.

18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) Dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) Kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) Pighvar og slethvar i Nordsøen (EF-farvande).

23) Havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) Brisling i Nordsøen (EF-farvande) for fartøjer, der har ret til at fiske brisling i Nordsøen på FKA-vilkår.

25) Brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) Brisling i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

27) Sild i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

28) Laks i Østersøen og Bælterne (EF-farvande).

Stk. 2. Følgende kvoter, hvoraf en andel anvendes til en særlig ordning til fremme af generationsskifte, reguleres med IOK eller rationsfiskeri:

1) Sild i Nordsøen

2) Sild i Skagerrak

3) Sild i Kattegat

4) Atlantoskandisk sild (nord for 620 N).

5) Brisling i Nordsøen for fartøjer, der har ret til at fiske andele af brisling i Nordsøen på IOK-vilkår.

Stk. 3. Makrel i alle farvande reguleres med IOK eller rationsfiskeri.

Stk. 4. Øvrige fiskerier, der står til rådighed for danske fartøjer, herunder fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand, reguleres med rationsfiskeri.

Stk. 5. Med henblik på fiskeri fra den 1. januar 2008 tildeles i 2007 i medfør af reglerne i kapitel 15 IOK-rettigheder for:

1) Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

2) Hestemakrel i Den Engelske Kanal og vest for De Britiske Øer.

3) Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

4) Blåhvilling i færøsk zone.

Kapitel 4

Generelle regler om fiskeri på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK)

A. Opdeling af kvoterne

§ 36. For de kvoter, der er nævnt i § 35, stk. 1, afsættes før tildelingen af årsmængde på baggrund af fartøjskvoteandele pr. 1. januar 2007 og de følgende år:

1) Andele til Fiskefonden.

2) Andele af de kvoter, hvor kvoten hidtil ikke har været opfisket.

3) Andele til rationsfiskeri til MAF-fartøjer, jf. stk. 2.

4) Ekstra mængde af torsk og tunge til kystfiskerfartøjer, jf. § 52.

5) Andele til landing af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har FKA på disse arter, jf. § 38, stk. 2.

6) Andele af brisling i Nordsøen, der er tildelt til fartøjer som IOK.

7) Andele af torsk og sild i Østersøen til fiskeri på rationsvilkår for fartøjer, der udelukkende driver fiskeri med bundgarn hele året. Der afsættes 1,3 % af initialkvoten for 2007 for den samlede kvote af torsk i Østersøen (øst- og vestkvote) og 2,5 % af de samlede kvoter af sild i Østersøen og Bælterne (øst- og vestkvote).

Stk. 2. Til MAF-fartøjer, jf. stk. 1, nr. 3, afsættes de andele af kvoterne, som ved indplacering af fartøjer i 2006 er beregnet som MAF-fartøjernes samlede andele af de kvoter, der er nævnt i § 35, stk. 1.

Stk. 3. For makrel og sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild fremgår det af § 86 og § 95, hvilke andele af kvoterne der afsættes til fiskeri med andre reguleringsformer forud for tildeling af årsmængder på grundlag af IOK.

§ 37. Hvis de danske kvoter forøges eller reduceres i løbet af året, fordeles ændringerne som udgangspunkt proportionalt til de forskellige reguleringsformer.

§ 38. Ved tildeling af kvoteandele i promille for de kvoter, der er nævnt i § 35, stk. 1, er der nedrundet til 2 decimaler.

Stk. 2. De promilleandele, der som følge af nedrundingen efter stk. 1, ikke er tildelt konkrete fartøjer, stilles i lyset af fangst- og kvotesituationen til rådighed for fiskeri af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har ret til at fiske på disse arter. Regler herom kan i lyset af fangst- og kvotesituationen udstedes i medfør af bilag 6.

Stk. 3. For de promilleandele, som et fartøj er tildelt af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som FKA eller IOK i de enkelte år, vil disse andele inden for den enkelte kvote i det enkelte år for det enkelte fartøj svare til en bestemt årsmængde. Dette gælder også, hvis der via Fiskefonden sker forhøjelse af tildelte kvoteandele.

B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA

§ 39. Fartøjsejeren kan meddele Fiskeridirektoratet, at den samlede FKA af brisling i Nordsøen, som er tilknyttet fartøjet på tidspunktet for meddelelsen til Fiskeridirektoratet, ønskes registreret således, at andelen kan fiskes, overføres, mv. på de vilkår, der gælder for IOK.

Stk. 2. Et FKA-fartøj vil kunne fiske og i øvrigt disponere over FKA på andre kvoter end brisling i Nordsøen samtidig med, at fartøjet disponerer over IOK på brisling i Nordsøen.

C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele

§ 40. Til fartøjer, der er tildelt kvoteandele, udsteder Fiskeridirektoratet tilladelse til at fiske en årsmængde af de kvoter, der er tildelt det enkelte fartøj i forhold til den kvoteandel, som fartøjet disponerer over på tidspunktet for udmeldingen. Årsmængder udmeldes i forhold til de tildelte andele af danske kvoter hvert år pr. 1. januar.

Stk. 2. Ved tildelingen af årsmængde vil Fiskeridirektoratet kunne reservere andele af kvoterne som reserve, bl.a. under hensyn til mulige justeringer af kvoterne. De reserverede andele uddeles som tillæg til årsmængderne, såfremt kvoterne ikke reduceres. For torsk i Østersøen reserveres den 1. januar 2007 9 % af vestkvoten og 5 % af østkvoten.

Stk. 3. Hvis den danske kvote reduceres efter udstedelse af årsmængder eller et fiskeri i øvrigt indstilles før de udelte årsmængder er opfisket, kan Fiskeridirektoratet udstede justerede tilladelser, hvor årsmængderne ligeledes reduceres i et sådan omfang, at overfiskeri af den danske kvote modvirkes mest muligt. Uopfiskede mængder inddrages i forhold til de kvoteandele, som det enkelte fartøj eller pulje disponerer over på det tidspunkt, hvor kvoten reduceres. Fartøjer, der ikke får mulighed for at lande en mængde af den endelige kvote, der svarer til fartøjets kvoteandel, kan året efter tildeles en større årsmængde. Regler herfor fastlægges i Reguleringsbekendtgørelsen for det pågældende år.

Stk. 4. Der kan indføres et midlertidigt stop i fiskeriet med henblik på udstedelse af nye årsmængdetilladelser. Efter eventuel forhøjelse af den danske kvote kan der ligeledes udstedes nye tilladelser.

Stk. 5. I det omfang, der i medfør af EU-lovgivningen bliver mulighed for at videreføre uopfiskede mængder af de enkelte kvoter fra 2007 til 2008, kan Fiskeridirektoratet tillade, at uopfiskede mængder, der er uddelt på grundlag af kvoteandele, som et fartøj råder over ved udgangen af 2007, videreføres, så mængden kan fiskes af det samme fartøj i 2008.

§ 41. For sild, makrel og brisling i Nordsøen, der er omfattet af IOK, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2007 overdrage retten til at fiske op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde af henholdsvis IOK-sild, IOK-makrel og IOK-brisling i Nordsøen. Opgørelsen af størrelsen af de årsmængder, der højst kan overføres, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Fiskeridirektoratet give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari kan overdrage en mængde, der svarer til en større mængde, end der er nævnt i stk. 1, samt overdrage den resterende del af fartøjets årsmængde af sild tildelt fra generationsskiftepuljen i det pågældende år.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2, kan et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, overdrage retten til at fiske fartøjets samlede årsmængder til et andet fartøj, i perioden fra fartøjet er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst 18 måneder.

Stk. 4. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af FKA, kan et fartøjs samlede ejerkreds i 2007 overdrage retten til at fiske op til 25 % af den samlede årsmængde til andre FKA-fartøjer.

Stk. 5. Opgørelsen af størrelsen af den årsmængde, der højst kan overføres, jf. stk. 4, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen. I det omfang, der i løbet af året overføres årsmængder af flere fiskearter, beregnes værdien af de overførte mængder i medfør af § 64, stk. 2. Værdien af de overførte mængder må ikke overstige 25 % i forhold til de årsmængder, der er omfattet af de FKA, som fartøjet har rådighed over på tidspunktet for overførslen.

D. Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK på brisling i Nordsøen

Formål og andele til Fiskefonden

§ 42. Fiskefonden varetager i 2007 følgende formål:

1) Gennemførelse af kvotebytte med andre lande.

2) Udvikling af fiskeriet.

3) Fremme af nyetablerede og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet, mv., jf. § 51.

4) Dækning af uundgåelige bifangster i det omfang, der fastsættes regler herfor.

5) Reserve i forbindelse med tildeling til andre formål, herunder rationsfiskeri.

6) Dækning af eventuelt overfiskeri.

7) Øvrige formål, for hvilke der fastlægges regler, jf. stk. 3, herunder øgede fiskerimuligheder til mindre øsamfund.

8) Reserve i forbindelse med tildeling i 2006 og 2007, herunder eventuel forhøjelse af kvoteandele.

Stk. 2. Reserven i stk. 1, nr. 8, anvendes bl.a. til tildeling af:

1) Årsmængde af torsk i Østersøen, jf. § 46.

2) Eventuel forhøjelse efter behandling af klager over tildeling fra Fiskefonden og øvrige ikke afsluttede sager om tildeling af kvoteandele.

3) Øvrige formål i forbindelse med uddelingen i 2006. For brisling i Nordsøen gælder §§ 47-48.

4) Foreløbig reservation i forbindelse med udmelding af årsmængder fra årets start.

Stk. 3. Regler for tildeling af fiskerimuligheder i medfør af stk. 1 og 2 fastlægges efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget, i det omfang reglerne ikke er fastlagt i bekendtgørelsen. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

§ 43. Ufordelte årsmængder, der har baggrund i de kvoteandele, der indgår i Fiskefonden, kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandele eller til de øvrige formål, der er nævnt i § 42.

Stk. 2. Forud for tildeling af kvoteandele afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til Fiskefonden i 2007:

1) 100 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 60 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 100 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 50 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 353 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EF-farvande).

6) 100 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 50 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 50 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 100 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 100 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 100 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 100 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) 100 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EF-farvande).

14) 150 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 100 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

16) 100 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 600 ‰ af kuller i Nordsøen.

18) 200 ‰ af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 100 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

20) 100 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 100 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

22) 100 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

23) 50 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 100 ‰ af brisling i Nordsøen (EF-farvande).

25) 100 ‰ af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 100 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 100 ‰ af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 100 ‰ af laks i Østersøen og Bælterne.

Stk. 3. Udover de andele, der er afsat i henhold til stk. 2, afsættes bl.a. under hensyn til usikkerheden om de endelige danske kvoter andele af hver kvote som reserve ved uddelingen af årsmængder pr. 1. januar 2007. Desuden kan tilbageholdes andele af hver kvote fortrinsvis til brug som led i behandlingen af Fødevareministeriets afgørelser over klager over Fiskeridirektoratets afgørelser vedrørende tildelinger. I det omfang mængderne er til rådighed, fordeles disse forholdsmæssigt senest den 1. februar 2007 eller snarest derefter.

Stk. 4. Ændring af de andele af kvoterne, der er afsat i stk. 2 og i § 49, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 5. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages mindst én gang i kvartalet stilling til, om der skal frigives mængder fra Fiskefonden. Desuden tages hver måned efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget stilling til, på hvilke tidspunkt eventuelt gennemførte kvotebytter og eventuelle forøgelser af de danske kvoter i øvrigt skal danne grundlag for uddeling.

Stk. 6. I Reguleringsbekendtgørelsen for 2008 og senere år fastlægges, hvilke andele af de enkelte kvoter, der afsættes til Fiskefonden.

§ 44. I det omfang, fartøjsejere har modtaget tilsagn om tildeling af supplerende eller alternativ FKA, reserveres

1) de kvoteandele, der oprindeligt er tildelt fartøjet, og

2) de andele, der er givet tilsagn om.

Stk. 2. Reservationen opretholdes så længe fartøjsejeren har mulighed for at vælge kvoteandele, i medfør af stk. 1, nr. 1, eller stk. 1, nr. 2, eller der fortsat er klagemuligheder i forhold til afgørelser, der kan indbringes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet. Reservationen bortfalder, hvis kvoteandele byttes eller overføres til andre fartøjer, før der er truffet endelig afgørelse vedrørende klage.

Stk. 3. Hvis en fartøjsejer senere benytter muligheden for at vælge den alternative tildeling, fradrager Fiskeridirektoratet inden tildeling af de endelige fiskerimuligheder for fartøjet de landinger, der allerede er foretaget i 2007 i de årsmængder, som fartøjet får stillet til rådighed resten af året. Hvis der er tale om forskellige kvoter, foretages fradrag i forhold til værdien af de enkelte kvoter på grundlag af § 64.

Stk. 4. De andele, der ikke benyttes i medfør af stk. 2 og 3, indgår i Fiskefonden.

Stk. 5. I det omfang fartøjsejere, der i forbindelse med klage over tildeling af kvoteandele i 2006 endnu ikke har modtaget endelig afgørelse af klagen, kan de kvoteandele, der er tildelt pr. den 1. januar 2007, ikke indgå i bytte, jf. § 57, eller overføres til andre fartøjer, jf. §§ 60-67, hvis det indgår i klagen, at der ønskes tildeling af andele af alternative kvoter i stedet for den tildeling, der er foretaget på grundlag af fartøjets registrerede landinger i referenceperioden.

§ 45. For fartøjer med kvoteandele, der udgår med ophørsstøtte, bortfalder tilknyttede kvoteandele. Andelene, der er frigivet fra fartøjer, der er udgået med ophørsstøtte efter den 1. januar 2006, anvendes til at forhøje kvoteandele, der er tildelt i 2006.

Stk. 2. I Fiskefonden indgår mængder af de kvoter, der er nævnt i § 35, stk. 1, som fartøjsejerne meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år.

Stk. 3. De mængder, der er afsat til reserve af sild og makrel, indgår i dispositioner til de formål, der er nævnt i § 42.

Stk. 4. Andele, der tilfalder Fiskefonden, kan udover de øvrige formål uddeles forholdsmæssigt til forhøjelse af tildelte kvoteandele.

§ 46. Af de afsatte promiller til Fiskefonden af torsk i den østlige Østersø på 353 ‰, jf. § 43, stk. 2, nr. 5, anvendes:

1) 303 ‰ til fleksibilitets- og bytteårsmængde. Disse promiller uddeles som en årsmængde i 2007 til alle fartøjer, der disponerer over FKA på vestkvoten. Fordelingen sker i forhold til de FKA, som fartøjerne disponerer over på vestkvoten. Fartøjerne kan fiske årsmængden i den østlige Østersø, eller meddele Fiskeridirektoratet, at mængden står til rådighed for bytter med andre lande, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen. Hvis Danmark gennemfører bytte af torsk fra østkvoten til vestkvoten, får fartøjet rådighed over mængder på vestkvoten, der forholdsmæssigt svarer til den mængde af torsk fra østkvoten, som fartøjsejeren har stillet til rådighed for kvotebytte. Hvis forholdet i byttet mellem landene er et andet end 1:1, reduceres eller forhøjes tilsvarende den mængde vesttorsk, som fartøjet får rådighed over. Hvis der ikke opnås bytter for hele den mængde, som fartøjsejerne har stillet til rådighed for bytter, stiller Fiskeridirektoratet forholdsmæssigt de mængder, der er byttet, til rådighed for de fartøjer, der har stillet mængder til rådighed for bytte. Mængden stilles til rådighed for fartøjerne, når der er gennemført bytter, der omfatter mere end 500 tons, jf. tillige § 43, stk. 1.

2) 50 ‰ til de formål, der i øvrigt er beskrevet, jf. § 42, stk. 1.

Stk. 2. De nærmere vilkår for bytte i medfør af stk. 1 fastlægges ved meddelelse i henhold til bilag 6. Herunder kan det fastlægges, at

1) fartøjsejerne kan stille en større andel af fartøjets årsmængde af torsk fra østkvoten til rådighed for bytter end den del af årsmængden, der er uddelt som fleksibilitets- og bytteårsmængde, og at

2) fartøjsejere, der disponerer over årsmængde af torsk på vestkvoten, kan stille mængder til rådighed for Fiskeridirektoratet med henblik på, at disse kan indgå i bytter, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen.

§ 47. For brisling i Nordsøen kan der til fartøjer, der i 2006 har fået tildelt IOK på brisling i Nordsøen, efter ansøgning ske yderligere tildeling med henblik på forhøjede kvoteandele. Tildelingen sker fra Fiskefonden af de andele, der er afsat i § 43, stk. 2, nr. 24.

Stk. 2. Berettiget til tildeling er fartøjer, der i:

1) 2004 eller 2005 er indsat som registrerede fiskerfartøjer med genanvendt kapacitet fra fartøjer, der tidligere har fisket brisling i Nordsøen, og

2) i 2004 eller 2005 fået tildelt eller overført individuelle kvoteandele for brisling i Nordsøen via den genanvendte kapacitet efter de dagældende regler om individuelle kvoteandele.

Stk. 3. Et fartøj er berettiget til tildeling, hvis der kan konstateres en væsentlig forskel mellem

1) den årsmængde, som fartøjet i 2006 havde tilladelse til at fiske, medbringe og lande på grundlag af den individuelle kvoteandel, der var tildelt fartøjet pr. 1. januar 2006, dog eksklusive den mængde, som svarer til den individuelle kvoteandel, som fartøjet har fået overført uden genanvendt kapacitet i 2005 eller 2006 efter de dagældende regler om individuelle kvoteandele, og

2) den årsmængde, som fartøjet ville kunne tildeles på grundlag af dets IOK. Ved beregningen af den mulige årsmængde for 2007 benyttes kvoten i 2006, fratrukket de andele af kvoten, der i 2007 afsættes til Fiskefonden, jf. § 43, stk. 2, nr. 24.

Stk. 4. Forhøjelserne omregnes til promilleandele, der indregnes i fartøjets IOK.

§ 48. Ved en væsentlig forskel, jf. § 47, stk. 3, forstås en mængde for IOK i 2006, der mindst er 20 % højere end den beregnede mængde på grundlag af IOK.

Stk. 2. Den forhøjelse af den IOK, der kan tildeles fartøjet efter § 47, kan maksimalt være så stor, at fartøjet efter beregningen i § 47, stk. 3, nr. 2, ville kunne opnå 80 % af fartøjets årsmængde i 2006.

Stk. 3. Hvis de samlede andele, der kan tildeles ved Fiskeridirektoratets afgørelse eller ved afgørelse af klager til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, efter §§ 47-48, overskrider 60 ‰ af de andele, der er afsat i § 43, stk. 2, nr. 24, nednormeres de forhøjede andele, der tildeles det enkelte fartøj, forholdsmæssigt for alle berettigede fartøjer.

Stk. 4. Ansøgning om tildeling efter § 47 skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 15. januar 2007.

E. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret

§ 49. Af følgende kvoter, der er omfattet af § 35, stk. 1, som ikke hidtil har været opfisket, afsættes, udover reserveandele til Fiskefonden, mv., følgende promilleandele af de danske kvoter, der holdes uden for tildelingerne med kvoteandele. Andelene anvendes som angivet i stk. 2:

1) 200 ‰ af rødspætte i Østersøen.

2) 100 ‰ af rødspætte i Kattegat.

3) 100 % af rødspætte i Skagerrak.

4) 500 ‰ af kuller i Skagerrak.

5) 750 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EF-farvande).

6) 300 ‰ af laks i Østersøen.

7) 50 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

8) 100 ‰ af kulmule i Nordsøen (EF-farvande).

9) 100 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, der afsættes i medfør af stk. 1, kan stilles til rådighed for rationsfiskeri eller indgå i Fiskefonden. Vilkårene for rationsfiskeri fastlægges ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6, jf. kapitel 13, herunder hvilke fartøjskategorier, der har adgang til at deltage i fiskeriet.

F. Særlig reservation af laks i Østersøen, mv.

§ 50. Fiskeridirektoratet har i 2006 tildelt fartøjskvoteandele for torsk på grundlaget af forhøjet beregningsgrundlag til fartøjer, der i referenceperioden har haft en i regelsættet nærmere beskreven afhængighed af laksefiskeri. De andele af laksekvoterne, som de pågældende fartøjer har givet afkald på i forbindelse med tildelingen af de forhøjede andele for torsk, reserveres. Hvis fartøjsejeren fra årets begyndelse i stedet for tildelingen af torsk ønsker tildeling af laks, reserveres i stedet de dertil svarende kvoteandele af torsk.

Stk. 2. Hvis fartøjsejeren senest på en dato, der fastsættes af Fiskeridirektoratet i medfør af bilag 6, fravælger at fiske laks eller de ekstra tildelte torsk, reduceres den mængde torsk eller laks, der kan stilles til rådighed for fartøjet i overensstemmelse med § 64.

Stk. 3. De andele, der ikke benyttes i medfør af stk. 2, kan

1) stilles til rådighed for andre fartøjer med FKA, når disse fartøjer har opfisket de tildelte årsmængder,

2) stilles til rådighed for rationsfiskeri, eller

3) indgå i Fiskefonden.

G. Nyetablering og generationsskifte, mv.

§ 51. Tildeling af FKA i medfør af regelsættet herom omfatter tildeling af kvoteandele bl.a. i forhold til førstegangsetablerede, der hvert år skal afholdes af kvoteandele, der afsættes til Fiskefonden. For nyetablering efter 30. marts 2006 og i 2007 og følgende år kan fastsættes regler, der stiller årsmængder til rådighed for nyetablerede fartøjsejere i et afgrænset antal år. Betingelserne for at være berettiget til tildeling som førstegangsetableret og de nærmere vilkår i øvrigt vil fremgå af reglerne.

Stk. 2. Der kan via Fiskefonden tillige i begrænset omfang etableres mulighed for, at fartøjsejere, der via reglen i § 19 i fiskeriloven får tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri, får mulighed for at deltage i rationsfiskeri.

H. Ekstra mængde af torsk og tunge til fartøjer omfattet af kystfiskerordningen

§ 52. Til kystfiskerordningen afsættes med virkning fra den 1. januar 2007 følgende promilleandele af de danske kvoter til fiskeri i de nævnte farvande:

1) 14,9 ‰ af torsk i Nordsøen.

2) 20,5 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 31,8 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 38,7 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne.

5) 29,3 ‰ af tunge i Skagerrak og Kattegat.

6) 14,2 ‰ af tunge i Nordsøen (EF-farvande).

Kapitel 5

Særlig ordning for kystfiskeriet

§ 53. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning fra den pågældende fartøjsejer tillade, at et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøj, og som maksimalt har en længde på 17 m overalt, kan fiske på de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer. Ansøgning herom skal være modtaget i Fiskeridirektoratet senest den 31. marts 2007.

§ 54. Et fartøj, som har fået tilladelse efter § 53, vil være omfattet af de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer, jf. §§ 55 og 56, til og med den 31. december 2009.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan fartøjsejeren framelde fartøjet fra kystfiskerordningen indtil den 1. juli 2007, hvis fartøjet indtil da ikke har fisket mere end de årsmængder, der svarer til fartøjets FKA uden tildeling af ekstra fisk som følge af fartøjets status som kystfiskerfartøj.

§ 55. For det enkelte fartøj med kystfiskerstatus, for hvilket der føres logbog, skal 80 % af fangstrejserne i et kalenderår, første gang i 2007, være på 3 døgn eller derunder.

Stk. 2. Fartøjer med kystfiskerstatus kan kun overføre de FKA-andele, som kystfiskerfartøjet disponerer over, til andre kystfiskerfartøjer, jf. §§ 60 og 62.

§ 56. Fartøjer med kystfiskertilladelse tildeles hvert år en ekstra årsmængde på baggrund af de andele af torsk og tunge, der er afsat i § 52.

Stk. 2. Mængderne efter stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte fartøjs kvoteandele af torsk og tunge i de enkelte kvoter.

Stk. 3. Fartøjer, for hvilke vilkåret i § 55, stk. 1, om fangstrejsernes længde ikke er opfyldt i det forudgående år, kan ikke få del i de ekstra årsmængder i det følgende år.

Kapitel 6

Bytte af fangstmængder samt overførsel af FKA

A. Mulighed for bytte af tildelte FKA samt IOK for brisling i Nordsøen

§ 57. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at tildelte kvoteandele for de i § 35, stk. 1, nævnte kvoter eller dele heraf flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet) samtidig med, at der flyttes kvoteandele fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj, jf. dog § 44, stk. 2 og stk. 5. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de andele, der byttes, jf. stk. 4-6. Ansøgning kan indgives 14 dage efter, at Fiskeridirektoratet har meddelt justeringer i tildelingen, jf. § 11, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006, og skal senest være Fiskeridirektoratet i hænde den 31. marts 2007.

Stk. 2. Bytte efter stk. 1 for det enkelte fartøj kan enten foretages før eller efter overførsel af andele, jf. § 60. Efter overførsel af andele kan et fartøj ikke indgå i et bytte, hvis ét af de fartøjer, der er overført andele fra, før overførslen foretog et bytte, jf. stk. 1.

Stk. 3. Samtidig med, at Fiskeridirektoratet meddeler tilladelse efter stk. 1, registrerer direktoratet de foretagne bytter af kvoteandele. De ændrede kvoteandele for de enkelte fartøjer danner grundlag for justeringer i forhold til årsmængder for fiskeriet med fartøjerne for 2007. I forhold til de kvoteandele, som hvert af fartøjerne disponerer over efter byttet, justerer Fiskeridirektoratet de årsmængdetilladelser, der er udstedt for 2007.

Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1-3, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af de andele, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for 2005 eller 2006 for de kvoter, der byttes andele for. De gennemsnitlige afregningspriser for 2005 fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006. De gennemsnitlige afregningspriser for 2006 vil fremgå af en tabel, der offentliggøres i henhold til bilag 6. Sammenholdelse af værdien af de andele, der byttes, foretages ved at omregne andelen af de enkelte kvoter til mængder på grundlag af størrelsen af de danske kvoter i 2006.

Stk. 5. Der anses for at være overensstemmelse i medfør af stk. 4 mellem værdierne af de byttede andele, såfremt forskellen i værdi udgør mindre end 10 %. Hvis byttet kun omfatter andele, der svarer til 5 tons eller mindre, kan forskellen i værdi udgøre op til 20 %. De samme to fartøjer kan kun foretage indbyrdes bytte af andele én gang.

Stk. 6. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer, og ansøgningsskema, der offentliggøres på Fiskeridirektoratets hjemmeside, skal benyttes. For bytte indbyrdes mellem to fartøjer kan der kun ske opgørelse af byttemængder på grundlag af gennemsnitspriserne i 2005 eller 2006.

Stk. 7. Kvoteandele, der er tildelte på grundlag af landinger, der er registreret i Fiskeridirektoratet, for udgåede fartøjer via de udgåede fartøjers disponible kapacitet, jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006, og tildelte andele for fartøjer, der er udgået med tilladelse, jf. § 52 a i bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006, kan indgå i bytte.

B. Bytte af årsmængder

§ 58. Fartøjsejere kan efter ansøgning bytte fangstmængder (årsmængder) inden for det enkelte kvoteår i 2007 og i følgende år. Bytte kan foretages første gang i 1. maj 2007.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at årsmængde flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet), samtidig med, at der flyttes årsmængde fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de andele, der byttes, jf. stk. 5.

Stk. 3. Efter at Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse efter stk. 2, registrerer direktoratet de foretagne bytter af årsmængde.

Stk. 4. Direktoratet kan kun meddele tilladelse til bytter og registrere disse efter stk. 2 og 3, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af de andele, der byttes.

Stk. 5 . Fiskeridirektoratet fastsætter og offentliggør for 2007 senest den 15. februar 2007 bytteforholdet mellem de forskellige kvoter, som skal benyttes ved bytte efter stk. 1. Bytteforholdene offentliggøres i en tabel med de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år i overensstemmelse med bilag 6, jf. § 64.

Stk. 6 . Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer, og ansøgningsskema, der offentliggøres på Fiskeridirektoratets hjemmeside, skal benyttes.

C. Overførsel af FKA

§ 59. Hvis et fartøj skifter ejer, er de FKA, der på tidspunktet for ejerskifte er knyttet til fartøjet, efter ejerskifte fortsat knyttet til fartøjet.

§ 60. Ejerkredsen af et fartøj kan overføre fartøjets samlede FKA til et andet fartøj, som ejerkredsen ejer, jf. dog § 44, stk. 2 og stk. 5. Meddelelse om overførsel skal gives til Fiskeridirektoratet. Overførslen af de samlede FKA vil omfatte de endelige kvoteandele, der tildeles fartøjet, dvs. inklusive de eventuelle justeringer, som Fiskeridirektoratet meddeler efter afslutning af klagesagsbehandlingen, også selv om meddelelsen om overførsel gives til Fiskeridirektoratet før de eventuelle justeringer.

Stk. 2. Efter Fiskeridirektoratets notering af overførslen af de pågældende FKA, må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke skifte ejer i 2 år efter, at overførslen af FKA er noteret i Fiskeridirektoratet. Ejerskifte kan tidligst ske fra den 1. januar 2009. Den disponible kapacitet må ikke genanvendes af andre end de oprindelige ejere i 2 år efter, at Fiskeridirektoratet har noteret overførslen af FKA.

Stk. 3. Efter overførslen må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke anvendes til rationsfiskeri og fiskeri på kvoter, der ikke er omfattet af kvoteregulering, jf. dog § 33 for så vidt angår et fartøj, der genindsættes som registreret fiskerfartøj med kapacitet fra et MAF-fartøj.

§ 61. Uanset § 60, stk. 1 og 2, kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning tillade, at fartøjet eller tonnagen skifter ejer, hvis ejerne forpligter sig til at knytte de samme bindende vilkår til tilsvarende tonnage i de 2 år, der er nævnt i § 60, stk. 2. Det skal i ansøgningen oplyses, fra hvilket fartøj den tilsvarende tonnage stammer. Tilladelse kan kun meddeles, hvis den tilsvarende tonnage stammer fra et eller flere fartøjer, der er udgået som registreret fiskerfartøj uden ophørsstøtte efter den 15. november 2006.

§ 62. Ejerkredsen af et fartøj kan efter en dato, der meddeles i henhold til bilag 6, overføre de samlede fartøjskvoteandele fra et fartøj, de ejer til op til 10 fartøjer, jf. dog § 44, stk. 2 og stk. 5, som de ejer i fællesskab eller hver for sig.

Stk. 2. Ved overførslen af FKA meddeler fartøjsejerne, hvorledes andelene for de enkelte kvoter fordeles på modtagerfartøjerne. Overførslen kan kun gennemføres, hvis der er overensstemmelse mellem værdien af den andel af fartøjskvoteandele, jf. § 64, der overføres til hvert af modtagerfartøjerne, og de pågældendes ejerandel af det afgivende fartøj. Værdien af de FKA, der overføres til de enkelte modtagerfartøjer, opgøres i overensstemmelse med § 64.

§ 63. Det afgivende fartøj eller den hertil knyttede tonnage må ikke skifte ejer i 2 år efter, at Fiskeridirektoratet har noteret overførslen af FKA, dvs. den samlede ejerkreds skal fortsat eje det afgivende fartøj eller tonnagen herfra i 2 år.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan Fiskeridirektoratet tillade, at fartøjet eller tonnagen skifter ejer, hvis ejerne af hvert af modtagerfartøjerne forpligter sig til at knytte de samme bindende vilkår til tonnagen (antal BT), der svarer til værdien af den andel af de FKA, jf. § 64, som det enkelte fartøj har fået overført. Værdien af de FKA, der overføres til de enkelte modtagerfartøjer, opgøres i overensstemmelse med § 64.

Stk. 3. Efter overførslen må det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage ikke anvendes til rationsfiskeri og fiskeri på kvoter, der ikke er omfattet af kvoteregulering, jf. dog § 33 for så vidt angår et fartøj, der genindsættes som registreret fiskerfartøj med kapacitet fra et MAF-fartøj.

§ 64. Beregning af værdien af de FKA, der overføres til det enkelte fartøj, sker på grundlag af de danske kvoter pr. 1. januar i det år, hvor overførslen finder sted, fratrukket de mængder, der for den enkelte kvote i det pågældende år er afsat til fiskeri efter andre ordninger end med FKA. Disse tal for den enkelte kvote offentliggøres i en tabel. Desuden offentliggøres i henhold til bilag 6 en tabel med de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, som det enkelte modtagerfartøj har fået overført, omregnes til mængder. Værdien af den overførte kvoteandel opgøres på dette grundlag i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år.

Stk. 3. I perioden fra den 15. december 2007 til den 31. december 2007 modtager Fiskeridirektoratet ikke meddelelser om overførsel af FKA til andre fartøjer i medfør af §§ 60-63.

§ 65. Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet FKA, udgår som registreret fiskerfartøj, uden at fartøjsejeren har givet Fiskeridirektoratet meddelelse om, til hvilket fartøj FKA-andelene ønskes overført, bortfalder retten til FKA-andelene, og disse overføres til Fiskefonden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan retten til FKA dog efter ansøgning bevares inden for et kalenderår efter, at et fartøj er slettet i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Fiskeridirektoratet kan endvidere efter ansøgning tillade, at FKA-andelene bevares i en længere periode, dog i højst 18 måneder, hvis fartøjsejeren, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at FKA-andelene overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve. Hvis et fartøj, der har fået tildelt FKA, forliser, og fartøjet derfor udgår af Fartøjsregistreret, vil fartøjsejeren efter ansøgning kunne overføre den disponible kapacitet fra det forliste fartøj med tilhørende FKA til et andet fartøj.

Stk. 3. I den periode, hvor retten til fartøjskvoteandelene bevares efter stk. 2, uden at kvoteandelene er overført til andet fartøj, overføres retten til at udnytte de årsmængder, som andelene svarer til, til Fiskefonden.

§ 66. Det er fra den 1. januar 2007 en betingelse for overførsel af FKA fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeridirektoratet, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det fartøj, som kvoteandelene overføres til, er personer, som efter den 3. februar 2006 som ejer eller medejer

1) har erhvervet mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA,

2) har erhvervet tonnage fra mere end 4 fartøjer, der fik tildelt FKA, eller

3) har erhvervet fartøjer eller tonnage fra fartøjer, som fik tildelt FKA, således at det samlede antal fartøjer, inkl. fartøjer, hvorfra tonnagen stammer, overstiger 4.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra stk. 1, hvis det kan dokumenteres, at ejerandelene i et eller flere af de fartøjer, som en person er medejer af, er under 25 % af de samlede ejerandele.

Stk. 3. Hvis betingelsen i stk. 1 ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte FKA-andelene straks, og retten til selve FKA-andelene bortfalder, hvis fartøjet ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller selskab, der opfylder stk. 1. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelene.

Stk. 4. Bortfaldne FKA efter stk. 3 overføres til Fiskefonden.

Stk. 5. I lyset af udviklingen omkring overførsler af kvoteandele og udnyttelsen af de samlede danske kvoter kan der fastsættes regler, der ændrer bestemmelsen i stk. 1.

§ 67. I de tilfælde, hvor der er tildelt FKA til disponibel kapacitet, eller hvor der efter den 7. juni 2006 i medfør af de dagældende regler er meddelt tilladelse til, at et fartøj, hvortil der er knyttet FKA, udgik som registreret fiskerfartøj, og FKA-andelene i forbindelse hermed blev knyttet til den disponible kapacitet, kan der ske overførsel af FKA-andelene i overensstemmelse med §§ 60-64 og § 66.

Stk. 2. De vilkår, der er stillet i tilladelsen i overensstemmelse med de dagældende regler, gælder fortsat.

D. Overførsel af FKA i særlige situationer

§ 68. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver sælge fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i fiskeriloven.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, sælger fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 11 i fiskeriloven.

Stk. 3. Når fartøjet er solgt, jf. stk. 1 og 2, kan den ny ejerkreds disponere over fartøjet og de dertil knyttede FKA i overensstemmelse med reglerne i §§ 60-64 og § 66.

Stk. 4. Hvis et fartøj forliser, og de panthavere, der er nævnt i stk. 1, har ret til at sælge disponibel kapacitet i henhold til bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, kan de pågældende panthavere sælge FKA sammen med den disponible kapacitet, jf. §§ 60-64 og § 66.

§ 69. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Hvis et fartøj overtages af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, overtages fartøjets FKA samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Kapitel 7

Puljefiskeri for fartøjer med FKA

§ 70. Fartøjsejere kan fra den 1. januar 2007 og indtil den 1. april 2007 ansøge Fiskeridirektoratet om, at fartøjet fisker i pulje i 2007 med andre fartøjer, som råder over FKA. Der kan desuden frem til den 1. april 2007 tilmeldes flere fartøjer. I puljerne indgår samtlige de årsmængder, som fartøjerne disponerer over fra indtrædelsestidspunktet på grundlag af FKA. Fartøjer med FKA, der fisker i pulje, kan efter ansøgning få tilladelse til at lade fartøjets IOK på brisling i Nordsøen indgå i puljen. Alle mængder skal forblive i puljerne i hele 2007, dog kan FKA på brisling i Østersøen holdes uden for puljen.

Stk. 2. Et fartøj kan kun deltage i én pulje ad gangen. Dog kan fartøjer, der indgår i puljer, også indgå i en anden pulje med de FKA på brisling i Østersøen, som fartøjet disponerer over.

Stk. 3. De samlede årsmængder, der er tildelt de pågældende fartøjer i puljen, må ikke overskrides.

Stk. 4. Tilladelsen til, at andre fartøjer i puljen kan fiske, medbringe og lande de mængder eller dele heraf, som et af de andre fartøjer i puljen har tilladelse til at fiske, medbringe og lande, vedrører de arter, hvor der er tildelt FKA.

Stk. 5. Der kan fastsættes øvrige vilkår og regler for deltagelse i puljefiskeri.

§ 71. Fartøjsejere og fartøjsførere i alle fartøjer, der deltager i en pulje, skal før og under enhver fangstrejse holde sig underrettet om mængder af fisk, der er landet af puljens medlemmer.

§ 72. I ansøgningen om puljefiskeri udpeger og anmelder fartøjsejerne over for Fiskeridirektoratet en fuldmægtig, som er bemyndiget til på samtlige fartøjsejeres og -føreres vegne at give og modtage oplysninger om fartøjernes samlede fangster og aktuelle sejlads- og fiskeriaktivitet i forhold til direktoratet.

Stk. 2. For alle fartøjer, der fisker i pulje, gælder uden undtagelser alle EU-, nationale og øvrige regler om ansvaret for logbogsføring, forudanmeldelse, mv. for det enkelte fartøj.

§ 73. Fartøjer, der helt eller delvist ejes af en bierhvervsfisker, kan ikke uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet indgå i en pulje.

Stk. 2. Der kan i tilladelsen stilles vilkår for fiskeriets udøvelse, herunder at bierhvervsfiskeren ved sin personlige udøvelse af fiskeriet skal fiske, medbringe og lande de mængder, der svarer til de tildelte FKA.

Kapitel 8

Bortfald af tildelte kvoteandele

§ 74. Den, der har fået tildelt FKA på grundlag af tonnage fra et udgået fartøj, kan indtil udgangen af 2008 ikke som ejer eller medejer få rådighed over kvoteandele, der er tildelt til det samme fartøj, som har dannet grundlag for den disponible kapacitet.

Stk. 2 . Hvis stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at de kvoteandele, der er tildelt, bortfalder og indgår i Fiskefonden. Dette gælder uanset, om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri på grundlag af andelene.

§ 75. Uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet kan ingen i perioden indtil den 1. januar 2009 ved overtagelse af kvoteandele eller af et fartøj som ejer eller medejer få rådighed over kvoteandele, der er tildelt til det samme fartøj, som for samme del af referenceperioden har dannet grundlag for tildeling på baggrund af ansøgning om tildeling med henvisning til udskiftning af fartøj i referenceperioden.

Stk. 2 . Hvis stk. 1 ikke overholdes, kan Fiskeridirektoratet beslutte, at de kvoteandele, der er tildelt bortfalder og indgår i Fiskefonden. Dette gælder uanset, om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri på grundlag af andelene.

Kapitel 9

Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

A. Ophævelse af tidligere begrænsninger for udøvelse af fiskeri og genanvendelse af kapacitet (sild og makrel)

§ 76. For fartøjer og kapacitet (bruttotonnage og kW), der som følge af tildeling eller erhvervelse af IOK for sild og tildeling af individuelle kvoteandele for makrel samt overdragelse af disse kvoteandele i henhold til tidligere gældende regler er pålagt særlige begrænsninger i forhold til udøvelse af andre fiskerier, ophæves disse begrænsninger pr. 1. januar 2007.

B. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration

§ 77. Det er en betingelse for tilladelse til fiskeri af IOK-sild og IOK-makrel, at fartøjets ejer ikke er ejer eller medejer af mere end i alt 4 fartøjer, der fisker henholdsvis sild og/eller makrel med IOK. Disse fartøjer må til sammen ikke repræsentere mere end 5.000 GT.

Stk. 2. Et fartøjs samlede årsmængder af sild i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og atlantoskandisk sild samt makrel, må højst udgøre 100 ‰ af de samlede danske silde- og makrelkvoter i disse farvande, der er tildelt som IOK, heraf højst 200 ‰ af sildekvoten i Kattegat, der er tildelt som IOK.

Stk. 3. Hvis de disponible danske silde- og/eller makrelkvoter ændres fra et fangstår til et andet, og et fartøjs samlede årsmængder af sild og makrel af denne grund overstiger 100 ‰, må ejerkredsen i hvert fangstår, hvor dette er tilfældet, ikke tilkøbe yderligere silde- og/eller makrelkvote (kvoteandele eller årsmængder) til fartøjet.

Stk. 4. Et fartøjs samlede årsmængder af IOK-brisling i Nordsøen og øvrige industriarter, der er nævnt i § 154, må højst udgøre 100 ‰ af de danske industrikvoter, der er tildelt som IOK.

C. Registrering af kvoteandele og årsmængder

§ 78. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage fartøjets (det afgivende fartøj) kvoteandel helt eller delvist til ejere af andre fartøjer (modtagerfartøjer), der opfylder betingelserne i §§ 7 og 77.

Stk. 2. Overføres kvoteandele til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, udsteder Fiskeridirektoratet ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet.

Stk. 3. Den fartøjsejer, der har erhvervet kvoteandele eller årsmængder, skal skriftligt dokumentere over for Fiskeridirektoratet, at overdragelse har fundet sted.

Stk. 4. Meddelelse om ejerskifte registreres i Fiskeridirektoratets register.

Stk. 5. Ved overdragelse af kvoteandele skal de i bilag 8 nævnte oplysninger, herunder salgsprisen, gives til Fiskeridirektoratet.

§ 79. Fiskeridirektoratet beregner de reviderede kvoteandele og de tilsvarende årsmængder for de pågældende fartøjer.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder herefter tilladelse til, at modtagerfartøjet kan fiske den samlede årsmængde. Den mængde, som allerede er fisket i det pågældende fangstår, fratrækkes, inden tilladelsen udstedes.

Stk. 3. Såfremt et fartøj alene har overdraget en del af sin kvoteandel, udsteder Fiskeridirektoratet tilladelse til fiskeri af den resterende årsmængde i det pågældende fangstår.

Stk. 4. Fuldmægtigen, jf. § 7, stk. 3-5, indestår i forbindelse med kvoteoverdragelsen for oplysning om, at kravene om fartøjet og dets ejerkreds, jf. §§ 7 og 77, samt om dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 77, er overholdt. Såfremt disse krav ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte kvoteandelen straks, og retten til selve kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller et selskab, der opfylder kravene i §§ 7 og 77. Dette gælder, uanset om Fiskeridirektoratet har udstedt tilladelse til fiskeri med andelen. Bortfaldne kvoteandele tilfalder reservepuljen.

Stk. 5. Fiskeridirektoratet udsteder ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet, hvis IOK er overført til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke overfylder kravene i §§ 7 og 77. Fiskeridirektoratet kan tilbagekalde en udstedt tilladelse til fiskeri, hvis det senere viser sig, at betingelserne i §§ 7 og 77 for overførsel af IOK ikke var opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen.

§ 80. Hvis et fartøj med IOK og/eller en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen slettes af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, uden at kvoteandelene forinden er overført til et eller flere fartøjer, bortfalder retten til kvoteandelene og/eller årsmængden fra generationsskiftepuljen.

Stk. 2. Kvoteandele og årsmængder kan dog opretholdes i op til 18 måneder, hvis der er søgt tilladelse til, at der til erstatning indføres et andet fartøj. I perioden indtil det nye fartøj er indsat i flåden, kan ejerkredsen i det udgående fartøj overdrage fartøjets kvoteandele og årsmængder.

D. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer

§ 81. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver overdrage fartøjets kvoteandel til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, overdrager fartøjets kvoteandele til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne.

§ 82. Fiskeridirektoratet kan i de tilfælde, hvor et fartøj overdrages ved tvangsauktion til et pengeinstitut, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til dets kvoteandel i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Overtages et fartøj af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, overtages fartøjets kvoteandel samtidig. Fiskeridirektoratet kan efter overtagelsen udstede tilladelse til fiskeri i henhold til fartøjets kvoteandel og overdragelse af kvoteandel.

E. Overførsel af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EF-lande (individuelt kvotebytte)

§ 83. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage retten til at fiske en del af fartøjets samlede årsmængde af sild og makrel til et nærmere angivet EF-fartøj mod at få overført en tilsvarende kvote for sild eller makrel, herunder i andre farvande, fra det pågældende EF-fartøj.

Stk. 2 . Den mængde, der overføres fra det danske fartøj, indgår i og må ikke overstige højst 25 % af den samlede mængde af sild og makrel, som fartøjet råder over på det tidspunkt, hvor overdragelsen finder sted. Mængden beregnes på samme måde, som ved beregningen af størrelsen af de årsmængder, der må overføres fra et dansk fartøj til et andet, jf. § 41, stk. 1.

Stk. 3 . Den kvote, som det afgivende danske fartøj modtager fra EF-fartøjet, må fiskes af det danske fartøj i 2007.

Stk. 4 . Individuelt kvotebytte efter stk. 1-3 gennemføres mellem fiskerimyndighederne i Danmark og det pågældende medlemsland efter de gældende regler herom. Ejere af et dansk indregistreret fartøj, der ønsker at få gennemført et individuelt kvotebytte, skal indsende ansøgning til Fiskeridirektoratet herom med følgende oplysninger:

1) Dato for indgåelse af aftale om individuelt kvotebytte.

2) Fartøjernes navne og havnekendingsnummer samt det udenlandske fartøjs nationalitet, eller navn og adresse på udenlandsk producentorganisation, med hvilken der er indgået aftale om individuelt kvotebytte, hvis det udenlandske fartøj ikke er kendt.

3) Størrelsen af de kvoter af de pågældende arter, der byttes, og angivelse af de farvande, hvor kvoterne er tildelt.

4) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

Stk. 5. Når kvotebyttet er gennemført med det pågældende medlemslands fiskerimyndigheder og notificeret over for den Europæiske Kommission, registrerer Fiskeridirektoratet de overførte mængder af sild eller makrel for det pågældende danske fartøj og udsteder tilladelse til, at mængden af den tilførte kvote kan fiskes med dette fartøj.

F. Offentligt tilgængelige oplysninger om kvoteandele

§ 84. Fiskeridirektoratets edb-register over IOK for sild og makrel er offentligt tilgængeligt.

G. Indberetning af priser for IOK

§ 85. Samtidig med oplysning om overdragelse af kvoteandele, skal fartøjsejeren eller fuldmægtigen indberette salgsprisen, jf. bilag 8. Salgsprisen indgår i det offentligt tilgængelige register, jf. § 84.

Kapitel 10

A. Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62º N

Generelle bestemmelser

§ 86. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande makrel.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er landing af makrel med op til 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, samt fiskeri, der drives af fiskere, som hele året udelukkende driver fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande makrel til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster af makrel i industrifiskeri.

§ 87. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af makrel til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK, som er tildelt pr. 1. januar 2006 eller erhvervet senere i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til fiskeri med kroge til fartøjer, der ikke råder over IOK. Fiskeriet foregår på den mængde, der er afsat i henhold til § 88, stk. 1.

§ 88. Forud for beregningen af årsmængder for 2007 afsættes af den danske kvote af makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt i den norske fiskerizone nord for 62º N for 2007 500 tons til fiskeri med fartøjer, der opnår tilladelse til at fiske med kroge, jf. § 87, stk. 2. Fra denne mængde fradrages dog en mængde svarende til 2,65 ‰, svarende til de IOK-andele, som er tildelt fartøjer, der udelukkende har drevet fiskeri med kroge.

Stk. 2. Restmængden fordeles til følgende formål:

1) 10 ‰ til fiskeri i henhold til § 86, stk. 2.

2) 30 ‰ til en reservepulje.

3) Den resterende mængde til fiskeri med IOK.

§ 89. Hvis der den 1. september 2007 resterer en del af den mængde, der er afsat til krogfiskeri, eller en mængde, som fartøjsejere har meddelt Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at opfiske det pågældende år, kan Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget beslutte, hvornår denne restmængde skal uddeles til fartøjer med makreltilladelse.

Stk. 2. Mængderne uddeles i forhold til de enkelte fartøjers IOK. Fiskeridirektoratet kan ligeledes uddele ikke forbrugte reservemængder, jf. § 88, stk. 2, nr. 2, og årsmængder, der er inddraget på baggrund af tilladelsesinddragelse. Mængder, der i øvrigt ikke fiskes i 2007, vil indgå i reservepuljen.

B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel

§ 90. Fartøjer, der har tilladelse til makrelfiskeri, kan i 2007 deltage i andre fiskerier i overensstemmelse med reglerne for disse fiskerier og med respekt af de vilkår, som er knyttet til andre tilladelser, og de øvrige forpligtigelser, som påhviler fartøjet.

§ 91. Fartøjer, som fisker makrel, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor fartøjet trækker samme redskab. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

Stk. 3. Der kan ikke skiftes makker i løbet af et kalenderår. Fiskeridirektoratet kan dog meddele dispensation f.eks. ved havari. Makkerskifte er også tilladt, hvis det meddeles Fiskeridirektoratet forud for en fangstrejse eller til Fiskeridirektoratets døgnvagt senest forud for påbegyndelse af parfiskeriet.

Stk. 4. Der kan ikke fiskes i pulje, men Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade fartøjer, der fisker på samme licensliste, og som hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj, at trække samme redskab. Begge fartøjsførere er ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt.

C. Særligt om overdragelse

§ 92 . Efter hel eller delvis overdragelse af et fartøjs kvoteandel af makrel må det afgivende fartøj ikke fiske makrel uden tilladelse eller med kroge.

Stk. 2. Hvis der er overført kvoteandel fra et fartøj, der driver bundgarnsfiskeri, gælder begrænsningen i stk. 1 for alle de fartøjer, som den pågældende fartøjsejer er ejer eller medejer af.

§ 93. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 41, stk. 1, meddele tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari overdrager en mængde, der svarer til mere end 25 % af fartøjets samlede årsmængde.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset reglen i § 41, stk. 1 meddele tilladelse til, at et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, kan overdrage retten til at fiske hele årsmængden i perioden fra et fartøj er slettet af Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst i 18 måneder.

D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone

§ 94. Makrel i færøsk fiskerizone tildeles fartøjer med adgangslicens til færøsk zone i forhold til de kvoteandele, som fartøjerne disponerer over i færøsk zone.

Stk. 2. Adgangslicenser, som Danmark har til disposition i norsk zone, fordeles blandt de fartøjer, som har den største andel af makrel pr. 1. januar 2007. I tilladelserne indsættes vilkår om, at tilladelserne skal tilbageleveres, når mængderne er opfisket med henblik på, at adgangslicenser kan stilles til rådighed for andre fartøjer.

Kapitel 11

Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

A. Generelle bestemmelser

§ 95. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt af atlantoskandisk sild.

Stk. 2. Uanset stk. 1, må fartøjer, der ikke har tilladelse til sildefiskeri i henhold til § 17, fiske, medbringe og lande sild, hvis

1) der landes op til højst 400 kg fra én fangstrejse pr. døgn, eller

2) fartøjet, der fisker, medbringer og lander silden, hele året kun anvendes til fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

§ 96. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelse, jf. dog § 95, stk. 2, til at fiske en årsmængde af sild til ejere af fartøjer, som er tildelt IOK af sild pr. 1. januar 2003, og som ikke har overført kvoteandelene til andre fartøjer. Der udstedes desuden tilladelse til ejere, som efterfølgende har dokumenteret over for Fiskeridirektoratet, at der er erhvervet ret til sildefiskeri med kvoteandele med det pågældende fartøj.

Stk. 2. Der udstedes ligeledes tilladelse til fiskeri med årsmængder tildelt fra generationsskifte- og reservepuljen for sild.

§ 97. Fiskeridirektoratet beregner årsmængderne for 2007 på baggrund af de kvoteandele, som det enkelte fartøj råder over pr. 31. december 2006.

Stk. 2. Forud for beregningen af årsmængder afsættes følgende andele af de danske sildekvoter til følgende formål:

1) 11,0 ‰ for Nordsøen, 5,0 ‰ for Skagerrak, og 26,0 ‰ for Kattegat til sildefiskeri i medfør af § 85, stk. 2.

2) 50,0 ‰ i henholdsvis Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild til generationsskifte- og reservepuljen for sild, herunder mindst 12,5 ‰ til reserve og højst 37,5 ‰ til en generationsskiftepulje.

3) 9,43 ‰ for Nordsøen, 25,912 ‰ for Skagerrak og 2,535 ‰ for Kattegat, til generationsskifte- og reservepuljen, svarende til de kvoteandele, som i 2003 er tilgået reservepuljen som følge af framelding af tildelte kvoteandele.

4) Kvoteandele, der måtte bortfalde og derefter tilgå generationsskifte- og reservepuljen, fordi kvoteandelene er overført strid med reglerne.

Stk. 3. Når de mængder, der er afsat i medfør af stk. 1 og 2, eller når de samlede tilladte fangstmængder af sild, der er tildelt Danmark i henhold til De Europæiske Fællesskabers forordninger, er opfisket, eller opfiskning skønnes nært forestående, indstiller Fiskeridirektoratet det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

§ 98. Fartøjer, som fisker sild, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor fartøjerne trækker samme redskab. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

Stk. 3. Der kan ikke udskiftes makker i løbet af et kalenderår. Fiskeridirektoratet kan dog meddele dispensation f.eks. ved havari. Makkerskifte er også tilladt, hvis det meddeles Fiskeridirektoratet forud for en fangstrejse eller til Fiskeridirektoratets Døgnvagt senest forud for påbegyndelse af parfiskeriet.

Stk. 4. Der kan ikke fiskes i pulje, men Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning tillade fartøjer, der fisker på samme licensliste, og som hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj, at trække samme redskab. Begge fartøjsførere er ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt.

§ 99. Det er ikke tilladt om bord at opbevare sild i samme rum som fisk, der ikke er behandlet med henblik på konsumanvendelse. Undtaget herfra er tilladte bifangster af sild i industrifiskeri.

B. Generationsskifte- og reservepulje

§ 100. I reservepuljen indgår, udover mængder afsat i medfør af § 97, stk. 2, nr. 2, desuden mængder, som fartøjsejere meddeler Fiskeridirektoratet, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, samt inddragne årsmængder.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet disponerer over reservepuljen, herunder til eventuelle kvotebytter med andre lande og eventuelt overfiskeri, samt eventuelt forøgelse af mængden til bundgarnsfiskeri mv. Disponeres der ikke over puljen eller dele heraf til andre formål, kan Fiskeridirektoratet for det indeværende år uddele mængderne til de fartøjer, der er tildelt kvoteandele af sild eller årsmængder af sild fra generations- og reservepuljen. Tildelingen sker i forhold til de uddelte mængder.

§ 101. Fiskeridirektoratet tildeler hvert år mængderne i generationsskiftepuljen til yngre fiskere, der har indsendt ansøgning herom og opfylder betingelserne i § 102. For ansøgere, der har fået årsmængde tidligere, gælder også § 104.

Stk. 2. Hver fisker kan som udgangspunkt få tildelt en årsmængder fra puljen i op til i alt 3 år. Hvis der er tilstrækkelige mængder i puljen, kan der tildeles fiskere årsmængder fra puljen i mere end 3 år.

Stk. 3. Ansøgeren skal i ansøgningen angive, hvor stor en mængde, jf. dog § 103, fra hvilke farvande, der ansøges om.

Stk. 4. Hvis Fiskeridirektoratet ved ansøgningsfristens udløb ikke har modtaget ansøgninger om tildeling af atlantoskandisk sild fra puljen, uddeler Fiskeridirektoratet puljens mængde af atlantoskandisk sild, jf. § 97, stk. 2, nr. 2, til berettigede fartøjer snarest muligt.

Stk. 5. Ansøgning fra alle fiskere, der ønsker sild fra puljen i 2007, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 16. januar 2007.

§ 102. Berettiget til sild fra generationsskiftepuljen er erhvervsfiskere med A-status, som i det første år, hvor der tildeles årsmængde, opfylder følgende betingelser:

1) Ansøgeren må ikke være over 45 år på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.

2) Ansøgeren skal etablere sig som ejer eller medejer af et fartøj i det år, hvor silden må fiskes, jf. dog § 103, stk. 2, 3. pkt. Ansøgeren må ikke på forhånd have ejerandel i fartøjet. Ejerandelen skal udgøre mindst 500.000 kr. og mindst 10 % i forhold til fartøjets forsikringsværdi.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen have etableret sig som ejer eller medejer af et fartøj, hvor den pågældende ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. i forhold til forsikringsværdien.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tildeling af en mængde i hvert fangstår og opretholdelse af tilladelsen hertil, at ansøgeren deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal deltage i fiskeriet i mindst 1/3 af de dage, hvor fartøjet er på havet, efter at etableringen har fundet sted. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning godkende, at deltagelse i undervisning på skipper- og navigationsskolerne ligestilles med aktiv deltagelse i fiskeriet.

§ 103. Der kan tildeles hver ansøger en mængde på højst 200 tons i alt til etablering med et fartøj.

Stk. 2. Ved fordelingen af mængderne tager Fiskeridirektoratet udgangspunkt i antallet af berettigede ansøgere, idet ansøgere, der tidligere har fået tildelt en årsmængde fra generationsskiftepuljen, har fortrinsret til en mængde fra puljen. Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes fuldt ud i det ansøgte farvand, tilbydes ansøgeren tildeling i andre farvande i det omfang, der er mængde til rådighed. Der vil for senere år, herunder til ansøgere, der etablerer sig efter den 1. november, kunne tildeles en mængde i det omfang, der er mængder til rådighed.

Stk. 3. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse til at fiske den tildelte mængde i det pågældende år, at etablering er gennemført senest den 1. november.

§ 104. Det er en forudsætning for tildelingen, at fiskeren har opfyldt vilkåret om aktiv deltagelse i fiskeriet i det forudgående år, jf. § 102, stk. 2, og fortsat indgår i ejerkredsen med mindst samme ejerandel som ved etableringen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan der foretages fradrag i den mængde, der tildeles det enkelte fartøj fra puljen i 2007, hvis

1) årsmængden tildelt fartøjet fra puljen i 2006 ikke blev opfisket, eller

2) mindre end 90 % af fartøjets samlede registrerede landinger af sild i 2006 blev afsat til konsumanvendelse. Procenten beregnes på grundlag af de registrerede landinger fra det pågældende farvand, i perioden fra fiskeritilladelsen blev udstedt i 2006 til udgangen af året.

Stk. 3. Fradrag i overensstemmelse med stk. 2 kan foretages med en andel, der svarer til forskellen mellem den tildelte mængde og den opfiskede mængde, jf. stk. 2, nr. 1, og forskellen mellem den andel, der blev afsat til konsum fra fartøjet, og 90 % af de samlede landede mængder af sild fra farvandet i perioden, jf. stk. 2, nr. 2.

§ 105. Hvis der foretages udskiftning af et fartøj, som helt eller delvist ejes af en yngre fisker, der har fået tildelt en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen, kan Fiskeridirektoratet meddele tilladelse til, at årsmængden opretholdes med henblik på fiskeri i 2007.

Stk. 2. Tilladelse meddeles kun, hvis kravene i § 102, stk. 1, nr. 2, til den yngre fiskers ejerandel opfyldes også for det nye fartøj, og det nye fartøj er indsat i den danske fiskeflåde senest den 1. november 2007.

C. Særligt om overdragelse

§ 106. Årsmængder, der er tildelt fra generationsskiftepuljen, må ikke overdrages, jf. dog § 41, stk. 2, om havari og § 80, stk. 2 om fartøjsudskiftning.

§ 107. De IOK-andele, der er tildelt på grundlag af fiskeri i Limfjorden, må kun fiskes i Limfjorden. Dette gælder, uanset om kvoteandelene er overdraget til et eller flere andre fartøjer.

Stk. 2. Fartøjets samlede ejerkreds kan dog overføre op til 25 % af fartøjets årsmængde i Limfjorden til fiskeri i Nordsøen, ekskl. Limfjorden. Den mængde, der overføres, indgår i og må ikke overstige de 25 %, der fremgår af § 41, stk. 1.

D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner

§ 108. Adgangslicenser, som Danmark har til rådighed til fiskeri af atlantoskandisk sild i færøsk zone, norsk zone omkring Jan Mayen samt norsk fiskerizone, fordeles blandt de fartøjer, der har den største årsmængde af atlantoskandisk sild. De disponible mængder af sild i de pågældende zoner fordeles forholdsmæssigt efter fartøjernes samlede årsmængde af atlantoskandisk sild pr. 1. januar til fartøjer med adgangslicenser. Ændringer i fartøjernes samlede årsmængde efter overdragelse af kvoteandele får først virkning for adgangslicenserne fra 1. januar i det efterfølgende fangstår.

Stk. 2. Adgangslicenser kan ikke overdrages.

E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten

§ 109. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af sild, som fartøjerne samlet har afsat til konsumanvendelse. Hvis der i det forudgående kalenderår er afsat 90 % eller mindre af de samlede landede mængder til konsumanvendelse, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke mindst afsætter en nærmere angiven procent af de landede sild til konsumformål, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

§ 110. Fiskeridirektoratet beregner ved udgangen af hvert fangstår den andel af den danske sildekvote, som fartøjerne samlet har fisket. Såfremt der er uudnyttede kvoter af sild i ét eller flere farvande, kan der senest i marts måned fastsættes regler om, at alle fartøjer, der i det indeværende år ikke udnytter den rådighedsmængde, fartøjet er berettiget til, får tilladelse til i det efterfølgende fangstår at fiske en mindre mængde sild, end fartøjet råder over i henhold til kvoteandelen. Den fradragne mængde tilfalder generationsskifte- og reservepuljen.

Kapitel 12

Industrifiskeri

A. Generelle regler

§ 111. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må drive industrifiskeri. Der kan ansøges om en tilladelse, der gælder hele året, på de vilkår, der til enhver tid vil gælde for industrifiskeriet. For fartøjer, hvis ejere har tilladelse til industrifiskeri i 2006, gælder tilladelsen til og med den 31. januar 2007 på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Udover tilladelse til industrifiskeri i medfør af stk. 1 kræves tilladelse til de enkelte industrifiskerier i det omfang, dette fremgår af bestemmelserne herom.

Stk. 3. Fartøjer, for hvilke der er udstedt tilladelse til industrifiskeri i henhold til stk. 1, kan drive andre fiskerier efter de regler, der gælder for disse fiskerier.

Stk. 4. Ved industrifiskeri skal der ske forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5c.

Stk. 5. I tilladelsen til industrifiskeri stilles krav om, at der kun landes industrifisk i havne, hvor der er adgang til, at fartøjet kan benytte et af Fiskeridirektoratet godkendt halvautomatisk prøveudtag med henblik på udtagning af repræsentative prøver til kontrol.

§ 112. Forud for påbegyndelse af fiskeri i henhold til en privat aftale uden for dansk fiskeriterritorium og uden for De Europæiske Fællesskabers fiskeriaftaler skal tilladelsen til industrifiskeri afmeldes i Fiskeridirektoratet, jf. § 18.

§ 113. Ved fiskeri og landing af industrifisk skal gældende målartsbestemmelser ved anvendelse af en given maskestørrelse overholdes.

§ 114. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at fiskeriet indstilles i et nærmere angivet farvandsområde. Dette kan ske afhængig af artssammensætningen i industrifiskeriet i dette område og udnyttelsen af den samlede rådighedsmængde for bifangster.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at industrifiskeriet i en nærmere fastsat periode skal ske efter en særlig fiskeplan.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte farvandsområde vil fremgå af meddelelsen.

§ 115. Ved fiskeri og landing af industrifisk fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må andelen af fisk, der ikke kan sorteres med henblik på artsbestemmelse, højst udgøre 25 % af den samlede mængde fisk om bord.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan, når særlige vejrforhold indtræffer, tillade en større andel usorterbar fisk om bord end 25 %.

Stk. 3. Hvis en fartøjsfører på grund af vejrlig vurderer, at der er opstået en situation, der fører til, at andelen af usorterbar fisk i lasten vil blive for høj, skal dette så hurtigt som muligt og forud for ankomst til havn meddeles Fiskeridirektoratet. Henvendelse kan ske telefonisk på telefon 72 18 56 09. I forbindelse hermed skal fartøjsføreren give oplysning om lastens artssammensætning.

Industrifiskeri i ICES-underområde 22

§ 116. I ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne er det ikke tilladt at fiske, medbringe og lande fisk til andre formål end konsum, medmindre fartøjets ejer har tilladelse til industrifiskeri, jf. § 111.

B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2007 drives på rationsvilkår

Brisling i Den Engelske Kanal

§ 117. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande brisling fra Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelser vil blive tildelt med udgangspunkt i kvotesituationen og inden for et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn for de deltagende fartøjer.

Blåhvilling i EF-farvande, færøsk zone og internationalt farvand

§ 118. Vilkårene for deltagelse i fiskeriet vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone

§ 119. Det meddeles i medfør af reglerne i bilag 6, hvor store mængder blåhvilling og sperling det højst er tilladt et fartøj at fiske, medbringe og lande pr. fangstrejse ved fiskeri efter blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Senest når de afsatte mængder er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres yderligere regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§ 120. Vilkårene for deltagelse i fiskeriet vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Tobis i norsk fiskerizone

§ 121. Når den afsatte mængde er opfisket med 75 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Hestemakrel i Nordsøen og Den Engelske Kanal

§ 122. Kun fartøjer med tilladelse udstedt i henhold til § 17 må fiske, medbringe og lande hestemakrel fra Den Engelske Kanal. Tilladelser vil blive tildelt med udgangspunkt i de fiskerimuligheder, der er til rådighed, og indenfor et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn for de deltagende fartøjer. De nærmere vilkår vil fremgå af tilladelsen.

Kapitel 13

Rationsfiskeri

A. Generelle regler for rationsfiskeri

§ 123. I fiskerier, der er reguleret som rationsfiskeri, må en fisker i én rationsperiode, uanset periodens længde, kun deltage i fiskeriet som fartøjsfører på ét fartøj. Det gælder også, hvis et af de fartøjer, der drives fiskeri med, er et FKA-fartøj.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan uanset stk. 1 meddele tilladelse til, at en fartøjsfører skifter fartøj i løbet af en reguleringsperiode.

Stk. 3. Ved beslutning om udstedelse af og indholdet af tilladelser i de fiskerier, der reguleres ved rationsvilkår, herunder antallet af tilladelser og omfanget af indsats i det enkelte fiskeri, lægger Fiskeridirektoratet vægt på de hensyn, der er nævnt i § 34, stk. 2, i fiskeriloven, herunder på forsyningssituationen og rationel udnyttelse af de mængder, der er til rådighed på et givent tidspunkt. I tilfælde, hvor der skal foretages udvælgelse blandt ansøgere, kan Fiskeridirektoratet foretage en prioritering, hvor der bl.a. kan tages hensyn til ansøgernes afhængighed af det pågældende fiskeri og mulighed for at afsætte fangsten til konsum. Der kan endvidere lægges vægt på rådgivning fra organisationerne, der er repræsenteret i Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6 i fiskeriloven.

B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser

§ 124. Fisk, der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration.

Stk. 2. Når et fartøjs perioderation for en fiskeart i et reguleringsområde er opfisket, er det ikke tilladt inden for rationsperioden at indlede fiskeri efter den pågældende art ved udsætning af fangstredskaber.

Stk. 3. Uanset stk. 2, er det for arter, der reguleres ved kalenderugerationer, tilladt at påbegynde fiskeri af den til enhver tid gældende kalenderugeration fra og med fredag i den nærmest forudgående kalenderuge.

§ 125. For fiskerier, der er reguleret på rationsvilkår, kan skifte fra et reguleringsområde til et andet ske, hvis der på skiftetidspunktet højst er fisket en andel af de tilladte fangstmængder, der forholdsmæssigt svarer til det forløbne antal dage i rationsperioden i det fiskeri, der forlades. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til uregulerede fiskerier.

Stk. 2. Efter skifte er det tilladt at fange en andel af den rationsmængde, der forholdsmæssigt svarer til det antal dage, der er tilbage af rationsperioden i det fiskeri, der skiftes til.

Stk. 3. Skiftetidspunktet betragtes som værende tidspunktet, hvor fiskeriet i et andet reguleringsområde påbegyndes.

§ 126. Medmindre det meddeles i medfør af bilag 6, at der gælder andre regler, må fartøjer, der ifølge Fiskeridirektoratets Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter.

C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer

§ 127. For de fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, meddeles i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder af de kvoter der er nævnt i § 35, stk. 1, det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal for fartøjer med følgende længde:

1) Under 6 m.

2) Mindst 6 m og under 9 m.

3) 9 m og derover.

Stk. 2. Senest når den disponible mængde til fartøjerne, jf. § 36, stk. 2, er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt de tilladte fangstrationer samt rationsperioden skal ændres. Afhængig af udviklingen i fiskeriet i forhold til de mængder, der er til rådighed, kan der meddeles ændringer i vilkårene for fiskeriet på de enkelte kvoter løbende, og inden 50 % af de disponible mængder er opfisket. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Hvis det på baggrund af fangstudviklingen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget vurderes, at de disponible mængder til MAF-fartøjer ikke opfiskes, kan mængderne ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, stilles til rådighed for andre fartøjskategorier.

D. Rationsfiskeri for bundgarnfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA

§ 128. For en bundgarnsbedrift, der i løbet af året anvender andre redskaber end bundgarn, og hvor hovedfartøjet ikke er indplaceret som FKA-fartøj, kan der opnås tilladelse til rationsfiskeri. Tildeling sker på grundlag af det længste fartøj i bedriften. Der kan kun opnås én tilladelse for et fartøj fra hver bundgarnsbedrift i løbet af året.

§ 129. Ejere af fartøjer, der i løbet af 2006 har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA, og som fortsat udelukkende benyttes til fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber, kan opnå tilladelse til torske- og eller sildefiskeri på rationsvilkår inden for den mængde, der er afsat i henhold til § 36, stk. 1, nr. 7.

E. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer

§ 130. I det omfang, der ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6 er givet mulighed for, at FKA-fartøjer deltager i rationsfiskeri på en kvote, der er omfattet af § 35, stk. 1, må FKA-fartøjer kun deltage i dette fiskeri i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2. Fartøjer, der deltager i fiskeri på en kvote på grundlag af FKA eller IOK, må først deltage i rationsfiskeri på den pågældende kvote, når fartøjets årsmængde af den pågældende kvote er opfisket. Rationsfiskeri må kun udøves på en kvote, som det pågældende fartøj har FKA eller IOK til, hvis Fiskeridirektoratet efter ansøgning har udstedt tilladelse hertil.

Stk. 3. Uanset stk. 2, 1. pkt., kan Fiskeridirektoratet efter ansøgning udstede tillade til, at der med et fartøj påbegyndes rationsfiskeri, hvis 95 % af fartøjets årsmængde af den pågældende kvote ifølge afregninger for landede mængder, der er registreret i Fiskeridirektoratet, er opfisket.

Stk. 4. Rationsfiskeri med fartøjer, der deltager i puljefiskeri, må ikke påbegyndes, før puljens mængde af den pågældende kvote er opfisket. Fiskeridirektoratet kan dog efter ansøgning tillade, at det enkelte fartøj, der deltager i en pulje, påbegynder rationsfiskeri, hvis 95 % af puljens samlede årsmængde af den pågældende kvote ifølge afregninger for landede mængder, der er registreret i Fiskeridirektoratet, er opfisket.

Stk. 5. Vilkårene for rationsfiskeriet, herunder for fiskeriet på de i § 49 afsatte mængder, vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer

§ 131. Medmindre andet fastsættes ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, kan fartøjer, som er indplaceret som Øvrige Fartøjer, ikke deltage i rationsfiskeriet på de kvoter, der er afsat til MAF-fartøjer.

Stk. 2. Ved regler, der meddeles i overensstemmelse med bilag 6, kan det fastsættes, at ejere af Øvrige Fartøjer vil kunne ansøge om at deltage i rationsfiskeri på FKA-kvoter på nærmere fastlagte vilkår.

G. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter

Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b)

§ 132. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet, jf. § 17, må fiske, medbringe og lande torsk fra farvandene ved Svalbard og Bjørneø.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 1. februar 2007.

Hvilling i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat

§ 133. Når de disponible mængder er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande hvilling til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster i industrifiskeri.

Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

§ 134. Når de disponible mængder i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne er opfisket med 70 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Landinger af mere end 2 tons kulmule, må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 10, pkt.1. Der skal ske forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a. Anmeldelsen skal dog foretages senest 4 timer før ankomst.

Andre konsumarter i Nordsøen

§ 135. Hvis de disponible mængder af glashvarre, havtaske, ising (herunder skrubbe), rødtunge (herunder skærising), eller rokke (herunder skade) er opfisket med 50 % inden den 1. september, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

H. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand

Lange og brosme i norsk fiskerizone

§ 136. Hvis den disponible mængde er opfisket med 50 % inden den 1. oktober, meddeler Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder det er tilladt at fiske, medbringe og lande fra fiskeri i den norske fiskerizone i Nordsøen fra den dato, der fremgår af meddelelsen.

Fiskeri i internationalt farvand

§ 137. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra internationalt farvand. Ansøgning indgives til Fiskeridirektoratet med nærmere angivelse af, hvilket fiskeri der planlægges drevet.

Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer

§ 138. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0.2). 2)

Stk. 2 . Tilladelse til fiskeri efter demersale arter i ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0 kan bl.a. indeholde regler om antal højst tilladte havdage i de enkelte indsatsområder.

Dybvandsrejer i grønlandske farvande

§ 139. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Lodde i grønlandske farvande

§ 140. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande lodde fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande

§ 141. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande blåhvilling fra færøske og grønlandske farvande.

Rejer i NAFO-område i Nordatlanten

§ 142. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer i det område, der er reguleret af NAFO.

Dybhavsarter

§ 143. Kun fartøjer, der har tilladelse hertil udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande dybhavsarter. Listen over dybhavsarter fremgår af bilag 11.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet udsteder tilladelsen inden for De Europæiske Fællesskabers regler for danske fartøjers udøvelse af dette fiskeri. Ved udstedelse af tilladelse lægges vægt på fartøjernes hidtidige afhængighed af dette fiskeri.

Andre arter i norsk fiskerizone

§ 144. Ved andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen forstås i denne bekendtgørelse alle andre arter af fisk, skaldyr og bløddyr end torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætte, makrel, sild, tobis, sperling, blåhvilling, rejer, lange, brosme, havtaske og dybvandshummer.

§ 145. Når den disponible mængde af andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen er opfisket med 50 %, træffes afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Fartøjer, der driver krog‑ og langlinefiskeri, er ved dette fiskeri undtaget fra den i stk. 1 nævnte regulering.

§ 146. Det er kun tilladt fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet i henhold til § 17, at fiske, medbringe og lande hestemakrel, knurhane, strømsild, skolæst og brisling fra den norske fiskerizone i Nordsøen.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan ved stillingtagen til ansøgninger om tilladelse, jf. stk. 1, lægge vægt på en rationel udnyttelse af den samlede disponible mængde.

Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud mod genudsætning

§ 147. Fangster af blåhvilling, dybvandsrejer, guldlaks, hellefisk, havtaske, hvilling, kuller, lodde, makrel, mørksej, rødfisk, sild, snekrabbe og torsk omfattet af forbud mod genudsætning i den norske fiskerizone skal straks efter indsejling i EF‑farvande genudsættes, såfremt fisken ikke vil kunne medbringes og landes i henhold til denne bekendtgørelse eller i medfør af følgende regler:

1) Regler om mindstemål fastsat i bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand og Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne.

2) Regler om tilladte bifangster og målarter af de pågældende arter, jf. Rådets forordning om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne, Rådets forordning om fastsættelse af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder og Rådets forordning om de nærmere betingelser for landing af sild til industri, bortset fra fødevareindustrien.

Fiskeri i tredjelands fiskerizone i Østersøen

§ 148. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeridirektoratet i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande fisk fra tredjelands fiskerizone i Østersøen.

Sild i Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d)

§ 149. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 17, må fiske, medbringe og lande sild fra Den Engelske Kanal. § 98 gælder tillige ved fiskeri efter sild i Den Engelske Kanal.

Stk. 2. Tilladelsen udstedes med udgangspunkt i kvotesituationen og indenfor et antal, der tilgodeser rentabilitetshensyn ved de berørte fangstrejser.

Kapitel 14

Indsatsregulering

§ 150. I fiskerier, hvor det kun er tilladt at anvende begrænset indsats i form af tid, anvendelse af motorkraft, mv., kan den tilladte indsats opdeles til anvendelse over året. Der kan fastsættes regler for anvendelse af indsatsen for de enkelte fartøjer, ligesom der kan stilles krav om indsatstilladelse til deltagelse i disse fiskerier.

Stk. 2 . Fiskeridirektoratet meddeler regler og krav om tilladelse i henhold til stk. 1 i overensstemmelse med bilag 6.

§ 151. Fiskeri omfattet af De Europæiske Fællesskabers havdageregulering må kun finde sted, hvis Fiskeridirektoratet har udstedt havdagetilladelse til fartøjet, medmindre andet fastlægges ved meddelelse udstedt i henhold til bilag 6.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet meddeler i overensstemmelse med bilag 6 de dage i løbet af året, hvor fiskeri med visse redskaber i Østersøen og Bælterne ikke er tilladt på baggrund af fællesskabsregler om begrænsning i fiskeriindsatsen.

Kapitel 15

Tildeling af IOK for visse industriarter med henblik på fiskeri i 2008

A. Generelle regler

§ 152. Med henblik på fiskeri fra den 1. januar 2008 af de i stk. 2 nævnte kvoter tildeles IOK på grundlag af ansøgning fra fartøjsejere IOK.

Stk. 2. For følgende kvoter tildeles i 2007 IOK for:

1) Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande).

2) Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

3) Blåhvilling i færøsk zone.

4) Hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De Britiske Øer.

Stk. 3. I det omfang, kvoten i norsk zone for en eller flere af de arter, der er nævnt i stk. 2, senere afløses af en fælles kvote, fastlægges ved Reguleringsbekendtgørelsen for det pågældende år, under hvilke betingelser den samlede kvote er omfattet af regulering, der allerede er gennemført.

§ 153. Kvoteandele tildeles på grundlag af ansøgninger, der skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 15. februar 2007, jf. § 156.

Stk. 2. Tildeling sker på grundlag af registreringer i Fiskeridirektoratets registre.

§ 154. For de kvoter, der er nævnt i § 152, stk. 2, afsættes før tildeling af IOK pr. 1. januar 2008 og følgende år til rationsfiskeri:

1) 5 % af kvoten af tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande).

2) 20 % af kvoten af blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande.

Stk. 2. For tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande) reserveres hvert år dog mindst 15.000 tons til rationsfiskeri.

Stk. 3. Udover de i stk. 1 og 2 nævnte andele og mængder afsættes forud for tildeling af årsmængder det enkelte år følgende andele af kvoten:

1) 5 % til reserve, herunder reserve i forbindelse med tildeling i 2007.

2) Procentdele til kvotebytter med andre lande.

3) Procentdele til nyetablering.

Stk. 4. Det fastsættes i Reguleringsbekendtgørelsen for 2008 og kommende år, hvilke andele der afsættes til de i stk. 3 nævnte formål, og om der skal tilgodeses andre af de formål, der for øvrige kvoter varetages af Fiskefonden, via de kvoteandele, der afsættes forud for tildeling af årsmængder. I bekendtgørelsen kan også fastlægges, hvorvidt andelene til de i stk. 3 nævnte formål fra 2008 skal lægges fast for de kommende år.

§ 155. Efter behandling af de indkomne ansøgninger meddeler Fiskeridirektoratet fartøjsejerne afgørelse om tildeling af IOK.

Stk. 2. Inden Fiskeridirektoratet træffer afgørelse efter stk. 1, tilbageholdes op til 10 % af alle omfattede kvoter, jf. § 152, til brug ved eventuelle ændringer som følge af afgørelser i klagesager, jf. stk. 3. I det omfang de tilbageholdte kvoter ikke anvendes hertil, anvendes de til forholdsmæssig forhøjelse af alle tildelte kvoteandele i forbindelse med meddelelse af justeringer, jf. stk. 5.

Stk. 3. Ved afgørelse om tildeling efter stk. 1, tages forbehold for, at behandling af klagesager senere kan medføre ændret tildeling, herunder nedjustering, af hensyn til den samlede fordeling af de til rådighed værende kvoteandele.

Stk. 4. En afgørelse efter stk. 1 kan af fartøjsejeren påklages til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, senest 4 uger efter, at den pågældende har modtaget afgørelsen.

Stk. 5. Når behandlingen af klagesager er afsluttet, meddeler Fiskeridirektoratet fartøjsejerne de eventuelle justeringer i tildelingen af kvoteandelene, som måtte følge af afgørelser i klagesager.

§ 156. Tildeling sker på grundlag af ansøgning fra ejere af fartøjer, der på ansøgningstidspunktet er registreret som fiskerfartøj i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister. Tildeling sker på grundlag af følgende tildelingsenheder, der på ansøgningstidspunktet er registreret for fartøjet:

1) Registrerede landinger, der vedrører tiden efter, at fartøjet senest er registreret som fiskerfartøj i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister, og

2) Registrerede landinger, der er foretaget i referenceperioden med det eller de fartøjer, hvorfra der er genanvendt disponibel kapacitet, som lå til grund for, at fartøjet senest blev registreret i Fiskeridirektoratets Fartøjsregister.

Stk. 2. Tildeling kan desuden ske på grundlag af ansøgning fra personer og selskaber, der er berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, og som disponerer over disponibel kapacitet, der på ansøgningstidspunktet ikke er genanvendt, med henblik på, at de tildelte kvoteandele tilknyttes et fartøj, som

1) ansøgeren indsætter som registreret fiskerfartøj senest den 1. juli 2008, eller

2) et fartøj, som ansøgeren ejer.

Stk. 3. Hvis fristen i stk. 2, nr. 1, ikke overholdes, overføres de tildelte kvoteandele til Fiskefonden.

§ 157. Tildeling på grundlag af § 156, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan vedrøre dele af kapacitet fra et fartøj, som er udgået af fiskerflåden som registreret fiskerfartøj. Kvoteandelene tildeles i forhold til den del af kapaciteten fra det eller de udgåede fartøjer, som ansøgningen vedrører. Der kan kun ske tildeling, hvis den tonnage, der ansøges om tildeling på grundlag af, udgør mindst 20 % af tonnagen fra et udgået fartøj.

Stk. 2. Der kan ske tildeling på grundlag af § 156, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, for så vidt angår det fiskeri, der foregik med det eller de fartøjer, som kapaciteten (BT) var knyttet til, umiddelbart før den blev disponibel og genanvendt, jf. § 156, stk. 1, nr. 2, eller disponibel og på ansøgningstidspunktet endnu ikke genanvendt, jf. § 156, stk. 2. Der kan kun ske tildeling på grundlag af genanvendt og/eller disponibel kapacitet, hvis denne i mindst 6 måneder har været tilknyttet det udgåede fartøj, hvis landinger ønskes lagt ind i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Hvis fartøjsejeren ønsker tildeling på grundlag af genanvendt og/eller disponibel kapacitet, skal ansøgningen indeholde oplysninger om, fra hvilket fartøj kapaciteten stammer, og i hvilken periode denne indgik i det tidligere fartøj. Oplysningerne skal gives for hvert fartøj, hvorfra der indgår kapacitet i det nuværende fartøj, og for hvilket der ønskes tildelt kvoteandele.

§ 158. Et fartøj tildeles en andel i promille, nedrundet til 2 decimaler, af de danske kvoter, beregnet et vejet gennemsnit, jf. §§ 163-165. Beregningen foretages separat for hver enkelt kvote. Hvis summen af andelene for den enkelte kvote overstiger 1.000 promille, reduceres samtlige andele forholdsmæssigt.

Stk. 2. Uanset stk. 1, beregnes kvoteandelene for hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De Britiske Øer i overensstemmelse med § 167.

§ 159. Endeligt tildelte kvoteandele kan helt eller delvist overføres til andre fartøjer efter reglerne for overførsel af IOK.

Stk. 2. Hvis et fartøj udgår som registreret fiskerfartøj, inden de endelige kvoteandele er tildelt, jf. § 155, kan Fiskeridirektoratet efter anmodning fra fartøjsejerne tillade, at disse bevarer retten til kvoteandelene. Når kvoteandelene er endeligt tildelt, kan Fiskeridirektoratet efter anmodning fra fartøjsejerne af det udgåede fartøj overføre kvoteandelene til et eller flere fartøjer, jf. stk. 1.

Stk. 3. I øvrigt gælder § 77, stk. 4, om maksimal kvotekoncentration.

B. Deltagelse i rationsfiskeri efter indgivelse af ansøgning om tildeling af IOK

§ 160. Hvis der er ansøgt om og tildelt IOK på en industrikvote til et fartøj, jf. § 156, stk. 1, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer efter den 1. januar 2008 ikke anvendes til rationsfiskeri på den pågældende kvote.

§ 161. Begrænsningerne i § 160 gælder også tonnagen fra fartøjer, der er tildelt IOK på den pågældende industrikvote.

§ 162. For rationsfiskeri i 2007 på de kvoter, der er nævnt i § 152, stk. 2, gælder de regler, der fastlægges for disse rationsfiskerier, dog således, at det afgivende fartøj ikke længere må deltage i rationsfiskeri på den pågældende kvote, hvis det er meddelt Fiskeridirektoratet, at de IOK-andele af den pågældende kvote, der er knyttet til et fartøj, er overdraget til et eller flere andre fartøjer.

C. Tildeling i de enkelte fiskerier

Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§ 163. Tildeling kan efter ansøgning ske på grundlag af de registrerede landinger med de berettigede tildelingsenheder i perioden 2005-2006 eller 2003-2005.

Stk. 2. Ved beregning på grundlag af landinger fra 2005 – 2006 foretages en vægtning, hvorefter andelene af landinger for de enkelte år indgår med følgende vægt:

1) 2006 med 50 %.

2) 2005 med 50 %.

Stk. 3. Ved beregning på grundlag af landinger fra 2003 – 2005 foretages en vægtning, hvorefter andelene af landinger for de enkelte år indgår med følgende vægt:

1) 2005 med 50 %.

2) 2004 med 30 %.

3) 2003 med 20 %.

§ 164. Til brug for tildelingen skal fartøjsejerne, jf. § 156, meddele, hvilken af de to perioder, der er nævnt i § 163, stk. 1, beregningen af tildelingen ønskes foretaget på grundlag af.

Stk. 2. Hvis der for et fartøj indgår flere tildelingsenheder jf. § 156, stk. 1, kan der for samtlige berettigede tildelingsenheder (fartøj og eventuelt genanvendt kapacitet) udelukkende ske tildeling på grundlag af de registrerede landinger i én af følgende perioder:

1) 2003-2005, eller

2) 2005-2006.

Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande

§ 165. Tildeling af IOK sker på grundlag af de registrerede landinger med de berettigede tildelingsenheder i perioden 2003-2005.

Stk. 2. Ved beregningen foretages en vægtning, hvorefter andelene af landinger for de enkelte år indgår med følgende vægt:

1) 2005 med 50 %.

2) 2004 med 30 %.

3) 2003 med 20 %.

Blåhvilling i færøsk zone

§ 166. Tildeling af IOK sker på grundlag af de registrerede landinger med de berettigede tildelingsenheder i perioden 2003-2005.

Stk. 2. Ved beregningen foretages en vægtning, hvorefter andelene af landinger for de enkelte år indgår med følgende vægt:

1) 2005 med 50 %.

2) 2004 med 30 %.

3) 2003 med 20 %.

Hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De Britiske Øer

§ 167. Tildeling af IOK sker ligeligt mellem de fartøjer, jf. § 156, stk. 1, nr. 1, og § 157, for hvilke der søges om tildeling, hvis

1) der er registreret landinger med fartøjet fra denne kvote i perioden 2003-2005, eller

2) fartøjet ifølge oplysninger, der fremgår af Fiskeridirektoratets registre, har haft tilladelse til fiskeri af hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De Britiske Øer og har drevet fiskeri i området i tilladelsesperioden.

Stk. 2. For fartøjer, der er indsat med genanvendt kapacitet, jf. § 156, stk. 1, nr. 2, fra fartøjer, der opfylder betingelserne i stk. 1, indgår disse enheder også i den ligelige fordeling. Ved beregningen reduceres dog den andel, der indgår i beregningen for fartøjer, hvor ikke hele kapaciteten fra et udgået fartøj er genanvendt. Reduktionen sker i forhold til den andel af kapaciteten, der er genanvendt, jf. § 157.

Stk. 3. Efter ansøgning indgår disponibel kapacitet, jf. 156, stk. 2, ligeledes i den ligelige fordeling, jf. stk. 2.

Kapitel 16

Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, mv.

A. Kontrolbestemmelser

§ 168. Føreren af et fiskerfartøj skal stoppe dette, når Fiskeridirektoratet giver påbud om det, og skal lette kontrolmyndighedens adgang til fartøjet.

Stk. 2. Føreren af et fiskerfartøj skal endvidere være behjælpelig ved de undersøgelser af fangst og redskaber samt af skibsdokumenter, som Fiskeridirektoratet finder nødvendige.

Stk. 3. Fiskeridirektoratet er berettiget til at afkræve forklaringer, forlange udskrifter af skibsdokumenter og foretage fotografering af fartøj, redskaber og last.

§ 169. Fiskeridirektoratet kan som led i tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen påbyde, at ankomst, losning og farvandsskift i givne fiskerier, i givne områder, inden for givne tidsrum eller for enkelte fartøjer forudanmeldes i overensstemmelse med bilag 5a, 5b og 5c, eller at losning ikke må finde sted uden forudgående tilladelse fra Fiskeridirektoratet.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra krav i denne bekendtgørelse om forudanmeldelse af losning.

Stk. 3. Der kan med henblik på udøvelse af kontrol udstedes regler for udøvelsen af fiskeri, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

§ 170. I farvande og farvandsområder, hvor der er meddelt forbud mod fiskeri af en fiskeart, må den pågældende fiskeart ikke uden tilladelse fra Fiskeridirektoratet medbringes og landes i havne beliggende ud til dette farvand.

Stk. 2. I farvande, hvor fiskeriet reguleres med mere end en af følgende reguleringsformer: Rationer, årsmængder eller højst tilladte antal fiskedage, kan det pålægges fartøjer, der fisker under en bestemt reguleringsform i dette eller i andre farvande, at anmelde farvandsskift i overensstemmelse med bilag 5b.

§ 171. Den, der omsætter mv. et parti sild til anden anvendelse end konsum, skal

1) skaffe sig oplysning fra overdrageren om, til hvem og hvornår partiet er søgt afhændet til konsum uden at kunne afsættes hertil, og

2) notere de i nummer 1 nævnte oplysninger, underskrive og datere notatet samt opbevare notatet i ét år, således at det på forlangende kan udleveres til Fiskeridirektoratet.

§ 172. Modtagere af fisk, der oplosses i kasser, skal straks efter modtagelsen placere sedler i alle topkasser (kasser i øverste lag) med oplysning om havnekendingsbogstav og -nummer for det fartøj, hvormed fisken er fanget.

B. Klageadgang

§ 173. Klage over afgørelser truffet af Fiskeridirektoratet i medfør af denne bekendtgørelse skal indgives til Fiskeridirektoratet og stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet, inden 4 uger efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om afgørelsen.

C. Straffebestemmelser

§ 174. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de bestemmelser, der fremgår af meddelelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 2 i overensstemmelse med bilag 6,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen,

3) forsøger at overtræde eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

4) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

D. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 175. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. december 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1155 af 7. december 2005 om regulering af fiskeriet i 2006 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år, ændret ved bekendtgørelse nr. 553 af 6. juni 2006, ophæves den 1. januar 2007.

Stk. 3. I bekendtgørelse nr. 51 af 1. februar 2006 om indplacering af fartøjer og tildeling af fangstrettigheder med henblik på ny regulering af nogle fiskerier fra 2007 samt visse vilkår for ordningen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1110 af 13. november 2006, ophæves den 1. januar 2007 § 49 og § 51.

Fiskeridirektoratet, den 18. december 2006

Esben Egede Rasmussen

/Anette FlensborgBilag 1

Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder

Kattegat (ICES‑underområde III a, syd):

Farvandet afgrænses mod syd af linier mellem Hasenøre og Gnibens spids samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linie fra Skagen fyr til Tistlarne Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst. Isefjorden og Roskilde Fjord henføres til Kattegat.

Skagerrak (ICES‑underområde III a, nord):

Farvandet afgrænset mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linie mellem Hanstholm fyr og Lindesnes fyr.

Nordsøen (ICES‑område IV og EF-farvandene i ICES‑underområde II a):

ICES-område IV afgrænset mod nord af 62º00' nordlig bredde, mod vest af 4º00' vestlig længde fra 62º00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51º00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor.

ICES‑område IV inddeles i:

ICES‑underområde IV a, der omfatter Nordsøen mellem 62º00' nordlig bredde og 57º30' nordlig bredde,

ICES‑underområde IV b, der omfatter Nordsøen mellem 57º30' nordlig bredde og 53º30' nordlig bredde, og

ICES‑underområde IV c, der omfatter Nordsøen syd for 53º30' nordlig bredde.

EF-farvandene i ICES‑underområde II a, der er beliggende mellem 64º00' nordlig bredde og 62º00' nordlig bredde.

Den Engelske Kanal (ICES‑underområde VII d og VII e):

Farvandet afgrænset mod øst og nord af 51º00' nordlig bredde og mod vest af en linie fra den engelske kyst ret vest langs 50º00' nordlig bredde til 7º00' vestlig længde, derfra ret syd til 49º30' nordlig bredde, derfra ret øst til 5º00' vestlig længde, derfra ret syd til 48º00' nordlig bredde og derfra ret øst til den franske kyst.

Den engelske Kanal inddeles i ICES‑underområde VII d, der omfatter Den Engelske Kanal øst for 2º00' vestlig længde, og ICES‑underområde VII e, der omfatter Den Engelske Kanal vest for 2º00' vestlig længde.

Østersøen og Bælterne (ICES‑underområde III b, c og d) inddeles i følgende ICES-underområder:

Underområde 22

Nordlig grænse:

En linie fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse:

Farø‑linien samt en linie fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse:

En linie fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse:

En linie fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse:

En linie fra Sandhammaren Fyr til Hammerode Fyr og en linie fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Underområde 25

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 24.

Østlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 26

Nordlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

18º00' østlig længde.

Underområde 27

Østlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret til syd langs 19º00' østlig længde til Gotland og en linie fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57º00' nordlig bredde til 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Underområde 28

Nordlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

Nord for Gotland: 19º00' østlig længde

Syd for Gotland: en linie ret vest langs 57º00' nordlig bredde indtil 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Underområde 29

Nordlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

58º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse:

En linie fra 59º41' nordlig bredde ret syd langs 19º00' østlig længde.

Østlig grænse:

En linie ret syd langs 23º00' østlig længde indtil 59º00' nordlig bredde og derfra ret øst.

Underområde 30

Nordlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse:

60º30' nordlig bredde.

Underområde 31

Sydlig grænse:

63º30' nordlig bredde.

Underområde 32

Vestlig grænse:

Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 29.

Bilag 2

Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse om adgang til fiskeri i Østersøen og industrifiskeri samt rationsfiskeri og havdage, mv.

1) Ansøgning om tilladelse og afmelding af tilladelse sker på særligt skema, der udleveres af Fiskeridirektoratet ved henvendelse til Nyropsgade 30, 1780 København V eller til Fiskeridirektoratets lokale afdelinger. Skemaet kan endvidere hentes på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk. Ansøgning om visse tilladelser kan kræve afgivelse af oplysninger, udover de der fremgår af skemaet, ligesom der for visse typer af tilladelser skal anvendes skema specielt til den pågældende tilladelsestype.

2) Ansøgning om tilladelse kan indsendes direkte til Fiskeridirektoratet, Nyropsgade 30, 1780 København V eller gennem vedkommendes hovedorganisation.

3) Generelle frister:
Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde 3 arbejdsdage forud for begyndelsen af den periode (kalenderuge, halvmåned eller kalendermåned), hvor tilladelsen skal gælde. Ansøgning om tilladelse til fiskeri i tredjelands zone i Østersøen skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 2 arbejdsdage før starten af den kalendermåned, som går forud for den måned, hvor tilladelsen skal gælde.

4) Særlige frister for tilladelser, der skal gælde fra 1. januar 2007:
Ansøgning om tilladelse til at deltage i fiskeri i Østersøen, der skal gælde indtil 15. januar 2007, skal være Fiskeridirektoratet i hænde, før fiskeriet påbegyndes. Som det fremgår af § 15, stk. 2, må fiskeriet indtil den 15. januar 2007 drives, selv om der ikke er udstedt tilladelse, hvis ejeren af fartøjet har ansøgt om tilladelse..

Ansøgning om tilladelse til industrifiskeri, der skal gælde fra 1. februar, skal være Fiskeridirektoratet i hænde den 15. januar 2007. Som det fremgår af § 111, stk. 1, gælder tilladelser til industrifiskeri i 2006 til og med 31. januar 2007. Ansøgning fra ejere af fartøjer, der ikke har haft tilladelse i 2006, men som ønsker tilladelse i 2007, skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest den 22. december 2006.

5) Afmelding af tilladelse skal være Fiskeridirektoratet i hænde senest 3 arbejdsdage, før afmeldingen skal være effektiv. Ved overgang fra et tilladelsesfiskeri til et andet skal afmelding og ansøgning om ny tilladelse indsendes samlet senest 3 arbejdsdage, før overgangen skal være effektiv. I forbindelse med afmeldingen skal det samtidig angives, hvilken fangstmængde, der er landet i den rations- eller tilladelsesperiode, som frameldes.

Bilag 3

Tilladelser

Tilladelser udstedes til ejeren af et fartøj for en bestemt periode.

A. Særlige vilkår.

En tilladelse kan bl.a. gøres betinget af overholdelse af nedennævnte forhold samt vilkår vedrørende det enkelte fiskeri:

1) Fastlæggelse af en fangstration pr. kalenderår, kalendermåned, halv kalendermåned, kalenderuge, fangstrejse eller anden periode.

2) Krav til afsætning eller anvendelse af fangsten og fangstens behandling.

3) Krav vedrørende bifangster, mindstemål og lignede.

4) Krav om udnyttelse af tilladelsen indenfor en nærmere angiven frist som betingelse for opretholdelse af tilladelsen.

5) Krav om forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a eller 5c eller krav om forudanmeldelse af ind- og udsejling af farvand i overensstemmelse med bilag 5b.

6) Krav om, at der højst må fiskes, medbringes og landes en nærmere angiven højeste mængde i den periode, tilladelsen gælder.

7) Krav om, at fiskeriet foregår efter fiskeplan, aftalt mellem den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet og de lokale aftagere af fisk med henblik på at sikre optimal udnyttelse af de mængder, der er til rådighed.

8) Det fremgår af tilladelsen, om det er tilladt at drive andre fiskerier eller medbringe og lande andre arter i tilladelsesperioden eller i tilknytning hertil.

B. Generelle vilkår.

En tilladelse gives på følgende generelle vilkår:

1) Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, mv. vedrørende fiskeri, herunder EU-retsforskrifter.

2) Tilladelsen skal altid opbevares om bord.

3) Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre.

4) Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene.

5) For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til bekendtgørelse om føring af logbog, mv., skal der altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Fartøjer med tilladelse til indsatsreguleret fiskeri skal altid føre logbog. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar tilknytning til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af Fiskeridirektoratet, i hvis område fartøjets hjemhavn ligger (jf. Fiskeridirektoratets bekendtgørelse om føring af logbog, mv.)

6) Ændrede regler for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

7) Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licenslistenummer) kan drive parfiskeri.

8) Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtet til at tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom.

C. Manglende overholdelse af vilkår.

Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven.

Bilag 4

Omregningsfaktorer

Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder

Faktorer, der anvendes af Fiskeridirektoratet ved omregning af fisk, der landes med en anden behandlingsgrad end ”levende fisk”, til ”levende fisk” med henblik på kontrol af mængdemæssige begrænsninger, jf. § 10, stk. 2:

 

Art

Landingstilstand

Faktor for omregning til levende fisk

Torsk, kuller, kulmule og mørksej

Renset med hoved

1,18

Rødspætte, tunge, pighvar og slethvar

Renset med hoved

1,05

Havtaske

Renset uden hoved

2,72

Jomfruhummer

Haler

3,33

Laks

Renset med hoved

1,10

For alle arter, der ikke er nævnt ovenfor, er omregningsfaktoren fra ”renset med hoved” til ”levende fisk” 1,00.

Bilag 5a

Anmeldelse af ankomst og losning

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstav og -nummer.

b) Art og mængde af fisk om bord.

c) Landingshavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før og tidligst 5 timer før ankomst til havn.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse om, at fiskeriet ikke er afsluttet, ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09.

b) Telefax: 33 45 58 94.

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet, også hvis losning finder sted i udlandet. Forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet fritager ikke for de forpligtelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne indgive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for, at der ikke losses, inden registreringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheden eller af fartøjsføreren afklares ved henvendelse til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

8) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 07.00 samt på lørdage og søn‑ og helligdage.

Bilag 5b

Anmeldelse ved ind- og udsejling af farvand

1) Anmeldelse af indsejling med henblik på fiskeri skal indeholde følgende oplysninger:

a) Førerens navn.

b) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

c) Fartøjets radiokaldesignal.

d) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.

e) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse af udsejling fra fangstfarvand med henblik på landing i andet farvand:

a) Førerens navn.

b) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

c) Fartøjets radiokaldesignal.

d) Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.

e) Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

f) Lossehavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

3) Anmeldelse af ind- og udsejling skal ske senest 2 timer forud herfor. Anmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet på telefon 72 18 56 09 eller via e-post på adressen sat@fd.dk. Hvis ovenstående telefonnummer ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen.
Fartøjsføreren er ansvarlig for, at grænsepassagen ikke sker, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.
Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.
For fartøjer, der har påmonteret satellitovervågningsudstyr (fartøjsovervågningsenhed, FOE), kan der meddeles vilkår for elektronisk transmission af anmeldelse af ind- og udsejling ved brug af dette udstyr.

4) Fartøjsføreren skal lytte til de internationale nød- og kaldefrekvenser (VHF og mellembølge), således at Fiskeridirektoratet kan kalde fartøjsføreren for inspektion på den anmeldte position for grænsepassagen.

Bilag 5c

Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier

1) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

b) Art og mængde af fisk om bord.

c) Oplysning om, i hvilket farvand fiskeriet er foregået.

d) Landingshavn, forventet ankomsttidspunkt og forventet lossetidspunkt.

Fartøjsføreren er ansvarlig for rigtigheden af indholdet af anmeldelsen.

2) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren til Fiskeridirektoratet senest 3 timer før og tidligst 5 timer før ankomst til havn.

3) Anmeldelse til Fiskeridirektoratet af ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 3 timer før ankomst til havn, kan der dog gives anmeldelse med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Ved meddelelser, der afgives pr. telefax, sker meddelelse af, at fiskeriet ikke er afsluttet ved angivelse af et »+« efter den evt. ombordværende mængde. Hvis der endnu ikke er nogen fangst om bord, skrives »0+«. Senest 1 time før ankomst til havn gives endelig anmeldelse omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der forudanmeldes, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Anmeldelse skal gives af fartøjsføreren telefonisk eller skriftligt pr. telefax på følgende numre til Fiskeridirektoratet:

a) Telefonisk: 72 18 56 09.

b) Telefax: 33 45 58 94.

Anmeldelsen kan desuden ske via e-post på adressen sat@fd.dk.

Hvis ovenstående telefon- og telefaxnumre ændres, meddeles dette i overensstemmelse med bilag 6.

Forudanmeldelse skal ske til Fiskeridirektoratet, også hvis losning finder sted i udlandet. Forudanmeldelse til Fiskeridirektoratet fritager ikke for de forpligtigelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelse til Fiskeridirektoratet modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen. Såfremt losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny anmeldelse. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne videregive forudanmeldelsen til Fiskeridirektoratet. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for at der ikke losses, inden registreringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Ingen virksomhed må modtage fisken, hvis der ikke er foretaget forudanmeldelse inden losning i overensstemmelse med reglerne. Virksomheden er ansvarlig for, at der ikke losses inden ovennævnte registreringsnummer er opnoteret, og inden det anmeldte lossetidspunkt.

8) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt forudanmeldelse er indgivet korrekt, kan inden losning af virksomheder eller fartøjsføreren rettes til Fiskeridirektoratet på ovenstående telefonnummer.

9) Losning kan ikke uden Fiskeridirektoratets godkendelse finde sted alle dage i tidsrummet kl. 24.00 ‑ 06.00, på lørdage efter kl. 14.00 samt på søn‑ og helligdage før kl. 18.00. På lørdage og søn- og helligdage kan losning kun finde sted i havne, hvor der er opnået aftale om losning på disse dage med Fiskeridirektoratet.

Bilag 6

Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet

Ved udsendelse af meddelelser i henhold til denne bekendtgørelse om ændrede regler for fiskeriet anvendes følgende procedure:

1) Meddelelsen udsendes over Lyngby Radio, uanset hvilket farvand meddelelsen gælder. Meddelelser fra Fiskeridirektoratet vil blive sendt over Lyngby Radio på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage eller fredage i forbindelse med trafikmeldingerne kl. 8.05 og kl. 18.05, dog kl. 7.05 og kl. 17.05 i perioden med sommertid.

2) Meddelelsen sendes til de organisationer, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget, pr. e-mail på udsendelsesdagen. Meddelelser kan desuden ses på Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk straks efter udsendelsen.

Bilag 7

Fiskearter, det er forbudt at smide ud i havet igen, hvis de kan landes lovligt

Brisling

Dybvandshummer

Dybvandsrejer
Havtaske

Jomfruhummer

Kuller
Kulmule
Laks
Makrel
Mørksej

Pighvar
Rødspætte
Sild

Slethvar
Torsk
Tunge

 

 

Bilag 8

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder

Til dokumentation af, at overdragelse af kvoteandele har fundet sted, jf. § 78, stk. 3, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overdragelsen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Sælger og købers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overdragelsen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

8) Erklæring om, at kravene, om fartøjets ejerkreds og dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 7, stk. 2, og § 77 er overholdt.

9) For IOK: Salgsprisen for den solgte kvoteandel. 

Bilag 9

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter

Til dokumentation af, at overførsel af kvoteandele har fundet sted, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeridirektoratet:

1) Dato for overførslen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Afgiver og modtagers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel oprindeligt var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overførslen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede aftale.

8) Erklæring om, at kravene om fartøjets ejerkreds og dennes maksimale erhvervelse af fartøjer med FKA efter den 2. februar 2006 er overholdt.

9) Angivelse af, om forbud mod ejerskifte i 2 år efter overførsel af FKA skal påhvile det afgivende fartøj eller den dertil knyttede tonnage, jf. § 63.

10) Værdien af den overførte kvoteandel, jf. § 64.

Bilag 10

Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne

1) Fartøjer med mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) om bord fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må i Danmark kun foretage landing i følgende 16 havne: Bønnerup, Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hirtshals, Hundested, Hvide Sande, Lemvig, Lild Strand, Nørre Vorupør, Skagen, Strandby, Thorsminde, Thorup Strand og Thyborøn.

2) Fartøjer med mere end 750 kg torsk (levende vægt) om bord fra Østersøen og Bælterne må i Danmark kun foretage landing i følgende 32 havne: Agersø, Bagenkop, Bønnerup, Christiansø, Fåborg, Gedser, Gilleleje, Grenå, Hasle, Helsingør, Hundested, Kalundborg, Kerteminde, Klintholm Havn, København, Køge, Langø, Listed, Nexø, Nyborg, Rødvig, Rødby Havn, Rønne, Sejerø, Spodsbjerg, Stubbekøbing, Svaneke, Søby, Sønderborg, Tejn, Årsdale og Årøsund.

 

Bilag 11

Liste over dybhavsarter

Latinske navn

Almindeligt anvendt navn

Aphanopus carbo

Apristuris spp.

Argentina silus

Beryx spp.

Centrophorus granulosus

Centrophorus squamosus

Centroscyllium fabricii

Centroscymnus coelolepis

Coryphaenoides rupestris

Dalatias licha

Deania calceus

Etmopterus princeps

Etmopterus spinax

Galeus melastomus

Galeus murinus

Hoplostethus atlanticus

Molva dypterigia

Phcis blennoides

Centroscymnus crepidater

Scumnodon ringens

Hexanchus griseus

Chlamydoselachus anguineus

Oxynotus paradoxus

Somniosus microcephalus

Pagellus bogaraveo

Chimaera monstrosa

Marcrourus berglax

Mora moro

Antimora rostrata

Epigonus telescopus

Helicolenus datylopterus

Conger conger

Lepidopus caudatus

Alepocephalus bairdii

Lycodes esmarkii

Raja hyperborean

Sebastes viviparous

Hoplostethus mediterraneus

Trahuscorpia cristulata

Raja nidarosiensus

Chaceon (Geryon) affinis

Raja fyllae

Hydrolagus mirabilis

Rhinochimaera atlantica

Alepocephalus rostratus

Polyprion americanus

Sort sabelfisk

Islandsk kattehaj

Guldlaks

Berycider

Ru pighaj

Mørk pighaj

Fabricius’ sorthaj

Portugisisk pighaj

Skolæst

Chokoladehaj

Næbhaj

Lyshaj

Sorthaj

Ringhaj

Mouse catshark

Orange savbug

Byrkelange

Middelhavsskælbrosme

Langsnudet pighaj

Haj (Scymnodon ringens)

Seksgællet haj

Kravehaj

Spidsfinnet trekanthaj

Grønlandshaj

Spidsandet blankesten

Havmus

Nordlig skolæst

Glyse

Blå antimora

Telskopkardinalfisk

Blåkæft

Almindelig havål

Strømpebåndsfisk

Bairds glathovedfisk

Esmarks ålebrosme

Polarrokke

Lille rødfisk

Middehavssavbug

Dragehovedfisk (Trachyscorpia cristulata)

Sortbuget rokke

Dybvandskrabbe (Chaceon (Geryon) affinis)

Fyllas rokke

Storøjet havmus

Havmus (Rhinochimaera atlantica)

Rissos glathovedfisk

Vragfisk

 Bilag 12

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1. Generel regulering

 

A. Anvendelsesområde

§ 1

B. Ændring af vilkår for fiskeriet

§§ 2-4

C. Generelle bestemmelser

§§ 5-7

D. Definitioner mv.

§§ 8-13

E. Tilladelser

§§ 14-18

F. Forudanmeldelse

§§ 19-21

F. Omladning

§ 22

 

 

Kapitel 2. Generelle begrænsninger

 

A. Fiskeri- og landingsbegrænsninger

§§ 23-25

B. Parfiskeri

§§ 26-27

C. Forbud imod udsmid af fisk

§ 28

D. Redskabsbegrænsninger

§§ 29-31

 

 

Kapitel 3. Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

A. Fartøjskategorier

§§ 32-34

B. Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer

§ 35

 

 

Kapitel 4. Generelle regler om fiskeri på grundlag af kvoteandele (FKA/IOK)

A. Opdeling af kvoterne

§§ 36-38

B. Mulighed for at ændre vilkår for andele af brisling i Nordsøen tildelt som FKA

§ 39

C. Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele

§§ 40-41

D. Kvoteandele, der afsættes il andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK på brisling i Nordsøen

§§ 42-48

E. Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret

§ 49

F. Særlig reservation af laks i Østersøen, mv.

§ 50

G. Nyetablering og generationsskifte, mv.

§ 51

H. Ekstra mængde af torsk og tunge til fartøjer omfattet af kystfiskerordningen

§ 52

 

 

Kapitel 5. Særlig ordning for kystfiskeriet

§§ 53-56

 

 

Kapitel 6. Bytte af fangstmængder samt overførsel af FKA

 

A. Mulighed for bytte af tildelte FKA samt IOK for brisling i Nordsøen

§ 57

B. Bytte af årsmængde

§ 58

C. Overførsel af FKA

§§ 59-67

D. Overførsel af FKA i særlige situationer

§§ 68-69

 

 

Kapitel 7. Puljefiskeri for fartøjer med fartøjskvoteandele

§§ 70-72

 

 

Kapitel 8. Bortfald af tildelte kvoteandele

§§ 73-75

 

 

Kapitel 9. Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

A. Ophævelse af tidligere begrænsninger for udøvelse af fiskeri og genanvendelse af kapacitet (sild og makrel)

§ 76

B. Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration

§ 77

C. Registrering af kvoteandele og årsmængder

§§ 78-80

D. Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer

§§ 81-82

E. Overførsel af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EF-lande (individuelt kvotebytte)

§ 83

F. Offentligt tilgængelige oplysninger om kvoteandele

§ 84

G. Indberetning af priser for IOK

§ 85

 

 

Kapitel 10. Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i norsk fiskerizone nord for 62o N

A. Generelle bestemmelser

§§ 86-89

B. Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel

§§ 90-91

C. Særlig om overdragelse

§§ 92-93

D. Makrel i færøsk og norsk fiskerizone

§ 94

 

 

Kapitel 11. Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

A. Generelle bestemmelser

§§ 95-99

B. Generationsskifte- og reservepulje

§§ 100-105

C. Særligt om overdragelse

§§ 106-107

D. Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner

§ 108

E. Mulighed for ændrede vilkår i lyset af konsumanvendelse og opfiskning af sildekvoten

§§ 109-110

 

 

Kapitel 12. Industrifiskeri

 

A. Generelle regler

§§ 111-115

Industrifiskeri i ICES-underområde 22

§ 116

B. Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der i 2007 drive på rationsvilkår

 

Brisling i Den Engelske Kanal

§ 117

Blåhvilling i EF-farvande, færøsk zone og internationalt farvand

§ 118

Blåhvilling og sperling i norsk fiskerizone

§ 119

Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§ 120

Tobis i norsk fiskerizone

§ 121

Hestemakrel i Nordsøen og Den Engelske Kanal

§ 122

 

 

Kapitel 13. Rationsfiskeri

 

A. Generelle regler for rationsfiskeri

§ 123

B. Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser

§§ 124-126

C. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for MAF-fartøjer

§ 127

D. Rationsfiskeri for bundgarnfiskere, der har valgt indplasering med ret til at fiske på andet af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedte for FKA

§§ 128-129

E. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer

§ 130

F. Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer

§ 131

G. Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter

 

Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II 1 og )

§ 132

Hvilling i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat

§ 133

Kulmule i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

§ 134

Andre konsumarter i Nordsøen

§ 135

H. Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand

 

Lange og brosme i norsk fiskerizone

§ 136

Fiskeri i internationalt farvand

§ 137

Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer

§ 138

Dybvandsrejer i grønlandske farvande

§ 139

Lodde i grønlandske farvande

§ 140

Blåhvilling i færøske og grønlandske farvande

§ 141

Rejer i NAFO-område i Nordatlanten

§ 142

Dybhavsarter

§ 143

Andre arter i norsk fiskerizone

§§ 144-146

Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud med genudsætning

§ 147

Fiskeri i tredjelands fiskerizone i Østersøen

§ 148

Sild i Den Engelske Kanal (ICES-unerområde VII d)

§ 149

 

 

Kapitel 14. Indsatsregulering

§ 150

 

 

Kapitel 15. Tildeling af IOK for visse industriarter med henblik på fiskeri i 2008

 

A. Generelle regler

§§ 152-159

B. Deltagelse i rationsfiskeri efter indgivelse af ansøgning om tildeling af IOK

§§ 160-162

C. Tildeling i de enkelte fiskerier

 

Tobis i Nordsøen (EF-farvande) samt Skagerrak og Kattegat (EF-farvande)

§§ 163-164

Blåhvilling i EF-farvande og internationale farvande

§ 165

Blåhvilling i færøske zone

§ 166

Hestemakrel i Den Engelske Kanal og i farvande vest for De Britiske Øer

§ 167

 

 

Kapitel 16 Kontrolbestemmelser, klageadgang, straf, mv.

 

A. Kontrolbestemmelser

§§ 168-172

B. Klageadgang

§ 173

C. Straffebestemmelser

§ 174

D. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 175

 

 

 

 

Bilag 1:

Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder

Bilag 2:

Ansøgning om og afmelding af tilladelse

Bilag 3:

Tilladelser

Bilag 4:

Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder

Bilag 5a:

Anmeldelse af ankomst og losning

Bilag 5b:

Anmeldelse af ind- og udsejling af farvand

Bilag 5c:

Anmeldelse af ankomst og losning i særlige fiskerier

Bilag 6:

Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet

Bilag 7:

Fiskearter, det er forbudt at genudsætte, hvis de kan landes lovligt.

Bilag 8:

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder.

Bilag 9:

Oplysninger til Fiskeridirektoratet i forbindelse med FKA og årsmængder for visse arter.

Bilag 10:

Landinger af torsk og kulmule over en vis mængde i udpegede havne.

Bilag 11:

Liste over dybhavsarter

Bilag 12:

Indholdsfortegnelse

 
Officielle noter

1) For en samlet afgrænsning af samtlige farvande, der nævnes i denne bekendtgørelse, henvises til Rådets forordning nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer.

2) Jf. Rådets forordning (EF) nr. 685/95 af 27. marts 1995 om forvaltning af visse fiskeressourcer i Fællesskabet og Rådets forordning (EF) nr. 779/97 af 24. april 1997 om en forvaltningsordning for fiskeriindsatsen i Østersøen.