Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om anvendelse i statstjenesten af Å-å/Aa-aa i danske stednavne


Ved statsministeriets bekendtgørelse nr. 317 af 2. juli 1948 gik statstjenesten over til den ny retskrivning, der var blevet indført i skolerne ved undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 128 af 22. marts 1948. Hermed indførtes Å og å i danske stednavne. Der blev dog indtil videre givet statstjenesten adgang til at benytte Aa og aa i danske stednavne efter de samme frie regler, som gjaldt for personnavne.

Ved statsministeriets cirkulære af 23. februar 1956 blev reglerne strammet, såleds at statstjenesten kun kunne bruge Aa og aa i danske stednavne, når afgørende omstændigheder talte derfor.

Da det efter 1956 imidlertid har vist sig, at Å og å ikke er slået igennem fuldt ud, når der er tale om danske stednavne, har ministeriet for kulturelle anliggende efter forhandling med undervisningsministeriet besluttet at ophæve statsministeriets cirkulære af 23. februar 1956.

Hermed fastsættes følgende:

Der gives adgang til i statstjenesten at benytte Å-a/Aa-aa i danske stednavne i lighed med de i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 128 af 22. marts 1948 om ændringer i retskrivningen indeholdte regler for personnavne, dog uden væsentlig udgift for statskassen.

Ministeriet for kulturelle anliggender, den 15. marts 1984

Mimi Stilling Jakobsen

    /Lise Roepstorff

Officielle noter

Ingen