Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Måleteknisk direktiv. Hektolitervægten for korn. EØF-typegodkendelse- og verifikation. Almindelige bestemmelser (1)

(MDIR 34.81-01)


I medfør af § 10 stk. 1, § 11 og § 16, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 25. april 1996, fastsættes:

1. a) Disse bestemmelser vedrører definition af den kornkarakteristik, der betegnes som EØF-hektolitervægt.

 • b) forskrifter for den tekniske udførelse og anvendelse af det normalinstrument, der benyttes ved definition af EØF-hektolitervægten.
 • c) forudsætninger, som arbejdsredskaberne til bestemmelse af EØF-hektolitervægten skal opfylde.

2. EØF-hektolitervægten er forholdet mellem massen, udtrykt i kilogram, og volumenet, udtrykt i hektoliter, der for enhver kornsort konstateres ved måling med et instrument og ved benyttelse af en metode, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Som "referenceværdi" betegnes EØF-hektolitervægten, der opnås ved måling med et særligt normalinstrument, fra EU eller fra en enkeltstat, der er konstrueret og anvendt efter forskrifterne i kapitel I og II i bilag I.

EØF-hektolitervægten, der er anvendt som referenceværdi, angives i kilogram pr. hektoliter med to decimaler.

Fællesskabernes EØF-normalinstrument opbevares hos Messtechnischer Dienst i forbundsrepublikken Tyskland.

Betegnelsen EØF-hektolitervægt må kun anvendes i handelen for at karakterisere korn, der er målt med måleinstrumenter, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Ved kornhandel med andre medlemsstater må den, som hektolitervægt betegnede egenskab, kun være EØF-hektolitervægten som foran defineret.

----------

 • (1) Dette måletekniske direktiv indeholder bestemmelser, der gennemfører rådsdirektiv 71/316/EØF (rammedirektiv som ændret ved rådsdirektiv 72/427/EØF, således som disse er fastsat i EØF og rådsdirektiv 71/347/EØF.

----------

3. Måleinstrumenter til bestemmelse af EØF-hektolitervægten for korn er instrumenter, der er i overensstemmelse med bilag II. Disse instrumenter gøres til genstand for EØF-typegodkendelse og underkastes EØF-førstegangsverifikation.

Sådanne instrumenter vil af Erhvervsfremme Styrelsen kunne EØF-typegodkendes og forsynes med mærke for EØF-typegodkendelse. Instrumenter, der er forsynet med mærke for EØF-typegodkendelse fra Danmark eller fra et andet medlemsland, vil af Erhvervsfremme Styrelsen kunne verificeres og forsynes med stempel for EØF-førstegangsverifikation.

4. Dette tekniske direktiv træder i kraft den 23. april 1997. Samtidig ophæves TDIR nr. 34.81.1-01 af 1. oktober 1976.

Mette Holst

/P. Claudi Johansen

BILAG I

NORMALINSTRUMENTER TIL MÅLING AF EØF-HEKTOLITERVÆGTEN AF KORN

I. KONSTRUKTIONSFORSKRIFTER

1. Normalinstrumenterne består af hulmål, påfyldningsanordning, afstrygningsanordning, vejeanordning og påfyldningsbeholder.

Instrumenterne er i alle deres dele fremstillet solidt og omhyggeligt. Alle flader, der kommer i berøring med kornet, er glatte og består af praktisk taget uforanderligt metal (messing, rustfrit stål el. lign.), der har en tykkelse tilstrækkeligt til, at der ikke ved normal anvendelse opstår deformationer.

2. Hulmål

2.1. Hulmålet har form af en lige, cirkulær cylinder; dens øverste kant er plant afslebet vinkelret på cylinderaksen.

2.2. Hulmålet befinder sig ved påfyldningen til stadighed i samme stilling under fyldeanordningen.

2.3. Over hulmålet er der, når det er i fyldestilling, en fyldering, der har samme akse og samme indre diameter som hulmålet, afstrygningskniven skal bevæge sig mellem de to dele med ringe frigang.

3. Påfyldningsanordning

3.1. Påfyldningsanordningen består af fyldetragt med lukkespjæld og reguleringsmekanisme.

3.2. Fyldetragten har form af en keglestub, der foroven fortsætter i et cylindrisk stykke og forneden er forsynet med en afløbsstuds med lukkemekanisme.

3.3. Fyldetragten er anbragt således, at dens akse flader sammen med hulmålets akse i fyldestilling.

3.4. Reguleringsmekanismen har en bestemt foreskrevet form. Den rager ind i afløbsstudsen og er vertikalt indstillelig. Den akse falder sammen med fyldetragtens akse.

4. Afstrygningsanordning

4.1. Afstrygningsanordningen består af afstrygningskniv, styreanordning og trækanordning.

4.2. Afstrygningskniven er plan, vandret anbragt og må ikke kunne bøjes under brugen.

4.3. Styreanordningen styrer afstrygningsknivens bevægelse mellem fylderingens underkant og hulmålets overkant.

4.4. Trækanordningen trækker afstrygningskniven i kontinuerlig bevægelse gennem kornet.

4.5. Efter hulmålets fyldning og vejning falder det overskydende korn, der ligger på afstrygningskniven, ned i en opsamlingskasse.

5. Vejeanordning

5.1. Når hulmålet er fyldt med korn, vejes det på en ligearmet vægt med en lasteevne på 50 kg.

5.2. Vægtens vægtskål skal være i balance med det tomme hulmål.

6. Samlede indretning

6.1. Instrumentets enkelte dele, undtagen hulmål og vægt, er fastgjort til et stel, på en sådan måde, at hulmålets øverste kant, når det er i fyldestilling, befinder sig i vandret stilling.

6.2. Måleinstrumentets stel er forsynet med en lodline af mindst 500 mm længde eller med en libelle af samme følsomhed. Disse anordninger skal være i udgangsstilling, når hulmålets kant, når det er i fyldestilling, befinder sig i vandret stilling.

7. Enkeltdelenes dimensioner

 

 Hulmål                    295 mm +/- 1 mm 

 Indre diameter                 20 l +/- 0,01 l 

 Volumen 

 Afstand mellem indersiden af hulmålets 

 bund og underkanten af fyldetragtens 

 koniske afløbsstuds              500 mm +/- 2 mm 

 Afstand mellem afstrygningskniven 

 og hulmålets bund               0,5 mm +/- 0,2 mm 

 Fyldering 

 Indre diameter                295 mm +/- 1 mm 

 Fyldetragt 

 Længden af den øverste cylindriske 

 dels akse                   120 mm +/- 2 mm 

 Længden af koniske dels akse         240 mm +/- 1 mm 

 Aksellængde af afløbsstuds           80 mm +/- 0,5 mm 

 Fyldetragtens totale aksellængde       440 mm +/- 3 mm 

 Indre diameter af den øverste 

 cylindriske del                390 mm +/- 1 mm 

 Indre diameter af koniske afløbsstuds 

 øverst (g')                 84,5 mm +/- 0,5 mm 

 nederst (g")                 86,5 mm +/- 0,5 

 Differencen g" - g'               2 mm +/- 0,5 mm 

 Reguleringsmekanisme 

 Akslens diameter                11 mm +/- 0,2 mm 

 Hulkelens radius                16 mm +/- 0,5 mm 

 Den cylindriske dels højde           5 mm +/- 0,5 mm 

 Den cylindriske dels diameter         33 mm +/- 0,2 mm 

 Afstrygningsindretning 

 Massen af trækanordningens belastningsvægt   5 kg +/- 0,1 kg 

 Fyldebeholder 

 Volumen til kant                24 l +/- 0,1 l 

8. Afbildning

Normalinstrumentet er gengivet på en tegning i bilaget.

II BRUGSANVISNING

Kornet, der skal gøres til genstand for måling, bør være uden urenheder og have omtrent samme temperatur som det rum, hvori målingen finder sted. Det skal være lufttørt, dvs. være i hygroskopisk balance med luften i målerummet. I dette øjemed lader man det før målingen ligge udbredt i et tyndt lag i ca. 10 timer. Den relative luftfugtighed i målerummet bør ikke overskride 60 pct.

Hektolitervægten afhænger af kornmængden og måden, hvorpå kornet hældes i fyldetragten, af hvilken grund følgende fremgangsmåde skal benyttes:

Hulmål 1 (se tegning i bilaget) anbringes i fyldestilling koaksialt med fyldering 2 og fyldetragt 3 og fastgøres med kilebolt 16 ved betjening af håndgreb 15. Derefter bringes afstrygningskniv 9 i sin udgangsstilling og låses med spærre 12. Ved hjælp af fodskruerne 19 indstilles stel 20 således, at overkanten af hulmål 1 ved fyldning altid befinder sig i vandret stilling.

Nu afmåles ca. 24 liter korn i fyldebeholderen (ikke gengivet) og hældes i fyldetragt 3. hvis lukkespjæld 4 samtidig lukker for den afløbsstuds 8. Spærre 5 til lukkespjældet betjenes., spjældet 4 åbner sig og holdes åben af pal 6; kornet strømmer derefter ud af tragten 3, beskyttet mod forstyrrelse ved skærm 2 a, og ned i hulmål 1 på understel 14. Stiver 14 a forhindrer, at skinnerne, som understellets ruller løber på, bøjes ned.

For at sikre en konstant jævn fyldning af hulmål 1 er tragt 3 blevet overfyldt med ca. 4 liter korn, der, når hulmål 1 er helt fyldt er blevet tilbage i fyldering 2 og skilles ("afstryges") fra fyldningen i hulmål 1 ved betjening af afstrygningskniven spærre 12, der er hængslet på travers 11.

Afstrygningskniv 9 trækkes af trækvægt 13 og har på forkanten er skær, hvormed de korn, som ligger ved kanten af hulmål 1, og som kunne hindre en plan afstrygning, skæres over. Når afstrygningskniv 9 har nået sin slutstilling, trækkes det på understel 14 stående hulmål 1 frem ved hjælp af håndgreb 15, løftes fra understel 14 og anbringes på vægten, hvorefter massen af indholdet bestemmes indtil +/- 5 g.

Når afstrygningskniv 9 trækkes tilbage til sin udgangsstilling, falder det overskydende korn, der ligger på den, ned i opsamlingskasse 17, idet korn, der springer af kniven, af kappe 18 ledes ned i opsamlingskassen. Derefter bringes spjæld 4 tilbage til lukkestilling, idet pal 6 løsnes ved drejning på håndhjul 4A.

Såfremt der skal foretages en yderligere måling med samme prøve, skal kornet i hulmål 1 blandes med kornet i opsamlingskasse 17.

Hektolitervægten får man ved at dividere den af vejeanordningen angivne vægt med 0,2 hl.

III. AFPRØVNING OG JUSTERING

1. Dimensioner og volumener

De under punkt 1.7. nævnte dimensioner og volumener prøves med måleinstrumenter af passende nøjagtighed.

2. Funktionsprøve med korn

De enkelte staters normalinstrumenter skal ved hjælp af et transportabelt normalinstrument prøves og verificeres ved sammenligning med EØF-normalinstrumentet.

2.1. Til afprøvningen anvendes ren Manitoba-hvede, der har næsten kugleformede korn og en hektolitervægt på ikke under 80 kg/hl. Den skal være i hygroskopisk balance med den omgivende luft. Der udføres seks målinger efter brugsanvisningen under punkt II. Betegnes herved det normalinstrument, der skal prøves med P og EØF-normalinstrumentet med N, gennemføres målingen efter følgende skema:

 

 Sammenligning nr.  1  2  3  4  5  6 

 ----------------------------------------------- 

 Instrumenternes   NP  PN  NP  PN  NP  PN 

rækkefølge

2.1.1. Afvigelserne af P's enkeltværdier fra middelværdien for disse enkeltværdier må ikke overstige +/- 10 g.

2.1.2. Som fejl ved instrumentet anses forskellen mellem middelværdien af de seks P-angivelser og middelværdien af de seks N-angivelser. Fejlen må ikke være større end +/- 10 g.

2.1.3. Overskrides tolerancerne i henhold til 2.1.1. og 2.1.2., er kornet muligvis endnu for inhomogent; det må i så fald igen udbredes i målerummet i ca. 10 timer. Målingerne i henhold til 2.1. gentages.

2.1.4. Overskrides tolerancen kun i henhold til 2.1.2., skal instrumentet reguleres.

Instrumentets angivelser kan formindskes ved højere indstilling af reguleringsmekanisme 7 og forhøjes ved lavere indstilling.

Reguleringsmekanisme 7 indstilles, og målingerne i henhold til 2.1. gentages.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

3. vejeanordning

3.1. Vægtfejl inden for belastningsområdet 10 til 20 kg må ikke overskride +/- 0,01 pct. af belastningen.

3.2. Summen af fejlene for de anvendte lodder må ikke overstige +/- 0,02 pct. af deres nominelle masse.

Signaturforklaring til vedføjede tegning

1. Hulmål

2. Fyldering med skærm 2a

3. Fyldetragt

4. Lukkespjæld med håndhjul 4a

5. Spærre til lukkespjæld

6. Pal til lukkespjæld

7. Reguleringsmekanisme

8. Afløbsstuds

9. Afstrygningskniv

10. Styreanordning for afstrygningskniv

11. Travers med stivere 11a

12. Spærre til afstrygningskniv

13. Trækvægt

14. Understel med skinnestiver 14a

15. Håndgreb til understel

16. Kilebolt

17. Opsamlingskasse

18. Kappe

19. Fodskruer

20. Stel

BILAG II

MÅLEINSTRUMENTER TIL BESTEMMELSE AF EØF-HEKTOLITERVÆGTEN AF KORN

1. Måleinstrumenter, hvormed EØF-hektolitervægten bestemmes, har følgende karakteristika:

 • a) Der er således konstrueret og fremstillet, at målingerne kan repeteres og reproduceres med tilfredsstillende nøjagtighed.
 • b) Tolerancen ved bestemmelse af hektolitervægten udgør plus eller minus fem tusindedele af normalinstrumentets måleresultat.
 • c) Tolerancen for det ved målingen anvendte hulmåls volumen udgør plus eller minus to tusindedele.
 • d) Tolerancen ved vejning med den vejeanordning, der benyttes hertil, udgør plus eller minus en tusindedel af den afvejede mængde.
 • e) Enhver enkeltværdi af målingerne af en bestemt kornprøve må ikke afvige mere end plus eller minus tre tusindedele af middelværdien af den hektoliter vægt, der bestemmes ved seks efter hinanden følgende målinger.

2. På det enkelte måleinstrument er der anbragt et verifikationsskilt, der er tydeligt synligt, og med let læselige bogstaver, der ikke kan slettes, bærer følgende påskrifter;

 • a) Mærket for EØF typegodkendelsen.
 • b) fabrikantens mærke eller firmabetegnelse.
 • c) eventuelt en typebetegnelse fra fabrikantens side.
 • d) et fabrikationsnummer og fremstillingsåret og
 • e) den nominelle værdi for hulmålets volumen og enten en brugsanvisning eller en påtegning, der henviser til en brugsanvisning.
Officielle noter

Ingen