Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Vejledning om brandudrustninger (* 1)


1. Denne vejledning anviser, hvor mange brandudrustninger, som skal være om bord i nye og eksisterende passagerskibe i indenrigsfart og i udenrigsfart inden for 20 sømil fra nærmeste kyst, undtagen HSC-fartøjer, samt nye og eksisterende lastskibe med en bruttotonnage under 500.

2. Passagerskibe i indenrigsfart med en bruttoregistertonnage under 300 alternativt på 40 meters længde og derunder for skibe tonnagemålt i henhold til 1969-konventionen.

 • a) Uanset bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D og Handelsministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 21. maj 1965 skal passagerskibe med en fartstid på en time og derunder ikke være udstyret med brandudrustninger.
 • b) Skibe med en fartstid over en time skal være udstyret med 1 stk. brandudrustning.

3. Passagerskibe i indenrigsfart over den størrelse, som er anført under 2 samt passagerskibe i udenrigsfart inden for 20 sømil fra nærmeste kyst.

 • a) Disse skibe skal være udstyret med det antal brandudrustninger, som er krævet i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-2, regel 17.
 • b) Uanset hvorledes det enkelte skib er opbygget rent brandzonemæssigt, skal 2 stk. brandudrustninger for hver brandzone forstås som 2 stk. brandudrustninger for hver 40 meters længde overalt ("brandzone").

Længden af kædekasser, styremaskinrum, storesrum og andre rum med ringe brandrisiko beliggende i skibets ender kan dog fratrækkes den totale længde på vilkår, at et sådant lodret afsnit ikke indeholder apteringer, hvorimod afsnittet gerne må indeholde den del af vogndækket, som f.eks. vil svare til styremaskinrummets længde.

Et sådant fradrag kan ofte udgøre ca. 15 - 20 % af den totale længde overalt.

Bliver "brandzonelængden" efter fradraget under 40 meter skal der ikke kræves brandudrustninger i forbindelse med brandzone-bestemmelsen.

Eksempel: Et passagerskib med en bruttoregistertonnage over 300, en længde overalt på 50 meter og med et fradrag på 15% i forbindelse med brandzoner skal være udstyret med brandudrustninger som følger:

 

 -Alle skibe (regel 17, stk. 3)           2 stk. 

 -Passager-og servicedæk (regel 17, stk. 3.1.1)   2 stk. 

 -En brandzone (regel 17, stk. 3.1.1)        2 stk. 

 -I alt                       6 stk. 

-Hvis "brandzonen" efter fradraget var blevet mindre end 40 meter skulle det pågældende skib således kun udstyres med i alt 4 stk. brandudrustninger.

4. Lastskibe med en bruttotonnage under 500 (Tonnage i henhold til 1969-konventionen).

 • a) Uanset bestemmelserne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen C skal almindelige lastskibe med en bruttotonnage under 500 ikke være udstyret med brandudrustninger.
 • b) Olietankskibe og lastskibe til særlige formål skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde.

5. Opmærksomheden henledes på at alle skibe, som skal udstyres med brandudrustninger, skal være bemandet med det relevante antal personer med gyldigt røgdykkerbevis jf. Søfartsstyrelsens teknisk

e forskrift nr. 5 af 2. april 1993.

Søfartsstyrelsen, den 11. februar 1997

Redaktionel note
 • (* 1) Bkg. i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen 2/97