Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om instruktion af nymønstrede søfarende


I medfør af § 25, stk. 2, og § 28 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes:

Grundlæggende sikkerhedsuddannelse og -instruktion af alle søfarende

§ 1. Før tildeling af arbejdsopgaver om bord skal føreren af ethvert skib sikre, at alle personer, der beskæftiges eller forhyres om bord, under hensyntagen til den pågældendes forudgående søfartsuddannelse informeres om og instrueres i:

 • 1) hvad der skal gøres, hvis en person falder over bord, hvis der opdages brand eller røg, eller hvis brandalarm eller alarm for at forlade skibet lyder,
 • 2) hvordan affald om bord skal behandles for at undgå miljøforurening, og hvordan man forholder sig, hvis miljøforurening observeres,
 • 3) hvad der umiddelbart skal gøres, hvis et ulykkestilfælde iagttages,
 • 4) lokalisering af samlingsstationer og udskibningssteder samt nødudgange,
 • 5) lokalisering af redningsveste og i at kunne tage en redningsvest korrekt på,
 • 6) afgivelse af brandalarm og grundlæggende kendskab til brug af transportable ildslukkere, og
 • 7) lukning og åbning af branddøre og vejr- og vandtætte døre, som det pågældende skib er udstyret med, bortset fra åbninger i skroget.

Orientering om særlige opgaver

§ 2. Før tjenesten påbegyndes, skal alle nymønstrede søfarende afhængig af den stilling, de skal indtage om bord, foruden information og instruktion som omhandlet i § 1, orienteres behørigt om deres særlige opgaver, herunder om udstyr, installationer og beredskabsplaner samt om særlige forhold af betydning for såvel deres rutinemæssige opgaver som deres opgaver i en nødsituation.

Rederansvar i forbindelse med orientering om særlige opgaver

§ 3. Rederen skal forsyne føreren af ethvert handelsskib, bortset fra lastskibe i kystfart med en bruttotonnage under 500, med skriftlig instruks indeholdende de retningslinier og procedurer, som skal følges af skibets fører og besætning for at opfylde bestemmelserne i § 2 om orientering af alle nymønstrede i deres særlige opgaver. Disse retningslinier og procedurer skal blandt andet sikre,

 • 1) at enhver nymønstret søfarende får tildelt nødvendig tid til at kunne gøre sig bekendt med det særlige udstyr, den pågældende skal betjene, og med de særlige procedurer og ordninger vedrørende vagthold, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forholdsregler i nødsituationer, som er nødvendige for, at den pågældende kan udføre sine tildelte opgaver på behørig måde, og
 • 2) at der udpeges et besætningsmedlem med særligt ansvar for, at den nymønstrede modtager nødvendige informationer i et sprog, den pågældende forstår.

Straffebestemmelser

§ 4. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af §§ 1 eller 2, eller rederens overtrædelse af § 3 straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr.2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1997. § 3 træder dog først i kraft den 1. februar 1998.

Søfartsstyrelsen, den 7. oktober 1997

Niels J.Bagge

/ Frantz Miller

Officielle noter

Ingen