Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension med flere love (Midlertidig pensionsopsparing)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 8. januar 1996, som ændret ved lov nr. 1197 af 27. december 1996 og § 8 i lov nr. 475 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 5 a indsættes:

»Kapitel 5 b

Midlertidig pensionsopsparing

§ 17 b. For 1998 opkræves der en midlertidig pensionsopsparing til Arbejdsmarkedets Tillægspension på 1,0 pct. af bidragsgrundlaget efter § 8, stk. 1, litra a, b, d og e, og § 10 i lov om arbejdsmarkedsfonde for lønmodtagere m.fl. og selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af bidragspligten efter § 7, stk. 1 og 3, i samme lov, medmindre pensionsopsparingen opgøres til 345 kr. eller derunder. Lov om arbejdsmarkedsfondes regler om opkrævning, angivelse og indbetaling, periodisering, indberetning, straf, regulering m.v. finder tilsvarende anvendelse på pensionsopsparing efter 1. pkt., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For personer, der over for den, der udbetaler eller godskriver A-indkomst, har forevist et af vedkommende skattemyndighed udstedt frikort, jf. kildeskattelovens § 48, stk. 6, undlades indeholdelse af pensionsopsparing, i samme omfang som A-indkomst, der indgår i bidragsgrundlaget for pensionsopsparing, i henhold til frikortet udbetales eller godskrives uden indeholdelse af A-skat. Såfremt der i henhold til frikortet skal ske indeholdelse af A-skat, skal den indeholdelsespligtige foretage opgørelse og indeholdelse af pensionsopsparing efter reglerne i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Er der foretaget udbetaling efter § 17 c, stk. 5, eller § 17 d, stk. 1, og konstateres det ved en efterfølgende ændring af den skattemæssige årsopgørelse for 1998 for kontohaveren, at der er opkrævet for lidt eller for meget i pensionsopsparing, foretager de statslige told- og skattemyndigheder alene opkrævning af restbeløb eller udbetaling af overskydende beløb, såfremt kontoen i Arbejdsmarkedets Tillægspension er blevet reguleret i medfør af ansættelsesændringen, før der er foretaget udbetaling efter § 17 c, stk. 5, eller § 17 d, stk. 1.

Stk. 4. For personer omfattet af § 2 a opkræves der endvidere en midlertidig pensionsopsparing på 1.300 kr. på årsbasis.

Stk. 5. Opkrævede beløb efter stk. 1 overføres af de statslige told og skattemyndigheder til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 6. Opkrævede beløb efter stk. 4 indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 7. Arbejdsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler til gennemførelse af reglerne i stk. 1-3 og 5.

§ 17 c. Efter 1. november 1999 sker der en godskrivning på særskilte konti af de enkelte bidragyderes pensionsopsparing omfattet af § 17 b, stk. 1, på grundlag af årsopgørelserne for 1998 samt af pensionsopsparing omfattet af § 17 b, stk. 4, på grundlag af de til Arbejdsmarkedets Tillægspension indbetalte beløb.

Stk. 2. Arbejdsmarkedets Tillægspension skal forvalte de særskilte konti adskilt fra fondens øvrige formue.

Stk. 3. Der aflægges særskilt regnskab for forvaltning og administration af de særskilte konti. Administrationsomkostninger dækkes efter tilsvarende regler, som er gældende for andre ordninger, der administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 4. Årets resultat tilskrives een gang årligt på de enkelte konti i forhold til deres andel af den samlede formue, første gang for perioden indtil 31. december 1999.

Stk. 5. Ved dødsfald før det 67. år eller før den 1. januar 2000 udbetales det på kontoen indestående med tillæg til dødsboet.

Stk. 6. For udbetalinger i løbet af et regnskabsår fastsætter bestyrelsen en forrentning fra årets begyndelse til udbetalingstidspunktet.

§ 17 d. Til kontohavere, der den 1. januar 2000 er fyldt 67 år, eller når kontohaveren fylder 67 år, udbetales det på kontoen indestående med tillæg.

Stk. 2. Beløb, der ikke har kunnet udbetales senest 5 år efter det i stk. 1 angivne udbetalingstidspunkt, er forældede og tilfalder Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 17 e. For § 17 c og § 17 d finder reglerne i kapitlerne 7, 7 a, 8, 9 og 10 samt §§ 29, 32, 34, 35, 36, stk. 1, og 38 tilsvarende anvendelse. Dog skal aktiverne hørende til de særskilte konti efter § 17 c opgøres til markedsværdi.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997, som ændret ved lov nr. 377 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 85 d indsættes i kapitel 12 a:

» § 85 e. Medlemmer af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, som modtager dagpenge, betaler i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af opsparingen for hver time, der udbetales dagpenge for.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen fratrækker opsparingen ved udbetalingen af dagpenge med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Opsparingen for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af beløb efter stk. 1 og 3 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Indbetaler kassen ikke opsparingsbeløb rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 1997, som ændret ved lov nr. 378 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 38 a indsættes:

» § 38 b. Deltagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, og som modtager godtgørelse, betaler i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af opsparingen for hver time, der udbetales godtgørelse for.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen fratrækker opsparingen ved udbetalingen af godtgørelsen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Pensionsopsparingen for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af pensionsopsparing efter stk. 1 og 3 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Indbetaler kassen ikke opsparingsbeløb rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 41 b indsættes i kapitel 16 a:

» § 41 c. Personer, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, som modtager uddannelsesgodtgørelse, og som er over 25 år, betaler i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af opsparingen for hver time, der udbetales uddannelsesgodtgørelse for.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen fratrækker opsparingen ved udbetalingen af uddannelsesgodtgørelsen med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Hver beløbsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af opsparingen efter stk. 1 og 3 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Indbetaler kassen ikke opsparingsbeløb rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 5

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 30 b indsættes i kapitel 11 a:

» § 30 c. Ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere indbetales i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af opsparingen for hver time, der udbetales dagpenge for.

Stk. 3. Kommunen eller arbejdsgiveren fratrækker opsparingen af de beregnede dagpenge med henblik på indbetaling af beløbet til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb. Hver beløbsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af beløbet efter stk. 1 og 3 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension, herunder at beløb tilbageholdt af private arbejdsgivere betragtes som, indbetales og indberettes sammen med bidrag efter § 30 a, stk. 1.

Stk. 5. Indbetales opsparingsbeløb ikke rettidigt, gælder de i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17, stk. 25 og 7, fastsatte regler.«

§ 6

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, som senest ændret ved § 1 i lov nr. 459 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 45 b indsættes i kapitel 10 a:

» § 45 c. For personer, der modtager kontanthjælp efter § 37 og revalideringsydelse efter § 43, stk. 2, og som der i henhold til § 45 a, stk. 2, skal indbetales ATPbidrag for, indbetales i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk.2. De nærmere regler om betaling efter stk. 1 fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 7

I lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 1996, som ændret ved lov nr. 1225 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. Efter § 20 a indsættes i kapitel 6:

» § 20 b. For personer, der får udbetalt aktiveringsydelse eller oplæringsydelse, og som betaler ATPbidrag i henhold til § 20 a, indbetales i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. De nærmere regler om betalingen efter stk. 1 fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 8

I lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik foretages følgende ændring:

1. Efter § 80 indsættes i kapitel 9:

» § 80 a. For personer, der modtager hjælp efter §§ 25 og 36 og § 52, stk. 1, og som betaler ATPbidrag i henhold til § 79, indbetales i 1998 en midlertidig pensionsopsparing, der udgør det i § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte.

Stk. 2. De nærmere regler om betaling og indberetning efter stk. 1 fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 25 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 9

I lov nr. 385 af 13. juni 1990 om en satsreguleringsprocent, som ændret ved lov nr. 450 af 30. juni 1993 og lov nr. 989 af 26. november 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af tilpasningsprocenten m.v. for 2000 og 2001 skal den i § 17 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte midlertidige pensionsopsparing, som opkræves i 1998, ikke fratrækkes bruttoårslønnen i 1998 for arbejdere og funktionærer, som indgår i beregningen af årslønnen i 1998, jf. stk. 1.«

§ 10

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 15. november 1995, som senest ændret ved lov nr. 452 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 L indsættes som 2. pkt.:

1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på indeholdt pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.'

2. I § 8 M indsættes som 3. pkt.:

1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.'

§ 11

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 11. september 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 7, indsættes efter »arbejdsmarkedsbidrag«: »og midlertidig pensionsopsparing«.

§ 12

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 8 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Midlertidig pensionsopsparing efter § 17, b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, § 85 e i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., § 38 b i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, § 41 c i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, § 30 c i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, § 45 c i lov om social bistand, § 20 b i lov om kommunal aktivering og § 80 a i lov om aktiv socialpolitik medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

§ 13

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 22. august 1996 (pensionsbeskatningsloven), som ændret ved § 14 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 29 B ændres »eller 13« til: », 13 eller af engangsbeløb, der udbetales efter § 17 c, stk. 5,», og som 2. pkt. indsættes:

»Af engangsbeløb, der udbetales efter § 17 d, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, udgør afgiften 40 pct., såfremt udbetalingen ikke overstiger 1.100 kr.«

§ 14

Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, § 8 dog først den 1. juli 1998.

Stk. 2. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra a og b, samt litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 1, opkræves der midlertidig pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, af løn, vederlag m.v., der udbetales fra og med den 1. januar 1998, samt af løn, vederlag m.v., der udbetales før den 1. januar 1998, i det omfang lønnen m.v. ved indeholdelse af foreløbig skat efter kildeskatteloven henregnes til en periode efter den 31. december 1997.

Stk. 3. For personer omfattet af bidragspligten efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 8, og § 7, stk. 3, opkræves der midlertidig pensionsopsparing efter § 17 b, stk.1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, for indkomståret 1998. For personer, hvis indkomstår 1998 er startet før den 1. november 1997, udgør pensionsopsparingen dog kun 1/12 af den for indkomståret 1998 beregnede pensionsopsparing for hver måned fra den 1. november 1997 at regne og indtil indkomstårets udløb.

Stk. 4. For personer omfattet af denne lovs §§ 2-4 opkræves der midlertidig pensionsopsparing efter § 17 b, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, af ydelser fra arbejdsløshedskasserne, der udbetales for uge 2 til og med uge 53 i 1998.

Givet på Amalienborg, den 24. oktober 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Andersen