Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Skrivelsen indeholder Direktoratet for FødevareErhvervs besvarelse af en konkret forespørgsel om, hvordan overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav m.v. skal fortolkes i situationer, hvor der sker en midlertidig afbrydelse eller reduktion i driften af et husdyrhold, på en landbrugsejendom. Direktoratet udtalte bl.a. - til dels med henvisning til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand - at der normalt skal være en afbrydelse i produktionen på mindst 3 år, før der kan være tale om et kontinuitetsbrud. Der kan således normalt genoptages et husdyrhold af indtil samme størrelse som tidligere, hvis der er tale om en afbrydelse på under 3 år. 1
Den fulde tekst

Overgangsregler i bekendtgørelse om husdyr og arealkrav ved midlertidig afbrydelse af dyreholdet.

 

 

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 25. november 2005, j.nr. 3101-x-05-2818.

 

»---

 

De har i brev af 26. oktober 2005 på - - -'s vegne bedt om en udtalelse om, hvordan overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav m.v. skal fortolkes i relation til situationer, hvor der foreligger en midlertidig afbrydelse eller reduktion i driften af et husdyrhold, der er på den pågældende ejendom.

 

Det er Deres opfattelse, at formuleringen af overgangsbestemmelserne kan forstås således, at der består en ret til at bibeholde et husdyrhold af den størrelse, der var lovligt etableret den 7. august 1999, eventuelt med en udvidelse på op til 25 DE, indtil l. september 2019, uden at reglerne om arealkrav m.v. skal opfyldes, og at dette gælder uanset, om der har været en kortere eller længere afbrydelse i driften af dette husdyrhold.

 

Som baggrund for Deres opfattelse henviser De til, at der på miljøområdet foreligger en administrativ praksis for, at længerevarende ophold i en hidtil lovligt eksisterende anvendelse af en ejendom kan indebære, at retten til denne anvendelse bortfalder. Da landbrugslovens regelsæt ikke indeholder retningslinjer for fastsættelse af en kontinuitetsbrudsperiode, kan der efter Deres vurdering inddrages lovgivning og administrativ praksis fra sammenlignelige lovområder, der er centrale for regulering af husdyrbrug, især planloven og miljøbeskyttelsesloven.

 

De henviser til en afgørelse af 12. januar 2005 fra Folketingets Ombudsmand (j.nr. 2003-1948-110), hvor Ombudsmanden gør rede for administrativ praksis og lovbestemmelser vedrørende kontinuitetsbrud i relation til reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven. Efter de nævnte bestemmelser skal der normalt foreligge en afbrydelse på 3 år eller mere, for at der vil være tale om kontinuitetsbrud.

 

Efter Deres opfattelse bør en eventuel kontinuitetsbrudsperiode i relation til landbrugsloven ikke være kortere end de nævnte 3 år, da spørgsmål om overholdelse af arealkravet ikke kan siges at være et forhold, der har afgørende betydning for naboer, hvorimod der er tale om en mere generel samfundsmæssig interesse. Det er især, hvor der skal varetages interesser for naboer, der kan have indrettet sig på den pågældende tilstand, at der kan være tale om en kortere periode.

 

Endelig anfører De supplerende, at hvis en husdyrbruger efter en afbrydelse eller reduktion af et dyrehold i en periode på f.eks. 5 år får tilladelse til at retablere produktionen til det tidligere omfang i henhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven, bør det også være muligt at tillade dette i relation til reglerne i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav mv., hvis der er tale om et bestående anlæg, der i overvejende grad endnu ikke er nedslidt.

Direktoratets bemærkninger

Reglerne om husdyrhold og arealkrav m.v. findes i bekendtgørelse nr. 421 af 3. juni 2005. Reglerne er endvidere beskrevet i vejledning nr. 97 af 15. oktober 2002.

 

Overgangsreglerne findes i bekendtgørelsens § 13. Det fremgår heraf, at for husdyrhold, som efter regler i medfør af landbrugsloven er lovligt etableret (eventuelt i forbindelse med en udvidelse af husdyrhold) på en landbrugsejendom inden den 7. august 1999, skal reglerne om husdyrhold og arealkrav i §§ 3-7 være opfyldt senest den 1. september 2019. Ved udvidelse af eksisterende husdyrhold skal bekendtgørelsens regler opfyldes, hvis der er tale om udvidelse på mere end 25 dyreenheder i forhold til det husdyrhold, der var på ejendommen den 7. august

1999.

 

I vejledningens afsnit 6 anføres det om overgangsbestemmelserne, at de tager sigte på at give husdyrproducenter tilstrækkelig mulighed for at tilpasse sig reglerne inden den 1. september 2019.

 

Baggrunden for overgangsreglerne er således at give eksisterende husdyrproducenter mulighed for at fortsætte en given husdyrproduktion uden at blive omfattet af reglerne om husdyrhold og

arealkrav.

 

Der er ikke i hverken loven (eller lovens bemærkninger), bekendtgørelsen eller i vejledningen taget stilling til, hvor stort et ophold i en given produktion, der må være, uden at retten til at bibeholde et husdyrhold af den størrelse, der var lovligt etableret den 7. august 1999, mistes. Det er således spørgsmålet, hvornår der foreligger kontinuitetsbrud, dvs. hvornår den hidtidige produktion på ejendommen må anses for afbrudt i et sådant omfang, at en genoptagelse af produktionen skal betragtes som en ny etablering af produktionen, som skal opfylde landbrugslovens regler om arealkrav.

 

Det fremgår bl.a. af den omtalte afgørelse fra Ombudsmanden af 12. januar 2005, at der ved afgørelsen af, om der foreligger kontinuitetsbrud, må tages udgangspunkt i, at der er tale om en ret for en indehaver af en virksomhed til at opretholde en produktion af en vis størrelse. Hvis denne ret ikke udøves med en vis kontinuitet, bortfalder rettigheden.

 

Det afgørende er således, i hvor lang en periode og i hvilket omfang produktionen har været indstillet.

 

Skov- og Naturstyrelsen har ifølge Ombudsmanden i brev af 18. november 2004 om reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen bl.a. udtalt, at manglende udøvelse af en virksomhed i mere end 3 år medfører, at godkendelsen bortfalder, og at der skal ansøges om ny godkendelse, hvis virksomheden ønskes genoptaget.

 

Ombudsmanden anfører herefter i sit brev af 12. januar 2005 (side 17) bl.a., at ved bedømmelsen af, om der foreligger kontinuitetsbrud »må der efter min opfattelse lægges vægt på at i alle de tilfælde hvor der i den miljøretlige lovgivning er taget stilling til spørgsmålet om kontinuitetsbrud, er det fastlagt at der kræves en periode på enten 3 eller 5 år før der foreligger kontinuitetsbrud. Jeg har endvidere lagt vægt på at i de fleste tilfælde hvor det i praksis på ulovbestemt grundlag er antaget at der forelå kontinuitetsbrud, har der foreligget en afbrydelse på mindst 3 år.«

 

Det er direktoratets opfattelse, at landbrugslovens regler om husdyrhold og arealkrav skal ses i sammenhæng med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen idet opgørelse af husdyrholdets størrelse skal ske på grundlag af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav. Det vil derfor være naturligt, at det principielt også er tilsvarende regler, der gælder med hensyn til kontinuitetsbrud i relation til landbrugslovens regler om arealkrav.

 

Landbrugsloven indeholder desuden i § 39 en regel om, at en tilladelse, der er meddelt efter loven, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at være meddelt.

 

På baggrund af ovennævnte, herunder ombudsmandens bemærkninger i brev af 12. januar 2005, er det direktoratets opfattelse, at der normalt skal være tale om en afbrydelse i produktionen på mindst 3 år, før der kan være tale om et kontinuitetsbrud.

 

Dette betyder, at der normalt kan genoptages et husdyrhold af indtil samme størrelse som tidligere, hvis der er tale om en afbrydelse på under 3 år. Det er normalt en betingelse, at husdyrholdet er bragt op på den oprindelige størrelse inden udløbet af 3 års-perioden.

 

Hvis der derimod er tale om en manglende udøvelse af virksomheden i mere end 3 år medfører det, at husdyrholdet normalt ikke mere er omfattet af overgangsreglerne, idet der ikke er tale om en fortsat produktion, men om etablering af en ny husdyrproduktion.

 

Hvis en husdyrbruger efter en afbrydelse af en husdyrproduktion i mere end 3 år får tilladelse til at genoptage produktionen til det tidligere omfang i henhold til planloven og miljøbeskyttelsesloven, f.eks. fordi bestående driftsbygninger fortsat er egnede til husdyrproduktion, kan jordbrugskommissionen i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i §§ 3-7 og §§ 12-14 i bekendtgørelsen om husdyrhold og arealkrav, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2, og afsnit 7 i vejledningen om reglerne.

 

Endelig bemærkes, at der derimod ikke gælder en sådan 3 års-regel ved anvendelsen af reglerne i landbrugslovens § 33, stk. 2, hvorefter bestemmelserne om fortrinsstilling ikke finder anvendelse, hvis den eller de ejendomme, der ønskes erhvervet, er under eller vil blive nedbragt til en størrelse, hvor kravet til egen jord ikke kan opfyldes. I disse situationer skal vurderingen af, om kravet om egen jord kan opfyldes, ske på grundlag af et årsgennemsnit af bestående husdyrhold for ejendommen på erhvervelsestidspunktet, medmindre der er tale om ganske særlige forhold, f.eks. en midlertidig reduktion, enten ved besætningssygdom eller ved køb af en ejendom, hvor husdyrholdet inden for kort tid bringes op på samme niveau som før ejerskiftet, jf. § 23, stk. 5, i landbrugslovsbekendtgørelsen (bkg. nr. 421 af 3. juni 2005).

 

 

Med venlig hilsen

 

---«

 

Officielle noter

1 Jf. TfL 2005.206, TfL 2005.274, TfL 2006.48 og Peter Mortensen : Landbrugsloven – Landbrugets retsforhold II (2005) s. 123.