Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme


I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. august 1996, og § 11, stk. 1, 3. pkt. i anordning nr. 818 af 11. september 1996 om ikrafttræden af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, fastsættes følgende:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1 skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

 • 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
 • 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for så vidt angår disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. I en række tilfælde gælder der endvidere nogle særlige betingelser, som ligeledes skal være opfyldt. Disse betingelser fremgår af fortegnelsens enkelte punkter.

§ 2. Sygdomme nævnt i bilag 1 berettiger til anerkendelse som erhvervssygdomme, når såvel de generelle betingelser i § 1 som de særlige betingelser nævnt i bilag 1 er opfyldt.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1997 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en anmeldt sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom.

Stk. 2. Fra samme tidspunkt ophæves Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 54 af 19. januar 1995 om fortegnelse over erhvervssygdomme.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet af Arbejdsskadestyrelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Den Sociale Ankestyrelse. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Arbejdsskadestyrelsen, den 3. november 1997

F. B. Svarrer

/ Karin Holst Jensen

Bilag 1

Fortegnelse over erhvervssygdomme

Gruppe A

 

 Sygdomme, som efter medicinsk og   Eksempler på typiske risiko- 

 teknisk erfaring kan forårsages    områder evt. med angivelse af 

 af følgende kemiske stoffer:     et inden for området ofte 

                    anvendt kemisk stof: 

 1. Arsen og visse af dets       Kemisk og metallurgisk 

  forbindelser:           industri. 

  Hudkræft, nervebetændelse     Medicinalindustri. Fremstil- 

  (perifer polyneuropati),      ling af syrer og træimprægne- 

  skrumpelever (cirrhosis hepatis), ringsmidler. 

  lungekræft. 

 2. Beryllium og visse af dets     Porcelæns- og keramikindustri, 

  forbindelser:           elektronisk og nuclear (atom) 

  Berylliumlunge.          industri. 

 3. Kulilte, fosgen, blåsyre,     Rum, hvor der forekommer ufuld- 

  cyansalte, cyanforbindelser og   stændig forbrænding. Iltning 

  cyanater:             af klorholdige affedtnings- 

  Kulilte:              midler inden for metalindu- 

  Organisk hjerneskade efter svære  strien. Galvanisering, 

  forgiftningstilfælde med      stålhærdning samt guld- og 

  bevidstløshed.           sølvarbejde. 

  Acrylonitril: 

  Leverbetændelse (hepatitis toxica). 

  Isocyanater: 

  Astma bronchiale. 

 4. Kadmium og visse af dets      Galvaniserings- og farve- 

  forbindelser:           industri. 

  Nyreskade forenelig med 

  kadmiumforgiftning. 

 5. Krom og visse af dets       Metal- og farveindustri. 

  forbindelser:           Cementstøbning og anvendelse 

  Allergisk eksem, astma bronchiale, af kromgarvede produkter. 

  betændelser i slimhinder i øjne 

  og øvre luftveje, perforation af 

  næseskillevæg, lungekræft efter 

  mangeårig betydelig påvirkning. 

 6. Kviksølv og visse forbindelser   Elektrokemisk og elektromeka- 

  heraf:               nisk industri. 

  Organisk hjerneskade forenelig   Laboratoriearbejde. Fremstil- 

  med kronisk kviksølvforgiftning,  ling af måleinstrumenter. 

  nyreskade (nefrotisk syndrom). 

 7. Mangan og visse forbindelser    Fremstilling af tørelementer 

  heraf:               samt lakker og farver. 

  Rystelammelse (paralysis agitans) 

  efter svær manganeksposition. 

 8. Salpetersyre, kvælstofilter,    Fremstilling af kunstgødning, 

  ammoniak og dets forbindelser:   sprængstoffer, farver og 

  Varig lungeskade efter svær akut  lakker. Metalætsning, gelb- 

  udsættelse.            brænding. Ved salpetersyre- 

                    anvendelse og ved forbrænding 

                    af kvælstofholdige produkter 

                    (kunstgødning), køleanlæg. 

 9. Nikkel og kobolt samt visse    Specialstål, mønter, smykker. 

  forbindelser heraf: 

  Nikkel: 

  Allergisk eksem og lungekræft 

  efter mangeårig betydelig 

  påvirkning. 

  Kobolt: 

  Astma bronchiale, hård metallunge. 

 10. Fosfor og visse forbindelser   Fremstilling af bekæmpelses- 

   heraf:              midler. 

   Polyneuropati, lungeødem med 

   varig lungeskade til følge. 

 11. Bly:               Akkumulator-, farve- og plast- 

   Tidlig åndssvækkelse (toksisk   industri. Skrotning 

   hjerneskade), nervebetændelse 

   (perifer polyneuropati), 

   nyreskade (kronisk interstitiel 

   nephritis). 

 12. Svovldioxid, svovlsyre,      Fremstilling af svovlsyre. 

   svovlbrinte:           Papir-, akkumulator-, sæbe- og 

   Svovlbrinte:           kunstsilkeindustri. 

   Hjerneskade efter svær akut 

   udsættelse. 

   Svovldioxid og svovlsyre: 

   Lungeskade efter svær akut 

   udsættelse. 

 13. Tallium og dets forbindelser:   Fremstilling af fyrværkeri og 

   Talliumforgiftning (hårtab,    rottegift. 

   nervebetændelse og 

   synsforstyrrelser). 

 14. Vanadium og dets forbindelser:  Fremstilling af specialstål, 

   Kronisk bronchitis og       farver og lakker. 

   lungebetændelse. 

 15. Klor, brom og jod samt deres   Disse stoffer (halogenerne) 

   uorganiske forbindelser, fluor  og deres forbindelser fore- 

   dets forbindelser:        kommer alle i vid udstrækning 

   Fluorose, varig lungeskade efter inden for mange industrigrene, 

   svær akut udsættelse.       f.eks. som blegemidler. 

 16. Kulbrinter og deres derivater:  Kemiske produkter med indhold 

   Organiske opløsningsmidler:    af organiske opløsningsmidler 

   Tidlig åndssvækkelse (toksisk   (farver, lakker, rensemidler, 

   hjerneskade), nyreskade      råstoffer fra den kemiske 

   (glomerulonephritis).       industri og plastindustrien 

   a) Klorede opløsningsmidler:   m.m.). 

    Leverbetændelse (hepatitis 

    toxica). 

   b) Benzen: Blodmangel (aplastisk 

    anæmi), Blodkræft (myeloid 

    leukæmi). 

   c) Hexan, metylbutylketon: 

    Nervebetændelse (perifer 

    polyneuropati). 

 17. Organiske kvælstof (nitrogen)   Kemiske produkter med indhold 

   forbindelser:           af aminer, nitroaminer m.m. 

   2-naphtylamin: Blærekræft.    Eksempelvis inden for levneds- 

   Benzidin: Blærekræft.       middel-, farvestof- og spræng- 

   Dimetylformamid: Leverbetændelse stofindustrien. 

   (hepatitis toxica). 

 Gruppe B 

 Hudsygdomme forårsaget af stoffer  Bemærkninger: 

 og påvirkninger, der ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 1. Hudkræft og præcancerøse 

  hudlidelser, der skyldes 

  påvirkning af sod, tjære, 

  tjæreholdig asfalt, beg, 

  antracen, mineralske olier, 

  råparafin og disse stoffers 

  forbindelser, produkter og 

  affald. 

 2. Hudlidelser (allergisk eksem)   Eksempelvis: overfølsomhed 

  forårsaget på arbejdspladsen af  over for konserveringsmidler, 

  stoffer, der ikke er nævnt     gummitilsætningsstoffer, 

  andetsteds, når overfølsomheden  latex, fødevarer m.m. 

  over for stoffet er sikkert 

  påvist. 

 3. Andre hudlidelser (f.eks. 

  toksiske eksemer), forårsaget af 

  stoffer eller påvirkninger, der 

  ikke er nævnt andetsteds, når 

  der er sikker sammenhæng 

  mellem lidelsens fremkomst 

  og beståen og et eller flere 

  irritationsstoffers eller 

  fysiske faktorers 

  tilstedeværelse i arbejds- 

  miljøet. 

 Gruppe C 

 Sygdomme fremkaldt ved indånding   Risikoområder: 

 af stoffer, der ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 1. Silicose.             Sandblæsning, jernstøbning, 

                    stenhugning o.lign. 

 2. Lidelser fremkaldt af asbest:   Arbejde med isoleringsmate- 

  a) Lungeasbestose         rialer af asbest, asbestce- 

 b) Udbredt bindevævsdannelse i    ment (eternit), bremsebe- 

  lungehinden med påvirket      lægninger o.lign. 

  lungefunktion. 

 c) Kræft i lunge- og bughinde 

  (malignt mesotheliom). 

 d) Kræft i lunger (bronchogent 

  carcinom) og luftveje 

  (larynx-cancer). 

 3. Lungefibrose forårsaget af andre  Arbejde med kaolin, talkum 

  silicium-forbindelser.       o.lign. 

 4. Bronchopulmonale lidelser     Lungelidelser forårsaget af 

  forårsaget af støv eller dampe   støv og/eller dampe fra de 

  fra aluminium eller dets      nævnte stoffer. 

  forbindelser samt af støv fra 

  hårde metaller. 

 5. Astma (allergisk og ikke-     Det er en forudsætning for 

  allergisk) og rhinitis allergica, anerkendelse, at det sandsyn- 

  forårsaget på arbejdspladsen,   liggøres, at den arbejdsmæssige 

  ved indånding af støv eller dampe påvirkning er årsag til 

  fra                lidelsen. Udløsning af symp- 

  a) planter eller planteprodukter, tomer hos en astmatiker efter 

  b) dyr eller dyriske produkter,  udsættelse for uspecifikke 

  c) enzymer, farvestoffer,     luftvejsirritanter er ikke 

    kunstharpiks eller medikamenter omfattet af punktet, medmindre 

    og forstadier til disse,    lidelsen varigt forværres. 

  d) isocyanater og visse anhydrider 

    i epoxyresiner. 

                    Sygdommens art: 

 6. Lungelidelse forårsaget af visse  »Farmer's lung«, 

 »mushroom 

  organiske materialer (svampe-   worker's lung« o.lign. og 

  sporer, dyrisk protein o.lign.):  »bird breeder's lung«. 

  Allergisk alveolitis, 

  luftfugtersyge, byssinosis. 

 7. Kronisk bronchitis forårsaget af 

  mange års massiv udsættelse for 

  uspecifikt støv, herunder støv 

  fra isoleringsmaterialer, 

  støv fra korn- og foderstoffer, 

  støv fra træforarbejdning og 

  røg fra svejsning og flamme- 

  høvling. Hos rygere kan 

  kronisk bronchitis normalt kun 

  anerkendes, hvis tobaksforbruget 

  har været beskedent. 

 Gruppe D 

 Infektiøse og parasitære sygdomme:  Sygdommens art: 

 1. Infektiøse og parasitære      Eksempelvis: stivkrampe, 

  sygdomme overført til mennesker  ornitose, kalvekastningsfeber, 

  fra dyr eller dyrisk materiale.  miltbrand, Weil's syge, 

  Samme sygdomme forårsaget af    tuberkuløs smitte fra dyr. 

  arbejde i renovationsanlæg, 

  ledningsnet hertil og lignende. 

 2. Infektionssygdomme hos personer,  Eksempelvis: hepatitis, sta- 

  der som led i deres arbejde har  fylokokker, tuberkulose, AIDS. 

  haft kontakt med blod, væv, 

  vævsvæsker eller andet biologisk 

  materiale fra patienter/personer 

  med samme type infektion. 

 3. Tropesygdomme som f.eks. 

  malaria, amøbiasis, 

  trypanosomiasis, denguefeber, 

  pappatacifeber, maltafeber, 

  tilbagefaldsfeber, gul feber, 

  pest, leishmaniose, framboesi, 

  lepra, plettyfus og andre 

  febersygdomme fremkaldt af 

  richettsia. 

 Gruppe E 

 Sygdomme forårsaget af fysiske    Bemærkninger/sygdommens art: 

 virkninger: 

 1. Sygdomme forårsaget af       Visse former for akut leukæmi 

  ioniserende stråling.       samt kronisk myeloid leukæmi. 

 2. Grå stær forårsaget af 

  stråleenergi. 

 3. Døvhed eller generende 

  tunghørighed forårsaget af støj. 

 4. Sygdomme forårsaget af arbejde 

  i komprimeret luft. 

 5. Knogle- og ledsygdomme samt    Eksempelvis: »hvide fingre«, 

  lidelser i kar og nerver      neuropati og karpaltunnel- 

  forårsaget af vedvarende      syndrom. 

  vibrationer. 

 6. Følgende lidelser, når der ikke 

  har været tale om varieret 

  arbejde med kvalitativt 

  forskellige arbejdsfunktioner: 

  a) Tendovaginitis (seneskede-   Punktet omfatter ikke stenose- 

    hindebetændelse), tendinitis  rende tendovaginitis (spring- 

    og peritendinitis (betændelse  finger og de Quevain's 

    i sener og i vævet umiddelbart syndrom). 

    omkring senerne) på underarme 

    og hænder forårsaget af uvant 

    og kraftbetonet arbejde, når 

    lidelsen opstår inden for 6 

    måneder efter det uvante 

    arbejdes påbegyndelse. 

  b) Epicondylitis lateralis 

    (tennisalbue) 

    enten 

    i) forårsaget af uvant og 

     kraftbetonet arbejde, når 

     lidelsen opstår inden 

     for 6 måneder efter det 

     uvante arbejdes påbe- 

     gyndelse, eller 

   ii) forårsaget af hurtigt    Eksempelvis: filetskærere og 

     gentagne og betydeligt   slagteriarbejdere, der udfører 

     kraftbetonede arbejds-   udskæringsarbejde. 

     bevægelser. 

  c) Forandringer i skulderleddets Eksempelvis: rotator cuff 

    rotatorsener opstået efter   syndrom, skuldertendinit. 

    længere tids statisk 

    belastning med armene hævet 

    over skulderhøjde. 

 7. Kroniske nakke-skuldersmerter,   Som eksempel kan nævnes 

  når følgende betingelser er    industrielt syarbejde. 

  opfyldt: 

  a) Der skal have været tale om 

    repetitivt, monotont præci- 

    sionsarbejde med statisk 

    belastning af skulderåget og 

    fiksering af nakken. 

  b) Der skal have været tale om   Som udgangspunkt lægges der 

    en arbejdsperiode på 108    vægt på 30 timers ugentligt 

    måneder inden for 12 år eller  arbejde. 

    af en samlet varighed på 18 år 

    med 9 måneders arbejde om året. 

  c) Lidelsen skal have medført 

    arbejdsophør eller jobskifte 

    til kvalitativt forskelligt 

    arbejde, og lidelsen må ikke 

    herefter være forværret. 

  d) Der må ikke være væsentlige   Eksempelvis: rheumatoid 

    konkurrerende årsager, dvs.   arthrit, visse former for 

    lidelser, der på anden måde   gigtiske forandringer i 

    kan forklare symptomerne.    halshvirvelsøjlen. 

 8. Sygdomme i ledkapslernes slimsække Eksempelvis: betændelse i slim- 

  forårsaget af vedvarende tryk.   sæk foran knæskal efter 

                    knæliggende arbejde. 

 9. Menisklidelser opstået ved 

  arbejde i hugsiddende stilling 

  under trange arbejdsforhold. 

 10. Nervelammelser som følge af 

   udefra kommende tryk. 

 Gruppe F 

 Kræftlidelser, som ikke er nævnt 

 andetsteds: 

 Kræftlidelser forårsaget af et stof 

 eller påvirkning, der er optaget 

 på IARC's til enhver tid gældende 

 liste over kræftfremkaldende 

 stoffer og påvirkninger under 

 kategori 1 og 2A, når der er en 

 veldokumenteret sammenhæng mellem 

 en erhvervsmæssig udsættelse og 

 en øget risiko for den pågældende 

 kræftlidelse hos mennesker, jf. 

 bilag 2. 

 Det betyder, at for kategori 1's 

 vedkommende er de stoffer og 

 påvirkninger udeladt, hvor der 

 som udgangspunkt ikke er tale om 

 en erhvervsmæssig udsættelse. 

 I kategori 2A er de stoffer og 

 påvirkninger udeladt, hvor der 

 som udgangspunkt ikke er en 

 erhvervsmæssig udsættelse, samt 

 de stoffer og påvirkninger, hvor 

 der heller ikke er en veldoku- 

 menteret sammenhæng mellem en 

 erhvervsmæssig udsættelse og en 

 øget risiko for den pågældende 

 kræftlidelse hos mennesker. 

 Gruppe G 

 Sygdomme i tænder og tandkød:    Risikoområder: 

 1) Sukker- og melcaries lokaliseret  Mel- og brødfabrikker, kiks- og 

  især på fortændernes facialflader vaffelfabrikker, chokoladefa- 

  (forflader). Denne caries     brikker, bagerier og lignende. 

  skal være udviklet efter 

  mindst 5 års samlet arbejde i 

  sukker- og melbranchen inden 

  for en periode på højst 7 år. 

  Derudover skal lidelsen være 

  dokumenteret senest ved 

  arbejdsophør i branchen. 

 2) Tandslid (abrasion) af tredie   Klinke- og lervareindustrien, 

  eller fjerde grad af adskillige  isolationsmaterialeindustrien, 

  tænder i det permanente tandsæt  stenbrud og granitvareindu- 

  lokaliseret til tændernes     strien, beton- og cementstø- 

  tyggeflader og/eller fortændernes berier, beskæftigelse ved 

  skærekant. Tandsliddet skal være  metalslibning. 

  udviklet efter mindst 5 års 

  samlet produktionsarbejde i et 

  arbejdsmiljø med påvist slibe- 

  middel i luften inden for en 

  periode på højst 7 år. 

  Derudover skal lidelsen være 

  dokumenteret senest ved arbejds- 

  ophør i branchen. 

 Gruppe H 

 Fosterskader: 

 Nedennævnte fosterskader anerkendes 

 med barnet som erstatningsberet- 

 tiget efter lovens § 10, stk. 1, 

 nr. 1 under forudsætning af, at 

 det dokumenteres, at moderen i sit 

 arbejde under graviditeten har 

 pådraget sig en infektion som 

 nævnt under 

 1) eller har været udsat for en 

 påvirkning som nævnt under 2), 3) 

 og 4), når tillige de i bekendt- 

 gørelsens § 1 nævnte generelle 

 betingelser er opfyldt: 

 1) Infektioner:            Sygdommens art: 

  a) Cytomegalovirus.        Kongenit cytomegalvirusinfek- 

                    tion. 

  b) Hepatitis B virus.       Neonatal hepatitis B 

                    virusinfektion medførende 

                    kronisk bærertilstand. 

  c) Herpes Simplex Virus.      Neonatal herpes. 

  d) Human immundefekt Virus.    Kongenit eller neonatal 

    (HIV).             HIV-infektion. 

  e) Listeria. Hjernebetændelse.   Hjernebetændelse. 

  f) Parvovirus B-19.        Kongenitinfektion. 

  g) Kongenit rubellasyndrom (røde  Kongenit rubellasyndrom. 

    hunde virus). 

  h) Toxoplasmose (haresyge).    Microcephali, hydrocephalus, 

                    nethindebetændelse, 

                    leverbetændelse. 

  i) Varicella Zoster virus     Kongenit varicellasyndrom 

    (skoldkopvirus).        eller neonatalvaricella. 

 2) Kemiske stoffer: 

  a) Methylkviksølv.         Microcephali, mental 

                    retardering. 

  b) Bly.              Hjernebetændelse, retarderet 

                    udvikling. 

  c) PCB.              Lav fødselsvægt, 

                    hudforandringer. 

 3) Andre skadelige påvirkninger: 

  a) Stråling (radioaktivitet).   Microcephali, maligne sygdomme. 

  b) Ekstrem fysisk arbejdsbe-    For tidlig fødsel og komplika- 

    lastning. 

 4) Fysiske traumer (ulykker og vold). For tidlig fødsel og 

                    komplikationer hertil. 

 Bilag 2 

 Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F*) 

 Dansk (engelsk) 

 Gruppe 1                    Lidelsens art: 

 4-Aminobiphenyl .............................  Blærekræft 

 Arsen og dets forbindelser (arsenic and 

 arsenic compounds) ..........................  Hudkræft, lungekræft 

 Asbest (asbestos) ...........................  Mesotheliom, 

                         lungekræft, 

                         strubekræft 

 Benzen (benzene) ............................  Akut myeloid leukæmi 

 Benzidin (benzidine) ........................  Blærekræft 

 Beryllium og dets forbindelser (beryllium and 

 beryllium compounds) .......................  Lungekræft 

 Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl 

 methylether (teknisk grad) (bis(cloromethyl) 

 ether and chloromethyl methylether (technical 

 grade)) ....................................  Lungekræft 

 Cadmium og dets forbindelser (cadmium and 

 cadmium compounds) .........................  Lungekræft 

 Kromforbindelser (chromium compounds) ......  Lungekræft 

 Erionit (erionite) .........................  Mesotheliom 

 Hepatitis B-virus ..........................  Leverkræft 

 Hepatitis C-virus ..........................  Leverkræft 

 Sennepsgas (svovlsennep) (mustard gas 

 (sulphur mustard)) .........................  Lungekræft 

 2-Naphthylamin (2-naphthylamine) ...........  Blærekræft 

 Nikkelforbindelser (nickel compounds) ......  Lungekræft, næse-og 

                         bihulekræft 

 Radon og dets nedbrydningsprodukter (radon 

 and its decay products) ....................  Lungekræft 

 Solstråling (solar radiation) ..............  Hudkræft 

 Talkum med asbestiformfibre (talc containing 

 asbestiform fibres) ........................  Lungekræft 

 Træstøv (wood dust) ........................  Næsekræft, 

                         næsebihulekræft 

 Vinylchlorid (vinyl chloride) ..............  Primær leverkræft 

 Blandinger (mixtures) 

 Stenkulstjærebeg (coal-tar pitch) ..........  Hudkræft, lungekræft 

 Stenkulstjære (coal-tar) ...................  Hudkræft, lungekræft 

 Mineralolie, ubehandlet og let behandlet 

 (mineral oil, untreated and mildly treated) .  Hudkræft 

 Skiferolie (shale-oil) .....................  Hudkræft 

 Sod (soot) .................................  Hudkræft 

 Ekspositionsbetingelser (exposure 

 circumstances) 

 Aluminiumsproduktion (aluminium production)   Lungekræft 

 Auramin, fremstilling af (auramine, 

 manufacture of) ............................  Blærekræft 

 Støvle- og skofremstilling og -reparation 

 (boot and shoe manufacture and repair) .....  Næsekræft 

 Kulforgasning (coal gasification) ..........  Lungekræft, 

                         blærekræft 

 Koksproduktion (coke production) ............  Lungekræft 

 Møbel- og skabsproduktion (furniture and 

 cabinet making) .............................  Næsekræft 

 Hæmatit-minedrift (under jorden) med 

 udsættelse for radon (haematite mining 

 (underground) with exposure to radon) ......  Lungekræft 

 Jern- og stålstøbning (iron and steel founding) Lungekræft 

 Fremstilling af isopropylalkohol- 

 fremstilling ved stærk sur proces (isopropanol 

 manufacture (strong acid process)) .........  Bihulekræft 

 Magenta, fremstilling af (magenta, 

 manufacture of) .............................  Blærekræft 

 Maler (erhvervsmæssig udsættelse som) (painter 

 (occupational exposure as a)) ..............  Lungekræft 

 Gummiindustri (rubber industry) ............  Blærekræft 

 Stærke uorganiske syretåger indeholdende 

 svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for) 

 (strong inorganic acid mists containing 

 sulphuric acid (occupational exposure to)) ..  Strubekræft, 

                         lungekræft 

 Gruppe 2A 

 Stoffer og grupper af stoffer (agents and 

 groups of agents) 

 Acrylonitril (acrylonitrile) ...............  Lungekræft 

 1,3-Butadien (1,3-butadiene) ...............  Lymfekræft 

 Para-chlor-ortho-toluidin og dets stærke 

 sure salte (para-chloro-ortho-toluidine and 

 its strong acid salts) .....................  Blærekræft 

 Ethylenoxid (ethylene oxide) ...............  Leukæmi 

 Formaldehyd (formaldehyde) .................  Næsekræft, 

                         næsesvælgkræft 

 4,4'-Methylbischloranilin (4,4'-methylene 

 bis chloroaniline (MOCA)) ..................  Blærekræft 

 Silika (silica) ............................  Lungekræft 

 Tetrachlorethylen (tetrachlorethylene) .....  Non-Hodgkin-lymfom 

 Trichlorethylen (trichlorethylene) .........  Leverkræft, 

                         galdegangskræft, 

                         non-Hodgkin-lymfom 

 Blandinger (mixtures) 

 Creosot (creosotes) ........................  Hudkræft 

 Udstødningsgasser fra dieselmotorer 

 (diesel engine exhaust) ....................  Lungekræft, 

                         blærekræft 

 Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler 

 (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning 

 og anvendelse af) (non-arsenical 

 insecticides (occupational exposures in 

 spraying and application of)) ..............  Lungekræft 

 Polychloreret biphenyl (polychlorinated 

 biphenyl) ..................................  Leverkræft, 

                         galdegangskræft 

 Ekspositionsbetingelser (exposure 

 circumstances) 

 Glasfremstillingsindustri: fremstilling af 

 kunstglas, beholdere og lertøj 

 (erhvervsmæssig udsættelse ved) (glass 

 manufacturing industry: manufacture of art 

 glass, containers and pressed ware 

 (occupational exposure in)) ................  Lungekræft 

 Frisør eller barber (erhvervsmæssig 

 udsættelse som) (hairdresser or barber 

 (occupational exposure as a)) ..............  Blærekræft 

 Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse 

 inden for) (petroleum refining (occupational 

 exposures in)) .............................  Hudkræft og leukæmi 

 • *) WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC Monographs Volumes 1-67, Lyon 1996.

Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder lidelser, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, i fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Selvom lidelsen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at lidelsen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i bilag 1, skal være opfyldt, jf. bilag 1 og 2.

 

 Lidelse/påvirkning/begreb:   Gruppe: 

 1,3-Butadiene ..............   Gruppe F, Gruppe 2A 

 2-Naphtylamin ..............   Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1 

 4-Aminobiphenyl ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 4,4'-Methylbischloranilin (MOCA) Gruppe F, Gruppe 2A 

 A: 

 Abrasion ...................   Gruppe G,2 

 Acid .......................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Acid salts .................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Acrylonitril ...............   Gruppe A,3, Gruppe F, Gruppe 2A 

 Allergisk alveolitis .......   Gruppe C,6 

 Aluminium ..................   Gruppe C,4, Gruppe F, Gruppe 1 

 Aluminiumsproduktion .......   Gruppe F, Gruppe 1 

 Aminobiphenyl ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Ammoniak ...................   Gruppe A,8 

 Amøbiasis ..................   Gruppe D,3 

 Anhydrider .................   Gruppe C,5 

 Antracen ...................   Gruppe B,1 

 Aplastisk anæmi ............   Gruppe A,16b 

 Arsen, arsenic .............   Gruppe A,1, Gruppe F, Gruppe 1 

 Asbest, asbestos ...........   Gruppe C,2, Gruppe F, Gruppe 1 

 Asfalt .....................   Gruppe B,1 

 Astma ......................   Gruppe A,3,5,9, Gruppe C,5 

 Auramine ...................   Gruppe F, Gruppe 1 

 B: 

 Beg ........................   Gruppe B,1 

 Benzen .....................   Gruppe A,16b, Gruppe F, Gruppe 1 

 Benzidin ...................   Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1 

 Beryllium, Berylliumlunge ..   Gruppe A,2, Gruppe F, Gruppe 1 

 Bihulekræft ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Bird Breeder's lung ........   Gruppe C,6 

 Bis(cloromethyl)ether ......   Gruppe F, Gruppe 1 

 Blodkræft ..................   Gruppe A,16b 

 Blodmangel .................   Gruppe A,16b 

 Bly ........................   Gruppe A,11, Gruppe H,2 

 Blærekræft .................   Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1, 

                 Gruppe F, Gruppe 2A 

 Blåsyre ....................   Gruppe A,3 

 Brom ........................  Gruppe A,15 

 Bronchitis, kronisk ........   Gruppe A,14, Gruppe C,7 

 Bronchogent carcinom .......   Gruppe C,2d 

 Bronchopulmonale lidelser ..   Gruppe C,4 

 Bughindekræft ..............   Gruppe C,2c 

 Butadien ...................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Byssinosis .................   Gruppe C,6 

 C: 

 Cadmium, Cadmiumcompounds ..   Gruppe F, Gruppe 1, se også kadmium 

 Caries, sukker og mel ......   Gruppe G,1 

 Chloromethylether ..........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Chromium compounds .........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Cirrhosis hepatitis ........   Gruppe A, 1 

 Coalgasification ...........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Coal-tar pitches ...........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Coal-tars ..................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Coke production ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Creosot ....................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Cyanater, cyansalte, 

 cyanforbindelser ...........   Gruppe A,3 

 Cytomegalovirus ............   Gruppe H,1a 

 D: 

 Dampe ......................   Gruppe C,4, Gruppe C,5 

 de Quervain's syndrom ......   Se under Quervain's syndrom 

 Demens, præsenil ...........   Gruppe A,11 

 Denguefeber ................   Gruppe D,3 

 Dieselmotorer ..............   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Dimetylformamid ............   Gruppe A,17 

 Dyr, dyrisk materiale ......   Gruppe D,1 

 Dyr, dyriske produkter .....   Gruppe C,5b, Gruppe D,1 

 Dyrisk protein .............   Gruppe C,6 

 Døvhed .....................   Gruppe E,3 

 E: 

 Eksem, toksisk .............   Gruppe B,3 

 Eksem, allergisk ...........   Gruppe A,5, Gruppe A,9, Gruppe B,2 

 Ekstrem fysisk arbejdsbelastning Gruppe H,3b 

 Enzymer ....................   Gruppe C,5c 

 Epicondylitis lateralis ....   Gruppe E,6bi og ii 

 Epoxyresiner ...............   Gruppe C,5d 

 Erionit ....................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Ethylenoxid ................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 F: 

 »Farmer's lung« ............   Gruppe C,6 

 Farvestoffer ...............   Gruppe C,5c 

 Fiksering af nakke .........   Gruppe E,7a 

 Flammehøvlingsrøg ..........   Gruppe C,7 

 Fluor ......................   Gruppe A,15 

 Fluorose ...................   Gruppe A,15 

 Formaldehyd ................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Fosfor .....................   Gruppe A,10 

 Fosgen .....................   Gruppe A,3 

 Fosterskader ...............   Gruppe H 

 Framboesi ..................   Gruppe D,3 

 Fysiske traumer ............   Gruppe H,4 

 Fysiske påvirkninger .......   Gruppe E 

 Fødsel, for tidlig .........   Gruppe H,3b og 4a 

 Fødselsvægt, lav ...........   Gruppe H,2c 

 G: 

 Galdegangskræft ............   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Gigtiske forandringer ......   Gruppe E,7d 

 Glasfremstillingsindustri ..   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Glomerulonephritis .........   Gruppe A,16 

 Grå stær ...................   Gruppe E, Gruppe H,1a og b 

 Gul feber ..................   Gruppe D,3 

 Gummiindustri ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 H: 

 Haresyge ...................   Gruppe H,1h 

 Hepatitis ..................   Gruppe D,2 

 Hepatitis B-virus ..........   Gruppe H,1b, Gruppe F, Gruppe 1 

 Hepatitis toxica ...........   Gruppe A,3, Gruppe A,16a, 

                 Gruppe A,17 

 Hepatitis C-virus ..........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Herpes simplex .............   Gruppe H,1c 

 Hexan ......................   Gruppe A,16c 

 Hjernebetændelse ...........   Gruppe H,1e, Gruppe H,2b 

 Hjerneskade, organisk ......   Gruppe A,3, Gruppe A,6 

 Hjerneskade, toksisk .......   Gruppe A,16 

 Hjerneskade ................   Gruppe A,12 

 Hudforandringer ............   Gruppe H,2c 

 Hudkræft ...................   Gruppe A,1, Gruppe B,1, Gruppe F, 

                 Gruppe 1, Gruppe F, Gruppe 2A 

 Hudlidelser, allergiske ....   Gruppe B,2 

 Hudlidelser, andre .........   Gruppe B,3 

 Hudlidelser, præcancerøse ..   Gruppe B,1 

 Hudsygdomme ................   Gruppe B 

 Hugsiddende stilling .......   Gruppe E,9 

 Human immundefekt virus (HIV)  Gruppe H,1d 

 Hurtigt gentagne bevægelse .   Gruppe E,6bii 

 Hvide fingre ...............   Gruppe E,5 

 Hæmatit-minedrift ..........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Hårtab .....................   Gruppe A,13 

 I: 

 IARC .......................   Gruppe F 

 Infektion ..................   Gruppe D,2 

 Infektioner, infektiøse ....   Gruppe D,1 

 Infektiøse sygdomme ........   Gruppe D, Gruppe H,1 

 Insektbekæmpelsesmidler ....   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Ioniserende stråling .......   Gruppe E,1 

 Iron founding ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Isocyanater ................   Gruppe A,3, Gruppe C,5d 

 Isoleringsstøv .............   Gruppe C,7 

 Isopropanol manufacture ....   Gruppe F, Gruppe 1 

 Isopropylalkohol ...........   Gruppe F, Gruppe 1 

 J: 

 Jern- og stålstøbning ......   Gruppe F, Gruppe 1 

 Jod ........................   Gruppe A,15 

 K: 

 Kadmium ....................   Gruppe A,14 

 Kalvekastningsfeber ........   Gruppe D,1 

 Karpaltunnelsyndrom ........   Gruppe E,5 

 Kemiske stoffer ............   Gruppe A, Gruppe H,2 

 Klor .......................   Gruppe A,15 

 Klorede opløsningsmidler ...   Gruppe A,16a 

 Knogle- og ledsygdomme .....   Gruppe E,5 

 Kobolt .....................   Gruppe A,9 

 Koksproduktion .............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Komprimeret luft ...........   Gruppe E,4 

 Korn- og foderstoffer ......   Gruppe C,7 

 Kraftbetonet ...............   Gruppe E,6a og b 

 Krom .......................   Gruppe A,5 

 Kromforbindelser ...........   Gruppe F, gruppe 1 

 Kronisk bronchitis .........   Se bronchitis 

 Kroniske nakke-skuldersmerter  Se nakke-skuldersmerter 

 Kræft ......................   Gruppe C,2c og d, Gruppe F 

 Kulbrinter .................   Gruppe A,16 

 Kulforgasning ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Kulilte ....................   Gruppe A,3 

 Kunstharpiks ...............   Gruppe C,5c 

 Kviksølv ...................   Gruppe A,6 

 Kvælstof ...................   Gruppe A,17 

 Kvælstofilter ..............   Gruppe A,8 

 L: 

 Larynx-cancer ..............   Gruppe C,2d 

 Ledsygdomme ................   Gruppe E,5 

 Leishmaniose ...............   Gruppe D,3 

 Lepra ......................   Gruppe D,3 

 Leukæmi ....................   Gruppe A,16, Gruppe E,1, Gruppe F, 

                 Gruppe 1 og 2A 

 Leverbetændelse ............   Se hepatitis 

 Leverkræft .................   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A 

 Leverskade .................   Gruppe A,16a 

 Listeria ...................   Gruppe H,1e 

 Luftfugtersyge .............   Gruppe C,6 

 Lungeasbestose .............   Gruppe C,2a 

 Lungebetændelse ............   Gruppe A,14 

 Lungefibrose ...............   Gruppe C,3 

 Lungehindebindevævsdannelse   Gruppe C,2b 

 Lungekræft .................   Gruppe A,1,5,9, Gruppe C,2d, 

                 Gruppe F, Gruppe 1 og 2A 

 Lungeskade .................   Gruppe A,8,10,12 og 15 

 Lungeødem ..................   Gruppe A,10 

 Lymfekræft .................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 M: 

 Magenta ....................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Malaria ....................   Gruppe D,3 

 Maler ......................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Maligne sygdomme ...........   Gruppe H,3a 

 Maltafeber .................   Gruppe D,3 

 Mangan .....................   Gruppe A,7 

 Melcaries ..................   Gruppe G,1 

 Menisklidelser .............   Gruppe E,9 

 Mental retardering .........   Gruppe H,2a 

 Mesotheliom, malignt .......   Gruppe C,2c, Gruppe F, Gruppe 1 

 Metallunge, hård ...........   Gruppe A,9 

 Methylbischloranilin .......   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Methylkviksølv .............   Gruppe H, 2a 

 Metylbutylketon ............   Gruppe A,16c 

 Microcephali ...............   Gruppe H,2a, 3a 

 Miltbrand ..................   Gruppe D,1 

 Mineral oils ...............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Mineralolie ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Mineralske olier ...........   Gruppe B,1 

 Mushroom worker's lung .....   Gruppe C,6 

 Mustard Gas ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Myeloid leukæmi ............   Se leukæmi 

 Møbel- og skabsproduktion ..   Gruppe F, Gruppe 1 

 N: 

 Nakke-skuldersmerter .......   Gruppe E,7 

 Naphtylamin ................   Gruppe A,17, Gruppe F, Gruppe 1 

 Nephritis ..................   Gruppe A,11 

 Nephrotisk syndrom .........   Gruppe A,6 

 Nervebetændelse ............   Gruppe A,1, 13 og 16c 

 Nervelammelser .............   Gruppe E,10 

 Neuropati ..................   Gruppe E,5 

 Nickel compounds ...........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Nikkel .....................   Gruppe A,9 

 Nikkelforbindelser .........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Non-arsenical insecticides .   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Non-Hodgkin-lymfom .........   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Nyreskade ..................   Gruppe A,4,6,11 og 16 

 Næsebihulekræft ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Næsekræft ..................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Næseskillevæg, perforation .   Gruppe A,5 

 Næsesvælgkræft .............   Gruppe F, Gruppe 2A 

 O: 

 Olieraffinering ............   Gruppe 1, Gruppe 2A 

 Organisk hjerneskade .......   Gruppe A,3 og 6 

 Organiske kvælstof(nitrogen) 

 forbindelser ...............   Gruppe A,17 

 Organiske materialer .......   Gruppe C,6 

 Organiske opløsningsmidler .   Gruppe A,16 

 Ornitose ...................   Gruppe D,1 

 P: 

 Pappatacifeber .............   Gruppe D,3 

 Para-Chlor-ortho-toluidin ..   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Paralysis agitans ..........   Gruppe A,7 

 Parasitære sygdomme ........   Gruppe D,1 

 Parvovirus B-19 ............   Gruppe H,1f 

 PCB ........................   Gruppe H,2c 

 Peritendinitis .............   Gruppe E,6a 

 Pest .......................   Gruppe D,3 

 Petroleum refining .........   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Planter, planteprodukter ...   Gruppe C,5a 

 Plettyfus ..................   Gruppe D,3 

 Poliomyelitis ..............   Gruppe H,1f 

 Polychloreret biphenyl .....   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Polyneuropati ..............   Gruppe A,1,10,11 og 16 

 Primær leverkræft ..........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Præcisionsarbejde ..........   Gruppe E,7 

 Q: 

 Quervain's syndrom .........   Gruppe E,6a 

 R: 

 Radioaktivitet .............   Gruppe H,3a 

 Radon ......................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Repetitivt .................   Gruppe E,7a 

 Retardering, mental ........   Gruppe H,1a og b, 2a og b 

 Rheumatoid arthrit .........   Gruppe E,7d 

 Rhinitis allergica .........   Gruppe C,5 

 Richettsia .................   Gruppe D,3 

 Rotator cuff syndrom .......   Gruppe E,6c 

 Rotatorsener ...............   Gruppe E,6c 

 Rubber industry ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Rubella syndrom ............   Gruppe H,1g 

 Rygere .....................   Gruppe C,7 

 Rystelammelse ..............   Gruppe A,7 

 Røde hunde .................   Gruppe H,1g 

 Røg ........................   Gruppe C,7 

 Råparafin ..................   Gruppe B,1 

 S: 

 Salpetersyre ...............   Gruppe A,8 

 Seneskedehindebetændelse ...   Gruppe E,6a 

 Sennepsgas .................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Shale-oils .................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Silika .....................   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Siliciumforbindelser .......   Gruppe C,3 

 Silicose ...................   Gruppe C,1 

 Skiferolie .................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Skoldkopvirus ..............   Gruppe H,1i 

 Skrumpelever ...............   Gruppe A,1 

 Skulderled .................   Gruppe E,6c 

 Skulderåg ..................   Gruppe E,7a 

 Slibemiddel ................   Gruppe G,2 

 Slimhindebetændelse, øvre 

 luftveje, øjne .............   Gruppe A,5 

 Slimsæk ....................   Gruppe E,8 

 Sod ........................   Gruppe B,1, Gruppe F, Gruppe 1 

 Solstråling ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Solar radiation ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Soots ......................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Springfinger ...............   Gruppe E,6a 

 Stafylokokker ..............   Gruppe D,2 

 Statisk belastning .........   Gruppe E,6c 

 Steel founding .............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Stenkulstjære ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Stenkulstjærebeg ...........   Gruppe F, Gruppe 1 

 Stenoserende tendovaginitis   Gruppe E,6a 

 Stivkrampe .................   Gruppe D,1 

 Strubekræft ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Stråleenergi ...............   Gruppe E,2 

 Stråling ...................   Gruppe E,1, Gruppe H,3a 

 Stær, grå ..................   Gruppe E,2 

 Støj .......................   Gruppe E,3 

 Støv .......................   Gruppe C,4,5 og 7 

 Støvle- og skofremstilling .   Gruppe F, Gruppe 1 

 Sukker- og melcaries .......   Se caries 

 Sulfuric acid ..............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Sulphur mustard ............   Gruppe F, Gruppe 1 

 Svampesporer ...............   Gruppe C,6 

 Svejsning ..................   Gruppe C,7 

 Svovlbrinte ................   Gruppe A,12 

 Svovldioxid ................   Gruppe A,12 

 Svovlsennep ................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Svovlsyre ..................   Gruppe A,12 

 Synsforstyrrelser ..........   Gruppe A,13 

 T: 

 Talc containing asbestiform 

 fibres .....................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Talkum .....................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Tallium ....................   Gruppe A,13 

 Tandslid ...................   Gruppe G,2 

 Tendinit, skulder ..........   Gruppe E,6c 

 Tendinitis .................   Gruppe E,6a 

 Tendovaginitis .............   Gruppe E,6a 

 Tennisalbue ................   Gruppe E,6b 

 Tetrachlorethylen ..........   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Tilbagefaldsfeber ..........   Gruppe D,3 

 Tjære ......................   Gruppe B,1 

 Tobaksforbrug ..............   Gruppe C,7 

 Toksiske eksemer ...........   Gruppe B,3 

 Toksisk hjerneskade ........   Gruppe A,11, Gruppe A,16 

 Toxoplasmose ...............   Gruppe H,1h 

 Traumer, fysiske ...........   Gruppe H,4 

 Trichlorethylen ............   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Tropesygdomme ..............   Gruppe D,3 

 Trypanosomiasis ............   Gruppe D,3 

 Træforarbejdning ...........   Gruppe C,7 

 Træstøv ....................   Gruppe F, Gruppe 1 

 Tuberkulose ................   Gruppe D,2 

 Tuberkuløs smitte ..........   Gruppe D,1 

 Tunghørighed ...............   Gruppe E,3 

 Tænder og tandkød ..........   Gruppe G 

 U: 

 Udstødningsgasser ..........   Gruppe F, Gruppe 2A 

 Underarme ..................   Gruppe E,6a 

 Uspecifikt støv ............   Gruppe C,7 

 Uvant arbejde ..............   Gruppe E,6a og b 

 V: 

 Vanadium ....................  Gruppe A,14 

 Varicella-Zoster virus ......  Gruppe H,1i 

 Varieret arbejde ............  Gruppe E,6 

 Vibrationer .................  Gruppe E,5 

 Vinyl chloride ..............  Gruppe F, Gruppe 1 

 W: 

 Weil's syge .................  Gruppe D,1 

 Wood dust ...................  Gruppe F, Gruppe 1 

 Ø: 

 Øjenslimhindebetændelse .....  Gruppe A,5 

 Øvre luftvejsslimhindebetændelse Gruppe A,5 

 Å: 

 Åndssvækkelse, tidlig .......  Gruppe A,11, Gruppe A,16 

Officielle noter

Ingen