Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afhorning af dyr


I medfør af § 14, stk. 3, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lov nr. 386 af 6. juni 1991, fastsættes:

§ 1. Afhorning af dyr må kun foretages af en dyrlæge under anvendelse af bedøvelse.

Stk. 2. Afhorning af kalve, som er under 3 måneder gamle, kan foretages af producenten, såfremt bedøvelse af den enkelte kalv er foretaget af en dyrlæge umiddelbart forud for afhorningen.

§ 2. Ved afhorning af kalve under 3 måneder skal følgende regler iagttages:

  • 1) Der må ved indgrebet kun anvendes el- eller gasopvarmede brændjern. Brændjernene skal kunne opvarmes til mindst 600 grader C og skal kunne holde denne temperatur under hele afhorningsprocessen. El-opvarmede brændjern skal opfylde de sikkerhedskrav, der er fastsat i stærkstrømslovgivningen.
  • 2) Hårene omkring hornanlægget afklippes før brændingen, og såfremt hornanlægget er længere end ca. 1 cm, afskæres dette med en kniv umiddelbart før brændingen.
  • 3) Dyret skal fastholdes således, at hovedet ikke kan bevæges under brændingen.
  • 4) Brændingen skal foretages på et hornanlæg ad gangen og skal gennemføres uden afbrydelser så hurtigt som muligt og være tilendebragt inden for ca. 20 sekunder pr. hornanlæg. Der må ikke brændes flere gange på hvert hornanlæg.
  • 5) Mellem brænding af hvert hornanlæg renses brændjernet for slagger ved hjælp af en stålbørste.
  • 6) Den, der betjener et elektrisk brændjern, skal være bekendt med bestemmelserne i ellovgivningen om anvendelse og kontrol af elektrisk håndværktøj og kravene til beskyttelse mod indirekte berøring f.eks. ved anvendelse af fejlstrømsafbryder eller lignende.

§ 3. Afhorning af dyr ved anvendelse af ætsende stoffer, gummibånd, elastratorer og lignende er forbudt.

§ 4. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller hæfte, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 41 af 9. februar 1962 om afhorning af dyr.

Justitsministeriet, den 7. november 1997

Frank Jensen

/ Mogens Kjærgaard Møller

Officielle noter

Ingen