Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om ferieaftalen (* 1) (* 2)

(Til samtlige ministerier m.v.)


1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation.

2. Med indgåelse af aftalen er der fastsat et fælles regelsæt om ferie for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, bortset fra visse lægegrupper.

Aftalens afsnit IV indeholder dog visse særregler for tjenestemænd mv.

3. Parterne er enige om, at der optages forhandling om yderligere fleksibilitet i feriereglerne, hvis en revision af ferieloven giver grundlag herfor.

4. Udgangspunktet for aftalen er ferielovens regler, jf. §§ 2 og 3. Aftalen behandler således alene de områder, der afviger fra ferieloven (* 3).

5. For overenskomstansatte betyder de nye regler bl.a., at der i visse situationer optjenes ret til ferie med løn under tjenestefrihed uden løn, og at der ydes kompensation, hvis planlagt ferie omlægges med et varsel, der er kortere end det, der er fastlagt i aftalen.

Herudover er der åbnet mulighed for, at ferie, som ikke har kunnet afvikles på grund af den ansattes forhold (sygdom, barsel mv.), overføres til det følgende ferieår.

For tjenestemænd indebærer aftalen, at der med virkning fra 1. oktober 1997 ikke længere gælder særregler, når en tjenestemand afskediges med egenpension eller rådigheds- løn/ventepenge. Tjenestemænd skal således ikke som hidtil afvikle al optjent ferie, inden de fratræder, men får udbetalt feriegodtgørelse for ikke afviklet ferie.

Antallet af feriedage, der kan overføres til det følgende ferieår på grund af ganske særlige tjenstlige forhold, er endvidere begrænset til 6 dage som følge af implementeringen af EU's arbejdstidsdirektiv.

Tilsvarende er adgangen til at opspare ferie begrænset til 1 uge pr. ferieår.

Desuden ydes der også til tjenestemænd kompensation, hvis planlagt ferie omlægges uden det aftalte varsel.

6. Ferielovens bestemmelse om, at der indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfri dage i ferien, hvis arbejdet er tilrettelagt med 5 arbejdsdage om ugen, gælder ikke særlige feriedage, der ydes som kompensation for mistet helligdagsfrihed i henhold til § 13 i aftale af 23. oktober 1995 om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd (* 4).

7. I de tilfælde, hvor ferien afvikles efter ferieårets udløb, jf. aftalens §§ 6, 11 og 13, bevares retten til særlig feriegodtgørelse, jf. § 9.

8. Ansatte, der afholder ikke optjent ferie eller ferie optjent under beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver, er omfattet af reglerne i cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd (* 5), dog således at de relevante beregningsfaktorer på grund af de mellemliggende arbejdstidsnedsættelser nu udgør henholdsvis 1/1924 af årslønnen pr. ferietime og 7,4 timer pr. feriedag.

For tjenestemænd på Færøerne, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 38 timer, anvendes dog 1/1976 af årslønnen pr. ferietime og 7,6 timer pr. feriedag.

I grundlaget for beregning af lønfradraget indgår bidrag til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning. For ansatte i henhold til statens AC-overenskomst foretages fradrag efter tilsvarende regler, men der indbetales pensionsbidrag, som om pågældende holder ferie med løn.

9. Retningslinier for, hvilke særlige ydelser der indgår i den løn, der udbetales under ferie, er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 1979 »Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven« (* 6), der tillige gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Ad § 1, stk. 4

For læger, speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten gælder reglerne i de respektive overenskomster.

Ad § 4

Hvis tjenestefrihedsperioden er af mere end 1 måneds varighed, afregnes tilgodehavende ferie ved at konvertere den til feriegodtgørelse på 12 1/2 pct., der indbetales til feriekontosystemet. Afvikles en sådan ferie - efter genind-træden - som ferie med løn, fradrages den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien.

Ad § 4, stk. 1a), jf. stk. 2

Med virkning fra 1. oktober 1997 ændres bestemmelsen i stk. 1a), jf. stk. 2, således at der optjenes ferie - uanset tjenestefrihedsperiodens længde - i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode. Det er dog en forudsætning, at genindtræden i tjenesten sker på et sådant tidspunkt, at afvikling af den således optjente ferie kan ske efter aftalens almindelige regler.

Ad § 4, stk. 3

Ved fradrag for lønnet beskæftigelse i fraværsperioden fratrækkes den optjente feriegodtgørelse - uden fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag - i den for ferieperioden beregnede løn før fradrag af skat og arbejdsmarkeds-bidrag.

Ad § 5

Bestemmelsen, der gælder fra ferieåret 1997/98 indebærer, at der ydes kompensation i form af betalt frihed ved omlægning af varslet eller påbegyndt ferie. Det forudsættes imidlertid, at sådan omlægning kun finder sted, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, der begrunder, at institutionen har brug for den ansattes arbejdskraft.

Hvis omlægning af ferien medfører udgifter for den ansatte, er arbejdsgiveren forpligtet til at holde den pågældende skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

Ad § 6

Med virkning fra ferieåret 1997/98 er det endvidere blevet muligt også for overenskomstansatte at overføre ferie fra et ferieår til det næste, hvis en af de årsager, der er nævnt i § 29, stk.1, i bkg. nr. 16 af 12.1.1993 om feriegodtgørelse (værnepligt, sygdom, barsel mv.), har bevirket, at ferien ikke har kunnet afholdes.

På institutioner, f.eks. på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end de normale 5 ugers ferie, er det nødvendigt, at der træffes bestemmelse om, hvilken del af perioden der betragtes som ferie, så den ansatte kan få tildelt erstatningsferie for den del af ferien, der falder under sådanne fraværsperioder. Hvis der ikke i institutionen træffes anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter den 1. juli.

Eventuel tilgodehavende ferie overføres til det følgende ferieår, medmindre ansættelsesmyndigheden og den ansatte træffer aftale om, at der i stedet udbetales et beløb svarende til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien, dvs. løn ekskl. evt. eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag og ATP bidrag mv. Beløbet beregnes på grundlag af antallet af tilgodehavende feriedage og den pågældendes løn pr. 1. april i det ferieår, hvor ferien skulle have været afviklet. Beløbet er ikke pensionsgivende og indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse.

Ved afgørelse af, om den tilgodehavende ferie skal overføres til det følgende ferieår eller godtgøres kontant, bør ansættelsesmyndigheden så vidt muligt tage hensyn til den ansattes ønsker.

Ad § 10

Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie afgøres af ansættelsesmyndigheden. I sager, der giver anledning til tvivl, kan ansættelsesmyndigheden dog vælge at indhente en lægelig vurdering fra Helbredsnævnet mod betaling af et gebyr.

Ad § 11

Bestemmelsen har virkning fra ferieåret 1997/98.

Aftale om opsparing af feriedage skal indgås forud for det ferieår, hvori ferien normalt skulle have været afholdt, dvs. at aftale om udskydelse af ferie, der skulle have været holdt i ferieåret 1997/98, skal indgås inden 2. maj 1997.

Ad § 12

Reglerne om kompensation i tilfælde, hvor hovedferien helt eller delvis placeres uden for ferieperioden, er ændret med virkning fra ferieåret 1997/98.

Ad § 13

Bestemmelsen har virkning fra ferieåret 1997/98, således at maksimalt 6 dages ferie af tjenstlige grunde kan udskydes til afvikling i ferieåret 1998/99.

Ad § 14

Aftalen indebærer, at tjenestemænd, der fratræder 1. oktober 1997 eller senere, følger ferielovens almindelige regler vedrørende udbetaling af 12 1/2 pct. feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie og således ikke længere skal afvikle al optjent ferie inden fratræden med egenpension.

Ved fratræden i perioden indtil 1. oktober 1997 følges de hidtil gældende regler, dvs. at al tilgodehavende ferie som udgangspunkt skal afvikles inden pensionering mv. Hvis særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende, eller hvis der med den enkelte tjenestemand konkret indgås aftale herom, kan den tilgodehavende ferie dog konverteres til feriegodtgørelse efter ferielovens regler.

De særlige regler om bortfald af ferie i forbindelse med sygefravær i umiddelbar tilknytning til pensioneringstidspunktet gælder fortsat.

Den ændrede formulering af bestemmelsen i stk. 4, der indebærer, at al feriegodtgørelse - bortset fra feriegodtgørelse vedrørende eventuel opsparet ferie - bortfalder i forbindelse med et længerevarende sygefravær forud for afskedigelsen, har virkning for tjenestemænd, der fratræder 2. maj 1997 eller senere.

Ad § 15

Eksempler på fastsættelse af ferie efter genindtræden i tjenesten:

- En ansat, der genindtræder i tjenesten 1. januar - 1. maj 1997, har ret til at afholde fuld ferie med løn i ferieåret 2. maj 1997 til 1. maj 1998.

- En ansat, der genindtræder i tjenesten 1. juni 1997, har ret til at holde 2 1/2 x 7 = 17 1/2 feriedag med løn i ferieåret 2. maj 1997 til 1. maj 1998. I det efterfølgende ferieår (2. maj 1998 - 1. maj 1999) har den pågældende ret til at afholde fuld ferie med løn.

Ad § 17

De bestemmelser i aftalen, der refererer til optjeningsåret, har virkning fra optjeningsåret 1996, mens bestemmelser, der vedrører tilrettelæggelse, afvikling og udskydelse af ferie, har virkning fra ferieåret 1997/98, jf. bemærkningerne til de enkelte bestemmelser.

Specielt for så vidt angår § 4, stk. 1a, jf. stk. 2, og § 14, stk. 2 henledes opmærksomheden på, at bestemmelsen har virkning fra 1. oktober 1997.

Finansministeriet, den 15. maj 1997

P.M.V.

E.B.

Birgitte Nielsen

Bilag 1

AFTALE

OM FERIE

I. Dækningsområde

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. Særreglerne for tjenestemænd i aftalens kapitel IV gælder tillige for tjenestemandslignende ansatte, hvis pension er sikret gennem medlemskab af en pensionsordning, for hvis forpligtelse staten indestår (jf. ferielovens § 2, stk. 1, nr. 2).

Stk. 3. For elever, omfattet af fællesoverenskomsterne, gælder de særlige heri indeholdte regler.

Stk. 4. Undtaget fra aftalen er ansatte i henhold til overenskomsterne for henholdsvis læger, speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten.

II. Timelønnede

§ 2. Timelønnede følger ferieloven.

Stk. 2. Ved en timelønnet medarbejders overgang til månedslønsansættelse, skal der foretages fradrag i lønnen, når medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse. Fradraget foretages for hver afholdt ferietime med 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat på det aktuelle løntrin.

III. Månedslønnede

§ 3. Månedslønnede følger ferieloven med de nedenfor i §§ 4-16 anførte afvigelser.

A. Optjening af ferie

§ 4. Den ansatte optjener ret til ferie med løn under fravær som følge af

 • a) tjenestefrihed uden løn i sammenhængende perioder af højst 6 måneders varighed, jf. dog stk. 2,
 • b) tjenestefrihed uden løn i sammenhængende perioder af højst 1 års varighed, hvor den ansatte gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse
 • c) militærtjeneste af højst 1 måneds varighed.

Stk. 2. Med virkning for tjenestefrihedsperioder, der påbegyndes 1. oktober 1997 eller senere, optjenes ferie under tjenestefrihed uden løn i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode. Det er en forudsætning, at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien afvikles inden udløbet af det pågældende ferieår, medmindre afviklingen udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen.

Stk. 3. Hvis den ansatte har haft lønnet beskæftigelse i de i stk. 1 og 2 nævnte fraværsperioder, fradrages den optjente feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferie.

B. Afvikling af ferie

Omlægning af ferie

§ 5. Hvis planlagt ferie omlægges uden den ansattes samtykke med et varsel på mindre end 3 måneder (hovedferie), henholdsvis 1 måned (restferie), ydes der som kompensation herfor den ansatte 1 1/2 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Stk. 2. Hvis omlægningen sker efter feriens påbegyndelse, ydes den i stk. 1 nævnte kompensation med 3 timer pr. omlagt feriedag.

Manglende afvikling af ferie

§ 6. Hvis tilgodehavende ferie ikke har kunnet afvikles som følge af aftjening af værnepligt, sygdom, barsel, adoptionsorlov mv., jf. principperne i bekendtgørelsen om feriegodtgørelse, overføres ferien til det følgende ferieår.

Stk. 2. Efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan den ansatte i stedet for overført ferie få udbetalt et beløb, som svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under afholdelse af den tilgodehavende ferie.

Stk. 3. I tilfælde af fratræden godtgøres ferie, der er overført efter stk. 1, under alle omstændigheder efter reglen i stk. 2.

C. Ferie, løn, feriegodtgørelse mv.

§ 7. Til ansatte, der ved feriens afholdelse har anden arbejdstid end i optjeningsåret, ydes lønnen under ferie med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret gennemsnitligt har udgjort.

§ 8. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet aflønnet som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12 1/2 pct. af merarbejdsgodtgørelsen. Der kan ikke samtidig ydes særlig feriegodtgørelse efter § 9.

§ 9 . I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1 1/2 pct. af

 • a) den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret
 • b) arbejdsmarkedsbidrag
 • c) den ansattes egetbidrag til ATP

med fradrag af

 • d) udbetalt særlig feriegodtgørelse
 • e) merarbejdsbetaling, der har givet grundlag for udbetaling af feriegodtgørelse på 12 1/2 pct., jf. § 8
 • f) feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling som nævnt under e)

D. Sygdom under ferie

§ 10. Hvis en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter ansættelsesmyndighedens skøn - suspenderes helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelsen af, om ferien skal suspenderes, skal der f.eks. tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før feriens påbegyndelse.

Stk. 2. Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse, om sygdommen kræves dokumenteret ved lægeerklæring, og ansættelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for afviklingen af erstatningsferien.

IV. Særregler for tjenestemænd mv.

Opsparing af ferie

§ 11. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale, at feriedage ud over 24 pr. år opspares med henblik på afholdelse efter ferieårets udløb. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den således opsparede ferie.

Stk. 2. Opsparet ferie kan kun konverteres til feriegodtgørelse, hvis den ansatte fratræder eller afgår ved døden, inden ferien skulle have været afviklet.

Placering af hovedferien uden for ferieperioden

§ 12. Ansættelsesmyndigheden kan bestemme, at hovedferien på 18 dage helt eller delvis placeres uden for ferieperioden (2. maj - 30. september), hvis tjenstlige forhold gør det nødvendigt.

Stk. 2. Som kompensation ydes 1 1/2 times betalt frihed for hver feriedag, der efter bestemmelsen i stk. 1 er placeret uden for ferieperioden.

Udskydelse af ferie til det følgende ferieår

§ 13. Indtil 6 feriedage kan overføres til det følgende ferieår, hvis ganske særlige tjenstlige forhold har bevirket, at den fulde ferie ikke har kunnet afvikles i det pågældende ferieår.

Stk. 2. Overførelse af ferie som nævnt i stk. 1 kan ikke finde sted i to på hinanden følgende år.

Ferieforhold i forbindelse med pensionering og forudgående sygefravær

§ 14. En tjenestemand, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension (*) eller med rådighedsløn/ventepenge pr. 30. september 1997 eller tidligere, skal før afskedigelsen afvikle hele den indtil afskedigelsestidspunktet optjente ferie, medmindre særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende eller der mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende tjenestemand indgås anden aftale. I så tilfælde kan den tilgodehavende ferie i stedet godtgøres med 12 1/2 pct. feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, jf. dog stk. 3 og 4.

(* Red. note: Jf. LBK nr 724 af 09/09/1993)

Stk. 2. Ved fratræden pr. 1. oktober 1997 eller senere afregnes tilgodehavende ferie med 12 1/2 pct. feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension eller tilsvarende regler i de pågældende pensionsreglementer mv., optjener ikke ferieret under en eventuel sygefraværsperiode umiddelbart forud for afskedigelsen, og løn mv., der udbetales under sådant fravær, indgår ikke ved beregning af feriegodtgørelse.

Stk. 4. Hvis sygefraværsperioden umiddelbart forud for afskedigelsen som nævnt i stk. 1 har en længde af 6 måneder eller derover, bortfalder retten til feriegodtgørelse for ferie optjent i det pågældende samt de forudgående optjeningsår, bortset fra eventuel ferie, der er opsparet fra tidligere ferieår i henhold til § 11 eller den tilsvarende bestemmelse i § 3 i ferieaftalen af 14. juni 1993 (*). Særlig feriegodtgørelse, der allerede måtte være udbetalt i fratrædelsesåret inden meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke.

(* Red. note: Forefindes i Retsinformation, jf. CIR nr 117 af 22/06/1993)

Ferieforhold i forbindelse med genindtræden

§ 15. En tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge eller rådighedsløn eller efter afsked begrundet i helbredsbetinget utjenstdygtighed, har ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtrædelse i tjenesten sker.

Stk. 2. Ved genindtrædelse i perioden 2.maj - 31. december har den pågældende herudover i det løbende ferieår ret til ferie med løn i 2 1/2 dag for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret.

Stk. 3. Hvis den pågældende har haft lønnet beskæftigelse i fraværsperioden, fradrages den optjente feriegodtgørelse for den pågældende periode i den løn, der udbetales under ferien.

Særlige ferieregler

§ 16. Feriereglerne kan ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne eller dem, som parterne måtte bemyndige hertil, fraviges for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre særlige forhold måtte give grundlag herfor.

V. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Aftalen har virkning fra optjeningsåret 1996 og ferieåret 1997/98, jf. dog § 4, stk. 2, og § 14, stk. 2, som har virkning fra 1. oktober 1997.

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 14. juni 1993 om ferie for statens tjenestemænd (*). Ferie, der er sammensparet eller udskudt i henhold til §§ 3 og 4 i aftalen af 14. juni 1993, afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale.

(* Red. note: Jf. CIR nr 117 af 22/06/1993 i Retsinformation)

Stk. 3. Aftalen erstatter endvidere fra samme tidspunkt samtlige feriebestemmelser i de i § 1, stk. 1, nævnte overenskomster, jf. dog § 1, stk. 3.

Stk. 4. Supplerende bestemmelser, som på tjenestemandsområdet måtte være aftalt i medfør af ferieaftalen af 14. juni 1993, § 13, opretholdes, indtil de måtte blive opsagt i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Stk. 5. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil aftale måtte blive indgået.

VI. Opsigelse

§ 18. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 1999.

 

 København, den 2. maj 1997 

 Statsansattes Kartel      Finansministeriet 

 Ove Hygum           P.M.V. 

                E.B. 

 Statstjenestemændenes      C. E. Johansen 

 Centralorganisation II 

Tommy Agerskov Thomsen

Akademikernes Centralorganisation

Søren Vang Rasmussen

Lærernes Centralorganisation

Annie Herfort Andersen

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

Redaktionel note
 • (* 6) Forefindes i Retsinformation, jf. Vej nr 6600 af 23/10/1979
 • (* 5) Forefindes i Retsinformation, jf. Cir nr 6300 af 24/05/1985
 • (* 4) Forefindes i Retsinformation, jf. Cir nr. 168 af 31/10/1995
 • (* 3) Jf. LBK nr. 167 af 24/02/1997 i Retsinformation
 • (* 2) Optaget i Personaladministrativ Vejledning, kap. 25
 • (* 1) Udsendt som Fmst. nr. 25/97