Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens (FUL) § 2a (* 1)(* 2)

(Til samtlige ministerier mv.)


I Finansministeriets cirkulære af 25. april 1995 (APD.nr.13/95) (* 3) blev der redegjort for konsekvenserne af Højesterets dom af 28. september 1994, hvoraf fremgik, at arbejdsgiverens pensionsbidrag skal indgå i funktionærens løn ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til FUL § 2a.

Der blev endvidere orienteret om, at enkelte organisationer overfor Finansministeriet havde rejst krav om efterregulering af fratrædelsesgodtgørelser efter FUL § 2a udbetalt før højesteretsafgørelsen.

På baggrund af Højesterets dom af 9. juni 1997 skal der ske en efterregulering af § 2a fratrædelsesgodtgørelser for fratrådte medarbejdere i staten.

Det er aftalt med centralorganisationerne, at der skal ske efterregulering i en periode på 5 år tilbage fra den 30. marts 1995 således, at forældelsesfristen regnes fra den 30. marts 1990. Fratrædelsesgodtgørelsen skal efterreguleres med arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Efterreguleringen får betydning for de medarbejdere, hvis fratrædelsesgodtgørelser forfaldt i perioden den 30. marts 1990 til 27. september 1994. Fratrædelsesgodtgørelsens forfaldsdato er den dato, hvor den pågældende medarbejder formelt ophørte ansættelsen, og dermed ikke var aflønnet af ansættelsesmyndigheden længere.

Medarbejdere, der er fratrådt den 28. september 1994 eller senere bør allerede have fået efterreguleret/udbetalt den korrekte fratrædelsesgodtgørelse som følge af Højesterets tidligere dom af 28. september 1994, hvilket der blev redegjort for i Finansministeriets cirkulære af 25. april 1995 (APD.nr.13/95)(* 3).

Efterregulering kan ske ved, at den pågældende medarbejder selv eller dennes organisation som mandatar for den enkelte, rejser et dokumenteret krav om efterregulering overfor ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden bør dog på eget initiativ foretage en efterregulering i det omfang, det er praktisk muligt, og de relevante oplysninger foreligger.

Det samlede beløb, der kan kræves udbetalt, er arbejdsgiverens pensionsbidrag af godtgørelsen efter FUL § 2a med tillæg af rente af det skyldige beløb fra fratrædelsesgodtgørelsens forfaldsdato. Renten udgør den til en hver tid gældende diskonto med tillæg af 5% (morarenten) regnet fra fratrædelsesgodtgørelsens forfaldsdato, jf. regneeksemplet i bilaget. Økonomistyrelsen, Pensionsberegningen, vil være behjælpelig i forbindelse med konkrete tvivlsspørgsmål vedrørende renteberegningen.

Ovenstående efterregulering er relevant for fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt med hjemmel i FUL § 2a. Det vil sige, at medarbejderen skal være enten direkte omfattet af funktionærloven eller være tillagt en tilsvarende ret ved kollektiv overenskomst. En sådan ret fremgår f.eks. af bestemmelserne i fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og henholdsvis StK, CO II og LC/OC samt AC-overenskomsten.

Opmærksomheden henledes på, at der for fratrædelsesgodtgørelser, udbetalt med hjemmel i (den tidligere) aftale om fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere i staten omfattet af en ikke-fuldt udbygget pensionsordning (Jf. Finansministeriets cirkulærer af 11. oktober 1993 (APD.nr.79/93) og 8. september 1997 (Fmst.nr. 52/97), skal ske efterregulering(* 4).

Finansministeriets cirkulære af 25. april 1995 (APD.nr.13/95)(* 3) ophæves.

Finansministeriet

Den 10. oktober 1997

P.M.V

E.B

Tina Krabbe

Bilag

Beregning af morarenter

Som hjælp til beregning af morarenter er udarbejdet nedenstående tabel, der viser morarentesatsen i de respektive perioder fra den 30.3.1990 til den 30.9.1997.

For hver enkelt periode er udregnet en rentefaktor for at gøre beregningen nemmere.

Anvendelsen af tabellen illustreres ved følgende eksempel:

En medarbejder fratrådte den 31.10.1991. Den pågældende er berettiget til en efterregulering af godtgørelsen på kr. 6.709,54, excl. renter. Beløbet med morarenter udbetales den 15.11.1997.

Renten beregnes således:

Beregning af renten for første periode:

På forfaldsdatoen den 31.10.1991 var morarenteprocenten 14 %, jf. nedenforstående tabel.

I perioden 31.10.1991- 19.12.1991 er der 40 dage (1+30+19):

-------------------------------

6.709,54 kr. x 14,00% x 40 dage

-------------------------------

365 dage pr. år

-------------------------------

Beregning af renten for sidste periode:

På udbetalingstidspunktet den 15.11.1997 er morarenteprocenten 8,25%, jf. nedenforstående tabel (forudsat at morarenteprocenten ikke ændres inden den 15.11.1997).

I perioden 01.10.1997- 15.11.1997 er der 46 dage (31+15):

-------------------------------

6.709,54 kr. x 8,25% x 46 dage

-------------------------------

365 dage pr. år

-------------------------------

Beregning af renten for de mellemliggende perioder: -------------------------------------

6.709,54 kr. x rentefaktor fra tabel

-------------------------------------

Den samlede morarente:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Periode         Beregning          Morarenter i kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 31.10.91- 19.12.91  Se beregning for første      102,94 

           periode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20.12.91 - 31.12.91 6.709,54 x 0,004767123       31,99 

           (rentefaktor fra tabel) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.92 - 31.12.92 6.709,54 x 0,145000000       972,88 

           (rentefaktor fra tabel) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsvarende for 

 hver enkelt periode 

 frem til: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.10.97-15.11.97  Se beregning fra sidste       69,76 

           periode 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Morarenter i alt   Summen af de enkelte 

           perioders morarenter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tabel om morarentesatser, rentefaktor mv. 

 --------------------------------------------------------------- 

 Periode        MR %  Antal dage  Dage pr. år  Rentefaktor: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 30.03.90 - 21.06.90  14,00% 84      365      0,032219178 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.06.90 - 31.12.90  14,50% 193     365      0,076671233 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.91 - 01.01.91  13,50% 1      365      0,000369863 

 --------------------------------------------------------------------- 

 02.01.91 - 21.05.91  14,50% 140     365      0,055616438 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.05.91 - 15.08.91  14,00% 86      365      0,032986301 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.08.91 - 20.10.91  14,50% 66      365      0,026219178 

 --------------------------------------------------------------------- 

 21.10.91 - 19.12.91  14,00% 60      365      0,023013699 

 --------------------------------------------------------------------- 

 20.12.91 - 31.12.91  14,50% 12      365      0,004767123 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.92 - 31.12.92  14,50% 366     366      0,145000000 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.93 - 03.02.93  14,50% 34      365      0,013506849 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04.02.93 - 21.02.93  16,50% 18      365      0,008136986 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.02.93 - 18.03.93  15,50% 25      365      0,010616438 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.03.93 - 28.03.93  15,00% 10      365      0,004109589 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29.03.93 - 22.04.93  14,50% 25      365      0,009931507 

 --------------------------------------------------------------------- 

 23.04.93 - 18.05.93  14,25% 26      365      0,010150685 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.05.93 - 07.06.93  13,25% 20      365      0,007260274 

 --------------------------------------------------------------------- 

 08.06.93 - 01.07.93  12,75% 24      365      0,008383562 

 --------------------------------------------------------------------- 

 02.07.93 - 18.07.93  12,25% 17      365      0,005705479 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.07.93 - 15.09.93  14,25% 59      365      0,023034247 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.09.93 - 26.09.93  13,75% 11      365      0,004143836 

 --------------------------------------------------------------------- 

 27.09.93 - 11.10.93  13,25% 15      365      0,005445205 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.10.93 - 21.10.93  12,75% 10      365      0,003493151 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.10.93 - 03.11.93  12,25% 13      365      0,004363014 

 --------------------------------------------------------------------- 

 04.11.93 - 15.11.93  12,00% 12      365      0,003945205 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16.11.93 - 28.11.93  11,75% 13      365      0,004184932 

 --------------------------------------------------------------------- 

 29.11.93 - 21.12.93  11,50% 23      365      0,007246575 

 --------------------------------------------------------------------- 

 22.12.93 - 31.12.93  11,25% 10      365      0,003082192 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.94 - 05.01.94  11,25% 5      365      0,001541096 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06.01.94 - 18.01.94  11,00% 13      365      0,003917808 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.01.94 - 17.02.94  10,75% 30      365      0,008835616 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18.02.94 - 14.04.94  10,50% 56      365      0,016109589 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15.04.94 - 12.05.94  10,25% 28      365      0,007863014 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.05.94 - 31.12.94  10,00% 233     365      0,063835616 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.95 - 07.03.95  10,00% 66      365      0,018082192 

 --------------------------------------------------------------------- 

 08.03.95 - 05.07.95  11,00% 120     365      0,036164384 

 --------------------------------------------------------------------- 

 06.07.95 - 02.08.95  10,75% 28      365      0,008246575 

 --------------------------------------------------------------------- 

 03.08.95 - 24.08.95  10,50% 22      365      0,006328767 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25.08.95 - 08.11.95  10,00% 76      365      0,020821918 

 --------------------------------------------------------------------- 

 09.11.95 - 14.12.95  9,75%  36      365      0,009616438 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15.12.95 - 31.12.95  9,25%  17      365      0,004308219 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.96 - 24.01.96  9,25%  24      366      0,006065574 

 --------------------------------------------------------------------- 

 25.01.96 - 06.03.96  9,00%  42      366      0,010327869 

 --------------------------------------------------------------------- 

 07.03.96 - 18.04.96  8,75%  43      366      0,010280055 

 --------------------------------------------------------------------- 

 19.04.96 - 31.12.96  8,25%  257     366      0,057930328 

 --------------------------------------------------------------------- 

 01.01.97 - 30.09.97  8,25%  273     365      0,061705479 

 --------------------------------------------------------------------- 

Officielle noter

(* 1) Udsendt som FMST nr. 57/97

(* 2) Optages i Personaleadministrativ vejledning, kap. 36

(* 3) Jf. FCIR nr. 57 af 21/04/1995 i Retsinformation

(* 4) Jf. FCIR nr. 6754 af 11/10/1993 og FCIR nr. 6687 af 08/09/1997 i Retsinformation