Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1716 (tredje nummerplade - lygtebom) (* 1)


Færdselsloven er ved lov nr. 468 af 10. juni 1997 ændret således, at der i § 124j, stk. 1, efter 1. pkt. indsættes: »For en tredje nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på personbiler og varebiler, betales 100 kr.«. Ved bekendtgørelse nr. 692 af 28. august 1997 har trafikministeren bestemt, at den nævnte bestemmelse træder i kraft en 1. oktober 1997.

I den forbindelse kan det oplyses, at i henhold til færdselslovens § 82, stk. 1, skal gods anbringes således, at tegngivning eller påbudte lygter eller nummerplade ikke skjules.

I henhold til bekendtgørelse nr. 691 af 28. august 1997 om ændring af bekendtgørelse om registrering af motorkøretøjer m.v. § 1, nr. 2, 3, 4 og 6, må en tredje nummerplade kun anvendes i de tilfælde, hvor gods (cykler, barnevogn, kørestol m.v.) bag på personbiler og varebiler helt eller delvis skjuler den påbudte nummerplade. Den tredje nummerplade skal være anbragt bag på godset eller på en særlig anordning, således at registreringsnummeret uden vanskeligheder kan aflæses. En tredje nummerplade kan bestilles på det lokale motorkontor ved forevisning af registreringsattesten på den person- eller varebil, hvorpå nummerpladen ønskes anvendt.

Anvendelse af en tredje nummerplade er frivillig, idet man alternativt kan transportere godset på en sådan måde, at nummerpladen ikke dækkes.

I de tilfælde, hvor transport af gods bag på personbil eller varebil dækker for een eller flere af bilens påbudte lygter og refleksanordninger, skal der anbringes en »lygtebom« bag på godset.

Hvis den tredje nummerplade anvendes i lygtetændingstiden, skal den tredje nummerplade være belyst med nummerpladelygte(r).

Når der anvendes en lygtebom, kan nummerpladen anbringes på lygtebommen således, at nummerpladen er belyst.

Af hensyn til ovenstående vil Detailforskrifter for Køretøjer 1998 indeholde følgende nye bestemmelser om lygtebom.

 

 »6.09   SÆRLIG AFMÆRKNING 

 6.09.003  LYGTEBOM 

 • (1) Lygtebom skal være udstyret med
 • a) anordning, der sikrer en forsvarlig fastgørelse,
 • b) to baglygter,
 • c) nummerpladelygte(r),
 • d) to retningsviserblinklygter,
 • e) to stoplygter,
 • f) to refleksanordninger.

Lygtebom skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.

Lygtebom skal have en sådan dimension, at lygter og refleksanordninger - med undtagelse af nummerpladelygter - er anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.

Lygterne på lygtebommen skal være tilsluttet de tilsvarende påbudte lygter bag på køretøjet.

Lygter og refleksanordninger på lygtebom medregnes ikke ved bestemmelse af antallet af påbudte eller tilladte lygter og refleksanordninger bag på køretøjet.

6.09.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 kan være forsynet med lygtebom.

6.09.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M1

6.09.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M1

6.09.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.«

Detailforskrifter for Køretøjer 1998 træder i kraft den 1. april 1998 og gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

Færdselsstyrelsen, den 23. september 1997

Ib Rasmussen

Redaktionel note
 • (* 1) Hvid meddelelse