Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kapitaldækning for fondsmæglerselskaber


I medfør af § 16, stk. 1 og 4, § 18, stk. 3, sidste pkt., og stk. 4, sidste pkt., § 20, stk. 8, og § 36, stk. 7, i lov om fondsmæglerselskaber, jf. lov nr. 1071 af 20. december 1995, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

 • 1) fondsmæglerselskaber, som har opnået tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed i henhold til § 5 i lov om fondsmæglerselskaber,
 • 2) filialer af fondsmæglerselskaber med hjemsted i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt
 • 3) koncerner, hvor moderselskabet er et fondsmæglerselskab eller et finansielt holdingselskab, hvis aktivitet udelukkende eller hovedsageligt består i at besidde kapitalandele i dattervirksomheder, der er fondsmæglerselskaber.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte virksomheder benævnes i det følgende selskaber.

§ 2. Selskaberne skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser affattet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og tilhørende bilag.

Stk. 2. Aktiver og ikke-balanceførte poster, der ikke er en del af handelsbeholdningen, jf. § 4, vægtes efter reglerne i kapitel 2. Poster i handelsbeholdningen vægtes efter reglerne i kapitel 3. Alle poster i fremmed valuta vægtes desuden efter reglerne i kapitel 4. Poster med markedsrisiko består af poster i handelsbeholdningen og poster i fremmed valuta.

§ 3. Den ansvarlige kapital og den kortfristede supplerende kapital opgøres i overensstemmelse med reglerne i §§ 17 og 18 i fondsmæglerselskabsloven.

§ 4. Handelsbeholdningen omfatter et selskabs:

 • 1) Finansielle omsætningsaktiver, jf. § 2, nr. 14, i bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for fondsmæglerselskaber (regnskabsbekendtgørelsen),
 • 2) rente-, aktie-, råvare- og valutarelaterede afledte finansielle instrumenter,
 • 3) ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger i aktiver, der er omfattet af nr. 1, og hvor de ægte købs- og tilbagesalgsforretninger opfylder betingelserne i § 29, stk. 5,
 • 4) tilgodehavender fra modparter hidrørende fra de under nr. 1 og 2 anførte poster samt selskabets transaktioner heri, jf. §§ 27-30, samt
 • 5) engagementer ved overskridelse af engagementsgrænser, jf. § 31 samt fondsmæglerselskabslovens § 20, stk. 4, 3. og 4. pkt.

Stk. 2. Følgende poster indgår dog ikke i handelsbeholdningen:

 • 1) værdipapirer og afledte finansielle instrumenter, der ikke kursreguleres, jf. regnskabsbekendtgørelsens §§ 71-73,
 • 2) indeksobligationer,
 • 3) præmieobligationer samt
 • 4) aktier der ved kapitaldækningsopgørelsen fratrækkes selskabets ansvarlige kapital.

Stk. 3. Handelsbeholdningen opdeles ved kapitaldækningsopgørelsen i positioner i henholdsvis gældsinstrumenter m.v., aktier m.v., råvarer og valuta.

Stk. 4. Positioner i gældsinstrumenter m.v. omfatter

 • 1) positioner i fast og variabelt forrentede obligationer og andre gældsbeviser, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 16, stk. 1, herunder positioner i konvertible gældsbeviser,
 • 2) positioner, der fremkommer ved opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på gældsbeviser, renter eller valuta, jf. §§ 17 og 18, og
 • 3) positioner, der fremkommer ved opdelingen af afledte finansielle instrumenter på aktier, jf. §§ 23 og 24, og som ikke medtages som aktiepositioner.

Stk. 5. Positioner i aktier m.v. omfatter

 • 1) positioner i aktier, og andre kapitalandele, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 2, nr. 1, herunder positioner i andele i investeringsforeninger,
 • 2) de positioner i aktier og aktieindeks, der opstår ved opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på aktier og aktieindeks, jf. §§ 23 og 24.

Stk. 6. Positioner i råvarer omfatter afledte finansielle instrumenter baseret på råvarer og råvareindeks, herunder kontrakter der indeholder aftale om fysisk levering.

Stk. 7. Positioner i valuta i handelsbeholdningen omfatter alene afledte finansielle instrumenter baseret på valuta. Sådanne forretninger indgår ved opgørelsen af positioner i gældsinstrumenter m.v. og ved opgørelsen af modpartsrisiko, jf. § 27.

§ 5. Ved zone A forstås i denne bekendtgørelse medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU), andre lande, der er fulde medlemmer af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), samt andre lande, der har indgået særlige låneoverenskomster med Den Internationale Valutafond (IMF) og er tilknyttet Den almindelige Låneoverenskomst (GAB). Et land, der som følge af manglende betalingsevne omlægger sin udenlandske statsgæld, udelukkes imidlertid fra zone A i en periode på fem år. De lande, der var omfattet af zone A den 1. marts 1997, er angivet i bilag 1.

Stk. 2. Ved zone B forstås alle andre lande end de i stk. 1 nævnte.

§ 6. Ved multilaterale udviklingsbanker forstås i denne bekendtgørelse Den Internationale Bank for Genopbygning og Økonomisk Udvikling (Verdensbanken), Den Internationale Finansieringsinstitution, Den Interamerikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank, Den Afrikanske Udviklingsbank, Europarådets Bosættelsesfond, Den Nordiske Investeringsbank, Den Caraibiske Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsfond og Det Interamerikanske Investeringsselskab.

§ 7. Ved offentlige virksomheder forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der er 100 pct. ejet af staten, danske amtskommuner, danske kommuner eller tilsvarende myndigheder i andre lande, eller som kontrolleres af ovennævnte myndigheder som følge af en koncession eller lignende. Virksomhederne skal drives uden vinding for øje. Virksomheder, der konkurrerer med andre erhvervsvirksomheder, er ikke omfattet.

§ 8. Ved kreditinstitutter forstås i denne bekendtgørelse de i regnskabsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3, angivne virksomheder, der er meddelt tilladelse og undergivet tilsyn.

Stk. 2. Ved fondsmæglerselskaber forstås i denne bekendtgørelse de i fondsmæglerselskabslovens § 1, stk. 1, nævnte virksomheder eller tilsvarende udenlandske virksomheder, som er meddelt tilladelse og undergivet tilsyn.

Stk. 3. Ved kreditinstitutter henholdsvis fondsmæglerselskaber i zone A forstås sådanne virksomheder, der er meddelt tilladelse og undergivet tilsyn i lande i zone A. Filialer af disse etableret i lande i zone B anses også for at være kreditinstitutter henholdsvis fondsmæglerselskaber i zone A.

Stk. 4. Ved kreditinstitutter henholdsvis fondsmæglerselskaber i zone B forstås sådanne virksomheder, der er meddelt tilladelse og undergivet tilsyn i lande i zone B. Filialer af disse etableret i lande i zone A anses også for at være kreditinstitutter henholdsvis fondsmæglerselskaber i zone B.

Stk. 5. Ved markedsdeltagere forstås i denne bekendtgørelse de i stk. 1 til 4 nævnte kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber, de i § 9 nævnte børser og clearingcentraler samt centralbanker.

§ 9. Ved børser forstås i denne bekendtgørelse de i lov om værdipapirhandel, § 16, stk. 1, nævnte virksomheder eller tilsvarende udenlandske virksomheder, som er undergivet tilsyn. Begrebet børser omfatter også børser, hvorpå råvarer er optaget til notering.

Stk. 2. Ved clearingcentraler forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, der udfører den i lov om værdipapirhandel, § 50, stk. 3, nævnte virksomhed, eller tilsvarende udenlandske foretagender, som er undergivet tilsyn.

§ 10. Ved et garanteret afledt finansielt instrument forstås en kontrakt, hvor en clearingcentral, jf. § 9, stk. 2, indtræder i den pågældende kontrakt, hvis modparten i kontrakten ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, og hvor den pågældende clearingcentral stiller krav om daglige marginindbetalinger.

§ 11. Ved en lang position forstås en position, der giver en gevinst ved en kursstigning/et rentefald for det pågældende værdipapir/instrument. Erhvervede call-optioner og solgte put-optioner er omfattet af definitionen af en lang position. Ved en kort position forstås en position, der giver et tab ved en kursstigning/et rentefald for det pågældende værdipapir/instrument. Solgte call-optioner og erhvervede put-optioner er omfattet af definitionen af en kort position. Ved en nettoposition forstås forskellen mellem den lange og den korte position i identiske værdipapirer og afledte finansielle instrumenter.

Kapitel 2

Poster uden for handelsbeholdningen

§ 12. Ved kapitaldækningsopgørelsen indgår aktiver uden for handelsbeholdningen med mindst følgende vægte:

 • 1) Nulvægt:
 • a) kassebeholdning,
 • b) tilgodehavender hos eller garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone A,
 • c) tilgodehavender hos eller garanteret af EU-institutioner,
 • d) tilgodehavender hos centralregeringer eller centralbanker i zone B i disses nationale valuta, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta,
 • e) tilgodehavender garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone B i den nationale valuta, der er fælles for garantistiller og låntager, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta,
 • f) tilgodehavender hos eller garanteret af danske amtskommuner, danske kommuner, Grønlands Hjemmestyre, Færøernes Landsstyre eller regionale og lokale myndigheder i andre lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt,
 • g) tilgodehavender, der er sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af en centralregering eller centralbank i zone A eller af EU-institutioner, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi,
 • h) tilgodehavender, der er sikret ved pant i indskud m.v. i selskabet,
 • i) positive markedsværdier af afledte finansielle instrumenter, og
 • j) beløb der skal fradrages i den ansvarlige kapital.
 • 2) Vægt 0,1:
 • a) realkreditobligationer, jf. realkreditlovens § 1, stk. 4, og obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond, og
 • b) tilgodehavender hos kreditinstitutter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvor selskaberne er specialiserede i interbankmarkeder og markeder for offentlig gæld i hjemlandet (discount houses).
 • 3) Vægt 0,2:
 • a) tilgodehavender hos eller garantier af Den Europæiske Investeringsbank,
 • b) tilgodehavender hos eller garanteret af multilaterale udviklingsbanker,
 • c) tilgodehavender hos eller garanteret af regionale og lokale myndigheder i zone A, undtagen de i nr. 1, pkt. f, nævnte,
 • d) tilgodehavender hos eller garanteret af offentlige virksomheder i zone A,
 • e) tilgodehavender hos eller garanteret af kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, børser eller clearingcentraler i zone A, excl. tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer,
 • f) tilgodehavender med en restløbetid på til og med 1 år hos eller garanteret af kreditinstitutter i zone B, excl. tilgodehavender, der er efterstillet andre kreditorer,
 • g) tilgodehavender sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af Den Europæiske Investeringsbank eller af multilaterale udviklingsbanker inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi,
 • h) tilgodehavender sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af regionale regeringer eller lokale myndigheder i zone A inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi eller ved indlån i andre kreditinstitutter i zone A, og
 • i) tilgodehavender sikret ved pant i realkreditobligationer og andre noterede værdipapirer udstedt af kreditinstitutter i zone A inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi, excl. værdipapirer, der er efterstillet andre kreditorer.
 • 4) Vægt 1,0:
 • a) tilgodehavender hos centralregeringer og centralbanker i zone B undtagen de under nr. 1, pkt. d, nævnte,
 • b) tilgodehavender hos regionale og lokale myndigheder i zone B,
 • c) tilgodehavender med en restløbetid på mere end 1 år hos eller garanteret af kreditinstitutter i zone B,
 • d) tilgodehavender hos fondsmæglerselskaber, børser og clearingcentraler i zone B,
 • e) tilgodehavender hos kunder,
 • f) materielle aktiver,
 • g) aktier og andre kapitalandele, og
 • h) alle andre aktiver.

§ 13. Ikke-balanceførte poster, jf. regnskabsbekendtgørelsens §§ 37 og 38, opdeles i poster under stregen og poster med modpartsrisiko.

Stk. 2. Poster under stregen opdeles i poster med fuld risiko (vægt 1,0), poster med mellemliggende risiko (vægt 0,5) og poster med mellemliggende/lav risiko (vægt 0,2), jf. bilag 5, afsnit V. Den beregnede værdi multipliceres med modpartens risikovægt i henhold til § 12.

§ 14. Modpartsrisikoen på følgende ikke-balanceførte poster uden for handelsbeholdningen vægtes i henhold til stk. 2-8:

 • 1) renterelaterede poster og
 • 2) valutakursrelaterede poster.

Stk. 2. Ved risikovægtningen af de i stk. 1 nævnte poster kan selskabet vælge mellem at anvende markedsværdimetoden eller det oprindelige engagements metode. Selskaber, der beregner nettobeløb i forbindelse med bilaterale aftaler om netting, jf. stk. 7, skal dog anvende markedsværdimetoden.

Stk. 3. Anvendes markedsværdimetoden, indgår markedsværdien i kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter i kapitaldækningsbekendtgørelsen, jf. dog stk. 7. Markedsværdien af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12. Hovedstolene af kontrakterne indgår både med vægte, der er afhængige af de pågældende kontrakters restløbetid, og med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12.

Stk. 4. Ved anvendelsen af det oprindelige engagements metode indgår alle kontrakters hovedstole både med vægte, der afhænger af kontrakternes oprindelige løbetid, og med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12.

Stk. 5. Hvor der ved risikovægtningen i stk. 3 og 4 skal anvendes modpartsvægt 1,0 i henhold til § 12, reduceres denne ved beregningen til 0,5.

Stk. 6. Selskaber, der ved beregningen anvender den i stk. 3 angivne metode, kan ikke senere vælge den i stk. 4 angivne metode.

Stk. 7. Nettingaftaler, som opfylder betingelserne i bilag 5, afsnit XI, underafsnit 4, herunder aftaler om netting i henhold til § 57, stk. 1, i lov om værdipapirhandel, reducerer de beløb, der skal risikovægtes.

Stk. 8. Ved vægtningen anvendes de i bilag 5, afsnit VI, jf. afsnit XI og bilag 6 angivne vægte.

§ 15. Poster uden for handelsbeholdningen, der vægtes efter bestemmelserne i §§ 12-14, indgår, medmindre andet fremgår af denne bekendtgørelse eller de tilhørende bilag, i opgørelsen med deres værdi ifølge måneds- eller kvartalsregnskabet vedrørende den måned eller kvartal, som kapitaldækningsopgørelsen vedrører.

Kapitel 3

Poster i handelsbeholdningen

Positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v.

§ 16. Nettopositioner i gældsinstrumenter m.v. indgår i kapitaldækningsopgørelsen med summen af de vægtede beløb beregnet i henhold til § 19 for specifik risiko og § 20 for generel risiko.

Stk. 2. I kapitaldækningsopgørelsen indgår de enkelte gældsinstrumenter med deres nettopositioner, jf. § 11, opgjort til markedsværdi efter dispositionsprincippet.

Stk. 3. Der kan kun beregnes nettopositioner mellem lange og korte positioner i identiske gældsinstrumenter, jf. bilag 2, afsnit 2. Der kan ikke beregnes nettopositioner mellem positioner i forskellige valutaer. Ved opgørelsen af nettopositionen medtages spot- og terminsforretninger samt de korte og lange positioner, der opstår efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på gældsinstrumenter m.v., jf. §§ 17 og 18. Endvidere medtages ved opgørelsen de lange og korte positioner, der opstår efter opdelingen af aktierelaterede instrumenter, jf. §§ 23 og 24, og som ikke er aktiepositioner.

Stk. 4 . Nettopositionerne fordeles efter de valutaer, som positionerne er indgået i, og omregnes til danske kroner pr. opgørelsesdagen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 66. Det vægtede beløb for den specifikke og den generelle risiko beregnes for hver enkelt valuta separat.

§ 17. Obligations- og rentefutures, forward rate agreements (FRA-kontrakter), terminsforpligtelser til køb eller salg af gældsinstrumenter, ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger i gældsinstrumenter, optioner baseret på gældsinstrumenter m.v., renteswaps og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. stk. 2-8. Beregningen af de vægtede beløb for den specifikke risiko på disse positioner og for positionerne i de i stk. 10 omtalte valutaforretninger sker i henhold til § 19, stk. 3. Uafviklede spotkøb eller -salg af gældsinstrumenter behandles i overensstemmelse med stk. 9. Valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures, valutaoptioner og lignende valutaforretninger behandles i overensstemmelse med stk. 10.

Stk. 2. En lang obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren, og en lang position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future. En kort obligationsfuture- eller rentefutureposition opdeles i en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren, og en kort position i det underliggende instrument eller den underliggende syntetiske position bag den pågældende future.

Stk. 3. En solgt FRA opdeles i en lang position i et gældsinstrument med forfaldsdato på afregningstidspunktet plus kontraktperioden samt en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på afregningstidspunktet. En købt FRA opdeles tilsvarende som en kort og en lang position.

Stk. 4. Et terminskøb af et gældsinstrument opdeles i en lang position i selve gældsinstrumentet og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet. Et terminssalg opdeles tilsvarende i en kort og en lang position.

Stk. 5. En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af spotsalg mod terminskøb, medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af spotkøb mod terminssalg medtages i opgørelsen som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for kontraktens udløb. En ægte salgs- og tilbagekøbsforretning i form af terminssalg mod terminskøb medtages som en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminssalget, og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet. En ægte købs- og tilbagesalgsforretning i form af terminskøb og terminssalg medtages i opgørelsen som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på tidspunktet for terminskøbet, og en lang position, der forfalder på tidspunktet for terminssalget.

Stk. 6. Ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ved udlån af værdipapirer indgår det tilbagekøbte henholdsvis udlånte værdipapir i kapitaldækningsopgørelsen. Ved ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og lån af værdipapirer indgår det tilbagesolgte henholdsvis lånte værdipapir ikke i kapitaldækningsopgørelsen, jf. dog betingelserne i § 29, stk. 5.

Stk. 7. Optioner baseret på renter, gældsinstrumenter, obligationsfutures, rentefutures eller swaps opdeles i to positioner på samme måde som futures, jf. stk. 2, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta, opgjort efter metoden i bilag 3. Købte call-optioner og solgte put-optioner opdeles i en lang position i det underliggende gældsinstrument og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag. Solgte call-optioner og købte put-optioner opdeles i en kort position i det underliggende gældsinstrument og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på optionens udløbsdag.

Stk. 8. En renteswap, i henhold til hvilken selskabet modtager variabel rente og betaler fast rente, opdeles i en lang position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en kort position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en. En rente- swap, i henhold til hvilken selskabet modtager fast rente og betaler variabel rente, opdeles i en kort position i et variabelt forrentet instrument med en løbetid lig med perioden indtil næste rentefastsættelse og en lang position i et fast forrentet instrument med samme løbetid som swap'en.

Stk. 9. Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende gældsinstrumenter, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende gældsinstrumenter.

Stk. 10. Valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures og lignende valutaforretninger opdeles i lange og korte positioner svarende til forretningernes betalinger. Valutaoptioner opdeles på tilsvarende måde, idet de fremkomne positioner multipliceres med optionens delta, opgjort efter metoden i bilag 3

§ 18. Positioner i futures på et obligationsindeks kan af selskabet valgfrit behandles som futurepositioner i hver af de af indekset omfattede enkeltobligationer eller som futurepositioner i selve indekset.

Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte futures behandles som futurepositioner i hver af de omfattede obligationer, indgår disse hver for sig med den vægt, hvormed de indgår i indekset, multipliceret med futurepositionen i det samlede indeks. Positionerne behandles i øvrigt som futurepositioner i de omfattede obligationer.

Stk. 3. Hvis de i stk. 1 nævnte futures behandles som futurepositioner i selve indekset, indgår positionerne ved beregningen af den specifikke risiko med den vægt, som er tillagt den obligation i indekset, der har den højeste vægt i henhold til § 19. Ved beregningen af den generelle risiko indgår positionerne med en varighed svarende til det vægtede gennemsnit af de omfattede obligationers varighed.

Stk. 4. Ved futures baseret på flere obligationer, hvor der gælder et såkaldt »cheapest to deliver«-princip, skal selskabet ved beregningerne af specifik og generel risiko forudsætte, at disse futures er baseret på den obligation, der på opgørelsestidspunktet er billigst at levere i henhold til kontrakten.

§ 19. Ved opgørelsen af den specifikke risiko indgår nettopositionerne med mindst følgende vægte, uanset om positionerne er korte eller lange:

 • 1) Nulvægt:

Poster bestående af fordringer på emittenter med nulvægt i henhold til § 12.

 • 2) Vægt 0,03125:

Poster med en restløbetid på under 6 måneder bestående af fordringer på emittenter med en vægt på 0,1 eller 0,2 i henhold til § 12.

 • 3) Vægt 0,125:

Poster med en restløbetid på mindst 6 måneder og højst 24 måneder bestående af fordringer på emittenter med en vægt på 0,1 eller 0,2 i henhold til § 12.

 • 4) Vægt 0,2:

Poster med en restløbetid på over 24 måneder bestående af fordringer på emittenter med en vægt på 0,1 eller 0,2 i henhold til § 12.

 • 5) Vægt 1,0:

Alle andre gældsinstrumenter.

Stk. 2. Med hensyn til den specifikke risiko er vægtene for danske realkreditobligationer, jf. realkreditlovens § 1, stk. 4, samt obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond det halve af vægtene i stk. 1, nr. 2-4.

Stk. 3. Efter opdelingen, jf. § 17, af FRA'er, renteswaps, rentefutures og renteoptioner baseret på underliggende syntetiske positioner indgår begge de nye positioner med nulvægt ved beregningen af den specifikke risiko. Det samme gælder for valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures, valutaoptioner og lignende valutaforretninger. Ved en terminsforpligtelse til køb af et gældsinstrument og ved en købt future eller option baseret på et gældsinstrument medtages den korte position efter opdelingen i henhold til § 17 med nulvægt og den lange position med vægten for det pågældende gældsinstrument, jf. stk. 1. Ved en terminsforpligtelse til salg af et gældsinstrument og ved en solgt future eller option baseret på et gældsinstrument medtages den lange position efter opdelingen med nulvægt og den korte position med vægten for det pågældende gældsinstrument, jf. stk. 1. Ved en ægte salgs- og tilbagekøbsforretning medtages den korte position med nulvægt. Ved en ægte købs- og tilbagesalgsforretning medtages den lange position med nulvægt. Efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på aktier, jf. §§ 23 og 24, medtages de positioner, der ikke er aktiepositioner, med nulvægt.

Stk. 4. Uafviklede spotforretninger medtages med vægten i henhold til stk. 1 for det pågældende gældsinstrument.

§ 20. Selskabets nettopositioner i gældsinstrumenter m.v., inkl. de gældsinstrumenter, der opstår efter opdelingen i henhold til § 17 og § 23, vægtes med deres modificerede varighed og en vægt, der afhænger af den forudsatte renteændring efter metoden i bilag 2, afsnit 3 og 4. De korte og lange varighedsvægtede nettopositioner fordeles på 3 varighedszoner og matches herefter indbyrdes i henhold til metoden i bilag 2, afsnit 5.

Stk. 2. De herved fremkomne varighedsvægtede, matchede og umatchede positioner indgår med følgende vægte ved beregningen af den generelle risiko:

 • 1) Vægt 0,02:

Summen af de varighedsvægtede matchede positioner i hver varighedszone.

 • 2) Vægt 0,4:

De varighedsvægtede matchede positioner mellem varighedszone 1 og 2 og mellem varighedszone 2 og 3.

 • 3) Vægt 1,5:

Den varighedsvægtede matchede position mellem varighedszone 1 og 3.

 • 4) Vægt 1,0:

De varighedsvægtede umatchede positioner.

§ 21. Ved beregningen af vægtene for den generelle risiko, jf. § 20, kan selskabet efter orientering af Finanstilsynet erstatte positionerne i gældsinstrumenter og deraf afledte finansielle instrumenter m.v. med nettobetalingsstrømmene fra positionerne, jf. stk. 2. Metoden skal i så tilfælde anvendes på alle sådanne positioner i handelsbeholdningen. Efter tilladelse fra Finanstilsynet kan selskabet dog anvende den i stk. 2 anførte metode på en del af handelsbeholdningen.

Stk. 2. Nettobetalingsstrømmene beregnes ved, at gældsinstrumenternes betalingsstrømme ud fra en interpolationsmodel fordeles på udvalgte rentefølsomhedspunkter på rentekurven med mindst et rentefølsomhedspunkt i hvert af følgende tidsintervaller:

 

 Fra  0            t.o.m.  1 måned 

 Fra  1 måned         t.o.m.  3 måneder 

 Fra  3 måneder        t.o.m.  6 måneder 

 Fra  6 måneder        t.o.m. 12 måneder 

 Fra  1 år           t.o.m.  2 år 

 Fra  2 år           t.o.m.  3 år 

 Fra  3 år           t.o.m.  4 år 

 Fra  4 år           t.o.m.  5 år 

 Fra  5 år           t.o.m.  7 år 

 Fra  7 år           t.o.m. 10 år 

 Fra 10 år           t.o.m. 15 år 

 Fra 15 år           t.o.m. 20 år 

 Over 20 år 

For hvert rentefølsomhedspunkt beregnes nettobetalingsstrømmen ved at trække summen af udbetalinger fra summen af indbetalinger. Rentefølsomheden for hver nettobetalingsstrøm skal dernæst vurderes ud fra uafhængige bevægelser i rentefølsomhedspunkterne. Herefter indgår nettobetalingsstrømmen i hvert rentefølsomhedspunkt i opgørelsen i henhold til § 20. Positive nettobetalingsstrømme indgår som lange positioner, og negative nettobetalingsstrømme indgår som korte positioner. Følsomheden målt ved renterisikoen for de resulterende nettobetalingsstrømme skal være den samme som for de underliggende betalingsstrømme. Der skal foretages separate beregninger for hver enkelt valuta, inklusive danske kroner, som selskabet har positioner i. Modellen skal kunne dokumenteres overfor Finanstilsynet.

Stk. 3. Et selskab, der vælger at beregne de varighedsvægtede positioner i gældsinstrumenter efter principperne i stk. 1 og 2, kan ikke uden Finanstilsynets godkendelse senere ophøre med at anvende disse principper.

Positionsrisiko , aktier m.v.

§ 22. Positioner i aktier m.v., jf. § 4, stk. 5, indgår i kapitaldækningsopgørelsen med summen af de vægtede beløb ifølge § 25, stk. 1, for specifik risiko og § 25, stk. 2, for generel risiko.

Stk. 2. I kapitaldækningsopgørelsen indgår de enkelte aktier m.v. med deres nettopositioner, jf. § 11, opgjort til markedsværdi efter dispositionsprincippet.

Stk. 3. Ved opgørelsen medtages spot- og terminsforretninger samt de korte og lange aktiepositioner, der opstår efter opdelingen af afledte instrumenter baseret på aktier, jf. §§ 23 og 24. Der kan ikke beregnes nettopositioner mellem positioner i forskellige valutaer.

Stk. 4. Ved beregningen af nettopositioner i aktier må der ikke foretages en nettoopgørelse mellem forskellige aktieklasser, mellem aktier noteret på forskellige børser eller mellem konvertible obligationer m.v. og de aktier, som obligationerne kan konverteres til.

Stk. 5. Nettopositionerne i fremmed valuta omregnes til danske kroner pr. opgørelsesdagen inden beregningen af den specifikke og den generelle risiko.

§ 23. Købte og solgte futures på enkeltaktier, terminsforpligtelser til køb eller salg af aktier og andre finansielle instrumenter med tilsvarende karakteristika opdeles i lange og korte positioner, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. En købt future på en enkeltaktie opdeles i en lang position i den underliggende aktie og kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den korte position indgår i beregningerne i henhold til §§ 19 og 20. En solgt future på en enkeltaktie opdeles tilsvarende i en kort position i den underliggende aktie og en lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren. Den lange position indgår i beregningerne i henhold til §§ 19 og 20.

Stk. 3. Et terminskøb af en aktie opdeles i en lang position i selve aktien og en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den korte position medtages ved beregningerne i henhold til §§ 19 og 20. Et terminssalg af en aktie opdeles tilsvarende i en kort position i aktien og lang position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for aktien. Den lange position medtages ved beregningerne i henhold til §§ 19 og 20.

Stk. 4. Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger, ægte købs- og tilbagesalgsforretninger samt lån og udlån af aktier behandles efter samme principper som angivet i § 17, stk. 5 og 6.

Stk. 5. En swap, i henhold til hvilken selskabet betaler fast eller variabel rente og modtager et afkast, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en kort position i et gældsinstrument og en lang position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den korte position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente). En swap, i henhold til hvilken selskabet modtager fast eller variabel rente og betaler en ydelse, der afhænger af udviklingen i prisen på en aktie eller et aktieindeks, opdeles i en lang position i et gældsinstrument og en kort position i den underliggende aktie eller aktieindeks. Den lange position skal have en løbetid, der er lig med swap'ens løbetid (ved fast rente) henholdsvis perioden indtil næste rentefastsættelse (ved variabel rente).

Stk. 6. Optioner baseret på aktier og aktieindeks opdeles i to positioner på samme måde som futures, jf. stk. 2, idet begge positioner desuden multipliceres med optionens delta, opgjort efter metoden i bilag 3.

Stk. 7. Warrants, herunder warrants der udstedes af en anden end emittenten af det underliggende værdipapir (covered warrants), behandles på samme måde som optioner.

Stk. 8. Ved uafviklede spotkøb medtages positionerne som lange positioner i de pågældende aktier, og ved uafviklede spotsalg medtages positionerne som korte positioner i de pågældende aktier.

§ 24. Positioner i futures på et aktieindeks kan af selskabet valgfrit behandles som futurepositioner i hver af de af indekset omfattede enkeltaktier eller som futurepositioner i selve indekset.

Stk. 2. Hvis de i stk. 1 nævnte futures behandles som futurepositioner i hver af de omfattede aktier, indgår disse hver for sig med den vægt, hvormed de indgår i indekset, multipliceret med futurepositionen i det samlede indeks. Positionerne behandles i øvrigt som futurepositioner i de omfattede aktier.

Stk. 3. Hvis de i stk. 1 nævnte futures behandles som futurepositioner i selve indekset, indgår positionerne under følgende forudsætninger i beregningerne af den generelle risiko i § 25, stk. 2, men ikke i beregningerne af den specifikke risiko i § 25, stk. 1:

 • 1) aktierne i indekset er likvide,
 • 2) antallet af aktier i indekset er mindst 18,
 • 3) aktierne i indekset repræsenterer mindst 3 hovedbrancher, og
 • 4) sammensætningen af indekset justeres med jævne mellemrum med henblik på, at indekset holdes likvidt og diversificeret.

I alle andre tilfælde indgår futurepositionerne i indekset i beregningerne af såvel den generelle som den specifikke risiko.

§ 25. Den samlede bruttoposition i aktier beregnes som summen af lange nettopositioner plus den numeriske sum af korte nettopositioner. Til dækning af den specifikke risiko indgår den samlede bruttoposition i aktier i kapitaldækningsopgørelsen med vægten 0,5.

Stk. 2. Den samlede nettoposition i aktier beregnes som den numeriske forskel mellem summen af lange nettopositioner og summen af korte nettopositioner. Til dækning af den generelle risiko indgår den samlede nettoposition i aktier i kapitaldækningsopgørelsen med vægten 1,0.

Råvarerelaterede instrumenter

§ 26. Råvarerelaterede finansielle instrumenter, der ikke er garanterede, herunder kontrakter, der indeholder aftaler om fysisk levering, behandles i henhold til § 27. Desuden indgår selskabets åbne positioner i råvarerelaterede instrumenter - herunder garanterede instrumenter - i kapitaldækningsopgørelsen med en vægt på 2,0 gange instrumenternes hovedstol.

Stk. 2. Åbne positioner i optioner baseret på råvarer indgår i opgørelsen multipliceret med optionens delta, jf. bilag 3.

Modparts-, afviklings- og leveringsrisiko

§ 27. Modpartsrisikoen på følgende ikke-balanceførte poster i handelsbeholdningen medtages fra og med indgåelsesdagen og vægtes i henhold til stk. 2-8:

 • 1) renterelaterede poster,
 • 2) aktierelaterede poster,
 • 3) valutarelaterede poster, og
 • 4) råvarerelaterede poster.

Kontrakter på afledte finansielle instrumenter indgår dog ikke, hvis disse er garanterede, jf. § 10. Nr. 1 omfatter spotforretninger i obligationer samt ugaranterede obligationsfutures og rentefutures, men ikke terminsforretninger i obligationer, idet disse indgår efter reglerne i § 29, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Ved risikovægtningen af kontrakter på ugaranterede afledte finansielle instrumenter kan selskabet vælge mellem at anvende markedsværdimetoden eller det oprindelige engagements metode. For aktie- og råvarerelaterede instrumenter kan dog kun anvendes markedsværdimetoden. Selskaber, der beregner nettobeløb i forbindelse med bilaterale aftaler om netting, jf. stk. 7, skal anvende markedsværdimetoden for alle kontrakter på ugaranterede afledte finansielle instrumenter.

Stk. 3. Anvendes markedsværdimetoden, indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter i kapitaldækningsopgørelsen, jf. dog stk. 7. Markedsværdierne af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12. Hovedstolene af kontrakterne indgår både med vægte, der er afhængige af de pågældende kontrakters restløbetid, og med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12.

Stk. 4. Ved anvendelsen af det oprindelige engagements metode indgår alle kontrakters hovedstole både med vægte, der afhænger af kontrakternes oprindelige løbetid, og med vægtene for de pågældende modparter, jf. § 12.

Stk. 5. Hvor der ved risikovægtningen skal anvendes modpartsvægt 1,0 i henhold til § 12, reduceres denne ved beregningen til 0,5.

Stk. 6. Selskaber, der ved beregningen anvender den i stk. 3 angivne metode, kan ikke senere vælge den i stk. 4 angivne metode.

Stk. 7. Nettingaftaler, som opfylder betingelserne i bilag 5, afsnit XI, underafsnit 4, herunder aftaler om netting i henhold til § 57, stk. 1, i lov om værdipapirhandel, reducerer de beløb, der skal risikovægtes.

Stk. 8. Ved vægtningen af de i stk. 1, nr. 1-4, nævnte poster anvendes de i bilag 5, afsnit XI, og bilag 6 angivne vægte.

§ 28. Såfremt et køb eller et salg af værdipapirer, herunder spotforretninger, terminsforretninger og andre forretninger med fysisk levering, ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, indgår afviklingsrisikoen herpå, jf. stk. 2, med vægten 12,5, indtil afvikling har fundet sted. Hvis afviklingsrisikoen på et værdipapir er nul eller er negativ, indgår den ikke i beregningen af den samlede afviklingsrisiko.

Stk. 2. Ved køb af værdipapirer beregnes afviklingsrisikoen som de pågældende værdipapirers markedspris på opgørelsesdagen minus den aftalte afviklingspris. Ved salg af værdipapirer beregnes afviklingsrisikoen som den aftalte afviklingspris minus de pågældende værdipapirers markedspris på opgørelsesdagen.

§ 29. Ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og køb af gældsinstrumenter på termin indgår forskellen, hvis denne er positiv, mellem markedsterminskursen og den aftalte terminskurs med risikovægten for den pågældende modpart, jf. § 12.

Stk. 2. Ved ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og salg af gældsinstrumenter på termin indgår forskellen, hvis denne er positiv, mellem den aftalte terminskurs og markedsterminskursen med risikovægten for den pågældende modpart, jf. § 12. Dette forudsætter dog, at de samme betingelser, som de under stk. 5 nævnte er opfyldt. Øvrige ægte købs- og tilbagesalgsforretninger og salg af gældsinstrumenter på termin vægtes i overensstemmelse med § 12.

Stk. 3. Nettingaftaler, som opfylder betingelserne i bilag 5, afsnit XI, underafsnit 4, herunder aftaler om netting i henhold til § 57, stk.1, i lov om værdipapirhandel, reducerer de beløb, der skal risikovægtes.

Stk. 4. Hvis der er positiv forskel mellem markedsværdien af værdipapirer, som selskabet har udlånt, og markedsværdien af sikkerhederne for de udlånte værdipapirer, indgår forskellen multipliceret med risikovægten, jf. § 12, for den modpart, som værdipapirerne er udlånt til.

Stk. 5. Hvis der er en positiv forskel mellem markedsværdien af sikkerhederne for de udlånte værdipapirer, som selskabet har lånt, og markedsværdien af de lånte værdipapirer, indgår forskellen med risikovægten, jf. § 12, for den modpart, som værdipapirerne er lånt af. Dette forudsætter enten

 • 1) at der er tale om en aftale mellem markedsdeltagere, jf. § 8, stk. 5, eller
 • 2) at
 • a) mellemværenderne værdiansættes dagligt til markedsværdi,
 • b) sikkerheden justeres ved væsentlige ændringer i værdien af de pågældende værdipapirer,
 • c) selskabets fordringer kan modregnes med modpartens fordringer, såfremt modparten misligholder, og
 • d) at forudsætningerne nævnt i 2a) og 2b) fremgår af den indgåede kontrakt med den pågældende modpart.

Under alle omstændigheder skal de pågældende transaktioner være begrundet i markedsmæssige forhold. Ved øvrige lån af værdipapirer mod sikkerhed indgår sikkerheden i opgørelsen efter § 12.

Stk. 6. Hvis selskabet har leveret værdipapirer til en modpart, men endnu ikke har modtaget betaling herfor fra modparten eller har betalt en modpart for værdipapirer, som modparten endnu ikke har leveret, indgår selskabets tilgodehavende hos modparten, d.v.s. leveringsrisikoen i kapitaldækningsopgørelsen med modpartens vægt, jf. § 12.

§ 30. Såfremt der i forbindelse med transaktioner med værdipapirer og finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdningen, opstår tilgodehavender i form af kurtage, provision, rente, dividende, margin og lignende, vægtes disse efter bestemmelserne i § 12.

Overskridelse af engagementsgrænser

§ 31. I kapitaldækningsopgørelsen anføres den samlede overskridelse af engagementsgrænser, jf. fondsmæglerselskabslovens § 20, stk. 4, samt det vægtede beløb herfor. Vægten fastsættes i hvert enkelt tilfælde i overensstemmelse med de af Finanstilsynet fastsatte betingelser for overskridelsen.

Kapitel 4

Poster i fremmed valuta

§ 32. Indikator 1, indikator 2 og bruttovalutapositioner beregnes efter metoderne i bilag 4. Indikator 1 skal opgøres og indberettes, hvis selskabet har positioner i fremmed valuta. Indikator 2 opgøres og indberettes, hvis indikator 1 udgør mere end 25 pct. af selskabets kernekapital efter fradrag. Finanstilsynet kan dog bestemme, at andre selskaber skal opgøre indikator 2.

Stk 2. Ved kapitaldækningsopgørelsen opgøres selskabets valutaposition som

 • 1) indikator 1, eller
 • 2) summen af den vægtede indikator 2 med tillæg af bruttovalutapositionen for de valutaer, der ikke indgår i indikator 2, jf. metoden i bilag 4.

Stk. 3. Valutaoptioner indgår i opgørelsen af valutapositionen med deres deltaværdi.

Stk. 4. Valutapositionen fradrages inden beregningen i henhold til stk. 2 et beløb svarende til maksimalt 2 pct. af selskabets ansvarlige kapital med tillæg af medregnet kortfristet supplerende kapital. Institutter, der anvender kortfristet supplerende kapital, kan beregne fradraget i forhold til ansvarlig kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital pr. ultimo foregående kvartal.

Stk. 5. Valutapositionen efter fradrag indgår med vægten 1,0 i kapitaldækningsopgørelsen.

Kapitel 5

Opgørelse af nettofortjenesten ved handelsbeholdningen

§ 33. Finanstilsynet kan efter anmodning fra selskabet tillade, at nettofortjenesten ved handelsbeholdningen medregnes i den kortfristede supplerende kapital, jf. fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 3.

Stk. 2. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen opgøres som summen af realiserede og urealiserede gevinster med fradrag af summen af realiserede og urealiserede tab på positioner i handelsbeholdningen på opgørelsesdagen og med fradrag af et eventuelt underskud på alle øvrige aktiviteter. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen kan således ikke indgå med et beløb, der er større end selskabets overskud før skat på opgørelsestidspunktet.

Stk. 3. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen opgøres på baggrund af et regnskab, der er revideret og påtegnet af selskabets valgte revisorer, og kan medregnes i den kortfristede supplerende kapital indtil næste reviderede regnskab aflægges, idet der dog skal ske løbende fradrag af eventuelle underskud.

Stk. 4. Selskabets anmodning skal følges af et regnskab, som revisionen har påtegnet i henhold til hvilket nettofortjenesten ved handelsbeholdningen er opgjort.

Kapitel 6

Indberetningsform og straffebestemmelser m.v.

§ 34. Kapitaldækningsopgørelsen skal indberettes til Finanstilsynet i den i bilag 6 angivne form senest 7 arbejdsdage efter udløbet af den pågældende måned for fondsmæglerselskaber omfattet af fondsmæglerselskabslovens § 3, stk. 2 og senest 15 arbejdsdage efter udløbet af det pågældende kvartal for fondsmæglerselskaber omfattet af fondsmæglerselskabslovens § 3, stk. 3. Kapitaldækningsopgørelsen for koncerner, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, skal dog først indberettes senest 10 arbejdsdage efter udløbet af den pågældende måned for selskaber omfattet af fondsmæglerselskabslovens § 3, stk. 2 og 20 arbejdsdage efter udløbet af det pågældende kvartal for selskaberne omfattet af fondsmæglerselskabslovens § 3, stk. 3.

Stk. 2. Kapitaldækningsopgørelsen skal være godkendt af selskabets direktion.

Stk. 3. Indberetningen skal ske på maskinlæsbart medium.

§ 35. For fondsmæglerselskaber, der er omfattet af fondsmæglerselskabslovens § 3, stk. 3, kan posterne i handelsbeholdningen vægtes efter bestemmelserne i kapitel 2 i stedet for efter bestemmelserne i kapitel 3.

Stk. 2. Finanstilsynet kan bestemme, at fondsmæglerselskaber omfattet af stk. 1 skal vægte poster i handelsbeholdningen efter bestemmelserne i kapitel 3.

§ 36. Overtrædelse af § 34 kan straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske selskaber) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 1997 og finder første gang anvendelse for kapitaldækningsopgørelsen, der indberettes ved udløbet af september måned 1997.

Stk. 2. Finanstilsynets bekendtgørelse af 10. januar 1996 om kapitaldækningsregler for fondsmæglerselskaber ophæves.

Finanstilsynet, den 18. september 1997

 

 Henrik Bjerre-Nielsen 

            Lone Mortensen 

Bilag 1: Lande omfattet af zone A

Følgende lande var omfattet af zone A pr. 1. marts 1997, jf. bekendtgørelsens § 5:

Australien

Belgien

Canada

Danmark

De Forenede Stater (USA)

Det Forenede Kongerige (Storbritannien og Nordirland)

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Japan

Luxembourg

Mexico

Nederlandene (Holland)

New Zealand

Norge

Polen

Portugal

Saudi Arabien

Schweiz

Spanien

Sverige

Sydkorea

Tjekkiet

Tyrkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Bilag 2: Vægtning og matchning af positioner i gældsinstrumenter m.v. (generel risiko)

De varighedsvægtede matchede og umatchede nettopositioner, jf. bekendtgørelsens § 20, skal beregnes og vægtes i henhold til den procedure, der er angivet i dette bilag. Ved indberetningen anvendes skema S.F. 13 i bilag 6.

Når der henvises til S.F.-skemaer, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås S.K.-skemaerne.

Ved opgørelsen medtages de under afsnit 1 nævnte positioner. Hver position opgøres netto til markedsværdien, jf. afsnit 2, og multipliceres med henholdsvis den modificerede varighed, jf. afsnit 3, og en vægt, der afhænger af den forudsatte renteændring, jf. afsnit 4. De således fremkomne varighedsvægtede positioner matches herefter efter metoden i afsnit 5.

1. Positioner der er omfattet.

Opgørelsen omfatter selskabets positioner i gældsinstrumenter m.v. i handelsbeholdningen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4. Herunder medtages følgende positioner, jf. dog afsnit 1.1:

 • a) Positioner i variabelt og fast forrentede gældsbeviser. Disse positioner omfatter stats- og realkreditobligationer (herunder udtrukne obligationer), skatkammerbeviser, statsgældsbeviser, corporate bonds, certificates of deposit, commercial paper notes, konvertible gældsbeviser og lignende fast og variabelt forrentede gældsbeviser, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 16, stk. 1, skema F.K. 3, post 5, og
 • b) positioner, der opstår ved opdelingen af positioner i afledte finansielle instrumenter baseret på gældsbeviser, renter eller valuta i henhold til bekendtgørelsens §§ 17 og 18. Disse instrumenter omfatter terminsforretninger, futures, swaps og optioner, herunder caps, floors, swaptions o.lign.
 • c) Positioner i gældsinstrumenter m.v., der opstår ved opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på aktier m.v. i henhold til bekendtgørelsens §§ 23 og 24.

1.1. Positioner der ikke er omfattet.

Positioner i følgende gældsinstrumenter indgår ikke i opgørelsen:

 • d) Indeksobligationer.
 • e) Præmieobligationer.

Disse skal i stedet medtages under poster uden for handelsbeholdningen.

1.2. Positioner i fremmed valuta.

Opgørelsen omfatter positioner i gældsinstrumenter m.v. denomineret i fremmed valuta. Derimod er positioner i rene valutainstrumenter (f.eks. valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutaoptioner og valutafutures) ikke omfattet.

Opgørelsen og matchningen af positionerne skal foretages separat for hver enkelt valuta, som selskabet har positioner i. Der kan således ikke beregnes nettopositioner eller ske matchning mellem positioner i forskellige valutaer.

Positionerne i gældsinstrumenter m.v. denomineret i fremmed valuta omregnes til danske kroner inden opgørelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 66.

Positionerne og de matchede positioner i fremmed valuta føres på samme skema (S.F. 13) som positionerne i danske kroner i henhold til proceduren nedenfor. Positionerne og de matchede positioner i hver fremmed valuta opgøres hver for sig i danske kroner. Derpå adderes disse med de tilsvarende positioner og matchede positioner i danske kroner. De således fremkomne summer føres på S.F. 13, post 2.1 til 3.7.

2. Opgørelse af positioner.

2.1. Opgørelse af nettopositioner.

De under afsnit 1, litra a-c, nævnte positioner indgår efter dispositionsprincippet, d.v.s. fra og med den dag, hvor kontrakt eller aftale om køb eller salg er indgået.

Positionerne indgår netto i opgørelsen. Nettopositioner beregnes i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens § 11, sidste pkt., og § 16, stk. 3 og 4.

Afledte finansielle instrumenter skal opdeles i to positioner, jf. bekendtgørelsens §§ 11, 17, 18, 23 og 24. De positioner, der fremkommer efter opdelingen, indgår i beregningen af nettopositionerne.

Der beregnes nettopositioner mellem positioner i obligationer og andre gældsbeviser og de tilsvarende positioner, der opstår efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter baseret på de samme obligationer og gældsbeviser.

Der kan kun beregnes nettopositioner for identiske gældsinstrumenter. For børsnoterede gældsinstrumenter indebærer bestemmelsen, at positionerne skal være i samme fondskode. For andre gældsinstrumenter indebærer bestemmelsen, at gældsinstrumentets udsteder, pålydende rente, afdragsprofil og valuta skal være identiske. Der kan ikke opgøres nettopositioner mellem udtrukne og ikke-udtrukne obligationer i samme fondskode.

Når der i det følgende anføres »positioner«, skal der hermed forstås »nettopositioner«.

2.2. Opgørelse af positionernes markedsværdi.

Positioner, jf. afsnit 1 ovenfor, indgår i opgørelsen med deres markedsværdi på opgørelsestidspunktet.

Markedsværdien af en position beregnes i henhold til nedenstående regler .

 • 1) For positioner i obligationer og andre gældsbeviser beregnes markedsværdien som
 • a) kursværdien på opgørelsestidspunktet med tillæg af den vedhængende rente. Såfremt det ikke er muligt at opgøre den vedhængende rente, kan positionerne indgå med deres kursværdi,

eller såfremt en kursværdi ikke eksisterer, beregnes markedsværdien som

 • b) nutidsværdien af positionens tilbagediskonterede betalingsrække. Betalingsrækken tilbagediskonteres med markedsrenten, der er gældende på opgørelsestidspunktet, jf. afsnit 2.3., eller en beregnet nulkuponrente.
 • 2) Anvendes nutidsværdien for variabelt forrentede gældsinstrumenter , skal denne beregnes under antagelse af, at hovedstolen forfalder på det tidspunkt, hvor renten kan fastlægges næste gang.
 • 3) For udtrukne obligationer indgår positionen med nutidsværdien af betalingsrækken.
 • 4) Efter opdeling af afledte finansielle instrumenter med obligationer og andre gældsbeviser som underliggende instrument indgår positionen i det underliggende værdipapir med markedsværdien, jf. pkt. 1. Den korte position ved købsforretninger hhv. den lange position ved salgsforretninger indgår med nutidsværdien af denne. Er det ikke muligt at beregne nutidsværdien, kan de pågældende positioner indgå med markedsværdien af det underliggende instrument med fradrag/tillæg af markedsværdien af det pågældende afledte finansielle instrument. For optioner multipliceres både den lange og den korte position dog med optionens delta, jf. bilag 3 til bekendtgørelsen.
 • 5) Efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter med aktier eller aktieindeks som underliggende instrument indgår den korte position ved købsforretninger hhv. den lange position ved salgsforretninger med nutidsværdien af denne. Er det ikke muligt at beregne nutidsværdien, kan de pågældende positioner indgå med markedsværdien af det underliggende værdipapir/indeks med fradrag/tillæg af markedsværdien af det pågældende finansielle instrument. For optioner multipliceres positionen dog med optionens delta, jf. bilag 3 til bekendtgørelsen.
 • 6) Efter opdelingen af FRA'er og swaps indgår begge de nye positioner med nutidsværdien af disse. Er det ikke muligt at beregne nutidsværdien, kan de pågældende positioner indgå med den syntetiske hovedstol. Tilsvarende gælder for valutaterminsforretninger, valutaswaps, valutafutures og valutaoptioner , idet valutaoptioner multipliceres med optionens delta, jf. bilag 3 til bekendtgørelsen.

2.3. Opgørelse af markedsrente.

Såfremt selskabet anvender markedsrenten ved opgørelsen af markedsværdier samt modificeret varighed, anvendes følgende metode til opgørelse heraf:

 • 1) For fast forrentede værdipapirer beregnes markedsrenten som den effektive rente på baggrund af værdipapirets handelsværdi. For variabelt forrentede gældsinstrumenter beregnes markedsrenten på samme måde men under forudsætning af, at hovedstolen på gældsinstrumentet forfalder på det tidspunkt, hvor renten kan fastlægges næste gang.
 • 2) For de positioner, der opstår ved opdelingen af FRA'er og futures baseret på renter og obligationer, og som ikke er positioner i værdipapirer, opgøres markedsrenten som renten på et aftaleudlån eller indlån med samme løbetid, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 70.
 • 3) For de positioner, der opstår ved opdelingen af swaps, anvendes de gældende swaprenter på opgørelsestidspunktet, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 68.
 • 4) For de positioner, der opstår ved opdelingen af positioner i optioner, anvendes den tilsvarende metode som ved futures, idet positionerne desuden multipliceres med optionens delta.

3. Modificeret varighed.

Nettopositionerne, jf. afsnit 1, skal vægtes med deres modificerede varighed.

Den modificerede varighed angiver den procentvise ændring i et gældsinstruments kurs ved en ændring i renten på 1 procentpoint.

Den modificerede varighed måles i år.

3.1. Beregning af modificeret varighed.

Den modificerede varighed beregnes for alle positioner, inkl. de positioner, der opstår efter opdelingen af positioner i afledte finansielle instrumenter.

Den modificerede varighed beregnes ved at dividere varigheden for det pågældende gældsinstrument med 1+r, hvor r er den effektive rente på instrumentet.

Varigheden og den modificerede varighed beregnes på baggrund af den effektive rente efter følgende formel, jf. dog afsnit 3.2:

 

                 V 

 Modificeret varighed = ------------------------, 

                (1+r) 

 hvor 

 m       t Ct 

 Sigma ------------------------------ 

 t=1          (1 + r)t 

 V = ----------------------------------------------- = varighed 

 m            Ct 

 Sigma ------------------------------------- 

 t=1         (1 + r)t 

 r = effektiv rente (implicit diskonteringssats) 

 t = termin 

 Ct = afdrag og renter på tidspunkt t 

 m = samlet restløbetid 

Selskabet kan i stedet beregne den modificerede varighed på baggrund af en beregnet nulkuponrentestruktur. Selskabet skal i så tilfælde orientere Finanstilsynet om, hvilke beregningsmodeller selskabet anvender hertil.

3.2. Beregning af modificeret varighed for særlige instrumenter m.v.

For børsnoterede gældsinstrumenter kan selskabet anvende de værdier for varighed og modificeret varighed, der offentliggøres af den pågældende børs eller clearingcentral.

For variabelt forrentede gældsinstrumenter skal forudsættes, at hovedstolen på gældsinstrumentet forfalder på det tidspunkt, hvor renten tidligst kan ændres næste gang.

For obligationer, der på udstederens initiativ kan indfries til pari inden obligationens udløbsdato ( konverterbare obligationer ), skal den modificerede varighed reduceres med de faktorer, der offentliggøres af Finanstilsynet. Selskabet kan dog vælge at anvende egne beregningsmodeller til beregning af varighed og modificeret varighed på konverterbare obligationer. Selskabet skal orientere Finanstilsynet om, hvilke modeller selskabet anvender hertil.

Varigheden for udtrukne obligationer og andre gældsinstrumenter sættes lig med restløbetiden indtil indfrielsestidspunktet. For udtrukne obligationer foretages ikke fradrag for konverteringsrisiko.

For andre gældsinstrumenter, der kan indfries til en fast kurs inden udløb, kan selskabet reducere varigheden med en faktor, der afspejler konverteringsrisikoen, beregnet efter selskabets egne beregningsmodeller. Selskabet skal orientere Finanstilsynet om, hvilke modeller selskabet anvender hertil.

For de positioner, der opstår efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter, og som ikke er positioner i værdipapirer , kan den modificerede varighed sættes lig med restløbetiden, såfremt det ikke er muligt at fastsætte en markedsrente.

4. Vægtning for forudsat renteændring.

Foruden en vægtning for rentefølsomheden skal nettopositionerne vægtes med en vægt, der afhænger af den forudsatte renteændring, d.v.s. volatilitet. Jo større varighed gældsinstrumentet har, des lavere volatilitet forudsættes der at være på instrumentets effektive rente.

Positioner i gældsinstrumenter m.v., inkl. de positioner, der er opstået efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsens §§ 11, 17, 18, 23 og 24, opdeles i følgende tre varighedszoner:

Zone 1) Positioner i gældsinstrumenter med en modificeret varighed på højst 1 år.

Zone 2) Positioner i gældsinstrumenter med en modificeret varighed på over 1 år og højst 3,6 år.

Zone 3) Positioner i gældsinstrumenter med en modificeret varighed på over 3,6 år.

Hver enkelt nettoposition i de tre varighedszoner multipliceres med en af de følgende vægte, der udtrykker den forudsatte renteændring i hver varighedszone:

 • 1) Positioner i varighedszone 1:

Vægt 0,125 (svarende til en forudsat renteændring på 1 procentpoint).

 • 2) Positioner i varighedszone 2:

Vægt 0,10625 (svarende til en forudsat renteændring på 0,85 procentpoint).

 • 3) Positioner i varighedszone 3:

Vægt 0,0875 (svarende til en forudsat renteændring på 0,7 procentpoint).

Positioner, der er multipliceret med henholdsvis den modificerede varighed og vægten for den forudsatte renteændring betegnes de varighedsvægtede positioner. For hver varighedszone beregnes summen af de lange positioner og summen af de korte positioner. Disse anføres på skema S.F. 13, post 2.1 til 2.6 i kolonnen for uvægtet beløb.

For hver varighedszone beregnes summen af de varighedsvægtede lange positioner og summen af de varighedsvægtede korte positioner. Disse anføres på skema S.F. 13, post 2.1 til 2.6, i kolonnen for vægtet beløb.

5. Beregning af matchede og umatchede positioner.

Ved en matchet position forstås den mindste af

1. summen af de varighedsvægtede lange positioner og

2. summen af de varighedsvægtede korte positioner (medregnet uden fortegn).

En varighedsvægtet lang og en varighedsvægtet kort position dækker i et vist omfang hinanden risikomæssigt for så vidt angår den matchede position, afhængig af hvor stor forskellen er i varigheden på positionerne.

Ved en varighedsvægtet umatchet position forstås forskellen mellem pkt. 1 og pkt. 2.

Den varighedsvægtede umatchede position er lang, hvis summen af de varighedsvægtede lange positioner er større end summen af de varighedsvægtede korte positioner, og kort, hvis det modsatte er tilfældet.

Matchningen sker trinvis dels inden for hver varighedszone og dels parvis mellem varighedszonerne.

Der kan ikke ske matchning mellem to lange eller to korte positioner. I så tilfælde overføres begge positioner til næste trin i matchningen.

5.1. Matchningens første trin.

Først matches summen af de varighedsvægtede lange positioner i varighedszone 1 med summen af de varighedsvægtede korte positioner i samme varighedszone. Herved fremkommer den varighedsvægtede matchede position i varighedszone 1 . Denne anføres på S.F. 13, post 3.1, i kolonnen for uvægtet beløb. Forskellen mellem summen af de lange og summen af de korte positioner udgør den umatchede position i varighedszone 1.

Derpå matches summerne i varighedszone 2 og 3 på samme måde, og de varighedsvægtede matchede positioner i de to varighedszoner anføres i kolonnen for uvægtet beløb på S.F. 13, post 3.2 og 3.3.

5.2. Matchningens andet trin .

Den umatchede position i varighedszone 1 matches med den umatchede position i varighedszone 2. Herved fremkommer den varighedsvægtede matchede position mellem varighedszone 1 og 2. Den anføres under post 3.4 i kolonnen for uvægtet beløb.

Hvis der efter matchningen mellem varighedszone 1 og 2 resterer en umatchet position i varighedszone 2, matches denne med positionen i varighedszone 3 på samme måde som matchningen mellem varighedszone 1 og 2. Herved fremkommer den varighedsvægtede matchede position mellem varighedszone 2 og 3 . Den anføres under post 3.5.

Selskabet kan vælge at matche positionerne i omvendt rækkefølge, d.v.s. at positionerne i varighedszone 2 og 3 matches først, hvorefter de resterende positioner i varighedszone 2 matches med positionerne i varighedszone 1.

5.3. Matchningens tredje trin.

Hvis der efter matchningerne mellem varighedszone 1 og 2 og mellem varighedszone 2 og 3 resterer umatchede positioner i varighedszone 1 og 3, matches de sidstnævnte på samme måde som matchningen mellem varighedszone 1 og 2. Herved fremkommer den varighedsvægtede matchede position mellem varighedszone 1 og 3 . Denne anføres under post 3.6 på S.F. 13.

5.4. Umatchede positioner.

De resterende varighedsvægtede positioner, der ikke har kunnet matches, anføres under post 3.7 på S.F. 13.

5.5. Vægtning af matchede og umatchede positioner.

De varighedsvægtede matchede positioner i hver varighedszone (matchningens første trin), mellem varighedszone 1 og 2 og mellem varighedszone 2 og 3 (matchningens andet trin), mellem varighedszone 1 og 3 (matchningens tredje trin) samt de resterende umatchede varighedsvægtede positioner multipliceres herefter med de på S.F. 13 anførte vægte, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 2. De vægtede beløb anføres på S.F. 13 i kolonnen for vægtet beløb.

Til sidst adderes de varighedsvægtede matchede og umatchede positioner til et samlet vægtet beløb for den generelle risiko.

Bilag 3: Opgørelse af delta og deltaværdier for optioner og lignende finansielle instrumenter

Delta og deltaværdier for positioner i optioner baseret på renter, gældsinstrumenter, aktier, råvarer og valuta beregnes og vægtes i henhold til den metode, der er angivet i dette bilag. Opgørelsen omfatter de under afsnit 1 nævnte positioner

Selskabet kan anvende de deltaer, der offentliggøres af den børs, hvorpå optionerne er noteret, eller den clearingcentral, der clearer optionskontrakterne, jf. bekendtgørelsens § 9.

Selskabet kan alternativt anvende egne modeller til beregning af delta på de pågældende optioner. Modellerne skal give deltaværdier, der er mere nøjagtige end deltaværdierne nedenfor. Nøjagtigheden skal kunne dokumenteres overfor Finanstilsynet.

Hvis selskabet ikke anvender de deltaer, der offentliggøres af den pågældende børs eller clearingcentral, eller egne modeller, skal selskabet anvende de i afsnit 2-5 angivne modeller til beregning af delta og den i afsnit 6 angivne model for beregning af optionstillæg. Hvis modellerne angivet i afsnit 2-5 kun anvendes for nogle optioner, skal optionstillægget medtages for disse optioner.

1. Positioner der er omfattet .

I henhold til bekendtgørelsens § 17, stk. 7, opdeles optioner baseret på renter, gældsinstrumenter, obligationsfutures, rentefutures eller swaps i to positioner, idet begge positioner multipliceres med optionens delta. I henhold til § 23, stk. 6 og 7, gælder dette også for optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants. I henhold til bekendtgørelsens § 26, stk. 2, indgår åbne positioner i råvareoptioner multipliceret med optionens delta. Endelig indgår valutaoptioner med deltaværdien, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 10, og § 32, stk. 3.

Den deltavægtede position i en option betegnes i denne bekendtgørelse og bilagene hertil positionens deltaværdi.

Ved opgørelsen af modpartsrisikoen anvendes delta ikke.

2. Anvendte betegnelser.

Delta udtrykker, hvor meget værdien af en option eller et lignende finansielt instrument forholdsmæssigt ændrer sig ved en marginal ændring i værdien af de(t) underliggende instrument(er) eller værdipapir(er).

I modellerne anvendes følgende betegnelser:

T = Restløbetiden målt i år (er restløbetiden ikke et helt år, anvendes faktiske dage/365).

A = Aftalekurs.

K = Spotkurs på det underliggende aktiv. For optioner baseret på renter og gældsinstrumenter m.v. anvendes nutidsværdien (spotkurs inklusive vedhængende renter) korrigeret for nutidsværdien af eventuelle betalinger, som forfalder i løbet af optionens restløbetid. For aktier korrigeres spotkursen for nutidsværdien af eventuelle kendte/forventede udbyttebetalinger, som forfalder i løbet af optionens restløbetid.

B = (K-A)/A for en call-option og (A-K)/A for en put-option.

*g = Delta for optioner baseret på gældsinstrumenter og renter m.v.

*a = Delta for optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants.

3. Beregning af delta for optioner på gældsinstrumenter og renter m.v.

For optioner på gældsinstrumenter og renter m.v. beregnes:

 

           B 

 Dg = ----------------------------------- + 0,5 

       (0,03 x T) + 0,03 

En options delta sættes til følgende værdier:

*g = 0, hvis Dg < 0,01

*g = Dg, hvis 0,01 <= Dg <= 1

*g = 1, hvis Dg > 1.

Efter opdelingen af positioner i optioner baseret på gældsinstrumenter og renter m.v., jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 7, multipliceres hver position med delta som beregnet ovenfor. Positionerne indgår herefter med deltaværdien i kapitaldækningsopgørelsen.

4. Beregning af delta for optioner på aktier m.v.

For optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants beregnes:

 

           B 

 Da = -------------------------- + 0,6 

     (0,05 x T) + 0,15 

En options delta sættes til følgende værdier:

 

 *a = 0, hvis Da < 0,01 

 *a = Da, hvis 0,01 <= Da <= 1 

 *a = 1, hvis Da > 1. 

Efter opdelingen af positioner i optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 6 og 7, multipliceres hver position med delta som beregnet ovenfor. Positionerne indgår herefter med deltaværdien i kapitaldækningsopgørelsen.

5. Beregning af delta for optioner på valutaer og råvarer.

For optioner baseret på valutaer og råvarer gælder samme regler som for optioner baseret på aktier og aktieindeks samt warrants.

6. Beregning af optionstillæg.

Udover at indgå med deltaværdien ved beregningen af de åbne positioner indgår alle optioner baseret på renter og gældsinstrumenter m.v., aktier og aktieindeks, warrants samt optioner baseret på valuta eller råvarer med et særligt optionstillæg.

I følgende tilfælde indgår optionerne dog ikke med et optionstillæg:

 • 1) Hvis selskabet anvender de deltaer, der offentliggøres af den pågældende børs eller clearingcentral.
 • 2) Hvis selskabet anvender egne modeller, jf. afsnit 1, til beregning af deltaer.

Optionstillægget føres på skema S.F. 17, post 3, og beregnes på følgende måde:

 • 1) Deltaværdierne af alle de lange positioner og deltaværdierne af alle de korte positioner hidrørende fra opdelingen af optionspositionerne summeres, idet der ikke sker modregning mellem korte og lange positioner. Herved fremkommer summen af deltaværdierne af optionspositionerne. Disse føres på S.F. 17, under post 3, under kolonnen for uvægtede beløb.
 • 2) Summen af deltaværdierne for optioner baseret på renter, gældsinstrumenter og aktier indgår i opgørelsen med vægten 0,25. Summen af deltaværdierne for optioner baseret på valutaer eller råvarer indgår med vægten 1,0. Den vægtede sum er optionstillægget, der føres på S.F. 17, post 3, under kolonnen for vægtede beløb.

Modsvares en erhvervet option af en solgt option, der er identisk med hensyn til type (call/put, europæisk/amerikansk), underliggende instrument, restløbetid og aftalekurs, indgår de pågældende optioner ikke i summationen.

Såfremt selskabet har indgået en option mellem 2 fremmede valutaer (f.eks. dollar mod mark), medregnes positionen kun 1 gang ved beregning af optionstillægget. Selskabet kan selv vælge, hvilken position (enten krone-mark eller dollar-krone) som skal medregnes.

Bilag 4: Opgørelse af valutakursrisiko

Positioner i fremmed valuta beregnes og vægtes i henhold til den metode, der er angivet i dette bilag, jf. bekendtgørelsens § 32.

I opgørelsen medtages de i afsnit 1 angivne positioner. Positionerne opgøres som angivet i afsnit 2. Den samlede valutaposition, herunder indikator 1, indikator 2, og bruttovalutapositioner opgøres i henhold til metoden i afsnit 3.

Når der henvises til S.F.-skemaer, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås S.K.-skemaerne.

1. Valutapositioner der er omfattet.

1.1. Valutaer der er omfattet.

Opgørelsen omfatter alle fremmede valutaer. Beregningen af indikator 2 omfatter dog kun de valutaer, der er angivet i afsnit 3.2. Indikator 2 skal i givet fald anvendes for alle de deraf omfattede valutaer, som selskabet har positioner i.

1.2. Positioner der er omfattet.

Ved opgørelsen af positionen i den enkelte valuta medtages mellemværender i den pågældende valuta, hvor selskabet selv bærer valutakursrisikoen. Følgende positioner medregnes:

 • a) Nettospotpositionen (d.v.s. alle aktivposter minus alle passivposter, inklusive påløbne men endnu ikke forfaldne renter samt uafviklede spotforretninger, i den pågældende valuta).
 • b) Nettoterminspositionen (d.v.s. alle beløb, der vil indgå, minus alle beløb, der skal udbetales, i henhold til valutaterminsforretninger, valutafutures og den for valutaswaps underliggende hovedstol, og som ikke indgår i spotpositionen).
 • c) Uigenkaldelige garantier og lignende instrumenter, der med sikkerhed vil blive effektive.
 • d) Nettodeltaværdien af den samlede mængde af valutaoptioner.
 • e) Markedsværdien af optioner, der er indgået i fremmed valuta, men som ikke er valutaoptioner, og markedsværdien af visse andre finansielle instrumenter, jf. afsnit 2.2.1, litra i.

Ved mellemværender i fremmed valuta forstås også kronemellemværender, hvis værdi reguleres i forhold til kursen på fremmed valuta.

Alle mellemværender opgøres efter fradrag af hensættelser.

1.3. Positioner der ikke er omfattet.

Følgende valutamellemværender medtages ikke:

 • a) Garantidebitorer og afgivne garantier, bortset fra garantier, der med sikkerhed bliver effektive.
 • b) Fremtidige, kendte ikke-finansielle resultatposter, f.eks. lønninger, gebyrindtægter og husleje.
 • c) Afledte finansielle instrumenter med et eller flere udenlandske finansielle instrumenter som underliggende aktiv(er), hvor hovedstolen og afkastet er fastsat i danske kroner.

2. Opgørelse af positioner.

2.1. Opgørelse af åbne nettopositioner i de enkelte valutaer.

Den åbne nettoposition i en valuta beregnes som forskellen mellem summen af de lange positioner og den numeriske sum af de korte positioner i den pågældende valuta opgjort i henhold til afsnit 1.2, litra a-e.

Nettopositionen i hver enkelt valuta omregnes til danske kroner til markedsspotkursen på opgørelsestidspunktet, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 66.

Nettopositioner i sammensatte valutaer (ECU m.fl.) kan opdeles i de deltagende valutaer, idet positionen i hver enkelt valuta da opgøres som positionen i den sammensatte valuta multipliceret med den vægt, hvormed den pågældende valuta indgår.

2.2. Værdiansættelse af mellemværender.

Ved værdiansættelse af mellemværender i fremmed valuta skal selskabet for alle mellemværender anvende nutidsværdi, jf. afsnit 2.2.1.

For visse mellemværender er der mulighed for en alternativ opgørelse, jf. afsnit 2.2.2.

2.2.1. Værdiansættelse ved anvendelse af nutidsværdi .

En nutidsværdiopgørelse indebærer, at alle fremtidige betalinger tilbagediskonteres til opgørelsestidspunktet med markedsrenten for den pågældende valuta og løbetid. Såfremt markedsrenten ikke kendes, kan selskabet anvende en skønnet værdi for markedsrenten.

Konsekvenserne af anvendelse af nutidsværdi er følgende:

 • a) Beholdninger af noterede værdipapirer optages til kursværdi med tillæg/fradrag for eventuelle tilgodehavende/skyldige renter (optjente renter pr. opgørelsestidspunktet). Unoterede værdipapirer optages i overensstemmelse med værdiansættelsesreglerne for kvartals- og årsregnskaber. Tilgodehavende og skyldige renter medtages i opgørelsen.
 • b) Fast forrentede efterstillede kapitalindskud optages til nutidsværdi, beregnet ved tilbagediskontering af fremtidige betalinger med markedsrenten. Kun i de tilfælde, hvor mellemværendets rente svarer til markedsrenten, vil den således opgjorte værdi være i overensstemmelse med værdien ifølge reglerne for kvartals- og årsregnskaber med tillæg/fradrag for tilgodehavende/skyldige renter.
 • c) Variabelt forrentede efterstillede kapitalindskud optages i overensstemmelse med værdiansættelsesreglerne for kvartals- og årsregnskaber. Tilgodehavende og skyldige renter medtages i opgørelsen.
 • d) Valutaterminsforretninger og valutaspotforretninger i en fremmed valuta mod danske kroner indgår med det handlede beløb tilbagediskonteret fra det aftalte afviklingstidspunkt til opgørelsestidspunktet med den relevante markedsrente for den pågældende fremmede valuta. For valutaterminsforretninger og valutaspotforretninger i en fremmed valuta mod en anden fremmed valuta skal opgørelsen foretages for hver af de to valutaer.
 • e) Valutafutures baseret på en fremmed valuta mod danske kroner indgår med det underliggende beløb (kontraktens hovedstol) tilbagediskonteret fra aftaletidspunktet (exercise date) til opgørelsestidspunktet med markedsrenten for den fremmede va luta. For valutafutures i en fremmed valuta mod en anden fremmed valuta skal opgørelsen foretages for hver af de to valutaer.
 • f) Valutaoptioner baseret på en fremmed valuta mod danske kroner indgår med optionens spot-delta multipliceret med det underliggende beløb (kontraktens hovedstol). For valutaoptioner i en fremmed valuta mod en anden fremmed valuta skal opgørelsen foretages for hver af de to valutaer.
 • g) Betalingerne i den fremmede valuta i valutaswaps , der indebærer faktiske eller beregningsmæssige betalinger i danske kroner og i en fremmed valuta, tilbagediskonteres med markedsrenten for den pågældende valuta. For valutaswaps, der indebærer faktiske eller beregningsmæssige betalinger i flere fremmede valutaer, skal opgørelsen foretages for hver af de fremmede valutaer.
 • h) Nettobetalingerne i renteswaps (betalinger i samme fremmede valuta) tilbagediskonteres med markedsrenten for den fremmede valuta.
 • i) Terminsforretninger, futures og optioner , der er baseret på værdipapirer eller råvarer i fremmed valuta, samt FRA'er i fremmed valuta og lignende instrumenter medtages med instrumentets markedsværdi.
 • j) Materielle og immaterielle aktiver samt øvrige aktiver og passiver , der ikke er nævnt ovenfor, og som er bogført i fremmed valuta, medtages i overensstemmelse med værdiansættelsesreglerne for kvartals- og årsregnskaber.

2.2.2. Alternativ værdiansættelsesmetode.

Ved opgørelsen af positionen i den enkelte valuta er der for nedennævnte mellemværender mulighed for at anvende følgende alternativer til værdiansættelsesmetoden i afsnit 2.2.1:

 • a) Fast forrentede efterstillede kapitalindskud kan medtages til værdien ifølge reglerne for kvartals- og årsregnskaber. Selskabet kan undlade at medtage tilgodehavende og skyldige renter.
 • b) For værdipapirbeholdninger, valutaterminsforretninger, valutaspotforretninger, valutafutures, valutaoptioner og valutaswaps kan beregningen af nutidsværdi baseret på markedsrenten på opgørelsestidspunktet erstattes af nutidsværdien baseret på en historisk markedsrente. Dette forudsætter, at mellemværendet er dækket af et andet mellemværende, der har samme nutidsværdi ved den pågældende historiske rente, og at det pågældende andet mellemværende også medtages til nutidsværdien ved den historiske rente. Endvidere kan selskabet undlade at medtage tilgodehavende og skyldige renter.

Selskabet skal i videst mulig udstrækning anvende nutidsværdiprincippet for de pågældende mellemværender.

Mellemværender, der ikke er omfattet af de to ovennævnte punkter, skal altid medtages med nutidsværdien, jf. afsnit 2.2.1.

Mellemværender, der bruges til at afdække hinanden, skal medtages efter ens principper.

3. Opgørelse af den samlede valutakursposition.

Indikator 1 og indikator 2 opgøres efter metoden i henholdsvis afsnit 3.1 og afsnit 3.2.

Indikator 1 skal opgøres og indberettes, hvis selskabet har positioner i fremmed valuta.

Desuden skal indikator 2 opgøres og indberettes, hvis indikator 1 udgør mere end 25 pct. af selskabets kernekapital efter fradrag. Finanstilsynet kan dog bestemme, at andre selskaber skal opgøre indikator 2.

Ved kapitaldækningsopgørelsen indgår selskabets samlede valutaposition, der opgøres efter en af følgende to metoder:

Metode A: Indikator 1 (omfattende samtlige valutaer, som selskabet har positioner i), eller

Metode B: Summen af den vægtede indikator 2 for de heraf omfattede valutaer og bruttovalutapositionen, jf. nedenfor, for de øvrige valutaer.

Selskabet kan vælge, hvilken metode der skal anvendes ved selve kapitaldækningsopgørelsen, uanset om selskabet skal opgøre og indberette indikator 2.

Under alle omstændigheder kan den samlede valutaposition ved kapitaldækningsopgørelsen fradrages et beløb svarende til maksimalt 2 pct. af den ansvarlige kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital. Den samlede valutaposition indgår herefter i kapitaldækningsopgørelsen med vægten 1,0, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 5.

Opgørelsen af de enkelte valutapositioner, indikator 1, indikator 2 og den samlede valutaposition sker på skemaerne S.F. 18 og S.F. 19.

3.1. Indikator 1.

Indikator 1 beregnes på grundlag af positionerne i samtlige valutaer, som selskabet har positioner i, efter følgende retningslinier:

 • 1) Positionerne i de valutaer, hvori selskabet har en lang nettoposition, sammenlægges.
 • 2) De numeriske værdier af positionerne i de valutaer, hvori selskabet har en kort nettoposition, sammenlægges.

Indikator 1 er lig med det største af de to fremkomne tal.

Lange og korte positioner er defineret i bekendtgørelsens § 11.

3.2. Indikator 2.

Ved anvendelse af indikator 2 tages der højde for, at nogle valutaer svinger mindre og andre mere end gennemsnittet i forhold til danske kroner, og at kursen på nogle valutaer svinger mere eller mindre i takt med hinanden.

Indikator 2 er ikke en position, men et mål for valutakursrisikoen og indgår i kapitaldækningsopgørelsen med vægten 12,5. Den vægtede indikator 2 må dog ikke medregnes med en værdi, der er mindre end 25 pct. af bruttovalutapositionen for de af indikator 2 omfattede valutaer.

Bruttovalutapositionen for valutaerne i indikator 2 er den største værdi af summen af alle de lange nettopositioner i valutaer i indikator 2 og summen af alle de korte nettopositioner i valutaer i indikator 2.

Følgende valutaer indgår i beregningen af indikator 2:

 

 Amerikanske 

 dollars         USD 

 Britiske pund      GBP 

 Tyske mark       DEM 

 Svenske kroner     SEK 

 Norske kroner      NOK 

 Franske franc      FRF 

 Belgiske franc     BEF 

 Schweizerfranc     CHF 

 Hollandske gylden    NLG 

 Italienske lire     ITL 

 Finske mark       FIM 

 Østrigske schilling   ATS 

 Spanske pesetas     ESP 

 Portugisiske escudos  PTE 

 Canadiske dollars    CAD 

 Japanske yen      JPY 

 Irske pund       IEP 

 Græske drachmer     GRD 

 ECU           XEU 

I beregningen af indikator 2 indgår alle selskabets positioner i hver af de nævnte valutaer.

Har selskabet positioner i andre valutaer, beregnes bruttovalutapositionen for disse. Bruttovalutapositionen i andre valutaer beregnes på samme måde som bruttovalutapositionen for valutaer i indikator 2, idet beregningen dog kun omfatter de pågældende andre valutaer.

Summen af den vægtede indikator 2 og bruttovalutapositionen for andre valutaer udgør den samlede valutaposition.

Indikator 2 beregnes som

 

               2,33 x Sp, 

hvor Sp er spredningen af ændringerne i værdien af samtlige åbne valutapositioner. Spredningen beregnes som kvadratroden af variansen (Sp2). Variansen på den samlede portefølje af de valutaer, der indgår i beregningerne, beregnes efter følgende formel:

 

 Sp2 = m12 Var(p1) + m22 Var(p2) 

    + ... + mn2 Var(pn) 

    + 2 m1 m2 Cov(p1,p2) 

    + 2 m1 m3 Cov(p1,p3) 

    + ... + 2 mn-1 mn Cov(pn-1,pn), 

 hvor 

 n = antallet af fremmede valutaer, 

 mi = kroneværdien af en (åben) position i valuta nr. i på tidspunkt 

  t, og 

 pi = den relative ændring i valutakursen 

 (ki) fra tidspunkt t til t+10, d.v.s. 

 pi = (ki(t+10)-ki(t))/ki(t). 

pi beregnes på baggrund af 10 dages perioder.

Første og anden linie i formlen for Sp2 indeholder variansen for de enkelte valutaer, mens tredje og fjerde linie indeholder den indbyrdes samvariation mellem alle kombinationer af valutaerne.

Varianser og covarianser offentliggøres hvert kvartal af Finanstilsynet på baggrund af de seneste 3 års rullende 10 dages perioder. Resultaterne udsendes til selskabernes edb-centraler.

En værdi af indikator 2 på X kr. betyder, at såfremt selskabet ikke ændrer valutapositionerne i de følgende 10 døgn, er der 1 procents sandsynlighed for, at selskabet får et kurstab større end X kr.

Bilag 5: Udfyldelse af indberetningsskemaerne

Opgørelsen af solvensprocenten m.v. skal ske på skemaerne S.F. 1 til S.F. 19. Opgørelse af den konsoliderede solvensprocent m.v. skal ske på skemaerne S.K. 1 til S.K. 19.

Når der henvises til S.F., F.K.- eller F.Å.-skemaerne, skal der ved den konsoliderede opgørelse forstås S.K., K.K.- eller K.Å.-skemaerne.

I. Solvensprocent m.v. S.F. 1 .

På S.F. 1 beregnes solvensprocenten på baggrund af opgørelserne på de øvrige skemaer.

A. Beregning af solvensprocenter

Solvensprocenten skal opgøres på to måder:

 • 1) Solvensprocenten i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 16, stk. 1.
 • 2) Kernekapitalen efter fradrag i procent af summen af de vægtede poster.

Ved beregningen af solvensprocenten i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 16, stk. 1, jf. post 7 på S.F. 1, består tælleren af ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag, jf. S.F. 3, post 13. Nævneren består af summen af de vægtede poster, d.v.s. summen af post 2 til post 5 på S.F. 1. Denne sum anføres i S.F. 1, post 6.

Ved beregningen af kernekapitalen efter fradrag i procent af summen af de vægtede poster, jf. S.F. 1, post 8, indgår kernekapitalen efter fradrag i tælleren, jf. S.F. 2, post 3. I nævneren indgår summen af post 2 til post 5.

II. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital .

S.F. 2 - S.F. 4.

S.F. 2 og S.F. 3.

Post 1. Kernekapital.

Post 1.1. Aktiekapital .

Her anføres beløbet i F.K. 4, post 7.1.

Post 1.2. Overkurs ved emission.

Her anføres beløbet i F.K. 4, post 7.2.

Post 1.3. Reserver.

Her anføres beløbet F.K. 4, post 7.3.

Post 1.4. Overført overskud eller underskud.

Her anføres beløbet i F.K. 4, post 7.5.

Post 1.5. Forskelsbeløb vedr. konsolidering.

(Vedrører alene S.K. 2).

Her anføres beløbet i K.K. 4, post 7,6.

Post 2. Fradrag i kernekapital.

Post 2.1. Immaterielle aktiver.

Her anføres beløbet i F.K. 3, post 9.

Post 2.2. Egne kapitalandele.

Her anføres beløbet i F.K. 3, post 11.

Post 2.3. Årets underskud.

Her anføres beløbet i F.K. 4, post 6a. Beløbet skal kun overføres, hvis det er negativt. Hvis selskabet ikke har underskud, skal posten udfyldes med et nul.

Post 3. Kernekapital efter fradrag.

Kernekapital efter fradrag opgøres som post 1 minus post 2.

Post 4. Supplerende kapital.

Post 4.1. Opskrivningshenlæggelser.

Her anføres beløbet i F.K. 5, post 7.4.

Post 4.2. Værdipapirer med ubestemt løbetid

og andre kapitalindskud.

Kapitalindskuddene skal opfylde betingelserne for supplerende kapital i fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, og bekendtgørelse om værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud. Kapitalindskuddene specificeres på S.F. 4, og beløbet i S.F. 4, post 1.4, overføres til post S.F. 2, post 4.2.

Post 5. Medregnet supplerende kapital.

I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 17, stk. 4, må summen af supplerende kapital og kortfristet supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradrag. Hvis den supplerende kapital, jf. post 4, er mindre end eller lig med kernekapital efter fradrag, jf. post 3, overføres beløbet under post 4 til post 5. Hvis post 4 er større end post 3, overføres i stedet et beløb i post 3 til post 5.

Post 6. Ansvarlig kapital før fradrag.

Den ansvarlige kapital før fradrag udgøres af summen af kernekapital efter fradrag, jf. post 3, og medregnet supplerende kapital, jf. post 5.

Post 7. Fradrag i ansvarlig kapital.

Post 7.1. Kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. FML § 17, stk. 6.

Her føres aktier og andre kapitalandele samt efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud) i andre kredit- eller finansieringsinstitutter, der skal fradrages i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 17, stk. 6, jf. F.K. 7.

Der skal foretages fradrag for hele investeringen.

Der skal alene foretages fradrag for efterstillede tilgodehavender, hvis selskabets besiddelse af kapitalandele m.v. overstiger 10 pct.-grænsen i lovens § 17, stk. 6.

Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet indgår i den konsoliderede solvensopgørelse på S.K.-skemaerne, skal der ikke foretages fradrag for kapitalandele og efterstillede tilgodehavender ved opgørelsen af den ansvarlige kapital på ikke-konsolideret basis på S.F.-skemaerne.

Kapitalandele defineres i henhold til § 2, nr. 1, i regnskabsbekendtgørelsen.

Efterstillede tilgodehavender defineres som i regnskabsbekendtgørelsens § 2, nr. 15.

Ved kreditinstitutter forstås de i bekendtgørelsens § 8 angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er f.eks. pengeinstitutter, realkreditinstitutter og selskaber omfattet af kapitel 3b i bank- og sparekasseloven samt tilsvarende udenlandske institutter.

Ved finansieringsinstitutter forstås de i regnskabsbekendtgørelsens § 2, nr. 4, angivne virksomheder. Omfattet af definitionen er f.eks. fondsmæglerselskaber, investeringsforeninger, leasingselskaber, factoringselskaber og lignende.

Post 7.2. Summen af kapitalandele m.v. < 10 pct., jf. FML § 17, stk. 7.

Her føres kapitalandele og efterstillede tilgodehavender (kapitalindskud), der skal fradrages i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 17, stk. 7, jf. F.K. 7.

Som grundlag for beregningen anvendes summen af alle kapitalandele og efterstillede tilgodehavender i kredit- og finansieringsinstitutter bortset fra de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er fratrukket under post 7.1, og de kapitalandele og efterstillede tilgodehavender, der er omfattet af konsolidering.

Det er alene den del af summen af tilgodehavender og kapitalandelene, der overstiger 10 pct. af den ansvarlige kapital før fradrag, der skal fradrages.

Beregningen foretages i forhold til ansvarlig kapital før fradrag, jf. post 6.

Post 7.3. Kapitalandele > 15 pct., jf. FML § 17, stk. 9.

Her føres de kapitalandele, der overstiger 15 procents grænsen i fondsmæglerselskabslovens § 21, stk. 1, 1. pkt., jf. § 21, stk. 3.

Post 7.4. Kapitalandele > 60 pct., jf. FML § 17, stk. 9.

Her føres den del af selskabets kvalificerede kapitalandele, der overstiger 60 procentsgrænsen i fondsmæglerselskabslovens § 21, stk. 2, 1. pkt., jf. F.K. 7.

Post 8. Ansvarlig kapital.

Den ansvarlige kapital beregnes som ansvarlig kapital før fradrag, jf. post 6, minus de under post 7 angivne fradrag.

Post 9. Kortfristet supplerende kapital .

Under denne post føres kortfristet supplerende kapital, der er optaget i henhold til reglerne i fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2.

Post 9.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital.

Hertil overføres beløbet fra specifikationen af indskudt kortfristet supplerende kapital, jf. S.F. 4, post 2.3.

Post 9.2. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen.

Såfremt selskabet har fået tilladelse af Finanstilsynet til at medregne nettofortjenesten ved handelsbeholdningen, jf. fondsmæglerlovens § 18, stk. 3, og bekendtgørelsens § 33, anføres denne under post 9.2.

Post 10. Medregnet kortfristet supplerende kapital.

Her føres det beløb, som den kortfristede supplerende kapital medregnes med. I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2, nr. 3, må beløbet ikke overstige 5,3 pct. af de vægtede poster med markedsrisiko, jf. S.F. 11, post 12.

Post 11. Supplerende kapital og kortfristet supplerende kapital i alt.

Under denne post føres summen af post 5 og post 10.

Post 12. Medregnet supplerende kapital og kortfristet supplerende kapital.

Under denne post føres det beløb, der må medregnes af summen af den supplerende kapital og den kortfristede supplerende kapital. I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 17, stk. 4, må summen af den supplerende kapital og den kortfristede supplerende kapital ikke medregnes med mere end 100 pct. af kernekapitalen efter fradrag, jf. S.F. 2, post 3. Hvis beløbet under post 11 er mindre end eller lig med beløbet under post 3, overføres beløbet under post 11 til post 12. Hvis beløbet under post 11 er større end beløbet under post 3, overføres i stedet beløbet under post 3 til post 12.

Post 13. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital efter fradrag.

Under denne post føres kernekapitalen efter fradrag, jf. post 3, minus fradragene i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 17, stk. 6, 7 og 9, jf. post 7, plus medregnet supplerende kapital og kortfristet supplerende kapital, jf. post 12. Beløbet overføres til S.F. 1, post 1.

S.F. 4.

På dette skema specificeres de værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, udstedt i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, der indgår i den supplerende kapital, jf. post 1, samt indskudt kortfristet supplerende kapital udstedt i henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2, jf. post 2.

Post 1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud.

Post 1.1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, brutto.

Her anføres bruttobeløbet af de af selskabet udstedte værdipapirer, jf. fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1.

Post 1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år inden forfald.

I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, nr. 6, skal kapitalindskud med fast løbetid reduceres med 25 pct. årligt de sidste 3 år inden forfald. Det samlede beløb, hvormed de pågældende værdipapirer reduceres, anføres under denne post.

Post 1.3. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for garantier ydet af selskabet.

I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, nr. 7, gælder, at beholdningen af egne beviser samt beviser, der tjener som sikkerhed for garantier ydet af selskabet, skal modregnes i det beløb, hvormed værdipapirerne indgår i den supplerende kapital. Der sker dog kun modregning efter et eventuelt fradrag efter fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, nr. 6 (årlig indskrænkning i de sidste 3 år af det beløb, hvormed kapitalindskud med fast løbetid kan medregnes).

Post 1.4. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud, netto.

Under denne post anføres nettobeløbet, hvormed værdipapirer med ubestemt løbetid og andre kapitalindskud medregnes i den supplerende kapital. Beløbet beregnes som post 1.1 minus post 1.2 og post 1.3. Beløbet overføres til S.F. 2, post 4.2.

Post 2. Indskudt kortfristet supplerende kapital.

Post 2.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital, brutto.

Her anføres bruttobeløbet af den i selskabet indskudte kortfristede supplerende kapital, jf. fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2.

Post 2.2. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, der tjener til sikkerhed for garantier ydet af selskabet.

I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2, nr. 4, gælder, at beholdningen af egne beviser samt beviser, der tjener som sikkerhed for garantier ydet af selskabet, skal modregnes i bruttobeløbet for den kortfristede supplerende kapital. Dette beløb anføres under denne post.

Post 2.3. Indskudt kortfristet supplerende kapital, netto.

Under denne post anføres nettobeløbet, hvormed kortfristet supplerende kapital medregnes ved solvensopgørelsen. Beløbet beregnes som post 2.1 minus post 2.2. Beløbet overføres til S.F. 3, post 9.1.

III. Vægtning af aktiver og ikke balanceførte poster .

På skema S.F. 5 til S.F. 19 vægtes selskabets aktiver og ikke balanceførte poster med henblik på følgende risici:

 • 1) Kreditrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi et tilgodehavende helt eller delvist bliver uerholdeligt. Risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi værdien af et (finansielt eller ikke finansielt) anlægsaktiv falder, vægtes efter de samme regler.
 • 2) Positionsrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab som følge af ændringer i markedsværdien af en position gældsinstrumenter eller aktier m.v. Positionsrisikoen opdeles i:
 • a) Den specifikke risiko , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en positions markedsværdi ændres som følge af forhold, der er relateret til den enkelte udsteder eller det enkelte værdipapir.
 • b) Den generelle risiko , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en positions markedsværdi ændrer sig som følge af forhold, der er relateret til markedet som helhed.
 • 3) Råvarerisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab som følge af ændringer i råvarepriser.
 • 4) Modpartsrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en modpart i en kontrakt på et afledt finansielt instrument ikke kan opfylde sine forpligtelser overfor selskabet. Modpartsrisikoen er aktuel i hele forretningens løbetid. Modpartsrisikoen er en kreditrisiko, men betegnelsen dækker kun de nævnte poster.
 • 5) Afviklingsrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en værdipapirhandel ikke kan gennemføres. Afviklingsrisikoen er aktuel i forbindelse med afviklingen af forretningen.
 • 6) Leveringsrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab, fordi en modpart ikke kan betale for et værdipapir, som selskabet har leveret, eller at en modpart ikke kan levere et værdipapir, som selskabet har betalt for. Leveringsrisikoen er aktuel, når selskabet har opfyldt sin forpligtelse. Leveringsrisikoen er egentlig også en kreditrisiko, men betegnelsen dækker kun de nævnte poster.
 • 7) Valutakursrisikoen , der er risikoen for, at selskabet påføres tab som følge af ændringer i kursen på fremmed valuta.

Markedsrisikoen udgøres af positionsrisikoen, råvarerisikoen og valutakursrisikoen.

Hvert af selskabets aktiver og ikke balanceførte poster indgår i vægtningen for de relevante risici for den pågældende post. Med henblik herpå fordeles selskabets aktiver og ikke balanceførte poster (poster under stregen og poster med modpartsrisiko) på følgende:

1. Poster uden for handelsbeholdningen (poster med kreditrisiko m.v.):

 • a) aktiver uden for handelsbeholdningen, jf. afsnit IV nedenfor,
 • b) poster under stregen, jf. afsnit V nedenfor, samt
 • c) poster med modpartsrisiko udenfor handelsbeholdningen, jf. afsnit VI nedenfor.

2. Poster i handelsbeholdningen (vægtes for markedsrisiko og de øvrige risici, der er forbundet hermed):

 • a) poster med positionsrisiko, jf. afsnit VIII (gældsinstrumenter m.v.) og IX (aktier m.v.) nedenfor,
 • b) poster med råvarerisiko, jf. afsnit X, nedenfor,
 • c) poster med modpartsrisiko i handelsbeholdningen, jf. afsnit XI nedenfor,
 • d) poster med afviklingsrisiko, jf. afsnit XII, post 1, nedenfor,
 • e) poster med leveringsrisiko m.v., jf. afsnit XII, post 2, nedenfor, samt
 • f) poster med optionstillæg, jf. afsnit XII, post 3, nedenfor.

3. Poster med valutakursrisiko (både i og uden for handelsbeholdningen), jf. afsnit XIII nedenfor.

Nr. 2 og 3 udgør tilsammen poster med markedsrisiko.

En given post skal i visse tilfælde medregnes flere steder. Eksempelvis skal alle poster i fremmed valuta indgå omregnet til danske kroner i de relevante poster under nr. 1 og 2 såvel som under nr. 3. Desuden kan en post, der medregnes i handelsbeholdningen under nr. 2a, også blive medregnet under nr. 2c, 2d, 2e eller 2f. Derimod kan en post ikke medregnes under både nr. 1 og nr. 2.

Hvorvidt en post medtages under nr. 1 eller nr. 2 er fastlagt i bekendtgørelsens § 4.

I skemaerne i bilag 6 er der ved hver post anført de vægte, som posterne skal vægtes med. I skemaerne skal anføres både det uvægtede beløb og det vægtede beløb, som beregnes ved at multiplicere det uvægtede beløb med den anførte vægt.

De nærmere regler for opgørelsen og fordelingen af posterne under nr. 1 til 3 fremgår nedenfor.

IV. Aktiver uden for handelsbeholdningen.

S.F. 5 - S.F. 7.

S.F. 5 til S.F. 7 omfatter kun aktiver uden for handelsbeholdningen.

I skemaet er anført 13 aktivposter svarende til de i kapitel 2 i regnskabsbekendtgørelsen anførte aktivposter. De enkelte aktivposter er beskrevet i regnskabsbekendtgørelsens kapitel 5, §§ 12-24.

Aktiverne risikovægtes med de i bekendtgørelsens § 12 anførte vægte.

Summen af de uvægtede aktivposter uden for handelsbeholdningen og de uvægtede aktivposter i handelsbeholdningen er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den tilsvarende F.K.-post. Ved kapitaldækningsopgørelsen medtages aktiver uden for handelsbeholdningen således efter afviklingsprincippet, mens poster i handelsbeholdningen medtages efter dispositionsprincippet.

For de enkelte poster gælder følgende:

Post 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker.

Post 1.1. Vægt 0,0.

Her føres kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker og statslige postgiro i zone A samt anfordringstilgodehavender hos centralbanker i zone B i disses nationale valuta, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta.

Post 1.2. Vægt 1,0.

Her føres anfordringstilgodehavender hos centralbanker og statslige postgiro i zone B undtagen de under post 1.1 anførte vedrørende zone B.

Post 2. Gældsbeviser der kan refinansieres i centralbanker.

Post 2.1. Vægt 0,0.

Her føres gældsbeviser udstedt af centralbanker og centralregeringer i zone A, EU-institutioner og De Europæiske Fællesskaber.

Post 2.2. Vægt 0,2.

Her føres gældsbeviser udstedt af kreditinstitutter i zone A og gældsbeviser med en restløbetid på til og med 1 år udstedt af kreditinstitutter i zone B.

Post 2.3. Vægt 1,0.

Her føres gældsbeviser udstedt af centralbanker og centralregeringer i zone B, gældsbeviser med en restløbetid på mere end 1 år udstedt af kreditinstitutter i zone B og andre gældsbeviser, som kan refinansieres i centralbanker.

Selskabet kan ved opgørelse af post 2.2 og 2.3 vælge at anvende oprindelig løbetid i stedet for restløbetid.

Post 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v.

Post 3.1. Vægt 0,0.

Her føres tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker i zone A samt tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker i zone B i disses nationale valuta, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta.

Endvidere føres her unoterede efterstillede tilgodehavender i kreditinstitutter, som fratrækkes selskabets ansvarlige kapital under S.F. 3, post 7.

Post 3.2. Vægt 0,1.

Her føres tilgodehavender hos kreditinstitutter i lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor kreditinstituttet er specialiseret i interbankmarkeder og markeder for offentlig gæld i hjemlandet (discount houses).

Post 3.3. Vægt 0,2.

Her føres tilgodehavender hos kreditinstitutter i zone A, inkl. margintilgodehavender i forbindelse med futures- og optionsforretninger, og tilgodehavender med en restløbetid på til og med 1 år hos kreditinstitutter i zone B.

Endvidere føres margintilgodehavender i clearingcentraler, jf. bekendtgørelsens § 9.

Post 3.4. Vægt 1,0.

Her føres tilgodehavender med en restløbetid på mere end 1 år hos kreditinstitutter i zone B.

Desuden føres selskabets ansvarlige lånekapital i clearingcentraler, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2. Endvidere føres efterstillede tilgodehavender, som ikke er anført under post 3.1.

Selskabet kan ved opgørelse af post 3.3 og 3.4 vælge at anvende oprindelig løbetid i stedet for restløbetid.

Post 4. Andre tilgodehavender.

Under denne post føres selskabets tilgodehavender. F.eks. långivning til en kunde, således at denne kan udføre en transaktion, hvori långiver deltager.

Post 4.1. Vægt 0,0.

Her føres tilgodehavender:

 • a) hos eller garanteret af EU-institutioner og de Europæiske fællesskaber,
 • b) hos eller garanteret af centralregeringer i zone A eller garanteret af centralbanker i zone A,
 • c) hos centralregeringer i zone B i disses nationale valuta, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta,
 • d) garanteret af centralregeringer eller centralbanker i zone B i den nationale valuta, der er fælles for garantistiller og låntager, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta,
 • e) hos eller garanteret af danske amtskommuner og danske kommuner, Grønlands Hjemmestyre, Færøernes Landsstyre eller regionale og lokale myndigheder i andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt, eller
 • f) sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af centralregeringer eller centralbanker i zone A, EU-institutioner eller de Europæiske Fællesskaber, idet nulvægt alene gives til den del af tilgodehavendet, der er dækket inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

Post 4.2. Vægt 0,2.

Her føres tilgodehavender:

 • a) hos eller garanteret af kreditinstitutter i zone A,
 • b) med en restløbetid på til og med 1 år hos eller garanteret af kreditinstitutter i zone B,
 • c) hos eller garanteret af Den Europæiske Investeringsbank eller multilaterale udviklingsbanker, jf. bekendtgørelsens § 6,
 • d) hos eller garanteret af regionale og lokale myndigheder i zone A undtagen de under post 4.1 anførte,
 • e) hos eller garanteret af offentlige virksomheder i zone A, jf. bekendtgørelsens § 7,
 • f) hos eller garanteret af fondsmæglerselskaber i zone A, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 5,
 • g) hos eller garanteret af børser og clearingcentraler, jf. bekendtgørelsens § 9,
 • h) sikret ved pant i noterede værdipapirer udstedt af multilaterale udviklingsbanker, jf. bekendtgørelsens § 6, og regionale eller lokale myndigheder i zone A, idet 0,2-vægt alene gives til den del af tilgodehavendet, der er dækket inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi,
 • i) sikret ved pant i indlån i andre kreditinstitutter i zone A, eller
 • j) sikret ved pant i realkreditobligationer og andre noterede værdipapirer udstedt af kreditinstitutter i zone A, excl. værdipapirer, der er efterstillet andre kreditorer, idet 0,2-vægt alene gives til den del af tilgodehavendet, der er dækket inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

Post 4.3. Vægt 1,0.

Her føres tilgodehavender:

 • a) hos eller garanteret af regionale og lokale myndigheder i zone B,
 • b) med en restløbetid på mere end 1 år garanteret af kreditinstitutter i zone B,
 • c) hos eller garanteret af fondsmæglerselskaber, børser og clearingcentraler i zone B, eller
 • d) hos private kunder, herunder erhvervsvirksomheder, som ikke er medtaget ovenfor som følge af den stillede sikkerhed.

Endvidere føres efterstillede tilgodehavender i andre virksomheder, som ikke er anført under post 4.3.

Selskabet kan ved opgørelsen af post 4.3, litra b vælge at anvende oprindelig løbetid i stedet for restløbetid.

Post 5. Obligationer m.v.

Under denne post føres obligationer m.v. uden for handelsbeholdningen. Posten omfatter præmieobligationer og indeksobligationer.

Post 5.1. Vægt 0,0.

Her føres skatkammerbeviser, statsgældsbeviser og statsobligationer udstedt af centralregeringer i zone A, undtagen de som er medtaget under post 2.1, obligationer udstedt af danske amtskommuner og danske kommuner, herunder obligationer udstedt af Kommunekredit, eller regionale regeringer og lokale myndigheder i andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt, samt obligationer udstedt af Grønlands Hjemmestyre og Færøernes Landsstyre.

Endvidere føres selskabets beholdning af egen supplerende kapital og kortfristet supplerende kapital samt egne udstedte obligationer m.v.

Post 5.2. Vægt 0,1.

Her føres obligationer udstedt af realkreditinstitutter i Danmark og obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond.

Post 5.3. Vægt 0,2.

Her føres obligationer, commercial paper notes og certificates of deposit udstedt af kreditinstitutter i zone A og obligationer, commercial paper notes og certificates of deposit med en restløbetid på til og med 1 år udstedt af kreditinstitutter i zone B.

Post 5.4. Vægt 1,0.

Her føres beholdningen af obligationer, commercial paper notes og certificates of deposit med en restløbetid på mere end 1 år udstedt af kreditinstitutter i zone B samt obligationer udstedt af andre virksomheder.

Selskabet kan ved opgørelsen af post 5.3 og 5.4 vælge at anvende oprindelig løbetid i stedet for restløbetid.

Post 6. Aktier m.v.

Her føres aktier og andre kapitalandele uden for handelsbeholdningen.

Post 6.1. Vægt 0,0.

Her føres beholdningen af aktier, beviser for garantikapital i sparekasser, beviser for andelskapital i andelskasser, investeringsforeningsandele og andre kapitalandele, som fratrækkes den ansvarlige kapital under S.F. 3, post 7.

Post 6.2. Vægt 1,0.

Her føres beholdningen af aktier, beviser for garantikapital i sparekasser, beviser for andelskapital i andelskasser, investeringsforeningsandele samt andre kapitalandele, som ikke er anført under post 6.1.

Post 7. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele .

Post 7.1. Vægt 0,0.

Her føres kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele, som fratrækkes den ansvarlige kapital under S.F. 3, post 7.

Post 7.2. Vægt 1,0.

Her føres kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele, som ikke er fratrukket den ansvarlige kapital under S.F. 3, post 7.

Post 8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Post 8.1. Vægt 0,0.

Her føres kapitalandele i tilknyttede virksomheder, som fratrækkes den ansvarlige kapital under S.F. 3, post 7.

Post 8.2. Vægt 1,0.

Her føres kapitalandele i tilknyttede virksomheder, som ikke er fratrukket den ansvarlige kapital under post 8.1.

Post 9. Immaterielle aktiver.

Post 9.1. Vægt 0,0.

Her føres immaterielle aktiver, jf. F.K. 3, post 9. Immaterielle aktiver fratrækkes endvidere kernekapitalen på S.F. 2, post 2.1.

Post 10. Materielle aktiver.

Post 10.1. Vægt 1,0.

Her føres materielle aktiver, jf. F.K. 3, post 10.

Post 11. Egne kapitalandele.

Post 11.1. Vægt 0,0.

Her føres beholdningen af egne kapitalandele, som fratrækkes kernekapitalen under S.F. 2, post 2.2, jf. F.K. 3, post 11.

Post 12. Andre aktiver.

Post 12.1. Vægt 0,0.

Her føres den positive markedsværdi (netto) af terminsforretninger, spotforretninger, futures, optioner, swaps, FRA'er og lignende finansielle instrumenter, jf. § 23, stk. 2, i regnskabsbekendtgørelsen, for sådanne poster såvel i som uden for handelsbeholdningen. Markedsværdien indgår også på henholdsvis S.F. 8 eller S.F. 9 og S.F. 15 og/eller S.F. 16 samt S.F. 17. Endvidere føres andre aktiver, hvor modparten har vægten 0,0.

Post 12.2. Vægt 1,0.

Her føres andre aktiver undtagen de under post 12.1 anførte.

Post 13. Periodeafgrænsningsposter.

Periodeafgrænsningsposter skal fordeles på de anførte vægte afhængig af modpartens vægt, jf. bekendtgørelsens § 12.

Periodeafgrænsningsposter i form af kurtage, provision, dividende og tilgodehavende renter på poster i handelsbeholdningen (dog ikke vedhængende renter på obligationer i handelsbeholdningen, da den vedhængende rente er inkluderet i markedsværdien af obligationer og derfor føres på skema S.F. 12 og S.F. 13) føres ikke på dette skema men under S.F. 17, post 2.

Post 13.1. Vægt 0,0.

Her føres bl.a. tilgodehavende renter, hvor modpart eller garantistiller har vægt 0,0, d.v.s. centralregeringer og centralbanker i zone A, EU-institutioner, Den Europæiske Union, centralregeringer og centralbanker i zone B i disses nationale valuta, såfremt selskabet har finansieret sig i samme valuta, danske amtskommuner og danske kommuner, Kommunekredit, Grønlands Hjemmestyre, Færøernes Landsstyre og regionale og lokale myndigheder i andre lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt.

Post 13.2. Vægt 0,1.

Her føres bl.a. tilgodehavende renter på danske realkreditobligationer og obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond, Danmarks Skibskreditfond og hos kreditinstitutter, der er specialiseret i interbankmarkeder og markeder for offentlig gæld i hjemlandet (discount houses).

Post 13.3. Vægt 0,2.

Her føres bl.a. tilgodehavende renter, hvor modpart eller garantistiller har risikovægt 0,2, d.v.s. kreditinstitutter i zone A, kreditinstitutter i zone B, hvor restløbetiden er til og med 1 år, Den Europæiske Investeringsbank, multilaterale udviklingsbanker, regionale og lokale myndigheder i zone A undtagen de under post 13.1 anførte og offentlige virksomheder i zone A.

Post 13.4. Vægt 1,0.

Her føres øvrige periodeafgrænsningsposter.

Post 14. Aktiver udenfor handelsbeholdningen

i alt.

Posten udgøres af summen af posterne 1 til 13, og summen af de vægtede beløb overføres til S.F. 1, post 3.

V. Poster under stregen

S.F. 8.

Poster under stregen er indeholdt i de ikke-balanceførte poster i regnskabsbekendtgørelsens § 37. Alle poster under stregen er uden for handelsbeholdningen.

Der kan ikke foretages fuld afstemning af de uvægtede beløb til poster i kvartalsregnskabet, da valutaterminsforretninger ikke medtages under poster under stregen ved beregning af solvensprocenten.

Alle poster uden for handelsbeholdningen, der henhører under ikke-balanceførte poster på F.K. 5, skal føres under stregen.

Vedrørende aktiver købt på termin, jf. F.K. 5, post 2.2, medtages alle forretninger uden for handelsbeholdningen, undtagen køb af valuta på termin, jf. dog bekendtgørelsens § 36.

I kolonnen for uvægtet beløb anføres forpligtelsens størrelse, d.v.s. det beløb, som forpligtelsen er opført til under ikke-balanceførte poster på F.K. 5.

Forpligtelserne placeres afhængig af forpligtelsens karakter, jf. nedenfor, i de tre kategorier: Fuld risiko, mellemliggende risiko eller mellemliggende/lav risiko.

Inden for hver kategori vægtes de enkelte forpligtelser med modpartens vægt, jf. bekendtgørelsens § 12.

For aktiver købt på termin anvendes dog aktivets vægt i henhold til bekendtgørelsens § 12.

Poster, der er garanteret, kan for den del, der er garanteret, vægtes med garantistillerens vægt.

For poster, der er sikret på den i bekendtgørelsens § 12, nr. 1, g og h, angivne måde, anføres den del, der er sikret, under vægt 0,0.

For poster, der er sikret på den i bekendtgørelsens § 12, nr. 3, f, g, og h, angivne måde, anføres den del af posten, der er sikret, under vægt 0,2.

De uvægtede beløb multipliceres med de under posten anførte vægte, og de herefter beregnede beløb anføres i kolonnen for vægtet beløb.

Post 1. Fuld risiko.

Følgende poster føres under denne post:

 • a) Aktiver købt i henhold til terminskontrakt. Under denne post må kun føres aktiver uden for handelsbeholdningen. Posten omfatter bl.a. aktier og obligationer købt på termin og købte futures. Såfremt en købt future, der er garanteret af en clearingcentral, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 2, er lukket med en tilsvarende solgt future, skal den købte future ikke medtages ved opgørelsen af de risikovægtede aktiver, poster under stregen og poster med modpartsrisiko. En købt future betragtes som lukket, såfremt den solgte future har samme hovedstol og er indgået i samme valuta og med samme udløbsdag. Valutaterminsforretninger og valutafutures skal ikke medtages her. Disse forretninger medtages under poster med modpartsrisiko.
 • b) Forward forward deposits. Herved forstås aftaler om indskud i et kreditinstitut på et fast fremtidigt tidspunkt i en fast periode med fast rente, f.eks. indskud af 1 mio. kr. om tre måneder i seks måneder til 10 pct. p.a. i rente. Indskuddene medtages i opgørelsen fra tidspunktet for aftalens indgåelse. Forward Rate Agreements føres ikke her men under poster med modpartsrisiko.

Post 2. Mellemliggende risiko .

Følgende poster føres under denne post:

 • a) Andre garantier og indeståelser. Herved forstås andre garantier end de under pkt. 2.c, 2.d, 3.a og 3.b nævnte, f.eks. garantier afgivet overfor en investorgarantiordning og kontoførende institutters garantistillelse overfor fejl i andre kontoførende institutter i forbindelse med registrering i Værdipapircentralen.
 • b) Lange emissionsgarantier m.v. Herved forstås alle forpligtelser, som selskabet har til at købe værdipapirer (udstedt af selskabets kunder), hvor forpligtelsens oprindelige løbetid er mere end 1 år, uanset om værdipapirerne vil blive omfattet af handelsbeholdningen.
 • c) NIF's og RUF's m.v. Herved forstås Note Issuance Facilities (NIF's) og Revolving Underwriting Facilities (RUF's) og lignende, der indebærer en forpligtelse for selskabet til at købe værdipapirer. Faciliteterne medtages uanset løbetiden.
 • d) Andre poster med mellemliggende risiko. Dette omfatter alle andre poster end de ovenfor nævnte med mellemliggende risiko.

Post 3. Mellemliggende/lav risiko .

Følgende poster føres under denne post:

 • a) Emissionsgarantier. Herved forstås alle forpligtelser, som selskabet har til at købe værdipapirer, uanset om papirerne vil blive omfattet af handelsbeholdningen, bortset fra de under 2.c og 2.d nævnte forpligtelser.
 • b) Andre poster med mellemliggende/lav risiko. Dette omfatter garantier stillet overfor Danmarks Nationalbank i forbindelse med betalingsafvikling i Værdipapircentralen. Endvidere omfattes garantier stillet overfor Værdipapircentralens kapitalgrundlag.

Post 4. Poster under stregen udenfor handelsbeholdningen i alt.

Posten udgøres af summen af posterne 1 til 3, og summen af de vægtede beløb overføres til S.F. 1, post 4.

VI. Poster med modpartsrisiko uden for handelsbeholdningen.

S.F. 9 og S.F. 10.

Ved vægtningen af poster med modpartsrisiko kan selskabet vælge at anvende markedsværdimetoden eller det oprindelige engagements metode, jf. bekendtgørelsens § 14. Der skal anvendes samme metode for poster uden for handelsbeholdningen som for poster i handelsbeholdningen. Selskaber, som beregner nettobeløb i forbindelse med bilaterale aftaler om netting, jf. afsnit XI, underafsnit 4, skal anvende markedsværdimetoden.

På S.F. 9 eller S.F. 10 føres rente- og valutakursrelaterede poster med modpartsrisiko, der ikke tilhører handelsbeholdningen, jf. bekendtgørelsens § 4.

Aktie- og råvarerelaterede poster er ikke omfattet af S.F. 9 og S.F. 10.

Ved opgørelsen anvendes de opgørelsesmetoder, der er anført under afsnit XI (skema S.F. 15 og S.F. 16), herunder bestemmelserne vedrørende opgørelse af risiko, opdelingen på instrumenter og løbetid, beregning af nettobeløb i forbindelse med bilaterale aftaler om netting samt vægtningen af posterne.

VII. Poster med markedsrisiko m.v.

S.F. 11.

Poster med markedsrisiko m.v. består af poster i handelsbeholdningen, jf. bekendtgørelsens § 4, samt poster i fremmed valuta, jf. bekendtgørelsens § 32.

På S.F. 12 til S.F. 19 vægtes poster med markedsrisiko m.v. fordelt på

 • 1) poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v. (S.F. 12 og S.F. 13),
 • 2) poster med positionsrisiko, aktier m.v. (S.F. 14, post 1 til 4),
 • 3) poster med råvarerisiko (S.F. 14, post 5),
 • 4) poster med modpartsrisiko i handelsbeholdningen (S.F. 15 eller S.F. 16),
 • 5) poster med afviklingsrisiko (S.F. 17, post 1),
 • 6) poster med leveringsrisiko m.v. (S.F. 17, post 2),
 • 7) poster med optionstillæg (S.F. 17, post 3), og
 • 8) poster med valutakursrisiko (S.F. 18 og S.F. 19).

Nr. 1 til 7 indgår i handelsbeholdningen.

Det samlede vægtede beløb for poster med markedsrisiko opgøres på S.F. 11, post 10. Dette beløb overføres til S.F. 1, post 5.

Selskaber, der i henhold til § 35 vægter posterne i handelsbeholdningen efter bestemmelserne i kapitel 2, anvender kun S.F. 11, post 8 og 10, samt S.F. 18 og S.F. 19 (valutakursrisiko).

S.F. 11. Poster med markedsrisiko m.v. i alt.

Til dette skema overføres de vægtede beløb for nr. 1 til 8 ovenfor. Summen af disse udgør det samlede vægtede beløb for poster med markedsrisiko m.v., d.v.s. handelsbeholdningen og poster med valutakursrisiko.

Post 1. Poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v.

Hertil overføres summen af det vægtede beløb for den specifikke risiko og det vægtede beløb for den generelle risiko for gældsinstrumenter m.v., jf. S.F. 13, post 4.

Post 2. Poster med positionsrisiko, aktier m.v.

Hertil overføres summen af det vægtede beløb for den specifikke risiko og det vægtede beløb for den generelle risiko på aktier m.v., jf. S.F. 14, post 4.

Post 3. Poster med råvarerisiko.

Hertil overføres det vægtede beløb for poster med råvarerisiko, jf. S.F. 14, post 5.

Post 4. Poster med modpartsrisiko.

Hertil overføres summen af det vægtede beløb for poster med modpartsrisiko på S.F. 15, post 4, og/eller S.F. 16, post 4, afhængig af, hvilken metode selskabet anvender til vægtning af rente- og valutakursrelaterede poster med modpartsrisiko.

Post 5. Poster med afviklingsrisiko.

Hertil overføres det vægtede beløb for poster med afviklingsrisiko, jf. S.F. 17, post 1.

Post 6. Poster med leveringsrisiko m.v.

Hertil overføres det vægtede beløb for poster med leveringsrisiko, jf. S.F. 17, post 2.

Post 7. Poster med optionstillæg.

Hertil overføres det vægtede beløb for poster med optionstillæg, jf. S.F. 17, post 3.

Post 8. Samlet valutaposition.

Hertil overføres det vægtede beløb for den samlede valutaposition, jf. S.F. 19, post 5.3.

Post 9. Overskridelse af engagementsgrænser.

Under denne post angives det vægtede beløb for overskridelse af engagementsgrænser. Beløbet beregnes i overensstemmelse med de for det enkelte engagement gældende betingelser, som er stillet af Finanstilsynet, jf. fondsmæglerselskabslovens § 20, stk. 4, 4. pkt.

Post 10. Poster med markedsrisiko m.v. i alt.

Her anføres summen af de vægtede poster med markedsrisiko m.v. Denne beregnes som summen af post 1 til post 9. Beløbet overføres til S.F. 1, post 5.

Post 11. Maksimal grænse for kortfristet supplerende kapital.

I henhold til fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2, nr. 3, må den kortfristede supplerende kapital højst medregnes med et beløb, der svarer til 5,3 pct. af de vægtede poster med markedsrisiko. Maksimumsbeløbet beregnes og anføres under post 11. Beløbet i S.F. 3, post 10, må ikke overstige beløbet i S.F. 11, post 11.

VIII. Poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v.

S.F. 12 og S.F. 13.

På disse skemaer føres nettopositioner i gældsinstrumenter m.v., i handelsbeholdningen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, og bilag 2, afsnit 1.

Positioner i afledte finansielle instrumenter baseret på gældsinstrumenter m.v. opdeles i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 17 og 18. Efter opdelingen indgår begge de herved fremkomne positioner i opgørelsen på S.F. 12 og S.F. 13. Da disse positioner indgår, og da poster i handelsbeholdningen indgår efter dispositionsprincippet, er det ikke muligt at foretage direkte afstemning til F.K. skemaerne.

Endvidere skal afledte finansielle instrumenter på aktier opdeles i en aktieposition og en position i et gældsinstrument, jf. bekendtgørelsens §§ 23 og 24. Gældsinstrumentdelen medtages under gældsinstrumenterne på S.F. 12 og S.F. 13.

Betegnelsen gældsinstrumenter m.v. omfatter også de efter opdelingen fremkomne positioner i gældsinstrumenter.

De solgte værdipapirer i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger forbliver på selskabets balance, og de indgår dermed i opgørelsen.

I opgørelsen indgår selskabets nettopositioner i de enkelte instrumenter opgjort til markedsværdi. Nettopositioner opgøres i henhold til bekendtgørelsens § 11, og bilag 2, afsnit 2. Efter opdelingen af afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsens §§ 17, 18, 23 og 24, indgår de opdelte positioner i beregningen af nettopositioner.

Alle positioner indgår i vægtningen af såvel den specifikke som den generelle risiko, jf. nedenfor.

S.F. 12.

Post 1. Specifik risiko.

Den specifikke risiko er risikoen for kursændringer, der relaterer sig til den enkelte udsteder eller det enkelte gældsinstrument.

Gældsinstrumenter under post 1.3 og 1.4 medtages i opgørelsen af den specifikke risiko efter deres restløbetid.

Konverterbare obligationer medtages på samme måde som andre obligationer.

Restløbetiden for udtrukne obligationer sættes lig med restløbetiden indtil indfrielsesdagen.

Positionerne medtages i opgørelsen som nettopositioner i henhold til afsnit 2.1. i bilag 2, og der kan således kun foretages modregning mellem positioner i eller baseret på identiske gældsinstrumenter.

Positionerne medtages i øvrigt i henhold til bekendtgørelsens § 16, jf. bilag 2, nr. 1 og 2, samt §§ 18 og 19.

Post 1.1. Statsobligationer m.v.

Her føres gældsinstrumenter udstedt af modparter med vægt 0 i henhold til bekendtgørelsens § 12.

Post 1.2. Danske realkreditobligationer m.v.

Post 1.2.1 til 1.2.3.

Her føres positioner i realkreditobligationer, jf. realkreditlovens § 1, stk. 4, samt obligationer udstedt af Dansk Landbrugs Realkreditfond og Danmarks Skibskreditfond. Positionerne fordeles efter restløbetiden, idet obligationer med en løbetid under 6 måneder føres under post 1.2.1, gældsinstrumenter med en restløbetid på mindst 6 måneder men højst 2 år under post 1.2.2 og øvrige under post 1.2.3.

Post 1.3. Gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter m.v.

Post 1.3.1 til 1.3.3.

Her føres positioner i gældsinstrumenter, der er udstedt af emittenter med vægt 0,2 i henhold til bekendtgørelsens § 12. Positionerne fordeles på post 1.3.1 til 1.3.3 efter restløbetiden for instrumentet på samme måde som danske realkreditobligationer m.v., jf. post 1.2.1 til 1.2.3.

Post 1.4. Øvrige gældsinstrumenter m.v.

Her føres alle andre positioner i gældsinstrumenter end de under post 1.1 til 1.3 nævnte. Posten omfatter bl.a. obligationer, commercial papers og andre omsættelige gældsinstrumenter udstedt af emittenter med modpartsvægt 1,0 i henhold til bekendtgørelsens § 12.

S.F. 13.

Post 2. Opgørelse af positioner fordelt på varighedszoner.

De varighedsvægtede matchede og umatchede positioner beregnes i henhold til den procedure, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2.

Proceduren følges separat for hver enkelt valuta, som selskabet har positioner i. Positioner i fremmed valuta omregnes pr. opgørelsestidspunktet til danske kroner inden opgørelsen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 66.

Positionerne og de matchede positioner summeres herefter for samtlige valutaer. Summerne føres som angivet nedenfor under post 2.1 til 3.7.

Under post 2.1 til 2.6 anføres positionerne inden matchningen i henhold til bilag 2. Selskabets uvægtede positioner opgjort til markedsværdi anføres i kolonnen for uvægtet beløb. Hver position føres under den relevante post 2.1 til 2.6 efter varighedszone og efter, om det er en lang eller en kort position.

Hver enkelt position vægtes herefter med henholdsvis den modificerede varighed for det pågældende gældsinstrument og vægten, der afhænger af den forudsatte renteændring, for den relevante varighedszone, jf. bilag 2. Når positionerne er blevet vægtet, anføres summen af de vægtede beløb i kolonnen for vægtet beløb. Disse fordeles efter varighedszoner og efter, om de er korte eller lange på samme måde som de uvægtede positioner.

Post 3. Generel risiko.

Den generelle risiko er risikoen for kursændringer, der relaterer sig til det samlede marked og ikke til den enkelte udsteder eller det enkelte gældsinstrument.

De varighedsvægtede matchede positioner beregnes i henhold til bilag 2. Under post 3.1 til 3.7 anføres de beregnede matchede og umatchede positioner.

Der sker separat matchning af selskabets positioner i hver valuta. Under denne post omfatter kolonnen for uvægtet beløb de varighedsvægtede matchede og umatchede positioner.

De matchede positioner vægtes med de anførte vægte. Eksempelvis svarer vægten på 0,02 til, at hver af de to positioner, der indgår i matchningen vægtes 0,01.

Post 3.1 til 3.3. Matchede positioner i zone 1 til 3.

For hver af de tre varighedszoner matches de korte og de lange positioner med hinanden. De matchede positioner i hver varighedszone anføres under post 3.1 til 3.3 i kolonnen for uvægtet beløb.

Post 3.4 og 3.5. Matchede positioner mellem zone 1 og zone 2 henholdsvis zone 2 og 3

De lange (korte) positioner i varighedszone 1, der ikke er matchet med andre positioner i varighedszone 1, matches med de korte (lange) positioner i varighedszone 2, der ikke er blevet matchet med andre positioner i varighedszone 2. Det matchede beløb anføres under post 3.4 i kolonnen for uvægtet beløb.

De positioner i varighedszone 2, der ikke kan matches med andre positioner i varighedszone 2 eller positioner i varighedszone 1, matches på tilsvarende vis med positionerne i varighedszone 3. Det matchede beløb anføres under post 3.5 i kolonnen for uvægtet beløb.

Selskabet kan dog vælge at matche positionerne i varighedszone 2 og 3 først og derpå matche de umatchede positioner i varighedszone 2 og 3 med positionerne i varighedszone 1.

Post 3.6. Matchede positioner mellem zone 1 og zone 3.

De positioner i varighedszone 1 og 3, der endnu ikke er matchet, matches til sidst, og den matchede position anføres under post 3.6.

Post 3.7. Umatchede positioner.

Her føres de varighedsvægtede positioner, der ikke har kunnet matches med andre positioner. Hvis selskabet slet ikke har nogen korte positioner, vil post 3.7 indeholde summen af selskabets varighedsvægtede positioner, og post 3.1 til 3.6 vil indeholde et nul.

Post 4. Poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v., i alt.

Her føres summen af det vægtede beløb for den specifikke risiko (post 1) og det vægtede beløb for den generelle risiko (post 3). Summen er selskabets samlede vægtede beløb for positionsrisiko på gældsinstrumenter, og beløbet overføres til S.F. 11, post 1.

IX. Poster med positionsrisiko, aktier m.v.

S.F. 14.

På dette skema føres positioner i handelsbeholdningen i aktier, investeringsforeningsandele og andre kapitalandele, jf. F.K. 3, post 6, samt positioner i aktieindeks m.v. Positioner i konvertible gældsinstrumenter føres under gældsinstrumenter.

Nettopositionerne beregnes i henhold til bekendtgørelsens §§ 11 og 22, stk. 3.

Nettopositionerne i fremmed valuta omregnes til danske kroner inden beregningen af specifik og generel risiko.

Futures, optioner, warrants, terminsforretninger og andre afledte finansielle instrumenter baseret på aktier eller aktieindeks opdeles i henholdsvis en aktieposition og en position i et gældsinstrument, jf. bekendtgørelsens §§ 23-24. I disse tilfælde medregnes aktiepositionen i opgørelsen på S.F. 14. Positionen i gældsinstrumentet føres på S.F. 12 og S.F. 13. Bl.a. da positioner, der opstår efter opdelingen af afledte instrumenter baseret på aktier m.v., indgår, og da poster i handelsbeholdningen medtages efter dispositionsprincippet, er det ikke muligt at foretage en direkte afstemning til F.K. skemaerne. En købt KFX-future føres som en kort position i et gældsinstrument, der forfalder på leveringstidspunktet for futuren, og en lang position i KFX-indekset. Sidstnævnte kan i henhold til bekendtgørelsens § 24 valgfrit behandles som enten en lang position i selve KFX-indekset eller en lang position i hver af de af KFX-indekset omfattede aktier. I førstnævnte tilfælde skal positionen ikke medregnes ved opgørelsen af den specifikke risiko. I sidstnævnte tilfælde medregnes hver af positionerne med den vægt, hvormed de indgår i KFX-indekset, multipliceret med selskabets samlede position i KFX-indekset. De således beregnede positioner medtages i beregningen af nettopositioner i de enkelte aktier. Desuden medregnes alle positionerne ved opgørelsen af den specifikke risiko. Positioner i købte futures på andre indeks, der opfylder kriterierne i § 24, stk. 3, behandles på samme måde. Solgte futures på et aktieindeks behandles tilsvarende som henholdsvis en lang position i et gældsinstrument og en kort position i indekset respektiv korte positioner i de underliggende aktier.

Post 1. Opgørelse af positioner.

Post 1.1. Summen af lange nettopositioner.

Her føres summen af selskabets lange nettopositioner i aktier m.v., jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 3.

Post 1.1.1. Heraf aktieindeks uden specifik risiko.

Her føres summen af lange nettopositioner i de aktieindeks, der ikke vægtes for specifik risiko, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 3. Positionerne skal medregnes i summen under post 1.1.

Post 1.2. Summen af korte nettopositioner.

Her føres den numeriske sum af selskabets korte nettopositioner i aktier m.v., jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 3.

Post 1.2.1. Heraf aktieindeks uden specifik risiko.

Her føres summen af korte nettopositioner i de aktieindeks, der ikke vægtes for specifik risiko, jf. bekendtgørelsens § 24, stk. 3. Positionerne skal medregnes i summen under post 1.2.

Post 2. Specifik risiko.

Den samlede bruttoposition beregnes som summen af de lange nettopositioner, jf. post 1.1, og de korte nettopositioner, jf. post 1.2. Aktieindeks uden specifik risiko, jf. § 24, stk. 3, medregnes dog ikke i det vægtede beløb.

Den samlede bruttoposition indgår med vægten 0,5, hvorved fås det vægtede beløb for den specifikke risiko for aktier m.v. For hver valuta beregnes den samlede bruttoposition som post 1.1. plus post 1.2. minus post 1.1.1. og post 1.2.1.

Post 3. Generel risiko.

Den samlede nettoposition beregnes som den numeriske forskel mellem summen af de lange nettopositioner, jf. post 1.1, og summen af de korte nettopositioner, jf. post 1.2. I denne opgørelse fratrækkes aktieindeks uden specifik risiko ikke.

Der skal beregnes samlet nettoposition for hver valuta, som instituttet har aktiepositioner i. En kort nettoposition i aktier denomineret i en valuta kan således ikke fratrækkes en lang position i en anden valuta. For hver valuta beregnes den samlede nettoposition. Summen af de samlede nettopositioner i hver valuta føres under post 3.

Den samlede nettoposition indgår med vægten 1,0, hvorved fås det vægtede beløb for den generelle risiko på aktier m.v.

Post 4. Poster med positionsrisiko, aktier m.v. i alt.

Her føres summen af det vægtede beløb for den specifikke risiko, jf. post 2, og det vægtede beløb for den generelle risiko, jf. post 3, på aktier m.v. Beløbet overføres til S.F. 11, post 2.

X. Poster med råvarerisiko.

S.F. 14, post 5.

Det vægtede beløb på S.F. 14, post 5, beregnes som angivet nedenfor for instrumenter baseret på henholdsvis guld, andre ædelmetaller og andre råvarer.

Følgende kontrakter indgår ikke i opgørelsen under post 5.1. til 5.3.:

 • 1) Garanterede kontrakter, jf. bekendtgørelsens § 10,
 • 2) Kontrakter, der indgås alene for at opgøre en tidligere indgået kontrakt (lukke forretningen). Begge kontrakter kan udelades, hvis de er indgået med samme modpart, med samme hovedstol, i samme valuta og med samme udløbsdag. Såfremt hovedstolene ikke er identiske, kan den del af kontrakterne, som fuldt ud dækker hinanden, udelades.
 • 3) Udstedte råvareoptioner.

Garanterede kontrakter skal således medtages ved opgørelsen af de åbne positioner under post 5.4.

Inden for hver kategori fordeles kontrakterne efter restløbetid, henholdsvis under 1 år, mindst 1 år men under 5 år og 5 år og derover.

Ved opgørelsen anvendes markedsværdimetoden, som beskrevet under S.F. 15 for rente-, aktie- og valutakursrelaterede kontrakter, idet der dog for råvarerelaterede kontrakter anvendes de nedenfor angivne vægte.

Det vægtede beløb overføres til S.F. 11, post 3.

Post 5.1. Instrumenter baseret på guld.

Her posteres kontrakter på guld. I kolonnen for uvægtet beløb føres værdien af kontrakternes hovedstole. Kontrakterne vægtes efter nedennævnte retningslinier, og det vægtede beløb føres i kolonnen for vægtet beløb.

Det vægtede beløb beregnes på følgende måde:

 • 1) Den positive markedsværdi af selskabets indgåede kontrakter vægtes med vægten for de pågældende modparter. Er modpartsvægten 1,0, reduceres den dog til 0,5. Kontrakter med en positiv markedsværdi indgår i opgørelsen. Negative værdier af tilsvarende kontrakter må kun modregnes i værdien, hvis betingelserne i afsnit XI, underafsnit 4.2, om aftaler om netting er opfyldt.
 • 2) For kontrakter med en restløbetid på mindre end 1 år multipliceres den underliggende hovedstol med både 0,01 og modpartens vægt. Er modpartsvægten 1,0, reduceres den dog til 0,5.
 • 3) For kontrakter med en restløbetid på mindst 1 år men mindre end 5 år multipliceres den underliggende hovedstol med både 0,05 og modpartens vægt. Er modpartsvægten 1,0, reduceres den dog til 0,5.
 • 4) For kontrakter med en restløbetid på 5 år og derover multipliceres den underliggende hovedstol med både 0,075 og modpartens vægt. Er modpartsvægten 1,0, reduceres den dog til 0,5.

Kontrakterne indgår med summen af det vægtede beløb beregnet efter nr. 1 og det vægtede beløb beregnet efter nr. 2, 3 eller 4.

Post 5.2. Instrumenter baseret på andre ædelmetaller.

Her posteres kontrakter baseret på platin og sølv.

Det vægtede beløb beregnes på samme måde som for instrumenter baseret på guld. Dog ændres vægtene for den underliggende hovedstol under nr. 2 til 4 fra henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,075 til henholdsvis 0,07, 0,07 og 0,08.

Post 5.3. Instrumenter baseret på andre råvarer.

Her posteres kontrakter på alle andre råvarer end de under post 5.1 og 5.2 nævnte.

Det vægtede beløb beregnes på samme måde som for instrumenter baseret på guld. Dog ændres vægtene for den underliggende hovedstol under nr. 2 til 4 fra henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,075 til henholdsvis 0,10, 0,12 og 0,15.

Post 5.4. Åben position i råvarer.

Her føres summen af selskabets åbne positioner i kontrakter på hver enkelt råvare, herunder åbne positioner i garanterede kontrakter. Den åbne nettoposition i en råvare er forskellen mellem summen af de lange positioner og den numeriske sum af de korte positioner i den pågældende råvare. Den åbne position indgår med vægten 2,0.

XI. Poster med modpartsrisiko i handelsbeholdningen.

S.F. 15 og S.F. 16.

Modpartsrisikoen er risikoen for, at en modpart i en kontrakt på et afledt finansielt instrument ikke kan opfylde sin forpligtelse.

Skemaerne anvendes til at opgøre og vægte modpartsrisiko på spotforretninger i gældsinstrumenter samt ugaranterede kontrakter på afledte finansielle instrumenter, jf. bekendtgørelsens § 27.

For aktierelaterede poster skal markedsværdimetoden anvendes. For rente- og valutakursrelaterede poster kan selskabet vælge mellem at anvende markedsværdimetoden og det oprindelige engagements metode. Selskaber, som beregner nettobeløb i forbindelse med bilaterale aftaler om netting, kan dog kun anvende markedsværdimetoden.

Poster med modpartsrisiko på S.F. 15 og S.F. 16 opdeles på

 • 1) renterelaterede poster inkl. spotforretninger i gældsinstrumenter, men excl. ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger samt obligationsterminsforretninger, der føres under S.F. 17, post 2,
 • 2) aktierelaterede poster, og
 • 3) valutakursrelaterede poster.

Råvarerelaterede poster er ikke omfattet af S.F. 15 og S.F. 16, men opgøres særskilt på S.F. 14, post 5.

Følgende forretninger vægtes på S.F. 15 eller S.F. 16 efter bestemmelserne om modpartsrisiko på rente-, aktie- og valutakursrelaterede poster:

1. Renterelaterede kontrakter.

Ugaranterede renterelaterede kontrakter bortset fra obligationsterminsforretninger vægtes efter reglerne nedenfor.

 • a) Spotforretninger i gældsinstrumenter. Herved forstås afsluttede men endnu ikke afviklede køb og salg af obligationer og andre omsættelige gældsinstrumenter med afvikling senest 3 arbejdsdage efter handelsdagen. Også forretninger, der ikke er afviklet på den aftalte afviklingsdag, indgår i opgørelsen, indtil afvikling er sket. Forretninger, der ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, kan dog udelades af vægtningen af den positive markedsværdi, jf. post 1.1, post 2.1 og post 3.1. Sådanne handler skal under alle omstændigheder medtages under poster med afviklingsrisiko på S.F. 17, post 1.
 • b) Renteswaps (single currency swaps). Herved forstås aftaler, hvor to parter bytter rente af givne beregnede (syntetiske) hovedstole. Både renterne og hovedstolene skal være i samme valuta. Der sker ikke udveksling af hovedstolene.
 • c) Forward rate agreements (FRA'er). Herved forstås aftaler mellem to parter om udveksling af givne renter for givne beregnede (syntetiske) hovedstole for en given fremtidig periode (kontraktperioden). Forretningerne afvikles sædvanligvis på den første dag i kontraktperioden. Der sker ingen udveksling af hovedstolen. På afviklingstidspunktet udveksles alene forskellen mellem den aftalte rente og den aktuelle markedsrente for den aftalte periode. Forretningens løbetid anses for at være perioden mellem indgåelsestidspunktet og kontraktperiodens sidste dag.
 • d) Rentefutures. Herved forstås aftaler om udveksling af aftalte renter på et givet fremtidigt tidspunkt. Aftalerne skal endvidere opfylde følgende kriterier:
 • 1) kontrakterne, herunder aftaleperioderne, skal være standardiserede, således at parterne i aftalen alene skal aftale prisen, antallet af kontrakter og en af de givne aftaleperioder,
 • 2) kontrakternes parter skal ved kontrakternes indgåelse indbetale en initialmargin, der skal være genstand for daglig regulering, og
 • 3) afviklingen skal kunne ske ved erhvervelse af en modgående kontrakt.
 • e) Erhvervede renteoptioner. Herved forstås en aftale, der giver erhververen (selskabet) ret men ikke pligt til at få et givet beløb forrentet til en aftalt rente i en given periode (call-option), eller ret men ikke pligt til at levere renten af et givet beløb i en given periode (put-option). Udstederen (selskabets aftalepartner) er forpligtet til at levere den aftalte rente til erhververen (selskabet), eller forpligtet til at modtage renten fra erhververen. For at opnå denne ret betaler erhververen et beløb til udstederen (optionens præmie). Optioner, hvor obligationer er det underliggende instrument, er omfattet af denne post.
 • f) Andre renterelaterede instrumenter. Herved forstås alle andre finansielle instrumenter, hvor prisen beregnes på grundlag af en rente.

2. Aktie- og valutakursrelaterede poster.

Ugaranterede aktie- og valutakursrelaterede kontrakter vægtes efter bestemmelserne nedenfor.

 • a) Valutaswaps (cross-currency interest rate swaps). Herved forstås aftaler, hvor to parter aftaler at bytte renter og hovedstole. De to hovedstole skal være i forskellig valuta. Udveksling af hovedstole mellem parterne kan være undladt efter aftale mellem parterne.
 • b) Aktie- og valutaterminsforretninger. Herved forstås aftaler om levering af aktier eller valuta til en fast pris på et fastsat fremtidigt tidspunkt, der skal være mindst 3 arbejdsdage fra indgåelsesdagen for valutaterminsforretninger og 4 arbejdsdage for aktieterminsforretninger. Både købs- og salgsterminsforretninger er omfattet af opgørelsen.
 • c) Aktie- og valutafutures. Herved forstås aftaler om levering af aktier, eller valuta, herunder aktie- og valutakursindeks, på et givet fremtidigt tidspunkt. Aftalerne skal endvidere opfylde de under nr. 1.d, pkt. 1-3, angivne kriterier. Både købs- og salgsforretninger er omfattet af opgørelsen.
 • d) Erhvervede aktie- og valutaoptioner. Herved forstås optioner, hvor det underliggende aktiv er en aktie, et aktieindeks, en valuta eller et valutakursindeks. Der henvises til definitionen under nr. 1.e.
 • e) Andre aktie- og valutakursrelaterede poster. Herved forstås alle andre finansielle instrumenter, hvor prisen beregnes på grundlag af en aktiekurs, et aktieindeks, en valutakurs eller et valutakursindeks.

3. Opgørelse af risiko .

Opgørelsen omfatter spotforretninger i gældsinstrumenter m.v. samt kontrakter på afledte finansielle instrumenter.

Følgende poster indgår ikke i opgørelsen på S.F. 15 og S.F. 16, medmindre betingelsen anført umiddelbart efter pkt. 8 er opfyldt:

 • 1) Garanterede rente-, aktie- og valutakurskontrakter, jf. bekendtgørelsens § 10.
 • 2) Kontrakter, der indgås alene for at opgøre en tidligere indgået kontrakt (lukke forretningen). Begge kontrakter kan udelades, hvis de er indgået med samme modpart, med samme hovedstol, i samme valuta og med samme udløbsdag. Såfremt hovedstolene ikke er identiske, men de øvrige betingelser er opfyldt, kan den del af kontrakterne, som fuldt ud dækker hinanden, udelades.
 • 3) Valutaspotforretninger og øvrige valutakurskontrakter med en oprindelig løbetid på 14 dage eller derunder.
 • 4) Udstedte rente-, aktie- og valutaoptioner.
 • 5) Obligationsterminsforretninger (disse medtages under S.F. 17, post 2).
 • 6) Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger (disse medtages under S.F. 17, post 2).
 • 7) Aktiespotforretninger.
 • 8) Råvarekontrakter (disse medtages på S.F. 14, post 5).

Er udstedte optioner og andre finansielle instrumenter, der som udgangspunkt ikke indgår i opgørelsen på S.F. 15 og S.F. 16, omfattet af en aftale om netting, der opfylder betingelserne i underafsnit 4.2, kan selskabet vælge at medtage instrumenternes markedsværdi ved opgørelsen ifølge underafsnit 4.1, pkt. a.

Når der stilles krav om opgørelse af den positive markedsværdi på kontrakter, opgøres værdien efter bestemmelserne i kapitel 7 i regnskabsbekendtgørelsen. Kontrakter med en positiv markedsværdi indgår i opgørelsen. Negative værdier af tilsvarende kontrakter må kun modregnes i værdien, hvis betingelserne i underafsnit 4.2 om nettingaftaler er opfyldt.

Ved opgørelsen af den underliggende hovedstol anvendes det beløb, som selskabet skal modtage på et fremtidigt tidspunkt, opgjort i danske kroner på indgåelsestidspunktet. For kontrakter, hvor der anvendes syntetiske eller beregningsmæssige hovedstole, anvendes dette beløb ved opgørelsen.

De uvægtede beløb skal multipliceres med de i skemaet angivne vægte. De herefter beregnede beløb angives i kolonnen for vægtet beløb.

Ved fastsættelse af modpartsvægt tages der ikke hensyn til stillede garantier eller andre sikkerheder.

4. Aftaler om netting.

4.1 Virkningen af aftaler om netting .

Har selskabet indgået aftale om netting med en modpart, og opfylder aftalen betingelserne angivet i underafsnit 4.2, indebærer det følgende:

a. Markedsværdimetodens opgørelse af positiv markedsværdi af indgåede kontrakter, der er omfattet af poster med modpartsrisiko: For den pågældende modpart kan negative markedsværdier af kontrakter modregnes i værdien af kontrakter med positiv markedsværdi indgået med samme modpart. Hvis det derved fremkomne nettobeløb for den pågældende modpart er negativt, indgår dette ikke i den samlede markedsværdiopgørelse.

b. Markedsværdimetodens opgørelse af underliggende hovedstole på kontrakter, der er omfattet af poster med modpartsrisiko: Der kan ikke foretages netting af de underliggende hovedstole bortset fra kontrakter, som er undtaget fra kapitaldækning, jf. nr. 2 i afsnit 3 om opgørelse af risiko.

c. Modpartsrisiko på råvarerelaterede instrumenter: Her gælder samme regler som anført under pkt. a og b.

d. Opgørelse af den positive markedsværdi af obligationsterminsforretninger omfattet af poster med leveringsrisiko: For den pågældende modpart kan negative markedsværdier af obligationsterminsforretninger modregnes i værdien af obligationsterminsforretninger med positiv markedsværdi indgået med samme modpart. Hvis det derved fremkomne nettobeløb for den pågældende modpart er negativt, indgår det ikke i den samlede opgørelse.

e. Opgørelse af den positive markedsværdi af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger omfattet af poster med leveringsrisiko: Her gælder samme regel som anført under pkt. d.

f. Nettoopgørelser af markedsværdi på tværs af finansielle instrumenter: Hvis nettingaftalen giver mulighed herfor, kan den nettomarkedsværdiopgørelse, som er anført under pkt. a, c, d og e, foretages samlet for kontrakter og forretninger fra mere end et af disse punkter og foretages samlet for poster i og uden for handelsbeholdningen. Hvis der foretages en samlet opgørelse for poster i og uden for handelsbeholdningen, skal det fremkomne beløb medtages på S.F. 9. Hvis opgørelsen kun omfatter poster i handelsbeholdningen, men indeholder forretninger fra mere end et af skemaerne S.F. 14, post 5, S.F. 15 og S.F. 17, post 2, skal det fremkomne beløb medtages på S.F. 15.

4.2 Betingelser for aftaler om netting .

Aftaler om netting mellem et selskab og dets modpart skal udformes som bilaterale aftaler og skal opfylde følgende betingelser for at muliggøre de nettoopgørelser, som er anført i underafsnit 4.1:

 • 1) Gennem aftalen skal selskabet med sin modpart skabe en enkelt retlig forpligtelse, der dækker alle involverede transaktioner, således at selskabet i tilfælde af, at modparten ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, kun vil have krav på at modtage eller forpligtelse til at betale nettosummen af de pågældende individuelle transaktioners positive og negative markedsværdier.
 • 2) Selskabet skal kunne stille skriftlige og begrundede juridiske udtalelser til rådighed for Finanstilsynet om, at domstole og administrative myndigheder i tilfælde af søgsmål ville finde, at selskabets krav og forpligtelser, i tilfælde hvor modparten ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser, er begrænset til nettosummen, i henhold til:

- den lovgivning, modparten er underlagt, og hvis en udenlandsk afdeling af en virksomhed er involveret, ligeledes den lovgivning afdelingen er reguleret af,

- den lovgivning, som regulerer de pågældende individuelle transaktioner, og

- den lovgivning, som regulerer enhver kontrakt eller aftale, der er nødvendig for at gennemføre aftalen om netting.

 • 3) Selskabet skal råde over procedurer, der sikrer, at retsgyldigheden af aftaler om netting til stadighed opretholdes.
 • 4) Aftalen må ikke indeholde en bestemmelse, hvorefter det er tilladt en ikke-misligholdende modpart kun at foretage begrænsede betalinger eller ingen betalinger overhovedet til en misligholder, også selv om misligholderen er nettokreditor (»walkaway«-klausul).

5. Markedsværdimetoden. S.F. 15.

Post 1. Modpartsvægt 0.

Post 1.1. Positiv markedsværdi af indgåede kontrakter.

Her føres værdien af rente-, aktie- og valutakursrelaterede kontrakter indgået med modparter, der har modpartsvægt 0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 1, pkt. b, c, d og f. Spotforretninger, der ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, kan dog udelades.

Post 1.2. Underliggende hovedstol på alle kontrakter.

Her føres den underliggende hovedstol på alle kontrakter, der har modpartsvægt 0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 1, pkt. b, c, d og f.

Post 2. Modpartsvægt 0,2.

Post 2.1. Positiv markedsværdi af indgåede kontrakter.

Her føres værdien af rente-, aktie- og valutakursrelaterede kontrakter indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c, d og e, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b. Spotforretninger, der ikke er afviklet ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, kan dog udelades.

Post 2.2. Underliggende hovedstol.

Post 2.2.1. Rentekontrakter.

Post 2.2.1.1. Restløbetid <= 1 år.

Her føres alle renterelaterede kontrakter med en restløbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c, d og e, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.2.1.2. Restløbetid > 1 år.

Her føres alle renterelaterede kontrakter med en restløbetid på mere end 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.2.2. Aktie- og valutakurskontrakter.

Post 2.2.2.1. Restløbetid <= 1 år.

Her føres alle aktie- og valutakursrelaterede kontrakter med en restløbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c, d og e, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.2.2.2. Restløbetid > 1 år.

Her føres alle aktie- og valutakursrelaterede kontrakter med en restløbetid på mere end 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 3. Modpartsvægt 1,0.

Post 3.1. Positiv markedsværdi af indgåede kontrakter.

Her føres værdien af rente-, aktie- og valutakursrelaterede kontrakter indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4. Spotforretninger, der ikke er afviklet ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, kan dog udelades.

Post 3.2. Underliggende hovedstol.

Post 3.2.1. Rentekontrakter.

Post 3.2.1.1. Restløbetid <= 1 år.

Her føres alle renterelaterede kontrakter med en restløbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.2.1.2. Restløbetid > 1 år.

Her føres alle renterelaterede kontrakter med en restløbetid på mere end 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.2.2. Aktie- og valutakurskontrakter.

Post 3.2.2.1. Restløbetid <= 1 år.

Her føres alle aktie- og valutakursrelaterede kontrakter med en restløbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.2.2.2. Restløbetid > 1 år.

Her føres alle aktie- og valutakursrelaterede kontrakter med en restløbetid på mere end 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 4. Markedsværdimetoden i alt.

Posten udgøres af summen af post 1 til 3, og summen af de vægtede beløb overføres til S.F. 11, post 4.

6. Det oprindelige engagements metode. S.F. 16.

Post 1. Modpartsvægt 0.

Post 1.1. Rentekontrakter.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter, der har modpartsvægt 0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 1, pkt. b, c, d og f.

Post 1.2. Valutakurskontrakter.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter, der har modpartsvægt 0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 1, pkt. b, c, d og f.

Post 2. Modpartsvægt 0,2.

Post 2.1. Rentekontrakter.

Post 2.1.1. Opr. løbetid <= 1 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c, d og e, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.1.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på mere end 1 år men højst 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.1.3. Opr. løbetid > 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på renterelaterede kontrakter, som har en oprindelig løbetid på mere end 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Risikovægten a) i skemaet beregnes på følgende måde:

Der beregnes en risikofaktor, som er afhængig af kontraktens oprindelige løbetid. Risikofaktoren multipliceres med modpartsvægten. Efter multiplikation med modpartsvægten på 0,2 fås følgende vægte:

 

 Oprindelig løbetid           Vægt 

 Over 2 år men højst 3 år        0,004 

 Tillæg for hvert følgende år      0,002 

Ved opgørelsen af den oprindelige løbetid kan anvendes et vejet gennemsnit af kontrakternes oprindelige løbetid.

Post 2.2. Valutakurskontrakter.

Post 2.2.1. Opr. løbetid <= 1 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c, d og e, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.2.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på mere end 1 år men højst 2 år med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Post 2.2.3. Opr. løbetid > 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på over 2 år, indgået med modparter, der har modpartsvægt 0,2, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 3, pkt. a, b, c og d, samt discount houses, jf. § 12, nr. 2, pkt. b.

Risikovægten b) i skemaet beregnes på følgende måde:

Der beregnes en risikofaktor, som er afhængig af kontraktens oprindelige løbetid. Risikofaktoren multipliceres med modpartsvægten. Efter multiplikation med modpartsvægten på 0,2 fås følgende vægte:

 

 Oprindelig løbetid         Vægt 

 Over 2 år men højst 3 år       0,016 

 Tillæg for hvert følgende år     0,006 

Ved opgørelsen af den oprindelige løbetid kan anvendes et vejet gennemsnit af kontrakternes oprindelige løbetid.

Post 3. Modpartsvægt 1,0.

Post 3.1. Rentekontrakter.

Post 3.1.1. Opr. løbetid <= 1 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.1.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på mere end 1 år men højst 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.1.3. Opr. løbetid > 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle renterelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på mere end 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Risikovægten c) beregnes på følgende måde:

Der beregnes en risikofaktor, som er afhængig af kontraktens oprindelige løbetid. Risikofaktoren multipliceres med modpartsvægten, som dog reduceres til 0,5, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 5, henholdsvis § 27, stk. 5. Efter multiplikation med modpartsvægten på 0,5 fås følgende vægte:

 

 Oprindelig løbetid          Vægt 

 Over 2 år men højst 3 år       0,01 

 Tillæg for hvert følgende år     0,005 

Ved opgørelsen af den oprindelige løbetid kan anvendes et vejet gennemsnit af kontrakternes oprindelige løbetid.

Post 3.2. Valutakurskontrakter.

Post 3.2.1. Opr. løbetid <= 1 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på højst 1 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.2.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på over 1 år men højst 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Post 3.2.3. Opr. løbetid > 2 år.

Her føres den underliggende hovedstol på alle valutakursrelaterede kontrakter med en oprindelig løbetid på mere end 2 år indgået med modparter, der har modpartsvægt 1,0, jf. bekendtgørelsens § 12, nr. 4.

Risikovægten d) beregnes på følgende måde:

Der beregnes en risikofaktor, som er afhængig af kontraktens oprindelige løbetid. Risikofaktoren multipliceres med modpartsvægten, som dog reduceres til 0,5, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 5, henholdsvis § 27, stk. 5. Efter multiplikation med modpartsvægten på 0,5 fås følgende vægte:

 

 Oprindelig løbetid         Vægt 

 Over 2 år men højst 3 år      0,04 

 Tillæg for hvert følgende år    0,015 

Ved opgørelsen af den oprindelige løbetid kan anvendes et vejet gennemsnit af kontrakternes oprindelige løbetid.

Post 4. Det oprindelige engagements metode i alt.

Posten udgøres af summen af post 1 til 3, og summen af de vægtede beløb overføres til S.F. 11, post 4.

XII. Poster med afviklingsrisiko, leveringsrisiko eller optionstillæg.

S.F. 17.

Post 1. Poster med afviklingsrisiko:

Under denne post føres spot- og terminskøb og -salg, der ikke er afviklet til tiden, af såvel gældsinstrumenter som aktier, jf. bekendtgørelsens § 28. Handlerne indgår i opgørelsen, indtil afvikling sker, eller der træffes beslutning om, at afvikling ikke gennemføres.

Ved uafviklede købsforretninger beregnes afviklingsrisikoen som de købte gældsinstrumenters eller aktiers markedspris på opgørelsestidspunktet minus den aftalte afviklingspris. Ved uafviklede salgsforretninger beregnes afviklingsrisikoen som den aftalte afviklingspris minus markedsprisen på opgørelsestidspunktet af de solgte gældsinstrumenter eller aktier.

Afviklingsrisikoen beregnes separat for hver enkelt handel, der ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag. Handler, hvorpå der ikke er en afviklingsrisiko, d.v.s. købsforretninger, hvor markedsprisen er lavere end den aftalte pris og salgsforretninger, hvor markedsprisen er højere end den aftalte pris, indgår ikke i opgørelsen under post 1.1.3 henholdsvis 1.2.3.

Summen af de vægtede beløb for henholdsvis gældsinstrumenter og aktier overføres til S.F. 11, post 5.

Post 1.1. Gældsinstrumenter.

Post 1.1.1 og 1.1.2. Uafviklede køb og salg af gældsinstrumenter.

Uafviklede købsforretninger i gældsinstrumenter føres under post 1.1.1, og alle forretninger, som ikke er afviklet senest på den aftalte afviklingsdag, skal således medtages. Tilsvarende føres uafviklede salgsforretninger under post 1.1.2. Gældsinstrumenterne indgår med den aftalte kursværdi.

Post 1.1.3. Afviklingsrisiko på gældsinstrumenter.

Under denne post føres den samlede afviklingsrisiko på handler i gældsinstrumenter, jf. bekendtgørelsens § 28, og således skal afviklingsrisikoen på forretninger, som ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, medtages. Beløbet indgår med vægten 12,5.

Post 1.2. Aktier.

Post 1.2.1 og 1.2.2. Uafviklede køb og salg af aktier.

Uafviklede købsforretninger i aktier føres under post 1.2.1, og alle forretninger, som ikke er afviklet senest på den aftalte afviklingsdag, skal således medtages. Tilsvarende føres uafviklede salgsforretninger under post 1.2.2. Aktierne indgår med den aftalte kursværdi.

Post 1.2.3. Afviklingsrisiko på aktier.

Under denne post føres den samlede afviklingsrisiko på handler med aktier, jf. bekendtgørelsens § 28, og således skal afviklingsrisikoen på forretninger, som ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den 4. arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, medtages. Beløbet indgår med vægten 12,5.

Post 2. Poster med leveringsrisiko m.v.

Under denne post føres følgende:

 • 1) Markedsværdien af obligationsterminsforretninger, jf. § 29, stk. 1-2.
 • 2) Den positive prisforskel ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 1-2.
 • 3) Den positive markedsværdi ved lån og udlån af værdipapirer, jf. § 29, stk. 4-5.
 • 4) Tilgodehavender ved levering af og betaling for værdipapirer, jf. § 29, stk. 6.
 • 5) Tilgodehavender i henhold til bekendtgørelsens § 30.

Markedsværdien af obligationsterminskøbsforretninger beregnes som forskellen mellem markedsterminskursen og den aftalte terminskurs, jf. § 29, stk. 1. Tilsvarende gælder ved ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger. Markedsværdien af obligationsterminssalgsforretninger beregnes som forskellen mellem den aftalte terminskurs og markedsterminskursen, jf. § 29, stk. 2. Tilsvarende gælder ægte købs- og tilbagesalgsforretninger.

Beløb i forbindelse med obligationsterminskøbsforretninger, ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger, obligationsterminssalgsforretninger og ægte købs- og tilbagesalgsforretninger medtages, hvis de er positive. Negative værdier af tilsvarende forretninger må kun modregnes i værdien, hvis betingelserne i afsnit XI, underafsnit 4.2, om aftaler om netting er opfyldt.

Markedsværdien af udlån af værdipapirer, jf. § 29, stk. 4, beregnes som forskellen mellem markedsværdien af sikkerhederne. Markedsværdien af lån af værdipapirer beregnes som forskellen mellem markedsværdien af sikkerhederne for de værdipapirer, som instituttet har lånt, og markedværdien af værdipapirerne, jf. § 29, stk. 5.

Markedsværdier i forbindelse med udlån og lån af værdipapirer medtages kun, hvis de er positive. Negative markedsværdier af tilsvarende udlån og lån af værdipapirer må ikke modregnes i beløbet.

Tilgodehavender ved levering af og betaling for værdipapirer opstår, hvis instituttet har leveret værdipapirer men endnu ikke har modtaget betaling herfor, eller hvis instituttet har betalt for værdipapirer, der endnu ikke er blevet leveret. Tilgodehavendet opgøres som henholdsvis det tilgodehavende beløb og kursværdien af de endnu ikke leverede værdipapirer.

Beløb i forbindelse med tilgodehavender ved levering af og betaling for værdipapirer medtages kun, hvis de er positive. Tilsvarende gæld må ikke modregnes i værdien.

Posten omfatter desuden tilgodehavender i henhold til bekendtgørelsens § 30, herunder tilgodehavende kurtage, provision og dividende. Der henvises til beskrivelsen under S.F. 7, post 13.

Derimod omfatter posten ikke vedhængende rente af gældsinstrumenter i handelsbeholdningen, da den vedhængende rente indgår i det beløb, der skal vægtes ved opgørelsen af positionsrisiko.

Post 3. Poster med optionstillæg.

Den vægtede sum af optionspositionerne samt optionstillæg på indgåede optioner m.v. beregnes i henhold til bilag 3, afsnit 6.

Optionstillægget føres på S.F. 17, post 3.

Det vægtede beløb overføres til S.F. 11, post 7.

Post 3.1. Optioner på renter og aktier.

Den deltavægtede sum af optioner baseret på gældsinstrumenter, renter og aktier føres i kolonnen for uvægtet beløb. Beløbet vægtes med 0,25, og det vægtede beløb føres i kolonnen for vægtet beløb.

Post 3.2. Optioner på valuta og råvarer.

Den deltavægtede sum af optioner baseret på valuta og råvarer føres i kolonnen for uvægtet beløb. Beløbet vægtes med 1,0, og det vægtede beløb føres i kolonnen for vægtet beløb.

XIII. Poster med valutakursrisiko.

S.F. 18 og S.F. 19.

På S.F. 18 og S.F. 19 opgøres indikator 1, indikator 2 og den samlede valutaposition.

Beregningen af nettovalutapositionen for hver enkelt valuta, bruttovalutapositioner, indikator 1 og indikator 2 sker i henhold til metoden i bekendtgørelsens bilag 4.

Indikator 1 skal opgøres af alle selskaber. Dette gælder også, hvis et selskab anvender indikator 2 i kapitaldækningsopgørelsen.

Endvidere skal indikator 2 opgøres, hvis indikator 1 udgør mere end 25 pct. af selskabets kernekapital efter fradrag, jf. post 3.2 på S.F. 19.

S.F. 18.

Post 1. Valutapositioner, der indgår i indikator 2, i modværdien i DKK.

Post 1.1. Valutapositioner fordelt på valutaer.

Under denne post anføres nettovalutapositionen for hver af de angivne valutaer. Disse valutaer indgår i beregningen af indikator 2.

Nettovalutapositionen opgøres for hver valuta separat for selskabet excl. selskabets udenlandske filialer, henholdsvis for selskabets udenlandske filialer. De to beløb adderes for hver valuta.

Af overskuelighedshensyn anføres korte nettopositioner med negativt fortegn.

I opgørelsen for koncerner på S.K. 18 opgøres valutapositionerne kun for den samlede koncern.

Post 1.2 og 1.3. Summen af lange nettopositioner og summen af korte nettopositioner.

De valutaer, hvor selskabet har lange nettopositioner, adderes, og summen føres under post 1.2. De valutaer, hvor selskabet har korte nettopositioner, adderes, og summen føres under post 1.3. Summen af de korte nettopositioner angives med numerisk værdi.

S.F. 19.

Post 2. Andre valutaer i modværdien i DKK.

Såfremt selskabet har positioner i andre valutaer end de på SF. 18 oplistede, anføres disse under denne post.

De valutaer, hvor selskabet har lange nettopositioner, adderes, og summen føres under post 2.1 angivet i danske kroner. De valutaer, hvor selskabet har korte nettopositioner, adderes, og summen føres under post 2.2. Summen af de korte nettopositioner angives med numerisk værdi.

Post 3. Indikator 1.

Post 3.1 og 3.2 beregnes af alle selskaber.

Post 3.1. Indikator 1.

Beløbet under post 1.2 adderes med beløbet under post 2.1, og beløbet under post 1.3 adderes med beløbet under post 2.2. Den største af de to summer er indikator 1. Denne føres under post 3.1.

Post 3.2. Indikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag.

Her anføres indikator 1, som anført under post 3.1, i pct. af selskabets kernekapital efter fradrag, jf. S.F. 2, post 3.

Post 4. Indikator 2.

Indikator 2 beregnes i henhold til metoden i bilag 4. Indikator 2 omfatter de på S.F. 18 angivne valutaer. Post 4.1 og 4.2 beregnes, hvis indikator 1 udgør mere end 25 pct. af selskabets kernekapital efter fradrag eller hvis selskabet anvender metode B i bilag 4. Post 4.3 til 4.7 beregnes kun af de selskaber, der i kapitaldækningsopgørelsen anvender metode B.

Post 4.1. Indikator 2.

Her anføres indikator 2 i 1.000. kr., jf. bekendtgørelsens bilag 4.

Post 4.2. Indikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag.

Her anføres indikator 2, jf. post 4.1, i pct. af selskabets kernekapital efter fradrag, jf. S.F. 2, post 3.

Post 4.3. Vægtet indikator 2.

Under denne post føres det beløb, hvormed indikator 2 indgår i kapitaldækningsopgørelsen. Indikator 2, jf. post 4.1, skal vægtes med 12,5, inden den indgår i kapitaldækningsopgørelsen. Beløbet beregnes derfor som post 4.1 x 12,5.

Post 4.4. Bruttovalutaposition i valutaer, der indgår i indikator 2.

Under denne post anføres det største af beløbene under post 1.2 og 1.3.

Post 4.5. Minimumsbeløb for medregnet indikator 2.

Under denne post føres 25 pct. af beløbet under post 4.4.

Post 4.6. Medregnet vægtet indikator 2.

I henhold til bilag 4, pkt. 3.2, må den vægtede indikator 2 ikke indgå i kapitaldækningsopgørelsen med et beløb, der er mindre end 25 pct. af bruttopositionen for de af indikator 2 omfattede valutaer. Hvis beløbet under post 4.3 er mindre end beløbet under post 4.5, anføres beløbet under post 4.5. Hvis beløbet under post 4.3 er større end beløbet under post 4.5, anføres beløbet under post 4.3.

Post 4.7. Bruttovalutaposition i andre valutaer.

Under denne post anføres det største af beløbene under post 2.1 og 2.2.

Post 5. Samlet valutaposition .

Selskabet kan i kapitaldækningsopgørelsen lade den samlede valutaposition opgøre som enten indikator 1 (metode A i henhold til bilag 4) eller vægtet indikator 2 med tillæg af bruttovalutapositionen for alle andre valutaer (metode B i henhold til bilag 4). Den samlede valutaposition opgøres under post 5.

Post 5.1. Samlet valutaposition før fradrag.

Hvis selskabet opgør den samlede valutaposition efter metode A i bilag 4, overføres beløbet under post 3.1 til post 5.1.a. Hvis selskabet opgør den samlede valutaposition efter metode B i bilag 4, overføres summen af beløbene under post 4.6 og post 4.7 til post 5.1.b.

Post 5.2. Maks. 2 pct. af selskabets ansvarlige kapital m.v.

I henhold til bekendtgørelsens § 32, stk. 4, kan et beløb på maksimalt 2 pct. af selskabets ansvarlige kapital med tillæg af medregnet kortfristet supplerende kapital fradrages selskabets samlede valutaposition, inden valutapositionen indgår i kapitaldækningsopgørelsen.

Såfremt selskabet anvender kortfristet supplerende kapital, kan den eksakte værdi af det maksimale fradrag dog først fastsættes efter, at selskabets samlede valutaposition inkl. fradrag er fastlagt. Dette skyldes, at kortfristet supplerende kapital kun må medregnes med 5,3 pct. af de vægtede poster med markedsrisiko, og da sidstnævnte først kendes, efter at 2 pct. fradraget er foretaget. Selskaber, der anvender kortfristet supplerende kapital, kan beregne fradraget i forhold til ansvarlig kapital med tillæg af kortfristet supplerende kapital pr. ultimo foregående kvartal.

Fradraget beregnes på baggrund af beløbet i S.F. 3, post 13, og føres under post 5.2.

Post 5.3. Samlet valutaposition.

Under denne post føres selskabets samlede valutaposition. Denne beregnes som post 5.1.a eller 5.1.b minus fradraget under post 5.2. Hvis post 5.1 - post 5.2 er negativ, skal beløbet under post 5.3 være lig med nul.

Beløbet overføres til S.F. 11, post 8.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 6: Indberetningsskemaer 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Solvensprocent m.v. 

 pr. ultimo -------------------------- 19 ----.      Beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                              1.000 kr. 

 1. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende 

  kapital efter fradrag, jf. S.F. 3, post 13       1 

                              ----------- 

 2. Vægtede aktiver uden for handelsbeholdningen, 

  jf. S.F. 7, post 14                  2 

                              ----------- 

 3. Vægtede poster under stregen uden for 

  handelsbeholdningen, jf. S.F. 8, post 4        3 

                              ----------- 

 4. Vægtede poster med modpartsrisiko uden for 

  handelsbeholdningen, jf. S.F. 9, post 4, eller 

  S.F. 10, post 4                    4 

                              ----------- 

 5. Vægtede poster med markedsrisiko m.v., 

  jf. S.F. 11, post 10                  5 

                              ----------- 

 6. Vægtede poster i alt (summen af post 2 til 5)     6 

                              ----------- 

 7. Solvensprocent ifølge FML § 16, stk. 1, 

  (post 1/post 6)x100, (3 dec.)             7   pct. 

                              ----------- 

 8. Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede 

  poster i alt (S.F. 2, post 3/S.F. 1, post 6)x100, 

  (3 dec.)                        8   pct. 

                              ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

             , den      19 

           --------------------------- 

           --------------------------- 

           (direktionens underskrift) 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital 

 pr. ultimo -------------------------- 19 ----.      Beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                              1.000 kr. 

 1. Kernekapital: 

   1.1. Aktiekapital                   1 

                              ----------- 

   1.2. Overkurs ved emission              2 

                              ----------- 

   1.3. Reserver                     3 

                              ----------- 

   1.4. Overført overskud eller underskud        4 

                              ----------- 

   Kernekapital i alt                  5 

                              ----------- 

 2. Fradrag i kernekapital: 

   2.1. Immaterielle aktiver               6 

                              ----------- 

   2.2. Egne kapitalandele                7 

                              ----------- 

   2.3. Årets underskud                 8 

                              ----------- 

   Fradrag i alt                     9 

                              ----------- 

 3. Kernekapital efter fradrag (post 1 - post 2)     10 

                              ----------- 

 4. Supplerende kapital: 

   4.1. Opskrivningshenlæggelser             11 

                              ----------- 

   4.2. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 

     kapitalindskud, jf. FML § 18, stk. 1, jf. 

     S.F. 4, post 1.4                 12 

                              ----------- 

   Supplerende kapital i alt               13 

                              ----------- 

 5. Medregnet supplerende kapital (maks. post 3)     14 

                              ----------- 

 6. Ansvarlig kapital før fradrag (post 3 + post 5)    15 

                              ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende kapital 

 pr. ultimo -------------------------- 19 ----.      Beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                              1.000 kr. 

 7. Fradrag i ansvarlig kapital: 

   7.1. Kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. FML § 17, 

     stk. 6                      1 

                              ----------- 

   7.2. Summen af kapitalandele m.v. < 10 pct., 

     jf. FML § 17, stk. 7               2 

                              ----------- 

   7.3. Kapitalandele > 15 pct., jf. FML § 17, stk. 9  3 

                              ----------- 

   7.4. Kapitalandele > 60 pct., jf. FML § 17, stk. 9  4 

                              ----------- 

   Fradrag i alt                     5 

                              ----------- 

 8. Ansvarlig kapital (post 6 - post 7)          6 

                              ----------- 

 9. Kortfristet supplerende kapital: 

   9.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 

     jf. S.F. 4, post 2.3               7 

                              ----------- 

   9.2. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen, 

     jf. § 33                     8 

                              ----------- 

   Kortfristet supplerende kapital i alt         9 

                              ----------- 

 10. Medregnet kortfristet supplerende kapital 

   (maks. S.F. 11, post 11)               10 

                              ----------- 

 11. Supplerende kapital og kortfristet supplerende 

   kapital i alt (post 5 + post 10)           11 

                              ----------- 

 12. Medregnet supplerende kapital og kortfristet 

   supplerende kapital (maks. post 3)          12 

                              ----------- 

 13. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende 

   kapital efter fradrag (post 3 - post 7 + post 

   12), overføres til S.F. 1, post 1          13 

                              ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Specifikation af værdipapirer med ubestemt 

 løbetid og andre kapitalindskud, jf. 

 fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 1, og 

 kortfristet supplerende kapital, jf. 

 fondsmæglerselskabslovens § 18, stk. 2, 

 pr. ultimo -------------------------- 19 ----.      Beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                              1.000 kr. 

 1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 

   kapitalindskud: 

   1.1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 

     kapitalindskud, brutto, jf. FML, § 18, stk. 1(1) 1 

                              ----------- 

   1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år 

     inden forfald, jf. FML § 18, stk. 1, nr. 6    2 

                              ----------- 

   1.3. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, 

     der tjener til sikkerhed for garantier ydet af 

     selskabet, jf. FML § 18, stk. 1, nr. 7      3 

                              ----------- 

   1.4. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 

     kapitalindskud, netto (post 1.1 - post 1.2 - 

     post 1.3), overføres til S.F. 2, post 4.2    4 

                              ----------- 

 2. Indskudt kortfristet supplerende kapital: 

   2.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 

     brutto, jf. FML § 18, stk. 2(1)         5 

                              ----------- 

   2.2. Beholdning af egne beviser samt egne 

     beviser, der tjener til sikkerhed for 

     garantier ydet af selskabet, jf. FML § 18, 

     stk. 2, nr. 4                  6 

                              ----------- 

   2.3. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 

     netto, (post 2.1 - post 2.2), overføres til 

     S.F. 3, post 9.1                 7 

                              ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Excl. løbende kurstillæg. 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 5 

              Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet   Vægt  Vægtet 

 pr. ultimo ----------------- 19----.   beløb        beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1.000 kr.     1.000 kr. 

 1. Kassebeholdning og 

   anfordringstilgodehavender 

   hos centralbanker m.v.: 

   1.1. Vægt 0,0            1      0,0  17 

                     -----------   ----------- 

   1.2. Vægt 1,0            2      1,0  18 

                     -----------   ----------- 

   I alt                3         19 

                     -----------   ----------- 

 2. Gældsbeviser der kan refinansieres 

   i centralbanker: 

   2.1. Vægt 0,0            4      0,0  20 

                     -----------   ----------- 

   2.2. Vægt 0,2            5      0,2  21 

                     -----------   ----------- 

   2.3. Vægt 1,0            6      1,0  22 

                     -----------   ----------- 

   I alt                7         23 

                     -----------   ----------- 

 3. Tilgodehavender hos 

   kreditinstitutter m.v.: 

   3.1. Vægt 0,0            8      0,0  24 

                     -----------   ----------- 

   3.2. Vægt 0,1            9      0,1  25 

                     -----------   ----------- 

   3.3. Vægt 0,2            10     0,2  26 

                     -----------   ----------- 

   3.4. Vægt 1,0            11     1,0  27 

                     -----------   ----------- 

   I alt                12         28 

                     -----------   ----------- 

 4. Andre tilgodhavender: 

   4.1. Vægt 0,0            13      0,0  29 

                     -----------   ----------- 

   4.2. Vægt 0,2            14      0,2  30 

                     -----------   ----------- 

   4.3. Vægt 1,0            15      1,0  31 

                     -----------   ----------- 

   I alt                16         32 

                     -----------   ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 6 

              Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet   Vægt  Vægtet 

 pr. ultimo ----------------- 19----.   beløb        beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1.000 kr.     1.000 kr. 

 5. Obligationer m.v.: 

   5.1. Vægt 0,0            1      0,0   16 

                     ---------    ----------- 

   5.2. Vægt 0,1            2      0,1   17 

                     ---------    ----------- 

   5.3. Vægt 0,2            3      0,2   18 

                     ---------    ----------- 

   5.4. Vægt 1,0            4      1,0   19 

                     ---------    ----------- 

   I alt                5          20 

                     ---------    ----------- 

 6. Aktier m.v.: 

   6.1. Vægt 0,0            6      0,0   21 

                     ---------    ----------- 

   6.2. Vægt 1,0            7      1,0   22 

                     ---------    ----------- 

   I alt                8          23 

                     ---------    ----------- 

 7. Kapitalandele i associerede 

   virksomheder og øvrige betydende 

   kapitalandele: 

   7.1. Vægt 0,0            9      0,0   24 

                     ----------    ----------- 

   7.2. Vægt 1,0            10     1,0   25 

                     ----------    ----------- 

   I alt                11         26 

                     ----------    ----------- 

 8. Kapitalandele i tilknyttede 

   virksomheder: 

   8.1. Vægt 0,0            12     0,0   27 

                     ----------    ----------- 

   8.2. Vægt 1,0            13     1,0   28 

                     ----------    ----------- 

   I alt                14         29 

                     ----------    ----------- 

 9. Immaterielle aktiver: 

   9.1. Vægt 0,0            15     0,0   30 

                     ----------    ----------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 7 

              Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet   Vægt  Vægtet 

 pr. ultimo ----------------- 19----.   beløb        beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1.000 kr.     1.000 kr. 

 10. Materielle aktiver: 

   10.1. Vægt 1,0           1      1,0   12 

                     ----------    ---------- 

 11. Egne kapitalandele: 

   11.1. Vægt 0,0           2      0,0   13 

                     ----------    ---------- 

 12. Andre aktiver: 

   12.1. Vægt 0,0           3      0,0   14 

                     ----------    ---------- 

   12.2. Vægt 1,0           4      1,0   15 

                     ----------    ---------- 

   I alt                5          16 

                     ----------    ---------- 

 13. Periodeafgrænsningsposter: 

   13.1. Vægt 0,0           6      0,0   17 

                     ----------    ---------- 

   13.2. Vægt 0,1           7      0,1   18 

                     ----------    ---------- 

   13.3. Vægt 0,2           8      0,2   19 

                     ----------    ---------- 

   13.4. Vægt 1,0           9      1,0   20 

                     ----------    ---------- 

   I alt                10         21 

                     ----------    ---------- 

 14. Aktiver uden for 

   handelsbeholdningen i alt 

   (summen af post 1 til 13), overføres 

   til S.F. 1 post 2.         11         22 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 8 

              Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Poster under stregen           Uvægtet   Vægt  Vægtet 

 pr. ultimo ----------------- 19----.   beløb        beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1.000 kr.     1.000 kr. 

 1. Fuld risiko: 

   1.1. Vægt 0,0            1      0,0   17 

                     ----------     --------- 

   1.2. Vægt 0,1            2      0,1   18 

                     ----------     --------- 

   1.3. Vægt 0,2            3      0,2   19 

                     ----------     --------- 

   1.4 Vægt 1,0            4      1,0   20 

                     ----------     --------- 

   Ialt                5          21 

                     ----------     --------- 

 2. Mellemliggende risiko: 

   2.1 Vægt 0,0            6      0,0   22 

                     ----------     --------- 

   2.2. Vægt 0,1            7      0,00  23 

                     ----------     --------- 

   2.3. Vægt 0,2            8      0,1   24 

                     ----------     --------- 

   2.4. Vægt 1,0            9      0,5   25 

                     ----------     --------- 

   I alt                10         26 

                     ----------     --------- 

 3. Mellemliggende/lav risiko: 

   3.1. Vægt 0,0            11     0,0   27 

                     ---------     ---------- 

   3.2. Vægt 0,0            12     0,002  28 

                     ---------     --------- 

   3.3. Vægt 0,2            13     0,04  29 

                     ----------     --------- 

   3.4. Vægt 1,0            14     0,2   30 

                     ----------     --------- 

   I alt                15         31 

                     ----------     --------- 

 4. Poster under stregen 

   ialt (1 + 2 + 3), overføres til 

   S.F. 1, post 3            16         32 

                     ----------     --------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                           S.F. 9 

 --------------------------------------------------------------------- 

            Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Poster med modpartsrisiko uden      Uvægtet   Vægtet Vægtet 

 for handelsbeholdningen         beløb        beløb 

 pr. ultimo     19    . 

 --------------------------------------------------------------------- 

                     1.000 kr.     1.000 kr. 

 Markedsværdimetoden. 

 1. Modpartsvægt 0: 

   1.1.   Positiv markedsværdi af 

       indgåede kontrakter     1      0,0   17 

                     ----------     --------- 

   1.2.   Underliggende hovedstol 

       på alle kontrakter     2      0,0   18 

                     ----------     --------- 

   Modpartsvægt 0 i alt        3          19 

                     ----------     --------- 

 2. Modpartsvægt 0,2: 

   2.1   Positiv markedsværdi af 

       indgåede kontrakter     4      0,2   20 

                     ----------     --------- 

   2.2   Underliggende hovedstol: 

   2.2.1.  Rentekontrakter: 

   2.2.1.1. Restløbetid <= 1 år     5      0,0   21 

                     ----------     --------- 

   2.2.1.2. Restløbetid > 1 år     6      0,001  22 

                     ----------     --------- 

   2.2.2.  Valutakurskontrakter: 

   2.2.2.1. Restløbetid <= 1 år     7      0,002  23 

                     ----------     --------- 

   2.2.2.2. Restløbetid > 1 år     8      0,01  24 

                     ----------     --------- 

   Modpartsvægt 0,2 i alt        9          25 

                     ----------     --------- 

 3. Modpartsvægt 1,0: 

   3.1.   Positiv markedsværdi af 

       indgåede kontrakter     10     0,5   26 

                     ----------     --------- 

   3.2.   Underliggende hovedstol: 

   3.2.1.  Rentekontrakter: 

   3.2.1.1 Restløbetid <= 1 år     11     0,0   27 

                     ----------     --------- 

   3.2.1.2 Restløbetid > 1 år     12     0,0025 28 

                     ----------     --------- 

   3.2.2.  Valutakurskontrakter: 

   3.2.2.1. Restløbetid <= 1 år     13     0,005  29 

                     ----------     --------- 

   3.2.2.2. Restløbetid > 1 år     14     0,025  30 

                     ----------     --------- 

   Modpartsvægt 1,0 i alt        15         31 

                     ----------     --------- 

 4. Markedsværdimetoden i alt 

   (1 + 2 + 3), 

   overføres til S.F. 1, post 4     16         32 

                     ----------     --------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ch.reg.nr.                          S.F. 10 

              Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Poster med modpartsrisiko uden for    Uvægtet   Vægt  Vægtet 

 handelsbeholdningen           beløb        beløb 

 pr. ultimo        19   . 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      1.000 kr.     1.000 kr 

 Det oprindelige engagements metode. 

 1. Modpartsvægt 0: 

   1.1.   Rentekontrakter       1      0,0   19 

                     ----------     --------- 

   1.2.   Valutakurskontrakter    2      0,0   20 

                     ----------     --------- 

        Modpartsvægt 0 i alt    3          21 

                     ----------     --------- 

 2. Modpartsvægt 0,2: 

   2.1.   Rentekontrakter: 

   2.1.1.  Opr. løbetid <= 1 år    4      0,001  22 

                     ----------     --------- 

   2.1.2.  Opr. løbetid > 1 år 

       men <= 2 år         5      0,002  23 

                     ----------     --------- 

   2.1.3.  Opr. løbetid > 2 år     6      a)   24 

                     ----------     --------- 

   2.2.   Valutakurskontrakter: 

   2.2.1.  Opr. løbetid <= 1 år    7      0,004  25 

                     ----------     --------- 

   2.2.2.  Opr. løbetid > 1 år 

       men <= 2 år         8      0,01  26 

                     ----------     --------- 

   2.2.3.  Opr. løbetid > 2 år     9      b)   27 

                     ----------     --------- 

        Modpartsvægt 0,2 i alt   10         28 

                     ----------     --------- 

 3. Modpartsvægt 1,0: 

   3.1.   Rentekontrakter: 

   3.1.1  Opr. løbetid <= 1 år    11     0,0025 29 

                     ----------     --------- 

   3.1.2.  Opr. løbetid > 1 år 

       men <= 2 år         12     0,005  30 

                     ----------     --------- 

   3.1.3.  Opr. løbetid > 2 år     13     c)   31 

   3.2.   Valutakontrakter: 

   3.2.1.  Opr. løbetid <= 1 år    14     0,01  32 

                     ----------     --------- 

   3.2.2.  Opr. løbetid > 1 år 

       men <= 2 år         15     0,025  33 

                     ----------     --------- 

   3.2.3.  Opr. løbetid > 2 år     16     d)   34 

                     ----------     --------- 

   Modpartsvægt 1,0 ialt        17         35 

                     ----------     --------- 

 4. Det oprindelige engagements metode 

 i alt (1 + 2 + 3), overføres til 

 S.F. 1, post 4              18         36 

                     ----------     --------- 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Vægt a, b, c og d beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens 

  bilag 5. 

 Ch.reg.nr.                          S.F. 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

                Selskabets navn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Poster med markedsrisiko m.v. i alt 

 pr. ultimo -------------------------- 19----.       Beløb 

 --------------------------------------------------------------------- 

                             1.000 kr. 

 1. Poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter 

   m.v., (jf. S.F. 13, post 4), vægtet beløb       1 

                             ------------ 

 2. Poster med positionsrisiko, aktier m.v. 

   (jf. S.F. 14, post 4), vægtet beløb          2 

                             ------------ 

 3. Poster med råvarerisiko (jf. S.F. 14, post 5), 

   vægtet beløb                     3 

                             ------------ 

 4. Poster med modpartsrisiko (sum af S.F. 15, post 4, 

   og S.F. 16, post 4), vægtet beløb           4 

                             ------------ 

 5. Poster med afviklingsrisiko (jf. S.F. 17, post 1), 

   vægtet beløb                     5 

                             ------------ 

 6. Poster med leveringsrisiko m.v. (jf. S.F. 17, 

   post 2), vægtet beløb                 6 

                             ------------ 

 7. Poster med optionstillæg (jf. S.F. 17, post 3), 

   vægtet beløb                     7 

                             ------------ 

 8. Samlet valutaposition (jf. S.F. 19, post 5.3), 

   vægtet beløb                     8 

                             ------------ 

 9. Overskridelse af engagementsgrænser1), vægtet beløb  9 

                             ------------ 

 10. Poster med markedsrisiko m.v. i alt (summen af 

   post 1 til 9), overføres til S.F. 1, post 5     10 

                             ------------ 

 11. Maksimal grænse for kortfristet supplerende 

   kapital (5,3 pct. af post 10), jf. opgørelsen 

   på S.F. 3, post 102)                 11 

                             ------------ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Her anføres det kapitalkrav, der er beregnet i henhold til Finanstilsynets betingelser, jf. fondsmæglerselskabslovens § 20, stk. 4, 4. pkt.
 • 2) Selskaber, der ikke anvender kortfristet supplerende kapital, kan undlade at udfylde denne post.
   
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 12 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   gældsinstrumenter m.v.,          beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Specifik risiko: 
  
     1.1. Statsobligationer m.v.      1     0,0   10 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2. Danske realkreditobligationer 
  
       m.v.: 
  
       1.2.1. Restløbetid < 6 mdr.   2     0,01563 11 
  
                        --------     --------- 
  
       1.2.2. Restløbetid >= 6 mdr., 
  
           men <= 2 år        3     0,0625 12 
  
                        --------     --------- 
  
       1.2.3. Restløbetid > 2 år    4     0,1   13 
  
                        --------     --------- 
  
       1.3. Andre gældsinstrumenter 
  
       udstedt af kreditinstitutter 
  
       m.v.: 
  
       1.3.1. Restløbetid < 6 mdr.   5     0,03125 14 
  
                        ---------     --------- 
  
       1.3.2. Restløbetid >= 6 mdr., 
  
           men <= 2 år        6     0,125  15 
  
                        ---------     --------- 
  
       1.3.3. Restløbetid > 2 år    7     0,2   16 
  
                        ---------     --------- 
  
       1.4. Øvrige gældsinstrumenter 
  
          m.v.            8     1,0   17 
  
                        ---------     --------- 
  
        Specifik risiko i alt (summen 
  
       af post 1.1 til 1.4)       9         18 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 13 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   gældsinstrumenter m.v.,          beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   2. Opgørelse af positioner fordelt på 
  
     varighedszoner: 
  
     2.1. Summen af lange positioner 
  
       i zone 1             1    1)   14 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2. Summen af korte positioner 
  
       i zone 1             2    1)   15 
  
                        --------     --------- 
  
     2.3. Summen af lange positioner 
  
       i zone 2             3    1)   16 
  
                        --------     --------- 
  
     2.4. Summen af korte positioner 
  
       i zone 2             4    1)   17 
  
                        --------     --------- 
  
     2.5. Summen af lange positioner 
  
       i zone 3             5    1)   18 
  
                        --------     --------- 
  
     2.6. Summen af korte positioner 
  
       i zone 3             6    1)   19 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Generel risiko: 
  
     3.1. Matchede positioner i zone 1   7    0,02  20 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2. Matchede positioner i zone 2   8    0,02  21 
  
                        --------     --------- 
  
     3.3. Matchede positioner i zone 3   9    0,02  22 
  
                        --------     --------- 
  
     3.4. Matchede positioner mellem 
  
       zone 1 og zone 2         10    0,4   23 
  
                        --------     --------- 
  
     3.5. Matchede positioner mellem 
  
       zone 2 og zone 3         11    0,4   24 
  
                        --------     --------- 
  
     3.6. Matchede positioner mellem 
  
       zone 1 og zone 3         12    1,5   25 
  
                        --------     --------- 
  
     3.7. Umatchede positioner       13    1,0   26 
  
                        --------     --------- 
  
     Generel risiko i alt (summen af 
  
     post 3.1 til 3.7)                    27 
  
                                 --------- 
  
   4. Poster med positionsrisiko, 
  
     gældsinstrumenter m.v., i alt 
  
     (post 1 + post 3), overføres til 
  
     S.F. 11, post 1                     28 
  
                                 --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Vægtes i henhold til bekendtgørelsens bilag 2. 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 14 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   aktier m.v., samt poster 
  
   med råvarerisiko             beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Aktier m.v. 
  
   1. Opgørelse af positioner: 
  
     1.1.  Summen af lange 
  
        nettopositioner         1 
  
                        ------- 
  
     1.1.1. Heraf aktieindeks uden 
  
        specifik risiko         2 
  
                        ------- 
  
     1.2.  Summen af korte 
  
        nettopositioner         3 
  
                        ------- 
  
     1.2.1. Heraf aktieindeks uden 
  
        specifik risiko         4 
  
                        ------- 
  
   2. Specifik risiko: 
  
     2.1.  Samlet bruttoposition      5    0,5   12 
  
                        -------      --------- 
  
   3. Generel risiko: 
  
     3.1. Samlet nettoposition       6    1,0   13 
  
                        -------      --------- 
  
   4. Poster med positionsrisiko, aktier 
  
     m.v., i alt (post 2 + post 3), 
  
     overføres til S.F. 11, post 2              14 
  
                                 --------- 
  
   Råvarer. 
  
   5. Poster med råvarerisiko: 
  
     5.1.  Instrumenter baseret på guld  7    1)   15 
  
                        -------      --------- 
  
     5.2.  Instrumenter baseret på 
  
        andre ædelmetaller       8    1)   16 
  
                        -------      --------- 
  
     5.3.  Instrumenter baseret på andre 
  
        råvarer             9    1)   17 
  
                        -------      --------- 
  
     5.4.  Åben position i råvarer    10    2,0   18 
  
                        -------      --------- 
  
     Poster med råvarerisiko i alt 
  
     (summen af post 5.1. til 5.4), 
  
     overføres til S.F. 11, post 3     11        19 
  
                        -------      --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Vægtes i henhold til metoden i bekendtgørelsens bilag 5, afsnit X. 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 15 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko i        Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Markedsværdimetoden. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.  Positiv markedsværdi af 
  
        indgåede kontrakter       1    0,0   17 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2.  Underliggende hovedstol på 
  
        alle kontrakter         2    0,0   18 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0 i alt         3        19 
  
                        --------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      4    0,2   20 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.   Underliggende hovedstol: 
  
     2.2.1  Rentekontrakter: 
  
     2.2.1.1. Restløbetid <= 1 år      5    0,0   21 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.1.2. Restløbetid > 1 år      6    0,001  22 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.2.  Aktie- og valutakurs- 
  
         kontrakter: 
  
     2.2.2.1. Restløbetid <= 1 år      7    0,002  23 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.2.2. Restløbetid > 1 år      8    0,01  24 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        9        25 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.  Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      10    0,5   26 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.   Underliggende hovedstol: 
  
     3.2.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.2.1.1 Restløbetid <= 1 år     11    0,0   27 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.1.2. Restløbetid > 1 år      12    0,0025 28 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.2.  Aktie- og valutakurs- 
  
         kontrakter: 
  
     3.2.2.1. Restløbetid <= 1 år     13    0,005  29 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.2.2. Restløbetid > 1 år      14    0,025  30 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        15        31 
  
                        --------     --------- 
  
   4. Markedsværdimetoden i alt (1+2+3), 
  
     overføres til S.F. 11, post 4     16        32 
  
                        --------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 16 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko i        Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Det oprindelige engagements metode. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.  Rentekontrakter         1    0,0   19 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.2.  Aktie- og valutakurskontrakter 2    0,0   20 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0 i alt         3        21 
  
                        ---------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.  Rentekontrakter: 
  
     2.1.1. Opr. løbetid <= 1 år      4    0,001  22 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.1.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år             5    0,002  23 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.1.3. Opr. løbetid > 2 år       6    a)   24 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.  Aktie- og valutakurskontrakter: 
  
     2.2.1. Opr. løbetid <= 1 år      7    0,004  25 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år 8    0,01  26 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.3. Opr. løbetid > 2 år       9    b)   27 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        10        28 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.1.1. Opr. løbetid <= 1 år      11    0,0025 29 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.1.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år            12    0,005  30 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.1.3. Opr. løbetid > 2 år      13    c)   31 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.  Aktie- og valutakurskontrakter: 
  
     3.2.1. Opr. løbetid <= 1 år      14    0,01  32 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år            15    0,025  33 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.3. Opr. løbetid > 2 år      16    d)   34 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        17        35 
  
                        ---------     --------- 
  
   4. Det oprindelige engagements metode i 
  
     alt (1+2+3), overføres til S.F. 11, 
  
     post 4                18        36 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Vægt a, b, c og d beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens 
  
    bilag 5, afsnit XI. 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 17 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med afviklingsrisiko,       Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   leveringsrisiko, eller optionstillæg   beløb       beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Poster med afviklingsrisiko: 
  
     1.1.  Gældsinstrumenter: 
  
     1.1.1. Uafviklede køb af 
  
        gældsinstrumenter        1 
  
                        --------- 
  
     1.1.2. Uafviklede salg af 
  
        gældsinstrumenter        2 
  
                        --------- 
  
     1.1.3. Afviklingsrisiko på 
  
        gældsinstrumenter(1)      3    12,5  16 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.2.  Aktier: 
  
     1.2.1. Uafviklede køb af aktier    4 
  
                        --------- 
  
     1.2.2. Uafviklede salg af aktier    5 
  
                        --------- 
  
     1.2.3. Afviklingsrisiko på aktier1)  6    12,5  17 
  
                        ---------     --------- 
  
     Poster med afviklingsrisiko i alt 
  
     (post 1.1.3 + post 1.2.3), 
  
     overføres til S.F. 11, post 5     7        18 
  
                        ---------     --------- 
  
   2. Poster med leveringsrisiko, 
  
     obligationsterminsforretninger 
  
     samt ægte salgs- og 
  
     tilbagekøbsforretninger: 
  
     2.1.  Modpartsvægt 0,0        8    0,0   19 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.  Modpartsvægt 0,1        9    0,1   20 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.3.  Modpartsvægt 0,2        10    0,2   21 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.4.  Modpartsvægt 1,0        11    1,0   22 
  
                        ---------     --------- 
  
     Poster med leveringsrisiko m.v. i 
  
     alt (summen af post 2.1 til 2.4), 
  
     overføres til S.F. 11, post 6     12        23 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Poster med optionstillæg: 
  
     3.1.  Optioner baseret på renter 
  
        og aktier           13    0,25  24 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.  Optioner baseret på valuta 
  
        og råvarer           14    1,0   25 
  
                        ---------     --------- 
  
     Poster med optionstillæg i alt 
  
     (post 3.1 + post 3.2), overføres til 
  
     S.F. 11, post 7            15        26 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens bilag 5, afsnit 
  
    XII. 
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 18 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                  Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med valutakursrisiko   Selskabet  Filialer  Selskabet 
  
   pr. ultimo -------- 19----.   excl.    i udlandet incl. 
  
                   udenlanske       udenlandske 
  
                   filialer        filialer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                   1.000 kr.  1.000 kr. 1.000 kr. 
  
   1. Valutapositioner, der indgår 
  
   i indikator 2, i modværdien 
  
   i DKK: 
  
   1.1. Valutapositioner fordelt 
  
     på valutaer: 
  
     USD             1      20     39 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     GBP             2      21     40 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     DEM             3      22     41 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     SEK             4      23     42 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     NOK             5      24     43 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     FRF             6      25     44 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     BEF             7      26     45 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     CHF             8      27     46 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     NLG             9      28     47 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     ITL             10      29     48 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     FIM             11      30     49 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     ATS             12      31     50 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     ESP             13      32     51 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     PTE             14      33     52 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     CAD             15      34     53 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     JPY             16      35     54 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     IEP             17      36     55 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     GRD             18      37     56 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
     XEU 1)           19      38     57 
  
                   ----------  ---------- ----------- 
  
   1.2. Summen af lange 
  
     nettopositioner                   58 
  
                                ----------- 
  
   1.3. Summen af korte 
  
     nettopositioner (2)                 59 
  
                                ----------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • 1) Anføres kun, hvis selskabet ikke opdeler positioner i XEU (ECU) i henhold til bekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.1.
 • 2) Summen af de korte nettopositioner angives med numerisk værdi.
   
  
   Ch.reg.nr.                          S.F. 19 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                  Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med valutakursrisiko             Selskabets 
  
   pr. ultimo ------------- 19----.          incl. udenlandske 
  
                             filialer 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                             1.000 kr. 
  
   2. Andre valutaer i modværdien i DKK: 
  
     2.1.  Sum af lange nettopositioner i andre 
  
        valutaer                 1 
  
                             ----------------- 
  
     2.2.  Sum af korte nettopositioner i andre 
  
        valutaer                 2 
  
                             ----------------- 
  
   3. Indikator 1 1): 
  
     3.1.  Indikator 1 (største beløb af post 1.2 
  
        + 2.1 og post 1.3 + 2.2)         3 
  
                             ----------------- 
  
     3.2.  Indikator 1 i pct. af kernekapital efter 
  
        fradrag, jf. S.F. 2, post 3, (3 dec.)   4      pct. 
  
                             ----------------- 
  
   4. Indikator 2 1): 
  
     4.1.  Indikator 2                5 
  
                             ----------------- 
  
     4.2.  Indikator 2 i pct. af kernekapital efter 
  
        fradrag, jf. S.F. 2, post 3, (3 dec.)   6      pct. 
  
                             ----------------- 
  
     4.3.  Vægtet indikator 2 (12,5 x post 4.1)2)  7 
  
                             ----------------- 
  
     4.4.  Bruttovalutaposition(1) i valutaer, 
  
        der indgår i indikator 2(2)        8 
  
                             ----------------- 
  
     4.5.  Minimumsbeløb for medregnet indikator 
  
        2 (0,25 x post 4.4)(2)          9 
  
                             ----------------- 
  
     4.6.  Medregnet vægtet indikator 2 (største 
  
        værdi af post 4.3 og post 4.5)2)     10 
  
                             ----------------- 
  
     4.7.  Bruttovalutaposition(1) i andre 
  
        valutaer(2)               11 
  
                             ----------------- 
  
   5. Samlet valutaposition: 
  
     5.1.  Samlet valutaposition før fradrag: 
  
     5.1.a. Metode A (post 3.1)           12 
  
         eller 
  
     5.1.b. Metode B, (post 4.6 + post 4.7)     13 
  
                             ----------------- 
  
     5.2.  Maks. 2 pct. af selskabets ansvarlige 
  
        kapital med tillæg af medregnet 
  
        kortfristet supplerende kapital, jf. 
  
        S.F. 3, post 13             14 
  
                             ----------------- 
  
     5.3.  Samlet valutaposition (post 5.1 - 
  
        post 5.2), overføres til S.F. 11, 
  
        post 8(3)                15 
  
                             ----------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • 1) Indikator 1, indikator 2 og bruttovalutapositioner beregnes i henhold til bekendtgørelsens bilag 4.
 • 2) Beregnes kun af selskaber, der anvender metode B i kapitaldækningsopgørelsen.
 • 3) Hvis post 5.1 - post 5.2 er negativ, skal post 5.3 være lig med 0.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 1 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Solvensprocent m.v.                   Beløb 
  
   pr. ultimo ---------- 19 ----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                               1.000 kr. 
  
   1. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende 
  
     kapital efter fradrag, jf. S.K. 3, post 13     1 
  
                               ------------- 
  
   2. Vægtede aktiver uden for handelsbeholdningen, 
  
     jf. S.K. 7, post 14                 2 
  
                               ------------- 
  
   3. Vægtede poster under stregen uden for 
  
     handelsbeholdningen, jf. S.K. 8, post 4       3 
  
                               ------------- 
  
   4. Vægtede poster med modpartsrisiko uden for 
  
     handelsbeholdningen, jf. S.K. 9, post 4, eller 
  
     S.K. 10, post 4                   4 
  
                               ------------- 
  
   5. Vægtede poster med markedsrisiko m.v., jf. 
  
     S.K. 11, post 10                  5 
  
                               ------------- 
  
   6. Vægtede poster i alt (summen af post 2 til 5)    6 
  
                               ------------- 
  
   7. Solvensprocent ifølge FML § 16, stk. 1, 
  
     (post 1/post 6)x100, (3 dec.)            7    pct. 
  
                               ------------- 
  
   8. Kernekapital efter fradrag i procent af vægtede 
  
     poster i alt (S.K. 2, post 3/S.K. 1, post 6), 
  
     (3 dec.)                      8    pct. 
  
                               ------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
               , den      19 
  
           -------------------------------- 
  
           -------------------------------- 
  
            (direktionens underskrift) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 2 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende      Beløb 
  
   kapital 
  
   pr. ultimo ----------------------- 19 ----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                              1.000 kr. 
  
   1. Kernekapital: 
  
     1.1. Aktiekapital                  1 
  
                              -------------- 
  
     1.2. Overkurs ved emission             2 
  
                              -------------- 
  
     1.3. Reserver                    3 
  
                              -------------- 
  
     1.4. Overført overskud eller underskud       4 
  
                              -------------- 
  
     1.5. Forskelsbeløb vedr. konsolidering       5 
  
                              -------------- 
  
     Kernekapital i alt                 6 
  
                              -------------- 
  
   2. Fradrag i kernekapital: 
  
     2.1. Immaterielle aktiver              7 
  
                              -------------- 
  
     2.2. Egne kapitalandele               8 
  
                              -------------- 
  
     2.3. Årets underskud                9 
  
                              -------------- 
  
     Fradrag i alt                   10 
  
                              -------------- 
  
   3. Kernekapital efter fradrag (post 1 - post 2)    11 
  
                              -------------- 
  
   4. Supplerende kapital: 
  
     4.1. Opskrivningshenlæggelser           12 
  
                              -------------- 
  
     4.2. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 
  
       kapitalindskud, jf. FML § 18, stk. 1, jf. 
  
       S.K. 4, post 1.4               13 
  
                              -------------- 
  
     Supplerende kapital i alt             14 
  
                              -------------- 
  
   5. Medregnet supplerende kapital (maks. post 3)    15 
  
                              -------------- 
  
   6. Ansvarlig kapital før fradrag (post 3 + post 5)  16 
  
                              -------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 3 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende      Beløb 
  
   kapital 
  
   pr. ultimo ----------------------- 19 ----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                              1.000 kr. 
  
   7. Fradrag i ansvarlig kapital: 
  
     7.1. Kapitalandele m.v. > 10 pct., jf. FML § 17, 
  
       stk. 6                     1 
  
                              -------------- 
  
     7.2. Summen af kapitalandele m.v. < 10 pct., 
  
       jf. FML § 17, stk. 7              2 
  
                              -------------- 
  
     7.3. Kapitalandele > 15 pct., jf. FML § 17, 
  
       stk. 9                     3 
  
                              -------------- 
  
     7.4. Kapitalandele > 60 pct., jf. FML § 17, 
  
       stk. 9                     4 
  
                              -------------- 
  
     Fradrag i alt                   5 
  
                              -------------- 
  
   8. Ansvarlig kapital (post 6 - post 7)         6 
  
                              -------------- 
  
   9. Kortfristet supplerende kapital: 
  
     9.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 
  
       jf. S.K. 4, post 2.3              7 
  
                              -------------- 
  
     9.2. Nettofortjenesten ved handelsbeholdningen, 
  
       jf. § 33                    8 
  
                              -------------- 
  
     Kortfristet supplerende kapital i alt       9 
  
                              -------------- 
  
   10. Medregnet kortfristet supplerende kapital 
  
     (maks. S.K. 11, post 11)             10 
  
                              -------------- 
  
   11. Supplerende kapital og kortfristet supplerende 
  
     kapital i alt (post 5 + post 10)         11 
  
                              -------------- 
  
   12. Medregnet supplerende kapital og kortfristet 
  
     supplerende kapital (maks. post 3)        12 
  
                              -------------- 
  
   13. Ansvarlig kapital og kortfristet supplerende 
  
     kapital efter fradrag (post 3 - post 7 + post 
  
     12), overføres til S.K. 1, post 1         13 
  
                              -------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                  Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Specifikation af værdipapirer med ubestemt løbetid   Beløb 
  
   og andre kapitalindskud, jf. fondsmægler- 
  
   selskabslovens § 18, stk. 1, og kortfristet 
  
   supplerende kapital, jf. fondsmægler- 
  
   selskabslovens § 18, stk. 2, 
  
   pr. ultimo ----------------------- 19 ----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                              1.000 kr. 
  
   1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 
  
     kapitalindskud: 
  
     1.1. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 
  
       kapitalindskud, brutto, jf. FML, § 18, 
  
       stk. 1(1)                   1 
  
                              -------------- 
  
     1.2. Reduktion med 25 pct. pr. år de sidste 3 år 
  
       inden forfald, jf. FML § 18, stk. 1, nr. 6   2 
  
                              -------------- 
  
     1.3. Beholdning af egne beviser samt egne 
  
       beviser, der tjener til sikkerhed for 
  
       garantier ydet af selskaber, jf. FML § 18, 
  
       stk. 1, nr. 7                 3 
  
                              -------------- 
  
     1.4. Værdipapirer med ubestemt løbetid og andre 
  
       kapitalindskud, netto (post 1.1 - post 1.2 - 
  
       post 1.3), overføres til S.K. 2, post 4.2   4 
  
                              -------------- 
  
   2. Indskudt kortfristet supplerende kapital: 
  
     2.1. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 
  
       brutto, jf. FML § 18, stk. 2(1)        5 
  
                              -------------- 
  
     2.2. Beholdning af egne beviser samt egne beviser, 
  
       der tjener til sikkerhed for garantier ydet 
  
       af koncernen, jf. FML § 18, stk. 2, nr. 4   6 
  
                              -------------- 
  
     2.3. Indskudt kortfristet supplerende kapital, 
  
       netto, (post 2.1 - post 2.2), overføres til 
  
       S.K. 3, post 9.1                7 
  
                              -------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Excl. løbende kurstillæg. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 5 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   pr. ultimo --------- 19----.       beløb       beløb 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Kassebeholdning og anfordrings- 
  
     tilgodehavender hos centralbanker 
  
     m.v.: 
  
     1.1. Vægt 0,0             1    0,0   17 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2. Vægt 1,0             2    1,0   18 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                 3        19 
  
                        --------     --------- 
  
   2. Gældsbeviser der kan refinansieres i 
  
     centralbanker: 
  
     2.1. Vægt 0,0             4    0,0   20 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2. Vægt 0,2             5    0,2   21 
  
                        --------     --------- 
  
     2.3. Vægt 1,0             6    1,0   22 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                 7        23 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter 
  
     m.v.: 
  
     3.1. Vægt 0,0             8    0,0   24 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2. Vægt 0,1             9    0,1   25 
  
                        --------     --------- 
  
     3.3. Vægt 0,2             10    0,2   26 
  
                        --------     --------- 
  
     3.4. Vægt 1,0             11    1,0   27 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                12        28 
  
                        --------     --------- 
  
   4. Andre tilgodehavender: 
  
     4.1. Vægt 0,0             13    0,0   29 
  
                        --------     --------- 
  
     4.2. Vægt 0,2             14    0,2   30 
  
                        --------     --------- 
  
     4.3. Vægt 1,0             15    1,0   31 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                16        32 
  
                        --------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 6 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   pr. ultimo --------- 19----.       beløb       beløb 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   5. Obligationer m.v.: 
  
     5.1. Vægt 0,0             1    0,0   16 
  
                        --------     --------- 
  
     5.2. Vægt 0,1             2    0,1   17 
  
                        --------     --------- 
  
     5.3. Vægt 0,2             3    0,2   18 
  
                        --------     --------- 
  
     5.4. Vægt 1,0             4    1,0   19 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                 5        20 
  
                        --------     --------- 
  
   6. Aktier m.v.: 
  
     6.1. Vægt 0,0             6    0,0   21 
  
                        --------     --------- 
  
     6.2. Vægt 1,0             7    1,0   22 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                 8        23 
  
                        --------     --------- 
  
   7. Kapitalandele i associerede 
  
     virksomheder og øvrige betydende 
  
     kapitalandele: 
  
     7.1. Vægt 0,0             9    0,0   24 
  
                        --------     --------- 
  
     7.2. Vægt 1,0             10    1,0   25 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                11        26 
  
                        --------     --------- 
  
   8. Kapitalandele i tilknyttede 
  
     virksomheder: 
  
     8.1. Vægt 0,0             12    0,0   27 
  
                        --------     --------- 
  
     8.2. Vægt 1,0             13    1,0   28 
  
                        --------     --------- 
  
     I alt                 14        29 
  
                        --------     --------- 
  
   9. Immaterielle aktiver: 
  
     9.1. Vægt 0,0             15    0,0   30 
  
                        --------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 7 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Aktiver uden for handelsbeholdningen   Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   pr. ultimo --------- 19----.       beløb       beløb 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   10. Materielle aktiver: 
  
     10.1. Vægt 1,0            1    1,0   12 
  
                        ---------     --------- 
  
   11. Egne kapitalandele: 
  
     11.1. Vægt 0,0            2    0,0   13 
  
                        ---------     --------- 
  
   12. Andre aktiver: 
  
     12.1. Vægt 0,0            3    0,0   14 
  
                        ---------     --------- 
  
     12.2. Vægt 1,0            4    1,0   15 
  
                        ---------     --------- 
  
      I alt                5        16 
  
                        ---------     --------- 
  
   13. Periodeafgrænsningsposter: 
  
     13.1. Vægt 0,0            6    0,0   17 
  
                        ---------     --------- 
  
     13.2. Vægt 0,1            7    0,1   18 
  
                        ---------     --------- 
  
     13.3. Vægt 0,2            8    0,2   19 
  
                        ---------     --------- 
  
     13.4. Vægt 1,0            9    1,0   20 
  
                        ---------     --------- 
  
      I alt                10        21 
  
                        ---------     --------- 
  
   14. Aktiver udenfor handels- 
  
     beholdningen i alt (sum men af 
  
     post 1 til 13), overføres til 
  
     S.K. 1, post 2            11        22 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 8 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster under stregen           Uvægtet Vægt   Vægtet 
  
   pr. ultimo --------- 19----.       beløb       beløb 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Fuld risiko: 
  
     1.1. Vægt 0,0             1    0,0   17 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.2. Vægt 0,1             2    0,1   18 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.3. Vægt 0,2             3    0,2   19 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.4. Vægt 1,0             4    1,0   20 
  
                        ---------     --------- 
  
     I alt                 5        21 
  
                        ---------     --------- 
  
   2. Mellemliggende risiko: 
  
     2.1. Vægt 0,0             6    0,0   22 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2. Vægt 0,1             7    0,05  23 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.3. Vægt 0,2             8    0,1   24 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.4. Vægt 1,0             9    0,5   25 
  
                        ---------     --------- 
  
     I alt                10        26 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Mellemliggende/lav risiko: 
  
     3.1. Vægt 0,0             11    0,0   27 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2. Vægt 0,1             12    0,02  28 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.3. Vægt 0,2             13    0,04  29 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.4. Vægt 1,0             14    0,2   30 
  
                        ---------     --------- 
  
     I alt                15        31 
  
                        ---------     --------- 
  
   4. Poster under stregen i alt 
  
     (1 + 2 + 3), overføres til S.K. 1, 
  
     post 3                16        32 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                           S.K. 9 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko uden for    Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Markedsværdimetoden. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      1    0,0   17 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.2.   Underliggende hovedstol på 
  
         alle kontrakter        2    0,0   18 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0 i alt         3        19 
  
                        ---------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      4    0,2   20 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.   Underliggende 
  
         hovedstol: 
  
     2.2.1  Rentekontrakter: 
  
     2.2.1.1. Restløbetid <= 1 år      5    0,0   21 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.1.2. Restløbetid > 1 år      6    0,001  22 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.2.  Valutakurskontrakter: 
  
     2.2.2.1. Restløbetid <= 1 år      7    0,002  23 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.2.2. Restløbetid > 1 år      8    0,01  24 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        9        25 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter     10    0,5   26 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.   Underliggende hovedstol: 
  
     3.2.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.2.1.1 Restløbetid <= 1 år     11    0,0   27 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.1.2. Restløbetid > 1 år      12    0,0025 28 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.2.  Valutakurskontrakter: 
  
     3.2.2.1. Restløbetid <= 1 år     13    0,005  29 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.2.2. Restløbetid > 1 år      14    0,025  30 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        15        31 
  
                        ---------     --------- 
  
   4. Markedsværdimetoden i alt (1 + 2 
  
     + 3), overføres til S.K. 1, post 4  16        32 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 10 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Selskabets navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko uden for    Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Det oprindelige engagements metode. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.  Rentekontrakter         1    0,0   19 
  
                        ---------     --------- 
  
     1.2.  Valutakurskontrakter      2    0,0   20 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0 i alt         3        21 
  
                        ---------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.  Rentekontrakter: 
  
     2.1.1. Opr. løbetid <= 1 år      4    0,001  22 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.1.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år             5    0,002  23 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.1.3. Opr. løbetid > 2 år       6    a)   24 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.  Valutakurskontrakter: 
  
     2.2.1. Opr. løbetid <= 1 år      7    0,004  25 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år             8    0,01  26 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2.3. Opr. løbetid > 2 år       9    b)   27 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        10        28 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.1.1 Opr. løbetid <= 1 år      11    0,0025 29 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.1.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år            12    0,005  30 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.1.3.. Opr. løbetid > 2 år      13    c)   31 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.  Valutakurskontrakter: 
  
     3.2.1. Opr. løbetid <= 1 år     14    0,01  32 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
         <= 2 år            15    0,025  33 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.3. Opr. løbetid > 2 år      16    d)   34 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        17        35 
  
                        ---------     --------- 
  
   4. Det oprindelige engagements metode 
  
     i alt (1 + 2 + 3), overføres til 
  
     S.K. 1, post 4            18        36 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Vægt a, b, c og d beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens 
  
    bilag 5. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 11 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med markedsrisiko m.v. i alt           Beløb 
  
   pr. ultimo ---------------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                               1.000 kr. 
  
   1. Poster med positionsrisiko, gældsinstrumenter m.v., 
  
     (jf. S.K. 13, post 4), vægtet beløb          1 
  
                               ------------ 
  
   2. Poster med positionsrisiko, aktier m.v. 
  
     (jf. S.K. 14, post 4), vægtet beløb          2 
  
                               ------------ 
  
   3. Poster med råvarerisiko (jf. S.K. 14, post 5), 
  
     vægtet beløb                     3 
  
                               ------------ 
  
   4. Poster med modpartsrisiko (sum af S.K. 15, post 4, 
  
     og S.K. 16, post 4), vægtet beløb           4 
  
                               ------------ 
  
   5. Poster med afviklingsrisiko (jf. S.K. 17, post 1), 
  
     vægtet beløb                     5 
  
                               ------------ 
  
   6. Poster med leveringsrisiko m.v. (jf. S.K. 17, 
  
     post 2), vægtet beløb                 6 
  
                               ------------ 
  
   7. Poster med optionstillæg (jf. S.K. 17, post 3), 
  
     vægtet beløb                     7 
  
                               ------------ 
  
   8. Samlet valutaposition (jf. S.K. 19, post 5.3), 
  
     vægtet beløb                     8 
  
                               ------------ 
  
   9. Overskridelse af engagementsgrænser(1), vægtet beløb 9 
  
                               ------------ 
  
   10. Poster med markedsrisiko m.v. i alt (summen af 
  
     post 1 til 9), overføres til S.K. 1, post 5     10 
  
                               ------------ 
  
   11. Maksimal grænse for kortfristet supplerende 
  
     kapital (5,3 pct. af post 10), jf. opgørelsen 
  
     på S.K. 3, post 10(2)                11 
  
                               ------------ 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • 1) Her anføres det kapitalkrav, der er beregnet i henhold til Finanstilsynets betingelser, jf. fondsmæglerselskabslovens § 20, stk. 4, 4. pkt.
 • 2) Koncerner, der ikke anvender kortfristet supplerende kapital, kan undlade at udfylde denne post.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 12 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   gældsinstrumenter m.v.,          beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Specifik risiko: 
  
     1.1.  Statsobligationer m.v.     1     0,0   10 
  
                        ----------    --------- 
  
     1.2.  Danske realkreditobligationer 
  
        m.v.: 
  
     1.2.1. Restløbetid < 6 mdr.      2     0,01563 11 
  
                        ----------     -------- 
  
     1.2.2. Restløbetid >=6 mdr., men 
  
        <= 2 år             3     0,0625 12 
  
                        ----------     -------- 
  
     1.2.3. Restløbetid > 2 år       4     0,1   13 
  
                        ----------     -------- 
  
     1.3.  Andre gældsinstrumenter 
  
        udstedt af kreditinstitutter 
  
        m.v.: 
  
     1.3.1. Restløbetid < 6 mdr.      5    0,03125 14 
  
                        ---------     -------- 
  
     1.3.2. Restløbetid >= 6 mdr., men 
  
        <= 2 år             6    0,125  15 
  
                        ---------     -------- 
  
     1.3.3. Restløbetid > 2 år       7    0,2   16 
  
                        ---------     -------- 
  
     1.4.  Øvrige gældsinstrumenter m.v.  8    1,0   17 
  
                        ---------     -------- 
  
     Specifik risiko i alt (summen af 
  
     post 1.1 til 1.4)           9         18 
  
                        ---------     -------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 13 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   gældsinstrumenter m.v.,          beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   2. Opgørelse af positioner fordelt på 
  
     varighedszoner: 
  
     2.1. Summen af lange positioner 
  
       i zone 1             1    1)   14 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.2. Summen af korte positioner 
  
       i zone 1             2    1)   15 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.3. Summen af lange positioner 
  
       i zone 2             3    1)   16 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.4. Summen af korte positioner 
  
       i zone 2             4    1)   17 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.5. Summen af lange positioner 
  
       i zone 3             5    1)   18 
  
                        ---------     --------- 
  
     2.6. Summen af korte positioner 
  
       i zone 3             6    1)   19 
  
                        ---------     --------- 
  
   3. Generel risiko: 
  
     3.1. Matchede positioner i zone 1   7    0,02  20 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2. Matchede positioner i zone 2   8    0,02  21 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.3. Matchede positioner i zone 3   9    0,02  22 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.4. Matchede positioner mellem 
  
       zone 1 og zone 2         10    0,4   23 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.5. Matchede positioner mellem 
  
       zone 2 og zone 3         11    0,4   24 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.6. Matchede positioner mellem 
  
       zone 1 og zone 3         12    1,5   25 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.7. Umatchede positioner       13    1,0   26 
  
                        ---------     --------- 
  
     Generel risiko i alt (summen af 
  
     post 3.1 til 3.7)                    27 
  
                                 --------- 
  
   4. Poster med positionsrisiko, 
  
     gældsinstrumenter m.v., 
  
     i alt (post 1 + post 3), overføres 
  
     til S.K. 11, post 1                   28 
  
                                 --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Vægtes i henhold til bekendtgørelsens bilag 2. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 14 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med positionsrisiko,        Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   aktier m.v. samt poster med råvarerisiko beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Aktier. 
  
    1. Opgørelse af positioner: 
  
     1.1.  Summen af lange 
  
         nettopositioner        1 
  
                        -------- 
  
     1.1.1. Heraf aktieindeks uden 
  
         specifik risiko        2 
  
                        -------- 
  
     1.2.  Summen af korte 
  
         nettopositioner        3 
  
                        -------- 
  
     1.2.1. Heraf aktieindeks uden 
  
         specifik risiko        4 
  
                        -------- 
  
   2. Specifik risiko: 
  
     2.1.  Samlet bruttoposition     5    0,5   12 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Generel risiko: 
  
     3.1.  Samlet nettoposition      6    1,0   13 
  
                        --------     --------- 
  
   4. Poster med positionsrisiko, aktier 
  
     m.v., i alt (post 2 + post 3), 
  
     overføres til S.K. 11, post 2              14 
  
                                 --------- 
  
   Råvarer. 
  
   5. Poster med råvarerisiko: 
  
     5.1. Instrumenter baseret på guld   7    1)   15 
  
                        --------     --------- 
  
     5.2. Instrumenter baseret på andre 
  
       ædelmetaller           8    1)   16 
  
                        --------     --------- 
  
     5.3. Instrumenter baseret på andre 
  
       råvarer              9    1)   17 
  
                        --------     --------- 
  
     5.4. Åben position i råvarer     10    2,0   18 
  
                        --------     --------- 
  
     Poster med råvarerisiko i alt 
  
     (summen af post 5.1. til 5.4), 
  
     overføres til S.K. 11, post 3     11        19 
  
                        --------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Vægtes i henhold til metoden i bekendtgørelsens bilag 5, afsnit X. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 15 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko i        Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Markedsværdimetoden. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      1    0,0   17 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2.   Underliggende hovedstol 
  
         på alle kontrakter      2    0,0   18 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0 i alt         3        19 
  
                        --------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter      4    0,2   20 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.   Underliggende hovedstol: 
  
     2.2.1  Rentekontrakter: 
  
     2.2.1.1. Restløbetid <= 1 år      5    0,0   21 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.1.2. Restløbetid > 1 år      6    0,001  22 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.2.  Aktie- og valutakurs- 
  
         kontrakter: 
  
     2.2.2.1. Restløbetid <= 1 år      7    0,002  23 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.2.2. Restløbetid > 1 år      8    0,01  24 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        9        25 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.   Positiv markedsværdi af 
  
         indgåede kontrakter     10    0,5   26 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.   Underliggende hovedstol: 
  
     3.2.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.2.1.1 Restløbetid <= 1 år     11    0,0   27 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.1.2. Restløbetid > 1 år      12    0,0025 28 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.2.  Aktie- og valutakurs- 
  
         kontrakter: 
  
     3.2.2.1. Restløbetid <= 1 år     13    0,005  29 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.2.2. Restløbetid > 1 år      14    0,025  30 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        15        31 
  
                        --------     --------- 
  
   4. Markedsværdimetoden i alt (1+2+3), 
  
     overføres til S.K. 11, post 4     16        32 
  
                        --------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 16 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med modpartsrisiko i        Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   handelsbeholdningen            beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   Det oprindelige engagements metode. 
  
   1. Modpartsvægt 0: 
  
     1.1.  Rentekontrakter         1    0,0   19 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2.  Aktie- og valutakurskontrakter 2    0,0   20 
  
                        --------     --------- 
  
      Modpartsvægt 0 i alt         3        21 
  
                        --------     --------- 
  
   2. Modpartsvægt 0,2: 
  
     2.1.  Rentekontrakter: 
  
     2.1.1. Opr. løbetid <= 1 år      4    0,001  22 
  
                        --------     --------- 
  
     2.1.2. Opr. løbetid > 1 år men <= 2 år 5    0,002  23 
  
                        --------     --------- 
  
     2.1.3. Opr. løbetid > 2 år       6    a)   24 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.  Aktie- og valutakurskontrakter: 
  
     2.2.1. Opr. løbetid <= 1 år      7    0,004  25 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år             8    0,01  26 
  
                        --------     --------- 
  
     2.2.3. Opr. løbetid > 2 år       9    b)   27 
  
                        --------     --------- 
  
     Modpartsvægt 0,2 i alt        10        28 
  
                        --------     --------- 
  
   3. Modpartsvægt 1,0: 
  
     3.1.  Rentekontrakter: 
  
     3.1.1. Opr. løbetid <= 1 år      11    0,0025 29 
  
                        --------     --------- 
  
     3.1.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år            12    0,005  30 
  
                        --------     --------- 
  
     3.1.3. Opr. løbetid > 2 år      13    c)   31 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.  Aktie- og valutakurs- 
  
        kontrakter: 
  
     3.2.1. Opr. løbetid <= 1 år      14    0,01  32 
  
                        --------     --------- 
  
     3.2.2. Opr. løbetid > 1 år men 
  
        <= 2 år            15    0,025  33 
  
                        ---------     --------- 
  
     3.2.3. Opr. løbetid > 2 år      16    d)   34 
  
                        ---------     --------- 
  
     Modpartsvægt 1,0 i alt        17        35 
  
                        ---------     --------- 
  
   4. Det oprindelige engagements metode 
  
     i alt (1+2+3), overføres til S.K. 
  
     11, post 4              18        36 
  
                        ---------     --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Vægt a, b, c og d beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens 
  
    bilag 5, afsnit XI. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 17 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med afviklingsrisiko,       Uvægtet  Vægt  Vægtet 
  
   leveringsrisiko, eller optionstillæg   beløb       beløb 
  
   pr. ultimo --------- 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                        1.000 kr.     1.000 kr. 
  
   1. Poster med afviklingsrisiko: 
  
     1.1.  Gældsinstrumenter: 
  
     1.1.1. Uafviklede køb af 
  
        gældsinstrumenter        1 
  
                        -------- 
  
     1.1.2. Uafviklede salg af 
  
        gældsinstrumenter        2 
  
                        -------- 
  
     1.1.3. Afviklingsrisiko på 
  
        gældsinstrumenter(1)      3    12,5   16 
  
                        --------     --------- 
  
     1.2.  Aktier: 
  
     1.2.1. Uafviklede køb af aktier    4 
  
                        -------- 
  
     1.2.2. Uafviklede salg af aktier    5 
  
                        -------- 
  
     1.2.3. Afviklingsrisiko på aktier(1)  6    12,5   17 
  
                        --------     --------- 
  
     Poster med afviklingsrisiko i alt 
  
     (post 1.1.3 + post 1.2.3), 
  
     overføres til S.K. 11, post 5     7        18 
  
                       ---------     --------- 
  
   2. Poster med leveringsrisiko m.v.: 
  
     2.1.  Modpartsvægt 0,0        8    0,0   19 
  
                       ---------     --------- 
  
     2.2.  Modpartsvægt 0,1        9    0,1   20 
  
                       ---------     --------- 
  
     2.3.  Modpartsvægt 0,2       10     0,2   21 
  
                       ---------     --------- 
  
     2.4.  Modpartsvægt 1,0       11     1,0   22 
  
                       ---------     --------- 
  
     Poster med leveringsrisiko m.v. i 
  
     alt (summen af post 2.1 til 2.4), 
  
     overføres til S.K. 11, post 6    12         23 
  
                       ---------     --------- 
  
   3. Poster med optionstillæg: 
  
     3.1.  Optioner baseret på renter 
  
        og aktier           13     0,25  24 
  
                       --------      --------- 
  
     3.2.  Optioner baseret på valuta 
  
        og råvarer          14     1,0   25 
  
                       --------      --------- 
  
     Poster med optionstillæg i alt 
  
     (post 3.1 + post 3.2), overføres 
  
     til S.K. 11, post 7         15         26 
  
                       --------      --------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1) Beregnes i henhold til metoden i bekendtgørelsens bilag 5, afsnit 
  
    XII. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 18 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med valutakursrisiko              Koncernen 
  
   pr. ultimo ------------ 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                              1.000 kr. 
  
   1. Valutapositioner, der indgår i indikator 2, 
  
     i modværdien i DKK: 
  
   1.1. Valutapositioner fordelt på 
  
     valutaer: 
  
     USD                        1 
  
                              -------------- 
  
     GBP                        2 
  
                              -------------- 
  
     DEM                        3 
  
                              -------------- 
  
     SEK                        4 
  
                              -------------- 
  
     NOK                        5 
  
                              -------------- 
  
     FRF                        6 
  
                              -------------- 
  
     BEF                        7 
  
                              -------------- 
  
     CHF                        8 
  
                              -------------- 
  
     NLG                        9 
  
                              -------------- 
  
     ITL                        10 
  
                              -------------- 
  
     FIM                        11 
  
                              -------------- 
  
     ATS                        12 
  
                              -------------- 
  
     ESP                        13 
  
                              -------------- 
  
     PTE                        14 
  
                              -------------- 
  
     CAD                        15 
  
                              -------------- 
  
     JPY                        16 
  
                              -------------- 
  
     IEP                        17 
  
                              -------------- 
  
     GRD                        18 
  
                              -------------- 
  
     XEU 1)                      19 
  
                              -------------- 
  
   1.2. Summen af lange positioner            20 
  
                              -------------- 
  
   1.3. Summen af korte positioner 2)           21 
  
                              -------------- 
  
  

---------------------------------------------------------------------

 • 1) Anføres kun, hvis koncernen ikke opdeler positioner i XEU (ECU) i henhold til bekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.1.
 • 2) Summen af de korte positioner angives med numerisk værdi.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ch.reg.nr.                          S.K. 19 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                 Koncernens navn 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Poster med valutakursrisiko              Koncernen 
  
   pr. ultimo ------------ 19----. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                              1.000 kr. 
  
   2. Andre valutaer i modværdien i DKK: 
  
     2.1. Sum af lange nettopositioner i andre 
  
       valutaer                    1 
  
                              -------------- 
  
     2.2. Sum af korte nettopositioner i andre valutaer 2 
  
                              -------------- 
  
   3. Indikator 1(1): 
  
     3.1. Indikator 1 (største beløb af post 1.2 + 
  
       2.1 og post 1.3 + 2.2)             3 
  
                              -------------- 
  
     3.2. Indikator 1 i pct. af kernekapital efter 
  
       fradrag, jf. S.K. 2, post 3, (3 dec.)     4    pct. 
  
                              -------------- 
  
   4. Indikator 2(1): 
  
     4.1. Indikator 2                  5 
  
                              -------------- 
  
     4.2. Indikator 2 i pct. af kernekapital efter 
  
       fradrag, jf. S.K. 2, post 3, (3 dec.)     6    pct. 
  
                              -------------- 
  
     4.3. Vægtet indikator 2 (12,5 x post 4.1)2)     7 
  
                              -------------- 
  
     4.4. Bruttovalutaposition(1) i valutaer, der 
  
       indgår i indikator 2(2)            8 
  
                              -------------- 
  
     4.5. Minimumsbeløb for medregnet indikator 2 
  
       (0,25 x post 4.4)(2)              9 
  
                              -------------- 
  
     4.6. Medregnet vægtet indikator 2 (største værdi 
  
       af post 4.3 og post 4.5)2)          10 
  
                              -------------- 
  
     4.7. Bruttovalutaposition(1) i andre valutaer(2)  11 
  
                              -------------- 
  
   5. Samlet valutaposition: 
  
     5.1. Samlet valutaposition før fradrag: 
  
     5.1.a. Metode A (post 3.1)             12 
  
                              -------------- 
  
     eller 
  
     5.1.b. Metode B, (post 4.6 + post 4.7)       13 
  
                              -------------- 
  
     5.2. Maks. 2 pct. af koncernens ansvarlige 
  
       kapital med tillæg af medregnet kortfristet 
  
       supplerende kapital, jf. S.K. 3, post 13   14 
  
                              -------------- 
  
    5.3. Samlet valutaposition (post 5.1 - post 5.2) 
  
       overføres til S.K. 11, post 8(3)        15 
  
                              -------------- 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  
 • 1) Indikator 1, indikator 2 og bruttovalutapositioner beregnes i henhold til bekendtgørelsens bilag 4.
 • 2) Beregnes kun af koncerner, der anvender metode B i kapitaldækningsopgørelsen.
 • 3) Hvis post 5.1 - post 5.2 er negativ, skal post 5.3 være lig med 0.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/647/EØF, EF-Tidende nr. L 386, side 14 (solvensnøgletal), Rådets direktiv nr. 93/6/EØF, EF-Tidende nr. L 141, side 1 (kapitalkravsdirektivet), og Rådets direktiv nr. 96/10/EF, EF-Tidende nr. L 85, side 17 (netting), samt Kommissionens direktiver: direktiv nr. 91/31/EØF, EF-Tidende nr. L 17, side 20, direktiv nr. 94/7/EF, EF-Tidende nr. L 89, side 17, direktiv nr. 95/15/EF, EF-Tidende nr. L 125, side 23, og direktiv nr. 95/67/EF, EF-Tidende nr. L 314, side 72.

Finanstilsynet, j.nr. 152-0002