Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v.

Herved bekendtgøres lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., jf. lov nr. 193 af 9. april 1986, med de ændringer, der følger af lov nr. 421 af 25. juni 1993, lov nr. 1219 af 27. december 1996 og lov nr. 1223 af 27. december 1996.


§ 1. Fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst efter reglerne i denne lov.

Stk. 2. Loven omfatter fortjeneste ved afståelse af ejerlejligheder, der

  • 1) var udstykket som ejerlejligheder inden den 12. februar 1986,
  • 2) er beliggende i bygninger, hvis opførelse var påbegyndt senest den 1. juli 1966, og som
  • 3) var udlejet den 11. februar 1986 helt eller delvis til beboelse.

Stk. 3. Skattepligten indtræder, når det lejeforhold, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, ophører. Fortjenesten opgøres, når ejerlejligheden afstås, og medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det år, hvor lejligheden afstås.

Stk. 4. Skattepligten indtræder dog kun, hvis lejeforhold i 5 andre ejerlejligheder, som opfylder betingelserne i stk. 2, er ophørt inden for en periode på 5 år, før lejeforholdet i den afståede lejlighed ophører.

Stk. 5 . Et lejeforhold, der ophører, anses for ophørt på det tidspunkt, hvor lejeren eller udlejeren har givet meddelelse om opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter lejelovgivningens bestemmelser herom. Ophører lejeforholdet som følge af lejerens død, anses lejeforholdet for ophørt ved dødsfaldet. Tidsbegrænsede lejeforhold anses for ophørt ved udløbet af den aftalte lejeperiode.

Stk. 6. Loven gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af ejerlejligheder, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næring. Ophør af lejeforhold vedrørende ejerlejligheder, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, medregnes ikke ved opgørelsen af antallet af ophørte lejeforhold efter stk. 4.

§ 2. Fortjenesten ved afståelsen opgøres efter skattelovgivningens regler om opgørelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er omfattet af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Stk. 2. Afstås en af denne lov omfattet ejerlejlighed med tab, kan tabet ikke fradrages ved opgørelsen af skattepligtig indkomst.

§ 3. (* 1) (* 2) Ved opgørelsen af antallet af ophørte lejeforhold efter § 1, stk. 4, for en skattepligtig medregnes ophørte lejeforhold i et selskabs ejerlejligheder, når den skattepligtige på tidspunktet for lejeforholdets ophør i sin ejerlejlighed var ejer af 25 pct. eller mere af aktiekapitalen eller havde en indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2-4. 1. pkt. gælder ikke i det omfang, selskabets ejerlejligheder er omfattet af § 1, stk. 6, 2. pkt.

§ 4. For samlevende ægtefæller, jf. kildeskattelovens § 4, medregnes begge ægtefællers ejerlejligheder ved opgørelsen af antallet af ophørte lejeforhold efter § 1, stk. 4.

§ 5. (* 3) (Ophævet).

§ 6. (* 3) (Ophævet).

§ 7. Erstatnings- og forsikringssummer for ejerlejligheder, hvor lejeforholdene er ophørt, sidestilles med salgssummer.

Stk. 2. Afståelse af ejerlejligheder, hvor lejeforholdene er ophørt, ved gave eller arveforskud, sidestilles med salg.

§ 8. Er afståelse sket ved gave eller arveforskud, betragtes den værdi, der lægges til grund ved beregningen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse med overdragelsen, som afståelsessum. Er afståelsen hverken gaveafgifts- eller indkomstskattepligtig, betragtes værdien i handel og vandel på afståelsestidspunktet som afståelsessum.

§ 9. Når lejeforholdene ophører samtidig i flere ejerlejligheder, afgør ejeren, i hvilken tidsmæssig rækkefølge lejeforholdene skal anses for ophørt.

§ 10. Skatteministeren kan fastsætte regler om, at der ved afståelse af ejerlejligheder afgives oplysninger om eventuelle tidligere udlejede ejerlejligheder, der er omfattet af § 1, stk. 2, og om en eventuel afståelse af de nævnte lejligheder.

§ 11. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 26. september 1984, som ændret ved § 3 i lov nr. 244 af 6. juni 1985, indsættes i § 1 som stk. 4:

»Stk. 4. Endvidere gælder loven ikke for fortjeneste ved afståelse af ejerlejligheder, der er skattepligtig efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v.«

§ 12. Loven har virkning ved afståelse af ejerlejligheder, hvor lejeforholdene er ophørt den 12. februar 1986 eller senere.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 14. november 1997

Carsten Koch

/Lise Bo Nielsen

Officielle noter

(* 1) Bestemmelsen i § 3, 1. pkt., blev ændret ved § 17 i lov nr. 421 af 25. juni 1993. Ændringen havde virkning fra den 19. maj 1993, jf. § 19 i lov nr. 421 af 25. juni 1993.

(* 2) Bestemmelsen i § 3, 1. pkt., har i den her anførte affattelse virkning fra og med indkomståret 1997, jf. § 27 i lov nr. 1219 af 27. december 1996.

(* 3) § 5 og § 6 er ophævet ved lov nr. 1223 af 27. december 1996 om ændringer som følge af dødsboskifteloven og dødsboskatteloven m.v. Ændringen finder anvendelse på boer og mellemperioder vedrørende personer, som er afgået ved døden efter den 1. januar 1997, på beskatningen af efterlevende ægtefæller og modtagere af udlodning og boudlæg efter personer, som er afgået ved døden efter 1. januar 1997, samt på skifte af uskiftet bo i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodning om skifte indgives efter 1. januar 1997.