Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsætningsstoffer til foderstoffer(* 1)


I medfør af § 1 og § 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 15. maj 1996, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der fremstiller og sælger tilsætningsstoffer eller sælger tilsætningsstoffer, som de har købt i udlandet, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Virksomheder, der fremstiller og sælger

 • 1) antibiotika,
 • 2) coccidiostatica og andre lægemidler,
 • 3) selen,
 • 4) vækstfremmende stoffer,
 • 5) forblandinger, der indeholder stoffer nævnt i nr. 1-4, og
 • 6) foderblandinger, der indeholder forblandinger nævnt i nr. 5,

skal være godkendt hertil af direktoratet, før fremstilling og salg må påbegyndes. Godkendelse meddeles, når direktoratet har konstateret, at betingelserne i bilag 2, afsnit A, er opfyldt.

Stk. 3. Virksomheder, der er godkendt efter stk. 2, skal gennemføre produktionskontrol, føre regnskab over produktion, lager og salg samt indberette regnskabet efter bestemmelserne i bilag 2, afsnit B.

Stk. 4. Plantedirektoratet kan ophæve registreringen, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendgørelse om betaling for foderkontrol.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for den, der til brug i egen landbrugsbedrift ønsker at fremstille foderblandinger omfattet af stk. 2, nr. 6.

§ 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en medlemsstat af Den Europæiske Union kan sælges, hvis den pågældende medlemsstat har godkendt virksomheden.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger omfattet af § 1, stk. 2, og fremstillet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan sælges, hvis virksomheden har en godkendt etableret repræsentant her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

§ 3. Som tilsætningsstoffer til foderstoffer må kun anvendes stoffer og præparater, der, når de indgår i foderstoffer, er egnede til at påvirke foderstoffernes egenskaber eller den animalske produktion, og som er opført i bilag 1.

Stk. 2. Tilsætningsstoffer må kun anvendes efter retningslinierne i bilag 1.

§ 4. Andre enzymer, mikroorganismer og præparater heraf end nævnte i bilag 1, gruppe N og O, kan sælges og anvendes i foderstoffer, hvis de er nævnt i bilag 1 A.

Stk. 2. Produkterne må ikke anvendes til fodring af dyr på anden måde end ved iblanding i foderstoffer.

§ 5. Tilsætningsstoffer nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1-4, må kun sælges til godkendte fabrikanter af forblandinger.

Stk. 2. Forblandinger nævnt i § 1, stk. 2, nr. 5, må kun sælges til godkendte fabrikanter af foderblandinger.

§ 6. Ved salg skal tilsætningsstoffer og forblandinger være pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 3.

Stk. 2. Hvis der anføres andre oplysninger end nævnt i bilag 3, skal oplysningerne være anført tydeligt adskilt fra den krævede mærkning.

§ 7. Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket efter bestemmelserne i bilag 4, og mærkningen skal være anført sammen med de oplysninger, der kræves i medfør af den øvrige foderstoflovgivning.

Stk. 2. Den mængde tilsætningsstof, der er tilsat, skal anføres, og den anførte mængde skal kunne påvises med anerkendte analysemetoder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis foderstoffets bestanddele samtidig har et naturligt indhold af det pågældende tilsætningsstof, skal den samlede mængde kunne påvises med anerkendte analysemetoder.

Stk. 4. Den samlede mængde af tilsat og naturligt forekommende stof må ikke overstige det største indhold, der er fastsat i bilag 1 (tabellen).

§ 8. Mærkningen skal være anført enten direkte på beholderen eller emballagen eller på en etiket og skal være affattet på dansk, tydeligt og let læseligt, og må ikke kunne slettes.

Stk. 2. Ved udførsel til en medlemsstat af Den Europæiske Union skal oplysningerne være affattet på et af medlemsstatens officielle sprog.

§ 9. Foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer nævnt i bilag 1 skal anvendes til fodring efter retningslinierne i bilaget. Foderblandinger med et indhold af tilsætningsstoffer, der er hhv. mindre eller større end de mindste- eller størsteindhold, der nævnt i bilaget, må ikke anvendes til fodring af de pågældende dyrekategorier.

§ 10. Plantedirektoratet kan tillade, at bestemmelserne i bekendtgørelsen fraviges, hvis der er tale om anvendelse til forsøg eller videnskabelige undersøgelser. Efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde fastsætter direktoratet betingelserne for sådanne fravigelser.

§ 11. Bestemmelserne i §§ 3-10 gælder ikke for fremstilling og salg af foderstoffer bestemt til udførsel til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

§ 12. Plantedirektoratet fører tilsyn med, at produktion, salg og anvendelse af tilsætningsstoffer og foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer sker efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Direktoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 13. Bestemmelserne om salg gælder tilsvarende for udbud til salg, herunder avertering og skiltning, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 14. Overtrædelse af §§ 1-9, straffes med bøde.

Stk. 2. Anvendelse af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, i strid med de begrænsninger, der er anført i mærkningen, jf. tabellen i bilag 1, straffes med bøde.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 1997.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 862 af 10. oktober 1994 om tilsætningsstoffer til foderstoffer og bekendtgørelse nr. 971 af 1. december 1994 om tilsætningsstoffer til foder til fisk ophæves.

Plantedirektoratet, den 20. november 1997

Mogens Nagel Larsen

/ Camilla Hesselby

Bilag 1

Retningslinier for anvendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer

(Til § 3 og § 4)

1. Definitioner:

1.1 Dyr: Dyr af arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum.

1.2 Selskabsdyr: Dyr, dog ikke pelsdyr, af arter, som mennesker normalt holder og fodrer, men ikke anvender til konsum.

1.3 Daglig ration: Den samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 %, der gennemsnitlig er nødvendig for et dyr af en bestemt art, aldersgruppe og ydelse til at dække dets samlede daglige behov for næring.

1.4 Foderstoffer: Produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, ublandede eller blandede, som kan indeholde tilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr.

1.5 Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger bestående af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og bestemt til fremstilling af foderstoffer.

1.6 Foderblandinger: Blandinger sammensat af produkter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse i deres naturlige form, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning eller af organiske eller uorganiske stoffer, der i blandinger med eller uden tilsætningsstoffer er bestemt til opfodring i form af fuldfoder eller tilskudsfoder.

1.7 Fuldfoderblandinger: Foderblandinger, der på grund af deres sammensætning er tilstrækkelige til at dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.8 Tilskudsfoderblandinger: Foderblandinger, der har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andre foderstoffer kan dække et dyrs samlede daglige behov for næring.

1.9 Mineralske foderblandinger: Tilskudsfoderblandinger, der hovedsageligt består af mineralstoffer, og som indeholder mindst 40 % råaske.

1.10 Mælkeerstatninger: Foderblandinger, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til ungdyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum eller til slagtekalve.

1.11 Aktivt stof: Ved mængden af aktivt stof forstås mængden af tilsætningsstof.

1.12 Specifikt navn: Tilsætningsstoffets betegnelse som anført i bilag 1, kolonne 2.

2. Generelle bestemmelser for anvendelse af tilsætningsstoffer:

2.1 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til produktion af foderstoffer med de begrænsninger, der er anført i bilag 1 i tabellen, for så vidt angår dyreart, henholdsvis mindste- og størsteindhold i foderstoffet eller den produkttype, som tilsætningsstoffet må anvendes til. Hvis intet er anført i kolonnen »Dyreart eller dyrekategori«, må tilsætningsstoffet anvendes til alle dyrearter eller dyrekategorier.

2.2 De begrænsninger i anvendelsen af foderstoffer med indhold af tilsætningsstoffer, der er anført i tabellen, for så vidt angår dyrenes alder, dosering m.m., skal anføres i brugsanvisningen.

2.3 Tilsætningsstoffer må anvendes til alle foderstoffer med undtagelse af ublandede foderstoffer, når der ikke er angivet anden begrænsning i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse«.

2.4 Tilsætningsstoffer må kun anvendes til ublandede foderstoffer, når der i kolonnen »Bestemmelser vedrørende produktion og anvendelse » er angivet »Alle foderstoffer«.

2.5 Medmindre andet er anført i tabellen, gælder de fastsatte mindste- og størsteindhold for fuldfoderblandinger med et vandindhold på 12 %.

2.6 Hvis et tilsætningsstof også forekommer i naturlig tilstand i visse af foderstoffets bestanddele, skal den tilsatte mængde tilsætningsstof beregnes sådan, at det samlede indhold af tilsat og naturligt forekommende stof ikke overstiger det størsteindhold, der er fastsat i tabellen.

2.7 Tilsætningsstoffer må kun blandes i forblandinger og foderstoffer, hvis der sikres fysisk-kemisk forenelighed mellem blandingernes bestanddele under hensyn til de tilsigtede virkninger.

3. Supplerende bestemmelser for antibiotika (gruppe A), coccidiostatica og andre lægemidler (gruppe D), selen og vækstfremmende stoffer (gruppe J):

3.1 Antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, selen og vækstfremmende stoffer må kun indgå i foderblandinger, hvis de først er fremstillet i form af forblandinger med et bærestof. Forblandingens andel af den endelige fuldfoderblanding skal mindst udgøre 0,2 % af den samlede vægt.

3.2 Antibiotika og vækstfremmende stoffer må ikke blandes med hinanden, hverken inden for samme gruppe eller mellem de to grupper indbyrdes, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.3 Coccidiostatica må ikke blandes med antibiotika og vækstfremmende stoffer , når coccidiostatica ligeledes har en antibiotisk eller vækstfremmende virkning på den pågældende dyrekategori, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

3.4 Coccidiostatica og andre lægemidler må ikke blandes indbyrdes, når de har samme virkning, medmindre der er tale om en blanding fastsat i tabellen.

4. Supplerende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

Ud over bestemmelserne i afsnit 2 og 3 og i efterfølgende tabel gælder følgende bestemmelser for tilskudsfoderblandinger:

4.1 Tilskudsfoderblandinger må i den fortynding, der er fastsat for deres anvendelse, ikke indeholde større andele af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger i tabellen.

4.2 For tilskudsfoderblandinger med indhold af selen gælder,

 • a) at indholdet af selen i mineralske foderblandinger ikke må overstige 10 mg pr. kg, og
 • b) at indholdet af selen i andre tilskudsfoderblandinger ikke må overstige 2,5 mg pr. kg.

4.3 Uanset bestemmelserne i nr. 4.1 må tilskudsfoderblandinger højst indeholde antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og vitamin D i de mængder, der er angivet i nr. 4.3.1 - 4.3.4.

4.3.1 Tilskudsfoderblandinger med indhold af antibiotika, vitamin D og/eller vækstfremmende stoffer må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.2 Mineralske foderblandinger til kvæg og svin må højst indeholde

 • a) 200.000 I.E. vitamin D pr. kg og
 • b) 1.000 mg antibiotika eller vækstfremmende stoffer pr. kg.

4.3.3 Tilskudsfoderblandinger til fjerkræ med indhold af coccidiostatica og andre lægemidler må højst indeholde det femdobbelte af det størsteindhold, der er fastsat for fuldfoderblandinger.

4.3.4 Flydende tilskudsfoderblandinger til kvæg, svin og fjerkræ må højst indeholde 200.000 I.E. vitamin D pr. kg.

4.3.5 Der kan ikke gøres brug af muligheden i nr. 4.3.1, hvis der samtidig er gjort brug af mulighederne i nr. 4.3.2, 4.3.3 eller 4.3.4.

4.3.6 Tilskudsfoderblandingerne nævnt i nr. 4.3.1 - 4.3.4 skal have et sådant indhold af andre stoffer, f.eks. proteiner eller mineraler, at de ikke kan anvendes som fuldfoder, men skal opblandes i andet foder før brug. Blandingerne må ikke anvendes til andre dyr end angivet i brugsanvisningen, jf. tabellen.

Bilag 1 (tabellen), side 1

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 700  Zinkba- C66H103 Æglæg- 

     citracin O16N17S gende 

         Zn    høner       15   100 

         (poly- 

         peptid  Kalkuner 4 uger  5   50 

         inde-       5. til 

         holdende     26. uge  5   20 

         12 til 

         20% zink) 

              Andet 

              fjerkræ, 4 uger  5   50 

              undtagen 5. til  5   20 

              ænder, 

              gæs og 

              duer 

              Kalve, 

              lam og  16 uger  5   50 

              gedekid 17. uge  5   20 

                  til 

                  6 måne- 

                  der 

                  6 måne- 

                  der    5   80  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Smågrise 4 måneder 5   50 

                  3 måneder 5   80  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Slagte- 

              svin   4-6 måne- 

                  der    5   20 

              Pelsdyr, 

              undtagen 

              kaniner      5   20 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 710  Spira- 

     mycin  I C43H- Kalkuner 26 uger  5   20 

         74O14N2 

         II C45H Andet  16 uger  5   20 

         76O15N2 fjerkræ 

         III C46 undta- 

         H78O15N2 gen 

         base   ænder, 

         (makro- gæs, æg- 

         lid)   læggende 

              høner, 

              duer 

              Kalve, 

              lam og 

              gedekid 16 uger  5   50 

                  17. uge 

                  til    5   20 

                  6 måneder 

                  6 måneder 5   80  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Smågrise 4 måneder 5   50 

                  3 måneder 5   80  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Slagte- 

              svin   4-6 måne- 

                  der    5   20 

              Pelsdyr, 

              undtagen 

              kaniner      5   20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 711  Virgi-  I C28  Æglæg- 

     niamycin H35O7N3 gende 

         II C43H høner       20   20 

         49O10N7 

              Kalkuner 26 uger  5   20 

              Andet 

              fjerkræ, 

              undtagen 

              ænder, 

              gæs, 

              duer   16 uger  5   20 

              Smågrise 4 måneder 5   50 

              Slagte- 

              svin   4-6 

                  måneder  5   20 

              Kalve  16 uger  5   50 

                  17. uge 

                  til 

                  6 måneder 5   80  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Slagte- 

              kvæg   -    15   40  I mærknin- 

                             gen skal 

                             anføres: 

                             »I tilskuds- 

                             foderblan- 

                             dinger bør 

                             største 

                             dosis i 

                             daglig 

                             fodermængde 

                             ikke over- 

                             stige: 

                             - for 100 

                             kg krops- 

                             vægt: 140 mg 

                             - over 100 

                             kg krops- 

                             vægt: 

                             tilsætning 

                             af 6 mg for 

                             hver yder- 

                             ligere 10 

                             kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 712  Flavo-  C70H124 

     fosfoli- O40N6P  Æglæg- 

     pol        gende 

              høner        2   5 

              Kalkuner 26 uger   1  20 

              Andet 

              fjerkræ, 

              undtagen 

              ænder, 

              gæs, 

              duer   16 uger   1  20 

              Smågrise 4 måneder  1  20 

                  3 måneder 10  25  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Slagte- 

              svin   4-6 måne- 

                  der     1  20 

              Pelsdyr 

              med und- 

              tagelse 

              af 

              kaniner       2   4 

              Kaniner       2   4 

              Kalve  6 måneder  6  16 

                  6 måneder  8  16  Kun i 

                             mælkeer- 

                             statninger 

              Slagte- 

              kvæg         2  10  I mærknin- 

                             gen skal 

                             anføres: 

                             »I tilskuds- 

                             foderblan- 

                             dinger bør 

                             største 

                             dosis i 

                             daglig 

                             fodermængde 

                             ikke over- 

                             stige: 

                             - for 100 

                             kg krops- 

                             vægt: 

                             40 mg 

                             - over 100 

                             kg krops- 

                             vægt: 

                             tilsætning 

                             af 1,5 mg 

                             for hver 

                             yderligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 5 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 713  Tylosin- Makrolid Smågrise 4 månder  10  40  Mindste 

     fosfat  produ-                 og største 

         ceret af                indhold er 

          Strep-                 udtryk som 

         tomyces                 tylosinbase 

         fradiae. 

         Sammen- Slagte- 4-6     5  20 

         sætning svin   måneder 

         af de 

         antibio- 

         tiske 

         bestand- 

         dele (1): Smågrise 

         I Tylosin 

         C46H77NO17 

         II Desmy- 

         cosin 

         C39H65N- 

         O14 

         III Macro- 

         cin 

         C45H75N- 

         O17 

         IV Relomy- 

         cin 

         C46H79N- 

         O17 

         Stofferne 

         skal 

         udgøre: 

         I: mini- 

         mum 80 % 

         I + II + 

         III + IV: 

         minimum 

         95 % 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 (1) Ifølge analysemetoden i British Pharmacopeia (Veterinary 1985) 

 Bilag 1 (tabellen), side 6 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 714  Monensin C36H61  Slagtekvæg      10  40  I mærkningen 

     natrium O11Na                  skal anfø- 

     Natrium-                     res: »I 

     salt af                     tilskuds- 

     monocar-                     foderblan- 

     boxyl-                      dinger bør 

     syrepo-                     største 

     lyether                     dosis i 

     produ-                      daglig fo- 

     ceret                      dermængde 

     af Strep-                    ikke over- 

     tomyces                     stige: 

     cinnamo-                     - for 100 

     nensis.                     kg krops- 

                             vægt: 140 

                             mg. 

                             - Over 100 

                             kg krops- 

                             vægt: 

                             Tilsætning 

                             af 6 mg for 

                             hver yder- 

                             ligere 

                             10 kg af 

                             dyrets 

                             kropsvægt. 

                             Farligt for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

                             Dette foder- 

                             stof inde- 

                             holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke tilrå- 

                             des, at an- 

                             vende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 7 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     A. Anti- 

     biotika 

 E 716  Salino- C42H69  Smågrise 4 måneder  30  60  I mærknin- 

     mycin  O11Na                  gen 

     natrium (Natrium-                skal an- 

         salt af Slagte- 4-6     15  30  føres: 

         monocar- svin   måeneder       »Farligt 

         boxyl-                 for hovbæ- 

         syrepoly-                rende dyr. 

         ether                  Dette foder- 

         produ-                 stof inde- 

         ceret                  holder et 

         af Strep-                tilsæt- 

         tomyces                 ningsstof 

         albus )                 af iono- 

         Indhold                 phor-grup- 

         af elai-                pen. Det 

         ophylin:                kan ikke 

         mindst                 tilrådes, 

         42 mg/kg                at anvende 

         salino-                 det sam- 

         mycin                  tidig med 

         natrium.                visse andre 

         Indhold                 lægemidler 

         af 17-                 f.eks. 

         epi-20-                 tiamulin«. 

         desoxy- 

         salino- 

         mycin: 

         under 

         40g/kg 

         salino- 

         mycin 

         natrium 

 E 717  Avila-  C57-62  Smågrise 4 måneder 20   40 

     mycin  H82-90 

         Cl1-2O31 

         -32 

         Oligosac- Slagte- 

         charid-  svin  4-6 

         blandinger    måneder  10   20 

         produ- 

         ceret af 

          Strepto- Slagte- 

         myces   kyllin- 

         virido-  ger        2,5  10 

         chromogenes. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 8 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     B. Anti- 

     oksydan- 

     ter 

 E 300  L-ascor- 

     binsyre C6H8O6 

 E 301  Natrium 

     -L-ascor- 

     bat   C6H7O6Na 

 E 302  Calcium- 

     L-ascor- 

     bat   C12H14O12 

         Ca.2H2O 

 E 303  5,6- 

     Diacetyl 

     -L-ascor- 

     binsyre C10H12O8 

 E 304  6-Palmi- 

     tyl-L- 

     ascorbin- 

     syre  C22H38O7                 Alle foder- 

 E 306  Stærkt                      stoffer 

     tokofe- 

     rolhol- 

     dige 

     ekstrak- 

     ter af 

     naturlig 

     oprin- 

     delse - 

 E 307  Synte- 

     tisk 

     alfa- 

     toko- 

     ferol  C29H50O2 

 E 308  Synte- 

     tisk 

     gamma- 

     toko- 

     ferol  C28H48O2 

 E 309  Synte- 

     tisk 

     delta- 

     toko- 

     ferol  C27H46O2 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 9 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     B. Anti- 

     oksydan- 

     ter 

 E 310  Propyl- 

     gallat  C10H12O5 

 E 311  Octyl- 

     gallat  C15H22O5             100: 

 E 312  Dode-                   alene 

     cylgal-                  eller 

     lat   C19H30O5             sammen 

 E 320  Buthyl- 

     hydroxy- 

     anisol 

     (BHA)  C11H16O2                Alle foder- 

 E 321  Bythyl-                     stoffer 

     hydroxy-                  150: 

     toluen                   alene 

     (BHT)  C15H24O              eller 

 E 324  Ethoxy-                   sammen 

     quin   C14H19ON 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 10 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     C. Aroma- 

     og appetit- 

     vækkende 

     stoffer 

     1. Alle 

     naturligt 

     forekom- 

     mende 

     produk- 

     ter og 

     de til 

     disse 

     svarende 

     synte- 

     tiske 

     produk- 

     ter. 

     2. Kun- 

     stige 

     stoffer 

 E 954  Saccha- C7H5NO3S Smågrise 4 måneder     150 

 (i)   rin 

 E 954  Calcium- C7H3   Smågrise 4 måneder     150 

 (ii)  sac-   NCaO3S 

     charinat 

 E 954  Natrium- C7H4Nna Smågrise 4 måneder     150 

 (iii)  saccha- O3S 

     rinat 

 E 959  Neohes- C28H36  Smågrise 4 måneder      35 

     peridin O15 

     dihydro- 

     chalcon 

              Hunde            35 

              Kalve            30 

              Får             30 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 11 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidiosta- 

     tica og 

     andre 

     lægemid- 

     ler 

 E 750  Amprolium 1-((4- Fjerkræ    62,5    125 I mærkningen 

          Amino-                 skal anfø- 

          2-propyl                res: 

          -5-pyri-                »Anvendelse 

          midinyl)                efter be- 

          methyl)                gyndt æg- 

          -2-pico-                lægning og 

          linium-                anvendelse 

          klorid                 til slagte- 

          hydro-                 fjerkræ de 

          klorid                 sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 E 751  Ampro-  Ampro-  Høns,       66,5  133 I mærkningen 

     -Etopa- lium:  kalkuner            skal anfø- 

     bat   1-((4-  og per-            res: 

     (Blan-  Amino-  lehøns             »Anvendelse 

     ding af 2-pro-                 efter be- 

     25 dele pyl-                  byndt æg- 

     Ampro-  5-pyri-                 lægning og 

     lium og midinyl)                anvendelse 

     1,6   methyl)                 til slagte- 

     dele   -2-pico-                fjerkræ de 

     Etopa-  linium-                 sidste 3 

     bat)   klorid                 døgn før 

         hydro-                 slagt- 

         klorid                 ningen er 

         Etopabat:                forbudt.« 

         Methyl- 

         4-aceta- 

         mido-2- 

         etoxy- 

         benzoat 

 E 752  Dinitol- 3,5-Di- Fjerkræ      62,5  125 I mærkningen 

     mid   nitro-                 skal anfø- 

         (DOT)                  res: 

         3,5-Di-                 »Anvendelse 

         nitro-2-                efter be- 

         toluamid                gyndt æglæg- 

                             ning og an- 

                             vendelse 

                             til slagte- 

                             fjerkræ de 

                             sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 E 754  Dime-  1,2-Di- Kalkuner      100   200 I mærkningen 

     tridazol methyl- Perlehøns     125   150 skal an- 

         5-nitro-                anføres: 

         imidazol                »Anvendelse 

                             efter be- 

                             gyndt æglæg- 

                             ning og 

                             anvendelse 

                             til slagte- 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 12 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

    cidiosta- 

    tica og 

    andre 

    lægemidler 

 755  Metiklor- 3,5-   Slagte-       125  125 I mærkningen 

    pindol  Diklor- kyllinger           skal an- 

         2,6-di- og perle-           føres: 

         methyl- høns              »Anvendelse 

         4-pyri-                 efter be- 

         dinol                  gyndt æglæg- 

                             ning og an- 

                             vendelse 

                             til slagte- 

                             fjerkræ de 

                             sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

              Kaniner       125  200 I mærkningen 

                             skal anfø- 

                             res: 

                             »Anvendelse 

                             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 E 756  Decoqui- 3-Etho- Slagte-       20   40 I mærkningen 

     nat   xycarbo- kyllinger           skal anfø- 

         nyl-4-                 res: 

         hydroxy-                »Anvendelse 

         6-decy-                 de sidste 

         loxy-7-                 3 døgn før 

         ethoxy-                 slagtningen 

         quino-                 er forbudt.« 

         lein 

 E 757  Monensin C36H61  Slagte-       100  125 I mærkningen 

     natrium O11Na  kyllinger           skal anfø- 

         Natrium-                res: 

         salt af                 »Anvendelse 

         monocar-                de sidste 

         boxyl-                 3 døgn før 

         syrepo-                 slagtningen 

         lyether                 er forbudt. 

         produ-                 Farligt for 

         ceret                  hovbærende 

         af Strep-                dyr. 

         tomyces                 Dette foder- 

         cinnamo-                stof inde- 

         nensis                 holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 13 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     lægemid- 

     ler 

     Monensin     Hønniker 16 uger  100  120 I mærkningen 

     natrium                     skal anfø- 

     (fortsat)                    res: 

                             »Farligt 

                             for hovbæ- 

                             rende dyr. 

                             Dette foder- 

                             stof inde- 

                             holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

              Kalkuner 16 uger  90  100  I mærkningen 

                             skal anfø- 

                             res: 

                             »Anvendelse 

                             de sidste 3 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt. 

                             Farligt for 

                             hovbærende 

                             dyr. 

                             Dette foder- 

                             stof inde- 

                             holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 14 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Cocci- 

     diostatica 

     og andre 

     lægemidler 

 E 758  Robeni- 

     din   1,3-Bis Slagte-       30   36 I mærkningen 

         ((4-   kyllin-            skal anfø- 

         kloro-  ger og             res: 

         benzyli- slagte-            »Anvendelse 

         den)   kalkuner            de sidste 

         amino)-                 5 døgn før 

         guanidin                slagtningen 

         hydro-                 er forbudt.« 

         klorid  Slagte- 

              kaniner      50   66 

              Avlska- 

              niner       60   66 

 E 759  Ronida- (1-Me-  Kalkuner      60   90  I mærkningen 

     zol   thyl-5-                 skal anfø- 

         nitroimi-                res: 

         dazol-                 »Anvendelse 

         2-yl)me-                efter be- 

         thylcar-                gyndt æg- 

         bamat                  lægning og 

                             anvendelse 

                             til slagte- 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 E 760  Iproni- 1-Me-  Kalkuner      50   85 I mærkningen 

     nidazol thyl-2-                 skal an- 

         isopropyl                føres: 

         -5-nitroi-               »Anvendelse 

         midazol                 efter be- 

                             gyndt æglæg- 

                             ning og an- 

                             vendelse 

                             til slagte- 

                             fjerkræ de 

                             sidste 6 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 15 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     læge- 

     midler 

 E 761  Meti-  Metik-  Slagte-      110  110 I mærkningen 

     klor-  pindol/ kyllin-            skal anfø- 

     methyl  3,5-Di-                 res: 

     benzo-  kloro-                 »Anvendelse 

     quat   -2,6-                  de sidste 

     (Blan-  dimethyl                5 døgn før 

     ding af -4-                   slagtningen 

     100 dele pyridinol                er forbudt.« 

     Meti- 

     klor-  Methyl- Hønniker 16 uger  110  110 - 

     pindol  benzo- 

     og 8,35 quat: 

     dele   7-Benzy- Slagte- 12 uger  110  110 I mærkningen 

     Methyl- loxy-6- kalkuner            skal an- 

     benzo-  butyl-                 føres: 

     quat)  3-metho-                »Anvendelse 

         xycar-                 de sidste 5 

         bonyl-                 døgn før 

         4-quino-                slagtningen 

         lon                   er forbudt.« 

 E 762  Arprino- 9-(2-  Slagte-       60   60 I mærkningen 

     cid   Kloro-6- kyllinger           skal an- 

         fluoro-                 føres: 

         benzyl)                 »Anvendelse 

         adenin                 de sidste 5 

                             døgn inden 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

              Hønniker 16 uger  60   60 - 

 E 763  Lasalo- C34H53  Slagte-       75  125 I mærkningen 

     cid na- O8Na   kyllinger           skal an- 

     trium                      føres: 

         Natrium-                »Anvendelse 

         salt af                 de sidste 

         monocar-                5 døgn før 

         boxyl-                 salgtningen 

         syre-                  er forbudt. 

         poly-                  Dette foder- 

         ether                  stof inde- 

         produ-                 holder et 

         ceret                  tilsæt- 

         af Strep-                ningsstof 

         tomyces                 af ionophor- 

         lasalien-                gruppen. Det 

         sis.                  kan ikke 

                             tilrådes, 

                             at anvende 

                             det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 16 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidiosta- 

     tica og 

     andre 

     læge- 

     midler 

     Lasalo-      Hønniker 16 uger  75   125 I mærkningen 

     cid                       skal an- 

     natrium                     føres: 

     (fortsat)                    »Dette fo- 

                             derstof 

                             indeholder 

                             et tilsæt- 

                             ningsstof 

                             af ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

              Slagte- 12 uger  90  125 I mærkningen 

              kalkuner            skal anfø- 

                             res: 

                             »Anvendelse 

                             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtnin- 

                             gen er 

                             forbudt. 

                             Dette 

                             foderstof 

                             indeholder 

                             et tilsæt- 

                             ningsstof 

                             af ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre 

                             lægemidler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 17 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     lægemidler 

 E 764  Halofu- 4(3H)-  Slagte-       2    3 I mærkningen 

     ginon  Quinazo- kyllinger           skal anfø- 

         linon-7-                res: 

         bromo-6-                »Anvendelse 

         chloro-                 de sidste 

         3(3-(3-                 5 døgn før 

         hydroxy-                slagtningen 

         2-piperi-                er forbudt.« 

         dyl) 

         aceto- 

         nyl)-di- 

         trans- 

         bromhyd- 

         rat 

              Kalkuner 12 uger  2    3 I mærkningen 

                             skal anfø- 

                             res: 

                             »Anvendelse 

                             de sidste 5 

                             døgn før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

 E765  Narasin C43H72  Slagte-      60   70 I mærkningen 

         O11   kyllinger           skal anfø- 

         Monocar-                res: 

         boxyl-                 »Anvendelse 

         syrepo-                 de sidste 5 

         lyether                 døgn før 

         produce-                slagtningen 

         ret af                 er forbudt. 

          Strepto-                Farligt for 

         myces                  hovbærende 

         aureofa-                dyr. 

         ciens.                 Dette foder- 

                             stof inde- 

                             holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 18 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidiosta- 

     tica og 

     andre 

     læge- 

     midler 

 E 766  Salino- C42H69  Slagte-      50    70 I mærkningen 

     mycin  O11Na  kyllinger           skal an- 

     na-   (Natrium-                føres: 

     trium  salt af                 »Anvendelse 

         monocar-                de sidste 5 

         boxyl-                 døgn før 

         syre-                  slagtningen 

         polyther                er forbudt. 

         produ-                 Farligt for 

         ceret af                hovbærende 

          Strep-                 dyr. 

         tomyces 

         albus) 

         Indhold                 Dette foder- 

         af elaio-                stof inde- 

         phylin:                 holder et 

         mindst                 tilsæt- 

         42 mg/kg                ningsstof af 

         salino-                 ionophor- 

         mycin                  gruppen. 

         natrium.                Det kan 

         Indhold                 ikke til- 

         af 17-                 rådes, at 

         epi-20-                 anvende det 

         desoxy-                 samtidig 

         salino-                 med visse 

         mycin                  andre læge- 

         cin:                  midler 

         under 40                f.eks. ti- 

         g/kg                  amulin.« 

         salino- 

         mycin 

         natrium. 

 E 768  Nicar-  Ækvimo- Slagte- 4 uger  100   125 I mærkningen 

     bazin  lekylært kyllinger           skal an- 

         kompleks                føres: 

         af 1,3-                 »Anvendelse 

         bis (4--                de sidste 

         nitro-                 9 døgn før 

         phenyl)                 slagtningen 

         urea og                 er forbudt.« 

         4,6-di- 

         methyl- 

         2-pyri- 

         midinol 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 19 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     lægemid- 

     ler 

 E 769  Nifursol 3,5-Di- Kalkuner      50   75 I mærkningen 

         nitro-N1                skal anfø- 

         -(5-nitro-               res: 

         furfury-                »Anvendelse 

         liden)                 de sidste 5 

         sali-                  døgn før 

         cylo-                  slagtningen 

         hydra-                 er forbudt.« 

         zid 

         Mindste 

         renhed: 

         98 % 

         (tør- 

         stof- 

         basis)                 Maksimal 

         De 3                  støvmængde 

         god-                  afgivet 

         kendte                 under hånd- 

         præpa-                 tering be- 

         raters                 stemt efter 

         karak-                 Stauber 

         teris-                 Heubach- 

         tika:                  metoden 1: 

         a) Mak-                 0,1 mikro- 

         simum-                 gram nifur- 

         indhold                 sol. 

         af nifur- 

         sol: 

         Hen- 

         holds- 

         vis 

         14,6 %, 

         44 % 

         og 50 %. 

         b) Mind- 

         ste sta- 

         bilitet: 

         24 måne- 

         der. 

         c) De 3 

         præpa- 

         raters 

         bære- 

         stof: 

         Majs- 

         stivelse 

         og ind- 

         hold af 

         henholds- 

         vis 12 %, 

         33 % og 

         34 % 

         sojabøn- 

         neolie 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     lægemid- 

     ler 

 E 770  Madura- C47H83  Slagte-       5    5 I mærkningen 

     micin-  O17N   kyllinger           skal anfø- 

     ammonium                     res: 

         Ammonium-                »Anvendelse 

         salt af                 de sidste 5 

         monocar-                døgn før 

         boxyl-                 slagtningen 

         syre-                  er forbudt. 

         poly-                  Farligt for 

         ether                  hovbærende 

         produ-                 dyr. 

         ceret af                Dette foder- 

          Actino-                stof inde- 

         madura                 holder et 

         yumaen-                 tilsætnings- 

         sis.                  stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læg- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

 E 771  Dicla-  2,6-Chlo- Slagte-    1      1 I mærkningen 

     zuril  ro-alfa- kyllinger           skal anfø- 

         (4-chlor-                res: 

         phenyl)-                »Anvendelse 

         4-(4,5-                 de sidste 5 

         dihydro-                døgn før 

         3,5-                  slagtningen 

         dioxo-                 er forbudt.« 

         1,2,4- 

         triazin- 

         2(3H)yl- 

         benzen 

         acetoni- 

         tril 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 21 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     læge- 

     midler 

 E 772  Narasin/ Narasin: Slagte- -     80   100 I mærkningen 

     nicar-  C43H72  kyllinger           skal anfø- 

     bazin  O11                   res: 

     (blan-  Mono-                  »Anvendelse 

     ding af carbo-                 de sidste 

     a) nara- xylsyre-                fem døgn før 

     sin med poly-                  slagtningen 

     b) ni-  ether                  er forbudt. 

     carbazin produ-                 Farligt for 

     i for-  ceret af                hovbærende 

     holdet  Strep-                 dyr. 

     1:1)   tomyces                Dette foder- 

         aureofa-                stof inde- 

         ciens i                 holder et 

         form af                 tilsætnings- 

         granu-                 stof af 

         later                  ionophor- 

         Nicar-                 gruppen; 

         bazin:                 det kan 

         Ækvi-                  ikke til- 

         moleky-                 rådes, at 

         lært kom-                an vende 

         pleks                  det sam- 

         af 1,3-                 tidig med 

         bis(4-                 visse andre 

         nitro-                 lægemidler 

         phenyl)                 f.eks. ti- 

         urea og                 amulin.« 

         4,6-di- 

         methyl- 

         2-pyri- 

         midinol 

 25   Halo-  4(3H)-  Hønniker  16 uger 3    3 Foreløbig 

     fuginon quina-                 godkendt 

         zolinon- 

         7-bromo- 

         6-chloro- 

         3(3-(3- 

         hydroxy- 

         2-piperi- 

         dyl) 

         acetonyl) 

         -di-trans- 

         bromhy- 

         drat 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 22 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     læge- 

     midler 

 26   Salino- C42H69 Slagte-  -     20   25 I mærkningen 

     mycin  O11Na  kaniner             skal anfø- 

     natrium (Na-                  res: 

         trium-                 »Anvendelse 

         salt af                 de sidste 

         monocar-                fem dage 

         boxyl-                 før slagt- 

         syre-                  ningen for- 

         polyether                budt. 

         produ-                 farligt for 

         ceret                  hovbærende 

         af                   dyr. 

          Strep-                 Dette foder- 

         tomyces                 stof inde- 

         albus)                 holder et 

         - Indhold                tilsætnings- 

         af elaio-                stof af 

         phylin:                 ionophor- 

         mindst                 gruppen. 

         42 mg/                 Det kan ikke 

         kg sali-                tilrådes at 

         nomycin                 anvende det 

         natrium                 samtidig med 

         - Indhold                visse andre 

         af 17-                 lægemidler 

         epi-20-                 f.eks. tia- 

         desoxy-                 mulin.« 

         salinomycin:              Foreløbig 

         under 40                godkendt 

         g/kg sa- 

         linomycin 

         natrium 

              Hønniker 12 uger 30    50 I mærkningen 

                             skal anfø- 

                             res: 

                             »Farligt 

                             for hov- 

                             bærende dyr. 

                             Dette foder- 

                             stof inde- 

                             holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes at an- 

                             vende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læge- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin. 

                             Foreløbig 

                             godkendt 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 23 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     D. Coc- 

     cidio- 

     statica 

     og andre 

     lægemidler 

 28   Madura- C47H83  Kalkuner 16 uger  5    5 I mærkningen 

     micin-  O17N                  skal anfø- 

     ammonium                     res: 

         Ammonium-                »Anvendelse 

         salt af                 de sidste 5 

         monocar-                døgn før 

         boxyl-                 slagtningen 

         syre-                  er forbudt. 

         polyether                Farligt for 

         produ-                 hovbærende 

         ceret af                dyr. 

          Actino-                Dette foder- 

          madura                 stof inde- 

          yumaensis.               holder et 

                             tilsætnings- 

                             stof af 

                             ionophor- 

                             gruppen. 

                             Det kan 

                             ikke til- 

                             rådes, at 

                             anvende det 

                             samtidig 

                             med visse 

                             andre læg- 

                             midler 

                             f.eks. 

                             tiamulin.« 

                             Foreløbig 

                             godkendt 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 24 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- 

     og gele- 

     rings- 

     midler 

 E 322  Lecithin - 

 E 400  Algin- 

     syre   - 

 E 401  Natrium- 

     alginat - 

 E 402  Kalium- 

     alginat - 

 E 403  Ammonium- 

     alginat -    Alle 

              dyrearter 

              eller 

              dyreka- 

              tego- 

              rier 

              und- 

              tagen 

              akvarie- 

              fisk 

 E 404  Calcium- 

     alginat -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 405  Propylen- 

     glycol- 

     alginat 

     (alginat 

     af 1,2 

     -pro- 

     pandiol) - 

 E 406  Agar   - 

 E 407  Carra- 

     geenan  - 

 E 408  Furcel- 

     leran 

     (fur- 

     cella- 

     ran)   - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 25 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- og 

     gele- 

     rings- 

     midler 

 E 410  Johan- 

     nesbrød- 

     kærne- 

     mel   - 

 E 411  Tamarin- 

     kærnemel - 

 E 412  Guar 

     gummi, 

     guarkærne- 

     mel   - 

 E 413  Traga- 

     canth  -                    Alle 

                             foder- 

                             stoffer 

 E 414  Arabisk 

     gummi  - 

 E 415  Xanthan 

     gummi  - 

 E 418  Gellan 

     gummi  Poly-  Hunde             Kun foder 

         tetra-  og katte            i konserves- 

         sac-                  dåser 

         charid 

         inde- 

         holdende 

         glucose, 

         glucoron- 

         syre og 

         rhamnose 

         (2:1:1) 

         produ- 

         ceret af 

          Pseudo- 

         monas 

         elodea 

         (ATCC 

         31466) 

 E 420  Sorbitol - 

 E 421  Mannitol -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 26 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- og 

     gele- 

     rings- 

     midler 

 E 422  Glycerol C3H8O3                 Alle foder- 

                             stoffer 

 E 432  Polyoxy- 

     ethylen 

     (20) sor- 

     bitan- 

     mono- 

     laurat  - 

 E 433  Polyoxy-                  5.000: 

     ethylen                  alene 

     (20) sor-                 eller 

     bitan-                   sam- 

     mono-                   men 

     oleat  -                 med 

 E 434  Polyoxy-                  andre 

     ethylen                  poly- 

     (20)                    sor- 

     sorbi-                   ba- 

     tan-                    ter 

     monopal- 

     mitat  - 

 E 435  Polyoxy- 

     ethylen 

     (20) 

     sor- 

     bitan- 

     mono- 

     stearat -                    Kun i mælke- 

                             erstatninger 

 E 436  Polyoxy- 

     ethylen 

     (20) 

     sorbitan 

     triste- 

     arat   - 

 E 440  Pectiner - 

 E 450  Penta-  Na5P3O10 Hunde          5000 Alle foder- 

 b (i)  natrium-     og katte            stoffer 

     trifos- 

     fat 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Bilag 1 (tabellen), side 27 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- og 

     gele- 

     rings- 

     midler 

 E 460  Mikro- 

     krystal- 

     linsk 

     cellu- 

     lose   - 

 E 460 

 (ii)  Cellulo- 

     sepulver 

 E 461  Methyl- 

     cellu- 

     lose   - 

 E 462  Ethylcel- 

     lulose  - 

 E 463  Hydroxy- 

     propyl- 

     cellu- 

     lose   - 

 E 464  Hydroxy- 

     propyl- 

     methyl- 

     cellu- 

     lose   - 

 E 465  Methyl- 

     ethyl- 

     cellu- 

     lose   -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 466  Natrium- 

     carboxy- 

     methyl- 

     cellu- 

     lose   - 

 E 470  Natrium-, 

     kalium- 

     og cal- 

     cium- 

     salte af 

     spise- 

     fedt- 

     syrer, 

     alene 

     eller 

     blande- 

     de; 

     disse 

     salte 

     frem- 

     stil- 

     les 

     enten 

     af spise- 

     lige 

     fedt- 

     stoffer 

     eller 

     destil- 

     lerede 

     spise- 

     fedtsy- 

     rer   - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 28 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- 

     og gele- 

     rings- 

     midler 

 E 471  Mono- og 

     digly- 

     cerider 

     af spise- 

     fedt- 

     syrer  - 

 E 472  Mono- 

     og digly- 

     cerider 

     af spise- 

     fedt- 

     syrer 

     forest- 

     ret med 

     følgende: 

     a) Eddi- 

     kesyre 

     b) Mælke- 

     syre 

     c) Citron- 

     syre 

     d) Vin- 

     syre 

     e) Mono- 

     og diace- 

     tylvin- 

     syre   - 

 E 473  Saccha- 

     rose- 

     estere 

     af fedt- 

     syrer 

     (estere 

     af sac- 

     charose 

     og spise- 

     fedt- 

     syrer)  -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 474  Saccha- 

     rose- 

     glyce- 

     rider 

     (blanding 

     af 

     estere 

     af sac- 

     charose 

     og mono- 

     og dig- 

     lyce- 

     rider af 

     spise- 

     fedt- 

     syrer)  - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 29 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- 

     og gele- 

     rings- 

     midler 

 E 475  Poly- 

     glyce- 

     rol- 

     estere 

     af ikke- 

     polyme- 

     rise- 

     rede 

     spise- 

     fedt- 

     syrer - 

 E 477  Mono- 

     estere 

     af pro- 

     pylen- 

     glycol 

     (1,2- 

     propan- 

     diol) og 

     spise- 

     fedt- 

     syrer, 

     alene 

     eller 

     blandet 

     med 

     diestere - 

 E 480  Stearoyl 

     -2-lac- 

     tylsyre -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 481  Natrium- 

     stearoyl 

     -2- 

     lactylat - 

 E 482  Calcium- 

     stearoyl- 

     2- 

     lactylat - 

 E 483  Stearyl- 

     tartrat - 

 E 484  Poly- 

     ethylen- 

     glycol- 

     glyce- 

     rinri- 

     cinoleat - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 30 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabili- 

     satorer, 

     fortyk- 

     nings- og 

     gele- 

     rings- 

     midler 

 E 486  Dextraner -                   Alle foder- 

                             stoffer 

 E 487  Poly- 

     ethylen- 

     gly- 

     col- 

     estere 

     af soja- 

     olie- 

     fedtsyre -    Kalve          6.000 

 E 488  Glycerin- 

     poly- 

     ethylen- 

     glycol- 

     estere 

     af talg- 

     fedtsyre -    Kalve          5.000 Kun i mælke- 

                             erstatninger 

 E 489  Ethere 

     af poly- 

     glycerol og 

     alkohol frem- 

     stillet 

     ved reduk- 

     tion af 

     oliesyre 

     og palmi- 

     tinsyre -    Kalve          5.000 

 E 490  1,2-Pro- C3H8O2  Malkekøer        12.000 

     pandiol      Slagtekvæg,       36.000 

              kalve, lam, 

              gedekid, 

              svin og 

              fjerkræ 

 E 491  Sorbitan- 

     mono- 

     stearat -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 492  Sorbitan- 

     tri- 

     stearat - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 31 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     E. Emul- 

     gatorer 

     stabi- 

     lisa- 

     torer, 

     fortyk- 

     nings- 

     og gele- 

     rings- 

     midler 

 E 493  Sorbi- 

     tanmono- 

     laurat  - 

 E 494  Sorbi- 

     tanmono- 

     oleat - 

 E 495  Sorbi- 

     tanmono- 

     palmitat - 

 E 496  Poly- 

     ethylen- 

     glycol 

     6000   -                  300 Alle foder- 

                             stoffer 

 E 497  Polyme- 

     rer af 

     poly- 

     oxypro- 

     pylen- 

     polyoxy- 

     ethylen 

     (M. 6.800 

     -9.000) -                  50 

 E 498  Poly- 

     glycerol 

     -polyri- 

     cinoleat -    Hunde 

 E 499  Cassia- 

     gummi  -    Hunde          17.600 Udelukkende 

              og katte            til foder- 

                             stoffer i 

                             konserves- 

                             dåser 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 32 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Farve- 

     stoffer 

     herunder 

     pigmen- 

     ter 

     1. Karo- 

     tenoider 

     og Xanto- 

     fyler: 

 E 160 c Capsan- 

     tin   C40H56O3               80 

 E 160 e Beta- 

     apo-8'- C30H40O              (Alene 

     caro-                   eller 

     tenal                   sammen 

 E 160 f Beta-apo     Fjerkræ         med 

     -8'-                    andre 

     caroten-                  karo- 

     syre-                   teni- 

     ethyles-                  der 

     ter   C32H44O2             og 

 E 161 b Lutein  C40H56O2             xanto- 

 E 161 c Krypto-                  fyler) 

     xanthin C40H56O 

 E 161 g Canta-  C40H52O2 a) Fjerkræ 

     xanthin      b) Hunde 

              og katte 

              c) Laks 

              og ørred          80 Må først 

                             anvendes 

                             fra seks- 

                             måneders 

                             alderen. 

                             Blanding af 

                             canthaxan- 

                             thin med 

                             astaxan- 

                             thin er 

                             tilladt, 

                             såfremt det 

                             totale ind- 

                             hold ikke 

                             er større 

                             end 100 ppm 

                             i fuldfoder- 

                             blandingen. 

              d) Prydfisk 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 33 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Far- 

     vestof- 

     fer her- 

     under 

     pigmen- 

     ter 

     1. Karo- 

     tenoider 

     og Xan- 

     tofyler:                  80 

 E 161 h Zeaxan- C40H56O2 Fjerkræ         (Ale- 

     thin                    ne 

 E 161 i Citra-                   eller 

     naxan-                   sam- 

     thin   C33H44O Æglæg-          men 

              gende          med 

              høner          andre 

                          karo- 

                          teno- 

                          ider 

                          og 

                          xanto- 

                          fyler) 

 E 161 j Astaxan- 

     thin   C40H52O4 a) 

              Laks og 

              ørreder         100  Må først 

                             anvendes 

                             fra seks- 

                             måneders- 

                             alderen. 

                             Blanding af 

                             astaxanthin 

                             med cantha- 

                             xanthin er 

                             tilladt, så- 

                             fremt det 

                             totale ind- 

                             hold ikke 

                             er større 

                             end 100 ppm 

                             i fuld- 

                             foder- 

                             blandingen. 

              b) Prydfisk 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 34 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Farve- 

     stoffer 

     herunder 

     pigmenter 

 11   Astaxan- Koncen- Laks            100 Største 

     thin-rig treret  og               indhold ud- 

     Phaffia biomasse ørred             trykt som 

     rhodo-  af gæren                astraxan- 

     zyma   Phaffia                thin. 

          rhodo-                 Må først 

          zyma                  anvendes 

         (CBS                  fra seks- 

         11694),                 måneders- 

         dræbt,                 alderen. 

         inde-                  Blanding af 

         holden-                 tilsætnings- 

         de mind-                stoffet med 

         ste 2,5                 canthaxan- 

         g asta-                 thin er 

         xanthin                 tilladt, 

         pr. kg                 såfremt 

         tilsæt-                 det totale 

         nings-                 indhold af 

         stof.                  astaxanthin 

                             og cantha- 

                             xanthin 

                             ikke er 

                             større end 

                             100 ppm i 

                             fuld- 

                             foderblan- 

                             dingen. 

                             Foreløbig 

                             godkendt. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 35 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Farve- 

     stoffer 

     herunder 

     pigmenter 

     2. Andre 

     farve- 

     stoffer 

 E 102  Tartra- C16H9N4 

     zin   O9S2Na3 

 E 110  Sunset  C16H10N2 

     yellow  O7S2Na2 

     FCF        Prydfisk 

 E 124  Ponceau C20H11N2 

     4 R   O10S3Na3 

 E 127  Erythro- C20H6L4 

     sin   O5Na2. 

         H2O 

 E 131  Patent  Calsium- 

     Blue V  salt af Alle              Ved anven- 

         m-hy-  dyre-             delse til 

         droxy-  arter             alle dyre- 

         tetra-  eller             arter el- 

         ethyl-  dyre-             ler dyre- 

         diamino- kate-             kategorier 

         triphe- gorier             undtaget 

         nyl-   und-              hunde og 

         carbinol tagen             katte gæl- 

         anhy-  hunde             der: 

         dride  og katte            Kun godkendt 

         di-sul-                 til foder- 

         fonsyre                 stoffer i 

                             produkter 

                             forarbejdet 

                             på grundlag 

                             af: 

                             i) Levneds- 

                             middelaf- 

                             fald. 

                             ii) Denatu- 

                             reret korn 

                             eller 

                             tapiokamel. 

                             iii) Andre 

                             basismate- 

                             rialer som 

                             er denature- 

                             ret med 

                             disse stof- 

                             fer eller 

                             farvet 

                             under den 

                             tekniske 

                             behandling 

                             for at 

                             sikre den 

                             nødvendige 

                             identifika- 

                             tion under 

                             fabrikatio- 

                             nen. 

              Hunde 

              og katte 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 36 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Farve- 

     stoffer 

     herunder 

     pigmenter 

 E 132  Indigo 

     tin   C16H8N2 

         O8S2Na2 Prydfisk 

 E 141  Chloro- 

     phyll- 

     kobber- 

     kompleks -    Prydfisk 

 E 142  Green S Natrium- Alle dyre-           Ved anven- 

     (Lis-  salt af arter             delse til 

     samin-  4,4'-  eller             alle dyre- 

     grøn)  bis(di- dyre-             arter eller 

         methyl- katego-            dyrekatego- 

         amino)  rier              rier und- 

         diphe-  undta-             tagen hunde 

         nylme-  gen              og katte 

         thylene hunde,             gælder: 

         -2-   katte og            Kun godkendt 

         naphtol prydfisk            til foder- 

         -3,6-                  stoffer i 

         disul-                 produkter 

         fonsyre                 forarbejdet 

                             af: 

                             i) Levneds- 

                             middelaf- 

                             fald. 

                             ii) Denatu- 

                             reret korn 

                             eller tapio- 

                             kamel 

                             iii) Andre 

                             basismate- 

                             rialer, som 

                             er denature- 

                             ret med 

                             disse stof- 

                             fer eller 

                             farvet 

                             under den 

                             tekniske 

                             behandling 

                             for at 

                             sikre den 

                             nødvendige 

                             identifika- 

                             tion under 

                             fabrika- 

                             tionen. 

              Hunde, 

              katte og 

              prydfisk 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 37 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     F. Far- 

     vestoffer 

     herunder 

     pigmen- 

     ter 

 E 153  Carbo 

     medici- 

     nalis 

     vegeta- 

     bilis  C    Prydfisk 

 E 160 B Bixin  C25H30O4 Prydfisk 

 E 172  Jernoxi- 

     der og 

     jernhy- 

     droxider Fe2O3  Prydfisk 

     3. De       a) Alle            Ved anven- 

     farve-      dyrearter           delse til 

     stoffer,     eller             alle dyre- 

     som i       dyrekate-           arter eller 

     fælles-      gorier             dyrekatego- 

     skabsbe-     undtagen            rier undta- 

     stemmel-     hunde             gen hunde og 

     serne er     og katte            katte gæl- 

     godkendt                     der: 

     til                       Kun godkendt 

     farvning                     til foder- 

     af lev-                     stoffer i 

     nedsmidl-                    produkter 

     ser,                       forarbejdet 

     bortset                     af: 

     fra                       i) Levneds- 

     Patent                      middelaf- 

     Blue V                      fald. 

     og Green                     ii) Andre 

     S.                        basismate- 

                             rialer, 

                             undtagen 

                             korn og 

                             tapiokamel, 

                             som er 

                             denatureret 

                             med disse 

                             stoffer 

                             eller far- 

                             vet under 

                             den tekni- 

                             ske behand- 

                             ling for at 

                             sikre den 

                             nødvendige 

                             identifika- 

                             tion under 

                             fabrikatio- 

                             nen. 

              b) Hunde 

              og katte 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 38 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     G. Kon- 

     serve- 

     rings- 

     stof- 

     fer 

 E 200  Sorbin- 

     syre   C6H8O2 

 E 201  Natrium- 

     sorbat  C6H7O2Na Alle 

              dyre- 

              arter 

              eller 

              dyre- 

              katego- 

              rier 

 E 202  Kalium- 

     sorbat  C6H7O2K 

 E 203  Calcium- 

     sorbat  C12H14 

         O4Ca 

 E 214  Ethyl-4- 

     hydroxy- 

     benzoat C9H10O3 

 E 215  Natrium- 

     methyl-4- 

     hydroxy- 

     benzoat C9H9O3Na                Alle foder- 

                             stoffer 

 E 216  Propyl- 

     4-hydroxy- 

     benzoat C10H12O3 

 E 217  Natrium- 

     propyl-4- 

     hydroxy- 

     benzoat C10H11 

         O3Na   Selskabs- 

              dyr 

 E 218  Methyl- 

     4-hydroxy- 

     benzoat C8H8O3 

 E 219  Natrium- 

     methyl-4- 

     hydroxy- 

     benzoat C8H7O3Na 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 39 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     G. Kon- 

     serverings- 

     stoffer 

 E 222  Natrium- 

     bisulfit NaHSO3  Hunde          en-  Alle 

              og katte         kelt- foderstof- 

                          vis  fer undta- 

                          eller gen rå fisk 

                          sam- og råt kød 

 E 223  Natrium-                  let: 

     metabi-                  500 

     sulfit  Na2S2O5              bereg- 

 E 236  Myresyre CH2O2               net 

 E 237  Natrium-                  som 

     formiat CHO2Na              SO2  Alle foder- 

                             stoffer 

 E 238  Calcium- 

     formiat C2H2O4Ca 

 E 240  Formal- 

     dehyd  CH2O   Svin   6 måneder    600  Kun i skum- 

                             metmælk 

              Alle 

              dyre- 

              arter             Kun til en- 

                             silering 

 E 250  Natrium- 

     nitrit  NaNO2  Hunde 

              og katte         100  Kun til 

                             foder til 

                             konserves- 

                             dåser 

 E 260  Eddike- 

     syre   C2H4O2 

 E 261  Kalium- 

     acetat  C2H3O2K 

 E 262  Natrium- 

     diacetat C4H7O4Na                Alle foder- 

                             stoffer 

 E 263  Calcium- 

     acetat  C4H6O4Ca 

 E 270  Mælke- 

     syre   C3H6O2 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     G. Kon- 

     serve- 

     rings- 

     stof- 

     fer 

 E 280  Propion- 

     syre   C3H6O2 

 E 281  Natrium- 

     propio- 

     nat   C3H5O2Na 

 E 282  Calcium- 

     propio- 

     nat   C6H10O4Ca                Alle foder- 

                             stoffer 

 E 283  Kalium- 

     propio- 

     nat   C3H5O2K 

 E 284  Ammonium- 

     propio- 

     nat   C3H9O2N 

 E 285  Methyl- 

     propion- 

     syre   C4H8O2  Drøv- 

              tyggere 

              fra drøv- 

              tygnin- 

              gens 

              begyn- 

              delse  -    1.000 4.000 

 E 295  Ammo- 

     nium- 

     formiat CH5O2N 

 E 296  DL-Æble- 

     syre   C4H6O5 

 E 297  Fumar- 

     syre   C4H4O4 

 E 325  Natrium- 

     lactat  C3H5O3Na                Alle foder- 

                             stoffer 

 E 326  Kalium- 

     lactat C3H5O3K 

 E 327  Calcium- 

     lactat C6H10O6Ca 

 E 330  Citron- 

     syre  C6H8O7 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 41 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     G. Kon- 

     serve- 

     rings- 

     stof- 

     fer 

 E 331  Natrium- 

     citrat - 

 E 332  Kalium- 

     citrat - 

 E 333  Cal- 

     cium- 

     citrat - 

 E 334  L-vin- 

     syre  C4H6O6 

 E 335  Natrium 

     -L- 

     tartrat -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 336  Kalium 

     -L-tar- 

     trat   - 

 E 337  Natrium- 

     og ka- 

     liumdob- 

     belt-L- 

     tartrat, 

     tetra- 

     hydrat  C4H4O6 

         KNa.4 H2O 

 E 338  Orthofos- 

     forsyre H3PO4 

 E 490  1,2-Pro- 

     pandiol C3H8O2  Hunde          53.000 

 E 507  Saltsyre HCl                   Kun til en- 

                             silering 

 E 513  Svovl- 

     syre   H2SO4 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 42 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       I.E./g fuld- og anven- 

                       foderblan-  delse 

                       ding eller 

                       daglig 

                       ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

     H. Vi- 

     taminer, 

     provita- 

     miner og 

     lignende 

     virkende 

     stoffer, 

     som er 

     kemisk 

     entydigt 

     beskre- 

     vet 

 E 672  1. Vita- 

     min A  -    Slagte- 

              kyllin- 

              ger   -     13,5 

              Ænder 

              til 

              slagt- 

              ning   -     13,5 

              Slagte- 

              kalku- 

              ner   -     13,5    Alle foder- 

              Lam til            stoffer, 

              slagt-             med undta- 

              ning   -     13,5    gelse af 

              Slagte-            foderstof- 

              svin   -     13,5    fer til 

              Slagte-            unge dyr 

              kalve  -     13,5 

              Kalve  -     25     Kun i 

                             mælkeerstat- 

                             ninger 

              Øvrige 

              dyre- 

              arter  -      -     Alle foder- 

                             stoffer 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 43 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       I.E./g fuld- og anven- 

                       foderblan-  delse 

                       ding eller 

                       daglig 

                       ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

     H. Vi- 

     taminer, 

     provita- 

     miner og 

     lignende 

     virkende 

     stoffer, 

     som er 

     kemisk 

     entydigt 

     beskre- 

     vet 

     2. Vita- 

     min D: 

 E 670  Vitamin 

     D2    Ergo- 

         calci- 

         ferol 

         C28H44O Smågrise      10     Kun i 

                             mæl- 

                             ke- 

                             er- 

                             stat- 

                             nin- 

                             ger 

              Slagte- 

              svin         2 

              Kalve        10     Kun 

                             i 

                             mæl- 

                             ke- 

                             er- 

                             stat- 

                             nin- 

                             ger 

              Kvæg         4        Sam- 

              Får         4        ti- 

              Hovbæ-                dig 

              rende                an- 

              dyr         4        ven- 

              Øvrige                del- 

              dyre-                se 

              arter,                af 

              und-                 Vita- 

              tagen                min 

              fjer-                D3 

              kræ         2        er 

                                for- 

                                budt 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 44 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       I.E./g fuld- og anven- 

                       foderblan-  delse 

                       ding eller 

                       daglig 

                       ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

     H. Vita- 

     miner, 

     provi- 

     taminer 

     og lig- 

     nende 

     virkende 

     stoffer, 

     som er 

     kemisk 

     entydigt 

     beskre- 

     vet 

 E 671  Vitamin 

     D3    Chole- 

         calci- 

         ferol 

         C27H44O Smågrise      10     Kun i 

                             mæl- 

                             ke- 

                             er- 

                             stat- 

                             nin- 

                             ger 

              Slagte- 

              svin         2 

              Kalve        10     Kun 

                             i 

                             mæl- 

                             ke- 

                             er- 

                             stat- 

                             nin- 

                             ger 

              Kvæg         4 

              Får         4 

              Hovbæ- 

              rende                Sam- 

              dyr         4        ti- 

              Slagte-               dig 

              kyllin-               an- 

              ger         5        ven- 

              Kalkuner       5        del- 

              Fjerkræ               se 

              i øvrigt       3        af 

              Fisk         3        Vita- 

              Øvrige                min 

              dyrearter              D2 

              eller                er 

              dyrekate-              for- 

              gorier        2        budt 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       I.E./g fuld- og anven- 

                       foderblan-  delse 

                       ding eller 

                       daglig 

                       ration 

 --------------------------------------------------------------------- 

     H. Vita- 

     miner, 

     provita- 

     miner og 

     lignende 

     virkende 

     stoffer, 

     som er 

     kemisk 

     entydigt 

     beskrevet 

     3. Alle stof- 

     fer i grup- 

     pen und- 

     tagen vita- 

     min A og 

     vitamin D                    Alle foder- 

                             stoffer 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 46 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 1   Jern - 

     Fe                  1.250 

                        (total)1) 

     Jern-(II) 

     -carbo- 

     nat   FeCO3 

     Jern- 

     (II)- 

     klorid, 

     tetra- 

     hydrat  FeCl2.4 H2O 

     Jern- 

     (III)- 

     klorid, 

     hexa- 

     hydrat  FeCl3.6 H2O 

     Jern- 

     (II)- 

     citrat, 

     hexa- 

     hydrat  Fe3(C6H5O7) 

         2.6 H2O 

     Jern- 

     (II)- 

     fumarat FeC4H2O4 

     Jern- 

     (II)- 

     laktat, 

     tri- 

     hydrat  Fe(C3H5 

         O3)2.3 H2O 

     Jern- 

     (III)- 

     oxid   Fe2O3 

     Jern-  Fe.(x)1-3 

     (II)-  .n H2O 

     chelat, (x = amino- 

     amino-  syrer fra 

     syre-  hydrolyse- 

     hydrat  rede soja- 

         proteiner) 

         Molekylevægt 

         på under 

         1500 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 47 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mikro- 

     mineral- 

     stoffer 

     Jern- 

     (II)- 

     sulfat, 

     mono- 

     hydrat  FeSO4.H2O          1.250 

                        (total)1) Godkendt i 

                             1. Denature- 

                             ret skummet- 

                             mælkspulver 

                             og i foder- 

                             blandinger 

                             fremstillet 

                             af denature- 

                             ret skummet- 

                             mælkspulver. 

                             De relevan- 

                             te bestem- 

                             melser i 

                             Kommissio- 

                             nens forord- 

                             ninger 

                             (EØF) nr. 

                             368/77 og 

                             (EØF) nr. 

                             443/77 skal 

                             overholdes. 

                             Det denatu- 

                             rerede skum- 

                             metmælks- 

                             pulver skal 

                             mærkes med 

                             oplysning 

                             om den til- 

                             satte mæng- 

                             de jern, 

                             udtrykt som 

                             grundstof. 

                             2. Andre 

                             foderblan- 

                             dinger end 

                             de under 

                             nr. 1 om- 

                             handlede. 

     Jern- 

     (II)- 

     sulfat, 

     hepta- 

     hydrat  FeSO4.7 

         H2O                   Godkendt i 

                             1. Denature- 

                             ret skummet- 

                             mælkspulver 

                             og i foder- 

                             blandinger 

                             fremstillet 

                             af denatu- 

                             reret skum- 

                             metmælkspul- 

                             ver. 

                             De relevan- 

                             te bestem- 

                             melser i 

                             Kommissio- 

                             nens forord- 

                             ninger 

                             (EØF) nr. 

                             368/77 og 

                             (EØF) nr. 

                             443/77 skal 

                             overholdes. 

                             Det denatu- 

                             rerede skum- 

                             metmælks- 

                             pulver skal 

                             mærkes med 

                             oplysning 

                             om den til- 

                             satte mæng- 

                             de jern, 

                             udtrykt som 

                             grundstof. 

                             2. Andre 

                             foderblan- 

                             dinger end 

                             de under 

                             nr. 1 om- 

                             handlede. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mikro- 

     mineral- 

     stoffer 

 E 2   Jod - I 

     Calcium- 

     jodat, 

     hexa- 

     hydrat  Ca(IO3) 

         2.6 H2O 

     Calcium- 

     jodat, 

     vandfrit Ca(IO3)2 Hovdyr: 

     Natrium-     (4 total) 

     jodid  NaI   1) 

     Kalium-      Fisk: 

     jodid  KI    (20 total) 

              1) 

              Andre 

              dyre- 

              arter 

              eller 

              dyre- 

              kate- 

              gorier: 

              10 

              (total)1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 49 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ralstof- 

     fer 

 E 3   Kobolt - Co                10 (total)1) 

     Kobolt- 

     (II)-acetat, 

     tetra- 

     hydrat  Co(CH3COO) 

         2.4 H2O 

     Basisk 

     kobolt- 

     (II)- 

     karbonat, 

     mono- 

     hydrat  2CoCO3. 

         3Co(OH)2. 

         H2O 

     Kobolt- 

     (II)- 

     klorid, 

     hexa- 

     hydrat  CoCl2.6 

         H2O 

     Kobolt- 

     (II)- 

     sulfat, 

     hepta- 

     hydrat  CoSO4.7 

         H2O 

     Kobolt- 

     (II)- 

     sulfat, 

     mono- 

     hydrat  CoSO4. 

         H2O 

     Kobolt- 

     (II)- 

     nitrat, 

     hexa- 

     hydrat  Co(NO3) 

         2.6 H2O 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 4   Kobber 

     - Cu 

     Kobber- 

     (II)- 

     acetat, 

     mono- 

     hydrat  Cu(CH3 

         COO)2. 

         H2O   Smågrise 16 uger    175 

                         (total)1) 

              Slagte- 

              svin   17. uge 

                  indtil 

                  slagtning   35 

                         (total)1) 

     Basisk 

     kobber- 

     (II)- 

     karbonat, 

     mono- 

     hydrat CuCO3. 

         Cu(OH)2. 

         H2O    Avlssvin        35 

                         (total)1) 

     Kobber- 

     (II)- 

     klorid, 

     di- 

     hydrat  Cu(Cl) 

         2.2 H2O Kalve         30 

                         (total)1) 

                         50 

                         (total) 

                         1)   Kun til mæl- 

                             keerstat- 

                             ninger. 

                             I andre 

                             fuldfoder- 

                             blandinger. 

     Kobber- 

     (II)- 

     methionat Cu(C5 

          H10NO2 

          S)2   Får          15 

                         (total)1) 

     Kobber- 

     (II)- 

     oxid   CuO   Andre 

              dyrearter 

              eller 

              dyre- 

              kate- 

              gorier         35 

                         (total)1) 

     Kobber- 

     (II)- 

     sulfat, 

     penta- 

     hydrat  CuSO4.5 

         H2O 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 51 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 4   Kobber 

     - Cu 

     Kobber- CuSO4.  Smågrise 16 uger   175   Denatureret 

     (II)-  H2O              (total) skummet- 

     sulfat,                 1)   mælkspulver 

     mono-                      og foder 

     hydrat                      blandinger 

     Kobber-      Slagte- 17. uge    35   fremstillet 

     (II)-       svin   indtil    (total) af denatu- 

                  slagt-    1)    reret skum- 

                  ning         metmælks- 

     Kobber-      Avls-         35   pulver: 

     (II)       svin         (total) De rele- 

     penta-                 1)    vante be- 

     hydrat      Får          15   stemmelser 

                         (total) i Kommi- 

              Andre         35   sionens 

              dyre-         (total) forordnin- 

              arter             ger (EØF) 

              eller             nr. 368/77 

              dyreka-            og (EØF) 

              tegorier            nr. 443/77 

              med und-            skal over- 

              tagelse            holdes. Det 

              af kalve            denature- 

                             rede skum- 

                             metmælks- 

                             pulver skal 

                             mærkes med 

                             oplysning 

                             om den 

                             tilsatte 

                             mængde 

                             kobber, 

                             udtrykt som 

                             grundstof. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 52 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 5   Mangan 

     - Mn                  250 

                        (total)1) 

     Mangan- 

     (II)- 

     karbonat MnCO3 

     Mangan- 

     (II)- 

     klorid, 

     tetra- 

     hydrat  MnCl2.4 

         H2O 

     Mangan- 

     (II)- 

     hydrogen- 

     fosfat, 

     tri- 

     hydrat  MnHPO4.3 

         H2O 

     Mangan- 

     (II)- 

     oxid   MnO 

     Mangan- 

     (III)- 

     oxid   Mn2O3 

     Mangan- 

     (II)- 

     sulfat, 

     tetra- 

     hydrat  MnSO4.4 

         H2O 

     Mangan- 

     (II)- 

     sulfat, 

     mono- 

     hydrat  MnSO4.4 

         H2O 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 53 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 6   Zink - 

     Zn                   250 

                        (total)1) 

     Zinklak- 

     tat, tri- 

     hydrat  Zn(C3H5O3) 

     2.3 H2O 

     Zinkace- 

     tat, di- 

     hydrat  Zn(CH3COO) 

         2.2 H2O 

     Zinkkar- 

     bonat  ZnCO3 

     Zink- 

     klorid, 

     mono- 

     hydrat  ZnCl2.H2O 

     Zinkoxid ZnO                   Største 

                             indhold af 

                             bly: 

                             600 mg/kg 

                             zinkoxid 

     Zinksulfat, 

     hepta- 

     hydrat  ZnSO4.7 

         H2O 

     Zink- 

     sulfat, 

     mono- 

     hydrat  ZnSO4. 

         H2O 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 54 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Størsteind- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  hold af   melser 

     stoffer nelse,  dyre-       grundstoffet vedr. 

         beskri- kate-       i mg/kg   produk- 

         velse  gori       (ppm) af   tion 

                       fuldfoderet og anven- 

                             delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     I. Mi- 

     kromine- 

     ral- 

     stoffer 

 E 7   Molybdæn 

     - Mo                  2,5 (total)1) 

     Ammonium- 

     molybdat, 

     tetra- 

     hydrat  (NH4)6Mo 

         7O24.4 H2O 

     Natrium- 

     molybdat, 

     dihydrat Na2MoO4.2 

         H2O 

 E 8   Selen - 

     Se                   0,5 (total)1) 

     Natrium- 

     selenit Na2SeO3 

     Natrium- 

     selenat Na2SeO4 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Ved total forstås det samlede indhold af det naturligt 

  forekommende og den tilsatte mængde af mikromineralet i 

  foderstoffet. 

 Bilag 1 (tabellen), side 55 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     J. Vækst- 

     fremmende 

     stoffer 

 E 850  Carbadox Methyl-3- Smågrise 4     20  50  I mærknin- 

         (2-quinoxa-               gen skal 

         linyl-                 anføres: 

         methy-                 »Anvendelse 

         len)                  de sidste 4 

         carbazat-                uger før 

         N1, N4-                 slagtningen 

         dioxid                 er forbudt.« 

         Mindste 

         renhed:                 »Under 

         96 %                  arbejdet 

         Den til-                beskyttel- 

         ladte                  seshandsker 

         tilbe-                 og ånde- 

         rednings-                drætsværn 

         karak-                 i form af 

         teri-                  støvmaske.« 

         stika: 

         - Indhold                Maksimal 

         af car-                 støvmængde 

         badox:                  afgivet 

         5 % eller                under hånd- 

         10 %                   tering 

         - Mind-                 bestemt 

         ste sta-                 efter 

         bilitet:                 Stauber 

         24 måne-                 Heuerbach- 

         der                   metoden1): 

         - Propion-                0,1 mikro- 

         syre:                  gram car- 

         0,5 %                  badox 

         - Soja- 

         olie: 7 % 

         - Sojamel: 

         op til 

         100 % 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer 

  Verlag 1984 

 Bilag 1 (tabellen), side 56 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     J. Vækst- 

     fremmende 

     stoffer 

 E 851  Olaquin- 

     dox   2-(N-2' Smågrise 4 måneder  15  50  I mærkningen 

         -(hydro-                skal anfø- 

         xy-                   res: 

         ethyl)-                 »Anvendelse 

         carba-                 de sidste 4 

         moyl)-3-                uger før 

         methyl-                 slagtningen 

         quinoxa-                er forbudt.« 

         lin- 

         N1, N4-                 Maksimal 

         dioxid                 støvmængde 

         Mindste                 afgivet un- 

         renhed:                 der håndte- 

         98 %                  ring bestemt 

         De til-                 efter Stau- 

         ladte                  ber Heu- 

         tilbered-                bachmeto- 

         nings-                 den1): 

         karakteri-               0,1 mikro- 

         stika:                 gram ola- 

         - Indhold                quindox. 

         af ola- 

         quindox:                For at be- 

         Højst                  skytte bru- 

         10 %.                  gernes 

         - Mindste                sundhed skal 

         stabili-                der i mærk- 

         tet:                  ningen af 

         24 måneder.               tilsætnings- 

         - Bærestof:               stoffet, 

         Calcium-                forblandin- 

         carbonat                ger og fo- 

         inde-                  derstoffer, 

         holden-                 anføres 

         de 1,5 %                følgende 

         poly-                  sikkerheds- 

         ethylen-                og advar- 

         glycol-                 selspå- 

         glycerin-                skrift for 

         ricino-                 at hindre 

         leat                  enhver ud- 

                             sættelse 

                             for stof- 

                             fet, særlig 

                             ved berø- 

                             ring eller 

                             indånding: 

                             »Advarsel: 

                             Risiko for 

                             fotoallergi 

                             hos perso- 

                             ner, der er 

                             modtagelige 

                             herfor«. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer 

  Verlag 1984 

 Bilag 1 (tabellen), side 57 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     J. Vækst- 

     fremmende 

     stoffer 

     Olaquin- 

     dox 

     (fortsat)     Smågrise 4 måneder 50  100  Kun i mælke- 

                             erstatninger 

                             I mærknin- 

                             gen skal 

                             anføres: 

                             »Anvendelse 

                             de sidste 4 

                             uger før 

                             slagtningen 

                             er forbudt.« 

                             Maksimal 

                             støvmængde 

                             afgivet 

                             under hånd- 

                             tering 

                             bestemt 

                             efter Stau- 

                             ber Heubach- 

                             metoden1): 

                             0,1 mikro- 

                             gram 

                             olaquindox. 

                             For at be- 

                             skytte 

                             brugernes 

                             sundhed 

                             skal der i 

                             mærkningen 

                             af tilsæt- 

                             ningsstof- 

                             fet, for- 

                             blandinger 

                             og foder- 

                             stoffer, 

                             anføres 

                             følgende 

                             sikkerheds- 

                             og advar- 

                             sels- 

                             påskrift 

                             for at 

                             hindre 

                             enhver 

                             udsættelse 

                             for stof- 

                             fet, særlig 

                             ved berø- 

                             ring eller 

                             indånding: 

                             »Advarsel: 

                             Risiko for 

                             fotoallergi 

                             hos perso- 

                             ner, der er 

                             modtagelige 

                             herfor«. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Reference: Fresenius Z. Anal. Kem. (1984) 318: 522-524, Springer 

  Verlag 1984 

 Bilag 1 (tabellen), side 58 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     L. Bin- 

     demidler, 

     anti- 

     klump- 

     nings- 

     midler 

     og koa- 

     gule- 

     rings- 

     midler 

 E 330  Citron- 

     syre   C6H8O7 

 E 470  Natrium-, 

     kalium- 

     og cal- 

     cium- 

     stea- 

     rater  C18H35O2Na, 

         C18H35O2K 

         og 

         C36H70O4Ca 

 E 516  Calcium- 

     sulfat, 

     dihydrat CaSO4.2 

         H2O                30.000 

 E 551 a Kisel- 

     syre, 

     bund- 

     fældet 

     og 

     tørret  -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 551 b Silicium- 

     dioxid - 

 E 551 c Kiselgur, 

     (diatome- 

     jord), 

     renset  - 

 E 552  Calcium- 

     silikat, 

     synte- 

     tisk   - 

 E 554  Natrium- 

     alumi- 

     niumsili- 

     kat, 

     synte- 

     tisk   - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 59 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     L. Bin- 

     demidler, 

     anti- 

     klump- 

     nings- 

     midler 

     og koa- 

     gule- 

     rings- 

     midler 

 E 558  Bentonit 

     og Mont- 

     moril- 

     lonit  -                20.000 Alle foder- 

                             stoffer 

                             Blanding med 

                             - »Antibio- 

                             tika«, 

                             - »Vækst- 

                             frem- 

                             mende stof- 

                             fer« og 

                             - »Coccidio- 

                             statica og 

                             andre læge- 

                             midler« 

                             er forbudt, 

                             bortset fra: 

                             - Tylosin- 

                             fosfat, 

                             - Monensin 

                             natrium 

                             - Narasin, 

                             - Ipronida- 

                             zol, 

                             - Lasalocid 

                             natrium, 

                             - Flavofos- 

                             folipol, 

                             - Salinomy- 

                             cin natrium, 

                             - Ronidazol, 

                             - Virginia- 

                             mycin, 

                             - Nicarba- 

                             cin, 

                             - Robenidin 

                             og 

                             - Madurami- 

                             cinammonium. 

                             Tilsætnings- 

                             stoffets 

                             specifikke 

                             navn an- 

                             føres på 

                             etiketten. 

 E 559  Kaolin- 

     ler, 

     asbest- 

     fri   Naturlige 

         mineral- 

         blandinger 

         inde- 

         holdende 

         mindst 65 

         % hydre- 

         rede 

         alumi- 

         nium- 

         silika- 

         ter med 

         kaolinit 

         som den 

         vigtig- 

         ste be- 

         standdel.                Alle foder- 

                             stoffer 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     L. Bin- 

     demidler, 

     anti- 

     klump- 

     nings- 

     midler 

     og koa- 

     gule- 

     rings- 

     midler 

 E 560  Naturlig Naturlige 

     blanding blandinger 

     af stea- af steatit 

     tit og  og chlorit, 

     chlorit asbestfri. 

         Minimum 

         85 % rent 

 E 561  Vermi-  Naturligt 

     culit  magnesium- 

         aluminium- 

         jernsili- 

         kat, 

         termisk 

         ekspan- 

         deret, 

         asbest- 

         fri. 

         Maksi- 

         malt 

         fluor- 

         ind- 

         hold: 

         0,3 %. 

 E 562  Sepiolit Hydreret 

         magne- 

         siumsi- 

         likat 

         af sedi- 

         mentær 

         oprin- 

         delse 

         inde- 

         holden- 

         de mindst 

         60 % 

         sepiolit 

         og højst 

         30 % 

         mont- 

         moril- 

         lonit, 

         asbest- 

         fri               20.000 Alle foder- 

                             stoffer 

 E 563  Sepio- 

     lit ler Hydreret 

         magne- 

         sium- 

         silikat 

         af sedi- 

         mentær 

         oprin- 

         delse 

         inde- 

         holden- 

         de mindst 

         40 % 

         sepio- 

         lit og 

         25 % 

         illit, 

         asbest- 

         fri               20.000 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 61 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     L. Bin- 

     demidler, 

     anti- 

     klump- 

     nings- 

     midler 

     og koa- 

     gule- 

     rings- 

     midler 

 E 565  Lignin- 

     sulfo- 

     nater  -                    Alle foder- 

                             stoffer 

 E 598  Calcium- 

     aluminat, 

     synte- 

     tisk   Calcium Fjerkræ,        20.000 Alle foder- 

         aluminat kaniner            stoffer 

         blanding og svin 

         inde- 

         holdende 

         35-51 % 

         A12O3. 

         Maksi- 

         mum- 

         indhold 

         af    Malke- 

         molyb-  køer              Alle foder- 

         dæn: 20 Slagte-         8.000 stoffer 

         mg/kg.  kvæg,             Foreløbig 

              kalve,             godkendt 

              lam, 

              gedekid 

 E 599  Perlit  Natur-                 Alle foder- 

         ligt na-                stoffer 

         trium- 

         alumini- 

         umsili- 

         kat, 

         varme- 

         ekspan- 

         deret, 

         asbestfri.               Alle foder- 

                             stoffer 

 2    Natro- 

     lit- 

     phonolit Naturlig Alle          25.000 Alle foder- 

         blanding dyrearter           stoffer 

         af sili- eller             Foreløbig 

         kater af dyre-             godkendt 

         alka-  kate- 

         linsk  gorier 

         og al- 

         kalisk 

         alumi- 

         nium og 

         hydra- 

         tise- 

         rede 

         sili- 

         kater 

         af 

         alumi- 

         nium, 

         natro- 

         lit 

         (43- 

         46,5 %) 

         og 

         feldspat. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 62 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     M. 

     pH-regu- 

     latorer 

 E 170  Calcium- 

     carbonat CaCO3 

 296   DL- og 

     L-Æble- 

     syre   C4H6O5 

     Ammonium- 

     dihydro- 

     genortho- 

     fosfat  NH4H2PO4 

     Diammo- 

     niumhy- 

     droge- 

     northo- 

     fosfat  (NH4)2HP 

         O4 

 E 339 

 (i)   Natrium- 

     dihydro- 

     genortho- 

     fosfat  NaH2PO4.2 

         H2O   Hunde 

              og katte 

 E 339 

 (ii)  Dina- 

     trium- 

     hydrogen- 

     ortho- 

     fosfat  Na2HPO4 

         Na2HPO4. 

         2 H2O 

         Na2HPO4.7 

         H2O 

         Na2HPO4. 

         12 H2O 

 E 339 

 (iii)  Trina- 

     trium- 

     ortho- 

     fosfat  Na3PO4. 

         12 H2O 

 E 340 

 (i)   Kalium- 

     dihydro- 

     genortho- 

     fosfat  KH2PO4 

 E 340 

 (ii)  Dikalium- 

     hydrogen- 

     ortho- 

     fosfat  K2HPO4 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 63 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     M. 

     pH-re- 

     gula- 

     torer 

 E 340 

 (iii)  Trika- 

     lium- 

     ortho- 

     fosfat  - 

 E 341 

 (i)   Calcium- 

     tetra- 

     hydro- 

     gen- 

     ortho- 

     fosfat  Ca(H2PO4) 

         2.H2O 

 E 341 

 (ii)  Calcium- 

     hydrogen- 

     ortho- 

     fosfat  CaHPO4, 

         CaHPO4. 

         2 H2O 

 E 350 

 (i)   Natrium- 

     malat 

     (salt af 

     DL-æble- 

     syre eller 

     L-æble- 

     syre)  - 

 E 450 

 a (i)  Dinatrium- 

     dihydro- 

     gendi- 

     fosfat  -    Hunde 

              og katte 

 E 450 

 a (iii) Tetrana- 

     triumdi- 

     fosfat  - 

 E 450 

 a (iv) Tetra- 

     kalium- 

     difosfat K4P2O7.3 

         H2O 

 E 450 

 b (i)  Penta- 

     natrium- 

     trifos- 

     fat   Na5P3O10 

 E 450 

 b (ii) Pentaka- 

     liumtri- 

     fosfat  - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     M. pH- 

     regula- 

     torer 

 500 

 (i)   Natrium- 

     carbonat - 

 500 

 (ii)  Natrium- 

     hydrogen- 

     carbonat NaHCO3 

 500 

 (iii)  Natrium- 

     sesqui- 

     carbonat - 

 501 

 (ii)  Kalium- 

     hydrogen- 

     carbonat KHCO3 

 503 

 (i)   Ammonium- 

     carbonat (NH4)2CO3. 

         H2O   Hunde 

              og katte 

 503 

 (ii)  Ammonium- 

     hydrogen- 

     carbonat NH4HCO3 

 507   Saltsyre HCl 

 510   Ammo- 

     nium- 

     klorid  NH4Cl 

 513   Svovl- 

     syre   H2SO4 

 524   Natrium- 

     hydroxid NaOH 

 E 525  Kalium- 

     hydroxid KOH 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 65 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     M. pH- 

     regula- 

     torer 

 E 526  Calcium- 

     hydroxid - 

 529   Calcium- 

     oxid   CaO   Hunde 

              og katte 

 540   Dicalcium- 

     difosfat - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 66 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       Aktivitets- og anven- 

                       enheder   delse 

                       mg/kg af 

                       fuldfoderet 

 --------------------------------------------------------------------- 

     N. En- 

     zymer 

 1    3-fytase 

     (EC 

     3.1.3.8) Præparat Svin 

         af 3-fy- (alle 

         tase   dyre-             Foreløbig 

         produ-  kate-             godkendt 

         ceret  gorier) 

         af Asper- 

         gillus 

         niger 

         (CBS 

         114,94) 

         med en  Fjerkræ 

         fytase- (alle 

         aktivi- dyre- 

         tet på  kate- 

         mindst  gorier) 

         5.000 

         FTU/g 

         for 

         faste 

         og fly- 

         dende 

         præpa- 

         rater 

 Bilag 1 (tabellen), side 67 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       CFU/kg af  og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     O. Mi- 

     kroorga- 

     nismer 

 1    Bacillus Præparat Smågrise 2    10exp9 10exp9 Foreløbig 

     cereus  af Ba-      måneder        godkendt 

     var.   cillus      4    0,5 x 10exp9 

     toyoi   cereus      måneder 10exp9 

     (CNCM   var.  Slagte- 6    0,2 x 10exp9 

     I-1012/  toyoi  svin   måneder 10exp9 

     NCIB   med ind- 

     40112)  hold på Søer       10exp9 2 x 

         mindst              10exp9 

         1010 

         CFU/g 

         tilsæt- 

         nings- 

         stof 

 2    Bacillus Blanding Smågrise 4    1,28 x 3,2 x Foreløbig 

     licheni- af            10exp9 10exp9 godkendt 

     formis  Bacillus 

     (DSM   licheni 

     5749) /  formis 

     Bacil-  og 

     lus sub- Bacillus 

     tilis   subtilis 

     (DSM   med ind- 

     5750)  hold på 

     (i for- 3,2 x 

     holdet  10exp9 

     1:1)   CFU/g 

         tilsæt- 

         nings- 

         stof 

         (1,6 x 

         10exp9 

         CFU/g 

         af hver 

         bakte- 

         rie) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 68 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     O. Mi- 

     kroor- 

     ganismer 

 3    Sacharo- Præpa-  Fede-  -    4 x  8 x  I mærknin- 

     myces  rat af  kvæg       10exp9 10exp9 gen skal 

     cerevi-  Saccha-                angives: 

     siae   romyces                »Mængden 

     (NCYC   cere-                 af Saccha- 

     Sc 47)  visiae                 romyces 

         med ind-                cerevisiae 

         hold af                 i den dag- 

         mindst                 lige foder- 

         5 x                   ration må 

         10exp9                 ikke over- 

         CFU/g                  stige 2,5 

         til-                  x 10exp10 

         sætnings-                CFU pr. kg 

         stof                  legemss- 

                             vægt. Der 

                             tilføjes 

                             0,5 x 1010 

                             CFU pr. 

                             hver yder- 

                             ligere 100 

                             kg legems- 

                             vægt«. 

                             Foreløbig 

                             godkendt. 

 4    Bacil-  Præpa-  Slagte-     0,5 x 2 x  Foreløbig 

     lus   rat af  kaniner     10exp9 10exp9 godkendt 

     cereus  Bacci- 

     (ATCC   lus 

     14893/  cereus Avlskaniner 

     CIP   med ind- 

     5832)  hold af 

         mindst 

         1010 

         CFU/g 

         tilsæt- 

         nings- 

         stof 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1 (tabellen), side 69 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Tilsæt- Kemisk- Dyreart Maksimum Mind- Stør- Bestem- 

     nings-  beteg-  eller  alder  ste  ste  melser 

     stoffer nelse,  dyre-       ind-  ind- vedr. 

         beskri- kate-       hold  hold produk- 

         velse  gori       ----------- tion 

                       mg/kg af   og anven- 

                       fuldfoderet delse 

 --------------------------------------------------------------------- 

     P. Ra- 

     dionu- 

     cleid 

     bindere 

 1.   Radio- 

     aktive 

     cæsium- 

     bindere 

     (137Cs og 

     134Cs) 

 1.1.  Ferri  NH4Fe  Drøvtyg- -           I mærkningen 

     (III)  (III)  gere              skal anføres 

     ammonium (-fe(II) (tamme             »Mængden af 

     hexacya- (CN)6)  og vildt-           ferri (III) 

     noferrat     levende)            ammonium 

     (II)       Kalve inden -         hexacyano- 

              drøvtyg-            ferrat (II) 

              ningens            i dagsratio- 

              begyn-             skal være 

              delse             mellem 10 

              Lam inden -    50   500 mg og 150 

              drøvtyg-            mg pr. 10 

              ningens            kg krops- 

              begyn-             vægt«. 

              delse             Foreløbig 

              Gedekid  -          godkendt 

              inden 

              drøv- 

              tygnin- 

              gens be- 

              gyndelse 

              Svin 

              (tamme og 

              vildt- 

              levende) - 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Bilag 1A 

 Liste over enzymer og mikroorganismer 

             A. Enzymer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktets     Aktiv(e)       Aktivitets- Ansvarlig for 

 handels-      bestanddel      enhed(er)  markedsføringen 

 betegnelse     (e)(1)        pr. g   (navn og adresse) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Avizyme tx  alpha-amylase  3.2.1.1    500  Orffa Danmark A/S 

        beta-glucanase 3.2.1.6    150  Jacob Gades Alle 

        xylanase    3.2.1.8    1500  4A DK-6600 Vejen 

        pectinase    3.2.1.15    50 

        protease    3.4.24.28   800 

 Porzyme sp  alpha-amylase  3.2.1.1    1000  Orffa Danmark A/S 

        beta-glucanase 3.2.1.6    250  Jacob Gades Alle 

        xylanase    3.2.1.8    400  4A DK-6600 Vejen 

        glucoamylase  3.2.1.3  til stede 

 Porzyme 

 tp 100    alpha-amylase  3.2.1.1    1000  Orffa Danmark A/S 

        beta-glucanase 3.2.1.6    150  Jacob Gades Alle 

        xylanase    3.2.1.8    4000  4A DK-6600 Vejen 

        pectinase    3.2.1.15    25 

 Porzyme 

 sf 100    beat-glucanase 3.2.1.6    400  Orffa Danmark A/S 

        xylanase    3.2.1.8    400  Jacob Gades Alle 

        pectinase    3.2.1.15    50  4A DK-6600 Vejen 

 Bio-Feed   Endo-1,4-beta- 3.2.1.8  800 FXU  NOVO NORDISK 

 Plus     xylanase               A/S Novo Alle 

                           DK-2880 Bagsværd 

        Endo-1,4-beta- 3.2.1.4   75 FBG 

        glucanase 

 Bio-Feed Pro Subtilisin   3.4.21.62  3,0 AU  NOVO NORDISK A/S 

                           Novo Alle 

                           DK-2880 Bagsværd 

 Bio-Feed   alpha-amylase  3.2.1.1  200 KNU  NOVO NORDISK A/S 

 Alpha                        Novo Alle 

                           DK-2880 Bagsværd 

 Bio-Feed   alpha-amylase  3.2.1.1  600 FXU  NOVO NORDISK A/S 

 Beta     Endo-1,4-beta- 3.2.1.8   50 KNU  Novo Alle 

        xylanase               DK-2880 Bagsværd 

 Phytase NOVO Phytase     3.1.3.8  5000 PU  NOVO NORDISK A/S 

                           Novo Alle 

                           DK-2880 Bagsværd 

 Grindazym   Endo-1,4-beta- 3.2.1.8 12000 FXU  Danisco Ingre- 

 GP 5000    xylanase               dients 

                           Edwin Rahrs Vej 

                           38 

                           DK-8220 Brabrand 

        Endo-1,4-beta- 3.2.1.73   5 BGU 

        glucanase 

 --------------------------------------------------------------------- 

 (1) Det specifikke navn efter enzymaktiviteten og 

  identifikationsnummeret ifølge International Union of 

  Biochemistry og ved mikrobiel oprindelse identifikation af 

  stammen med de internationalt anerkendte nomenklaturkoder og 

  stammens deponeringsnummer 

 B. Mikroorganismer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Produktets     Aktiv(e)      Kolonnidan-  Ansvarlig for 

 handels-      bestanddel     nende en-   markedsføringen 

 betegnelse     (e)(1)       heder pr. g (navn og adresse) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Yea-Sacc   Saccharomyces cerevisiae  109    Alltech 

        (kalve og malkekvæg)         Denmark A/S 

        NCYC 1026               Gråbrødrestræde 2 

                           DK-8900 Randers 

 BioSaf Sc 47 Saccharomyces cerevisiae 10 x109   Orffa Danmark 

        (kvæg) NCYC Sc 47           A/S, 

                           Jacob Gades Alle 

                           4A DK-6600 Vejen 

 BioPlus 2 B  Bacillus licheniformis  10 x 109   Chr. Hansens 

        (DMS 5749) og Bacillus        BioSystems, 

        subtilis (DMS 5750) i         Bøge Alle 10-12, 

        forholdet 1:1 (alle          DK-2970 Hørsholm 

        dyrekategorier undtagen 

        smågrise) 

 Toyocerin   Bacillus cereus var.   10 x 109   Lohmann-LTE-GmbH 

        toyoi (fjerkræ, kvæg         Am Seedeich 9-11 

        og kaniner)              D-27472 Cuxhaven 

        CNCM I-1012/NCIB 40112 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • (1) Identifikation af stamme med internationale anerkendte nomenklaturkoder og stammens deponeringsnummer.

Bilag 2

Betingelser for godkendelse af virksomheder, der producerer antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, forblandinger med disse tilsætningsstoffer og foderblandinger med disse forblandinger, samt krav til de godkendte virksomheders produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 2-4)

A. Betingelser for godkendelse

(Til § 1, stk. 2)

1. Teknisk udstyr

Virksomheden skal råde over anlæg og teknisk udstyr, der sikrer nøjagtig afvejning og ensartet opblanding. Virksomheder, der producerer forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal også sikre, at opblandingen af tilsætningsstoffer sker uden forurening.

2. Lagerfaciliteter

Tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal kunne oplagres på egnede steder, som er bestemt til oplagring af disse produkter, og som kan aflåses. Endvidere skal de kunne oplagres sådan, at de let kan identificeres, og sådan, at forveksling ikke er mulig.

3. Uddannelse

3.1. Ved produktion af tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer skal virksomheden have en person, der har et teoretisk og praktisk kendskab til de anvendte tilsætningsstoffer, deres egenskaber, analysering og behandling i forbindelse med fremstillingen, og som er ansvarlig for produktionen og for kontrollen med denne.

3.2. Ved fremstilling af foderblanding med indhold af tilsætningsstoffer skal den ansvarlige have de nødvendige kvalifikationer hertil.

4. Kontrol

Virksomheden skal kunne garantere

 • a) tilsætningsstoffernes overensstemmelse med denne bekendtgørelse,
 • b) arten og indholdet af de forskellige tilsætningsstoffer, homogeniteten og stabiliteten af tilsætningsstofferne i forblandinger, og
 • c) arten, indholdet af tilsætningsstofferne og den homogene iblanding af disse tilsætningsstoffer i foderblandinger.

ad a) og b)

Virksomheder, der producerer tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal råde over egne laboratoriefaciliteter til kontrol med, at de anvendte tilsætningsstoffer og forblandinger med indhold tilsætningsstoffer opfylder bekendtgørelsens bestemmelser.

Hvis en virksomhed ikke råder over egne laboratoriefaciliteter, skal den have indgået en bindende kontrakt med et laboratorium, der er godkendt af Plantedirektoratet, og som har forpligtet sig til for virksomheden at udføre de krævede laboratorieundersøgelser og til at give Plantedirektoratet adgang til analyseresultaterne, der tillige skal være tilgængelige på virksomheden.

ad c)

Virksomheder, der producerer foderblandinger med indhold af tilsætningsstoffer, skal regelmæssigt kontrollere arten og indholdet af tilsætningsstoffer samt den ensartede opblanding af disse i foderblandingerne.

B. Krav til produktionskontrol, regnskabsføring og indberetning

(Til § 1, stk. 3 og 4)

1. Produktionskontrol

For hver fremstillet forblandingstype med indhold af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen skal virksomheden udtage prøver af mindst hvert 10. parti, der hver for sig er fremstillet i en og samme blandingsproces, til laboratorieundersøgelser til sikring af, at indholdet af tilsætningsstoffer er i overensstemmelse med den garanterede mængde.

Virksomheden skal for de nævnte produktioner føre journal med oplysning om

 • a) partimærke,
 • b) fremstillingsdato,
 • c) partiets størrelse,
 • d) mængden af indblandet aktivt stof,
 • e) dato for prøveudtagning og
 • f) undersøgelsesresultatet.

2. Regnskabsføring

2.1. Producenter af tilsætningsstoffer

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når fabrikanten er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) art og mængde af producerede tilsætningsstoffer,
 • b) produktionsdatoen,
 • c) indholdet af aktivt stof,
 • d) art og mængde af udleverede tilsætningsstoffer og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger eller mellemhandlere, som tilsætningsstofferne leveres til.

Regnskabet over producerede tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet vedrørende udlevering mindst en gang månedligt.

2.2. Producenter af forblandinger

Fabrikanten eller dennes repræsentant, når fabrikanten er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af tilsætningsstoffer,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer,
 • c) produktionsdatoen,
 • d) indholdet af aktivt stof,
 • e) art og mængde af fremstillede forblandinger,
 • f) indholdet af aktivt stof i disse,
 • g) art og mængde af udleverede forblandinger og
 • h) navn og adresse på de fabrikanter af foderblandinger eller mellemhandlere, som forblandingerne leveres til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer skal føres dagligt og regnskabet med produktion og udlevering mindst en gang månedligt.

2.3. Forhandlere af tilsætningsstoffer eller forblandinger

Ved levering af tilsætningsstoffer eller forblandinger til en person, der ikke er fabrikant af henholdsvis forblandinger eller foderblandinger, skal denne person, samt eventuelle senere mellemhandlere føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) fabrikant/leverandør af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • b) art og mængde af indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger,
 • c) indholdet af aktivt stof i disse,
 • d) art og mængde af videresolgte tilsætningsstoffer og forblandinger og
 • e) navn og adresse på de fabrikanter af forblandinger og foderblandinger eller de mellemhandlere, som tilsætningsstofferne eller forblandingerne sælges til.

Regnskabet over indkøbte tilsætningsstoffer og forblandinger skal føres dagligt og regnskabet vedrørende udlevering mindst en gang månedligt.

2.4. Producenter af foderblandinger

Fabrikanter eller dennes repræsentant, når fabrikanten er etableret i et tredieland, skal føre et regnskab, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt fabrikant, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i de modtagne forblandinger,
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne og
 • e) ved eventuelt videresalg navn og adresse på modtager.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt og regnskabet over anvendelse og udlevering mindst en gang månedligt.

2.5. Landmænd

Landmænd, der er godkendt i medfør af § 1, stk. 5, skal føre et regnskab over produktionen, der mindst udviser

 • a) navn og adresse på leverandør af forblandinger samt fabrikant, hvis denne ikke er leverandør,
 • b) art og mængde af modtagne forblandinger,
 • c) indholdet af tilsætningsstoffer, dog ikke selen, i disse og
 • d) den anvendelse, der er gjort af forblandingerne.

Regnskabet over indkøbte forblandinger skal føres dagligt og regnskabet over anvendelsen mindst en gang månedligt.

3. Indberetning

Ved kalenderårets afslutning skal godkendte virksomheder indberette mængden af antibiotika, coccidiostatica og andre lægemidler, vækstfremmende stoffer og selen, som er produceret, indkøbt, videresolgt og anvendt.

Indberetningen skal ske på skemaer udsendt af Plantedirektoratet.

Bilag 3

Bestemmelser for pakning og mærkning af tilsætningsstoffer og forblandinger

(Til § 6)

1. Pakning:

Tilsætningsstoffer og forblandinger må kun forhandles i beholdere eller emballage, der er lukket sådan, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan bruges igen.

Tilsætningsstoffer må kun forhandles i den for stoffet godkendte formulering.

2. Mærkning:

2.1 Ved salg skal tilsætningsstoffer være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabel 1.

2.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Den Europæiske Union etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af tilsætningsstoffer, eller forblandinger.

2.3 For forblandinger, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabel 2, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstoffer angives den dato, der indtræder først.

Bilag 3 (tabel 1)

Mærkning af tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + »

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:        Tilsætningsstofgruppe: 

          -------------------------------------------------- 

          Anti-  Selen  Vita-  Enzy-  Mikro-  Alle- 

          bio-      miner, mer og organis- øvrige 

          tika,      provi- præpa- mer og  tilsæt- 

          cocci-     taminer rater  præpa-  nings- 

          diosta-     og   heraf  rater  stof- 

          tica      stoffer     heraf  grupper 

          og andre    med lig- 

          læge-      nende 

          midler     egen- 

          samt      skaber 

          vækst- 

          frem- 

          mende 

          stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætnings- 

 stoffernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1. 

 Identifika- 

 tionsnummer/ 

 stamme         +    +   +    +   Stamme   + 

                       IUB-  Regi- 

                       nummer strerings- 

                           nummer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde aktive 

 stoffer.        +    +   +    +        + 

                  Eventuelt      + 

                  vitamin 

                  E-indhold 

                  angives 

                  som ind- 

                  hold af 

                  alfa-toko- 

                  ferol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/firmanavn, 

 adresse/ 

 hovedsæde for den, 

 der er ansvarlig 

 for mærkningens 

 oplysninger.      +   +    +    +    +    + 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. Flydende 

 stoffer: 

 Nettovægt eller 

 nettorumfang.      +   +    +    +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgarantiens 

 sidste gyldighedsdato 

 eller holdbarheds- 

 angivelser regnet 

 fra fremstillings- 

 datoen.         +       +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til 

 brug for fabrikanter 

 af forblandinger til 

 foderstoffer«.     +   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende til brug 

 ved fremstilling af 

 foderstoffer«.             +    +    +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. Anføres 

 i tilslutning til 

 tilsætningsstoffets 

 specifikke navn.    o   o    o    o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. Anføres i 

 tilslutning til 

 tilsætningsstoffets 

 specifikke navn     o   o    o    o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Brugsanvisninger og 

 henstillinger vedrø- 

 rende sikkerheds- 

 forskrifter for 

 anvendelsen, når der 

 i spalten »Bestemmelser 

 vedrørende produktion 

 og anvendelse« i bilag 

 1 angives særlige 

 bestemmelser.      +   o1)   o1)   +   +    o1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelt angivelse 

 af særlige vigtige 

 kendetegn, som skyldes 

 fremstillingsprocessen. 

 I henhold til mærk- 

 ningsbestemmelserne 

 i spalten »Bestem- 

 melser vedrørende 

 produktion og an- 

 vendelse«.                   +   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens navn 

 eller firmanavn 

 samt adresse eller 

 hovedsæde, hvis 

 fabrikanten ikke er 

 ansvarlig for mærknin- 

 gens oplysninger.    +   o1)   o1)   +   +    o1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets reference- 

 nummer         +           +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Partiets fremstil- 

 lingsdato        +           +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Anføres i tilslutning til tilsætningsstoffets specifikke navn. 

 Mærkning af forblandinger 

 Bilag 3 (tabel 2) 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + » 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Antibio-  Vitaminer  Selen  Mikromi-  Antioxydanter- 

      tika, coc- provitami-     mineraler 

      cidiosta-  ner og       undtagen 

      tica og   stoffet       selen 

      andre læge- med lig- 

      midler   nende 

      samt vækst egenskaber 

      fremmende 

      stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 ningsstof- 

 fernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1. 

 Identifika- 

 tionsnummer/ 

 registre- 

 ringsnummer  +      +     +     +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive stoffer +      +     Total  Indholdet 

             Eventuelt  indhold af 

             indhold af  af Se  respektive 

             E-vitamin  angives grundstoffer 

             angives som      angives 

             indhold af 

             alfa- 

             tokoferol 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive stof- 

 fer, hvis der 

 er fastsat 

 størsteind- 

 hold af 

 stofferne i 

 fuldfoderet.                         + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængden af 

 aktive stof- 

 fer, hvis der 

 ikke er 

 fastsat stør- 

 steindhold af 

 stofferne i 

 fuldfode- 

 ret.1)                            + 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Farve-   Konser-  Enzymer Mikro-    Alle øvrige 

      stoffer   verings-  og    organismer  grupper: 

            midler   præpara- og præpa-   Aroma- og 

                  ter   rater     appetit- 

                  heraf  heraf     vækkende 

                             stoffer. 

                             Emulgatorer, 

                             stabilisa- 

                             torer og 

                             fortyknings- 

                             midler. 

                             Bindemidler, 

                             antiklump- 

                             ningsmidler 

                             og koagu- 

                             leringsmid- 

                             ler. 

                             pH-regula- 

                             torer. 

                             Radionu- 

                             cleid 

                             bindere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsæt- 

 ningsstof- 

 fernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1. 

 Identifika- 

 tionsnummer/ 

 registre- 

 ringsnummer  +      +     +     Stamme 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive stoffer             +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive stof- 

 fer, hvis der 

 er fastsat 

 størsteind- 

 hold af 

 stofferne i 

 fuldfoderet.   +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængden af 

 aktive stof- 

 fer, hvis der 

 ikke er 

 fastsat stør- 

 steindhold af 

 stofferne i 

 fuldfode- 

 ret.1)      +     + 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en 

  funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle 

  analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede metoder. 

 Mærkning af forblandinger (fortsat) 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + » 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Antibio-  Vitaminer  Selen  Mikromi-  Antioxydanter- 

      tika, coc- provitami-     mineraler 

      cidiosta-  ner og       undtagen 

      tica og   stoffet       selen 

      andre læge- med lig- 

      midler   nende 

      samt vækst egenskaber 

      fremmende 

      stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer.1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Forblanding«  +     +     +     +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyreart 

 eller dyre- 

 gruppe for- 

 blandingen er 

 beregnet til.  +     +     +     +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/ 

 firmanavn og 

 adresse/ 

 hovedsæde for 

 den, der er 

 ansvarlig for 

 oplysningerne.  +      +     +    +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens 

 navn/firmanavn 

 og adresse/ 

 hovedsæde, hvis 

 fabrikanten 

 ikke er 

 ansvarlig for 

 mærkningens 

 oplysninger.   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. For 

 flydende for- 

 blandinger 

 enten nettovægt 

 eller nettorum- 

 fang       +     +     +    +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgaran- 

 tiens sidste 

 gyldighedsdato 

 eller holdbar- 

 hedsangivelser 

 regnet fra 

 fremstillings- 

 datoen.      +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Farve-   Konser-  Enzymer Mikro-    Alle øvrige 

      stoffer   verings-  og    organismer  grupper: 

            midler   præpara- og præpa-   Aroma- og 

                  ter   rater     appetit- 

                  heraf  heraf     vækkende 

                             stoffer. 

                             Emulgatorer, 

                             stabilisa- 

                             torer og 

                             fortyknings- 

                             midler. 

                             Bindemidler, 

                             antiklump- 

                             ningsmidler 

                             og koagu- 

                             leringsmid- 

                             ler. 

                             pH-regula- 

                             torer. 

                             Radionu- 

                             cleid 

                             bindere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer.1)                          + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Forblanding«  +     +     +     +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Den dyreart 

 eller dyre- 

 gruppe for- 

 blandingen er 

 beregnet til.  +     +     +     +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Navn/ 

 firmanavn og 

 adresse/ 

 hovedsæde for 

 den, der er 

 ansvarlig for 

 oplysningerne.  +      +     +    +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Fabrikantens 

 navn/firmanavn 

 og adresse/ 

 hovedsæde, hvis 

 fabrikanten 

 ikke er 

 ansvarlig for 

 mærkningens 

 oplysninger.         +     + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Nettovægt. For 

 flydende for- 

 blandinger 

 enten nettovægt 

 eller nettorum- 

 fang       +     +     +    +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholdsgaran- 

 tiens sidste 

 gyldighedsdato 

 eller holdbar- 

 hedsangivelser 

 regnet fra 

 fremstillings- 

 datoen.                +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion 

  i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved officielle 

  analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede 

  metoder.(fortsættes) 

 Mærkning af forblandinger (fortsat) 

 Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + » 

 Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller 

 »o« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Antibio-  Vitaminer  Selen  Mikromi-  Antioxydanter- 

      tika, coc- provitami-     mineraler 

      cidiosta-  ner og       undtagen 

      tica og   stoffet       selen 

      andre læge- med lig- 

      midler   nende 

      samt vækst egenskaber 

      fremmende 

      stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug for 

 fabrikan- 

 ter af 

 foderblan- 

 dinger«.    +           + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende 

 til brug ved 

 fremstilling 

 af foderstof- 

 fer«.           +           +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsanvisnin- 

 ger i spalten 

 »Bestemmelser 

 vedrørende 

 produktion og 

 anvendelse« i 

 bilag 1 samt 

 evt. henstil- 

 linger vedr. 

 sikkerheds- 

 forskrifter 

 for anvendel- 

 sen.       +     +     +     +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn.      o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. An- 

 føres i 

 tilslutning 

 til tilsæt- 

 ningsstoffets 

 specifikke 

 navn. Dog 

 ikke for stof- 

 fer, hvor der 

 i spalten 

 »Bestemmelser 

 vedr. produktion 

 og anvendelse« 

 i bilag 1 an- 

 gives »foreløbig 

 godkendt«.   o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning          Tilsætningsstofgruppe: 

      ---------------------------------------------------------- 

      Farve-   Konser-  Enzymer Mikro-    Alle øvrige 

      stoffer   verings-  og    organismer  grupper: 

            midler   præpara- og præpa-   Aroma- og 

                  ter   rater     appetit- 

                  heraf  heraf     vækkende 

                             stoffer. 

                             Emulgatorer, 

                             stabilisa- 

                             torer og 

                             fortyknings- 

                             midler. 

                             Bindemidler, 

                             antiklump- 

                             ningsmidler 

                             og koagu- 

                             leringsmid- 

                             ler. 

                             pH-regula- 

                             torer. 

                             Radionu- 

                             cleid 

                             bindere 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udeluk- 

 kende til 

 brug for 

 fabrikan- 

 ter af 

 foderblan- 

 dinger«. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 »Udelukkende 

 til brug ved 

 fremstilling 

 af foderstof- 

 fer«.      +     +     +     +      + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Brugsanvisnin-  +     +     +     +      + 

 ger i spalten             Særlige Særlige 

 »Bestemmelser             vigtige vigtige 

 vedrørende              kende-  kende- 

 produktion og             tegn   tegn 

 anvendelse« i             som   som 

 bilag 1 samt             skyldes skyldes 

 evt. henstil-             frem-  frem- 

 linger vedr.             stil-  stil- 

 sikkerheds-              lings-  lings- 

 forskrifter              proces- proces- 

 for anvendel-             sen   sen 

 sen. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn.      o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. An- 

 føres i 

 tilslutning 

 til tilsæt- 

 ningsstoffets 

 specifikke 

 navn. Dog 

 ikke for stof- 

 fer, hvor der 

 i spalten 

 »Bestemmelser 

 vedr. produktion 

 og anvendelse« 

 i bilag 1 an- 

 gives »foreløbig 

 godkendt«.   o      o     o     o      o 

 --------------------------------------------------------------------- 

Bilag 4

Bestemmelser for mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

(Til § 7)

1. Mærkning af foderstoffer:

1.1 Ved salg skal foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer, være mærket med de oplysninger, der er nævnt i tabellen.

1.2 Den, der er ansvarlig for angivelserne, er den inden for Den Europæiske Union etablerede fabrikant, pakker, importør, sælger eller forhandler af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer.

1.3 Indholdet af et tilsætningsstof skal angives som mængden af det tilsatte stof.

1.4 I foderstoffer, dog ikke foderstoffer til selskabsdyr, skal indholdet af tilsætningsstoffer angives i mg pr. kg (ppm). Indholdet af vitamin A og D skal angives i I.E. pr. gram. Enzymer skal angives i aktivitetsenheder pr. gram eller pr. ml (mmol frigjort produkt pr. minut pr. gram enzympræparat) og mikroorganismer i kolonidannende enheder - CFU pr. gram.

1.5. For foderstoffer, der indeholder flere tilsætningsstoffer, hvis sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse regnet fra fremstillingsdatoen skal anføres ifølge tabellen, kan der som sidste gyldighedsdato eller holdbarhedsangivelse for alle tilsætningsstoffer angives den dato, der indtræder først.

1.6 Ved salg af foderstoffer, der

 • 1) er beregnet til selskabsdyr
 • 2) indeholder farvestoffer, konserveringsmidler eller antioxydanter, og
 • 3) er pakket i en emballage med et nettoindhold på højest 10 kg,

er det tilstrækkeligt at forsyne emballagen med angivelsen »tilsat farvestof«/ »farvet med«, »konserveret med« eller »tilsat antioxydant« ledsaget af ordene »EØF-tilsætningsstoffer«.

Betingelsen for denne angivelse er,

 • a) at der på emballage, beholder eller etiket er angivet et referencenummer, der gør det muligt at identificere tilsætningsstoffet , og
 • b) at fabrikanten efter anmodning oplyser det specifikke navn på det eller de anvendte tilsætningsstoffer.

1.7 Ved salg i løs vægt kan de oplysninger, der kræves og tillades ifølge dette bilag, meddeles i følgedokumentet.

1.8 Ved salg af små mængder foderstoffer, der er bestemt til den endelige forbruger, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne bringes til købers kendskab ved passende skiltning.

2. Supplerende mærkning af tilskudsfoderblandinger:

Ved salg af tilskudsfoderblandinger, der har større indhold af tilsætningsstoffer end fastsat for fuldfoderblandinger, skal mærkningen i medfør af afsnit 1 suppleres med følgende mærkning:

2.1 Varen skal betegnes »Tilskudsfoder« eller »Mineralsk foder«.

2.2 I fodringsvejledningen skal anføres: »Dette foder må kun anvendes til (dyreart og aldersklasse) med indtil ... gram pr. kg af det daglige foder«. Oplysninger herom skal være i overensstemmelse med bilag 1.

2.3 På mineralske foderblandinger med indhold af selen skal også angives

 • 1) Indholdet af selen, og
 • 2) »Urigtig anvendelse af mineralske foderblandinger med selen kan medføre forgiftning«.

Bilag 4 (tabellen)

Mærkning af foderstoffer, der indeholder tilsætningsstoffer

Mærkning, der er påbudt, er angivet med fed skrift eller » + »

Mærkning, der er tilladt, er angivet med almindelig skrift eller »o«

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:         Tilsætningsstofgruppe: 

       --------------------------------------------------------- 

       Antibio- Vitamin Vitamin  Kobber Antioxy-  Farve- 

       tika coc- A    E     og   danter   stoffer 

       cidiosta- og         Selen 

       tica og  Vitamin 

       andre   D 

       lægemid- 

       ler samt 

       vækst- 

       fremmen- 

       de 

       stoffer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætnings 

 stoffernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1.   +      +    +     +    +     + 

 Identifika- 

 tionsnum- 

 mer/stamme 

 På foder-                      »Tilsat 

 »Tilsat 

 stofferne                      anti-  farve- 

 til sel-                      oxy-  stof«/ 

 skabsdyr                      dant'  »Farvet- 

 skal angives                         med« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af 

 aktive 

 stoffer   +       +  Indholdet Indholdet 

                af alfa- af Cu 

                tokoferol henholdsvis 

                     Se 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:         Tilsætningsstofgruppe: 

       --------------------------------------------------------- 

       Konser-  Vitami- Mikro-  Enzymer  Mikro- 

       verings- ner   minera-  og præpa- organismer 

       midler  undtagen undtagen rater   og 

            vitamin kobber  heraf   præparater 

            A, D og og selen      heraf 

            E samt  1) 

            provi- 

            taminer 

            og stof- 

            fer med 

            lignende 

            virkning 

            1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tilsætnings 

 stoffernes 

 specifikke 

 navne, jf. 

 bilag 1.    +     o     o    +     + 

 Identifika-                IUB-nr.  Stamme 

 tionsnum- 

 mer/stamme 

 På foder-   Tilsat 

 stofferne   konserve- 

 til sel-   ringsstof'/ 

 skabsdyr   »Konserve- 

 skal angives ret med« 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mængde af        o    Indholdet 

 aktive              af pågæl- 

 stoffer              dende 

                  grundstof- 

                  fer 2) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion 

  i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved offentlige 

  analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede metoder. 

 2) Hvis tilsætningsstoffets specifikkenavn angives, skal disse 

  oplysninger også angives. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:         Tilsætningsstofgruppe: 

       --------------------------------------------------------- 

       Antibio- Vitamin Vitamin  Kobber Antioxy-  Farve- 

       tika coc- A    E     og   danter   stoffer 

       cidiosta- og         Selen 

       tica og  Vitamin 

       andre   D 

       lægemid- 

       ler samt 

       vækst- 

       fremmen- 

       de 

       stoffer 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste gyl- 

 dighedsdato 

 eller hold- 

 barheds- 

 angivelse 

 regnet fra 

 fremstil- 

 lingsdatoen   +    +       + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle 

 angivelser i 

 spalten 

 »Bestemmelser 

 vedrørende 

 produktion og 

 anvendelse« 

 i bilag 1 

 vedr. hen- 

 sigtsmæssig 

 anvendelse el. 

 lignende    +     +       +     +   +   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn.      o     o       o     o   o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn      o     o       o     o   o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Mærkning:         Tilsætningsstofgruppe: 

       --------------------------------------------------------- 

       Konser-  Vitami- Mikro-  Enzymer  Mikro- 

       verings- ner   minera-  og præpa- organismer 

       midler  undtagen undtagen rater   og 

            vitamin kobber  heraf   præparater 

            A, D og og selen      heraf 

            E samt  1) 

            provi- 

            taminer 

            og stof- 

            fer med 

            lignende 

            virkning 

            1) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Indholds- 

 garantiens 

 sidste gyl- 

 dighedsdato 

 eller hold- 

 barheds- 

 angivelse 

 regnet fra 

 fremstil- 

 lingsdatoen      o2)         +    + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Eventuelle 

 angivelser i 

 spalten 

 »Bestemmelser 

 vedrørende 

 produktion og 

 anvendelse« 

 i bilag 1 

 vedr. hen- 

 sigtsmæssig 

 anvendelse el. 

 lignende   +    +    +     +   + 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handelsnavn. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn.    o    o    o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 EØF-nr. 

 Anføres i til- 

 slutning til 

 tilsætnings- 

 stoffets 

 specifikke 

 navn     o    o    o    o    o 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • 1) Indholdet må kun angives, hvis tilsætningsstoffet har en funktion i selve foderstoffet og kan kontrolleres ved offentlige analysemetoder eller i givet fald ved veldokumenterede metoder.
 • 2) Hvis tilsætningsstoffets specifikkenavn angives, skal disse oplysninger også angives.
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Den Europæiske Unions rådsdirektiv 70/524/EØF (EFT 1970, L 270, s. 1), som ændret senest ved kommissionsdirektiv 97/6/EF (EFT 1997, L 35, s. 11)