Den fulde tekst

Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, fondsbeskatningsloven og virksomhedsskatteloven (Skattefrit datterselskabsudbytte m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 21. oktober 1996, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »§ 65 A, stk. 2« til: »§ 65 A, stk. 1«.

2. § 2, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.«

3. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »statsanerkendte rekonvalescent- og børnehjem« til: »statsanerkendte rekonvalescenthjem, døgninstitutioner for børn og unge og offentligt godkendte opholdssteder for børn og unge«.

4. § 13, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog kun, hvis det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.«

5. § 17, stk. 2, 3. pkt., affattes således:

»Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.«

6. I § 32, stk. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

§ 2

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, foretages følgende ændring:

1. § 65, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Det er en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, moderselskabet, ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, datterselskabet, i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.«

§ 3

I lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 30. september 1996, som senest ændret ved § 10 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Dette gælder dog kun, hvis fonden eller foreningen ejer mindst 25 pct. af aktie- eller andelskapitalen i det udbyttegivende selskab i en sammenhængende periode på mindst et år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven bortset fra konvertible obligationer og andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, indeksobligationer, uforrentede obligationer og præmieobligationer kan ikke indgå i virksomhedsordningen, medmindre den skattepligtige driver næring med sådanne aktiver.«

2. I § 2, stk. 4, ændres »jf. dog stk. 6« til: »jf. dog stk. 5«.

3. § 3, stk. 4, 1.-4. pkt., affattes således:

»Fast ejendom medregnes til den kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Skibe, der omfattes af bestemmelserne i afsnit III i afskrivningsloven, medregnes til den i afskrivningslovens § 13, jf. § 2, stk. 2, omhandlede saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i afsnit I i afskrivningsloven, medregnes til den i afskrivningslovens § 2, stk. 2, nævnte saldoværdi ved indkomstårets begyndelse. Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der omfattes af bestemmelserne i afskrivningslovens afsnit II, medregnes til den uafskrevne del af det i lovens § 8 nævnte afskrivningsberettigede beløb ved indkomstårets begyndelse.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 4 og 5, § 2 og § 3 har virkning fra og med den 1. januar 1998.

Stk. 3. § 4, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 1998.

Stk. 4. § 4, nr. 3, har virkning fra og med indkomståret 1997.

Stk. 5. Moderselskaber som nævnt i de hidtil gældende regler i selskabsskattelovens § 2, stk. 5, som har fået indeholdt udbytteskat af udbytte, der er vedtaget i perioden 1. januar 1992 til og med 31. december 1997, af aktier i et her i landet hjemmehørende selskab, der er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF, og som har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab i en sammenhængende periode på mindst to år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge, kan få tilbagebetalt den indeholdte udbytteskat. Krav om tilbagebetaling skal fremsættes skriftligt over for Told- og Skattestyrelsen senest den 31. december 1998. Kravet skal være ledsaget af dokumentation for, at moderselskabet opfylder betingelserne i 1. pkt. sammenholdt med direktiv 90/435/EØF for at modtage skattefrit datterselskabsudbytte.

Stk. 6. Moderselskaber som nævnt i de hidtil gældende regler i selskabsskattelovens § 13, stk. 3, og § 17, stk. 2, kan få genoptaget skatteansættelsen for indkomstår, hvori indgår udbytte, der er vedtaget i perioden 1. januar 1992 til og med 31. december 1997, af aktier i et datterselskab, hvori moderselskabet har ejet mindst 25 pct. af aktiekapitalen i en sammenhængende periode på mindst to år, inden for hvilken periode udbytteudlodningstidspunktet skal ligge. Det er en betingelse, at såvel moderselskabet som datterselskabet er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 2 i direktiv 90/435/EØF. Anmodning om genoptagelse skal fremsættes over for den kommunale skattemyndighed senest den 31. december 1998. Anmodningen skal være ledsaget af dokumentation for, at moderselskabet opfylder betingelserne i 1. og 2. pkt. sammenholdt med direktiv 90/435/EØF for at modtage skattefrit datterselskabsudbytte.

Givet på Amalienborg, den 3. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Carsten Koch