Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
Ved brev af 23. maj 2005 meddelte jordbrugskommissionen afslag på en ansøgning om dispensation til udstykning af en bygningsparcel på 1,0 ha fra en landbrugsejendom. Jordbrugskommissionen lagde ved afgørelsen vægt på, at bygningsparcellen i forvejen ikke udgør en selvstændig lod på mindre end 1,5 ha og ikke var afgrænset naturligt. Afgørelsen beroede på et skøn, der udøves af jordbrugskommissionen. Direktoratet for FødevareErhverv fandt, at jordbrugskommissionen havde udøvet dette skøn inden for landbrugslovens rammer, og måtte derfor afvise klagen. 1
Den fulde tekst

Klage over afslag på ansøgning om udstykning af bygningsparcel på under 1,5 ha.

 

 

Direktoratet for FødevareErhvervs skrivelse af 3. marts 2006 , j. nr. 3101-035-05-2565.

»---

I brev af 19. juni 2005 har De for K1 og K2 klaget over, at Jordbrugskommissionen for Storstrøms Amt den 23. maj 2005 har meddelt afslag på en ansøgning om dispensation til udstykning af en bygningsparcel på 1,0 ha fra landbrugsejendommen L matr.nr. - - -, - - -.

 

Direktoratets afgørelse:

Afgørelsen af, om der i den foreliggende sag kan meddeles tilladelse til udstykning af en bygningsparcel på 1,0 ha fra landbrugsejendommen L matr.nr. - - -, - - -, beror på et skøn, der udøves af jordbrugskommissionen.

 

Efter § 16, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 863 af 19. august 2004 om regionale jordbrugskommissioner kan Direktoratet for FødevareErhverv alene tage stilling til jordbrugskommissionens afgørelser for så vidt angår retlige spørgsmål. Jordbrugskommissionens afgørelser kan, for så vidt angår skønsmæssige spørgsmål, ikke påklages.

 

Direktoratet for FødevareErhverv finder, at Jordbrugskommissionen for Storstrøms Amt har udøvet dette skøn inden for landbrugslovens rammer og må derfor afvise Deres klage, jf. nedenfor.

 

Direktoratets afgørelse kan efter bekendtgørelsens § 16, stk. 3, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Redegørelse for sagen:

I enslydende breve af 17. april 2005 har De for K1 og K2 søgt Jordbrugskommissionen for Storstrøms Amt og Storstrøms Amtskommune om dispensation til udstykning af en bygningsparcel på 1,0 ha fra landbrugsejendommen L matr.nr. - - -, - - -.

 

De oplyser, at De ved udstykning af bygningsparcellen løber ind i et dilemma mellem landbrugslovens regler om en mindste grundstørrelse på 1,5 ha og naturbeskyttelseslovens bestemmelse om strandbeskyttelseslinie. De anmoder derfor om, at man ved udstykning af et areal på 1,0 ha kan nå et kompromis mellem landbrugslovens regler og naturbeskyttelseslovens regler.

 

Jordbrugskommissionen har den 23. maj 2005 meddelt afslag til udstykning af bygningsparcellen med ca. 1,0 ha, jf. landbrugslovens § 7, stk. 2.

 

Kommissionen har ved afgørelsen lagt vægt på, at bygningsparcellen i forvejen ikke udgør en selvstændig lod på mindre end 1,5 ha og ikke er afgrænset naturligt. Kommissionen finder ikke, at det forhold, at ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinien, kan begrunde en fravigelse af lovens 1,5 ha grænse.

 

Ved brev af 24. maj 2005 søgte De herefter Storstrøms Amt om tilladelse til at fraskille bygningsparcellen med 1,5 ha.

 

Storstrøms Amts Natur- og Plankontor har ved brev af 23. juni 2005 meddelt Dem afslag på fastsættelse af skel for et jordtilliggende på 1,5 ha. Afgørelsen blev truffet efter naturbeskyttelseslovens § 65 (lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer).

 

Det fremgår af afgørelsen, at:

 

- Der er lagt vægt på, at L ligger i et højt prioriteret naturbeskyttelsesområde, hvortil der knytter sig såvel landskabelige som naturmæssige interesser.

- Området ved L er udpeget som såvel internationalt som særligt regionalt naturbeskyttelsesområde.

- Kystlandskabet her er åbent og sårbart overfor ændringer herunder ændringer i ejendomsstrukturen.

- Fastlæggelse af nye skel vil - hvis de ikke følger naturlige afgrænsninger i landskabet såsom bygninger, veje, eksisterende beplantninger o.lign. - medføre markante ændringer af det åbne kystlandskab.

 

I brev af 19. juni 2005 klager De over jordbrugskommissionens afgørelse og i næsten enslydende brev af 29. juni 2005, klager De til Naturklagenævnet over amtets afgørelse.

 

I klagen anmoder De om, at der må ske en afklaring af den uoverensstemmelse, som hersker mellem naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse og landbrugslovens bestemmelse om en mindste grundstørrelse på 1,5 ha.

 

Redegørelse for Direktoratets afgørelse:

I henhold til § 7, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme (lov nr. 435 af 9. juni 2004) kan jordbrugskommissionen meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves, når særlige forhold taler for det.

 

Det følger af § 16 i landbrugslovscirkulæret (cirkulære nr. 36 af 3. juni 2005), at der kan dispenseres fra arealgrænsen på 1,5 ha i lovens § 6, stk. 3, når forholdene taler for det, f.eks. hvis bygningslodden er naturligt afgrænset med et areal, som i forvejen er mindre end 1,5 ha.

 

Afgørelsen af, om forholdene taler for en dispensation, beror på et skøn, som udøves af jordbrugskommissionen.

 

Direktoratet for FødevareErhverv finder, at jordbrugskommissionen har udøvet sit skøn inden for landbrugslovens rammer og må derfor afvise Deres klage.

 

Det tilføjes, at direktoratet efterfølgende har fået oplyst, at restejendommen med ejendommens beboelsesbygning er blevet udstykket med et areal på 1,5782 ha bestående af en naturligt afgrænset bygningsparcel på 0,7523 ha og to fraliggende lodder på henholdsvis 0,2617 ha og 0,5642 ha.

 

Udstykningen er i relation til landbrugsloven gennemført via en landinspektørerklæring, og Storstrøms Amt har den 21. november 2005 meddelt dispensation til udstykningen i medfør af § 65 i naturbeskyttelsesloven.

 

Amtet har ved afgørelsen lagt vægt på, at de nye skel, der fastlægges, følger de eksisterende grænser omkring bygningslodden, og at skelfastlæggelsen derfor ikke ændrer kystlandskabet væsentligt.

 

Under henvisning hertil og til Deres anmodning om, at der må ske en afklaring af den uoverensstemmelse, som hersker mellem naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse og landbrugslovens bestemmelse om en mindste grundstørrelse på 1,5 ha, skal direktoratet anføre følgende:

 

Direktoratet for FødevareErhverv finder, at der normalt bør dispenseres fra arealgrænsen på 1,5 ha i § 6, stk. 3, i lov om landbrugsejendomme i tilfælde, hvor en landbrugsejendom, der ligger inden for strandbeskyttelseslinien, ønskes nedlagt som landbrugsejendom ved udstykning eller på anden måde, såfremt bygningsparcellen er naturligt afgrænset.

 

Baggrunden herfor er, at der i henhold til naturbeskyttelseslovens § 15 som udgangspunkt ikke må foretages ændring i tilstanden af arealer, der ligger inden for strandbeskyttelseslinien, herunder foretages udstykning, hvorved der fastlægges nye skel.

 

Det bemærkes i den forbindelse, at bygningsparcellen på 1,0 ha i nærværende sag ikke var naturligt afgrænset. Der var derfor ikke umiddelbart grundlag for at dispensere fra 1,5 ha grænsen.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

---«

 

 

Officielle noter

1 Peter Mortensen: Landbrugsloven – Landbrugets retsforhold II (2005), s. 97