Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven) (Udvidelse af acontoskatteordningen for selskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 26. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 30, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Hvis et selskab eller en forening m.v. er i væsentlig restance med restskat som nævnt i stk. 1 eller med indkomstskat som nævnt i § 30 A, stk. 1, kan skatteministeren bestemme, at de nævnte skatter forfalder til betaling samtidig med fristen for indgivelse af selvangivelse, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2 og 4.«

2. § 30 A, stk. 1, affattes således:

»For selskaber og foreninger m.v., hvis første indkomstår er påbegyndt før den 29. januar 1992, og som ikke er omfattet af 5.-8. pkt., forfalder indkomstskatten til betaling den 1. november i det kalenderår, der følger efter indkomståret, eller ved et forskudt indkomstår den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. I disse tilfælde skal der til indkomstskatten betales et tillæg på 11 3/4 pct. § 30 finder tilsvarende anvendelse ved betaling af indkomstskat og tillæg. Ved skattenedsættelse, jf. § 30, stk. 4, forrentes det for meget betalte skattebeløb dog fra indbetalingsdagen at regne. Anpartsselskaber, hvis indbetalte anpartskapital den 1. januar 1997 eller senere ikke udgør mindst 200.000 kr., skal betale indkomstårets forventede indkomstskat i løbet af indkomståret efter reglerne i § 29 A, jf. §§ 29 B-30. Selskaber og foreninger m.v. med en skattepligtig indkomst på 10 mio. kr. eller derover for indkomståret to år forud for det pågældende indkomstår skal betale indkomstskat i løbet af indkomståret efter reglerne i § 29 A, jf. §§ 29 B-30. For sambeskattede selskaber m.v. efter § 31 udgør den skattepligtige indkomst den samlede skattepligtige indkomst (sambeskatningsindkomsten) for indkomståret to år forud for det pågældende indkomstår, og for moderselskaber m.v. omfattet af tvungen sambeskatning efter § 32 udgør den skattepligtige indkomst moderselskabets m.v. skattepligtige indkomst for indkomståret to år forud for det pågældende indkomstår. Har et selskab m.v. betalt indkomstskat efter 5.-7. pkt., skal der også for efterfølgende indkomstår betales acontoskat.«

3. I § 30 A, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, 5. og 6. pkt.« til: »stk. 1, 5.-8. pkt.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 1998.

Givet på Amalienborg, den 3. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Carsten Koch