Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om skibsregistrering og søloven (Forenkling af anmeldelsespligt, om skorstensmærker og kontorflag og registrering af anpartsselskaber uden bestyrelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om skibsregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 11. april 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvilke oplysninger Skibsregistret af egen drift skal indhente i andre offentlige registre.«

2. § 15, stk. 1, affattes således:

»De i Skibsregistret optagne rederier, der ønsker at benytte særlige skorstensmærker eller kontorflag, kan indgive anmeldelse til Patentdirektoratet, som fører et register over de anmeldte skorstensmærker og kontorflag. Erhvervsministeren fastsætter regler om ansøgning, registrering, sletning m.v. af skorstensmærker og kontorflag samt regler om gebyrer for indlevering af ansøgninger og for udskrifter af registret.«

§ 2

I søloven, lov nr. 170 af 16. marts 1994, som ændret ved lov nr. 205 af 29. marts 1995, lov nr. 394 af 22. maj 1996 og lov nr. 14 af 13. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter litra e som nyt litra:

»f. anpartsselskaber, der ikke har valgt en bestyrelse, når mindst to tredjedele af direktionen er danske statsborgere, der er bosat her i riget,».

Litra f bliver herefter litra g.

2. I § 1, stk. 3, ændres »litra f« til: »litra g«.

3. I § 103, stk. 2, ændres »litra a, e og f« til: »litra a, e, f og g«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 1998.

Stk. 2. De rederier, der før denne lovs ikrafttræden har registreret skorstensmærker og kontorflag, bevarer fortsat deres eneret til disse.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, der følger af de særlige grønlandske forhold.

Stk. 3. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, der følger af de særlige færøske forhold.

Givet på Amalienborg, den 3. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen