Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelser i klinisk biomekanik ved Odense Universitet


I medfør af § 2, stk. l og § 11, stk. 2, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 334 af 27. maj 1993, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes struktur og formål

§ 1. Uddannelserne består af en bacheloruddannelse på 3 år og en kandidatuddannelse på 2 år. Uddannelserne udbydes ved Odense Universitet.

Stk. 2. De anførte uddannelseslængder angiver det antal årsværk, der skal lægges til grund for planlægningen af uddannelserne. Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at varetage erhvervsfunktioner med baggrund i sundhedsvidenskabelige og andre videnskabelige kundskaber og færdigheder, samt at bibringe den studerende de forudsætninger inden for naturvidenskabelige fag og klinisk biomekanik, som er nødvendige for at gennemføre den kliniske overbygning på tilfredsstillende måde.

§ 3. Formålet med kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik er på natur- og sundhedsvidenskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at bestride funktionen som kiropraktor i et sundhedsvæsen og et samfund i udvikling.

Stk. 2. Uddannelsen skal give de studerende et fælles grundlag for videre-og efteruddannelse efter afsluttet kandidateksamen, uanset hvilket område af kiropraktikken, herunder forskning og specialer, kiropraktoren kommer til at beskæftige sig med.

§ 4. Bacheloruddannelsen giver ret til bachelorgraden B.Sc.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.manu. (candidatus/candidata manutigii).

Kapitel 2

Uddannelsernes indhold

Bacheloruddannelsen

§ 5. Institutionen tilrettelægger bacheloruddannelsen som et afrundet uddannelsesforløb med et fagudbud med tilvalgsmuligheder, som giver den studerende valgmulighed mellem at afslutte uddannelsen efter det 3. år eller at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Optagelse på kandidatuddannelsen vil bl.a. være betinget af sammensætningen af fagelementerne i bacheloruddannelsen, jf. § 6.

§ 6. Bacheloruddannelsen består af 3 årsværk, der er fordelt på følgende fagområder:

 • 1) Naturvidenskabelige basisfag, herunder anatomi, biokemi, fysik og fysiologi,
 • 2) Adfærds-og samfundsfag, herunder psykologi, kommunikation, etik, epidemiologi og statistik,
 • 3) Parakliniske fag, herunder farmakologi, immunologi, mikrobiologi, patologi og teoretisk biomekanik.

Stk. 2. Vægtfordelingen mellem fagene og fagenes tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet fastsættes i studieordningen, idet naturvidenskabelige basisfag udgør ca. 1,8 årsværk, adfærds- og samfundsfag udgør ca. 0,4 årsværk og parakliniske fag udgør ca. 0,8 årsværk.

Kandidatuddannelsen

§ 7. Det fastsættes i studieordningen

 • 1) hvilke bacheloruddannelser, der giver adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen, og
 • 2) hvilke adgangskrav med hensyn til fag og niveau den studerende skal have opfyldt på den enkelte bacheloruddannelse for at kunne optages på kandidatuddannelsen.

§ 8. Kandidatuddannelsen skal bibringe den studerende de forudsætninger inden for klinisk problemløsning, diagnostik og udredning, og de færdigheder inden for behandling af bevægeapparatets lidelser, som er nødvendige for at kunne begynde på den turnusuddannelse i kiropraktik, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen og efterfølgende at opnå autorisation som kiropraktor.

§ 9. Kandidatuddannelsen består af 2 årsværk, der er fordelt på følgende fagområder:

 • 1) Kliniske fag, herunder almen diagnostik, klinisk biomekanik, billeddiagnostik og radiografi
 • 2) Klinik
 • 3) Speciale

Stk. 2. Vægtfordelingen mellem fag og fagområder og den tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet fastsættes i studieordningen, idet de kliniske fag udgør ca. 0,75 årsværk, klinikken udgør ca. 1 årsværk og specialet udgør 0,25 årsværk.

Stk. 3. Klinikken skal introducere den studerende til praktisk klinisk arbejde, d.v.s. integration, og daglig patientkontakt, d.v.s. kommunikation.

Stk. 4. Institutionen kan bestemme, at gennemførelsen af visse klinikophold er betinget af, at andre klinikophold og fag er bestået. Nærmere regler fastsættes i studieordningen.

Stk. 5. I kandidatuddannelsen indgår et speciale, som er et selvstændigt eksperimentelt og/eller teoretisk studium af en eller flere problemstillinger med tilknytning til uddannelsens centrale fag.

Stk. 6. Specialet dokumenteres enten gennem en skriftlig besvarelse af en stillet opgave eller ved en rapport over udført teoretisk og/eller eksperimentelt arbejde.

Stk. 7. Specialeemnet skal afgrænses, således at det samlede specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme på 0,25 årsværk.

Stk. 8. Specialeemnet skal godkendes af institutionen, som samtidig med godkendelsen fastsætter en afleveringsfrist. Institutionen skal påse, at afleveringsfristen overholdes.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 10. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbeviser, klage over eksamen m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ved bedømmelsen gives karakter efter bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 11. Bacheloruddannelsen skal være bestået senest 6 år efter dens begyndelse. Kandidatuddannelsen skal være bestået senest 4 år efter afsluttet bacheloruddannelse. Institutionen kan dispensere fra disse frister, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold.

Kapitel 4

Andre regler

§ 12. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning. Studieordningen skal godkendes af Undervisningsministeriet efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

 • 1) Beskrivelse af mål og indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag som brøkdele af et årsværk og fagenes tidsmæssige indplacering i studieforløbet.
 • 2) Beskrivelse af bachelor-og kandidatforløb.
 • 3) Regler om udbud af fag.
 • 4) Regler for udarbejdelse af skriftlige opgaver og specialet på kandidatuddannelsen.
 • 5) Beskrivelse af pensum og undervisningsformer.
 • 6) Beskrivelse af, hvilke adgangskrav der er til kandidatuddannelsen
 • 7) Regler om meritoverførelse.
 • 8) Regler om klinikkens indhold og gennemførelsen af klinikken.

Stk. 3. En studieordning kan indeholde hjemmel for institutionen til at dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter, herunder censorformanden, jf. bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer deri træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 6. Ved udstedelse af nye studieordninger og ved væsentlige ændringer af studieordninger fastsættes i studieordningen overgangsbestemmelser.

Stk. 7. Studieordningen og ændringer af studieordningen sendes efter godkendelse, jf. stk. 1, til censorerne til orientering.

§ 13. Institutionen kan i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved godkendelse efter stk. 1 anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om den pågældende uddannelse.

§ 14. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 9, stk. 4, § 9, stk. 8, § 11 og § 13, stk. 1.

§ 15. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til institutionen. Institutionens afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Eksamensklager behandles efter reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1997 og har virkning for studerende, der er begyndt på uddannelsen den 1. september 1997 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 26. november 1997

Ole Vig Jensen

/ Carl Erik Lautrup