Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arkivers, bibliotekers og museers adgang til at fremstille eksemplarer af litterære og kunstneriske værker m.v.


I medfør af § 16 i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 194 af 11. marts 1997, fastsættes:

§ 1. Følgende arkiver, biblioteker og museer (i det følgende »institutionerne«) har ret til uden rettighedshaverens samtykke at fremstille eksemplarer af beskyttede værker, lyd- og billedoptagelser, fotografiske billeder og kataloger m.v. til brug i deres virksomhed i overensstemmelse med de nedenfor angivne regler:

  • 1) Statslige og kommunale arkiver.
  • 2) Offentlige biblioteker samt andre biblioteker, der helt eller delvis finansieres af det offentlige.
  • 3) Statslige museer samt museer, der er godkendt efter museumsloven.
  • 4) Andre arkiver, biblioteker og museer, som det efter kulturministerens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde skønnes forsvarligt og rimeligt at sidestille med de ovennævnte.

Eksemplarfremstilling i bevaringsøjemed

§ 2. Det er tilladt at fremstille arkiveksemplarer af materiale i institutionernes samlinger i det omfang bevarings- og sikkerhedshensyn betinger det, herunder også af materiale, der er fremstillet efter denne bekendtgørelses §§ 3-5.

Komplettering af defekte værker

§ 3. Såfremt et eksemplar af et værk eller samleværk er ufuldstændigt, må institutionerne fremstille eksemplarer af de manglende dele, for så vidt de manglende dele har et ringe omfang i forhold til værket, og en genanskaffelse af værket ikke er mulig i almindelig handel, hos udgiveren eller forlæggeren.

Forøgelse af samlingerne ved eksemplarfremstilling

§ 4. De videnskabelige og faglige biblioteker, der fungerer som universitetsbibliotek eller hovedbibliotek for et vist fagområde, kan fremstille eksemplarer af udgivne værker, lyd- og billedoptagelser, fotografiske billeder og kataloger m.v., som bør forefindes tilgængelige i bibliotekets samlinger, men ikke kan erhverves i almindelig handel, hos udgiveren eller forlæggeren. Der må kun fremstilles eet eksemplar af hvert værk m.v.

§ 5. Det er tilladt at fremstille eksemplarer af de i § 1 nævnte værker m.v. i overensstemmelse med § 2, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997 om pligtaflevering af udgivne værker.

Eksemplarfremstilling til forskningsformål m.v.

§ 6. Det er tilladt at fremstille enkelte eksemplarer af materiale i institutionernes samlinger:

  • 1) Til brug ved forskning.
  • 2) Med henblik på udlevering af eksemplarer til andre brugere, når der er tale om enkelte artikler i samleværker, aviser og tidsskrifter samt kortere afsnit af bøger og andre udgivne skrifter.
  • 3) Med henblik på udlån af eksemplarer, som det på grund af materialets særlige værdi, sjældenhed eller ringe holdbarhed ikke af institutionerne skønnes forsvarligt at udlåne.

Stk. 2. Der må kun stilles 1 eksemplar til rådighed for den enkelte bruger.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 må der kun fremstilles eksemplarer af ikke-offentliggjorte værker m.v., der er overdraget institutionen ved aftale eller testamente, såfremt ikke andet er bestemt eller må anses forudsat.

§ 7. Eksemplarer, der er fremstillet efter denne bekendtgørelse, må kun anvendes af enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studium, herunder gennemsyn og studium ved hjælp af skærmgengivelse og afspilning, inden for den institution, hvor eksemplarfremstillingen har fundet sted. Det er dog tilladt i papirform at udlevere eksemplarer til enkeltpersoner i overensstemmelse med § 6.

§ 8. Adgangen til eksemplarfremstilling efter denne bekendtgørelse omfatter ikke edb-programmer i maskinlæsbar form.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse gør ingen indskrænkninger i adgangen til eksemplarfremstilling efter ophavsretslovens bestemmelser i øvrigt, herunder i institutionernes brugeres adgang til at fremstille eller lade fremstille eksemplarer til privat brug efter lovens § 12.

Retshåndhævelse

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse vil kunne indebære en overtrædelse af ophavsretslovens § 2, der vil kunne medføre straf, erstatning og godtgørelse efter bestemmelserne i lovens kapitel 7. Kulturministeren kan i sådanne tilfælde fratage det for overtrædelsen ansvarlige arkiv, bibliotek eller museum retten til fremstilling af eksemplarer efter denne bekendtgørelse.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1997.

Stk. 2. Anordning nr. 272 af 21. juli 1962 om arkivers, bibliotekers og museers adgang til at fremstille eksemplarer af litterære og kunstneriske værker m.v. ved fotokopiering ophæves.

Kulturministeriet, den 28. november 1997

Ebbe Lundgaard

/J. Nørup-Nielsen

Officielle noter

Ingen