Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift ved udstykning m.m. (Forhøjelse af udstykningsafgiften)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 139 af 7. marts 1990 om afgift ved udstykning m.m. foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk.1, 1. pkt., ændres »4.000« til: »5.000«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. For udstykningssager, som er indkommet til Kort- og Matrikelstyrelsen inden lovens ikrafttræden, svares udstykningsafgift efter de hidtidige bestemmelser.

Stk. 3. I de sønderjyske områder, hvor matrikulært arbejde udføres af de statslige landinspektørkontorer, og i Københavns og Frederiksberg Kommuner, hvor matrikulært arbejde udføres af henholdsvis Stadskonduktøren og Stadslandinspektøren, svares udstykningsafgift efter de hidtidige bestemmelser, hvis udstykningen er rekvireret hos matrikelmyndigheden inden lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Ole Løvig Simonsen