Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieafgiftsloven, aktieavancebeskatningsloven og fusionsskatteloven (Lettelse af strukturtilpasninger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 718 af 1. august 1994, som ændret ved § 42 i lov nr. 1071 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, nr. 4, affattes således:

  • »4) når der ved fusion og omdannelse af selskaber m.v., jf. stempellovens § 53, stk. 5, overdrages og ombyttes aktier m.v.,».

2. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nye numre:

  • »5) når der ved spaltning af selskaber og investeringsforeninger overdrages og ombyttes aktier m.v., jf. stk. 4,
  • 6) ved ombytning af aktier m.v., jf. stk. 5,
  • 7) når der ved tilførsel af aktiver overdrages aktier m.v., jf. stk. 6,
  • 8) når der overdrages aktier m.v. i boligaktieselskaber m.v., som er omfattet af § 8 i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, eller«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 9.

3. I § 4 indsættes som nye stykker:

»Stk. 4. Ved spaltning forstås i denne lov den transaktion, hvorved et selskab m.v. overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber m.v. ved i henhold til en pro rata-regel at tildele sine deltagere aktier m.v. i de modtagende selskaber m.v. og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi.

Stk. 5 . Ved ombytning af aktier forstås i denne lov den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af eller samtlige stemmer i dette selskab, ved til gengæld for værdipapirer tilhørende selskabsdeltagerne i det andet selskab at tildele dem aktier m.v. i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af den pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld herfor.

Stk. 6 . Ved tilførsel af aktiver forstås i denne lov den transaktion, hvorved et selskab m.v. uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab m.v. mod at få tildelt aktier m.v. i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab m.v., som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 30. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning efter reglerne i §§ 9 og 11 i fusionsskatteloven, når det erhvervende og det erhvervede selskab enten er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF eller er selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU.«

2. I § 13, stk. 3, 2. pkt., ændres »de ombyttede aktiers værdi« til: »den pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, af den bogførte værdi af de værdipapirer, som udleveres til gengæld herfor«.

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 954 af 5. november 1996, som ændret ved § 2 i lov nr. 1212 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 15 a indsættes som stk. 4:

» Stk. 4 . Ligningsrådet kan tillade, at lovens regler bringes i anvendelse ved spaltning af investeringsforeninger. Ligningsrådet kan fastsætte særlige vilkår for tilladelsen.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, § 3 dog først den 1. januar 1998.

Stk. 2. § 1 har virkning for overdragelser, der finder sted fra og med datoen for lovforslagets fremsættelse i Folketinget. § 2 har virkning for aktieombytninger, der foretages den 1. januar 1998 eller senere. § 3 har virkning for spaltninger, når spaltningsdatoen er den 1. januar 1998 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen