Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven, konkursskatteloven og boafgiftsloven (Ægtefællers fordeling af resultat fra fælles drevet erhvervsvirksomhed og lempelse af beskatningen af gaver mellem ugifte samlevende m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 10. juli 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 A, stk. 1, 2. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1. pkt.«, og efter »i overvejende grad driver virksomheden« indsættes: », jf. dog stk. 8«.

2. I § 25 A, stk. 2, indsættes efter »der har rådighed over virksomheden som nævnt i § 24 A«: », jf. dog stk. 8«.

3. I § 25 A, stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 7.« til: »jf. dog stk. 7 og 8.«

4. I § 25 A, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »efter denne lov«: »og lov om arbejdsmarkedsfonde« og efter »A-skat«: »og arbejdsmarkedsbidrag«.

5. I § 25 A, stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 3 og 8«.

6. I § 25 A indsættes som stk. 8 og 9:

»Stk. 8. Deltager begge ægtefæller i væsentligt og ligeligt omfang i driften af den enes eller begges erhvervsvirksomhed, og hæfter ægtefællerne i samme omfang for virksomhedens forpligtelser, kan ægtefællerne efter anmodning fordele virksomhedens resultat mellem sig, i det omfang fordelingen sagligt kan begrundes i virksomhedens drift. Virksomhedens resultat opgøres under eet efter skattelovgivningens almindelige regler, hvorefter hver af ægtefællerne medregner sin andel af resultatet ved opgørelsen af skattepligtig indkomst, personlig indkomst og kapitalindkomst, jf. personskattelovens §§ 2-4.

Stk. 9 . Ægtefæller kan omgøre deres beslutning om at anvende reglerne i stk. 3 og 8, hvis tilkendegivelse herom sker fra begge ægtefæller til den kommunale skattemyndighed inden udløbet af den i skattestyrelseslovens § 3, stk. 1, nævnte frist.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Er den skattepligtige gift, og anvender ægtefællerne bestemmelsen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, anvender ægtefællerne under eet virksomhedsordningen på indkomst fra virksomheden, hvorefter hver af ægtefællerne medregner sin andel af de opgjorte beløb.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

2. I § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »jf. dog stk. 5« til: »jf. dog stk. 6«.

3. I § 22 a, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Er den skattepligtige gift, og anvender ægtefællerne bestemmelsen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, beregner ægtefællerne under eet et kapitalafkast, hvorefter hver af ægtefællerne medregner sin andel af kapitalafkastet ved opgørelsen af den personlige indkomst og kapitalindkomsten.«

4. I § 22 a, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

5. I § 22 b, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Er den skattepligtige gift, og anvender ægtefællerne bestemmelsen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, anvender ægtefællerne under eet reglerne om henlæggelse til konjunkturudligning, hvorefter hver af ægtefællerne medregner sin andel af fradrag for henlæggelser henholdsvis indtægtsføring af henlæggelser.«

6. I § 23 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Er den skattepligtige gift, og anvender ægtefællerne bestemmelsen i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8, kan hver af ægtefællerne anvende reglerne i stk. 1.«

§ 3

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 745 af 21. september 1997, som ændret ved § 5 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, 2. pkt., og § 13 C, stk. 1, ændres »Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7,» til: »Kildeskattelovens § 25 A, stk. 7 og 8,».

§ 4

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 2. august 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 22, stk. 1, affattes således:

»En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb (i 1987-niveau) på 32.100 kr. til

  • a) afkom, stedbørn og deres afkom,
  • b) afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle,
  • c) forældre,
  • d) personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
  • e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og
  • f) stedforældre og bedsteforældre.«

2. § 23, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb.«

3. I § 23, stk. 2 , ændres »stedforældre og bedsteforældre« til: »personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra f«.

4. I § 50 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Har en person inden denne lovs ikrafttræden givet forskud på forventet arv til en person, der på tidspunktet for givers død er omfattet af § 22, stk. 1 eller stk. 2, og er forskuddet ikke blevet afgiftsberigtiget på det tidspunkt, hvor det blev givet, skal der ved givers død betales en gaveafgift på 15 pct. af forskuddet.«

§ 5

Stk. 1 . Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 . §§ 1-3 har virkning fra og med indkomståret 1998.

Stk. 3 . § 4, nr. 1-3, har virkning for gaver modtaget den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 4. § 4, nr. 4, har virkning for forskud på forventet arv, hvor giver er død den 1. januar 1998 eller senere. Er giver død i perioden 1. juli 1995-31. december 1997, nedsættes gaveafgiften til 15 pct. af forskud på forventet arv, der er givet til personer, som ved givers død ville have været omfattet af boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d eller e, som affattet ved § 4, nr. 1, den 1. januar 1998.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Carsten Koch

Officielle noter

Ingen