Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.


I medfør af § 7, § 16, § 35, § 80, § 92, § 110, stk. 3 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 625 af 15. juli 1997, fastsættes:

Kapitel 1

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder, d.v.s. virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke virksomheder, hvis aktiviteter alene består af:

 • 1) Brændstofsalg eller
 • 2) Service, reparation, vask eller overfladebehandling af knallerter eller landbrugsmaskiner.

§ 2. Hvis et autoværksteds hovedaktivitet er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder, og virksomheden er ikke omfattet af nærværende bekendtgørelse, jf. dog stk. 2. Er derimod alene autoværkstedets biaktivitet(er) omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste, er biaktiviteten omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige aktiviteter, mens hovedaktiviteten behandles efter nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved afgørelser vedrørende godkendelsespligtige autoværksteder efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal bestemmelserne i §§ 3, 5 og 7-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne.

Kapitel 2

Beliggenhedskrav for autolakerings- og undervognsbehandlingsanlæg

§ 3. Anlæg og aktiviteter til lakering eller undervognsbehandling af motorkøretøjer må ikke etableres i forureningsfølsomme områder. De skal desuden etableres mindst 100 meter fra nærmeste forureningsfølsomme område. Afstandskravet gælder for enhver forurenende aktivitet og ethvert forurenende anlæg, der vedrører lakering og undervognsbehandling af motorkøretøjer. De 100 meter regnes fra forureningskilden.

Stk. 2. Ved forureningsfølsomt område forstås i denne bekendtgørelse et område, som faktisk anvendes til, eller som ved lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, institutionsformål, sommerhuse, kolonihaver eller rekreativt formål.

Begrænsning af støjgener

§ 4. Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne.

§ 5. Inden for en afstand på 0-20 meter fra forureningsfølsomme områders skel, jf. § 3, stk. 2, gælder følgende:

 • 1) I tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal enhver støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.
 • 2) I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver støjende aktivitet forbudt.

Stk. 2. I afstanden 20 - 100 meter fra forureningsfølsomme områders skel, jf. § 3, stk. 2, gælder følgende:

 • 1) I tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal enhver stærkt støjende aktivitet foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer.
 • 2) I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.

Stk. 3. Slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde samt højtryksspuling betragtes som stærkt støjende aktiviteter, jf. stk. 2.

Stk. 4. Anlæg til mekanisk autovask og -tørring betragtes som stærkt støjende aktivitet, jf. stk. 2. Anlæg til mekanisk autovask og -tørring kan etableres, og til- og frakørsel kan ske også inden for den i stk. 1 nævnte 20-meter zone. Støj fra aktiviteter på opmarcharealer til mekanisk autovask og -tørring, herunder måttebankning og støvsugning, betragtes som en støjende aktivitet omfattet af stk. 1. Opmarch til autovaskehaller og aktiviteter i tilknytning hertil kan ikke finde sted udendørs inden for den i stk. 1 nævnte 20 meter-zone.

Stk. 5. Hvis et autoværksted ligger i et forureningsfølsomt område, jf. § 3, stk. 2, regnes afstandene i stk. 1, 2 og 4 fra virksomhedens skel til det sted, hvor aktiviteterne finder sted.

Begrænsning af luftforureningen

§ 6. Driften af autoværksteder må ikke give anledning til væsentlig luftforurening, herunder lugtgener, i omgivelserne.

§ 7. Lakerings- og undervognsbehandlingsaktiviteter må kun foregå indendørs i rum eller kabiner, hvor der er etableret udsugningsanlæg. Anlægget må ikke anvendes til udsugning af støv fra slibe- og svejseaktiviteter. Højden af afkast skal, efter virksomhedens valg, enten beregnes ud fra lakerings- eller undervognsbehandlingsanlæggets kapacitet som angivet i bilag 1 eller beregnes ud fra Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Hvis der er tale om flere afkast, kan afkastet ikke beregnes efter bilag 1. Både ved beregning efter bilag 1 og beregning efter Miljøstyrelsens vejledning om luftforurening fra virksomheder skal afkasthøjden ved lakering dog mindst være 8 meter over terræn og mindst 2 meter over tagryg. Højden på et separat afkast fra undervognsbehandling skal være mindst 5,5 meter over terræn og mindst 2 meter over tagryg. Lufthastigheden i afkastet skal have en opadrettet hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 2. Ved lakering skal farvepartikler i afkastluften frafiltreres i tør- eller vådfilter. Sprøjtekabiner og filtre skal vedligeholdes således, at filtrene til enhver tid tilbageholder mindst 85 pct. af farvepartiklerne i afkastluften. Tørfiltre skal være forsynet med differenstrykmåler til måling af trykfaldet over filtermaterialet.

Stk. 3. Ved undervognsbehandling skal olietåge frafiltreres. Filtre skal vedligeholdes således, at restkoncentrationen ikke overstiger 1 mg/m3 (0I C, 1013 mbar, tør gas) målt som 1 times middelværdi.

§ 8. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2. Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/(m3) (0 grader C, 1013 mbar, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkasthøjden skal være mindst 2 meter over tagryg og mindst højden af den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Den afkastede luft skal have en opadrettet hastighed på mindst 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

§ 9. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst 2 meter over tagryg.

§ 10. Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg forsynet med absolutfilter med en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over tagryg.

§ 11. I tilfælde, hvor opvarmning sker ved oliefyr, skal dette indrettes som gasoliefyr. Fyret skal efterses og vedligeholdes mindst 1 gang om året. Oliefyr skal brænde med et sodtal, som højst må være 2 efter Bacharach's skala ved en CO2 pct. på 10 - 12. Gasfyrede anlæg skal efterses og vedligeholdes mindst 1 gang om året, og røggassens sodtal må ikke overstige 0.

Stk. 2 . Afkasthøjden for røggasser fra gasoliefyr og gasfyr skal opfylde følgende krav:

 • 1) For fyringsanlæg med en indfyret effekt op til 120 kW skal skorstenshøjden være som angivet i bygningsreglementet for små skorstene.
 • 2) For fyringsanlæg med en indfyret effekt fra 120 kW til og med 5 MW skal skorstenshøjden være mindst 1,25 gange koteforskellen mellem skorstensfoden og den højeste eksisterende eller planlagte bygning inden for en afstand af 100 meter.

Stk. 3. Afbrænding af olieaffald må kun finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald.

Forebyggelse af vandforurening

§ 12. Spildevand, som fortrænges eller afledes fra sprøjtekabiner, vaskehaller og lignende anlæg skal passere en egnet olieudskiller.

Stk. 2. Arealer, hvor spild af benzin eller andre olieprodukter forekommer, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer, skal udformes således, at der ikke kan ske nedsivning i jorden. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 3. Spildevandet skal i øvrigt afledes i overensstemmelse med de vilkår, og under overholdelse af de udledningskrav, der meddeles efter de til enhver tid gældende regler om tilladelse til afledning af spildevand.

Affald

§ 13. Affald fra produktionen skal opbevares indendørs, i containere eller på anden måde, som ikke medfører forurening eller nærliggende risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand eller luften.

Stk. 2. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra ovennævnte opbevaringsbetingelser, hvor opbevaringen finder sted på lige så betryggende vis som ovenfor nævnt, hvilket kan være tilfældet, hvor opbevaringen sker i godkendte beholdere, der er underlagt løbende kvalitetskontrol. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke meddele dispensation til opbevaring af farligt affald i nedgravede beholdere.

Stk. 3. Affald skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler og de anvisninger, der meddeles af kommunalbestyrelsen.

Egenkontrol

§ 14. Virksomheden skal føre en driftsjournal, som på forlangende skal forevises kommunalbestyrelsen. Driftsjournalen skal opbevares i 5 år. I driftsjournalen noteres:

 • 1) Det årlige forbrug af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
 • 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald (jf. de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald), samt hvor dette affald er afleveret.
 • 3) Tidspunktet for kontrol af renseanordninger på luftafkast.
 • 4) Tidspunktet for pejling og tømning af benzin- og olieudskillere.
 • 5) Resultaterne af kontrollen med fyringsanlægget.

Kapitel 3

Anmeldelsesordning

§ 15. Inden et autoværksted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal også indgives i tilfælde af senere udvidelse eller ændring på en måde, der indebærer forøget forurening, herunder ved udvidelse eller ændring af et autoværksted, etableret før denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • 1) Placering af anlæg og aktiviteter, der vedrører autolakering, undervognsbehandling og mekanisk autovask og tørring, eller som støjer udendørs, indtegnet i plan i passende målestok, jf. §§ 3 og 5.
 • 2) Kapaciteten af anlæg og aktiviteter, samt hvorledes de i §§ 4 - 13 stillede krav opfyldes.
 • 3) Sammensætning og mængde af affald og spildevand samt bortskaffelsesmåde.
 • 4) Andre forurenende anlæg eller aktiviteter på virksomheden.
 • 5) Den daglige driftstid.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer.

Stk. 4. En anmeldelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 1 år fra anmeldelsesdatoen.

§ 16. Kommunalbestyrelsen påser på grundlag af de i § 15 nævnte oplysninger, om virksomheden kan opfylde kravene i § 3, jf. § 19, stk. 4, og kravene i §§ 4 - 13.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke inden 4 uger fra modtagelsen har gjort indsigelse mod en anmeldelse efter § 15, kan etableringen, udvidelsen eller ændringen gennemføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejderne må ikke påbegyndes før 4 ugers fristens udløb, med mindre kommunalbestyrelsen inden da meddeler, at kommunalbestyrelsen ikke vil gøre indsigelse mod anmeldelsen. Bygge- og anlægsarbejder må endvidere ikke påbegyndes, før de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning er indhentet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i en indsigelse efter stk. 2 oplyse:

 • 1) Hvilke af de i stk. 1 nævnte regler virksomheden ikke kan opfylde.
 • 2) Om kommunalbestyrelsen agter at påbyde afhjælpende foranstaltninger efter § 17, jf. §§ 4 og 6, og om gennemførelsen skal afvente påbudets meddelelse.

Kapitel 4

Påbud, tilsyn og håndhævelse

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, hvis

 • 1) virksomheden medfører eller kan medføre forurening, som ikke er omfattet af § 5 og §§ 7 - 13,
 • 2) reglerne i §§ 4 og 6 efter kommunalbestyrelsens skøn overtrædes, eller
 • 3) virksomheden eller anlægget medfører væsentligt mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere undtagelsesvis meddele påbud, der indeholder strengere krav end dem, der følger af §§ 5 og 7 - 14.

Stk. 3. I påbud efter stk. 1 og 2 kan der fastsættes bestemmelser om egenkontrol.

Stk. 4. Påbud efter stk. 1 - 3 kan meddeles allerede i tilslutning til en anmeldelse og før virksomhedens etablering, udvidelse eller ændring.

Stk. 5. Desuden kan der nedlægges forbud mod virksomheden eller aktiviteten, hvor ulempen ikke kan afhjælpes jf. miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 4.

§ 18. For tilsyn og håndhævelse gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

Kapitel 5

Autoværksteder etableret før 1. januar 1990 og

meddelte godkendelser

§ 19. Hvis autoværksteder, der er etableret før 1. januar 1986, giver anledning til væsentlige gener eller forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger inden en bestemt frist.

Stk. 2. Ved meddelelse af påbud efter stk. 1 finder reglerne i denne bekendtgørelse anvendelse som vejledende retningslinier. Påbud efter stk. 1 kan kun undtagelsesvis indeholde strengere krav end dem, der følger af §§ 5 og 7 - 14.

Stk. 3. Kan forureningen eller generne ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud efter stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod aktiviteten eller virksomheden og eventuelt kræve den fjernet.

Stk. 4. Medfører udvidelse og ændring af de i stk. 1 nævnte autoværksteder forøget forurening, finder reglerne i § 5 og §§ 7-14 anvendelse på virksomheden som helhed. Udvidelse og ændring af virksomheder, som ikke overholder beliggenhedskravet i § 3, kan, hvis udvidelsen eller ændringen medfører forøget forurening, kun ske, hvis kommunalbestyrelsen meddeler dispensation hertil.

§ 20. Autoværksteder, der er etableret i perioden 1. januar 1986 - 31. december 1989, skal fra den 1. maj 1998 overholde reglerne i denne bekendtgørelse, dog således at virksomhederne i stedet for § 3 skal overholde § 3 i bekendtgørelse nr. 467 af 5. november 1985 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder. Indtil den 1. maj 1998 skal virksomhederne i stedet for denne bestemmelse overholde § 20 i bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Stk. 2. Er virksomheder omfattet af stk. 1 efter 31. december 1989 udvidet eller ændret på en måde, der indebærer forøget forurening, eller sker der fremover sådan udvidelse eller ændring, skal virksomhederne tillige overholde § 3 i denne bekendtgørelse.

§ 21. Tidligere meddelte godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen bevarer deres gyldighed efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven. Meddelte godkendelser bortfalder dog, hvis virksomheden foretager udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening. Tidligere meddelte påbud vedrørende virksomheder omfattet af denne bekendtgørelse, bevarer deres gyldighed.

Kapitel 6

Afgørelser, klage og straf

§ 22. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse meddeles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens kap. 10.

§ 23. Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud efter § 17, stk. 1 nr. 3, § 17, stk. 2 og § 19, stk. 2, 2. punktum, afgørelser om forbud efter § 17, stk. 5 og § 19, stk. 3, 1. led, og afgørelser om dispensation efter § 19, stk. 4 kan påklages efter reglerne om klage i miljøbeskyttelseslovens kap. 11.

Stk. 2. Andre afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 24. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der:

 • 1) Overtræder § 3, stk. 1, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, stk. 1 og 2, § 12, stk. 1 og 2 eller § 13, stk. 1 og 2.
 • 2) Etablerer eller driver anlæg eller aktiviteter uden dispensation efter § 19, stk. 4.
 • 3) Overtræder vilkår i dispensation efter § 19, stk. 4.
 • 4) Undlader at udføre egenkontrol efter § 14 eller at indgive anmeldelse efter § 15.
 • 5) Overtræder vilkår i de godkendelser og påbud, der er nævnt i § 21.
 • 6) Iværksætter etableringen uden at afvente indsigelsesfristen efter § 16, stk. 2.
 • 7) Iværksætter etableringen uden at afvente et påbud efter § 16, stk. 3.
 • 8) Undlader at efterkomme påbud eller forbud efter reglerne i §§ 17 - 20, eller
 • 9) Undlader at efterkomme påbud om foretagelse af prøveudtagninger, analyser eller målinger efter § 18 jf. miljøbeskyttelseslovens § 72.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor, eller
 • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998. Bestemmelsen i § 9, 1. punktum træder dog først i kraft den 1. maj 1998.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 467 af 5. november 1985 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder, bortset fra bekendtgørelsens § 3.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 793 af 13. december 1989 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., bortset fra bekendtgørelsens § 20, der ophæves den 1. maj 1998.

Miljø- og Energiministeriet, den 5. december 1997

Svend Auken

/ Leo Larsen

Bilag 1

Beregning af højden af afkast fra henholdsvis autolakering og undervognsbehandling, jf. § 7, stk. 1

Den totale afkasthøjde H beregnes som summen af den teoretiske afkasthøjde Hs og et højdetillæg h. Det vil sige H = Hs + h.

Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved overfladebehandling med farve eller lak kan aflæses af tabel 1 ud fra den maksimale emission pr. time af organiske opløsnings- og fortyndingsmidler:

Tabel 1. (Autolakering)

 

 --------------------------------------- 

 Maksimal time-    Teoretisk afkast- 

 emission i kg/time  højde Hs i meter 

 --------------------------------------- 

      1         8 

      2         10 

      3         12 

      4         14 

      5         15 

      6         16 

 Den teoretiske afkasthøjde (Hs) ved undervognsbehandling kan aflæses 

  af tabel 2 ud fra den maksimale emission pr. time af mineralsk 

  terpentin: 

 Tabel 2. (Undervognsbehandling) 

 --------------------------------------- 

 Maksimal time-    Teoretisk afkast- 

 emission i kg/time  højde Hs i meter 

 --------------------------------------- 

      1         5,5 

      2         7 

      3         8 

      4         9,5 

      5         10 

      6         11 

Højdetillægget (h) fastsættes i begge tilfælde som koteforskellen mellem terrænet på afkaststedet og den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvor mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 15 x Hs meter fra afkastet (se figur 1). DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen