Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1)


I medfør af luftfartslovens §§ 1, litra a, 152 og 152, litra a, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på lufthavne, der er åbne for erhvervsmæssig trafik, jf. dog § 30.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse er følgende ord defineret således:

Bruger af en lufthavn: Enhver fysisk eller juridisk person, der ad luftvejen transporterer passagerer, post og/eller fragt fra eller til den pågældende lufthavn.

Egen-handling: Det forhold, at en bruger selv udfører en eller flere former for ground handling-ydelser og ikke indgår nogen form for kontrakt med tredjemand om levering af sådanne tjenesteydelser. I denne definition anses brugere ikke indbyrdes som tredjemand

- hvis den ene har en majoritetsbesiddelse i den anden, eller

- hvis eet selskab eller een enhed har majoritetsbesiddelsen i dem begge.

Ground handling-ydelser: De ydelser, som er beskrevet i bilaget til bekendtgørelsen, og som foregår i en lufthavn i forhold til en bruger.

Lufthavnens administration: Enhed, der eventuelt i tilknytning til andre aktiviteter på lufthavnen har fået til opgave at administrere og forvalte lufthavnens infrastruktur og at koordinere og kontrollere de aktiviteter, der udføres af de forskellige virksomheder, der opererer i lufthavnen eller det pågældende lufthavnssystem.

Leverandør af ground handling-ydelser: Enhver fysisk eller juridisk person, der leverer en eller flere former for ground handling-ydelser til tredjemand.

Lufthavn: Et område, der er specielt indrettet til landing, start og manøvrering af luftfartøjer, herunder også eventuelle anlæg, der er tilknyttet af hensyn til trafikken og servicering af luftfartøjer, samt nødvendige anlæg til betjening af den erhvervsmæssige lufttrafik.

Lufthavnssystem: To eller flere lufthavne, der udgør en enhed, som trafikmæssigt dækker samme by eller bygruppe, jf. bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for Fællesskabet.

Levering af ground handling-ydelser til tredjemand

§ 3. Med virkning fra den 1. januar 1999 skal lufthavnens administration i lufthavne, der er åbne for erhvervsmæssig trafik,

 • 1) med en årlig trafik på mindst 3 mio. passagerbevægelser eller 75.000 tons fragt eller
 • 2) med en registreret trafik på mindst 2 mio. passagerbevægelser eller 50.000 tons fragt i den seks måneders periode, der går forud for den 1. april eller den 1. oktober i det foregående år

sikre leverandører af ground handling-ydelser fri adgang til markedet for levering af ground handling-ydelser til tredjemand.

Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 2001 omfatter den fri adgang til markedet for levering af ground handling-ydelser til tredjemand alle lufthavne med en årlig trafik på mindst 2 mio. passagerbevægelser eller 50.000 tons fragt.

Stk. 3. Såfremt lufthavnen alene har en fragtmængde på minimum det i stk. 1 eller i stk. 2 nævnte, men som ikke samtidig har passagerbevægelser på minimum de i stk. 1 eller i stk. 2 nævnte, gælder bekendtgørelsen ikke for de former for ground handling-ydelser, der udelukkende vedrører passagertrafik.

§ 4. Den fri adgang til markedet for levering af ground handling-ydelser til tredjemand omfatter alene leverandører af ground handling-ydelser, der er etableret i Det Europæiske Fællesskab eller i lande, som ved aftale har tilsluttet sig Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne.

§ 5. Statens Luftfartsvæsen kan efter indstilling fra lufthavnens administration begrænse antallet af leverandører, som har tilladelse til at levere følgende kategorier af ground handling-ydelser,

 • 1) bagagehåndtering
 • 2) forpladshandling
 • 3) brændstof- og oliepåfyldning
 • 4) fysisk håndtering af fragt og post mellem lufthavnsbygningen og luftfartøjet i forbindelse med såvel indgående og udgående fragt og post som fragt og post i transit.

Stk. 2. Antallet af leverandører, der begrænses i henhold til stk. 1, kan dog ikke begrænses til mindre end to for hver kategori.

Stk. 3. Med virkning fra den 1. januar 2001 må endvidere mindst een af leverandørerne hverken direkte eller indirekte kontrolleres af

 • 1) lufthavnens administration,
 • 2) en bruger, som i året forud for udvælgelsen af leverandørerne har transporteret mere end 25 % af de passagerer eller den fragt, der er registreret i lufthavnen, eller
 • 3) en organisation, der direkte eller indirekte kontrollerer eller kontrolleres af lufthavnens administration eller af en bruger, som nævnt i nr. 2.

§ 6. Såfremt Statens Luftfartsvæsen begrænser antallet af leverandører i medfør af § 5 må der ikke derved lægges hindringer i vejen for, at en bruger af en lufthavn, uanset hvilken del af lufthavnen vedkommende har fået tildelt, for hver enkelt kategori af ground handling-ydelser, der er underlagt begrænsninger, reelt kan vælge mellem mindst to leverandører.

Egen-handling

§ 7. Med virkning fra den 1. januar 1998 skal lufthavnens administration i alle lufthavne, der er åbne for erhvervsmæssig trafik, og uanset trafikmængden sikre fri udøvelse af egen-handling bortset fra følgende kategorier af handling-ydelser

 • 1) bagagehåndtering
 • 2) forpladshandling
 • 3) brændstof- og oliepåfyldning
 • 4) fysisk håndtering af fragt og post mellem lufthavnsbygningen og flyet i forbindelse med såvel indgående og udgående fragt og post som fragt og post i transit.

Stk. 2. Med virkning fra den 1. januar 1998 skal lufthavnens administration i lufthavne, der er åbne for erhvervsmæssig trafik, med en årlig trafik på mindst 1 mio. passagerbevægelser eller 25.000 tons fragt sikre fri udøvelse af egen-handling for så vidt angår de i stk. 1, nr. 1 - 4, nævnte kategorier af ground handling-ydelser.

Stk. 3. Statens Luftfartsvæsen kan dog begrænse udøvelsen af hver af de i stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 - 4, omfattede kategorier af egen-handling, men til mindst to brugere på betingelse af, at de udvælges på grundlag af relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

Centraliserede infrastrukturer

§ 8. Uanset bestemmelserne i §§ 3 - 7 kan Statens Luftfartsvæsen tillade, at forvaltningen af visse centraliserede infrastrukturer på en lufthavn forestås af lufthavnens administration, som kan kræve, at leverandører af ground handling-ydelser og brugere, der udfører egenhandling, skal anvende disse infrastrukturer.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte infrastrukturer omfatter sådanne infrastrukturer, der bruges ved levering af ground handling-ydelser, og hvis kompleksitet, omkostninger eller miljøpåvirkning ikke giver mulighed for, at de opdeles eller for, at der forefindes flere af dem, herunder bagagesortering, afisning, vandrensningsanlæg og brændstofdistribution.

Stk. 3. Konkurrencestyrelsen påser, at forvaltningen af disse infrastrukturer er gennemsigtig, objektiv og ikke-diskriminerende, og især at den ikke hindrer leverandører af ground handling-ydelser og brugere, der udfører egenhandling, i at få adgang til disse infrastrukturer inden for de i bekendtgørelsen fastlagte betingelser.

Dispensation

§ 9. Såfremt specifikke plads- og kapacitetshensyn i en lufthavn, navnlig på grund af pladsmangel og arealets udnyttelsesgrad, umuliggør åbning af markedet og/eller udøvelse af egen-handling i det ved bekendtgørelsen fastsatte omfang, kan Konkurrencestyrelsen dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen og træffe afgørelse om følgende

 • 1) at begrænse antallet af leverandører for en eller flere andre kategorier af ground handling-ydelser end de, der er nævnt i § 5, stk. 1, i hele lufthavnen eller i dele af denne, jf. stk. 2,
 • 2) kun at lade en enkelt leverandør levere de i § 5, stk. 1, nævnte ground handling-ydelser,
 • 3) kun at lade et begrænset antal brugere udøve egen-handling for alle andre kategorier end de, der er nævnt i § 7, stk. 1,
 • 4) at forbyde udøvelse af egen-handling for de kategorier af ground handling-ydelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, eller at begrænse udøvelsen til en enkelt bruger.

Stk. 2. Såfremt der dispenseres i henhold til stk. 1, nr. 1, finder reglerne i § 5, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse. Såfremt der dispenseres i henhold til stk. 1, nr. 3, skal dispensationen betinges af, at brugerne udvælges på grundlag af relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

§ 10. Enhver dispensation i henhold til § 9 skal

 • 1) præcisere, hvilken eller hvilke kategorier af ground handling-ydelser undtagelsen gælder for, og de særlige plads- og kapacitetsproblemer, der ligger til grund for dispensationen, og
 • 2) være ledsaget af en plan med relevante foranstaltninger, som tager sigte på at afhjælpe de i nr. 1 nævnte problemer.

Stk. 2. Enhver dispensation i henhold til § 9 skal desuden opfylde følgende krav

 • 1) dispensationen må ikke forårsage konkurrenceforvridning mellem leverandører af ground handling-ydelser og brugere, der udfører egen-handling, og
 • 2) dispensationen skal i overensstemmelse med formålet med direktiv nr. 96/67/EF af 15. oktober 1996 begrænses til det strengt nødvendige.

§ 11. En dispensation i henhold til § 9, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, kan maksimalt have en gyldighed på 3 år. Senest tre måneder inden denne periodes udløb skal Konkurrencestyrelsen på ny træffe afgørelse, såfremt der senest seks måneder forinden anmodes om dispensation i henhold til reglerne i §§ 9 og 10.

Stk. 2. En dispensation i henhold til § 9, stk. 1, nr. 2, kan maksimalt have en gyldighed på to år. Konkurrencestyrelsen kan dog på grundlag af kriterierne i § 9, stk. 1, og efter godkendelse fra Europa-Kommissionen træffe afgørelse om en enkelt gang at forlænge denne periode med yderligere to år.2)

Fremgangsmåde ved udvælgelse af leverandører

§ 12. Såfremt der sker begrænsninger i antallet af leverandører i henhold til §§ 5 og 9 skal en udvælgelse af leverandører foretages på grundlag af en udbudsprocedure efter reglerne i §§ 13 og 14.

§ 13 . Lufthavnens administration skal sørge for, at der iværksættes en udbudsprocedure, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og som alle interesserede leverandører kan reagere på.

Stk. 2. De udvælgelseskriterier, der skal indgå i udbudsbetingelserne eller i tekniske specifikationer, skal opstilles efter høring i det i § 18 nævnte brugerudvalg og være relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

§ 14. Leverandørerne udvælges af lufthavnens administration efter høring af det i § 18 nævnte brugerudvalg, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Såfremt lufthavnens administration selv leverer tilsvarende ground handling-ydelser eller direkte eller indirekte kontrollerer en virksomhed, der leverer sådanne tjenesteydelser, eller har en andel i en sådan virksomhed, udvælges leverandørerne i stedet for af Statens Luftfartsvæsen efter høring af brugerudvalget og den pågældende lufthavns administration.

Stk. 3. Leverandørerne udvælges for en periode på maksimalt syv år.

Stk. 4. I tilfælde hvor en leverandør ophører med sin virksomhed før udløbet af den periode, vedkommende har fået tildelt, udvælges afløseren efter samme procedure.

§ 15. Såfremt antallet af leverandører begrænses i henhold til § 5 eller §§ 9 - 11 har lufthavnens administration adgang til at levere ground handling-ydelser uden selv at skulle gennemgå den i §§ 12 -14 fastsatte udvælgelsesprocedure.

Stk. 2. Lufthavnens administration kan endvidere, såfremt antallet af leverandører begrænses i henhold til § 5 eller §§ 9 - 11, give en virksomhed tilladelse til at levere ground handling-ydelser i lufthavnen uden at lade den pågældende virksomhed gennemgå den fastsatte udvælgelsesprocedure, såfremt

 • 1) lufthavnens administration direkte eller indirekte kontrollerer den pågældende virksomhed, eller
 • 2) den pågældende virksomhed direkte eller indirekte kontrollerer lufthavnens administration.

§ 16. Lufthavnens administration underretter det i § 18 nævnte brugerudvalg om afgørelser, der træffes i henhold til §§ 12 - 15.

Høring

§ 17. Lufthavnens administration skal mindst en gang om året gennemføre en høring om ground handling i lufthavnen med deltagelse af lufthavnens administration, brugerudvalget og de virksomheder, der leverer ground handling-ydelser, herunder om priser for og udførelsen af de ground handling-ydelser, for hvilke der er dispenseret i henhold til § 9, stk. 1, nr. 2.

Brugerudvalg

§ 18. Lufthavnens administration skal nedsætte et brugerudvalg bestående af brugerrepræsentanter eller repræsentative brugerorganisationer.

Stk. 2. Enhver bruger af lufthavnen har ret til at være medlem af brugerudvalget eller være repræsenteret af en organisation, som vedkommende vælger at overdrage denne opgave til.

Forskrifter m.v. for leverandører og egen-handlere

§ 19. Statens Luftfartsvæsen kan fastsætte forskrifter for leverandører af ground handling-ydelser eller brugere, som anvender egen-handling, med henblik på at sikre en hensigtsmæssig drift af lufthavnen.

Stk. 2. Disse forskrifter skal være baseret på følgende principper

 • 1) de skal anvendes på de forskellige leverandører og brugere uden forskelsbehandling,
 • 2) de skal være relevante i forhold til det tilstræbte formål,
 • 3) de må ikke resultere i en faktisk indskrænkning af adgangen til markedet eller af udøvelsen af egen-handling i forhold til, hvad der følger af denne bekendtgørelse.

Adgang til anlæg

§ 20. Lufthavnens administration skal sørge for, at leverandører af ground handling-ydelser og brugere, som ønsker at udføre egen-handling, har adgang til lufthavnsanlæggene i det omfang, denne adgang er nødvendig for udøvelsen af deres virksomhed.

Stk. 2. Såfremt lufthavnens administration stiller betingelser for en sådan adgang, skal disse være relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

§ 21. Lufthavnens administration skal fordele den disponible ground handling-plads i lufthavnen på grundlag af regler og kriterier, der er relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende mellem de forskellige leverandører af ground handling-ydelser og de forskellige brugere, der udfører egen-handling, herunder nytilkomne leverandører og brugere, i det omfang det er nødvendigt for, at de kan udøve deres rettigheder, og for at sikre reel og loyal konkurrence.

Stk. 2. Såfremt der stilles krav om betaling for adgang til lufthavnsanlæggene, skal denne betaling fastsættes på grundlag af relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.

Sikkerhed, herunder security

§ 22. Denne bekendtgørelses bestemmelser berører ikke den til enhver tid gældende lovgivning med hensyn til offentlig orden og sikkerhed, herunder security, i lufthavnene.

Regnskaber m.v.

§ 23. Lufthavnens administration og leverandører, der leverer ground handling-ydelser, skal foretage en nøjagtig, regnskabsmæssig adskillelse efter gældende forretningspraksis af de aktiviteter, der er forbundet med levering af disse ground handling-ydelser, og deres øvrige aktiviteter.

Stk. 2. En af lufthavnene og leverandørerne udpeget statsautoriseret revisor skal for hvert regnskabsår afgive erklæring om, hvorvidt den i stk. 1 angivne regnskabsmæssige adskillelse er overholdt, og om der føres finansielle midler mellem de under lufthavnens administration henhørende ground handling aktiviteter og øvrige lufthavnsaktiviteter. Konkurrencestyrelsen skal på grundlag af de således udarbejdede revisorerklæringer kontrollere og påse, at bestemmelserne overholdes.

Tilsyn

§ 24. Statens Luftfartsvæsen fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse, jf. dog §§ 8, stk. 3, 9 - 11 og 23.

Overholdelse af gældende lovgivning, herunder arbejdsretlige, miljømæssige og arbejdsmiljømæssige regler

§ 25. En leverandør, der udfører ground handling-aktiviteter i en lufthavn, og en bruger, der udøver egen-handling, skal overholde gældende regler, herunder om arbejdstagernes rettigheder og arbejdsmiljø.

Gensidighed

§ 26. Statens Luftfartsvæsen kan med fornøden hensyntagen til De Europæiske Fællesskabers internationale forpligtelser og i overensstemmelse med fællesskabsretten helt eller delvis suspendere adgangen til egen-handling for brugere fra et land uden for De Europæiske Fællesskaber, såfremt dette land

 • 1) ikke retligt eller faktisk indrømmer Fællesskabets egen-handlingbrugere en behandling, der svarer til den, som medlemsstaterne giver det pågældende lands egen-handlingbrugere, eller
 • 2) ikke retligt eller faktisk indrømmer en medlemsstats egen-handlingbrugere en behandling svarende til den, der ydes landets nationale egen-handlingbrugere, eller
 • 3) indrømmer egen-handlingbrugere fra andre lande uden for De Europæiske Fællesskaber en gunstigere behandling end egen-handlingbrugere fra en medlemsstat i De Europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Statens Luftfartsvæsen skal underrette Europa-Kommissionen om enhver afgørelse efter stk. 1.

Klageadgang

§ 27. Statens Luftfartsvæsens afgørelser eller foranstaltninger, der træffes efter denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser eller foranstaltninger, der træffes af lufthavnens administration efter §§ 12 - 16, §§ 17 og 18 samt §§ 20 og 21, kan påklages til Konkurrencestyrelsen, hvis afgørelse ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser eller foranstaltninger truffet i medfør af denne bekendtgørelse kan i øvrigt efter almindelige regler indbringes for domstolene.

Forbud

§ 28. I tilfælde af overtrædelse af gældende regler, herunder eventuelt særligt fastsatte forskrifter for leverandører af ground handling-ydelser eller udøvere af egen-handling, kan Statens Luftfartsvæsen eventuelt efter anmodning fra lufthavnens administration forbyde en leverandør at levere en tjenesteydelse eller en bruger at anvende egen-handling.

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 1997.

Færøerne og Grønland

§ 30. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Trafikministeriet, den 9. december 1997

Bjørn Westh

/ Niels Remmer

Bilag

FORTEGNELSE OVER GROUND HANDLING-YDELSER

1. Administrativ ground handling og overvågning omfatter:

1.1. Repræsentation af og forbindelse til de lokale myndigheder eller andre relevante organer eller personer, betaling af udgifter for brugeren og tilvejebringelse af lokaler til brugerens repræsentanter

1.2. kontrol med lastning og losning samt fornøden kommunikation

1.3. behandling, lagring, håndtering og administration af lasteenheder

1.4. alle andre overvågningsaktiviteter før, under eller efter flyvningen og enhver anden administrativ service, brugeren har behov for.

2. Passagerbetjening omfatter enhver form for betjening af passagerer ved afgang, ankomst, transit eller tilsluttende flyforbindelse, bl.a. billetkontrol, rejsedokumentkontrol, indcheckning af bagage og transport af denne til sorteringsområderne.

3. Bagagehåndtering omfatter behandling af bagagen i sorteringsområdet, sortering af den, forberedelse til forsendelse på transportsystemer, der fører den til flyet fra sorteringsområdet og omvendt, samt transport af bagagen fra sorteringsomådet til udleveringen.

4. Håndtering af fragt og post omfatter:

4.1. Fragt: Den fysiske håndtering af eksport-, import- og transitfragt, behandling af dermed forbundne dokumenter, toldbehandling og enhver sikkerhedsforanstaltning, der er aftalt mellem parterne eller påkrævet af omstændighederne.

4.2. Post: Den fysiske håndtering af indgående og udgående post, behandling af de dermed forbundne dokumenter og enhver sikkerhedsforanstaltning, der er aftalt mellem parterne eller påkrævet af omstændighederne.

5. Forpladshandling omfatter:

5.1. Dirigering af flyet ved ankomst og afgang3)

5.2. assistance ved parkering af flyet og levering af det nødvendige handlingsudstyr 3)

5.3. kommunikation mellem flyet og leverandøren af forpladshandling3)

5.4. lastning og losning af flyet, herunder levering og drift af det nødvendige udstyr, og transport af besætning og passagerer mellem flyet og terminalen samt transport af bagage mellem flyet og terminalen

5.5. assistance ved start og levering af det nødvendige udstyr i forbindelse hermed

5.6. manøvrering af flyet ved afgang og ved ankomst, levering og drift af det nødvendige udstyr

5.7. transport af mad- og drikkevarer til og fra flyet samt lastning og losning heraf.

6. Rengøring og servicering af flyet omfatter:

6.1. Udvendig og indvendig rengøring af flyet, toilettømning, vandpåfyldning

6.2. luftkonditionering og opvarmning af kabinen, fjernelse af sne og is, afisning af flyet

6.3. anbringelse i kabinen af kabineudstyr, oplagring af dette udstyr.

7. Brændstof- og oliehandling omfatter:

7.1. Påfyldning og tømning af brændstof, herunder oplagring, kvalitetskontrol og kontrol med de leverede mængder

7.2. påfyldning af olie og andre vækster.

8. Vedligeholdelse af flyet omfatter:

8.1. De forskriftsmæssige aktiviteter inden flyvningen

8.2. specifikke aktiviteter, som kræves af brugeren

8.3. levering og forvaltning af det nødvendige vedligeholdelsesmateriel og af reservedele

8.4. anmodning om eller bestilling af en standplads og/eller hangar, hvor vedligeholdelsen kan finde sted.

9. Operationel assistance og administration af flybesætninger omfatter:

 • 3) Såfremt disse tjenester ikke varetages af lufttrafiktjenesten.

9.1. Forberedelse af flyvningen i afgangslufthavnen eller ethvert andet sted

9.2. assistance under flyvningen, herunder efter omstændighederne omlægning af flyets rute

9.3. aktiviteter efter endt flyvning

9.4. administration af flybesætninger.

10. Transport på jorden omfatter:

10.1 transport af passagerer, besætning, bagage, fragt og post mellem forskellige terminaler i samme lufthavn, men ikke transport mellem flyet og ethvert andet punkt inden for samme lufthavnsområde

10.2. enhver særtransport på brugerens anmodning.

11. Catering omfatter:

11.1. Forbindelse med leverandørerne og administration

11.2. oplagring af mad- og drikkevarer og det nødvendige udstyr til tilberedning deraf

11.3. rengøring af udstyr

11.4. forberedelse og levering af materiel samt af mad- og drikkevarer.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets

direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground

handling-markedet i Fællesskabets lufthavne.

(* 2) Europa-Kommissionen træffer afgørelse herom efter reglerne i EU-direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996. Konkurrencestyrelsen underretter Europa-Kommissionen om enhver dispensation, der træffes i henhold til § 9, og om begrundelsen herfor mindst tre måneder før dispensationens ikrafttræden. Europa-Kommissionen foretager efter nærmere regler i EU-direktiv 96/67/EF en efterprøvelse af afgørelsen om dispensation. Europa-Kommissionen kan godkende eller komme med indvendinger imod dispensationen. Europa-Kommissionen kan endvidere kræve, at Konkurrencestyrelsen ændrer omfanget af dispensationen, eller at den begrænses til kun at gælde for de dele af en lufthavn eller et lufthavnssystem, hvor de pågældende plads- og kapacitetsproblemer er konstateret. Senest tre måneder efter at have modtaget meddelelsen fra Konkurrencestyrelsen træffer Europa-Kommissionen en afgørelse, som offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.