Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om anlæg af fast forbindelse over Storebælt

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 380 af 10. juni 1987 om anlæg af fast forbindelse over Storebælt, som ændret ved lov nr. 1233 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1 . I § 11 indsættes som stk. 3-6:

»Stk. 3 . Føreren af køretøjet skal betale en tillægsafgift ud over den normale afgift, såfremt motorvejsforbindelsen benyttes uden betaling af denne. Den registrerede ejer (bruger) hæfter tillige for betaling af disse afgifter, medmindre det godtgøres, at føreren uberettiget var i besiddelse af køretøjet. Tillægsafgiften fastsættes af trafikministeren.

Stk. 4 . Hvis de i stk. 3 nævnte afgifter ikke betales rettidigt, kan der tillægges rente 1,3 pct. pr. påbegyndt måned. Renten beregnes fra forfaldsdag, som er 30 dage, efter at påkrav om betaling er afsendt fra selskabet, indtil betaling sker, dog mindst 50 kr. Endvidere kan der opkræves gebyr for erindringsskrivelser vedrørende betalingen.

Stk. 5. Selskabet kan foretage tv-overvågning ved betalingsanlægget og foretage registrering af billeder fra denne overvågning. Selskabet skal ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

Stk. 6. Oplysninger i Centralregisteret for Motorkøretøjer om den registrerede ejer (bruger) af køretøjer kan videregives til selskabet.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Bjørn Westh

Officielle noter

Ingen