Den fulde tekst

Lov om ændring af patentloven, lov om brugsmodeller og lov om mønstre

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 824 af 13. september 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, § 22, stk. 8, 1. pkt., § 53 b, stk. 1, 1. pkt. , § 54, stk. 1, og § 72, stk. 1, 2. pkt., udgår »skriftligt«.

2. § 8, stk. 2, sidste pkt., affattes således:

»En opfindelse, som vedrører eller indebærer brugen af biologisk materiale, skal i de tilfælde, som er angivet i § 8 a, kun anses for tilstrækkelig tydeligt angivet, såfremt betingelserne i § 8 a tillige er opfyldt.«

3. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Skal der ved udøvelsen af opfindelsen anvendes biologisk materiale, som hverken er almindeligt tilgængeligt eller kan beskrives således i ansøgningens akter, at en fagmand på grundlag af disse kan udøve opfindelsen, skal en prøve af det biologiske materiale deponeres senest den dag, da ansøgningen bliver indleveret. Prøven skal herefter fortløbende være deponeret således, at den, som ifølge denne lov er berettiget til at få udleveret en prøve, kan få udleveret prøven i Danmark. Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om, hvor deponering kan foretages.

Stk. 2. Ophører en deponeret prøve med at være levedygtig, eller kan en prøve af andre grunde ikke udleveres, skal denne erstattes med en ny prøve af samme biologiske materiale inden for den frist og i øvrigt i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af erhvervsministeren. Den nye deponering anses for foretaget allerede fra den dag, da den tidligere deponering blev foretaget.«

4. § 21, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Indsigelsen skal være begrundet og være kommet frem til patentmyndigheden inden 9 måneder fra bekendtgørelsen af patentmeddelelsen.«

5. § 22, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Er en prøve af biologisk materiale deponeret i henhold til § 8 a, har enhver ret til at få en prøve af materialet, når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 1, 2 eller 3. Dette medfører dog ikke, at en prøve skal udleveres til nogen, som efter bestemmelser fastsat i eller i medfør af lov ikke må befatte sig med det deponerede materiale. En prøve skal heller ikke udleveres til nogen, hvis det på grund af materialets farlige egenskaber antages, at det vil være forbundet med åbenbar fare, at vedkommende befatter sig med prøven.«

6. I § 22, stk. 7, indsættes som 3. pkt.:

»Erhvervsministeren fastsætter bestemmelser om fremsættelse af begæring om udlevering.«

7. I § 56, stk. 1, 2. pkt., ændres »kultur af en mikroorganisme« til: »prøve af biologisk materiale« og »en prøve af kulturen« til: »en prøve«.

8. § 57, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

9. § 69, stk.1, 1. pkt., affattes således:

»Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om patentansøgninger og deres behandling, om behandling af indsigelser, om administrativ omprøvning, om genoprettelse, om afkald på patent, om patentregistrets indretning og førelse, om Patenttidendes udgivelse og indhold, om udveksling af elektroniske data med patentmyndigheden samt om direktoratets forretningsgang.«

10. I § 73, stk. 2, udgår »skriftlig«.

11. Efter § 89 indsættes:

» § 89 a. Denne lovs bestemmelser om deponering af biologisk materiale finder ikke anvendelse på europæiske patenter.«

§ 2

I lov nr. 130 af 26. februar 1992 om brugsmodeller m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, 1. pkt., udgår »skriftligt«.

2. I § 8, stk. 1, ændres »kulturer af mikroorganismer« til: »biologisk materiale«.

3. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »en kultur af en mikroorganisme« til: »biologisk materiale«, og »en prøve af kulturen« ændres til: »en prøve«.

4. I § 34, stk. 2, 1. pkt., udgår »fremsættes skriftligt og«.

5. § 39, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

6. I § 46 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser om udveksling af elektroniske data med patentmyndigheden.«

§ 3

I lov om mønstre, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 17. april 1989, som ændret ved § 50 i lov nr. 130 af 26. februar 1992, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, § 18, stk. 2, § 25, stk. 1, 1. pkt., § 33, stk. 1, og § 42, stk. 1, 1. pkt., udgår »skriftligt«.

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Erhvervsministeren kan bestemme, at ansøgning om registrering af et mønster, som tidligere er søgt beskyttet uden for landet, eller som er vist i en ansøgning om registrering af en brugsmodel, som tidligere er indgivet uden for eller her i landet, i forhold til bestemmelserne i §§ 2 og 6 på begæring skal anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning.

Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter de nærmere vilkår for retten til at gøre sådan prioritet gældende.«

3. § 35, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

4. Efter § 46 indsættes:

» § 46 a. Patentdirektoratet kan efter anmodning fra enhver påtage sig at løse særlige opgaver, der vedrører mønstre og mønsterret. Erhvervsministeren fastsætter regler om denne servicevirksomhed og om betalingen herfor.«

5. § 47, 1. pkt., affattes således:

»Erhvervsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om lovens gennemførelse, herunder om mønsteransøgninger og deres behandling, om fornyelse af og afkald på mønsterregistreringer, om mønsterregistrets førelse, om udveksling af elektroniske data med patentmyndigheden, om Mønstertidendes udgivelse og indhold samt om direktoratets forretningsgang.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 1998.

§ 5

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen