Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om orlov, lov om arbejdsmarkedsuddannelser og forskellige andre love

(Ændringer som følge af lov om social service, lov om aktiv

socialpolitik og lov om retssikkerhed og administration på det

sociale område)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Arbejdsministeriet

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 8. januar 1996, som ændret ved lov nr. 1197 af 27. december 1996, § 8 i lov nr. 475 af 10. juni 1997 og § 1 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Personer, der modtager ydelser i henhold til §§ 25, 36 og 52, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, omfattes af ordningen.«

2. § 2 a, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

§ 2

I lov om orlov, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 8. januar 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 4, og § 12 a, stk. 1, ændres »lov om social bistand« til: »lov om aktiv socialpolitik«.

2. I § 10 a, stk. 2, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

3. § 21 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet efter bestemmelser fastsat i medfør af § 15, stk. 11, kan indbringes for det sociale nævn i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 53 af 23. januar 1997, som ændret ved lov nr. 378 af 10. juni 1997 og § 3 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 38, stk. 5, 2. pkt., ændres »lov om kommunal aktivering § 10, stk. 1, 1. pkt.« til: »lov om aktiv socialpolitik § 20, stk. 2, nr. 1«.

§ 4

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 13. januar 1997, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 53, stk. 6, nr. 2, affattes således:

 • »2) perioder med støtte til pasning af handicappet barn efter lov om social service eller alvorligt sygt barn efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, ».

2. I § 53, stk. 6, nr. 3, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

3. I § 55, stk. 7, 2. pkt., ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

Boligministeriet

§ 5

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 96 af 22. februar 1996, som ændret ved § 6 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, § 3 i lov nr. 380 af 10. juni 1997 og § 1 i lov nr. 382 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 b, stk. 6, ændres »tidligere institutioner efter bistandsloven,» til: »tidligere boformer omfattet af lov om social service,».

2. § 24 d, stk. 3, nr. 2, affattes således:

 • »2) Personer med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er berettiget til støtte efter § 73 i lov om social service.«

3. § 24 d, stk. 3, nr. 3, affattes således:

 • »3) Personer med særlige sociale problemer, der er berettiget til støtte efter § 73 i lov om social service, og demente med behov for et døgntilbud.«

4. § 24 e, stk. 4, nr. 2, affattes således:

 • »2) Personer med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er berettiget til støtte efter § 73 i lov om social service.«

5. § 24 e, stk. 4, nr. 3, affattes således:

 • »3) Personer med særlige sociale problemer, der er berettiget til støtte efter § 73 i lov om social service, og demente med behov for et døgntilbud.«

6. § 42, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Ved midlertidigt botilbud i boformer som nævnt i kapitel 18 i lov om social service bevares retten til boligydelse til den hidtidige bolig.«

7. I § 50, stk. 2, ændres »kontanthjælp efter bistandsloven« til: »kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik«.

8. I § 73, stk. 1, 2 og 4, ændres fire steder »det sociale ankenævn« til: »det sociale nævn«.

9. I § 73, stk. 3, ændres »Det sociale ankenævns« til: »Det sociale nævns«.

10. I § 73, stk. 4, ændres »Det sociale ankenævn« til: »Det sociale nævn«.

11. I § 76, stk. 3, udgår »efter bistandsloven«.

§ 6

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 20. september 1996, som ændret ved § 3 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, § 1 i lov nr. 230 af 2. april 1997 og § 2 i lov nr. 382 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, ændres »§ 59, stk. 1, i lov om social bistand« til: »§ 102 i lov om social service«.

§ 7

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 514 af 19. juni 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 380 af 10. juni 1997 og § 8 i lov nr. 382 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 55, stk. 5, 2. pkt., ændres »lov om social bistand« til: »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

2. I § 55, stk. 5, 3. pkt., ændres »den sociale styrelseslov« til: »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

3. I § 63, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »beskyttede boliger efter«: »den tidligere«.

4. § 63, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser om anvisning af ledige boliger i henhold til §§ 54, 57 og 58 kan indbringes for henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under, og Den Sociale Ankestyrelse. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt ankestyrelsen kan behandle sagen, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder tilsvarende anvendelse.«

5. I § 74, stk. 3, nr. 1, ændres »bistandslovens« til: »den tidligere bistandslovs«.

6. I § 74, stk. 3, nr. 2, ændres »bistandslovens« til: »den tidligere bistandslovs«.

7. I § 115, stk. 4, nr. 2, ændres »bistandslovens« til: »den tidligere bistandslovs«.

8. § 115, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan ikke give tilsagn til indretning af almene familie- og ældreboligbofællesskaber, hvortil der er ydet støtte efter den tidligere lov om social bistand eller lov om social service.«

9. I § 161, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service og §§ 48 og 68 i lov om aktiv socialpolitik«.

10. I § 161, stk. 2, ændres »kapitel 17 i lov om social bistand« til: »§§ 48 og 68 i lov om aktiv socialpolitik samt §§ 16-18, 23, 34, 51, 87, 88 og 92-94 i lov om social service«.

§ 8

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 513 af 19. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »beskyttede boliger efter«: »den tidligere«.

2. § 17, stk.7, affattes således:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter stk. 1 og 5 kan indbringes for henholdsvis det sociale nævn, som den kommune, hvor boligerne er beliggende, hører under, og Den Sociale Ankestyrelse. § 57 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område om, hvorvidt ankestyrelsen kan behandle sagen, finder tilsvarende anvendelse. Kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder i øvrigt tilsvarende anvendelse.«

Erhvervsministeriet

§ 9

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 547 af 20. juni 1996, som ændret ved § 7 i lov nr. 1048 af 11. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 4, nr. 4, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service og lov om aktiv socialpolitik«.

§ 10

I lov nr. 463 af 12. juni 1996 om hjemmeservice foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, nr. 6, ændres »lov om kommunal aktivering« til: »lov om aktiv socialpolitik«.

2. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Arbejde, der udføres af en hjemmeservicevirksomhed som led i kommunale tilbud efter kapitel 14 i lov om social service, er ikke bidragsberettiget.«

3. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

Finansministeriet

§ 11

I lov nr. 134 af 20. marts 1976 om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v., som ændret ved § 5 i lov nr. 254 af 6. juni 1985, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »efter følgende love: lov om social pension, lov om social bistand, lov om børnetilskud og andre familieydelser, kap. 6« til: »efter lov om social pension og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.«

Indenrigsministeriet

§ 12

I lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 615 af 18. juli 1995, som ændret senest ved lov nr. 318 af 14. maj 1997, foretages følgende ændring:

1. § 65 d, stk. 2, nr. 9, affattes således:

 • »9) Opgaver vedrørende dag- og klubtilbud til børn og unge, jf. §§ 7, 19 og 63 i lov om social service.«

§ 13

I lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande, jf. lovbekendtgørelse nr. 428 af 30. september 1980, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. gælder også for værnepligtige, der opfylder værnepligten ved bistandsarbejde i udviklingslande.«

§ 14

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 13. august 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 5, 1. pkt., ændres »lov om social bistand« til: »lov om aktiv socialpolitik«.

2. I § 17 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 47 a, stk. 1, nr. 1-8, i lov om social bistand« til: »§ 86, stk. 1, nr. 1-8, i lov om aktiv socialpolitik«.

3. I § 17 a, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 47 a, stk. 1, nr. 4-6 og 8, i lov om social bistand« til: »§ 86, stk. 1, nr. 4-6 og 8, i lov om aktiv socialpolitik«.

4. I § 17 a, stk. 2, ændres »§ 47 a, stk. 1, nr. 9, i lov om social bistand« til: »§ 86, stk. 1, nr. 9, i lov om aktiv socialpolitik«.

§ 15

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 4. juli 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

Justitsministeriet

§ 16

I lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 470 af 1. november 1985, som ændret ved § 3 i lov nr. 366 af 18. maj 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 4, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

2. § 3, stk. 1, nr. 5, affattes således:

 • »5) på grund af mental retardering er optaget i længerevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service.«

§ 17

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992, som ændret ved § 6 i lov nr. 442 af 1. juni 1994 og § 7 i lov nr. 389 af 14. juni 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »lov om social bistand« til: »lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

§ 18

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni 1989, som ændret senest ved lov nr. 369 af 3. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 41 d, stk. 1, nr. 7, ændres »lov om social bistand« til: »lov om aktiv socialpolitik, lov om social service«.

§ 19

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 15. september 1986, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 399 af 6. juni 1991 og § 7 i lov nr. 448 af 1. juni 1994 og senest ved § 10 i lov nr. 1203 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 23 a ændres »det sociale ankenævn« til: »det sociale nævn«.

Skatteministeriet

§ 20

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 7, litra j, affattes således:

 • »j) Ydelser efter lov om social service og lov om aktiv socialpolitik til dækning af nærmere bestemte udgifter for modtageren, ydelser efter §§ 34 og 86 i lov om aktiv socialpolitik samt andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, i det omfang disse ydelser er beregnet på grundlag af hjælp ydet efter lovens § 34.«

2. § 7 F, stk. 1, nr. 4, ophæves.

3. I § 8 O ændres »kapitel 6 i lov om social bistand« til: »kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik«.

4. I § 9, stk. 10, ændres »§§ 66 og 68 a i lov om social bistand« til: »§ 49 i lov om social service samt godtgørelse for midlertidigt ophold, familiepleje og lign. efter § 91 og § 93, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, 2. pkt., i lov om social service«, og »§ 66 a, stk. 1« ændres til: »§ 50«.

5. § 9 H, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan dagplejere, der udfører privat dagpasning omfattet af kapitel 10 i lov om social service eller kommunalt formidlet dagpleje omfattet af kapitel 4 i lov om social service, i stedet for at fradrage faktiske udgifter forbundet med dagplejen foretage et standardfradrag, jf. stk. 2 og 3.«

§ 21

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 1. oktober 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 1219 af 27. december 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 4, ændres to steder »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

2. I § 4, stk. 5, ændres »bistandslovens § 65« til: »§ 64 i lov om social service«.

3. I § 11, stk. 2, ændres »dagpleje eller daginstitution, jf. § 64, stk. 5, og § 73 i lov om social bistand« til: »dag- og klubtilbud, jf. §§ 15 og 22 i lov om social service«.

§ 22

I lov nr. 360 af 2. juni 1997 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler foretages følgende ændring:

1. I § 7 ændres »lov om social bistand« til: »lov om social bistand eller lov om social service«.

§ 23

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 12. september 1996, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 363 af 2. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 16 ændres »lov om social bistand« til: »lov om social service«.

§ 24

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 18. februar 1997, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 440 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. I § 7 D, stk. 1, ændres »kapitel 6 i lov om social bistand« til: »kapitel 12 i lov om aktiv socialpolitik«.

§ 25

I lov om arbejdsmarkedsfonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 744 af 21. september 1997, som ændret ved § 12 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »Dagpengeudvalget« til: »Det Centrale Koordinationsudvalg«.

2. I § 8, stk. 1, litra f, ændres »modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse i henhold til lov om social bistand og modtagere af aktiveringsydelse efter § 18, stk. 1 og 2, 1. pkt., i lov om kommunal aktivering,» til: »modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelse efter §§ 25 og 52 i lov om aktiv socialpolitik,».

3. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hjælp og beskæftigelsestillæg efter § 36 i lov om aktiv socialpolitik medregnes ikke til bidragsgrundlaget.«

Socialministeriet

§ 26

I lov nr. 455 af 10. juni 1997 om aktiv socialpolitik, som ændret ved § 8 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 10, stk. 3, nr. 1, affattes således:

 • »1) Kommunen skal følge op på en erhvervsplan efter § 50 hver 6. måned.«

2. I § 14, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Der ses tillige bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade, der er forvoldt ved overtrædelse af straffeloven.«

3. I § 25, stk. 1, nr. 1, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«

4. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »6.825 kr.« til: »6.998 kr.«

5. I § 25, stk. 1, nr. 3, ændres »4.384 kr.« til: »4.489 kr.«

6. I § 25, stk. 1, nr. 4, ændres »2.144 kr.« til: »2.195 kr.«

7. I § 25, stk. 2, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«

8. I § 25, stk. 3, ændres tre steder »6.825 kr.« til: »6.998 kr.«

9. I § 25, stk. 4, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«

10. I § 25, stk. 5, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«

11. I § 26, stk. 3, ændres »2.144 kr.« til: »2.195 kr.«

12. I § 30, stk. 2, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«, og »6.825 kr.« ændres til: »6.998 kr.«

13. I § 31, stk. 1, ændres »10 kr.« til: »10,24 kr.«

14. I § 36, stk. 1, ændres »30 kr.« til: »30,72 kr.«

15. I § 36, stk. 2, ændres »10 kr.« til: »10,24 kr.«

16. I § 52, stk. 4, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«

17. I § 62, stk. 1, ændres »lønnen efter § 61« til: »den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde«.

18. I § 62, stk. 2 og 3, ændres »lønnen efter § 61« til: »den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af eventuelle arbejdsgiverbidrag til ATP m.v.«

19. I § 62, stk. 4, ændres »lønnen m.v.« til: »den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af eventuelle arbejdsgiverbidrag til ATP m.v.«

20. I § 66, stk. 1, ændres »forretningsmæssigt« til: »forretningsmæssig«.

21. I § 79, stk. 3, ændres »9.100 kr.« til: »9.317 kr.«, og »6.825 kr.« ændres til: »6.998 kr.«

22. I § 86, stk. 2, nr. 2, ændres »5.211 kr.« til: »5.336 kr.«

23. I § 86, stk. 2, nr. 3, ændres »15.469 kr.« til: »15.840 kr.«, og »5.156 kr.« ændres til: »5.280 kr.«

24. I § 94 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunen kan endvidere ikke træffe beslutning om tilbagebetaling efter stk.1, når en erstatning for tab af erhvervsevne udbetales som følge af personskade, der er forvoldt ved overtrædelse af straffeloven.«

25. I § 100, stk. 2, ændres »9.393 kr.« til: »9.618 kr.«

26. § 104, stk. 1, affattes således:

»Staten refunderer 100 pct. af en kommunes udgifter til løntilskud til fleksjob efter § 72.«

27. I § 107, stk. 5, ændres »1.099 kr.« til: »1.125 kr.«

28. I § 107, stk. 6, ændres »2.197 kr.« til: »2.250 kr.«

§ 27

I lov nr. 454 af 10. juni 1997 om social service foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Betalingen fastsættes for et regnskabsår ad gangen på grundlag af dagtilbudenes budgetter. Dette gælder dog ikke for puljeordninger, jf. § 11.«

2. § 28, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Ydelsen beregnes på grundlag af det konkrete behov og udbetales med een eller flere ottendedele af standardbeløbet.«

3. I § 65 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Socialministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter stk. 1.«

4. I § 83, stk. 1, ændres »14.808 kr.« til: »15.204 kr.«, og »7.392 kr.« ændres til: »7.596 kr.«

5. I § 92 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for at få tilbud om boform efter stk. 3.«

6. I § 99, stk. 1, 1. pkt., ændres »Amtskommunen yder« til: »Der ydes«.

7. I § 99, stk. 1, 2. pkt., ændres »111.000 kr.« til: »114.000 kr.«

8. § 99, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Amtskommunen træffer afgørelser om støtte efter denne bestemmelse efter indstilling fra kommunen. Afgørelser om henstand med tilbagebetaling og eftergivelse af lån træffes dog af kommunen. Kommunen varetager de administrative opgaver i forbindelse med afgørelser efter bestemmelsen.«

9. I § 102 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Personer, der modtager social pension, kan ikke få hjælp efter stk. 2, medmindre det drejer sig om personer, der har en hjælpeordning efter § 77.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. I § 136, stk. 4, ændres »100« til: »8«.

11. § 137, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

§ 28

I lov nr. 453 af 10. juni 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Dette gælder også for selvejende institutioner, der efter aftale udfører en opgave for en kommune eller en amtskommune.«

2. I § 66, stk. 1, 1. pkt., udgår »af det sociale nævn«.

3. I § 75 ændres »§ 82 i lov om social service« til: »og om indkomstgrundlaget, jf. § 82, stk. 1, og § 99, stk. 3, nr. 2, i lov om social service«.

4. I § 89 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Kommuner, der har etableret ældreråd før den 1. januar 1996, skal senest den 1. januar 1999 have etableret ældreråd, der opfylder betingelserne i §§ 30-33.«

§ 29

I lov nr. 456 af 10. juni 1997 om ændring af lov om social pension og lov om delpension. (Tilkendelseskompetence, administration m.v.) foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 4, ændres »1. januar 1999« til: »1. juli 1998«.

§ 30

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 612 af 24. juni 1996, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 456 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 34 ændres »på institution« til: »i boformer«, og »udskrivningsdagen« ændres til: »opholdets ophør«.

2. I § 57, stk. 1, indsættes efter »lov«: », jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

§ 31

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 456 af 10. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

» § 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ret til delpension. Ansøgning om delpension indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

2. I § 12, stk. 1, indsættes efter »delpensionen«: », jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område«.

3. § 19, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

§ 32

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli 1997, som ændret ved § 5 i lov nr. 803 af 24. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »jf. afsnit III A i lov om social bistand« til: »jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik«.

2. I § 4, stk. 3, nr. 2, ændres »bistandsloven« til: »lov om social service«.

3. I § 7, stk. 2, ændres »formanden for Dagpengeudvalget« til: »Den Sociale Ankestyrelse«.

4. § 23, stk. 1, nr. 1, affattes således:

 • »1) modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse,».

5. I § 25, stk. 4, ændres »jf. afsnit III A i lov om social bistand« til: »jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik«.

6. I § 30, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. afsnit III A i lov om social bistand« til: »jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik«.

7. § 32 affattes således:

» § 32. Kommunens afgørelse kan indbringes for det sociale nævn.

Stk. 2. Hvis det sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse træffer afgørelse om, at arbejdsgiveren har pligt til at yde dagpenge, når kommunen har udbetalt forskud efter § 31, stk. 1, skal arbejdsgiveren refundere forskuddet inden 4 uger efter, at underretning herom er modtaget. Beløbet kan ved indeholdelse i løn m.v. inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.«

8. §§ 33-35 ophæves.

9. § 36, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 1.

10. § 37, stk. 1, affattes således:

»Hvis en person har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal denne tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.«

11. § 37, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

12. § 38 affattes således:

» § 38. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 33

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 707 af 25. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 4, ændres »bistandsloven« to steder til: »lov om social service«.

2. I § 8, stk. 5, ændres »bistandslovens § 65« til: »§ 64 i lov om social service«.

3. § 22 affattes således:

» § 22. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.«

4. § 23 ophæves.

5. § 24, stk. 1, affattes således:

»Den, der får udbetalt ydelser efter loven, har efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i sine forhold, der kan medføre bortfald af ydelserne.«

6. § 25, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 34

I lov nr. 349 af 14. maj 1992 om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling, som ændret ved lov nr. 922 af 25. november 1992 og lov nr. 191 af 12. marts 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, ophæves.

2. I § 2, stk. 1, ændres »§ 68 a, stk. 2 og 4, jf. § 96, i lov om social bistand« til: »§ 93, stk. 1, nr. 2, jf. § 93, stk. 2, 2. pkt., i lov om social service«.

3. § 2, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2

4. § 3, stk. 2, ophæves.

5. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den foreløbige beslutning efter stk. 1 skal straks forelægges den myndighed, der har truffet beslutning efter § 2, stk. 1. Senest 3 dage efter, at den foreløbige beslutning er truffet, træffer nævnte myndighed den endelige beslutning. Stofmisbrugeren skal straks have meddelelse om beslutningen, som skal være skriftlig og begrundet.«

6. I § 7, 3. pkt., ændres »i § 2, stk. 2, nævnte myndighed« til: »myndighed, som har truffet beslutning efter § 2, stk. 1,».

7. I § 8 ændres »i § 2, stk. 2, nævnte myndighed« til: »myndighed, som har truffet beslutning efter § 2, stk. 1,».

§ 35

I lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 28. august 1996, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »afsnit VI og VII i lov om social bistand« til: »afsnit II og III i lov om social service«.

2. I § 55 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved Den Sociale Ankestyrelses behandling af sager efter denne lov finder kapitel 9 samt §§ 68 og 70 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område anvendelse, medmindre andet følger af denne lov.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

Sundhedsministeriet

§ 36

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 31. januar 1994, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 224 af 25. marts 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6 . Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilken udstrækning lovens ydelser tilkommer personer, der er indkaldt til militærtjeneste eller tjeneste, der træder i stedet herfor, optaget i sociale institutioner og de under fængselsvæsenet hørende anstalter og arresthuse eller undergivet behandling eller tilsyn fra nogen af de nævnte institutioner.«

2. I § 2, stk. 5, ændres »lov om social bistand« til: »lov om aktiv socialpolitik«.

3. § 17, stk. 1, affattes således:

»Til personer, der er omfattet af § 2, stk. 1, og som modtager social pension, yder kommunalbestyrelsen i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge, for så vidt de pågældende behandles eller undersøges for amtskommunens regning efter denne lov.«

4. I § 24, stk. 4, ændres »det sociale ankenævn« til: »det sociale nævn«.

5. I § 24, stk. 7, 1. og 3. pkt., ændres »det sociale ankenævn« til: »det sociale nævn«, og i § 24, stk. 7, 2. pkt., ændres »Det sociale ankenævn« til: »Det sociale nævn«.

§ 37

I lov nr. 440 af 14. juni 1995 om Blødererstatningsfonden, som ændret ved § 29 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, udgår », bistandsloven«.

Undervisningsministeriet

§ 38

I lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 866 af 7. november 1995, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 4. pkt., ændres »på amtskommunale døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, oprettet i henhold til lov om social bistand.« til: »i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service.«

§ 39

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

 • »3) revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik,».

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

§ 40

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 542 af 19. juni 1996, som ændret ved lov nr. 1236 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 17 a, stk. 2, nr. 4, ændres »kontanthjælp i henhold til lov om social bistand eller ydelser i henhold til lov om kommunal aktivering« til: »kontanthjælp eller ydelser i henhold til lov om aktiv socialpolitik«.

§ 41

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 25. juni 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »bistandsloven« til: »lov om social service«.

2. I § 50, stk. 4, ændres »lov om social bistand« til: »lov om aktiv socialpolitik«.

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 1998, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2 . § 15 har virkning fra og med opgørelsen af kommunens eller amtskommunens folketal pr. 1. januar 1999.

Stk. 3. § 32 træder i kraft den 29. juni 1998.

Stk. 4. § 25, nr. 1, har virkning for indstillinger til socialministeren for 2000 og frem.

Stk. 5. Den 1. juli 1998 ophæves lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996, lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 1996, lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender, jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991, og lov om Den Sociale Ankestyrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 13. august 1986.

§ 43

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

Stk. 2. § 14 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. § 35 kan ved kongelig anordning sættes i kraft i Grønland med de ændringer, som følger af de særlige grønlandske forhold.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 1997

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Karen Jespersen

Officielle noter

Ingen