Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om lov nr. 889 af 3. december 1997 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afkortning af kredittiden m.v.) og om lov nr. 890 af 3. december 1997 om ændring af momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (Afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri m.v.)


1. Indledning

Dette cirkulære omtaler de ændringer, der er gennemført ved lov nr. 889 af 3. december 1997 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afkortning af kredittiden m.v.) og ved lov nr. 890 af 3. december 1997 om ændring af momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter (Afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri m.v.).

Med lovene er der gennemført en afkortning af afgivelses- og indbetalingsfristen for de kvartalsvise opgørelsesperioder for lønsumsafgift og en afkortning af momskredittiden for de virksomheder, der er omfattet af det særlige register for landbrug og fiskeri m.v. Ændringen af reglerne for momsafregning indebærer, at der sondres mellem små og store virksomheder inden for landerhvervene, således at de små virksomheder får en længere afgiftsperiode end de store virksomheder. Alle virksomheder får samme angivelses- og indbetalingsfrist.

2. Lønsumsafgiftsloven

2.1. Afkortning af kredittiden

Fra den 1. januar 1998 afkortes angivelses- og indbetalingsfristen for de kvartalsvise opgørelsesperioder for lønsumsafgift efter lovens § 6, stk. 2, 1. pkt., og § 6 a, stk. 2, 1. pkt. Fristen nedsættes fra 3 måneder og 15 dage til 15 dage efter opgørelsesperiodens udløb. Ændringen berører alene den kvartalsvise afregning af lønsumsafgift. Når lønsummen indgår i virksomhedens afgiftsgrundlag, gælder ændringen både for den endelige afregning for de virksomheder, hvis afgiftsgrundlag efter lovens § 4, stk. 2, kun baseres på lønsummen, og for den foreløbige afregning, der benyttes af virksomheder, hvis afgiftsgrundlag efter lovens § 4, stk. 1, udgøres af lønsummen med tillæg af overskud eller fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret. For de sidstnævnte virksomheder kan den endelige opgørelse af afgiften først ske efter udløbet af virksomhedens indkomstår, jf. lovens § 6 b. Disse virksomheder betaler imidlertid en foreløbig afgift, der alene beregnes af lønsummen efter lovens § 6 a. Denne afgift reguleres så efter § 6 b i forbindelse med den endelige afgiftsopgørelse.

2.2. Afgiftsgrundlaget

Lovens bestemmelse om opgørelse af afgiftsgrundlaget for de virksomheder, der opgør grundlaget som lønsummen med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret, er ændret. Efter lovens tidligere regel i § 4, stk. 1, 1. pkt., var afgiftsgrundlaget virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i § 4, stk. 1, i lov om investeringsfonds. Adgangen til at henlægge til investeringsfonds bortfalder imidlertid fra og med indkomståret 1998. Lovens henvisning til investeringsfondsloven er derfor erstattet med en selvstændig beskrivelse af afgiftsgrundlaget. Der sker ikke i den forbindelse nogen reel ændring i opgørelsen af afgiftsgrundlaget.

Virksomhedens overskud eller underskud skal efter den ændrede regel opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22b. Til det korrigerede overskud eller underskud tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Endelig bestemmes det som efter de tidligere regler, at der ved opgørelsen af overskud eller underskud ikke medregnes overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet.

Den redaktionelle ændring af afgiftsgrundlaget har virkning fra og med indkomståret 1998.

2.3. Afregning ved dødsfald

Lovens hidtidige regel i § 10, stk. 2, 2. pkt., om samtidig afregning for en tidligere opgørelsesperiode, når indehaveren af en registreret virksomhed dør, og der udstedes proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, er ophævet. Efter lovens § 10, stk. 2, 1. pkt., skal der ske hurtigere afregning af afgiften, når indehaveren af en registreret virksomhed dør, og der udstedes proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer. Arvingerne eller bobestyrelsen skal således senest 30 dage efter bekendtgørelsen af proklama foretage afgiftsangivelse for det løbende kvartal fra periodens start og indtil dødsdagen. På grund af den hidtidige lange angivelsesfrist på 3 måneder og 15 dage var angivelsesfristen for det forudgående kvartal i visse tilfælde ikke udløbet, når boet skulle angive for det løbende kvartal. Det var derfor bestemt, at afgiften for den tidligere periode skulle angives senest samtidig med angivelsen for den løbende periode.

Ophævelsen af lovens § 10, stk. 2, 2. pkt., har først virkning fra den 1. april 1998, da afregningsfristen for 4. kvartal 1997 først udløber den 15. april 1998.

3. Momsloven

3.1. Afkortning af kredittiden for landbrug og fiskeri m.v.

Lovens specielle afregningsregler, der gælder for virksomheder omfattet af det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., er ændret. Registeret omfatter virksomheder med jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl (landerhverv).

Efter de tidligere regler i lovens § 68 havde virksomheder, der er registreret i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperiode. For virksomheder, der fører driftsregnskab og benytter andet regnskabsår end kalenderåret, var afgiftsperioderne dog første og anden halvdel af regnskabsåret. Afgiften skulle angives senest den 20. i den tredje kalendermåned efter afgiftsperiodens udløb, og afgiften indbetales i 2 rater. Den ene halvdel af den skyldige afgift skulle indbetales senest den 10. i den sjette kalendermåned efter afgiftsperiodens udløb, mens den anden halvdel skulle indbetales den 10. i den niende kalendermåned efter afgiftsperiodens udløb.

Afregningsreglerne er ændret, så der sondres mellem små og store virksomheder inden for landerhvervene. Små virksomheder skal efter lovens § 68, stk. 1, ved momsafregningen anvende første og anden halvdel af kalenderåret som afgiftsperiode, mens store virksomheder skal anvende kvartalet som afgiftsperiode, jf. lovens § 57, stk. 2. Som små virksomheder anses virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 500.000 kr. årligt. Den samlede årlige afgiftspligtige omsætning opgøres herved uden moms. Ændringen indebærer, at små virksomheder inden for landbrug og fiskeri m.v. fortsat skal foretage momsangivelser 2 gange om året, mens de store landbrug m.v., dvs. landbrug med afgiftspligtige leverancer på over 500.000 kr. om året, skal overføres til kvartalsafregning. Virksomheden kan dog forblive på kvartalsafregning, hvis den ønsker det. Det er en forudsætning for at anvende kalenderhalvåret som afgiftsperiode, at virksomheden ikke har benyttet lovens mulighed for delregistrering, hvorefter en afgiftspligtig person med flere virksomheder kan registreres under flere momsnumre.

Efter lovens § 66, stk. 1, 2. pkt., skal nye virksomheder, der anmeldes til registrering i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v., uanset den forventede omsætning anvende kvartalet som afgiftsperiode i den første tid efter registreringen. Selv om virksomheden derfor i etableringsperioden kun forventer en mindre omsætning, kan virksomheden ikke blive registreret med kalenderhalvåret som afgiftsperiode.

Ændring af en virksomheds afgiftsperiode fra kvartalet til halvåret eller omvendt sker efter § 68, stk. 2, på grundlag af størrelsen af virksomhedens afgiftspligtige leverancer i det senest forudgående kalenderår og har først virkning fra og med den 1. juli i det efterfølgende år. Hvis virksomheden f.eks. er på kvartalsafregning, og dens afgiftspligtige omsætning i 1998 kun bliver 400.000 kr., overføres virksomheden til halvårsafregning fra den 1. juli 1999. Hvis virksomheden så i kalenderåret 1999 har en afgiftspligtig omsætning på over 500.000 kr., ændres virksomhedens afgiftsperiode igen til kvartalet fra den 1. juli 2000. En virksomheds afgiftsperiode kan kun ændres fra kvartalet til halvåret, hvis virksomheden for hele det senest afsluttede kalenderår har angivet og indbetalt afgiften rettidigt.

Det er kun med hensyn til afgiftsperioden, at der sondres mellem små og store virksomheder inden for landerhvervene. Angivelses- og indbetalingsfristen er således den samme for både små og store virksomheder. Alle virksomheder skal angive og indbetale afgiften senest 1 måned og 10 dage efter udløbet af afgiftsperioden, jf. § 57, stk. 1, og § 59, stk. 1.

3.2. Forkortet afregning ved restancer

De særlige regler om kreditafkortning for landerhvervene er blevet ophævet. Efter de hidtidige regler i lovens § 62, stk. 3, skulle disse virksomheder, når de var sat på forkortet afregning som følge af restancer, indsende angivelse og indbetale afgift senest den 15. i den tredje kalendermåned efter afgiftsperiodens udløb. De nye regler indebærer, at landerhvervene er omfattet af lovens almindelige regler om forkortet afregning for virksomheder i restance. Virksomheder inden for landerhvervene skal derfor anvende kalendermåneden som afgiftsperiode og indsende angivelse og indbetale afgiften senest 15 dage derefter, jf. lovens § 62, stk. 1.

Ophævelsen af de særlige kreditafkortningsregler har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 1998. Virksomheder på forkortet afregning efter de hidtidige regler overføres til almindelig kvartalsafregning fra og med den 1. januar 1998 og er omfattet af de samme regler om forkortet afregning som andre virksomheder i restance efter lovens § 62, stk. 1.

3.3. Afregning ved dødsfald

Lovens hidtidige regel i § 62, stk. 13, 2. pkt., om samtidig afregning for en tidligere afgiftsperiode, når indehaveren af en registreret virksomhed dør, og der udstedes proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer, er ophævet. Efter § 62, stk. 13, 1. pkt., skal der ske hurtigere afregning af afgiften, når indehaveren af en registreret virksomhed dør, og der udstedes proklama efter § 81 i lov om skifte af dødsboer. Arvingerne eller bobestyrelsen skal således senest 30 dage efter bekendtgørelsen af proklama foretage afgiftsangivelse for den løbende afgiftsperiode fra periodens start og indtil dødsdagen. På grund af den hidtidige lange angivelsesfrist for landerhverv var angivelsesfristen for den forudgående afgiftsperiode i visse tilfælde ikke udløbet, når boet skulle angive for den løbende afgiftsperiode. Det var derfor bestemt, at afgiften for den tidligere periode skulle angives senest samtidig med angivelsen for den løbende periode.

Ophævelse af reglen om samtidig angivelse i tilfælde af dødsfald har først virkning fra den 1. april 1998, da angivelsesfristen for 2. halvår 1997 først udløber den 20. marts 1998.

3.4. Modregning

Adgang til efter momslovens tidligere § 63, stk. 3, 2. pkt., i visse tilfælde at foretage modregning i uforfaldne krav er ophævet, da der efter afkortningen af indbetalingsfristen for landbrug og fiskeri m.v. ikke længere vil kunne forekomme tilfælde, hvor et krav på afgift for en tidligere afgiftsperiode ikke er forfaldent ved udbetaling af afgift for en senere afgiftsperiode.

Ophævelsen af den særlige modregningsadgang har virkning fra og med den 1. september 1998, da 2. og sidste rate af momsbetalingen for 2. halvår 1997 først forfalder den 1. september 1998.

4. Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Efter § 2 i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter kan virksomheder, der kan få tilbagebetalt afgift efter visse love (olieafgift, elafgift, kulafgift, gasafgift og kuldioxidafgift), få disse afgifter tilbagebetalt månedsvis. Disse afgifter tilbagebetales som udgangspunkt i forbindelse med momsafregningen. Den månedsvise tilbagebetaling gælder efter bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., kun for virksomheder, hvis samlede tilbagebetalingsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt. I stk. 2, 2. pkt., var der tidligere fastsat en lavere beløbsgrænse på 15.000 kr. for virksomheder, der er optaget i det særlige register for landbrug og fiskeri m.v. Denne særlige grænse er ophævet, således at grænsen på 30.000 kr. nu gælder for alle virksomheder.

Lovens § 2 indeholdt tilsvarende i et stk. 4 en særregel for tilbagebetaling af afgift efter lov om ledningsført vand til virksomheder optaget i registret for landbrug og fiskeri m.v. Efter bestemmelsen kunne disse virksomheder efter anmodning få tilbagebetalt afgiften kvartalsvis, når afgiftsbeløbet udgjorde mindst 4.000 kr. Denne særregel er ligeledes ophævet.

5. Ikrafttrædelsesregler

5.1. Lønsumsafgiftsloven

Loven træder i kraft den 1. januar 1998. Den forkortede angivelses- og indbetalingsfrist har virkning for opgørelsesperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 1998.

5.2. Momsloven og lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Loven træder i kraft den 1. januar 1998, og de nye kortere kredittider for landbrug og fiskeri m.v. har virkning for afgiftsperioder, der påbegyndes fra og med den 1. januar 1998.

For visse landbrugsvirksomheder m.v. vil ikrafttrædelsesdatoen falde midt i en løbende afgiftsperiode. Det gælder virksomheder, der benytter et andet regnskabsår end kalenderåret. For disse virksomheder afkortes den sidste afgiftsperiode inden lovens ikrafttræden til perioden fra afgiftsperiodens start til og med den 31. december 1997. Afgiften for denne sidste periode skal ligesom afgiften for andre afsluttede afgiftsperioder inden lovens ikrafttræden afregnes efter de hidtil gældende frister i momslovens § 68. Det indebærer, at angivelsesfristen for den sidste afgiftsperiode inden lovens ikrafttræden er den 20. marts 1998 med seneste indbetalingsfrist for 1. rate den 10. juni 1998 og for 2. rate den 10. september 1998. Har virksomheden været på kreditafkortning efter den tidligere bestemmelse i lovens § 62, stk. 3, er angivelses- og indbetalingsfristen for den sidste afgiftsperiode inden lovens ikrafttræden den 16. marts 1998.

Igangværende landbrugsvirksomheders m.v. anvendelse af afgiftsperiode fra den 1. januar 1998 afgøres efter størrelsen af virksomhedens samlede afgiftspligtige leverancer efter de seneste afgivne momsangivelser inden lovens ikrafttræden dækkende en periode på tilsammen 12 måneder. Har de samlede afgiftspligtige leverancer udgjort mere end 500.000 kr., skal virksomheden anvende kvartalet som afgiftsperiode. Har leverancerne ikke oversteget 500.000 kr., skal virksomheden anvende kalenderhalvåret som afgiftsperiode, forudsat virksomheden ikke er delregistreret. Det er således leverancerne efter de seneste to modtagne momsangivelser med angivelsesfrist fra den 20. december 1996 til den 20. november 1997, der er afgørende. Har virksomheden ikke været registreret så længe, at der inden lovens ikrafttræden og senest den 20. november 1997 er indgivet 2 momsangivelser, skal virksomheden anvende kvartalet som afgiftsperiode.

Skatteministeriet, den 11. december 1997

Peter Loft

/K. Aasberg Karlsen

Officielle noter

Ingen