Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.(* 1)(* 2)


I medfør af § 35, stk. 1, §§ 43, 46, 74, 84 og 86 i lov om

arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 22. marts 1995, som

ændret ved lov nr. 458 af 12. juni 1996, lov nr. 1196 af 27.

december 1996, lov nr. 375 af 10. juni 1997 og lov nr. 379 af 10.

juni 1997, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73,

fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indretning, mærkning, afprøvning og markedsføring af samt brugsanvisning for

 • 1) personelevatorer og person-godselevatorer,
 • 2) godselevatorer,
 • 3) hejseværker,
 • 4) andre apparater til hævning og sænkning af en byrde, der ikke er frithængende,
 • 5) rulletrapper, rullefortove o.l. apparater til persontransport,
 • 6) sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsens område, definitioner m.v. er nærmere beskrevet i bilag XV.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 2. Elevatorer m.v. samt deres tilbehør skal være således konstrueret, udført, udstyret, opstillet og sikret, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Stk. 2. Det skal ved indretningen og opstillingen påses, at de er fuldt forsvarligt beskyttet mod farlige påvirkninger og indgreb udefra, samt at pasnings-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder kan udføres farefrit.

Stk. 3. De anvendte materialer skal være egnede og dimensionerede til at modstå de påvirkninger, som de må forventes udsat for.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan forlange afprøvninger foretaget af et akkrediteret prøvningsorgan. Afprøvninger foretaget i andre EU- eller EØS-medlemsstater af et tilsvarende akkrediteret prøvningsorgan anerkendes på lige fod hermed.

§ 3. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fabrikanter, elevatorinstallatører, andre leverandører, bygherrer, elevatorejere, projekterende, reparatører o.l. samt arbejdsgivere, virksomhedsledere, andre ansatte og brugere efter arbejdsmiljølovens almindelige regler, jf. § 2 og kapitel 4 i loven.

§ 4. Den, der er ansvarlig for opførelsen af en bygning eller et anlæg, og elevatorinstallatøren skal gensidigt udveksle de nødvendige informationer og træffe de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

Adgangsveje til rum for drivmaskineri m.v.

§ 5. Ved enhvert elevatoranlæg, skal der til alle steder, hvortil adgang udefra er nødvendig for eftersyn, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening såsom spilrum, pumperum, apparat- og tovskiverum, eventuelle smøre- og eftersynssteder, eventuelt hastighedsbegrænser osv., fra offentligt tilgængeligt område være farefri og bekvemme adgangsveje, som har belysning svarende til gældende Dansk Standard og ikke har passage gennem private rum.

Stk. 2. Adgangsveje til de under stk. 1 nævnte rum samt til skaktlemme m.v. skal være fuldt forsvarligt indrettet.

Stk. 3. Niveauændringer i adgangsveje skal ske ved trapper eller, hvis dette frembyder særlige vanskeligheder, ved fastmonterede eller -hængslede lejdere, som har vandrette trinflader, er sikret mod skridning og har hældning mellem 65 grader og 75 grader i brugsstilling. Ved højder under 1,5 m tillades dog hældning over 75 grader. Lejderne skal være bestemt til dette ene formål og altid være i nærheden, og der skal træffes de nødvendige forholdsregler. Ved nyanlæg skal afstand fra trinbagkant til fast bygningsdel være mindst 0,16 m. Som støtte ved passage af øverste del af lejder skal findes håndbøjle(r).

Stk. 4. For elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal adgangsvejenes frie højde overalt være mindst 2,1 m, idet der dog ses bort fra underkarme og tærskler indtil 0,4 meters højde.

§ 6. Drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. og tilhørende udstyr skal være anbragt i særskilte rum, som ikke må udgøre gennemgang til et rum, der er elevatoren m.v. uvedkommende. Dog kan drivmaskineri m.v. anbringes i skakt eller på elevatorstol, såfremt der træffes særlige foranstaltninger til sikring af, at pasnings-, vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationsarbejder kan udføres farefrit, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. Spilrum, pumperum samt apparat- og tovskiverum skal kunne aflåses for uvedkommende. Dette gælder dog ikke for de døre og lemme, der er omfattet af § 7.

Stk. 3. Rummenes adgangsdøre og lemme skal altid kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj. Adgang til rummene skal altid let kunne skaffes ved hjælp af en typenøgle, godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet, enten ved at låsene er tilpasset denne nøgle, eller ved at nøgler til rummene findes i et aflåst, tydeligt kendetegnet, solidt skab, som kan åbnes med typenøglen og er solidt fastgjort nær adgangsdør eller lem til maskinrum eller andet hensigtsmæssigt, bekvemt tilgængeligt sted, jf. § 5, stk. 1.

§ 7. For elevatorer m.v., opstillet efter 1. februar 1981, skal der til rummene findes adgangsmuligheder, som tillader, at transport af svært materiel ved montage og udskiftning kan ske farefrit, og i særdeleshed under transport og håndtering ad trapper eller lejdere.

Rum for drivmaskineri m.v.

§ 8. Rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver skal have hensigtsmæssig, fast installeret belysning, der svarer til gældende Dansk Standard og sikrer en belysning på mindst 200 lux på gulvet. Lysafbrydere skal have signallampe og være anbragt i bekvem højde umiddelbart inden for adgangsdørene eller -lemmene.

Stk. 2. I hvert rum skal findes mindst en stikkontakt.

§ 9. I hvert rum skal der for hver elevator findes en hensigtsmæssigt anbragt, tydeligt kendetegnet stopanordning til standsning af alle elevatoranlæggets funktioner. Stopanordningen skal være indrettet, så den efter betjening forbliver i stopstilling, indtil den bevidst tilbagestilles. Den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling.

§ 10. I elevatorskakten og i rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver må der ikke findes andre rørinstallationer eller anlæg, end dem der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

§ 11. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal rummenes afgrænsninger udadtil overalt bestå af tæt, ikke-brændbart materiale, der udelukker, at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget, beskytter effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og mod forudseelige farlige mekaniske og andre påvirkninger og indgreb udefra og yder fornøden brandsikring. Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

§ 12. For elevatorer m.v., opstillet efter 31. januar 1981 skal rummene have en sådan størrelse og indretning, at forekommende arbejder kan udføres farefrit og bekvemt. Rummenes gulve skal være skridsikre. Det frie areal foran apparatskabe og manøvretavler skal have samme bredde som disse, dog mindst 0,5 m og en dybde på mindst 0,8 m. Over færdsels- og arbejdsarealer skal overalt findes en fri loftshøjde på mindst 2,1 m i rum for drivmaskineri og apparatrum og mindst 1,5 m i tovskiverum. Rummene skal være velventilerede, og temperaturen i rum for drivmaskineri og apparatrum skal holdes mellem 5 grader C og 40 grader C.

§ 13. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal adgangsdøråbninger have en fri lysning på mindst 1,8 m x 0,8 m ved rum for drivmaskineri og apparatrum, mindst 1,4 m x 0,6 m ved tovskiverum, og dørene skal åbne udad fra rummene. Adgangslemme skal være gulv- eller loftslemme og have en fri gennemgangslysning på mindst 0,8 m x 0,8 m; de skal være kontrabalancerede og åbne opad, medmindre de er forbundet med forsvindingslejdere. Ved gelænder med fodliste eller anden effektiv foranstaltning skal det være forebygget, at personer eller genstande falder gennem åbningen, når lemmen er åben.

§ 14. For elevatorer m.v. opstillet efter 31. januar 1981 skal der i loftet i rum for drivmaskineri findes det fornødne antal hensigtsmæssigt anbragte ophængsbeslag eller -kroge med henblik på løft af tungt materiel under montage og udskiftning. De skal være tydeligt mærket med tilladelig last.

Kapitel 3

CE-mærkede elevatorer og sikkerhedskomponenter

§ 15. Reglerne i dette kapitel gælder for elevatorer og sikkerhedskomponenter, således som defineret og afgrænset i bilag XV.

§ 16. Når en elevator eller en sikkerhedskomponent skal opfylde bestemmelserne i dette kapitel, gælder dette også ved markedsføring i andre Fællesskabslande.

§ 17. Elevatorer må kun markedsføres og ibrugtages, hvis der ikke er risiko for, at personers sikkerhed og sundhed bringes i fare, når de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

§ 18. Sikkerhedskomponenter må kun markedsføres og ibrugtages, hvis de elevatorer, hvorpå de skal monteres, ikke indebærer risici for, at personers sikkerhed og sundhed bringes i fare, når disse sikkerhedskomponenter monteres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

Konstruktion, fremstilling, udstyr og udformning

§ 19. Elevatorer skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I.

Stk. 2. Sikkerhedskomponenter i dette kapitel skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i bilag I, eller sikre, at de elevatorer, hvorpå de monteres, opfylder de samme væsentlige krav.

Stk. 3. En elevator eller en sikkerhedskomponent kan dog uden at opfylde kravene i bilag I forevises på messer, udstillinger o.l., hvis det med tydelig skiltning er angivet, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten ikke opfylder lovgivningens krav og ikke kan erhverves, før den er bragt i overensstemmelse hermed. Ved demonstrationer skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personer.

Stk. 4. Det er tilladt ved beregninger eller på grundlag af konstruktionstegninger at påvise ensartetheden inden for en serie anordninger og deres installation, for så vidt angår overholdelsen af de væsentlige sikkerhedskrav.

§ 20. Når en elevator eller en sikkerhedskomponent er fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, der omfatter et eller flere af kravene ifølge § 19, stk. 1 og stk. 2, formodes elevatoren henholdsvis sikkerhedskomponenten at være i overensstemmelse med de pågældende krav.

Stk. 2. Ved en harmoniseret standard forstås i denne bekendtgørelse en europæisk standard, der er vedtaget i CEN eller CLC i overensstemmelse med et mandat fra Europa Kommissionen, og hvis reference er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Referencer for de danske standarder, der gennemfører en harmoniseret standard, offentliggøres af Dansk Standard.

Mærkning og brugsanvisning

§ 21. Enhver elevator og sikkerhedskomponent skal være forsynet med en mærkning, der opfylder kravene i bilag I.

§ 22. Med enhver elevator og sikkerhedskomponent skal følge en brugsanvisning og en servicebog, der mindst opfylder kravene i bilag I. Brugsanvisningen og servicebogen skal ledsage den enkelte elevator og sikkerhedskomponent ved levering.

Dokumentation m.v. i forbindelse med markedsføring

§ 23. Inden markedsføringen af de i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant:

 • 1)
 • a) enten lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og produktionskontrol ved et bemyndiget organ i overensstemmelse med bilag XI,
 • b) eller lade modellen til sikkerhedskomponenten underkaste EF-typeafprøvning i overensstemmelse med bilag V og anvende et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag VIII til produktionskontrol,
 • c) eller anvende et fuldstændigt kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med bilag IX, og
 • 2) anbringe CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udstede en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VIII, IX eller XI), og
 • 3) opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

§ 24. Inden markedsføringen skal en elevator have gennemgået en af følgende procedurer:

 • 1) enten skal den, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV.

Procedurerne angående såvel konstruktions- og fremstillingsfaserne som installations- og afprøvningsfaserne kan anvendes på den samme elevator,

 • 2) eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevatormodel, som har gennemgået den i bilag V omhandlede EF-typeafprøvning, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV,

 • 3) eller den skal, hvis den er konstrueret i overensstemmelse med en elevator, som har gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder, fremstilles, installeres og afprøves under anvendelse af

- den afsluttende kontrol i bilag VI, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XII, eller

- kvalitetsstyringssystemet i bilag XIV,

 • 4) eller den skal have gennemgået en enhedsverifikation foretaget af et bemyndiget organ som omhandlet i bilag X,
 • 5) eller den skal have gennemgået den i bilag XIII omhandlede kvalitetssikring suppleret med en kontrol af konstruktionen, hvis denne ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

I de under punkt 1), 2) og 3) nævnte tilfælde skal den, der er ansvarlig for konstruktionen, give den person, der er ansvarlig for fremstillingen, installationen og afprøvningen, alle de nødvendige oplysninger for at sidstnævnte kan finde sted under betryggende forhold.

Stk. 2. Alle tilladte variationer mellem elevatormodeller og de elevatorer, der er fremstillet på grundlag heraf, skal være klart angivet (med maksimum- og minimumværdier) i den tekniske dokumentation.

§ 25. I alle de i § 24 nævnte tilfælde

 • 1) anbringer installatøren CE-mærkningen på elevatoren og udsteder en overensstemmelseserklæring med de i bilag II anførte oplysninger, idet der tages hensyn til bestemmelserne i det anvendte bilag (henholdsvis bilag VI, X, XII, XIII eller XIV),
 • 2) opbevarer elevatorinstallatøren en kopi af overensstemmelseserklæringen i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført,
 • 3) har elevatorinstallatøren pligt til efter anmodning fra EF-kommissionen, Arbejdstilsynet og de øvrige bemyndigede organer, at udlevere en kopi af overensstemmelseserklæringen og af de øvrige prøvningsrapporter, som er udfærdiget i forbindelse med den afsluttende kontrol.

§ 26. Når elevatorer eller sikkerhedskomponenter er omfattet af andre regler, der vedrører andre aspekter, og som foreskriver CE-mærkning, angiver denne mærkning, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten også opfylder bestemmelserne i disse andre regler.

Stk. 2. Hvis fabrikanten i henhold til en eller flere af disse regler kan vælge, hvilken ordning han vil anvende i en overgangsperiode, viser CE-mærkningen imidlertid kun, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten opfylder bestemmelserne i de regler, som elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten anvender. I så fald skal referencerne vedrørende de anvendte regler, som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, anføres på de dokumenter, vejledninger eller instruktioner, som kræves i henhold til nævnte regler, og som ledsager elevatoren eller sikkerhedskomponenten.

§ 27. Har hverken elevatorinstallatøren, fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant opfyldt de i §§ 23-26 omhandlede forpligtelser, påhviler denne forpligtelse enhver, der markedsfører elevatoren eller sikkerhedskomponenten i Fællesskabet. De samme forpligtelser påhviler den, der fremstiller elevatoren eller sikkerhedskomponenten til eget brug.

EF-typeafprøvning

§ 28. Direktøren for Arbejdstilsynet godkender en eller flere institutioner til at foretage typeafprøvning og afsluttende kontrol i Danmark efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede prøvningsinstitutioner skal opfylde de i bilag VII fastsatte minimumskrav.

Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 kan betinges og begrænses.

Stk. 4. En godkendelse efter stk. 1 tilbagekaldes af direktøren for Arbejdstilsynet, hvis den pågældende institution ikke længere opfylder de i bilag VII fastsatte krav.

§ 29. Prøvningsinstitutionen skal foretage typeafprøvning og udfærdige EF-typeattest efter de i bilag V fastsatte retningslinier.

Stk. 2. Den pågældende prøvningsinstitution skal underrettes om enhver ændring af den af typeattesten omfattede elevator eller sikkerhedskomponent, jf. bilag V. Prøvningsinstitutionen afgør, om ændringen er så væsentlig i forhold til den meddelte typeattest, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten skal underkastes ny typeafprøvning.

Stk. 3. Prøvningsinstitutionen kan tilbagekalde en typeattest, såfremt det senere konstateres, at den som grundlag for typeattesten indsendte elevator eller sikkerhedskomponent ikke opfylder kravene i bilag I.

CE-mærkning

§ 30. CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE«. I bilag III er anført den model, der skal anvendes.

Stk. 2. CE-mærkningen anbringes i den enkelte elevatorstol på en tydelig og synlig måde i overensstemmelse med punkt 5 i bilag I og skal anbringes på de sikkerhedskomponenter, der er opført i fortegnelsen i bilag IV, eller hvis dette ikke er muligt, på et skilt, der er fastgjort på sikkerhedskomponenten.

Stk. 3. Det er forbudt at anbringe mærkning af elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, som kan vildlede trediemand med hensyn til CE-mærkningens betydning og grafiske udformning. Enhver anden mærkning kan anbringes på elevatorerne eller sikkerhedskomponenterne, forudsat at dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

Kapitel 4

Andre elevatorer m.v.

§ 31. Reglerne i dette kapitel gælder for elevatorer m.v., således som defineret og afgrænset i bilag XV.

§ 32. Elevatorer m.v. samt deres tilbehør skal opfylde de sikkerhedskrav, der er angivet i bilag XVI - XXIX.

§ 33. Ved elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal godselevatorer med personledsagelse opfylde samtlige de bestemmelser, der gælder for personelevatorer.

§ 34. Ved levering, udlån, udlejning og efter ombygning af elevatorer m.v. skal der ved afleveringen medfølge nødvendige skriftlige betjenings-, pasnings- og vedligeholdelsesanvisninger på dansk.

§ 35. For elevatorer opstillet efter 1. februar 1981 skal stoles og kontravægtes bevægelsesbaner være fuldstændig indesluttet i skakt, hvis vægge, loft og bund overalt består af tæt, ikke-brændbart materiale og udelukker, at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget, beskytter effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og mod forudseelige farlige mekaniske og andre påvirkninger og indgreb udefra og yder fornøden brandsikring. Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

§ 36. Ethvert drivmaskineri i en elevator skal være forsynet med anordning til nødbetjening.

§ 37. Den faktiske forrigling ved etagedøres sikkerhedslåse skal være etableret, inden stolen sætter sig i bevægelse. Forriglingen skal overvåges af et elektrisk sikkerhedsudstyr f.eks. rigelkontakt. Dette gælder dog ikke rene godselevatorer, hvor skaktadgangsåbningens højde er 1 m eller derunder, og åbningens nederste kant er mindst 0,75 m over gulvhøjde.

Stk. 2. For elevatorer, der er opstillet før den 1. februar 1981, gælder en overgangsbestemmelse i § 48, stk. 3.

§ 38. I personelevatorer og person-godselevatorer, herunder godselevatorer med personledsagelse, skal elevatorstolens adgangsåbninger være forsynet med beskyttelsesanordninger til effektiv sikring mod klemningsfare mellem adgangsåbningens forkanter og skaktvæggen. Sikringen kan f.eks. foretages ved indbygning af stoldøre eller fotocellearrangementer i adgangsåbninger afhængigt af de konkrete forhold, jf. dog § 39. Når beskyttelsesanordningen har standset elevatorstolen, må denne ikke kunne igangsættes fra etagerne. Igangsætning må kun kunne finde sted fra stolen og kun ved tilsigtet genindkobling af beskyttelseskredsløbet efterfulgt af etagevalg. Udførlig instruktion om igangsætning skal fremgå af tydeligt opslag i elevatorstolen.

Stk. 2. I personelevatorer og person-godselevatorer, herunder godselevatorer med personledsagelse, skal elevatorstolen være forsynet med et kommunikationsmiddel, som muliggør tilkaldelse af hjælp under alle forhold. Kommunikationsmidlet skal være konstrueret og installeret således, at det også fungerer ved strømafbrydelse.

Stk. 3. Særlige overgangsbestemmelser er anført i § 48, stk. 4.

§ 39. Stoldøre skal være konstrueret og installeret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, når dørene er åbne, bortset fra fremføring for åben skaktdør i de i bilag XVI, afsnit 6, fastsatte zoner for at bringe elevatorstolen i niveau med etagedørtærskel.

Stk. 2. Stoldøre skal i følgende tilfælde være aflåst med tilsvarende låseanordning, som krævet for skaktdøre:

 • 1) Når der er fare for nedstyrtning fra elevatorstolens adgangsåbninger, f.eks. når der ikke er opsat fuldstændig lukket skaktindhegning.
 • 2) Når afstanden fra stoldørens udvendige side til skaktvæggen er større end 150 mm. Dog må afstanden være op til 200 mm over en lodret afstand på 0,5 m.

§ 40. Ved alle tovskiver og underliggende drivskiver skal der træffes effektive foranstaltninger til forebyggelse af personskader, afsporing i tilfælde af tovslæk og indtrængen af fremmedlegemer mellem tov og tovrille. Foranstaltningerne skal udføres, så de ikke hindrer eftersyn og kontrol af tovskiverne.

§ 41. Samtlige elektriske installationer ved elevatorer m.v. skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

§ 42. Enhver elevatorskakt skal have fast installeret belysning til brug ved eftersyns- og reparationsarbejde.

§ 43. Elevatorer m.v. skal være forsynet med et tydeligt og holdbart mærke om identitet og data.

§ 44. Elevatorer, der er opstillet før 1.februar 1981, skal, når det er muligt, opfylde de relevante krav i bekendtgørelsen, når der foretages en eller flere af følgende forandringer:

 • 1) ændring af
 • a) mærkehastighed,
 • b) nyttelast,
 • c) egenvægt af stol,
 • d) løftehøjde,
 • e) dør,
 • 2) udskiftning af
 • a) styring,
 • b) styr,
 • c) fangindretning,
 • d) buffer,
 • e) drivmaskineri,
 • f) hastighedsbegrænser,
 • 3) supplerende indbygning af en eller flere etagedøre eller stoldøre.

Stk. 2. De ændringer, som er nødvendige til opfyldelse af kravene i §§ 37 og 38, omfattes ikke af stk 1.

Kapitel 5

Dispensation og klageadgang

§ 45. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i det enkelte tilfælde tillade afvigelser fra denne bekendtgørelse, hvor det på grund af elevatorers m.v. særlige indretning og anvendelse eller særlige forhold i øvrigt skønnes rimeligt og forsvarligt. Dette gælder dog ikke for elevatorer omfattet af kapitel 3.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan dog, når det skønnes rimeligt og forsvarligt og i det omfang, det er foreneligt med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 95/16/EF om elevatorer, give tilladelse til

 • 1) at de i bilag 1, pkt. 2.2, omhandlede frie redningsrum helt eller delvist erstattes af andre beskyttelsesanordninger mod farer for klemning, og
 • 2) at de i § 10 omhandlede rum for drivmaskineri, apparater og tovskiver indeholder rørinstallationer og anlæg, der ikke er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

§ 46. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 6

Straf

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der

 • 1) overtræder § 2, stk. 1-3, §§ 4-14, §§ 16-18, § 19, stk. 1-3, §§ 21-27, § 29, stk. 1-2, § 30, §§ 32-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 1-2, §§ 39-43, § 44, stk. 1, § 48, stk. 5,
 • 2) undlader at efterkomme påbud, der er meddelt for overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, eller
 • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1998.

Stk. 2. Elevatorer, der markedsføres eller leveres til brug i Danmark i perioden 1. juli 1997 - 30. juni 1999, skal enten opfylde kravene i kapitel 3 eller kapitel 4.

Stk. 3. For elevatorer, der er opstillet før 1. februar 1981, skal § 37 dog først være opfyldt til nedennævnte datoer:

 • 1) Den 30. juni 1998 for elevatorer opstillet i årene 1951 til og med 1957.
 • 2) Den 30. juni 1999 for elevatorer opstillet i årene 1958 til og med den 31. januar 1981.

Stk. 4. § 38 skal dog først være opfyldt til nedennævnte datoer:

 • 1) Den 30. juni 1998 for elevatorer opstillet i årene 1951 til og med 1957.
 • 2) Den 30. juni 1999 for elevatorer opstillet i årene 1958 til og med 30. juni 1999.

Stk. 5. Indtil den 30. juni 1999 gælder, at en elevator m.v., som ikke skal CE-mærkes, jf. bilag XV, skal være besigtiget og afprøvet af Arbejdstilsynet, inden den afleveres til brug som ny eller efter ombygning eller flytning. Pågældende leverandør, installatør, reparatør, udlejer m.v. skal sikre sig, at Arbejdstilsynet har foretaget besigtigelse og afprøvning og har fundet elevatoren m.v. i forsvarlig stand. Ejeren skal sikre sig, at besigtigelsen er foretaget, inden elevatoren tages i brug.

Stk. 6. Den 1. januar 1998 ophæves følgende bekendtgørelser:

 • 1) Bekendtgørelse nr. 309 af 16. november 1935 om indretningen og brugen af mekaniske drevne elevatorer.
 • 2) Bekendtgørelse nr. 626 af 18. december 1980 om elevatorer, hejseværker, rulletrapper og rullefortove o.lign.
 • 3) Bekendtgørelse nr. 627 af 18. december 1980 om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 • 4) Bekendtgørelse nr. 40 af 26. januar 1983 om ændring af bekendtgørelsen om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 • 5) Bekendtgørelse nr. 26 af 28. januar 1985 om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v.
 • 6) Bekendtgørelse nr. 85 af 19. februar 1996 om ændring af bekendtgørelse om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v. (stoldøre m.v.).
 • 7) Bekendtgørelse nr. 1101 af 13. december 1996 om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer.

Stk. 7. Den 1. juli 1999 ophæves bekendtgørelse nr. 648 af 19. september 1986 om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportmateriel.

Arbejdstilsynet, den 16. december 1997

Jens Andersen

/ Torben Lindholm Nielsen

Oversigt over bekendtgørelsens bilag

Bilag I: Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af elevatorer og sikkerhedskomponenter.

Bilag II: Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter.

Bilag III: CE-overensstemmelsesmærkning.

Bilag IV: Liste over de i artikel 1, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, omhandlede sikkerhedskomponenter.

Bilag V: EF-typeafprøvning.

Bilag VI: Afsluttende kontrol.

Bilag VII: Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organer.

Bilag VIII: Kvalitetssikring af produkterne.

Bilag IX: Fuld kvalitetssikring.

Bilag X: Enhedsverifikation.

Bilag XI: Typeoverensstemmelse med stikprøvekontrol.

Bilag XII: Kvalitetssikring af elevatorprodukterne.

Bilag XIII: Fuld kvalitetssikring af elevatorer.

Bilag XIV: Kvalitetssikring af produktionen.

Bilag XV: Gældende regler om elevatorer samt definitioner.

Bilag XVI: Personelevatorer og person-godselevatorer.

Bilag XVII: Godselevatorer.

Bilag XVIII: Personførende byggeelevatorer.

Bilag XIX: Byggeelevatorer til materialetransport.

Bilag XX: Elevatorer for bevægelseshæmmede.

Bilag XXI: Kontinuerligt gående elevatorer (paternosterelevatorer).

Bilag XXII: Rulletrapper (escalatorer) og rullefortove.

Bilag XXIII: Permanent installerede inspektionselevatorer.

Bilag XXIV: Kranførerelevatorer.

Bilag XXV: Trappeløbselevatorer til ren godstransport.

Bilag XXVI: Trappeløbselevatorer for bevægelseshæmmede personer.

Bilag XXVII: Teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse.

Bilag XXVIII: Transportable elevatorer (monteret på hjul e.l.) til læsning eller opstabling af varer og andre genstande.

Bilag XXIX: Elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse (farstole).

Bilag I

Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af

elevatorer og sikkerhedskomponenter

Indledende bemærkninger

1. De forpligtelser, der fastsættes ved de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, finder kun anvendelse, når den relevante risiko er til stede for den omhandlede elevator eller sikkerhedskomponent i forbindelse med anvendelse af denne under de af elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenten fastsatte forhold.

2. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bekendtgørelsen er ufravigelige. Under hensyn til det tekniske stade er det dog muligt, at de deri fastsatte mål ikke kan nås. Er dette tilfældet, skal elevatoren eller sikkerhedskomponenten konstrueres og fremstilles med henblik på så vidt muligt at tilstræbe disse mål.

3. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten og elevatorinstallatøren skal foretage en risikoanalyse med henblik på at identificere alle de risici, der knytter sig til deres produkt; produktet skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyn til denne analyse.

4. Boligministeriets bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med senere ændringer finder anvendelse udover nærværende bekendtgørelse.

1. Generelle bemærkninger

1.1. Anvendelse af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler

Hvis den relevante risiko foreligger, men ikke behandles i dette bilag, finder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler anvendelse. Under alle omstændigheder finder det væsentlige krav i pkt. 1.1.2. i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler anvendelse.

1.2. Elevatorstol

Elevatorstolen skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at areal og bæreevne svarer til det maksimale antal personer og den nominelt højeste belastning, som installatøren har fastsat for elevatoren.

Når elevatoren er beregnet til at transportere personer og dens dimensioner tillader det, skal elevatorstolen være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at dens struktur ikke er til gene eller hinder for, at handicappede kan få adgang til og benytte elevatoren, og således at det er muligt at udstyre den med alle nødvendige anordninger, der kan lette de pågældendes brug heraf.

1.3. Ophængning og bæremidler

Alle elevatorstolens ophængningsdele og/eller bæremidler og tovfastgørelser skal vælges og konstrueres således, at der sikres et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau, og således at risikoen for, at elevatorstolen falder ned, reduceres til et minimum under hensyn til brugsvilkårene, de anvendte materialer og fremstillingsvilkårene.

Hvis der anvendes tove eller kæder som bæremiddel for elevatorstolen, skal der være mindst to indbyrdes uafhængige tove eller kæder, og hvert enkelt tov eller kæde skal være forsynet med sit eget fastgørelsessystem. Tove og kæder må hverken være splejset eller samlet, undtagen hvor dette er nødvendigt, for at de kan fastgøres eller ombøjes.

1.4. Kontrol af bevægelser (herunder hastighedsbegrænsning)

1.4.1.

Elevatorer skal være konstrueret, fremstillet og installeret på en sådan måde, at igangsætning ikke er mulig, så længe belastningen overstiger den nominelt højeste mærkelast.

1.4.2.

Elevatorer skal være udstyret med hastighedsbegrænser. Dette gælder dog ikke for elevatorer, der på grund af drivsystemets konstruktion ikke vil kunne opnå for stor hastighed.

1.4.3

Hurtige elevatorer skal være udstyret med en anordning, hvormed hastigheden kan kontrolleres og styres.

1.4.4.

Elevatorer, hvori der anvendes friktionsskiver, skal være konstrueret på en sådan måde, at tovenes stabilitet på friktionsskiven er sikret.

1.5. Elevatorspil

1.5.1.

Hver enkelt personelevator skal have sit eget elevatorspil. Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor der i stedet for kontravægtene er monteret endnu en elevatorstol.

1.5.2.

Elevatorinstallatøren skal sørge for, at en elevators spil og de hertil knyttede anordninger ikke er tilgængelige, undtagen i forbindelse med vedligeholdelse samt i nødstilfælde.

1.6. Betjeningsanordninger

1.6.1.

Betjeningsanordningerne i elevatorer, der skal kunne benyttes af handicappede uden ledsager, skal være konstrueret og anbragt på en hensigtsmæssig måde.

1.6.2.

Betjeningsanordningernes funktion skal være tydeligt angivet.

1.6.3.

En elevatorgruppes kaldesystemer kan være fælles eller indbyrdes forbundet.

1.6.4.

Det elektriske materiel skal installeres og forbindes på en sådan måde, at

- enhver forveksling med kredsløb, der ikke hører til elevatoren, er udelukket

- energiforsyningen kan sluttes til under belastning

- elevatorens bevægelser er afhængige af de elektriske sikkerhedsanordninger, der er anbragt i et uafhængigt sikkerhedskredsløb

- en fejl i den elektriske installation ikke skaber en farlig situation.

2. Risici for personer uden for elevatorstolen

2.1.

Elevatorer skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at adgang til elevatorskakten er umulig undtagen i forbindelse med vedligeholdelse eller i nødstilfælde. Inden en person kan komme ind i elevatorskakten, skal normal benyttelse af elevatoren være gjort umulig.

2.2.

Elevatorer skal være konstrueret og fremstillet på en måde, som udelukker fare for at komme i klemme, når elevatorstolen befinder sig i en af sine yderstillinger. Dette formål opfyldes ved et frit rum eller et tilflugtssted uden for hver af yderstillingerne.

I særlige tilfælde, navnlig i eksisterende ejendomme, kan der, når ovennævnte løsning ikke er mulig, træffes andre foranstaltninger til at undgå en sådan fare. Arbejdstilsynet skal da have mulighed for at give en forhåndsgodkendelse.

2.3.

Adgangsåbningerne til elevatorstolen skal være forsynet med etagedøre, der har en tilstrækkelig stor mekanisk modstandsevne i forhold til de af fabrikanten foreskrevne brugsvilkår.

En blokeringsanordning skal ved normal funktion forhindre:

- at elevatorstolen kan igangsættes med vilje eller utilsigtet, hvis ikke alle etagedøre er lukkede og låste

- åbning af en etagedør, medens elevatorstolen er i bevægelse, og hvis ikke den befinder sig på en etage.

Fremføring for åben etagedør med henblik på at bringe elevatorstolen i niveau med en etagedørtærskel er dog tilladt i nærmere definerede zoner, hvis dette sker med kontrolleret hastighed.

3. Risici for personer i elevatorstolen

3.1.

Elevatorstole skal være fuldstændigt lukkede med hele vægge, lofter og gulve, bortset fra ventilationsåbninger, og forsynet med hele døre. Stoldøre skal være konstrueret og monteret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, bortset fra den fremføring, der omhandles i tredje afsnit i punkt 2.3., medmindre dørene er lukkede, og således at den standser, hvis dørene åbnes.

Stoldøre skal forblive lukkede og låst i tilfælde af standsning mellem to etager, hvis der ellers er fare for fald mellem elevatorstolen og skakten, eller hvis der ikke er nogen skakt.

3.2.

I tilfælde af energisvigt eller fejl ved en komponent skal elevatoren være udstyret med anordninger beregnet til at forhindre frit fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser af elevatorstolen.

Anordningen til forhindring af elevatorstolens frie fald skal være uafhængig af elevatorstolens ophængningsanordninger.

Denne anordning skal være i stand til at standse stolen ved den nominelt højeste mærkelast og den maksimale hastighed, som elevatorinstallatøren har fastsat. Standsning på grund af denne anordning må ikke under nogen belastningsforhold fremkalde en opbremsning, der er farlig for de personer, der befinder sig i stolen.

3.3.

Der skal være installeret bufferanordninger mellem elevatorskaktens bund og elevatorstolens gulv.

I så fald skal det frie rum, der omhandles i punkt 2.2., måles med bufferanordningerne fuldstændig sammentrykt.

Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor elevatorstolen på grund af konstruktionen af drivsystemet ikke kan komme ind i det frie rum, som omhandles i punkt 2.2.

3.4.

Elevatorer skal konstrueres og fremstilles, så de ikke kan igangsættes, medmindre den i punkt 3.2. nævnte anordning befinder sig i en stilling, hvor den kan fungere.

4. Andre risici

4.1.

Hvis etagedøre eller stoldøre eller begge disse døre bevæges mekanisk, skal de være udstyret med en anordning, der udelukker risikoen for klemning, når de bevæges.

4.2.

Etagedøre, herunder de dele, der er forsynet med glas, skal, når de skal bidrage til at sikre bygningen mod ildebrand, have en passende varmebestandighed, betegnet ved at de er hele og ubeskadigede samt ved deres isolerende (ilden må ikke brede sig) og varmeoverførende egenskaber (varmestråling).

4.3.

Eventuelle kontravægte skal monteres på en sådan måde, at muligheden for sammenstød med elevatorstolen eller nedfald på denne er udelukket.

4.4.

Elevatorer skal være udstyret med anordninger, som gør det muligt at frigøre og evakuere personer, der sidder fast i elevatorstolen.

4.5.

Elevatorstolen skal være forsynet med et tovejs kommunikationsmiddel, som gør det muligt til enhver tid at få forbindelse med en særlig alarmcentral.

4.6.

Elevatorer skal konstrueres og fremstilles således, at de ved overskridelse af den af elevatorinstallatøren foreskrevne højeste temperatur i det rum, hvor elevatorspillet er placeret, kan afslutte de igangværende bevægelser, men ikke udføre nye styreordrer.

4.7.

Elevatorstolen skal konstrueres og fremstilles således, at der er tilstrækkelig udluftning til passagererne, også ved længerevarende standsning.

4.8.

Elevatorstolen skal være forsynet med tilstrækkelig belysning, når den benyttes, eller når en dør åbnes; den skal desuden være forsynet med nødbelysning.

4.9.

Det i punkt 4.5. omhandlede kommunikationsmiddel og den i punkt 4.8. omhandlede nødbelysning skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de fungerer ved strømafbrydelse. De skal kunne fungere i det tidsrum, det normalt tager, inden hjælp når frem.

4.10.

Styresystemet i elevatorer, der kan anvendes i tilfælde af brand, skal være konstrueret og fremstillet således, at det kan slås fra på visse etager og give redningskorps fortrinsret til betjeningen.

5. Mærkning

5.1.

Ud over de minimumsangivelser, som enhver maskine skal omfatte i henhold til punkt 1.7.3. i bilag I til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, skal elevatorstolen være forsynet med et tydeligt skilt, hvorpå mærkelasten i kilogram og det maksimale antal passagerer klart er angivet.

5.2.

Hvis elevatoren er konstrueret således, at personer, der sidder fast i elevatorstolen, kan komme ud uden hjælp udefra, skal der i elevatorstolen klart og synligt være angivet instruktioner herom.

6. Brugsanvisning

6.1.

De i bilag IV omhandlede sikkerhedskomponenter skal være ledsaget af en brugsanvisning, som er affattet på et officielt sprog i elevatorinstallatørens medlemsstat, eller et andet EF-sprog, som denne har godkendt, således at

- montering,

- tilslutning,

- justering,

- vedligeholdelse,

kan ske på en effektiv og farefri måde.

6.2.

Der skal til hver elevator medfølge dokumentation, der er udarbejdet på et eller flere fællesskabssprog, der kan fastlægges i overensstemmelse med traktaten af den medlemsstat, hvor elevatoren installeres. Denne dokumentation skal mindst omfatte:

- en brugsanvisning med de planer og diagrammer, som er nødvendige for normal brug samt for vedligeholdelse, eftersyn, reparation, regelmæssige verifikationer og den i punkt 4.4. omhandlede redningsindsats,

- en servicebog, hvori reparationer og i givet fald regelmæssige verifikationer kan anføres.

Bilag II

A. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter (1)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

- navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenter (2)

- eventuelt navn og adresse på dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant (2)

- beskrivelse af sikkerhedskomponenten, type- og seriebetegnelse og eventuelt serienummer

- sikkerhedskomponentens sikkerhedsfunktion, hvis denne ikke fremgår klart af beskrivelsen

- sikkerhedskomponentens fabrikationsår

- alle relevante bestemmelser, som sikkerhedskomponenten opfylder

- eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen i overensstemmelse med § 23, nr.1, litra a og b

- eventuelt henvisning til den EF-typeafprøvningsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført produktionskontrollen i overensstemmelse med § 23, nr. 1, litra b

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har kontrolleret det kvalitetsstyringssystem, som fabrikanten har anvendt i overensstemmelse med § 23, nr. 1, litra c

- identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte fabrikanten af sikkerhedskomponenter, eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant.

B. Indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen for installerede elevatorer (3)

EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

- navn og adresse på elevatorinstallatøren (4)

- beskrivelse af elevatoren, type- og seriebetegnelse, serienummer og adressen på det sted, hvor elevatoren er installeret

- elevatorens installationsår

- alle relevante bestemmelser, som elevatoren opfylder

- eventuelt henvisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-typeafprøvningen af elevatormodellen i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr. 1 og 2

- eventuelt henvisning til EF-typeafprøvningsattesten

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EF-verifikationen af elevatoren i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr. 4

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget den afsluttende kontrol af elevatoren i overensstemmelse med § 24, stk.1, nr.1, 2 og 3, første led

- eventuelt navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget kontrollen af det kvalitetsstyringssystem, elevatorinstallatøren har anvendt i overensstemmelse med § 24, stk.1, andet og tredie led i nr.1, 2 og 3 samt § 24, stk.1, nr. 5

- identifikation af den underskriver, der har bemyndigelse til at forpligte elevatorinstallatøren.

 • 1) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med blokbogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.1.
 • 2) Firmanavn og fuldstændig adresse; hvis det drejer sig om en repræsentant, angives ligeledes firmanavn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten.
 • 3) Denne erklæring skal være skrevet på maskine eller med blokbogstaver og være udfærdiget på samme sprog som den brugsanvisning, der er nævnt i bilag I, punkt 6.2.
 • 4) Firmanavn og fuldstændig adresse.

Bilag III

CE-overensstemmelsesmærkning

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med følgende model:

Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgår i CE-mærkningen, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm. Der kan undtages fra denne mindstestørrelse i forbindelse med små sikkerhedskomponenter.

CE-mærkningen efterfølges af identifikationsnummeret på det relevante bemyndigede organ i forbindelse med

- procedurerne i § 23, nr.1, litra b eller c

- procedurerne i § 24

Bilag IV

Liste over de i § 1 og § 23

omhandlede sikkerhedskomponenter

1. Anordninger til aflåsning af etagedøre.

2. Anordninger (jf. punkt 3.2 i bilag I) til forhindring af elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelser.

3. Hastighedsbegrænsere.

4. a) Energiakkumulerende buffere

- dels af ikke-lineær art

- dels til dæmpning af returslaget.

 • b) Energiabsorberende buffere.

5. Sikkerhedsanordninger på hydrauliske cylindre i hydrauliske systemer, når de anvendes som anordninger til hindring af fald.

6. Elektriske sikkerhedsanordninger i form af sikkerhedsafbrydere, hvori der indgår elektroniske komponenter.

Bilag V

EF-Typeafprøvning (modul B)

A. EF-typeafprøvning af sikkerhedskomponenter

1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et repræsentativt eksemplar af en sikkerhedskomponent vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde de relevante bestemmelser i nærværende bekendtgørelse.

2. Anmodningen om EF-typeafprøvning indgives af sikkerhedskomponentens fabrikant eller dennes repræsentant, der er etableret i Fællesskabet, til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

- navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anordningen indgives af denne, samt sikkerhedskomponenternes fabrikationssted

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation

- et repræsentativt eksemplar af sikkerhedskomponenten eller angivelse af det sted, hvor den kan undersøges. Det bemyndigede organ kan med begrundelse anmode om andre eksemplarer.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere sikkerhedskomponentens overensstemmelse og dens evne til at give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:

- en generel beskrivelse af sikkerhedskomponenten, herunder anvendelsesområde (især eventuelle begrænsninger med hensyn til hastighed, belastning, energi) og betingelser (især eksplosionsfarlig atmosfære, dårlige vejrforhold)

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af monteringsinstruktionerne for sikkerhedskomponenterne

- de foranstaltninger, der vil blive truffet på fabrikationsstadiet for at sikre, at de seriefremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med den sikkerhedskomponent, der er afprøvet.

4. Det bemyndigede organ:

- undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger

- undersøger sikkerhedskomponenten for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation

- gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om sikkerhedskomponentfabrikantens løsninger er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav og giver mulighed for, at sikkerhedskomponenten kan opfylde sin funktion, når den monteres korrekt på en elevator.

5. Opfylder det repræsentative eksemplar af sikkerhedskomponenten bekendtgørelsens relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde navn og adresse på fabrikanten af sikkerhedskomponenten, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger. Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte sikkerhedskomponent, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler fabrikanten eller dennes repræsentant, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig (1).

 • (1) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.

7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:

- de udstedte EF-typeafprøvningsattester

- de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udformes på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

9. Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EFtypeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

Er hverken fabrikanten af en sikkerhedskomponent eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenten i Fællesskabet.

B. EF-typeafprøvning af elevatoren

1. EF-typeafprøvningen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en elevatormodel eller en elevator, for hvilken der ikke er forudset andre udgaver, opfylder bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse.

2. Anmodningen om EF-typeafprøvning af elevatoren indgives af elevatorinstallatøren til et bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde

- elevatorinstallatørens navn og adresse

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation

- angivelse af det sted, hvor elevatormodellen kan undersøges. Denne skal omfatte tilslutningsdelene samt udstyr til betjening af mindst tre niveauer (det øverste, det nederste og et mellemliggende).

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om elevatoren er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser, og at forstå dens konstruktion og funktion.

Den tekniske dokumentation skal i det omfang, det er nødvendigt for vurderingen af overensstemmelsen, indeholde følgende oplysninger:

- en generel beskrivelse af elevatormodellen. Den tekniske dokumentation skal klart angive alle de ændringsmuligheder, der er i forbindelse med den elevatormodel, der forelægges til prøvning (jf. bilag XV)

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- en kopi af EF-overensstemmelseserklæringerne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt ved fremstillingen af elevatoren

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af brugsanvisningen for elevatoren

- de foranstaltninger, der vil blive truffet ved installationen for at sikre, at den serieproducerede elevator er i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser.

4. Det bemyndigede organ:

- undersøger den tekniske dokumentation for at vurdere, om den er i stand til at opfylde de tilstræbte målsætninger

- undersøger elevatormodellen for at kontrollere, om den svarer til den tekniske dokumentation

- gennemfører eller lader gennemføre den relevante kontrol og de nødvendige prøvninger for at verificere, om elevatorinstallatørens løsninger er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav og giver mulighed for, at elevatoren kan opfylde dem.

5. Opfylder elevatormodellen bekendtgørelsens relevante bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde elevatorinstallatørens navn og adresse, resultaterne af kontrollen, betingelserne for attestens gyldighed samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan få udleveret en kopi af attesten og efter begrundet anmodning en kopi af den tekniske dokumentation og rapporterne for de foretagne undersøgelser, beregninger eller prøvninger.

Afslår det bemyndigede organ at udstede EF-typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil. Der fastlægges en klageprocedure.

6. Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ om alle, også mindre, ændringer, som han har foretaget eller agter at foretage af den godkendte elevator, herunder nye udgaver, som ikke er præciseret i den oprindelige tekniske dokumentation (jf. punkt 3, første led). Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler installatøren, om EF-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig (1).

 • (1) Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning.

7. Alle bemyndigede organer skal meddele medlemsstaterne de relevante oplysninger vedrørende:

- de udstedte EF-typeafprøvningsattester

- de tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

Endvidere skal alle bemyndigede organer meddele de øvrige bemyndigede organer de relevante oplysninger vedrørende tilbagetrukne EF-typeafprøvningsattester.

8. EF-typeafprøvningsattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende EF-typeafprøvningsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

9. Elevatorinstallatøren skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og eventuelle tillæg til disse i ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af den elevator, der er i overensstemmelse med elevatormodellen.

Bilag VI

Afsluttende kontrol

1. Den afsluttende kontrol er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder betingelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at den elevator, der markedsføres, opfylder bekendtgørelsens krav. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen i hver elevatorstol og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Elevatorinstallatøren træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at den elevator, der markedsføres, er i overensstemmelse med den elevatormodel, der er beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten, og med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der gælder for den.

3. Elevatorinstallatøren skal opbevare en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen og af den i punkt 6 nævnte afsluttende kontrolattest i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført.

4. Et bemyndiget organ, valgt af elevatorinstallatøren, foretager eller lader foretage den afsluttende kontrol af den elevator, der skal markedsføres. Der gennemføres kontrol og passende prøvninger, som omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. § 20, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om elevatoren opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Disse kontroller og prøver omfatter bl.a.:

 • a) en undersøgelse af dokumentationen for at verificere, om elevatoren er i overensstemmelse med den elevatormodel, der er godkendt i henhold til bilag V, afsnit B;
 • b) - elevatorens funktion uden belastning og ved maksimal belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne er monteret korrekt og fungerer tilfredsstillende (stopanordninger, låse, mv.),

- elevatorens funktion ved maksimal belastning og uden belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne fungerer tilfredsstillende ved strømsvigt,

- statisk afprøvning med en belastning, der svarer til 1,25 gange mærkelasten.

- Mærkelasten er den belastning, der er anført i bilag I, punkt 5.

Efter disse prøver skal det bemyndigede organ sikre sig, at der ikke er sket nogen deformation eller forringelse, som vil kunne hindre brug af elevatoren.

5. Det bemyndigede organ modtager en teknisk dokumentation, der består af:

- en generel plan over elevatoren,

- de nødvendige planer og diagrammer, for at den afsluttende kontrol kan foretages, f.eks. oversigter over styringskredsløb,

- et eksemplar af de brugsanvisninger, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Det bemyndigede organ kan ikke kræve detaljerede planer eller præcise oplysninger, som ikke er nødvendige for at foretage verifikation af, at den elevator, der skal markedsføres, er i overensstemmelse med den elevatormodel, som er beskrevet i EFtypeafprøvningserklæringen.

6. Opfylder elevatoren bekendtgørelsens bestemmelser, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen, jf. bilag III, og udsteder en afsluttende kontrolattest, hvori de gennemførte kontroller og prøvninger nævnes.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den servicebog, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede den afsluttende kontrolattest, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvorledes godkendelse kan opnås. Når elevatorinstallatøren på ny anmoder om afsluttende kontrol, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

7. Den afsluttende kontrolattest, sagsakter og korrespondance vedrørende godkendelsesprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det kompetente organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

Bilag VII

Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved

bemyndigelse af organer

1. Organet, dets leder og dets personale, som skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, leverandør eller fabrikant af de sikkerhedskomponenter eller installatør af de elevatorer, som de kontrollerer, eller være nogen af disse personers repræsentant. På samme måde må organet, dets leder og dets personale, som skal udføre kontrol med de kvalitetsstyringssystemer, der omhandles i bekendtgørelsens § 23 og § 24, hverken være konstruktør, leverandør eller fabrikant af de sikkerhedskomponenter eller installatør af de elevatorer, som de kontrollerer, eller være nogen af disse parters repræsentant. De må hverken direkte eller som repræsentant deltage i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af disse sikkerhedskomponenter eller i installationen af disse elevatorer. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten af sikkerhedskomponenterne eller elevatorinstallatøren og organet.

2. Kontrolorganet og personalet skal udføre kontrollen med den største faglige integritet og tekniske kompetence og være uafhængigt af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der har interesse i resultaterne af kontrollen.

3. Organet skal råde over det nødvendige personale og besidde de midler, som er nødvendige for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med udførelsen af kontrollen; det skal også have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre særlige verifikationer.

4. Det personale, som skal foretage kontrollen, skal have:

- en god teknisk og faglig uddannelse

- tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med sådanne kontroller

- den nødvendige færdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som gengiver resultaterne af den udførte kontrol.

5. Det personale, som skal foretage kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af kontrollens resultater.

6. Organet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen gennemføres direkte af medlemsstaten.

7. Organets personale har tavshedspligt om alt, hvad det får kendskab til under udførelsen af arbejdet (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor det udfører sit arbejde) i henhold til bekendtgørelsen eller enhver national retsforskrift udstedt i medfør af dette.

Bilag VIII

Kvalitetssikring af produkterne (modul E)

1.K

valitetssikring af produkterne er den procedure, hvorved en fabrikant af sikkerhedskomponenter, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EFtypeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen, og at sikkerhedskomponenten vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver sikkerhedskomponent og udsteder en EFoverensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for endelig kontrol af sikkerhedskomponenten og prøvning, som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for de pågældende sikkerhedskomponenter til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om de pågældende sikkerhedskomponenter

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation vedrørende de godkendte sikkerhedskomponenter og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hver enkelt sikkerhedskomponent, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. § 20, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten af sikkerhedskomponenter har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

 • a) kvalitetsmålsætninger
 • b) organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til sikkerhedskomponenternes kvalitet
 • c) de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen
 • d) midlerne til verifikation af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
 • e) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

 • (1) Denne harmoniserede standard er EN 29003, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.

Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i sikkerhedskomponentfabrikantens lokaler.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten af sikkerhedskomponenterne. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenten på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2.

Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemer

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende; det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

5.

Fabrikanten skal i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

Bilag IX

Fuld kvalitetssikring (modul H)

1.

Fuld kvalitetssikring er den procedure, hvorved en fabrikant af sikkerhedskomponenter, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen, og at sikkerhedskomponenten vil give den elevator, hvorpå den monteres korrekt, mulighed for at opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CEmærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udsteder en EFoverensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion, produktion, afsluttende kontrol af sikkerhedskomponenterne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om sikkerhedskomponenterne

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at sikkerhedskomponenterne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen, og giver de elevatorer, hvorpå de monteres korrekt, mulighed for at opfylde disse bestemmelser.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetspolitik og procedurer såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktionskvalitet og sikkerhedskomponenternes kvalitet

- de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt, hvis de i § 20 omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de væsentlige krav i bekendtgørelsen, som gælder for sikkerhedskomponenterne, vil blive opfyldt

- de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af sikkerhedskomponenterne

- de relevante teknikker til produktion, kvalitetskontrol og kvalitetssikring samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter over personalets kvalifikationer osv.

- midlerne til verifikation af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

 • (1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.

Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i fabrikantens lokaler.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten af sikkerhedskomponenter. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions-, produktions-, kontrol- og prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom resultater af analyser, beregninger, prøvninger osv.

- kvalitetsregistreringer i henhold til produktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ foretager periodiske kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten af sikkerhedskomponenter vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten af sikkerhedskomponenter. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten af sikkerhedskomponenter.

5.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant skal i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

Er hverken fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenterne i Fællesskabet.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om de udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

7.

Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for fuld kvalitetssikring udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

Bilag X

Enhedsverifikation (modul G)

1. Enhedsverifikationen er den procedure, hvorved en elevatorinstallatør sikrer sig og erklærer, at den elevator, der markedsføres, og for hvilken der er udstedt den i punkt 4 omhandlede overensstemmelsesattest, er i overensstemmelse med bekendtgørelsens krav. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Elevatorinstallatøren indgiver anmodning om at foretage enhedsverifikationen til et bemyndiget organ efter eget valg. Anmodningen skal indeholde:

- elevatorinstallatørens navn og adresse, samt angivelse af det sted, hvor elevatoren er installeret

- en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

- teknisk dokumentation.

3. Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere elevatorens overensstemmelse med bekendtgørelsens krav samt forstå elevatorens konstruktion, installation og funktion.

I det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere overensstemmelsen, skal den tekniske dokumentation indeholde følgende elementer:

- en generel beskrivelse af elevatoren

- konstruktionstegninger eller -diagrammer og produktionstegninger eller -diagrammer

- relevante væsentlige krav, og hvorledes disse krav er forsøgt opfyldt (f.eks. harmoniserede standarder)

- eventuelt resultaterne af de prøvninger eller beregninger, som elevatorinstallatøren har foretaget eller ladet foretage

- et eksemplar af brugsanvisningen til elevatoren - en kopi af EFtypeafprøvningsattesterne for de sikkerhedskomponenter, der er anvendt.

4. Det bemyndigede organ undersøger den tekniske dokumentation og elevatoren og gennemfører de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante standard(er), jf. bekendtgørelsens § 20, eller tilsvarende prøvninger for at verificere, at elevatoren er i overensstemmelse med de relevante krav i denne bekendtgørelse.

Opfylder elevatoren bekendtgørelsens bestemmelser, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen, jf. bilag III, og udsteder en overensstemmelsesattest om de gennemførte prøvninger.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den servicebog, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede overensstemmelsesattesten, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvorledes godkendelse kan opnås. Når elevatorinstallatøren på ny anmoder om verificering, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

5. Overensstemmelsesattesten, sagsakter og korrespondance vedrørende enhedsverifikationsprocedurerne udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som dette har godkendt.

6. Elevatorinstallatøren opbevarer sammen med den tekniske dokumentation en kopi af overensstemmelsesattesten i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført.

Bilag XI

Typeoverensstemmelse med stikprøvekontrol (modul C)

1. Typeoverensstemmelsen er den procedure, hvorved fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant sikrer sig og erklærer, at sikkerhedskomponenterne er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen, og at sikkerhedskomponenterne vil give den elevator, hvorpå de monteres korrekt, mulighed for at overholde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bekendtgørelsen.

Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant anbringer CE-mærkningen på hver enkelt sikkerhedskomponent og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring.

2. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede sikkerhedskomponenter er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med de relevante krav i bekendtgørelsen.

3. Fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant skal opbevare en kopi af EF-overensstemmelseserklæringen i ti år fra sikkerhedskomponentens sidste fabrikationsdato.

Er hverken fabrikanten af sikkerhedskomponenter eller dennes repræsentant etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at fremlægge den tekniske dokumentation den person, der er ansvarlig for markedsføringen af sikkerhedskomponenterne i Fællesskabet.

4. Et bemyndiget organ efter sikkerhedskomponent-fabrikantens valg foretager eller lader foretage kontrol af sikkerhedskomponenterne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på stedet en passende stikprøve til kontrol af de færdige sikkerhedskomponenter, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den eller de relevante standarder, jf. § 20, eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om produktionen opfylder bekendtgørelsens relevante krav. Opfylder en eller flere sikkerhedskomponenter ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

De elementer, der skal tages i betragtning ved kontrollen af sikkerhedskomponenterne, fastlægges efter fælles aftale mellem samtlige de bemyndigede organer, der skal varetage denne procedure, under hensyntagen til sikkerhedskomponenternes væsentlige karakteristika, der er nævnt i bilag IV.

Under fremstillingsprocessen anbringer fabrikanten på det bemyndigede organs ansvar dettes identifikationsnummer på sikkerhedskomponenten.

5. Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for stikprøvekontrol, der er omhandlet i punkt 4, udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

Bilag XII

Kvalitetssikring af elevatorprodukterne (modul E)

1.

Kvalitetssikring af produkterne er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at de installerede elevatorer er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Elevatorinstallatøren anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for afsluttende kontrol af elevatoren og prøvning, som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet for elevatorerne til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om de pågældende elevatorer

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation vedrørende de godkendte elevatorer og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Under kvalitetsstyringssystemet undersøges hver enkelt elevator, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante standarder, jf. § 20, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at produktet opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

 • a) kvalitetsmålsætninger
 • b) organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til elevatorernes kvalitet
 • c) de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført forud for markedsføringen, herunder mindst de i bilag VI, punkt 4, litra b), omhandlede prøvninger
 • d) midlerne til verifikation af, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt
 • e) kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

 • (1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for sikkerhedskomponenter.

Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i elevatorinstallatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2.

Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere kontrol- og prøvningsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- teknisk dokumentation

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og skal afgive en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg på steder, hvor der installeres elevatorer.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet og elevatoren fungerer tilfredsstillende; det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5.

Elevatorinstallatøren skal i ti år fra elevatorens sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, tredje led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, sidste afsnit og i punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

Bilag XIII

Fuld kvalitetssikring af elevatorer (modul H)

1.

Fuld kvalitetssikring er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at elevatorerne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en EF-overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Elevatorinstallatøren anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem for konstruktion, fremstilling, montering, installation og afsluttende kontrol af elevatorerne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om elevatorerne, navnlig dem, som gør det muligt at forstå sammenhængen mellem elevatorens konstruktion og funktion samt at vurdere overensstemmelsen med bekendtgørelsens krav

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet.

3.2.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at elevatorerne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation for kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at procedurerne, såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre, fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktionskvaliteten og elevatorernes kvalitet

- de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, samt, hvis de i bekendtgørelsens § 20 omhandlede standarder ikke anvendes fuldt ud, hvordan det sikres, at de væsentlige krav i bekendtgørelsen, som gælder for elevatorerne, vil blive opfyldt

- de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved ibrugtagningen af elevatorkonstruktionen

- de undersøgelser og de prøvninger, der skal udføres ved modtagelsen af forsyningerne med materialer, komponenter og delmontager

- de relevante teknikker til montering, installation og kvalitetskontrol samt de systematiske fremgangsmåder og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før (kontrol af installationsvilkårene: skakt, placering af elevatorspil mv.), under og efter installationen (herunder mindst de i bilag VI, punkt 4, litra b), omhandlede prøvninger)

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

- midlerne til verifikation af, at den krævede konstruktions- og installationskvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3. Konstruktionskontrol

Er konstruktionen ikke fuldstændig overensstemmende med de harmoniserede standarder, skal det bemyndigede organ undersøge, om konstruktionen opfylder bekendtgørelsens bestemmelser, og det udsteder i bekræftende fald en EF-konstruktionsafprøvningsattest til elevatorinstallatøren med angivelse af attestens gyldighedsperiode og de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion.

3.4. Kontrol af kvalitetsstyringssystemet

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den relevante harmoniserede standard (1).

 • (1) Denne harmoniserede standard er EN 29001, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for elevatorerne.

Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg i elevatorinstallatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.5.

Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1. Formålet med kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2. Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere konstruktions-, produktions-, monterings-, installations-, kontrol- og prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer i henhold til konstruktionsdelen i kvalitetsstyringssystemet såsom resultater af analyser, beregninger, prøvninger mv.

- kvalitetsregistreringer i henhold til den del af kvalitetsstyringssystemet, der vedrører modtagelse af forsyninger og installation, såsom kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3. Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet, og afgive en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4. Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos elevatorinstallatøren eller på steder, hvor der installeres elevatorer. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og, i givet fald, en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5.

Elevatorinstallatøren skal i ti år fra den dato, hvor elevatoren første gang blev markedsført, kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.5, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.5, sidste afsnit og i punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

Er elevatorinstallatøren ikke etableret i Fællesskabet, påhviler denne pligt det bemyndigede organ.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

7.

Sagsakter og korrespondance vedrørende procedurerne for fuld kvalitetssikring udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

Bilag XIV

Kvalitetssikring af produktionen (modul D)

1.

Kvalitetssikring af produktionen er den procedure, hvorved elevatorinstallatøren, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, sikrer sig og erklærer, at de pågældende elevatorer opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen. Elevatorinstallatøren anbringer CE-mærkningen på hver enkelt elevator og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Elevatorinstallatøren skal anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem for produktion, installation, afsluttende kontrol af elevatorerne og prøvning som beskrevet i punkt 3, og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3. Kvalitetsstyringssystem

3.1.

Elevatorinstallatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetsstyringssystemet til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

- alle relevante oplysninger om elevatorerne

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- i givet fald teknisk dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at elevatorerne opfylder de relevante krav i bekendtgørelsen.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som elevatorinstallatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og instruktioner. Denne dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

- kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til elevatorernes kvalitet

- fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske teknikker og foranstaltninger, der vil blive anvendt

- de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter installationen (1)

 • (1) Disse prøvninger skal mindst omfatte de prøvninger, som er omhandlet i bilag VI, punkt 4, litra b).

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

- hvordan det kontrolleres, at den af elevatorerne krævede kvalitet er opnået, og at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetsstyringssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetsstyringssystemerne anvender den harmoniserende standard på området (2).

 • (2) Denne harmoniserende standard er EN 29002, om fornødent suppleret for at tage hensyn til de specifikke forhold, der gør sig gældende for elevatorerne.

Vurderingsholdet skal mindst omfatte et medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på elevatorinstallatørens anlæg.

Afgørelsen skal meddeles elevatorinstallatøren. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Elevatorinstallatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetsstyringssystemet, således som det er godkendt, og til at sørge for, at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Elevatorinstallatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetsstyringssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetsstyringssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler elevatorinstallatøren afgørelsen. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4. Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med EF-kontrollen er at sikre, at elevatorinstallatøren på korrekt vis opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetsstyringssystem.

4.2.

Elevatorinstallatøren skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere produktions-, kontrol-, monterings-, installations-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

- dokumentation vedrørende kvalitetsstyringssystemet

- kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre, at elevatorinstallatøren vedligeholder og anvender kvalitetsstyringssystemet; det afgiver en kontrolrapport til elevatorinstallatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos elevatorinstallatøren og på monteringsstedet. Under disse besøg kan det om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til elevatorinstallatøren.

5.

Elevatorinstallatøren skal i ti år fra datoen for produktets sidste fabrikationsdato kunne forelægge de nationale myndigheder:

- den i punkt 3.1, andet afsnit, andet led, omhandlede dokumentation

- de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

- de i punkt 3.4, fjerde afsnit og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetsstyringssystemet.

7.

Sagsakterne og korrespondancen vedrørende procedurerne for kvalitetssikring af produktionen udfærdiges på et officielt sprog i den medlemsstat, hvor det bemyndigede organ er etableret, eller på et sprog, som det har godkendt.

Bilag XV

Gældende regler om elevatorer samt definitioner

1. Reglernes områder

Ud over nærværende bekendtgørelse indeholder bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler og bekendtgørelsen om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportmateriel regler om indretning af elevatorer m.v.

Således indeholder både nærværende bekendtgørelse og bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler, der bl.a. gennemfører direktiv 89/392 med senere ændringer (maskindirektivet), regler om indretning af gruppe 1 elevatorer m.v., jf. nedenfor. Hvilket regelsæt, der finder anvendelse på en konkret elevator m.v., afhænger af opstillingstidspunktet samt eventuelt af valg af regelsæt i en overgangsperiode, hvor reglerne ændres, jf. nærmere herom i de respektive bilag til nærværende bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen om EF-direktiver om hejse-, løfte- og transportredskaber, der gennemfører direktiv 84/528 og 84/529 med senere ændringer, ophæves den 1. juli 1999, jf. § 48 i nærværende bekendtgørelse. Der henvises til nævnte bekendtgørelse med hensyn til anvendelsesområde m.v.

Gruppe 1 omfatter: Rulletrapper, rullefortove, godselevatorer og materialehejs, jf. bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, hvorefter bekendtgørelsen omfatter elevatorer m.v. bortset fra ,

- elevatorer, der permanent betjener fastlagte niveauer i bygninger og anlæg ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner i en bevægelsesbane med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, og som er beregnet til at transportere

- personer,

- personer og gods,

- gods alene, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i kabinen eller inden for rækkevidde af en person i kabinen,

- tandhjulsbaner som persontransportmidler,

- elevatorer i mineskakter,

- teatersceneelevatorer,

- personførende og person-godsførende byggepladselevatorer.

Gruppe 2 omfatter: Elevatorer m.v., der permanent betjener bygninger og anlæg bortset fra ,

- tovinstallationer, herunder svævebaner, til offentlig eller ikke-offentlig personbefordring,

- elevatorer, der er specielt konstrueret og bygget til militære eller politimæssige formål,

- elevatorer i mineskakter,

- hejse- og løftemateriel på teatre,

- elevatorer installeret i transportmidler,

- elevatorer, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet,

- tandhjulsbaner,

- personførende og person-godsførende byggepladselevatorer.

Gruppe 3 omfatter: Elevatorer m.v., der hverken er omfattet af gruppe 1 eller 2.

2. Bekendtgørelsens systematik

Kapitel 2 indeholder almindelige bestemmelser, der gælder for gruppe 2 og gruppe 3 samt for eksisterende gruppe 1 elevatorer, der er omfattet af hidtil gældende bestemmelser, jf. bilagene XVII, XIX og XXII.

Kapitel 3 indeholder specielle bestemmelser, der gælder for gruppe 2 elevatorer, som markedsføres og ibrugtages efter den 1. juli 1997. Indtil den 30. juni 1999 kan man dog vælge at følge enten kapitel 3 eller kapitel 4. Dog skal kapitel 2 også altid følges.

Med hensyn til afgrænsningen i forhold til bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler bemærkes, at nye godselevatorer omfattes af kapitel 3, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person let kan komme ind i den, og den er udstyret med betjeningsanordninger placeret inde i elevatorstolen eller inden for rækkevidde af en person, der befinder sig i elevatorstolen. Endvidere er elevatorer, der bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bane i rummet, selv om de ikke bevæger sig langs faste styreskinner (f.eks. elevatorer løftet af et saksesystem), omfattet af kapitel 3.

Kapitel 3 gælder endvidere for de sikkerhedskomponenter, der anvendes i de pågældende elevatorer, og som er anført i oversigten i bilag IV.

Når de i Kapitel 3 omhandlede risici for en elevators vedkommende er helt eller delvist omfattet af EF-særdirektiver, finder nærværende bekendtgørelses kapitel 3 ikke anvendelse, eller det ophører med at finde anvendelse for så vidt angår disse elevatorer og disse risici, så snart særdirektiverne er gennemført.

Kapitel 4 indeholder specielle bestemmelser, der gælder for det resterende område, dvs. for elevatorer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om indretning af tekniske hjælpemidler eller af kapitel 3. Dvs. at kapitel 4 gælder for alle elevatorer m.v., der ikke er CE-mærkede.

Kapitel 4 indeholder i § 44 en bestemmelse, der skal sikre, at elevatorer, der er opstillet før den 1. februar 1981, hvis det er muligt, bringes i overensstemmelse med de nugældende indretningskrav, når de ændres på visse områder. Den 1. februar 1981 er den dato, hvor den nu ophævede bekendtgørelse nr. 627 af 18. december 1980 om supplerende regler om indretning af elevatorer m.v. trådte i kraft.

3. Definitioner

Ved anvendelse af bekendtgørelsen skal følgende definitioner lægges til grund, idet betegnelsen »elevator m.v.« omfatter alle følgende apparater:

 • 1) Elevator og hejseværk: Et transportapparat, hvor transportorganet består af stol, lad el. lign., som betjener fastlagte niveauer og bevæger sig ad en fuldstændig fastlagt bevægelsesbane (f.eks. langs faste styreskinner eller andre føringsmetoder, som f.eks. saksesystemer el. lign.) med en hældningsvinkel på over 15 grader med vandret plan, og som er beregnet til at transportere personer, personer og gods, samt gods alene, hvis stolen er tilgængelig og forsynet med betjeningsanordninger i stolen eller tilgængelig herfra.
 • 2) Sikkerhedskomponent: En komponent, der anvendes på elevatorer m.v., og som er anført på listen i bilag IV.
 • 3) Ikke tilgængelig godselevator: En elevator m.v., hvor personer ikke nemt kan komme ind i stolen, og hvor betjeningsanordningerne ikke kan nås fra elevatorstolen.
 • 4) Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportapparatet består af et kontinuerligt gående trinbånd, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.
 • 5) Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportapparatet består af kontinuerligt gående trinløse bånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.
 • 6) Elevatorinstallatør: En fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for en elevators konstruktion, fremstilling, installation og markedsføring, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen.
 • 7) Markedsføring: Det tidspunkt hvor installatøren første gang stiller elevatoren til rådighed for brugeren.
 • 8) Fabrikant af sikkerhedskomponenter: En fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for konstruktion og fremstilling af sikkerhedskomponenter, og som anbringer CE-mærkningen og udsteder EF-overensstemmelseserklæringen.
 • 9) Elevatormodel: En repræsentativ elevator, hvis tekniske dokumentation viser, hvorledes de væsentlige sikkerhedskrav vil blive overholdt i de elevatorer, som senere fremstilles på grundlag af elevatormodellen, som er fastlagt efter objektive parametre og anvender tilsvarende sikkerhedskomponenter.

Bilag XVI

Personelevatorer og person-godselevatorer

Bilag XVI gælder alle person- og person-godselevatorer opstillet før 1. juli 1997. Bilag XVI kan endvidere anvendes for elevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. juli 1997 til og med 30. juni 1999. For visse ældre elevatorer gælder dog på nogle områder undtagelser og særlige krav.

Visse person-godselevatorer er i overensstemmelse med tidligere gældende bestemmelser registreret som »Godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset«. For elevatorer, der er opstillet efter 1. februar 1981, anvendes denne betegnelse dog ikke, idet alle nyere godselevatorer, hvor godset ledsages af personer, skal opfylde de fælles bestemmelser for personelevatorer og person-godselevatorer. For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset (opstillet før 1. februar 1981) henvises til de særlige undtagelser nævnt i pkt. 20.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Anvendelse af glas i elevatorer.

9. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel.

10. Kontravægt.

11. Bæremidler for stol og kontravægt.

12. Fangindretning.

13. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer.

14. Endestop.

15. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

16. Drivmaskineri.

17. Fremføringshastighed.

18. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

19. Mærkning og skiltning.

20. Specielt om godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset.

1. Skakt

1.1 Elevatorstoles og kontravægtes bevægelsesbaner skal være fuldstændig indesluttet i skakt.

1.2 Skaktens afgrænsninger skal

 • a) overalt bestå af tæt ubrændbart materiale og yde fornøden brandsikring,
 • b) udelukke at personer udefra kan komme til skade ved elevatoranlægget,
 • c) beskytte effektivt mod skadelig indflydelse fra vejrliget og
 • d) beskytte mod forudseelige farlige påvirkninger og indgreb udefra.

1.3 Åbninger må kun findes i det omfang, de er nødvendige for elevatoranlægget.

1.4 Plademateriale af stål skal have en tykkelse på mindst 2 mm.

1.5 Anvendelse af glas til afgrænsning skal følge bestemmelserne i pkt. 8.

1.6 For elevatorer uden døre i stoladgangsåbningen skal de partier af skakt og etagedøre, som passeres af stoladgangsåbningen, have en fuldstændig glat overflade uden farlige fordybninger eller fremspring. Partierne må ikke bestå af gitterværk, fletværk, perforeret plade eller lignende.

1.7 Når en elevator anbringes således, at der kan finde færdsel sted under den, skal skaktens underbygning være så solid, at den kan modstå et eventuelt fald af kontravægt og fuldt lastet stol fra øverste stilling.

1.8 Elevatoren skal være forsvarligt styret i hele sin bevægelsesbane.

1.9 Når elevatorstolen befinder sig ved øverste eller nederste ladested, skal den have mulighed for en yderligere bevægelse opad eller nedad, afhængig af hastighed og fremføringsmiddel.

1.10 Der skal over elevatorstolen i dennes absolut øverste stilling være et redningsrum.

1.11 Redningsrummet skal mindst være af følgende højde, idet v er drifthastigheden i m/sek.:

 • a) 1 + 0,035 x v2 m over hele stoltaget, målt over niveau for standplads, dog
 • b) 0,1 + 0,035 x v2 m målt over opstående paneler, hejsedøre og styresko og
 • c) 0,3 + 0,035 x v2 m målt over øvrige opragende dele.

1.12 Til dele, hvortil nødvendig adgang for f.eks. smøring eller eftersyn i et overliggende dragerparti ikke kan ske farefrit fra stoltag ved de foreskrevne frihøjder, skal etableres særskilt adgang, jf. § 5, stk. 1.

1.13 Der skal under hele elevatorstolen i dennes absolut nederste stilling være et frit rum (redningsrum). Rummet skal have en højde af mindst 0,5 m under hele elevatorstolen og skal mindst give plads til en retvinklet kasse med dimensionerne 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m, hvilende på en af sine flader.

1.14 Kravet om en frihøjde på mindst 0,5 m under hele elevatorstolen gælder ikke styresko, skørtplader og rammer for hejsedøre o.l., hvor afstanden skal være mindst 0,1 m.

1.15 Hvis der ikke gennem særlig dør eller lem er direkte adgang til skaktgrubens bund, og denne ligger mere end 0,6 m under nederste etagedørtærskel, skal der være farefri adgang ad en lejder eller stige, der er fast monteret og tilgængelig gennem nederste etagedør.

1.16 I skaktgruben skal der være en tydeligt kendetegnet stopanordning, der skal opfylde følgende krav:

 • a) Den skal kunne standse alle elevatoranlæggets funktioner.
 • b) Den skal være indrettet, så den efter betjening forbliver i stopstilling, til den bevidst tilbagestilles.
 • c) Den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling.
 • d) Den skal være anbragt, så den kan betjenes, så snart den dør, der giver adgang til gruben, er åbnet. Den skal så vidt muligt også kunne betjenes fra grubebunden.

1.17 Enhver elevatorskakt skal have fast installeret belysning til brug ved eftersyns- og reparationsarbejde. Der skal som minimum installeres en lampe højst 0,5 m fra højeste punkt, en lampe højst 0,5 m fra skaktgrubens bund og en lampe for hver 7 m skakten igennem.

1.18 Ved skaktbund skal der være opsat stikkontakt med beskyttelsesleder.

1.19 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 gælder ovenstående bestemmelser om skakten med følgende undtagelser:

 • 1) § 35 om fuldstændig tæt skakt kræves ikke opfyldt, hvis skakten er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:
 • a) Afgrænsningerne skal på alle adgangssider være ført op til fuld etagehøjde bortset fra adgangssiderne ved øverste etagedør. Den øvrige afgrænsning skal have en højde på mindst 2 m.
 • b) Åbninger i fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l. må højst være 10 x 20 mm. Hvor afstanden fra afgrænsning til stol eller kontravægt er større end 50 mm, kan åbningerne øges til 20 x 20 mm. Trådtykkelse i fletværk skal være mindst 1,75 mm.
 • 2) Pkt. 1.11 om det øvre redningsrum kræves ikke opfyldt, hvis skakten er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:
 • a) Elevatorer som ikke i selve konstruktionen er forsynet med de frihøjder, der er angivet i pkt. 1.11, eller hvor hastigheden ved montørkørsel overstiger 0,63 m/sek., skal forsynes med et særskilt eftersynsendestop.
 • b) Eftersynsendestoppet skal blokere opadkørsel på eftersynsstyringen og skal indkobles sammen med denne af eftersynsomskifteren.
 • c) Eftersynsendestoppet skal være udført som tvangsbrydende sikkerhedsafbryder placeret således, at der opnås en frihøjde på 1,5 m.
 • d) Ved stolens endestillinger skal der være så meget frit rum over og under stolen, at denne frit kan bevæge sig 0,8 gange dens normale vejlængde pr. sekund, dog ikke under 0,5 m ud over endestillingerne.
 • 3) Pkt. 1.13 og 1.14 kræves ikke opfyldt.
 • 4) Den efter pkt. 1.15 krævede lejder skal kun være fastmonteret i det omfang, det er muligt.

1.20 For elevatorer opstillet før 1. januar 1936 accepteres det trods kravet i § 10, at skakten indeholder installationer og gennemføring af ubrudte ledninger, såfremt de allerede er forskriftsmæssigt installeret. Ved væsentlige ændringer og reparationer skal uvedkommende installationer og rørledninger dog fjernes fra skakten.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Det frie areal foran drivmaskineriet skal på mindst 2 af drivmaskineriets sider have samme bredde som dette og en dybde på mindst 0,5 m.

2.2 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 gælder bestemmelserne i kapitel 2 om rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. med følgende undtagelser:

 • 1) Installationer og gennemføring af ubrudte ledninger i rummene accepteres trods bestemmelsen i § 10 i det omfang, de allerede er forskriftsmæssigt installeret, og under forudsætning af, at installationerne og ledningsføringen ikke kan medføre farlig fejlstyring på elevatoranlægget.
 • 2) § 11 kræves ikke opfyldt, hvis følgende bestemmelser er fulgt:
 • a) Hvis rummenes afgrænsning er udført af fletværk, gitterværk, perforerede plader e.l., må åbningerne i fletværk, gitterværk, plader m.v. højst være 10 x 20 mm. Hvor afstanden fra afgrænsning til stol eller kontravægt er større end 50 mm, kan åbningerne øges til 20 x 20 mm. Trådtykkelse i fletværk skal være mindst 1,75 mm.
 • b) Rum for drivmaskineri skal have en fri loftshøjde på mindst 1,8 m.
 • 3) §§ 12 og 13 kræves ikke opfyldt.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves bestemmelsen i § 5, stk. 3, om at afstanden fra trinbagkant til fast bygningsdel mindst skal være 0,16 m, og bestemmelserne i § 5, stk. 4, samt § 7 ikke opfyldt.

4. Etagedøre

4.1 Enhver adgangsåbning til elevatorskakten skal være forsynet med en dør, der ikke må kunne åbnes ind mod skakten.

4.2 Elevatorskaktens etagedøre skal opfylde følgende krav:

 • a) De skal være udført af tæt materiale.
 • b) De skal være i plan med skaktvæggens inderside.
 • c) Anvendelse af glas i etagedøre skal følge bestemmelserne i pkt. 8.
 • d) De skal være selvlukkende, jf. dog pkt. 4.3.
 • e) De skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle dørene er lukket.
 • f) Ved elevatorer med elektrisk styresystem skal strømkredsen sluttes gennem en kontakt, hvis ene halvdel er anbragt på døren, og hvis anden halvdel sidder i karmen, jf. dog pkt. 4.4.

4.3 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler o.l. samt elevatorer for både gods- og personbefordring er undtaget fra kravet i pkt. 4.2, litra d.

4.4 Dørkontakter, der skal være gas- eller vandtætte, og dørkontakter ved hejsedøre, er undtaget fra kravet i pkt. 4.2, litra f.

4.5 Hvor der anvendes hejsedøre med kontravægt, skal hejsedørenes elektriske kontakt være anbragt ved kontravægtens øverste stilling.

4.6 En etagedør skal være således indrettet, at den kun lader sig åbne, når stolen befinder sig ud for døren, jf. dog pkt. 6.

4.7 Selvvirkende sikkerhedslåse til etagedøre må ikke kunne sættes ud af funktion udefra uden anvendelse af værktøj.

4.8 Dørene skal være således indrettet, at man ikke kan åbne dem, når stolen under kørsel passerer en etage.

4.9 Elevatorer opstillet før 1. februar 1981 og forsynet med stoldøre er fritaget for kravet om helt tætte etagedøre i pkt. 4.2, litra a.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Alle etagedøråbninger til elevatorskakten skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes. Ved elektrisk belysning skal der på alle etager ved etagedøren være anbragt en lyskontakt sammenbygget med en signallampe, som altid er tændt, når etagelyset er slukket, medmindre etagedøren altid holdes belyst.

6. Finindstilling

6.1 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.6 må stolen ved elevatorer med finindstilling kunne holde sig i bevægelse for åben skaktdør i finindstillingsområdet omkring ladestederne.

6.2 Finindstillingsområdet må højst være 0,20 m over og under etagedørtærskel, uanset låserigelposition.

6.3 Ved elevatorer med mekanisk drevne, koblede stol- og etagedøre må finindstillingsområdet højst være 0,35 m over og under etagedørtærskel.

6.4 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 må det i pkt. 6.2 nævnte finindstillingsområde dog være 0,25 m.

7. Elevatorstol

7.1 Stolen skal på alle de sider, hvor der ikke findes adgangsåbning, samt opadtil være omgivet af solide vægge. Når overdækning og vægge er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., skal de opfylde de samme krav, som i pkt. 1.19, litra 1b, er stillet til skaktens indhegning. I tilfælde, hvor de bærende dele (dragere, tovskiver, tove m.m.) er anbragt således, at deres eventuelle nedstyrtning ikke vil kunne udsætte personer i stolen for fare, kan det tillades, at overdækning af elevatorstolen udelades, jf. § 45.

7.2 Anvendelse af glas i elevatorstol skal følge bestemmelserne i pkt. 8.4.

7.3 Den frie højde i stolen og stolens adgangsåbninger skal være mindst 2,0 m.

7.4 Når stolens adgangsåbninger er forsynet med døre, må disse ikke kunne åbnes udad. Dørene skal stå sådan i forbindelse med elevatorens styring, at stolen ikke kan sættes i bevægelse, så længe ikke alle dens døre er lukket, og at den øjeblikkelig standser, hvis en af dørene åbnes under farten.

7.5 Stolgulvets areal skal opfylde følgende krav:

 

                  Areal 

              minimum  maksimum 

               (m2)   (m2) 

 1 person          0,30   0,40 

 2 personer         0,45   0,60 

 3 personer         0,65   0,80 

 4 personer         0,85   1,00 

 hver følgende person    +0,175  +0,175 

7.6 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler o.l. samt elevatorer for både gods- og persontransport er undtaget fra kravene i pkt. 7.5.

7.7 Stolen skal, når den benyttes, være tilstrækkeligt oplyst indvendigt. Elektrisk lys skal enten være tændt permanent eller tændes automatisk, før stolen betrædes. Afbryder for permanent brændende lys i stolen må kun kunne betjenes med særlig nøgle.

7.8 Stolen skal være passende forsynet med ventilationsåbninger.

7.9 En elevatorstol skal være forsynet med en solid glat plade, der dækker for farlig åbning mellem stolen og ladestedets gulv, medmindre sådan åbning ikke kan fremkomme.

7.10 Ved elevatorer med finindstilling skal stoltagets forkant være forsynet med en solid, glat dækplade, der er så høj, at der i finindstillingszonen ikke kan fremkomme nogen farlig åbning mellem stoltag og adgangsåbningernes overkant.

7.11 Når en elevatorstol standser ud for en etage, må niveauforskellen mellem stolgulv og etagegulv kun være ubetydelig. For elevatorer med en hastighed mindre end 0,8 m/sek. må niveauforskellen dog maximalt være 75 mm.

7.12 I stolen skal der være en tydeligt markeret stopindretning, der gør det muligt let at standse stolen på ethvert sted af dens bevægelsesbane.

7.13 Elevatoren må ikke kunne sættes i gang fra nogen af etagerne, så længe en person befinder sig inde i stolen. Dette krav betragtes som opfyldt, når stolens gulv er forsynet med en blokeringskontakt, eller stolens betjeningstryk har fortrinsret i mindst 2 sek. i forhold til etagetrykkene.

7.14 Elevatorer til transport af bårer i hospitaler og lignende elevatorer for både gods- og persontransport, elevatorer med stoldøre samt elevatorer med kollektivt styresystem er undtaget fra kravet i pkt. 7.13.

7.15 Elevatorer, der er opstillet før 1. januar 1950, er undtaget fra pkt. 7.3.

7.16 Anvendelse af sammenskydelige gitterdøre til stole er tilladt, når afstanden mellem tremmerne ikke nogetsteds overstiger 10 cm, og dørene er forsynet med en sammenfoldelig beklædning af læder eller lignende tæt og holdbart materiale, der ved elevatorer indrettet til selvbetjening skal gå fra gulvet til en højde af mindst 1,5 m over dette, mens beklædningen ved elevatorer med fører kun behøver at nå til en højde af 15 cm over gulvet.

8. Anvendelse af glas i elevatorer

8.1 Glastyper og fastgørelsesmetoder, der må anvendes i elevatorer.

8.1.1 Glastyper:

 • a) Almindeligt glas
 • b) Krydsarmeret glas
 • c) Lamineret sikkerhedsglas, der har trådindlæg eller på anden måde er mærket, således at det kan identificeres som en glasart, der kan sidestilles med armeret glas.

8.1.2 Fastgørelsesmetoder:

 • a) Glas til elevatorer skal være forsvarligt fastgjort med glaslister hele vejen rundt eller på anden lige så forsvarlig måde.
 • b) Glasindfatninger, slaglister o.l. må have fremspring på højst 5 mm. Fremspring på mere end 2 mm skal udføres med rejfninger, der danner en vinkel på mindst 75I med vandret.

8.2 Glas i elevatorskakten (eksklusive skaktdøre).

8.2.1 Skaktsider mod stoladgangsåbninger uden stoldøre skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.2.2 Skaktsider mod stoladgangsåbninger med stoldøre skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1.

8.2.3 Skaktsider op til 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som er tilgængelige og ubeskyttede, og som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1. Se dog pkt. 8.2.4 om anvendelse af almindeligt glas.

8.2.4 Skaktsider op til 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, må udføres af almindeligt glas i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1. Glastykkelsen skal være mindst 3 mm. Det er en forudsætning, at de pågældende skaktsider er beskyttet af et mindst 0,8 m højt gelænder eller rækværk med en maksimal afstand mellem lodrette balustre på 150 mm, hvor

 • a) balustre af stål eller andet metal skal have en tykkelse på mindst 15 mm,
 • b) balustre af træ skal have en tykkelse på mindst 30 mm, og
 • c) balustre skal være solidt fastgjort til gulv, trappe og håndliste.

8.2.5 Skaktsider beliggende højere end 2,0 m over tilstødende færdselsarealer, som ligger uden for de i pkt. 8.2.1 og 8.2.2 nævnte områder, må udføres af almindeligt glas i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig.1.

8.3 Glas i skaktdøre.

8.3.1 Glas i skaktdørblade må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.3.2 Glas i observationsruder skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i en tykkelse på mindst 6 mm, når

 • a) rudearealet er højst 0,04 (m2), og
 • b) rudens underkant er mindst 1,5 m over gulvet.

8.3.3 Glas i observationsruder skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i en tykkelse på mindst 6 mm, når

 • a) rudearealet er højst 0,045 (m2),
 • b) rudens underkant er mindst 1,1 m over gulvet, og
 • c) rudens bredde er højst 80 mm.

8.4. Glas i elevatorstolen.

8.4.1 Glas i elevatorstolens sider må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c, i tykkelser, der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. fig. 1.

8.4.2 Glasset i elevatorstolens sider skal i en højde af 1 m over gulvet være beskyttet af en forsvarlig håndliste.

8.4.3 Glas i elevatorstolens døre må ikke komme gulvet nærmere end 0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret sikkerhedsglas, jf. pkt. 8.1.1, litra b og c. I glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glasset være mindst 8 mm tykt. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glasset være mindst 10 mm tykt.

8.4.4 Der må ikke anvendes glas ved stolens overdækning.

9. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel

9.1 Elevatortaget skal på ethvert sted kunne bære vægten af 2 personer eller 200 kg uden varig formforandring.

9.2 På elevatorstoltaget skal der findes en hensigtsmæssigt placeret skridsikker standplads med et sammenhængende frit areal på mindst 0,12 (m2), mindst 0,25 m på mindste led.

9.3 Ved standpladsen skal der være:

 • a) Stikkontakt med beskyttelsesleder.
 • b) Hensigtsmæssigt placerede betjeningsanordninger for styring af eftersynskørsel (montørtryk).
 • c) Tydeligt markeret nødstopanordning, placeret ved betjeningsanordningerne for eftersynskørsel.

9.4 Betjeningsanordningerne nævnt i pkt. 9.3., litra b, skal være:

 • a) forsynet med en eftersynsomskifter,
 • b) tydeligt markeret med fremføringsretning og
 • c) sikret mod utilsigtet betjening og indrettet således, at stolens bevægelse stopper automatisk, når betjeningsanordningen slippes.

9.5 Eftersynsomskifteren, jf. pkt. 9.4, litra a:

 • a) skal kunne betjenes fra stoltag og om muligt også fra etagegulv,
 • b) skal være udført som tvangsbrydende sikkerhedsafbryder,
 • c) skal være tydeligt markeret med stillingernes funktion,
 • d) skal være sikret mod utilsigtet betjening og være stabil i begge sine stillinger,
 • e) skal udkoble alle normale styringer, herunder eventuel automatisk dørbetjening, rampekørsel og elektrisk nødbetjening, og sikre, at normal drift hverken helt eller delvist kan oprettes uden tilbagestilling af omskifteren og
 • f) må ikke udkoble endestop og andet sikkerhedsudstyr.

9.6 Nødstopanordningen, jf. pkt. 9.3, litra c, skal

 • a) være tydeligt markeret,
 • b) kunne betjenes fra etagegulv før stoltaget betrædes. Er betjening fra etagegulv ikke mulig, skal der findes en tilsvarende nødstopanordning, der let kan betjenes fra etagegulv,
 • c) være indrettet således, at den efter betjening forbliver i stopstilling, til den bevidst tilbagestilles, og den skal være sikret mod utilsigtet tilbagestilling og
 • d) kunne standse og fastholde elevatoren og eventuelle automatiske døre.

9.7 Aktivering af dørmaskineri efter omskiftning til eftersynskørsel må kun foretages, hvis betjeningsanordninger for dørmaskineri er udført efter dødmandsknapprincippet, og betjeningsanordningerne er sikret mod utilsigtet betjening og tydeligt mærket med fremføringsretning.

9.8 Hastigheden, hvormed stolen kan fremføres under eftersynskørsel, må ikke overstige 0,63 m/sek.

9.9 Hvor afstanden fra stoltag til skaktvæg overstiger 0,4 m, hvor skaktvæggen består af almindeligt eller hærdet glas, eller hvor skaktvæg ikke findes, skal der være et solidt gelænder.

9.10 Gelænderet skal opfylde følgende krav:

 • 1) Det skal placeres mindst 0,1 m fra stoltagets kant.
 • 2) Det skal være mindst 0,7 m højt.
 • 3) Det skal være forsynet med knæ- og håndliste.

9.11 Forhindrer forholdene opsætning af et sådant gelænder, skal der etableres anden lige så forsvarlig sikring mod nedstyrtning.

9.12 Elevatorer opstillet før 1. februar 1981 er undtaget fra pkt. 9.8, hvis hensynet til uforstyrret fremføring gør det nødvendigt. Hastigheden må dog ikke kunne overstige 1 m/sek.

10. Kontravægt

10.1 Kontravægte skal være styret på betryggende måde i hele deres bevægelsesbane. Hvis kontravægtbanen ikke ender på selve jordbunden, skal kontravægten i tilfælde af brud på bæremidlet støde mod tilstrækkeligt modstandsdygtigt bygningsmateriale.

10.2 Kontravægtbanen må ikke ende over befærdede steder, medmindre kontravægtskaktens underbygning er så solid, at den vil kunne modstå et eventuelt frit fald af kontravægten fra dens øverste stilling.

10.3 Kontravægtens bevægelsesbane må hverken helt eller delvist være beliggende i en anden elevators skakt, medmindre hele banen er inddækket eller indhegnet.

11. Bæremidler for stol og kontravægt

11.1 Ved tovbårne elevatorer skal stole og kontravægte være ophængt i mindst 2 af hinanden uafhængigt befæstede ståltove, der hver for sig yder den fornødne sikkerhed.

11.2 Der må ikke anvendes ståltove med større brudstyrke end 180 kp/(mm2) (1770 N/(mm2).

11.3 De enkelte bæretove kan hver for sig erstattes af en gruppe af flere samvirkende tove, når disse tilsammen yder samme sikkerhed som det enkelte tov, og der forefindes betryggende balanceanordninger til udligning af spændingerne mellem tovene i gruppen.

11.4 Ved elevatorer med drivskivespil kan balanceanordningerne udføres ved hjælp af styrede trykfjedre.

11.5 Tovender skal være fastgjort til elevatorstol, kontravægt og ophængningspunkt ved indstøbning, selvspændende tovlås, splejsning, presselås i kovs med mindst tre forsvarlige tovlåse eller på anden lige så forsvarlig måde. Tovlåse af hårnåletypen må ikke anvendes. Til alle andre tovforbindelser kræves mindst 2 stk. tovlåse, medmindre der anvendes cylindriske preslåse, for hvilke det kan dokumenteres, at der ved anvendelse af en lås kan opnås en brudstyrke på minimum 80% af tovets garanterede mindste brudstyrke.

11.6 Elevatoren skal desuden være forsynet med en anordning (tovslækapparat), som standser drivmaskineriet, når bæretovene slappes eller brister.

12. Fangindretning

12.1 Elevatorstolen skal være forsynet med en pålidelig, selvvirkende fangindretning, som i tilfælde af brud på stolens bæremidler standser stolen efter et fald på højst 0,15 m.

12.2 Hvis elevatoren er udrustet med særlig reguleringsanordning for hastigheden, må faldlængden overstige 0,15 m.

12.3 Fangindretningen skal være således beskyttet, at den ikke udefra kan hindres eller hæmmes i sin funktion.

12.4 Fangindretningen skal være hastighedsstyret.

12.5 Undtaget fra kravene i pkt. 12.1 - 12.4 er elevatorer, hvor stolen er båret direkte af et stempel.

12.6 For elevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves pkt. 12.4 ikke opfyldt.

13. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer

13.0 For hydrauliske elevatorer opstillet før den 24. marts 1991 gælder følgende:

13.1 Hydrauliske elevatorer skal være udstyret med en anordning (sikkerhedspal eller lignende), der ved utætheder i det hydrauliske system hindrer stolen i at bevæge sig mere end 0,25 m under ladestedet for åben skaktdør.

13.2 Anordningen skal være konstrueret således, at den kan gå i indgreb i de områder, hvor skaktdørene kan åbnes.

13.3 Når sikkerhedspaler går i indgreb, må de ikke foranledige udbøjning af styrene.

13.4 Anordningen skal være i forbindelse med en sikkerhedsafbryder, således at elevatoren kun kan igangsættes i opadgående retning, når anordningen er i indgreb, og således at elevatoren standses, når anordningen udløses.

13.5 Ved sikkerhedspalers indgreb må middeldecelerationen ikke overstige tyngdeaccelerationen.

13.6 For direkte bårne hydrauliske elevatorer opstillet efter den 22. juni 1988 kræves pkt. 13.1 ikke opfyldt på følgende betingelser:

 • a) Etagedørene skal være selvlukkende, automatiske skydedøre.
 • b) Elevatoren forsynes med automatisk efterjustering, der, uanset etagedørenes stilling, sikrer, at elevatorstolen kun kan komme maksimalt 100 mm under ladestedsniveau.
 • c) Oplukkerskinnen skal afkortes, således at etagedørene lukker, inden elevatoren er sunket maksimalt 100 mm.
 • d) Når elevatorstolen har været ubenyttet i maksimalt 10 min., skal den automatisk sendes til nederste ladested.

14. Endestop

14.1 Elevatoren skal være forsynet med 2 af hinanden uafhængige, selvvirkende indretninger, af hvilke hver enkelt bevirker standsning af stolen både i øverste og i nederste stilling. Den ene stopindretning skal være uafhængig af stolens styreapparat.

15. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg

15.1 For elevatorer uden stoldøre må afstanden fra de i pkt. 1.6 nævnte skaktpartier og etagedøre til underkanten og siderne af stolens adgangsåbninger overalt højst være 10 mm. Afstanden mellem overkanten af stolens adgangsåbning og skaktvæggen skal være mellem 60 og 120 mm.

15.2 Hvor der anvendes hejsedøre inde i skakten, kan udsparringen til døren i vægfladen være dækket af en stålplade, hvis nederste kant er skrå under en vinkel på højst 30I med lodret.

15.3 For elevatorer med stoldøre må afstanden mellem stolforkant og etagedørtrin ikke overstige 35 mm.

15.4 Den største afstand mellem stoldøre og lukkede etagedøre må ikke overstige 120 mm.

15.5 Den største afstand mellem stoldør og den skaktvæg, hvori etagedøren er anbragt, må ikke overstige 150 mm, medmindre stoldøren er forriglet, som anført i § 39, eller sikret mod utilsigtet åbning på anden lige så forsvarlig måde.

16. Drivmaskineri

16.1 Drivmaskineri skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

16.2 Når nødbetjening af drivmaskineriet sker ved håndkraft, skal betjeningsanordningen være et håndhjul. Håndhjulet skal opfylde følgende krav:

 • a) Det skal være forsynet med lukket krop og være uden farlige fordybninger eller fremspring.
 • b) Hvis håndhjulet er aftageligt, skal det opbevares let tilgængeligt i maskinrummet og være anbragt på et dertil indrettet ophæng.

16.3 Ved betjeningsstedet skal det være tydeligt angivet, hvorledes sammenhængen er mellem håndhjulets omdrejningsretning og stolens bevægelse opad eller nedad.

17. Fremføringshastighed

17.1 Elevatoren skal være indrettet således, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

17.2 En bevægelseshastighed på mere end 1,5 m/sek. må kun anvendes for elevatorer, hvis stole er forsynet med døre og dørkontakter.

18. Elektrisk ekstrabeskyttelse

18.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

19. Mærkning og skiltning

19.1 I elevatorstolen og udvendigt på alle etagedøre skal der være et opslag med nedennævnte tekst med angivelse af antal personer alternativt med angivelse af antal personer eller antal kg gods afhængig af elevatortypen:

 

          På etagedør   I stol 

 Person-      Elevator       personer 

 elevator         personer 

 Person-      Elevator       personer 

 godselevator       personer  eller 

          eller         kg gods 

              kg gods 

 Gods-       Godselevator     kg gods 

 elevatorer     kg gods     Persontrans- 

 Persontransport  Persontrans-   port forbudt, 

 med person-    sport forbudt,  dog må 1 person 

 ledsagelse     dog må 1     ledsage godset 

          person ledsage 

          godset 

19.2 Teksten skal, hvor det er muligt, anbringes mellem 1,6 m og 1,8 m over gulvet på såvel etagedør som i elevatorstol.

19.3 Bogstaverne skal have en højde på mindst 6 mm, og tallenes højde skal være 2,5 gange bogstavernes.

19.4 Opslagene skal være holdbare og letlæselige.

20. Specielt om godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset

20.0 Godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset skal som nævnt i indledningen opfylde ovenstående bestemmelser i pkt. 1 - 19. Dette gælder også de godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, som er opstillet før 1. februar 1981, men for disse elevatorer gælder dog nedenstående undtagelser.

20.1 Etagedøre.

20.1.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 4.2, litra a, ikke opfyldt, såfremt etagedøre, der er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., opfylder kravene i pkt. 1.19, litra 1.b.

20.2 Elevatorstol.

20.2.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 7.1 - 7.2 og pkt. 7.5 - 7.14 ikke opfyldt, hvis elevatorstolen er indrettet i overensstemmelse med følgende krav:

 • a) Elevatorstolen skal være omgivet af solide vægge på de sider, hvor ind- og udladning ikke foregår.
 • b) Væggene skal nå op til ladets ophængningsbøjle.
 • c) På de af stolens adgangsåbninger, der ikke vender mod mur eller skaktvæg, skal stolen være forsynet med automatisk virkende hejsedøre eller andre sikringsmidler, som helt lukker for adgangsåbningerne og hindrer godset i at styrte ned fra stolen.
 • d) Når væggene og hejsedørene, jf. litra b og c, er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l., skal de opfylde kravene i pkt. 1.19, litra 1.b.

20.3 Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

20.3.1 For godselevatorer med 1 persons ledsagelse af godset, opstillet før 1. februar 1981, kræves pkt. 15.1 ikke opfyldt. Afstanden mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg må dog ikke overstige 25 mm.

+++ FIGUR 1 +++

Anvendelse af glas i elevatorer

+++ FIGUR 2 +++

Anvendelse af glas i elevatorer

Bilag XVII

Godselevatorer

Bilag XVII omfatter alle godselevatorer opstillet før 1. januar 1993 samt alle godselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til 1. januar 1995.

Fra 1. januar 1995 er godselevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Bilag XVII omfatter store og små godselevatorer, d.v.s. fast installerede elevatorer, som er forudsat anvendt udelukkende til transport af gods. Små godselevatorer er elevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg, og hvis adgangsåbninger ikke er højere end 1 m.

Bestemmelserne gælder principielt uanset opstillingstidspunktet, men for visse ældre elevatorer gælder enkelte særregler. For hvert af bilagets emner/punkter er disse i givet fald gengivet i den sidste bestemmelse under det pågældende emne/punkt.

Indholdsfortegnelse

A. Store godselevatorer

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel.

9. Kontravægt.

10. Bæremidler for elevatorstol og kontravægt.

11. Fangindretning.

12. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer.

13. Endestop.

14. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

15. Drivmaskineri.

16. Fremføringshastighed.

17. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

18. Mærkning og skiltning.

B. Små godselevatorer

1. Skakt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

4. Etagedøre.

5. Belysning ved etagedøre.

6. Finindstilling.

7. Elevatorstol.

8. Kontravægt.

9. Bæremidler for stol og kontravægt.

10. Endestop.

11. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

12. Drivmaskineri.

13. Fremføringshastighed.

14. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

15. Mærkning og skiltning.

A. Store godselevatorer

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1. Dog kræves pkt. 1.6 ikke opfyldt.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 2.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 3.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4, jf. dog pkt. 4.2 og 4.4 nedenfor.

4.2 Pkt. 4.8 i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer kræves ikke opfyldt.

4.3 Etagedøre i godselevatorer må ikke kunne åbnes fra elevatorstolen.

4.4 For godselevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves pkt. 4.2, litra a og d, i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer ikke opfyldt, når etagedøre, der er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade o.l., opfylder bestemmelsen i pkt. 1.19, litra 1.b i nævnte bilag XVI.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 5.

6. Finindstilling

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 6.

7. Elevatorstol

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 7.2-7.4, 7.7 og pkt. 7.15.

7.2 Elevatorstolen skal være omgivet af solide vægge på de sider, hvor ind- og udladning ikke foregår.

7.3 Væggene skal have mindst samme højde som skaktdørenes højde.

7.4 Når væggene er udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade o.l., skal de opfylde kravene i pkt. 1.19, litra 1.b, i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer.

7.5 En elevatorstol skal være forsynet med en solid glat plade, der dækker for farlig åbning mellem stolen og ladestedets gulv, medmindre en sådan åbning ikke kan fremkomme.

7.6 Ved elevatorer med finindstilling skal stoltagets forkant være forsynet med en solid glat dækplade, der er så lang, at der i finindstillingszonen ikke kan fremkomme nogen farlig åbning mellem stoltag og adgangsåbningernes overkant.

7.7 Betjeningen af styringen skal være utilgængelig fra elevatorstolen.

7.8 Ved godselevatorer opstillet før 1. februar 1981, hvor stolens adgangsåbninger ikke vender mod mur eller skaktvæg, skal stolen forsynes med automatisk virkende hejsedøre eller andre sikringsmidler, som helt lukker for adgangsåbningerne og forhindrer godset i at styrte ned.

8. Standplads, betjening m.v. for eftersynskørsel

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 9.

9. Kontravægt

9.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

10. Bæremidler for elevatorstol og kontravægt

10.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11. Dog kræves pkt. 11.1 og 11.2 ikke opfyldt.

10.2 Ved tovbårne elevatorer skal stol og kontravægt være ophængt i mindst 1 ståltov, der yder den fornødne sikkerhed.

10.3 Ståltove med større brudstyrke end 1960 N/(mm2) må ikke

anvendes.

11. Fangindretning

11.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12.

12. Sikkerhedspaler ved hydrauliske elevatorer

12.0 For hydrauliske elevatorer opstillet før 24. marts 1991 gælder følgende:

12.1 Hydrauliske elevatorer skal være udstyret med en anordning (sikkerhedspal eller lignende), der ved utætheder i det hydrauliske system hindrer stolen i at bevæge sig mere end 0,25 m under ladestedet for åben skaktdør.

12.2 Anordningen skal være konstrueret således, at den kan gå i indgreb i de områder, hvor skaktdørene kan åbnes.

12.3 Når sikkerhedspaler går i indgreb, må de ikke foranledige udbøjning af styrene.

12.4 Anordningen skal være i forbindelse med en sikkerhedsafbryder, således at elevatoren kun kan igangsættes i opadgående retning, når anordningen er i indgreb, og således at elevatoren standses, når anordningen udløses.

12.5 Ved sikkerhedspalers indgreb må middeldecelerationen ikke overstige tyngdeaccelerationen.

12.6 For direkte bårne hydrauliske elevatorer opstillet efter 22. juni 1988 kræves pkt. 12.1 ikke opfyldt på følgende betingelser:

 • a) Etagedørene skal være selvlukkende, automatiske skydedøre.
 • b) Elevatoren forsynes med automatisk efterjustering, der, uanset etagedørenes stilling, sikrer, at elevatorstolen kun kan komme maksimalt 100 mm under ladestedsniveau.
 • c) Oplukkerskinnen skal afkortes, således at etagedørene lukker, inden elevatoren er sunket maksimalt 100 mm.
 • d) Når elevatorstolen har været ubenyttet i maksimalt 10 min., skal den automatisk sendes til nederste ladested.

13. Endestop

13.1 Godselevatorer skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

14. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

14.1 Godselevatorer må ikke have større afstand fra elevatorstolens indgangssider til skaktvægge med etagedøre end 25 mm.

15. Drivmaskineri

15.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 16.

16. Fremføringshastighed

16.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 17.

17. Elektrisk ekstrabeskyttelse

17.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

18. Mærkning og skiltning

18.1 I elevatorstolen og udvendigt på alle etagedøre skal der være et opslag med nedennævnte tekst, hvor det tilladelige antal kg gods er anført:

På etagedøre I stol

kg gods kg gods

Persontransport Persontransport

forbudt forbudt

18.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

B. Små godselevatorer

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.1 - 1.5 og pkt. 1.11.

1.2 Ved stolens endestillinger skal der være så meget frit rum henholdsvis over og under stolen, at den frit kan bevæge sig 0,8 gange dens normale vejlængde pr. sekund.

For direkte bårne hydrauliske små godselevatorer må nederste udløbslængde dog være 0,05 m.

2. Rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

2.1 Der henvises til de almindelige bestemmelser i kapitel 2. Bestemmelserne i §§ 12, 13 og 14 kræves dog ikke opfyldt.

2.2 Adgangsdøre og -lemme til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v. skal have en fri gennemgangslysning på mindst 0,6 m x 0,8 m.

2.3 For små godselevatorer opstillet før 1. februar 1981 kræves bestemmelserne i § 13 om adgangsveje og § 14 om ophængsbeslag ikke opfyldt.

3. Adgangsveje til rum for drivmaskineri, apparater, tovskiver m.v.

3.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 3.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer pkt. 4. Dog kræves pkt. 4.2, litra d, og pkt. 4.8 ikke opfyldt. Endvidere kræves pkt. 4.6 og 4.7 ikke opfyldt for små godselevatorer, hvor adgangsåbningernes underkant er anbragt mindst 0,75 m over gulv.

4.2 For små godselevatorer, som er opstillet før 1. februar 1981, kræves bestemmelserne i pkt. 4.2 i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer ikke opfyldt, hvis døre af fletværk, gitterværk, perforeret plade e.l. opfylder de krav, som i pkt. 1.19, litra 1.b, i nævnte bilag er stillet til skaktens indhegning.

5. Belysning ved etagedøre

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 5.

6. Finindstilling

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 6.

7. Elevatorstol

7.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om elevatorstol for store godselevatorer, jf. pkt. 7, bortset fra pkt. 7.9 i afsnittet om store godselevatorer.

8. Kontravægt

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

9. Bæremidler for stol og kontravægt

9.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om bæremidler for stol og kontravægt for store godselevatorer, jf. pkt. 10 i afsnittet om store godselevatorer.

10. Endestop

10.1 Små godselevatorer skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

11. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

11.1 Små godselevatorer må ikke have større afstand fra elevatorstolens indgangssider til skaktvægge med etagedøre end 25 mm, jf. dog pkt. 11.2.

11.2 Afstande fra stoladgangsåbningernes forkanter til skaktvæggene mellem skaktdørene må maksimalt være 60 mm, såfremt fremspring i skaktvæggen (fx vandrette skaktafstivninger) i hele stolåbningens bredde forsynes med afviserplader, der danner maksimalt 20I med lodret, og afstanden mellem stoladgangsåbningens forkant og skaktdørens indvendige side ikke overstiger 10 mm.

12. Drivmaskineri

12.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 16.

13. Fremføringshastighed

13.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 17.

14. Elektrisk ekstrabeskyttelse

14.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

15. Mærkning og skiltning

15.1 Små godselevatorer skal opfylde bestemmelserne om mærkning og skiltning for store godselevatorer, jf. pkt. 18 i afsnittet om store godselevatorer.

Bilag XVIII

Personførende byggeelevatorer

Bilag XVIII omfatter personførende byggeelevatorer, som er midlertidigt installeret til brug ved udførelse af byggeopgaver.

Personførende byggeelevatorer er ikke omfattet af kapitel 3 i nærværende bekendtgørelse og heller ikke af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Personførende byggeelevatorer er derfor omfattet af nærværende bekendtgørelses kapitel 2 og 4, herunder bilag XVIII.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Etagedøre.

3. Belysning ved etagedøre.

4. Elevatorstol.

5. Standplads, betjening m.v. for eftersyn.

6. Kontravægt.

7. Bæremidler for stol og kontravægt.

8. Fangindretning.

9. Endestop.

10. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg.

11. Drivmaskineri.

12. Fremføringshastighed.

13. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

14. Mærkning og skiltning.

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.2, litra b og d, 1.3, 1.4, 1.7, 1.10, 1.11 og 1.19, litra 1.b.

1.2 Elevatorens bevægelsesbane skal ved jorden være forsvarligt indhegnet til 2,0 meters højde.

1.3 Hvor der finder færdsel sted langs den del af elevatorens bevægelsesbane, som ikke er forsynet med adgangsåbninger, skal der være indhegning i mindst 2,0 meters højde regnet fra den tilstødende standplads.

2. Etagedøre

2.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6. Der henvises endvidere til § 37, hvor kravet om faktisk forrigling i første punktum dog ikke kræves opfyldt.

2.2 Såfremt døre ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre må dørkontakt og dørlås udelades.

2.3 Ved højere liggende ladesteder må der i stedet for døre anbringes forsvarlige spærrebomme, som er anbragt 1 m over ladestedets gulvplan og 0,3 m bag forkanten af den del af ladestedet, der vender mod stolen. Spærrebomme skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle spærrebomme er lukket.

3. Belysning ved etagedøre

3.1 Alle adgange til elevatoren skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4. Elevatorstol

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 og 7.12.

4.2 Elevatorstolens adgangsåbninger skal være forsynet med døre, som dækker hele døråbningen, og som ikke kan åbnes udad.

4.3 Dørene skal være således indrettet, at stolen ikke kan sættes i bevægelse, før alle dens døre er lukket.

4.4 Stolens dørkontakter skal være utilgængelige fra stolen.

4.5 Såfremt dørene er indrettet som hejsedøre, må dørene kunne åbnes automatisk under stolens bevægelse nedefter, begyndende omkring det tidspunkt, hvor stolbunden er i højde med den øverste del af nederste ladesteds hejsedøre. Dørkontakterne må herunder automatisk kunne sættes ud af funktion. Stolen må fra nederste stilling ikke kunne sættes i bevægelse opefter, før stoldørene er lukket.

4.6 Stolgulvet skal have et areal på mindst 0,15 (m2) med et tillæg

på 0,175 (m2) for hver person.

4.7 Stolens indre skal være tilstrækkeligt belyst ved dagslys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4.8 Afstanden fra stolens forkant til skaktdørene må ikke overstige 0,15 m.

5. Standplads, betjening m.v. for eftersyn

5.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 9, med undtagelse af pkt. 9.3, litra a, og pkt. 9.7.

6. Kontravægt

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

7. Bæremidler for stol og kontravægt

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11.

8. Fangindretning

8.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12 med undtagelse af pkt. 12.6.

9. Endestop

9.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 14.

10. Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg

10.1 Afstand mellem stoladgangsåbninger og skaktvæg må ikke overstige 0,15 m.

11. Drivmaskineri

11.1 Personførende byggeelevatorers drivmaskineri skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

11.2 Drivmaskineri skal være passende beskyttet mod skadelig indflydelse fra vejrliget.

12. Fremføringshastighed

12.1 Personførende byggeelevatorer skal være således indrettet, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

12.2 Fremføringshastigheden må ikke overstige 0,65 m/sek.

13. Elektrisk ekstrabeskyttelse

13.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

14. Mærkning og skiltning

14.1 I elevatorstolen og udvendigt ved alle etagebomme og etagedøre skal der være et opslag med nedenstående tekst, hvor det tilladelige antal personer og antal kg gods er anført:

 

 På etagedøre og 

 ved bomme       I stol 

  personer eller     personer eller 

  kg gods        kg gods 

14.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

Bilag XIX

Byggeelevatorer til materialetransport

Bilag XIX omfatter byggeelevatorer, som udelukkende er indrettet til materialetransport, og som er midlertidigt installeret til brug ved udførelse af byggeopgaver.

For materialehejs gælder bilagets bestemmelser alle materialehejs ibrugtaget som nye inden 1. januar 1993. For materialehejs kan bilag XIX endvidere anvendes for elevatorer udført i overensstemmelse med bilaget og ibrugtaget som nye i overgangsperioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1994. Materialehejs ibrugtaget som nye efter 1. januar 1995 er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Skakt.

2. Etagedøre.

3. Belysning ved etagedøre.

4. Elevatorstol.

5. Kontravægt.

6. Bæremidler for stol og kontravægt.

7. Fangindretning.

8. Endestop.

9. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg.

10. Drivmaskineri.

11. Fremføringshastighed.

12. Elektrisk ekstrabeskyttelse.

13. Mærkning og skiltning.

1. Skakt

1.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 1.2, litra b og c, 1.3, 1.4, 1.7 og 1.19, litra 1.b.

1.2 Elevatorens bevægelsesbane skal ved jorden være forsvarligt indhegnet til mindst 2,0 meters højde.

1.3 Afstanden fra elevatorstolens kanter til skaktindhegningen må højst være 0,4 m.

2. Etagedøre

2.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal ved nederste ladested opfylde bestemmelserne i bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6, jf. dog pkt. 2.2 nedenfor.

2.2 Såfremt dørene ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre, må dørkontakt og dørlås dog udelades.

2.3 Ved højere liggende ladesteder må der i stedet for døre anbringes forsvarlige spærrebomme, som er anbragt 1 m over ladestedets gulvplan og 0,3 m bag forkanten af den del af ladestedet, der vender mod stolen. Spærrebomme skal være forsynet med en anordning, der sikrer, at stolen kun kan bevæges, når alle spærrebomme er lukket.

2.4 For elevatorer med svingbar stol skal ladestederne på etagerne være forsynet med solide, faste bomme anbragt 1,25-1,50 m over ladestedets gulvplan.

2.5 Elevatoren skal ved hvert ladested være forsynet med en tydeligt mærket stopindretning, der kan standse elevatorstolen i ethvert punkt af dens bane.

3. Belysning ved etagedøre

3.1 Alle adgange til elevatoren skal være tilstrækkeligt belyst ved daglys eller elektrisk belysning, når elevatoren benyttes.

4. Elevatorstol

4.1 Stolens adgangssider skal være forsynet med bomme 0,5 m over stolgulv.

4.2 Stolens øvrige sider skal være forsynet med så høje, tætte vægge, at nedstyrtning af materialer er forhindret. Væggene skal have en højde på mindst 0,5 m.

4.3 Elevatoren må kun kunne sættes i gang fra den etage, som stolen står ved.

4.4 Betjeningsanordninger til styring af elevatoren skal være utilgængelige fra stolen.

5. Kontravægt

5.1 For byggeelevatorer til materialetransport, der er forsynet med kontravægt, henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 10.

6. Bæremidler for stol og kontravægt

6.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 11. Dog kræves pkt. 11.1 og 11.2 ikke opfyldt.

6.2 Ved tovbårne elevatorer skal stol og kontravægt være ophængt i mindst 1 ståltov, der yder den fornødne sikkerhed.

6.3 Ståltove med større brudstyrke end 1960 N/(mm2) må ikke anvendes.

7. Fangindretning

7.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 12. Dog kræves pkt. 12.4 ikke opfyldt.

8. Endestop

8.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal være forsynet med en indretning, der standser ladet i dets øverste og nederste stilling.

9. Afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg

9.1 Der må ikke være en sådan afstand mellem stoladgangsåbning og skaktvæg, at der kan opstå farlige situationer.

10. Drivmaskineri

10.1 Drivmaskineri for byggeelevatorer til materialetransport skal være således indrettet, at stolen ikke kan fortsætte sin bevægelse efter styringens udkobling, eller efter at energitilførslen på anden måde er blevet afbrudt.

10.2 Drivmaskineri skal være passende beskyttet mod skadelig indflydelse fra vejrliget.

11. Fremføringshastighed

11.1 Byggeelevatorer til materialetransport skal være således indrettet, at den for anlægget fastsatte største bevægelseshastighed af stolen ikke kan overskrides.

11.2 Fremføringshastigheden må ikke overstige 0,65 m/sek.

12. Elektrisk ekstrabeskyttelse

12.1 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

13. Mærkning og skiltning

13.1 I elevatorstolen og udvendigt ved nederste etagedør skal der være et opslag med nedenstående tekst, hvor det tilladelige antal kg gods er anført:

 

 På etagedør     I stol 

   kg gods       kg gods 

 Persontransport   Persontransport 

 forbudt       forbudt 

13.2 Der henvises i øvrigt til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 19.2 - 19.5.

Bilag XX

Elevatorer for bevægelseshæmmede

Bilag XX omfatter elevatorer for bevægelseshæmmede med op til 4 meters løftehøjde med hydraulisk løftecylinder eller skruespindel, som direkte eller via saksearme bærer ladet, jf. pkt. A1 og B1.

For elevatorer for bevægelseshæmmede, hvor der anvendes tove eller kæder som bæremiddel, eller hvor løftehøjden er større end 4 m, gælder bestemmelserne i bilag XVI for personelevatorer og person-godselevatorer.

Bilag XX gælder ikke for fast installerede eller transportable løfteanordninger til hævning og sænkning af bevægelseshæmmede personer, f.eks. i medicinske bade, på køretøjer og lignende samt trappeløbselevatorer. For trappeløbselevatorer til brug for bevægelseshæmmede personer henvises til bilag XXVI.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Bærende konstruktion.

4. Fundament.

5. Lad (stolgulv).

6. Maskineri.

6.1 Generelt.

6.2 Hydraulik.

6.3 Spindeldrev.

6.4 Opstilling af maskineri.

7. Elektrisk udrustning.

7.1 Generelt.

7.2 Hovedafbryder.

7.3 Ledninger.

7.4 Endestop.

8. Betjeningsanordninger.

9. Nødstop.

10. Nødsignal.

11. Belysning.

12. Holdepaler.

13. Mekanisk spærreanordning.

14. Nødsænkning.

15. Skiltning.

16. Instruktion.

A Særlige bestemmelser for elevatorer med skakt (type A).

A.1 Løftehøjde.

A.2 Skaktvægge.

A.3 Skaktgrube.

A.4 Skakthøjde.

A.5 Etagedøre.

A.6 Aflåsning og kontrol af lukning af etagedøre.

A.7 Lad (stol).

A.7.1 Lad uden ladsider.

A.7.2 Lad med ladsider.

A.8 Styring.

B Særlige bestemmelser for elevatorer uden skakt (type B).

B.1 Løftehøjde.

B.2 Afstand til væg og lignende.

B.3 Indskærmning.

B.3.1 Indskærmning generelt.

B.3.2 Fast indskærmning.

B.3.3 Bevægelig indskærmning.

B.4 Nedstyrtningssikring.

B.5 Adgangsåbning til lad.

B.6 Låger/døre.

B.7 Aflåsning og kontrol af låger/døre.

1. Definitioner

1.1 Elevator for bevægelseshæmmede: Løfteanordning med lad (stol), som har en styret vertikalbevægelse, og som udelukkende er beregnet for transport af gangbesværede personer mellem faste ladesteder, i det følgende kaldet elevator.

1.2 Med hensyn til udførelse skelnes mellem to typer af elevatorer:

Type A - elevator med skakt og

Type B - elevator uden skakt.

1.3 Ladet (stolen): Den del af elevatorens lastbærende del, som består af gulv med rammekonstruktion og i forekommende tilfælde med rækværk eller sidevægge.

1.4 Løfteanordning: Hydraulikcylinder, skruespindel, saksearme e. l., som bærer ladet.

1.5 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste ladested.

1.6 Ladested: Niveau, ved hvilket ind- og udstigning til og fra elevator skal ske.

1.7 Mærkelast: Største tilladelige last udtrykt i kg og antal personer.

1.8 Privat miljø: Ved opstilling i privat miljø forstås opstilling i forbindelse med et en- og tofamilieshus eller med en stuelejlighed, hvor elevatoren er placeret udvendigt, og hvor elevatoren kun står til rådighed for en enkelt bruger og dennes eventuelle hjælpere.

2. Almene bestemmelser

2.1 Elevatoren skal være således dimensioneret, konstrueret, udført og opstillet, at den giver betryggende sikkerhed for den, der benytter elevatoren eller opholder sig ved den, samt ved montage, reparation og eftersyn.

2.2 Elevator opstillet udendørs skal være udført under hensyn hertil, således at elevatoren og dens sikkerhedsanordninger er beskyttet mod vejrligets indflydelse.

2.3 Ved anvendelse af glas i elevatoranlæg for bevægelseshæmmede personer henvises til bestemmelserne i bilag XVI, afsnit 8.

2.4 Elektriske installationer skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser samt endvidere være beskyttet mod evt. udstrømmende hydraulikolie.

3. Bærende konstruktion

3.1 Bærende stålkonstruktion skal udvise betryggende sikkerhed over for forekommende påvirkninger. Ovennævnte bestemmelser anses for at være opfyldt, såfremt elevatoren dimensioneres efter følgende regler:

 • a) Der skal regnes med ugunstigste lastplacering.
 • b) Stolgulvet antages ved bevægelse opad med mærkelast at være påvirket af en horisontalkraft på mindst 500 N. Kraften antages at virke på ugunstigste sted og i ugunstigste retning.
 • c) Kræfter hidrørende fra egenvægt og mærkelast multipliceres i beregningerne med 1,4.

3.2 Ladgulvet må ikke i noget punkt synke mere end 10 mm, når det belastes med 80% af mærkelasten i et vilkårligt punkt på den stolkant, der vender mod ladested.

3.3 Ladet skal være styret af faste styredele i hele sin bevægelsesbane. Saksearme betragtes som faste styredele.

3.4 Ladgulvet må, når det står ved øverste ladested, ikke kunne forskydes mere end 10 mm i horisontalt plan, når det belastes med en horisontal kraft, der virker på det ugunstigste sted og svarer til 30% af mærkelasten, dog mindst 500 N.

4. Fundament

4.1 Elevatoren skal være forsvarligt fastgjort til underlaget.

5. Lad (stolgulv)

5.1 Elevatoren skal dimensioneres ud fra en belastning på mindst 150 kg/(m2).

Ladstørrelse:

Mindst 1,1 m x 1,4 m ved hosliggende ladesteder.

Mindst 0,8 m x 1,2 m ved modstående ladesteder.

Mærkelasten skal være mindst 225 kg, men må dog ikke overstige 300 kg.

5.2 Største antal personer må ikke overstige 2.

5.3 Fri højde over ladgulv skal være mindst 2,0 m. Ved opstilling i privat miljø tillades dog 1,9 m frihøjde.

5.4 Ladgulv skal udføres med en skridsikker overflade.

6. Maskineri

6.1 I Generelt.

Løfte- og sænkehastighed må ikke overstige 0,15 m/sek.

Ladet skal stoppe ved ladested med en niveauforskel, som ikke må være større end 15 mm.

Maskineriet skal være således udført, at ladets bevægelse umiddelbart standser, når drivkraften udkobles.

6.2 Hydraulik

6.2.1 Cylinder og stempel, der påvirkes af ensidigt overtryk, skal dimensioneres og udføres efter teknikkens anerkendte regler. Som beregningstryk skal der regnes med 2,3 gange det statiske tryk.

6.2.2 Trykbelastet cylinderstempel skal dimensioneres mod udbøjning. Som belastning skal regnes med 1,4 gange summen af mærkelast, ladvægt og den halve stempelvægt.

6.2.3 Cylinderstempel må i endestillingerne ikke slå direkte imod cylinderbund. Indbygget fjedrende anslag tillades dog.

6.2.4 Trykslanger skal kunne modstå 5 gange det statiske tryk.

6.2.5 Alle øvrige elementer, så som rørledninger og fittings, skal kunne modstå 2 gange det statiske tryk.

6.2.6 Rørledninger, slanger og fittings skal være således placeret og monteret, at de er beskyttet mod beskadigelse.

De skal endvidere være tilgængelige for besigtigelse - dog undtagen ved murgennemføringer.

6.2.7 Hydrauliksystemet skal gennem et passende filter eller lignende være beskyttet mod forureninger.

6.2.8 Niveau i hydrauliktank skal let kunne kontrolleres.

6.2.9 Hydraulikcylinder skal have en direkte på cylinderen monteret rørbrudsventil eller blænde, som ved slange- eller rørbrud eller større lækage umiddelbart stopper ladets nedadgående bevægelse eller reducerer sænkehastigheden til nominel driftshastighed (0,15 m/sek.).

6.2.10 Til beskyttelse mod skadeligt overtryk i hydrauliksystemet skal der mellem pumpe og kontraventil være anbragt en trykbegrænserventil (overtryksventil). Den skal være justerbar, plomberet og udført således, at indstilling kun kan ske ved hjælp af specialværktøj. Den skal være indstillet til et tryk, som er højst 10% over trykket ved kørsel med mærkelast.

6.2.11 Hydrauliksystemet skal kunne udluftes. Trykledningen mellem rørbrudsventil eller blænde og trykbegrænserventil skal kunne afspærres.

6.3 Spindeldrev.

6.3.1 Løftespindler skal være selvhæmmende.

6.3.2 Løftespindler, som udsættes for tryk, skal have mindst 3 gange sikkerhed mod udbøjning ved ugunstigste belastning.

6.3.3 Løftespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning.

6.3.4 Kraftoverførende kæde mellem løftespindler skal være forsynet med kædeslækkontakt.

6.3.5 Løftespindler skal ud over bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra ladet i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må ladet ikke kunne hæves, efter at det har været sænket til sin nederste stilling.

6.4 Opstilling af drivmaskineri.

6.4.1 Drivaggregat med tilhørende apparatskab skal være placeret på et hensigtsmæssigt sted, bekvemt tilgængeligt for eftersyn og vedligeholdelse, men utilgængeligt for uvedkommende, f.eks. i særskilt aflåst rum eller skab. Såfremt det anbringes udendørs, skal det være effektivt beskyttet mod vejrliget.

6.4.2 Betjeningspladsen foran drivaggregatet med tilhørende apparatskab skal have en dybde på mindst 0,7 m og en frihøjde på mindst 2,1 m. Ved opstilling i privat miljø tillades dog frihøjden reduceret til 1,9 m.

6.4.3 I tilfælde hvor drivaggregatet er placeret under ladet, skal der enten være en passende stor adgangslem i ladet, mindstemål 0,8 m x 0,8 m, eller ladet skal udefra kunne hæves til en sådan stilling, at drivaggregatet bliver let tilgængeligt.

6.4.4 Inspektionsåbninger i skaktbeklædning skal være forsynet med aflåselige lemme eller døre, som ikke må åbne ind mod skakten. Hvis der for vedligeholdelse kræves adgang gennem dør til rummet under ladet, skal dørhøjden være mindst 1,5 m.

6.4.5 Adgangslemme og inspektionsåbninger, som anført i henholdsvis pkt. 6.4.3 og 6.4.4, skal være forsynet med dørkontakter.

7. Elektrisk udrustning

7.1 Generelt.

7.1.1 Elevatorens elektriske installation skal udføres i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

7.1.2 Manøvrestrømkredse samt installationer i elevatorskakt og på lad (stol) skal være tilsluttet lavspænding, d.v.s. højst 250 V mellem en leder og jord, eller ved ikke direkte jordet system mellem to ledere.

7.2 Hovedafbryder.

7.2.1 Strømtilførslen til elevatoranlægget skal kunne afbrydes over en hovedafbryder, der udkobler alle faser og nul. I udkoblet stilling skal afbryderen kunne aflåses.

7.2.2 Afbryderen skal være let tilgængelig for eftersyn og tydeligt markeret.

7.2.3 Hovedafbryderen må ikke afbryde strømforsyningen til belysning i tilknytning til elevatoren, dens eventuelle alarmanordning samt strømudtag til serviceformål.

7.3 Ledninger.

7.3.1 Ledninger, der indgår i en sikkerhedsstrømkreds eller anden strømkreds tilsluttet inden for en sikkerhedskreds, skal have ledere med et tværsnitsareal på mindst 0,75 (mm2).

7.4 Endestop.

7.4.1 Handicapelevatorer skal have endestop, som bryder manøvrestrømmen, når stolgulvet (ladet) når øverste, respektiv nederste ladested. Nedre endestop kræves dog ikke ved hydraulisk dreven elevator.

7.4.2 Over øverste endestop skal desuden findes et hovedendestop, der direkte afbryder strømtilførslen på alle faser, og som stopper elevatoren, såfremt ladet fortsætter sin bevægelse mere end 25 mm forbi det øverste ladested.

7.4.3 Hovedendestoppet kan ved hydraulisk drift erstattes af et mekanisk stop (fjedrende anslag). Det samme er gældende for spindeldrift, såfremt drivaggregatet er forsynet med en momentbegrænsende anordning.

7.4.4 Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og mikrogabafbrydere tillades ikke.

8. Betjeningsanordninger

8.1 Betjeningsanordninger på lad (stol) og ved ladesteder skal være således placeret og udformet, at gangbesværede personer let og sikkert kan betjene elevatoren. De skal sædvanligvis være placeret mellem 0,8 m og 1,1 m over ladgulv.

8.2 Såfremt betjeningsanordninger på lad er anbragt på en stander, skal denne have en afstand på mindst 80 mm fra bevægelige dele.

8.3 Betjeningsanordningerne skal være således indrettet, at ladets bevægelse stopper, når aktivering af betjeningsanordningen ophører (holdetryk).

9. Nødstop

9.1 Umiddelbart ved siden af betjeningsanordningerne på ladet skal findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en betjeningsanordning, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

10. Nødsignal

10.1 På ladet skal findes en alarmanordning, hvormed signal kan gives til et sted, hvorfra hjælp altid kan tilkaldes. Alarmanordningen kan udføres som ringeklokke, samtaleanlæg eller telefon.

11. Belysning

11.1 Ladet (stolen) og dets bevægelsesbane skal under brug være passende elektrisk belyst, mindst 50 lux, målt ved platformgulv og betjeningsanordninger.

11.2 Belysning ved etagedør i gulvniveau umiddelbart ved etagedør skal være mindst 50 lux og i øvrigt svare til gældende dansk standard.

11.3 Hvis belysningen ikke er stedsebrændende, skal den kunne tændes ved hver etagedør ved hjælp af en lyskontakt med stedsebrændende signallampe, anbragt i umiddelbar nærhed af etagedøren og på samme væg som denne i forbindelse med de øvrige betjeningsanordninger.

11.4 Tilfredsstillende og hensigtsmæssig belysning skal forefindes ved pumpeaggregat og apparatskab.

12. Holdepaler

12.1 Hydraulisk dreven elevator skal forsynes med holdepaler, som effektivt hindrer ladet i at synke mere end 30 mm under øverste ladested ved en eventuel lækage i hydrauliksystemet.

13. Mekanisk spærreanordning

13.1 Hydraulisk dreven elevator skal have en tydeligt markeret, fastmonteret, mekanisk blokeringsanordning, der på sikker måde fastholder ladet med fuld last i hævet stilling, når der pågår arbejde under dette.

14. Nødsænkning

14.1 Elevatoren skal have en anordning, som muliggør manuel sænkning af ladet i tilfælde af strømafbrydelser e.l. Denne anordning skal være hensigtsmæssigt placeret, utilgængelig for uvedkommende og udført således, at den kan betjenes farefrit.

15. Skiltning

15.1 Betjeningsanordningernes funktioner skal være angivet ved dansk tekst eller piktogrammer. Nødstop skal være rødt og mærket med teksten »stop« eller være rødt og monteret på gul baggrund.

15.2 Ved betjeningsanordningerne på ladet samt på etagedøre/laddøre skal findes skiltning med teksten:

(symbol for kørestol) - ELEVATOR

personer eller

kg belastning

15.3 Ved den mekaniske spærreanordning (se 13.1) skal findes et let synligt skilt med teksten:

»Ved arbejde under ladet skal den mekaniske blokeringsanordning være etableret og hovedafbryderen afbrudt og låst«.

15.4 På passende plads på eller ved nødsænkeventil skal anbringes et skilt med teksten:

»Nødsænkning«.

15.5 På et passende, let synligt sted på ladet skal anbringes et skilt, der oplyser:

Fabrikantens/importørens navn og adresse.

Typebetegnelse, fabrikationsår og -nummer.

15.6 Alle skilte eller mærkninger skal være udført på holdbar måde og således, at de er let læselige.

16. Instruktion

16.1 Ved levering af enhver elevator skal medfølge en dansksproget brugs- og vedligeholdelsesvejledning, der nøje fastlægger omfanget og arten af det løbende eftersyns- og vedligeholdelsesarbejde og afprøvning af sikkerhedsudstyr samt elektrisk principstrømskema og hydraulikdiagram.

A. Særlige bestemmelser for elevatorer med skakt (type A)

A.1 Løftehøjde

A.1.1 Ved opstilling i privat miljø max. 4 m løftehøjde.

A.1.2 Ved opstilling i ikke privat miljø max. 2 m løftehøjde.

A.2 Skaktvægge

A.2.1 Skakten skal på alle sider i fuld højde være indhegnet af tætte vægge med tilstrækkelig mekanisk styrke.

A.2.2 Hvis ladet er forsynet med ladsider med en højde på 1,1 m, tillades skaktindhegningen ført op til kun 1,1 m over øverste ladested, se i øvrigt pkt. A.4.1.

A.2.3 Intet punkt af skaktvæggen må udvise større elastisk deformation end 10 mm, når den vinkelret på fladen påvirkes af en ud- eller indadgående kraft på 300 N (30 kp) jævnt fordelt på et kvadratisk eller cirkulært areal på 5 (cm2).

Bestemmelserne i gældende bygnings- og brandlovgivning skal opfyldes.

A.2.4 For udvendigt opstillede elevatorer skal tages passende hensyn til vejrligets indflydelse.

A.2.5 Etagedøre og skaktvægge ud for ladgulvkant skal tilsammen danne en ubrudt flade under hensyntagen til driftsmæssige spillerum.

A.2.6 Skaktvæggenes overflade skal bestå af glatte og hårde materialer, såsom stål eller tilsvarende metaller, hårde overfladebelægninger, malet, glitpudset beton eller andre hårde materialer med tilsvarende lav friktion. Skaktvægge med kalkpudsoverflade tillades ikke.

Fremspring og fordybninger skal være mindre end 5 mm. Er de over 2 mm, skal de affases under en vinkel på højst 15I med ladets bevægelsesretning.

A.2.7 Ved anvendelse af glas i skaktindhegning gælder bestemmelserne i bilag XVI.

A.3 Skaktgrube

A.3.1 Der kan ses bort fra kravet om forskriftsmæssig skaktgrube, når bestemmelserne i pkt. 13 opfyldes.

A.4 Skakthøjde

A.4.1 Hvis ladet er forsynet med ladsider med en højde større end eller lig med 1,9 m, skal ladet (elevatorstolen), når det står i sin absolut øverste stilling og ikke er forsynet med stoloverdækning, have følgende frihøjder:

1. Mellem overkant af ladside(r) og skaktoverdækning/etageadskillelse 0,3 m.

2. Mellem stolens opragende dele (undtagen styresko) og skaktoverdækning/etageadskillelse:

 • a) 0,1 m ved opstilling i privat miljø
 • b) 0,3 m ved opstilling i ikke privat miljø.

A.4.2 Hvis stoloverdækning (stoltag) etableres, skal afstanden mellem stoloverdækning og skaktoverdækning/etageadskillelse være mindst 1,0 m.

A.5 Etagedøre

A.5.1 De skaktåbninger, der tjener som adgang til ladet (stolen), skal være forsynet med tætte etagedøre af passende styrke og stivhed, jf. kravene til skaktvægge. Etagedørene må ikke kunne åbne ind mod skakten.

A.5.2 Etagedøråbning skal have en fri højde på mindst 1,9 m. Ved øverste ladested må etagedøren have samme højde som skaktens højde over ladestedets gulv, jf. pkt. A.2.2. Mindste fri dørbredde er 0,8 m.

A.5.3 Etagedøres inderside skal ligge i samme vertikale plan som skaktvæggen og have en hård, jævn og glat overflade.

A.5.4 Afstand mellem dørblad og overkarm eller dørblad og ladestedets gulv må ikke overstige 6 mm på den mod skakten vendende side.

A.5.5 Etagedøre skal forsynes med en eller flere observationsruder således placeret, at de personer, som elevatoren er beregnet for, uden besvær kan se, når ladet er standset ud for det pågældende ladested.

A.5.6 Krav om etagedør ved nederste ladested kan fraviges for elevatorer med en løftehøjde op til 1,2 m på følgende betingelser:

1. Åbning under ladet skal afdækkes med et glat, fast skørt af passende styrke og stivhed. Skørtet skal gå mindst 50 mm ned under ladestedets forkant, når ladet står i sin absolut øverste stilling.

2. Nederste udløbslængde må ikke overstige 15 mm.

3. Stoladgangsåbningen skal forsynes med en tæt stoldør af passende stivhed og styrke. Døren skal åbne udad, og dens højde skal mindst være 1,1 m.

4. Nævnte stoldør skal sikres i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. A.6.1, A.6.3 og A.6.4. Stoldøren må kun kunne åbnes, når ladgulv er i niveau med det pågældende ladested eller højst 50 mm over eller 15 mm under dette.

A.6 Aflåsning og kontrol af lukning af etagedøre

A.6.1 Etagedøre skal være forsynet med elevatorsikkerhedslåse med rigelkontakt og elevatordørkontakt, som fungerer således, at nedennævnte krav er opfyldt.

A.6.2 Etagedøre må kun kunne åbnes, når ladgulv er i niveau med det pågældende ladested eller højst 50 mm over eller 50 mm under dette, d.v.s. inden for dørzonen.

A.6.3 Elevatoren må kun kunne sættes i bevægelse eller holdes i bevægelse, såfremt alle etagedøre er lukkede og forriglede, således at de ikke kan åbnes.

Etagedøren, ud for hvilken ladet befinder sig, behøver dog ikke at være forriglet, før ladet forlader dørzonen efter start.

A.6.4 Etagedøre skal forsynes med en anordning, hvorved døren, når den ikke er åbnet, holdes i helt lukket og låsbar stilling. En sådan anordning kan f.eks. være håndbetjent dørlås, dørtilholder eller automatisk dørlukker.

A.6.5 Etagedøre samt den i pkt. A.5.6 nævnte stoldør skal kunne nødåbnes udefra med en specialnøgle (trekantrørnøgle).

A.6.6 Ved anvendelse af mekanisk betjente etagedøre må lukkekraften ikke overstige 150N målt vinkelret på dørbladets forreste kant.

A.7 Lad (stol)

A.7.1 Lad uden ladsider.

A.7.1.1 Afstanden mellem ladkanter og skaktvæg skal være mindst 10 mm og højst 15 mm.

A.7.1.2 Afstanden mellem eventuelle opstandere med håndliste og skaktvæg skal være mindst 80 mm.

A.7.1.3 Ved mindst en af ladets sider skal anbringes en egnet håndliste mellem 0,9 og 1,1 m's højde over ladgulv.

A.7.2 Lad med ladsider (stol).

A.7.2.1 Ladsider skal føres op til en højde af enten 1,1 m eller mindst 1,9 m og være udført af tæt materiale med tilstrækkelig styrke og af passende stivhed.

A.7.2.2 Afstand mellem ladkant og skaktvæg med ladested skal være mindst 10 mm og højst 15 mm, og afstand mellem ladsider på 1,1 m's højde og skaktvæg skal være mellem 80 mm og 100 mm.

A.7.2.3 Eventuelle afstivningsjern foroven mellem ladsider skal have en afstand på mindst 120 mm fra skaktvæg med ladested.

A.7.2.4 På mindst en af ladsiderne skal anbringes en egnet håndliste i mindst 0,9 m's og højst 1,1 m's højde over ladgulv.

A.8 Styring

A.8.1 Efter lukning af en etagedør skal den bruger, der er kommet ind på ladet eller i stolen, have en passende tid til sin rådighed for betjening af kommandoknap eller -greb. I denne periode og under kørslen må derfor intet kald fra etagetryk kunne efterkommes.

B. Særlige bestemmelser for elevatorer uden skakt (type B)

B.1 Løftehøjde.

B.1.1 Elevatorer uden skakt tillades kun opstillet i privat miljø, og løftehøjden må ikke overstige 1,7 m.

B.2 Afstand til væg eller lignende

B.2.1 Horisontal afstand mellem ladkant, som ikke vender mod ladested, og fast bygningsdel, f.eks. væg, søjler eller lignende, skal være mindst 500 mm.

B.2.2 Mellem tæt, glat væg, jf. pkt. A.2.6, som strækker sig langs hele ladets bevægelsesbane, og ladkant, som ikke vender mod ladested, skal afstanden være mindst 100 mm, medmindre enhver klemningsrisiko er elimineret.

Ud for ladkant og eventuelle ladsider, som vender mod øverste ladested, skal findes en tæt glat skaktvæg langs hele ladets bevægelsesbane. Afstanden mellem væg og ladkant og eventuelle ladsider skal i enhver stilling være mellem 10 og 15 mm. Skaktvæggens beskaffenhed skal opfylde kravene i pkt. A.2.6.

B.3 Indskærmning

B.3.1 Indskærmning generelt.

B.3.1.1 Rummet under ladet skal i alle stillinger være helt lukket af en fast og/eller bevægelig indskærmning.

B.3.1.2 Indskærmninger skal have en sådan styrke, at de kan modstå de påvirkninger, de kan forventes udsat for, uden at brydes eller deformeres.

B.3.2 Fast indskærmning.

B.3.2.1 Den faste indskærmning skal nå fra ladets laveste stilling til mindst 50 mm over dets øverste stilling på de sider af ladet, der ikke tjener som adgangsvej.

Fast indskærmning kan f.eks. bestå af murværk, beton eller en solidt fastgjort og afstivet skærm af pladejern eller lignende. Såfremt ladet ikke er forsynet med fingertætte ladsider, skal bestemmelserne i pkt. A.2.3, A.2.6 og A.7.1.1 opfyldes.

B.3.3 Bevægelig indskærmning.

B.3.3.1 Bevægelig indskærmning kan være et plant og glat pladejernsskørt af passende stivhed, der er fastgjort til ladet og i flugt med ladkant, og som med dette bevæger sig ned i en grube under ladet. Skørtet skal i ladets øverste stilling nå mindst 50 mm ned under grubekant, og dets afstand til grubekant skal i enhver stilling være mellem 10 og 15 mm.

B.3.3.2 Endvidere tillades en bevægelig indskærmning udført som tætsluttende bælg eller rullegardin.

Såfremt der ved anvendelsen af bælg eller rullegardin kan opstå klemningsrisiko mellem ladets underkant og elevatorens bundramme eller gulv/terræn, skal der under ladet langs dets kanter findes kontaktlister (følelister), der ved berøring tvangsvis afbryder manøvrestrømmen, så ladets bevægelse standses.

B.4 Nedstyrtningssikring

B.4.1 Ved øverste ladested og på ladet skal findes nedstyrtningssikring i form af rækværk, ladside(r) og låge af mindst 1,0 m's højde over ladestedets gulv og lad.

B.4.2 Rækværk i form af håndliste, knæliste og en mindst 150 mm høj fodliste tillades benyttet ved anvendelse af bevægelig indskærmning, jf. pkt. B.3.3, og ved fast indskærmning, såfremt denne er udført efter bestemmelserne i pkt. B 3.2.

B.4.3 Ved anvendelse af ladsider skal disse være udført af egnet og hensigtsmæssigt materiale. Perforeret plademateriale tillades anvendt, såfremt det er fingertæt (hulstørrelse mindre end Ø8 mm).

B.5 Adgangsåbning til lad

B.5.1 Den frie bredde af adgangsåbning til lad skal være mindst 0,8 m.

B.6 Låger/døre

B.6.1 Inderside af låge/dør ved øverste ladested skal være tæt og ligge i samme vertikalplan som skaktvæg, jf. pkt. A.2.5, og have en hård, jævn og glat overflade.

Åbning mellem låge/dør og ladestedets gulv må ikke overstige 6 mm.

B.6.2 Låge på lad, som vender ud mod nederste ladested, kan være tæt eller af perforeret plade eller udført som rækværk bestående af håndliste og knæliste.

B.7 Aflåsning og kontrol af låger/døre

B.7.1 Låge eller dør skal have en betryggende mekanisk forrigling (rigelindgreb mindst 7 mm). Denne skal effektivt hindre, at lågen eller døren kan åbnes, når ladet ikke befinder sig ved ladestedet, medmindre ladet befinder sig højst 50 mm under eller over dette.

B.7.2 Når låge eller dør ikke er lukket, skal styrestrømmen tvangsvis afbrydes, når ladet befinder sig mere end 50 mm under eller over ladestedsniveau.

Bilag XXI

Kontinuerligt gående elevatorer (Paternoster-elevatorer)

Bilag XXI omfatter paternoster-elevatorer opstillet og ibrugtaget som nye før 1. juli 1999.

1. Elevatoren med dens tilbehør skal helt igennem være udført af holdbart materiale og være konstrueret på forsvarlig måde.

2. Elevatoren skal foroven i skakten have en fri højde på mindst 1 m over stolene i deres øverste stilling.

3. Stolene skal på alle sider, hvor der ikke findes indgangsåbning, være omgivet af solide, tætte vægge.

4. Når stolene har overdækning, skal elevatoren være således indrettet, at den øjeblikkelig standser, hvis en overdækning ved uagtsomhed betrædes, og at der samtidig gives et nødsignal, som høres tydeligt i maskinrummet og på etagerne, indtil signalkontakten bliver afbrudt.

5. Stolenes gulv skal være forsynet med letbevægelige, mindst 0,3 m brede klapper ved den gulvside, der umiddelbart passerer forbi etagerne.

6. I enhver stol skal findes en tydeligt betegnet stopanordning, hvorved de medfølgende personer let kan standse stolen på ethvert sted af dens bane. Stopanordningen skal stå i umiddelbar forbindelse med et nødsignal, som høres tydeligt i maskinrummet og på etagerne, indtil signalkontakten bliver afbrudt.

7. Stolsiderne skal være forsynet med håndtag, anbragt umiddelbart i nærheden af skaktens adgangsåbninger.

8. Stolene skal, når de benyttes, være tilstrækkeligt belyst.

9. Det højest tilladte personantal skal være angivet i enhver stol og på enhver etage på et iøjnefaldende, holdbart og af Direktoratet for Arbejdstilsynet godkendt opslag, jf. bilag XVI, pkt. 19.

10. På enhver etage skal der ved adgangsåbningerne findes en stopanordning (som under pkt. 6), og tillige skal det være således indrettet, at elevatoren ved hjælp ef en særlig nøgle kan sættes i bevægelse fra enhver etage.

11. Gulvene på de etager, som stolene passerer for opadgående, skal umiddelbart ved adgangsåbningerne være forsynet med klapper som beskrevet under pkt. 5.

12. Adgangssiderne ved skaktens adgangsåbninger skal være forsynet med håndtag.

13. Skaktvæggen skal ved stolenes øverste og nederste stilling være tilstrækkeligt oplyst og forsynet med et iøjnefaldende skilt med teksten: »Bliv stående i stolen«.

14. Maskineriet skal overalt være fuldstændig indhegnet og utilgængeligt for uvedkommende.

Bilag XXII

Rulletrapper (escalatorer) og rullefortove

For rulletrapper opstillet og ibrugtaget som nye før 1. juni 1983 gælder følgende:

1. Trappen med dens tilbehør skal helt igennem være udført af holdbart materiale og være konstrueret på forsvarlig måde.

2. Maskineriet skal overalt være fuldstændig indhegnet og utilgængeligt for uvedkommende.

3. Trappen skal være således indrettet, at personer ved overgangen fra etage til trappe og fra trappe til etage ikke kan komme til skade under trappens bevægelse.

4. Trappens gelænder skal være forsynet med en bevægelig liste, som følger trappens bevægelse og er anbragt i gelænderet på en sådan måde, at en persons hænder ikke kan komme til skade.

5. Trappens gelænder skal ved etagerne være forsynet med en bag glas anbragt stopanordning, hvormed trappen kan standses i tilfælde af fare.

Rulletrapper og rullefortove opstillet i perioden 1. juni 1983 til og med 31. december 1992 skal være indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne i DS/EN 115.

For rulletrapper og rullefortove opstillet i overgangsperioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1994 gælder, at man kunne vælge at opstille efter hidtil gældende nationale regler eller Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Rulletrapper og rullefortove opstillet efter 1. januar 1995 er omfattet af bestemmelserne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Bilag XXIII

Permanent installerede inspektionselevatorer (ikke offentligt tilgængelige)

Under visse forhold benyttes elevatorer til transport af personer i særlige bygningskonstruktioner for inspektion af maskineri, flyverlys, udførelse af miljøundersøgelser m.v.

Som eksempler kan nævnes elevatorer i høje skorstene, TV-master, siloer og pyloner i brokonstruktioner.

Da der er tale om særligt personale, som skal benytte elevatoren, og at benyttelsesgraden er ringe, er det ikke nødvendigt at omhandlede inspektionselevatorer fuldt ud opfylder elevatorbekendtgørelsens bestemmelser.

 

 Indholdsfortegnelse 

 1. Elevatorens hoveddata. 

 2. Skakt. 

 3. Frihøjder i top og bund. 

 4. Etagedøre. 

 5. Elevatorstol. 

 6. Drivmaskineri. 

 7. Fangindretning. 

 8. Kontravægt og tove. 

 9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol. 

 10. Sikkerhedsendestop m.v. 

11. Forskellige bestemmelser.

1. Elevatorens hoveddata

1.1 For denne elevatortype gælder følgende begrænsninger:

Største stolareal0,85 (m2)

Største belastning300 kg

Største hastighed0,63 m/sek.

2. Skakt

2.1 Krav om lukket, tæt elevatorskakt kan frafaldes, såfremt der ikke i særlige tilfælde kræves øget brandbeskyttelse.

2.2 Der skal dog iagttages følgende:

Elevatorstolens bevægelsesbane skal være betryggende indskærmet ved alle ladesteder og ved eventuelle andre steder, hvor det er krævet for at forebygge, at personer kan komme i klemme eller rammes af elevatorstol eller evt. kontravægt, falde ind i elevatorstolens/kontravægtens bevægelsesbane eller betræde skaktbund.

2.3 Ved et ladested skal indskærmningen have en højde på mindst 2,5 m over ethvert punkt, som normalt er tilgængeligt for personer.

2.4 Ved nederste ladested skal indhegningen omfatte samtlige sider af bevægelsesbanen.

2.5 Indskærmningen kan være udført af fletværk, gitterværk, perforeret plade eller lignende af forskriftsmæssige dimensioner.

2.6 Såfremt elevatorstolens bevægelsesbane er omgivet af tætte vægge, f.eks. anbragt inde i en skorsten, skal hele stolens bevægelsesbane være passende elektrisk belyst af armatur for hver 7 m.

3. Frihøjder i top og bund

3.1 Over øverste hovedendestop skal stolen farefrit kunne bringes til standsning ved anslag mod buffer. Når kontravægt anvendes, skal standsningen ske ved dennes anslag mod buffer i skaktgrube.

3.2 Når elevatorstolen står i sin absolut øverste stilling, skal der være mindst 1,5 m fri højde over stoltag og mindst 0,3 m fri højde over evt. drivmaskineri og andre opragende dele på stoltag.

3.3 Når stolen i sin nederste stilling står på fuldt sammentrykket(de) buffer(e), skal der mellem stol og skaktbund være et redningsrum, der tillader anbringelse af et kasseformet legeme med dimensionerne 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m, hvilende på skaktbunden på en af sine flader.

4. Etagedøre

4.1 Etagedøre skal have en højde af mindst 2,0 m og tillades udført med netværk af passende tæthed og styrke.

4.2 Hver etagedør skal være forsynet med sikkerhedslås med rigelkontakt og dørkontakt med følgende funktion:

4.2.1 Etagedør må kun kunne åbnes, når elevatorstolen er i niveau med det pågældende ladested eller højst 250 mm over eller under dette, det vil sige inden for dørzonen.

4.2.2 Elevatoren må kunne igangsættes for at forlade ladestedet, så snart etagedøren er lukket, men ikke låst (forriglet) under forudsætning af, at elevatoren umiddelbart opbremses til stilstand,

såfremt en etagedør åbnes eller

såfremt etagedøren ikke er blevet forriglet, når stolen forlader dørzonen. (En med rigelkontakten parallelkoblet forbikørselskontakt ved ladestedet tvangsbrydes ved påvirkning fra en fast kurveskinne på stolen).

4.3 Etagedør skal være forsynet med en anordning, der holder døren i lukket, låsbar stilling.

4.4 Nødåbning af i det mindste nederste etagedør skal kunne foretages af kompetent person.

5. Elevatorstol

5.1 Fri afstand mellem to stolsider skal være mindst 0,6 m, og frihøjde i stol skal være mindst 2,1 m.

5.2 Stolsider og tag tillades udført af net eller perforeret plade af forskriftsmæssige dimensioner.

5.3 Stoltaget skal på et vilkårligt sted kunne bære vægten af 2 personer eller 200 kg uden varig formforandring.

5.4 Stoltaget skal være omsluttet med et forskriftsmæssigt rækværk, mindst 1 m højt, bestående af håndliste, knæliste og en mindst 0,1 m høj fodliste.

5.5 For adgang til stoltaget skal der forefindes en i stolen fast anbragt lejder og en i taget anbragt lem. Den fri gennemgangslysning skal være mindst 0,24 (m2), og mindste sidelængde må ikke være mindre end 0,4 m. Lemmen skal være hængslet og åbne opad. Den skal være anbragt således, at opbygninger på stoltag ikke vanskeliggør adgangen til stoltaget.

5.5.1 Lemmen skal afbryde en tvangsstyret kontakt, som afbryder manøvrestrømkredsen, så snart lemmen åbnes og holdes åben.

5.6 Elevatorstolens adgangsåbning(er) skal være forsynet med stoldør(e) i fuld højde. Dør(e) tillades udført med nettrådværk af passende tæthed og styrke.

5.6.1 Stoldøre skal være forsynet med dørkontakt og selvvirkende sikkerhedslås, der kun tillader åbning i etagedørzonen.

5.6.2 Afstand mellem stoldør og etagedør må ikke være større end 200 mm, og afstand mellem stoladgangsåbningens forkant og et ladesteds forkant må ikke være større end 50 mm.

5.7 Belysning i stolen og af dens bevægelsesbane skal i tilfælde af spændingsudfald automatisk koble over på et nødforsyningsanlæg.

5.8 Stolen skal forsynes med telefon eller anden form for samtaleanlæg, der føres til et af Arbejdstilsynet nærmere angivet sted. Under bygningsværkets opførelse skal anlægget suppleres med et akustisk signal ved nederste ladested.

5.9 På stoltag skal forefindes et forskriftsmæssigt manøvrepanel for eftersynskørsel samt et nødstop.

6. Drivmaskineri

6.1 For tandstangsmaskineri gælder følgende:

Tandstangen skal være dimensioneret over for brud med mindst 6 gange sikkerhed over for den største statiske belastning.

6.1.1 Tandstangen skal være forsvarligt fastgjort med et passende antal fastgørelsespunkter. Overgange mellem tandstangssektioner skal være passende styret, f.eks. med styrestifter eller lignende. Tandhjulet (drevet) skal være forsvarligt fastgjort til drivakslen. Det skal være således dimensioneret, at største statiske belastning på hver tand ikke overstiger 1/6 af tandhjulsmaterialets brudstyrke.

6.1.2 Der skal træffes effektive foranstaltninger til at hindre afsporing af drevet. Den radiale bevægelse af drevet må ikke overstige 1/3 af tandhøjden målt ud fra normalt tandindgreb.

6.1.3 Modul for tandstang og drev må ikke være mindre end 8.

6.2 Drivmaskineriet skal være passende beskyttet mod regn, sne, støv osv. samt beskyttet mod ubehørigt indgreb. Drivmaskineriet med tilhørende apparatskab(e) skal være således placeret og beskyttet, at nødvendigt tilsyn og vedligeholdelse samt betjening eller nødsænkning kan udføres farefrit og bekvemt.

6.3 Såfremt drivmaskineriet er anbragt ved siden af stolen, skal adgangsdør eller lignende forefindes, og døren (lugen) skal i øvrigt være sikret som anført for loftslemmen i pkt. 5.5.1.

6.4 Umiddelbart ved siden af drivmaskineriet skal anbringes en anordning (afbryder), der kan afbryde al energitilførsel til drivmaskineriet.

7. Fangindretning

7.1 Elevatoren skal være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

7.2 Fangindretningen må virke på tandstangen over særskilt tandhjul. Dette skal have den fornødne styrke og være sikret mod afsporing.

7.3 Fangindretning, der virker på tandstangen, skal være af glidefangtypen.

7.4 Den bærende tandstang må benyttes som drev for hastighedsbegrænseren.

8. Kontravægt og tove

8.1 Tovskiver for kontravægt skal have en middeldiameter på mindst 30 gange tovdiameteren.

8.2 Tovdiameteren skal være mindst 8 mm, og tovet bør være galvaniseret.

8.3 Kontravægten skal være ophængt i mindst 2 tove og udligning af tovspænding skal etableres ved anvendelse af hammel.

8.4 Sikkerhedsfaktor for kontravægttove skal være mindst 8 over for garanteret mindste brudstyrke.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol

9.1 For nødbetjening af elevatorstolen i tilfælde af strømsvigt kræves, at elevatoren er udført, således at elevatorstolen kan nødsænkes fra stolen, ved at drivmaskineriet er forsynet med en særskilt anordning, hvormed bremsen manuelt kan frigøres (løftes). Herved forudsættes, at drivmaskineriet er forsynet med en centrifugalbremse, således at stolen kan sænkes med en hastighed, der er mindre end den for fangapparatets funktion fastsatte overhastighed. Instruktion om, hvorledes nødsænkning skal ske, og hvilken eventuel kontrol af drivmaskineri inklusive bremse, som skal udføres før fortsat drift efter nødsænkning, skal forefindes.

9.2 Ud over nævnte nødbetjening kræves, at nødudgang fra elevatorstolen kan ske via loftslem i stolen til en fast lejder monteret nær stolens bevægelsesbane i hele dens udstrækning. Afstand fra stoltag til lejdervange må ikke overstige 0,6 m.

9.2.1 Lejderen skal være forsynet med rygbøjler og med hvileplatforme for hver 6 m.

10. Sikkerhedsendestop m.v.

10.1 Der skal være installeret sikkerhedsendestop.

10.1.1 Aktivering af sikkerhedsendestop skal ske så nær over øverste, henholdsvis under nederste etagestop, som det er muligt, dog uden at afbryde ved normal drift.

10.1.2 Sikkerhedsendestop skal aktiveres før bufferanslag ved elevatorstol henholdsvis kontravægt og forblive aktiveret under sammentrykning af bufferne.

10.1.3 Sikkerhedsendestop må ikke have aktiveringsanordninger fælles med øverste og nederste endestop.

10.1.4 Sikkerhedsendestops funktion:

Enten skal afbrydelsen ske direkte ved tvangsbrydning af strømforsyningen til motor og bremse (motoren må ikke kunne give strøm til bremsen efter afbrydelsen),

eller ved tvangsbrydning ved hjælp af et elektrisk sikkerhedsudstyr direkte at afbryde strømforsyningen til spolerne i to kontaktorer, hvis kontakter er forbundet i serie i strømforsyningen til motor og bremse. (Hver af kontaktorerne skal have en brydeevne svarende til fuld belastning i strømforsyningskredsen).

10.1.5 Sikkerhedsendestop, fælles for øverste og nederste yderstilling af elevatorstolen, må placeres i denne.

10.2 Såfremt elevatorens apparatskab er anbragt ved nederste ladested, skal det være hensigtsmæssigt placeret og forsvarligt aflåst.

11. Forskellige bestemmelser

11.1 De for elevatoren i øvrigt relevante bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 samt i bilag XVI skal overholdes.

Bilag XXIV

Kranførerelevatorer

Bilag XXIV omfatter kranførerelevatorer opstillet før 1. januar 1995 samt alle kranførerelevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1995 til og med 31. december 1996.

Fra 1. januar 1997 er kranførerelevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Elevatorens hoveddata.

2. Skakt.

3. Frihøjde under stolen.

4. Etagedør.

5. Elevatorstol.

6. Drivmaskineri.

7. Fangindretning.

8. Kontravægt.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol.

10. Forskellige bestemmelser.

1. Elevatorens hoveddata

1.1 For denne elevatortype gælder følgende begrænsninger:

 

 Største belastning  300 kg 

 Største personantal   2 

 Største hastighed    0,5 m/sek. 

2. Skakt

2.1 Ved nederste ladested etableres et mindst 2,0 m højt hegn med etagedør.

3. Frihøjde under stolen

3.1 Hvis der befinder sig servicekrævende dele under elevatorstolen, skal der etableres en mindst 1 m høj og elektrisk overvåget afspærringsanordning ved nederste ladested til brug ved servicering af elevatoren.

4. Etagedøre

4.1 Der henvises til bilag XVI om personelevatorer og person-godselevatorer, pkt. 4.1, 4.2, litra e og f, 4.4 og 4.6. Der henvises endvidere til § 37, hvor kravet om faktisk forrigling i første punktum dog ikke kræves opfyldt.

4.2 Såfremt døre ved nederste ladested er udført som automatiske hejsedøre, må dørkontakt og dørlås udelades.

4.3 Ved øverste ladested etableres dør eller låge udført på en af følgende måder:

 • a) Dør eller låge etableres som et mindst 2,0 m højt hegn i en afstand af højst 0,1 m fra stoldøren under forudsætning af, at afstanden mellem stolgulv og ladestedets gulv ikke overstiger 0,05 m.
 • b) Dør eller låge etableres som et 1,1 - 1,2 m højt rækværk i en afstand af mindst 0,5 m fra stoldøren under forudsætning af, at afstanden mellem stolgulv og ladestedets gulv ikke overstiger 0,05 m.
 • c) Dør eller låge etableres som et 1,1 - 1,2 m højt rækværk i en afstand af mindst 0,5 m fra stoldøren i tilfælde, hvor en rampeklap på stolen anvendes til at lukke et større gab mellem stolgulv og ladestedets gulv.

4.4 Etagedørlåse forsynes med elektrisk overvågning af rigelpositionen med sikkerhedsafbryder (fejllukkesikring ikke krævet). Det tillades i dette tilfælde, at forriglingen sættes ud af funktion ved hjælp af tvangsbrudte sikkerhedskontakter i en afstand på op til 0,25 m, før stolen når øverste eller nederste ladested. Tilsvarende tillades det, at stolen sættes i bevægelse med lukket etagedør, men uden forrigling. Efter maksimalt 0,25 meters kørsel skal kørslen afbrydes, såfremt forriglingen af lukket etagedør ikke er foretaget.

5. Elevatorstol

5.1 Stoldøren skal på tilsvarende måde som etagedørene være forriglet og overvåget.

5.2 Der monteres sædvanlig belysning i stolen, så betjeningsanordningernes funktion samt skriftlig instruktion i brug og anvendelse af nødprocedurer tydeligt kan læses af brugeren. Hvis nødfiring skal foretages fra selve stolen, skal den tilhørende instruktion herom ligeledes og under alle forhold tydeligt kunne læses af brugeren.

6. Drivmaskineri

6.1 Der etableres sikker adgangsvej til elevatorens drivmaskineri.

7. Fangindretning

7.1 Fangindretningen skal være hastighedsstyret.

7.2 Fangindretninger, der fanger på tove, må ikke anvendes.

8. Kontravægt

8.1 Drivskivespil med kontravægt må ikke anvendes.

9. Nødbetjening og nødudgang fra elevatorstol

9.1 Stolen skal have betrædbart tag, hegn på taget og overvåget loftlem, så taget i nødstilfælde kan anvendes som flugtvej til tårnets lejder.

9.2 Loftlemmen skal kunne åbnes fra begge sider uden brug af værktøj.

9.3 Med hensyn til nødnedfiring henvises til bilag XXIII om inspektionselevatorer, pkt. 9.1.

9.4 Hvis der fra ethvert sted i elevatorens bevægelsesbane er mulighed for sikker evakuering via stoltaget til krantårnets lejder, kan nødfiring udelades.

10. Forskellige bestemmelser

10.1 Kørsel med elevatoren må i stolen kun kunne foretages ved hjælp af betjeningsanordninger, hvis funktion kan aflåses med nøgle.

10.2 Kald til nederste ladested må ligeledes kun kunne foretages med en betjeningsanordning, hvis funktion kan aflåses med nøgle.

10.3 Der skal i stolen etableres sikker kommunikationsmulighed til en person på jorden, eksempelvis til byggepladskontoret.

10.4 Der etableres akustisk alarm ved elevatorens nederste ladested eller evt. på selve elevatorstolen.

10.5 Elevatorens elektriske udrustning skal indrettes i overensstemmelse med kravene i DS/EN 81-1, afsnittene 13 og 14.

Bilag XXV

Trappeløbselevatorer til ren godstransport

Bilag XXV omfatter alle trappeløbselevatorer til ren godstransport opstillet før 1. januar 1993 samt trappeløbselevatorer til ren godstransport opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til og med 31. december 1994.

Fra 1. januar 1995 er trappeløbselevatorer til ren godstransport omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Konstruktion.

4. Bæremidler.

5. Fangindretning m.v.

6. Elektrisk installation.

7. Betjeningsanordninger, nødstop m.v.

8. Belysning.

9. Opstillingssteder.

10. Mærkning og skiltning.

1. Definitioner

1.1 Trappeløbselevator: Løfteanordning, der bevæger sig ad en skrå bane, og som er forsynet med lad beregnet for transport af gods mellem 2 faste ladesteder. Elevatoren benævnes ligeledes skråelevator.

1.2 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste ladested.

1.3 Mærkelast: Største tilladte last udtrykt i kg.

1.4 Hastighed: Trappeløbselevatorens hastighed i bevægelsesretningen, dvs. målt langs bevægelsesbanen.

2. Almene bestemmelser

2.1 Skråelevatoren samt dens tilbehør skal være således konstrueret, udført og opstillet, at den sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. De anvendte materialer skal være egnede og dimensioneret til at modstå de påvirkninger, som de kan forventes udsat for. Den elektriske installation skal overholde den til enhver tid gældende elektricitetslovgivning. Skriftlig dansksproget betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal medleveres hver skråelevator.

2.2 Hastigheden må ikke overstige 0,2 m/sek.

3. Konstruktion

3.1 Ved dimensionering af skråelevatorens bærende konstruktion skal der regnes med, at 75% af mærkelasten er placeret langs ladets langsgående, frie kant. Når ladet befinder sig ved øverste ladested, må det ikke kunne forskydes mere end 10 mm horisontalt af en kraft svarende til 30% af mærkelasten, dog mindst 500N. Slør i ladets styringer skal ikke medregnes.

3.2 Forholdet mellem mærkelast og ladets lastareal må ikke være mindre end 150 kg pr. (m2). Mærkelasten må ikke overstige 500 kg. Ladet skal være udført med en skridsikker overflade. Rampe for ind- og udkørsel af gods på og fra ladet skal være tilpasset lastens udformning. Er rampen til at slå op, må elevatoren ikke kunne startes fra øverste ladested med nedfældet rampeklap.

3.3 Ved kantside(r), hvor ind- og udkørsel af gods ikke finder sted, skal etableres en passende høj kantliste. De øvrige ladkanter skal, såfremt der foreligger risiko for, at godset kan skride ud over ladet, forsynes med en hængslet kantliste således indrettet, at den virker som kantliste under fremføring og som rampeklap ved et ladested.

4. Bæremidler

4.1 Som bæremiddel kan anvendes ståltov, rullekæde, skruespindel, tandrem e.l., såfremt tilstrækkelig styrke kan dokumenteres.

4.2 Brudstyrken af de enkelte ståltråde må ikke overstige 2000 N/(mm2). Tovdiameteren skal være mindst 5 mm. Trækkraften i tovet må ved den tilladte maksimale statiske belastning ikke overstige 1/6 af tovets garanterede mindste brudstyrke. Tovtromle og ledeskive(r) må ikke have mindre middeldiameter end 24 x tovdiameteren. Tovtromlen skal være udført med drejede og glatte tovspor. Ledeskive(r) skal have afsporingssikring for tovet. Afstanden mellem ledeskivens yderste flangekanter og afsporingssikringen må ikke overskride 1/3 af tovdiameteren. Tovfastgørelser skal udføres forskriftsmæssigt. Når ladet er i sin yderste stilling, skal der være mindst 2 tovvindinger tilbage på tromlen.

4.3 Trækkraften i rullekæder må ved tilladt statisk belastning ikke overstige 1/5 af kædens garanterede mindste brudstyrke.

4.4 Skruespindler skal udføres selvspærrende og have fornøden sikkerhed mod udbøjning. Skruespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning. Skruespindler skal udover bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra ladet i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må ladet ikke kunne hæves, efter at det har været sænket til sin nederste stilling.

4.5 Tandremme skal være sikret mod afsporing.

5. Fangindretning m.v.

5.1 Ved anvendelse af ståltov, rullekæde eller tandrem som bæremiddel skal skråelevatoren være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

5.2 Såfremt bæremidlet dubleres, og der således for bæremidlerne er opnået den dobbelte sikkerhed af den i pkt. 4 anførte, kan kravet om fangindretning frafaldes. Trækkraften i bæremidlerne skal i så fald udlignes ved hjælp af en hammel.

5.3 Fangindretningen skal aktiveres af en hastighedsbegrænser, såfremt elevatoren opnår overhastighed under nedadkørsel. Fangindretningen skal, når den er aktiveret, være i stand til at bremse det nedadgående lad med mærkelast til stilstand og derefter fastholde ladet sikkert, selv om samtlige bæremidler skulle være bristet eller løsnet.

5.4 Fangindretningen må ikke aktiveres ved hjælp af elektriske, hydrauliske eller pneumatiske anordninger.

5.5 Fangindretningen må ikke kunne aktiveres under opadgående bevægelse.

5.6 Fangindretningen skal, hvis det er teknisk muligt, kunne frigøres og af sig selv gå tilbage til udgangspositionen, ved at ladet skubbes opefter.

5.7 Fangindretningen må ikke kunne frigøres alene ved slæk i det tov eller den kæde, der aktiverer fangindretningen. Fangindretningens rette funktion må ikke kunne reduceres ved rustdannelse, ved uegnet smøremiddel eller ved rustbeskyttelsesmiddel på styr.

5.8 Såfremt den normale hastighed ved nedadkørende lad overskrides, skal hastighedsbegrænseren for fangindretningen aktiveres senest, når den størst tilladte udløsehastighed opnås. Aktiveringen må ikke ske ved en hastighed mindre end 1,2 x driftshastigheden, og ikke ved en hastighed større end 0,4 m/sek.

5.9 Der skal på den belastede del af tov, kæde eller tandrem være monteret en tovslæk-, kædeslæk- eller remslækafbryder, der bryder sikkerhedskredsen, således at elevatormaskineriet standser, såfremt ladets bevægelse under nedkøring bliver blokeret, og der opstår slæk på bæremidlet.

6. Elektrisk installation

6.1 Skråelevatoren skal være forsynet med en tvangsbrydende flerpolet hovedafbryder, som kan aflåses i udkoblet tilstand. Ind- og udkobling skal være tydeligt markeret. Afbryderen skal findes i nærheden af elevatoren og skal være let tilgængelig. Såfremt den er indbygget i et apparatskab, skal afbryderens manøvrehåndtag og aflåsning være let tilgængelig uden for skabet.

6.2 Elevatoren skal have etagestop, som bryder manøvrestrømmen, når ladet når øverste henholdsvis nederste ladested.

6.3 Der skal være et hovedendestop, som enten bryder hovedstrømmen direkte i alle faser eller er udført som manøvreendestop. I dette tilfælde skal følgende være opfyldt:

1. Manøvreendestoppet skal bryde manøvrekredsen til en særskilt kontaktor, som kobler ud, hver gang elevatoren stopper. Såfremt denne kontaktor ikke kobler ud, må elevatoren ikke kunne startes igen.

2. Der skal være et mekanisk stop således indrettet, at ladet ikke kan forlade bevægelsesbanen. Ved kørsel mod dette stop med driftshastighed skal det forhindres, at farlige påvirkninger opstår, f.eks. ved at der anvendes buffere. Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og microgabafbrydere tillades ikke anvendt.

6.4 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

7. Betjeningsanordninger, nødstop m.v.

7.1 Manøvrering af elevatoren må kun kunne ske med holdetryk efter dødmandsknapprincippet og kun fra det modtagende ladested. Fra betjeningsstedet skal der være fuldt overblik over ladets bevægelsesbane.

7.2 Betjeningsanordninger skal være tydeligt mærket med op- og nedskiltning.

7.3 Umidddelbart ved siden af betjeningsanordningerne skal findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en af de øvrige betjeningsanordninger, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

7.4 Der skal være en anordning for manuel fremføring af ladet op eller ned .

8. Belysning

8.1 Hele ladets bevægelsesbane skal være tilstrækkeligt belyst, mindst 50 lux.

9. Opstillingssteder

9.1 Elevatoren må kun opstilles ved et trappeløb, der ikke anses for flugtvej i brandtilfælde, hvorfor godkendelse skal foreligge fra bygnings- og brandmyndighed. Der skal under brug være mindst 0,5 m frigang mellem lad og modstående væg eller andre faste genstande. Den frie højde over lad til nærmeste faste bygningsdel skal være mindst 1,8 m og mindst 0,4 m over højeste forekommende last. Ved opstilling skal der drages omsorg for, at der ikke kan opstå klemning af gods mellem det bevægelige lad og evt. konstruktionsafstivninger og faste bygningsdele.

9.2 Nederste betjeningssted skal placeres på en sådan måde, at den betjenende person har fuldt overblik over ladets bevægelsesbane uden samtidig at være udsat for risiko i tilfælde af brud på bæremiddel eller nedfaldende gods.

10. Mærkning og skiltning

10.1 Forskriftsmæssig skiltning skal etableres, jf. bilag XVII, pkt. A18. Der anbringes skilte ved ladestederne og på ladet.

Bilag XXVI

Trappeløbselevatorer for bevægelseshæmmede personer

Bilag XXVI omfatter trappeløbselevatorer indrettet til transport af bevægelseshæmmede personer og opstillet som nye før 1. januar 1995 samt trappeløbselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden fra 1. januar 1995 til og med 31. december 1996.

Fra 1. januar 1997 er trappeløbselevatorer til transport af bevægelseshæmmede personer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Indholdsfortegnelse

1. Definitioner.

2. Almene bestemmelser.

3. Konstruktion.

4. Bæremidler.

5. Fangindretning m.v.

6. Drivmaskineri.

7. Elektrisk installation.

8. Betjeningsanordninger.

9. Nødstop.

10. Nødsignal.

11. Belysning.

12. Nødsænkning.

13. Opstillingssteder.

14. Mærkning og skiltning.

1. Definitioner

1.1 Trappeløbselevator: Løfteanordning, der bevæger sig over et trappeløb, og som er forsynet med en stol eller en platform beregnet til transport af bevægelseshæmmede personer mellem to eller flere fastlagte niveauer.

1.2 Løftehøjde: Vertikal afstand mellem nederste og øverste niveau.

1.3 Mærkelast: Største tilladte last udtrykt i kg.

1.4 Hastighed: Trappeløbselevatorens hastighed i bevægelsesretningen, dvs. målt langs bevægelsesbanen.

2. Almene bestemmelser

2.1 Trappeløbselevatoren samt dens tilbehør skal være således konstrueret, udført og opstillet, at den sikkerhedsmæssigt er fuldt forsvarlig. De anvendte materialer skal være egnede og dimensioneret til at modstå de påvirkninger, som de kan forventes udsat for. Den elektriske installation skal overholde den til enhver tid gældende elektricitetslovgivning. Skriftlig dansksproget betjenings- og vedligeholdelsesvejledning skal medleveres hver trappeløbselevator.

2.2 Hastigheden må for trappeløbselevatorer med platform ikke overstige 0,2 m/sek. og for trappeløbselevatorer med stol ikke overstige 0,1 m/sek.

3. Konstruktion

3.1 For elevatorer med platform skal der ved dimensionering af trappeløbselevatorens bærende konstruktion regnes med den mest ugunstige position af lasten. Platformens areal må ikke overstige 1,0 x 1,3 m.

3.2 Forholdet mellem mærkelast og platformens lastareal må ikke være mindre end 150 kg pr. (m2). Mærkelasten skal for trappeløbselevatorer med platform være mindst 200 kg, og den må ikke overstige 300 kg. Platformen skal være udført med skridsikker overflade.

3.3 For trappeløbselevatorer med stol skal lasteevnen være mindst 100 kg.

3.4 Ved de platformsider, hvor ind- og udkørsel af kørestol finder sted, skal der i fornødent omfang etableres rampe, som ved ladestederne muliggør kørsel med kørestol fra etagegulv til platform og omvendt.

3.5 Til sikring mod afrulning etableres afrulningssikring ved de platformkanter, hvor ind- og udkørsel finder sted. Sikringen kan bestå af de i pkt. 3.4 nævnte ramper, som inden kørsel vippes mod lodret, så de danner en mindst 5 cm høj kant.

3.6 Der skal endvidere etableres afrulningssikring i form af en nedfældelig bom, bøjle eller klap, der effektivt forhindrer kørestolen i at køre ud over platformens kant både ved indkørsel ved øverste ladested og under transport. Overkant af bom, bøjle eller klap skal monteres med overkant mellem 0,7 og 0,8 m over den platformkant, der vender mod nederste ladested. Den bom eller bøjle, der vender mod nederste ladested, skal have en vinkelformet forlængelse på mindst 0,2 m.

3.7 Opklappelige ramper og gelændere kan være manuelt eller automatisk betjent. I begge tilfælde skal rampens position og gelænderets position overvåges elektrisk, således at trappeløbselevatoren kun kan køre, såfremt både platformkanter og bom (bøjle eller klap) er i beskyttende stilling.

3.8 Ved platformside(r), hvor ind- og udkørsel af kørestol normalt ikke finder sted, bør der etableres afrulningssikring i form af en mindst 5 cm høj kantliste.

3.9 Under platformens tre frie kanter etableres til imødegåelse af klemningsfare en føleliste, jf. endvidere pkt. 7.4.

3.10 For elevatorer med fastmonteret stol etableres et sikkerhedsbælte, som skal forhindre, at passageren kan falde af stolen under transporten. Hvis leverandøren har foreskrevet, at selen skal benyttes under transporten, skal selens låsetøj være elektrisk overvåget. Er stolen derimod indrettet, således at sikker brug af elevatoren ikke er afhængig af, om der anvendes sikkerhedssele eller ej, er der ikke krav om, at sikkerhedsselens lås skal overvåges elektrisk. Sikker brug kan f.eks. være opnået ved, at der er etableret armlæn, som giver brugeren den fornødne støtte.

4. Bæremidler

4.1 Som bæremiddel kan anvendes ståltov, rullekæde, skruespindel, tandstang, tandrem e.l., såfremt tilstrækkelig styrke kan dokumenteres.

4.2 Brudstyrken af de enkelte ståltråde må ikke overstige 2000 N/(mm2). Tovdiameteren skal være mindst 5 mm. Trækkraften i tovet må ved den tilladte maksimale statiske belastning ikke overstige 1/10 af tovets garanterede mindste brudstyrke. Tovtromle og ledeskive(r) må ikke have mindre middeldiameter end 24 gange tovdiameteren. Tovtromlen skal være udført med drejede og glatte tovspor. Ledeskive(r) skal have afsporingssikring for tovet. Afstanden mellem ledeskivens yderste flangekanter og afsporingssikringen må ikke overskride 1/3 af tovdiameteren. Tovfastgørelser skal udføres forskriftsmæssigt, dvs. tovlåse af hårnåletypen må ikke anvendes. Når elevatoren er i sin yderste stilling, skal der være mindst 2 tovvindinger tilbage på tromlen.

4.3 Trækkraften i rullekæder må ved tilladt statisk belastning ikke overstige 1/8 af kædens garanterede mindste brudstyrke.

4.4 Skruespindler skal udføres selvspærrende og have fornøden sikkerhed mod udbøjning. Skruespindler skal være beskyttet mod slag, stød og tilsmudsning. Skruespindler skal udover bæremøtrikken være forsynet med en sikkerhedsmøtrik. Denne skal optage belastningen fra elevatoren i tilfælde af brud på bæremøtrikken. Under normal drift skal sikkerhedsmøtrikken være ubelastet. Når sikkerhedsmøtrikken har overtaget belastningen, må elevatoren ikke kunne hæves, efter at den har været sænket til sin nederste stilling.

4.5 For tandstangsdrevne trappeløbselevatorer henvises til kravene i bilag XXIII, afsnit 6.1.

4.6 Tandremme skal være sikret mod afsporing.

5. Fangindretning m.v.

5.1 Ved anvendelse af ståltov, rullekæde, tandstang eller tandrem som bæremiddel skal trappeløbselevatoren være forsynet med en hastighedsstyret fangindretning.

5.2 Fangindretningen skal aktiveres i tilfælde af, at elevatoren opnår overhastighed under nedadkørsel. Fangindretningen skal, når den er aktiveret, være i stand til at bremse den nedadgående elevator med mærkelast til stilstand og derefter fastholde elevatoren sikkert, selv om samtlige bæremidler skulle være bristet eller løsnet.

5.3 Fangindretningen skal være således indrettet, at decelerationen holdes inden for en rimelig størrelse, dvs. normalt under 1 g.

5.4 Fangindretningen må ikke aktiveres ved hjælp af elektriske, hydrauliske eller pneumatiske anordninger.

5.5 Fangindretningen må ikke kunne aktiveres under opadgående bevægelse.

5.6 Fangindretningen skal, hvis det er teknisk muligt, kunne frigøres og af sig selv gå tilbage til udgangspositionen, ved at elevatoren skubbes opefter.

5.7 Fangindretningen må ikke kunne frigøres alene ved slæk i det tov eller den kæde, der aktiverer fangindretningen. Fangindretningens rette funktion må ikke kunne reduceres ved rustdannelse, ved uegnet smøremiddel eller ved rustbeskyttelsesmiddel på styr.

5.8 Såfremt den normale hastighed ved nedadkørende elevator overskrides, skal fangindretningen aktiveres senest, når den størst tilladte udløsehastighed opnås. Aktiveringen må ikke ske ved en hastighed mindre end 1,2 gange driftshastigheden, og ikke ved en hastighed større end 0,4 m/sek. for trappeløbselevatorer med platform og for trappeløbselevatorer med stol ikke ved større hastighed end 0,2 m/sek.

5.9 Der skal på den belastede del af tov, kæde eller tandrem være monteret en tovslæk-, kædeslæk- eller remslækafbryder, der bryder sikkerhedskredsen, således at elevatormaskineriet standser, såfremt elevatorens bevægelse under nedkøring bliver blokeret, og der opstår slæk på bæremidlet.

5.10 For tandstangsdrevne trappeløbselevatorer henvises til bilag XXIII, afsnit 7.

6. Drivmaskineri

6.1 Drivmaskineri med tilhørende apparatskab skal være placeret på et hensigtsmæssigt sted, bekvemt tilgængeligt for eftersyn og vedligeholdelse, men utilgængeligt for uvedkommende f.eks. i særskilt, aflåst rum eller skab. Såfremt drivmaskineri anbringes udendørs, skal det være effektivt beskyttet mod vejrliget.

7. Elektrisk installation

7.1 Trappeløbselevatoren skal være forsynet med en tvangsbrydende flerpolet hovedafbryder, som kan aflåses i udkoblet tilstand. Ind- og udkobling skal være tydeligt markeret. Afbryderen skal findes i nærheden af elevatoren og skal være let tilgængelig. Såfremt den er indbygget i et apparatskab, skal afbryderens manøvrehåndtag og aflåsning være let tilgængelig uden for skabet.

7.2 Elevatoren skal have etagestop, som bryder manøvrestrømmen, når elevatoren når øverste henholdsvis nederste niveau.

7.3 Der skal være et hovedendestop, som enten bryder hovedstrømmen direkte i alle faser eller er udført som manøvreendestop. I dette tilfælde skal følgende være opfyldt:

 • a) Manøvreendestoppet skal bryde manøvrekredsen til en særskilt kontaktor, som kobler ud, hver gang elevatoren stopper. Såfremt denne kontaktor ikke kobler ud, må elevatoren ikke kunne startes igen.
 • b) Der skal være et mekanisk stop således indrettet, at elevatoren ikke kan forlade bevægelsesbanen. Ved kørsel mod dette stop med driftshastighed skal det forhindres, at farlige påvirkninger opstår, f.eks. ved at der anvendes buffere. Endestop, hovedendestop og andre afbrydere med sikkerhedsmæssig funktion skal være mekanisk betjente og have tvangsstyret brydning med en brydeafstand på mindst 3 mm. Springafbrydere og microgabafbrydere må ikke anvendes.

7.4 Den i pkt. 3.9 omtalte føleliste, skal ved berøring straks standse elevatorens bevægelse, uanset om påvirkningen foregår vandret eller lodret, og således at bevægelsen standses, inden følelisten har nået sin endestilling. De afbryderanordninger, som følelisten påvirker, skal være af typen sikkerhedsafbrydere. Såfremt følelisten overvåges via pneumatiske komponenter, kræves resetfunktion i styringen.

7.5 Samtlige elektriske installationer ved elevatoranlæg skal være sikret ved elektrisk ekstrabeskyttelse efter Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.

8. Betjeningsanordninger

8.1 Betjeningsanordninger på platform eller på stol og ved ladestederne skal være således placeret og indrettet, at personer i kørestol let og sikkert kan betjene elevatoren. Betjeningsanordningerne skal normalt være anbragt mellem 0,8 og 1,1 m over platformens gulv.

8.2 Trappeløbselevatorer opstillet andetsteds end i en- og tofamilies huse skal kunne aflåses elektrisk med nøgle.

8.3 Betjening af elevatoren må kun kunne ske med holdetryk efter dødmandsknapprincippet.

8.4 Kald af elevatoren må ligeledes kun foregå med holdetryk og kun fra det modtagende ladested. Fra betjeningsstedet skal der være fuldt overblik over elevatorens bevægelsesbane.

8.5 Betjeningsanordninger skal være tydeligt mærket med op- og nedskiltning.

9. Nødstop

9.1 Umiddelbart ved siden af betjeningsanordningerne på platformen eller stolen og ved ladestederne skal der findes en let betjenelig nødstopanordning. Den skal have tvangsstyret brydning og skal efter aktivering forblive i stopstilling, således at elevatoren ikke kan manøvreres ved aktivering af en af de øvrige betjeningsanordninger, før nødstopanordningen er tilbagestillet.

10. Nødsignal

10.1 På platformen eller på stolen skal findes en alarmanordning, hvormed signal kan gives til et sted, hvorfra hjælp altid kan tilkaldes, medmindre det på anden måde er sikret, at der kan skaffes hurtig hjælp. Alarmanordningen kan i givet fald udføres som ringeklokke, samtaleanlæg eller telefon.

11. Belysning

11.1 Hele elevatorens bevægelsesbane skal være tilstrækkeligt belyst, mindst 50 lux.

12. Nødsænkning

12.1 Såfremt evakuering fra platformen eller fra stolen ikke let kan ske fra enhver position af bevægelsesbanen, skal der være en anordning, som muliggør manuel nødsænkning af elevatoren i tilfælde af strømafbrydelse eller lignende. Denne anordning skal være hensigtsmæssigt placeret, utilgængelig for uvedkommende og således indrettet, at den kan betjenes farefrit.

13. Opstillingssteder

13.1 Elevatoren må kun opstilles ved et trappeløb, der ikke anses for flugtvej i brandtilfælde, hvorfor godkendelse skal foreligge fra bygnings- og brandmyndighed. Der skal under brug være mindst 0,5 m frigang mellem platform og modstående væg eller andre faste genstande.

13.2 Ved opstilling i private en- og tofamilieshuse kan der dog ses bort fra kravet i pkt. 13.1 om en frigang på mindst 0,5 m.

13.3 Den frie højde over platform til nærmeste faste bygningsdel skal være mindst 1,8 m. Ved offentligt tilgængelige elevatorer skal den frie højde til faste bygningsdele være mindst 2,1 m.

13.4 Ved opstilling skal der drages omsorg for, at der ikke kan opstå klemning af personer på platformen eller stolen og ej heller mellem den bevægelige platform eller stol og eventuelle konstruktionsafstivninger og faste bygningsdele.

14. Mærkning og skiltning

14.1 Forskriftsmæssig skiltning skal etableres, jf. bilag XX, pkt. 15 med undtagelse af pkt. 15.3. Der anbringes skilte ved ladestederne og på platformen.

Bilag XXVII

Teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse

Bilag XXVII omfatter teglværkselevatorer til transport af trillebøre o.l. uden personledsagelse opstillet og ibrugtaget som nye før 1. januar 1993 samt teglværkselevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til 31. december 1994.

Fra 1. januar 1995 er godselevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

1. Ladets bevægelseshastighed må ikke overskride 0,2 m/sek.

2. Fra øverste og nederste ladested må elevatoren kun kunne igangsættes, når ladet befinder sig ved pågældende ladested.

Denne betingelse kan dog bortfalde, hvis der foruden hejsedørene ved begge ladesteder er anbragt let drejelige spærrebomme e.l. med en sådan anordning, at elevatoren ikke kan igangsættes, uden at disse bomme er slået ned ved begge ladesteder.

Bilag XXVIII

Transportable elevatorer (monteret på hjul e.l.) til læsning eller opstabling af varer og

andre genstande

Bilag XXVIII omfatter transportable elevatorer til læsning eller opstabling af varer og andre genstande opstillet før 1. januar 1993 samt transportable elevatorer opstillet i overensstemmelse med bilagets bestemmelser i overgangsperioden 1. januar 1993 til 31. december 1994.

Elevatorerne skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsens §§ 2, 41 og 43 samt bestemmelserne i bilag XVII om godselevatorer, afsnit 10 om bæremidler og afsnit 13 om endestop.

Fra 1. januar 1995 er godselevatorer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler, kapitel 2.

Bilag XXIX

Elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse (farstole)

Bilag XXIX omfatter elevatorer til sækketransport i kornmøller og med personledsagelse opstillet før 1. december 1958. Ved meddelelse af 25. november 1958 har direktoratet meddelt fabrikanter og leverandører af sådanne elevatorer, at opstilling af disse efter 1. december 1958 ikke længere var tilladt.

1. Elevatoren med dens tilbehør skal helt igennem være forfærdiget af holdbart materiale og være konstrueret på forsvarlig måde.

2. Elevatoren skal tydeligt og holdbart være mærket med fabrikantens navn samt med dens fabrikationsår og -nummer.

3. Elevatorens bevægelsesbane skal være forsvarligt indhegnet til fuld etagehøjde på de sider, hvor intet ladested findes - ved øverste ladested dog kun til 2,0 m's højde - mens der ved nederste ladested på de sider, hvor indladningen foregår, skal findes en spærrebom, som automatisk holder adgangen afspærret, når ladet ikke befinder sig i nederste stilling. Afspærringen skal nå op til en højde af mindst 90 cm over jord eller gulv.

4. Med hensyn til bæretove skal elevatoren tilfredsstille samme krav, som stilles til bæretove ved personelevatorer og person-godselevatorer, jf. bilag XVI, afsnit 11.

5. Ladet skal være forsynet med en pålidelig, selvvirkende fangindretning, som i tilfælde af brud på bæretovet standser ladet efter et fald på højst 15 cm. Fangindretningen skal være således beskyttet, at den ikke kan hindres eller hæmmes i sin funktion.

6. På ladet skal være anbragt en stoppeindretning (pal eller lignende), hvormed den, der i de øvre etager betjener ladet, kan sikre sig imod, at dette sættes i bevægelse uden hans vidende.

7. Elevatoren skal være forsynet med en indretning, der af sig selv standser ladet i dets øverste stilling.

8. Ved elevatorens ladesteder skal være anbragt et iøjnefaldende og holdbart, af Direktoratet for Arbejdstilsynet autoriseret opslag.

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 95/16/EF, EF-Tidende 1995, L 213/1.

(* 2) Bekendtgørelsen indeholder indretningskrav og er derfor

omfattet af Rådets direktiv af 28. marts 1983 om en

informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og

forskrifter (83/189/EØF), EF-Tidende L 109 af 26. april 1983, som

senest ændret ved Rådets direktiv af 23. marts 1994 (94/10/EØF),

EF-Tidende L 100 af 19. april 1994. Udkast til bekendtgørelsen er

derfor notificeret for Europa-Kommissionen.